Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

2 Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion, som har udpeget dig. Denne pjece fortæller, hvilke opgaver du som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg har, samt hvilke muligheder du har for at få indflydelse. Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg/fagkomiteer er vigtigt. Du skal være med til at sikre høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Ude på den enkelte skole omsættes lovgivningen til uddannelse, og det er her, at Dansk Byggeri skal være med til at sikre og understøtte uddannelserne. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeri, uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, for at høre nærmere om, hvilke muligheder du har, og hvad du kan gøre. 2 Aktører i de lokale uddannelsesudvalg Erhvervsskolerne nedsætter lokale uddannelsesudvalg/ fagkomitéer for de erhvervsuddannelser, som den enkelte skole udbyder. Medlemmerne i de lokale uddannelsesudvalg/ fagkomitéer udpeges af organisationer med plads i det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Dansk Byggeris repræsentanter indstilles af sektionsbestyrelserne og godkendes af det faglige udvalg. Til lokale uddannelsesudvalg for uddannelser, der kun udbydes ét eller få steder i landet, er det den eller de sektion(er), der har interesse i uddannelsen, som indstiller Dansk Byggeris repræsentanter. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i udvalget. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges af skolen, det kan fx være en repræsentant for skolens ledelse, skolens lærere eller skolens elever. Disse medlemmer af udvalget har ingen bestemmelsesret. Det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne. Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget og er ansvarlig for at udsende mødeindkaldelse, dagsorden, mødemateriale og referat efter hvert møde. Det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen mødes omkring 8 gange om året.2 2

3 Din rolle i det lokale uddannelsesudvalg Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg repræsenterer du Dansk Byggeris lokale medlemsvirksomheder, som benytter skolens uddannelser. Samtidig forventes du at agere ud fra Dansk Byggeris overordnede uddannelsespolitik, som er vedtaget af Dansk Byggeris bestyrelse. rette skriftlig henvendelse til skolens bestyrelse, der har den overordnede ledelse af erhvervsskolen. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige skolens leder. Ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige personale skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra skolens leder. Det er vigtigt for medlemmer af lokale uddannelsesudvalg/ fagkomitéer at have en bred kontaktflade til de lokale virksomheder. På Dansk Byggeris hjemmeside kan alle se medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg, faglige udvalg m.fl. Her kan dine kolleger se, hvem der repræsenterer dem over for skolen og du kan se, hvem der sidder i tilsvarende uddannelsesudvalg ved andre skoler, så du kan kontakte dem om spørgsmål af fælles interesse. Som medlem i et lokalt uddannelsesudvalg vil du typisk have en god kontakt til det faglige udvalg for uddannelsen. Hos det faglige udvalg kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål om uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning. Nogle faglige udvalg forsyner medlemmerne af lokale uddannelsesudvalg med en mappe med relevante love og bekendtgørelser mv. Har du spørgsmål til det faglige indhold i uddannelserne eller forslag om ændringer kan du altid kontakte det faglige udvalg. Opstår der problemer i forhold til skolens ledelse eller uenighed om skolens undervisningsplan, bør uddannelsesudvalget Erhvervsskoler er selvejende institutioner, og Undervisningsministeriet yder tilskud til fællesudgifter og taxametertilskud pr. årselev. Taksterne fastsættes på den årlige finanslov. Undervisningsministeren fører tilsyn med erhvervsskolerne og skolens bestyrelse er over for ministeren ansvarlig for erhvervsskolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Erhvervsskolerne samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at information og vejledning om det samlede uddannelsesudbud sker koordineret. Samarbejdet kan også omfatte udbuddet af uddannelser. Har du spørgsmål om uddannelsesaftaler, Dansk Byggeris uddannelsespolitik, din rolle i udvalget, løsning af tvister eller andet, der vedrører forholdet mellem virksomhed og lærling, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris uddannelsesafdeling. 2 3

4 Sammenlægning med udvalg for AMU Det lokale uddannelsesudvalg kan lægge sig sammen med et lokalt uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI), fastsætter fælleskompetencebeskrivelser for de AMUkurser, som skolen er godkendt til at udbyde. Det lokale uddannelsesudvalg skal således rådgive skolen om de fælles kompetencebeskrivelser. Er skolen den eneste udbyder på området, skal uddannelsesudvalget rådgive landsdækkende om kursusbehov og nye uddannelsesmål besluttet af efteruddannelsesudvalget. 2 4

5 Undervisning - indhold og udformning/skole og praktik Det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen rådgiver skolen om de uddannelser, de er tilknyttet. Udvalget og skolen bestemmer i fællesskab undervisningsforløb, der er i overensstemmelse med uddannelsens bekendtgørelse fra Ministeriet. Udvalget skal sikre, at undervisningen generelt er tidssvarende og af høj kvalitet. Det gælder også skolens påbygning for elever, der ønsker at tage fag på højt niveau samt skolens udbud af valgfag. Udvalget skal sikre at valgfag rettes mod behovene på det lokale og regionale arbejdsmarked. Derudover skal udvalget styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og hjælpe med at skabe det nødvendige antal praktikpladser. For en række uddannelser er uddannelsesudvalget med til at tildele merit i henhold til de regler, der er udstukket af det faglige udvalg. Det er også det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéens ansvar at sikre, at skolen markedsfører uddannelsen, fx med åbent-hus arrangementer for unge og deres forældre. 2 Udvalget skal også diskutere skolens tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning. Det er fx emner som undervisningstid, omfang af hjemmeopgaver, undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer, værktøj, materialer og værkstedsfaciliteter. Derudover skal lærernes kvalifikationer være optimale og udvalget må opfordre skolens lærere til efteruddannelse og virksomhedspraktik. Det lokale uddannelsesudvalg skal også tages med på råd, når skolen optager elever i skolepraktik. I samråd med det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen fastsætter skolen en såkaldt skolebedømmelsesplan. Planen skal danne grundlaget for skolens løbende bedømmelse af eleverne og indeholde retningslinjer til skolen. Retningslinjerne skal gælde for bedømmelse af faglige mål, karakterer, regler for prøver og eksaminer, regler for udstedelse af skolebeviser og regler for samarbejde mellem faglige udvalg, praktikvirksomheder og elever i forbindelse med bedømmelser. 5

6 Skole, elev og virksomhed Det lokale uddannelsesudvalg/fagkomitéen skal sikre, at skolen udarbejder individuelle uddannelsesplaner for alle elever i fællesskab med eleverne selv og deres praktikvirksomhed. Logbogen skal bruges til løbende registrering og opfølgning på elevens læring i forhold til den individuelle uddannelsesplan. Udvalget skal sikre, at skole, praktikvirksomheder og elever systematisk benytter logbogen og taler sammen om elevens læring på skolen og i praktikvirksomheden. Uddannelsesudvalget løbende følge op på elevens resultater og stundpunkter og sørge for at skolen følger op med de rette tiltag, hvis eleven klarer sig dårligere end forventet eller skønnes til ikke at være egnet til at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesudvalget/fagkomitéen skal medvirke til, at flere virksomheder bliver godkendt som praktiksted. Tvister mellem elev og virksomhed behandles i første omgang i uddannelsesudvalget med henblik på forlig. Der skal udarbejdes referat af alle møder, hvor tvister behandles, og det faglige udvalg skal orienteres om sagen. 2 Diæter og udgiftsrefusion Som Dansk Byggeris repræsentant i et lokalt uddannelsesudvalg er du omfattet af Dansk Byggeris regelsæt for diæter og refusion af rejse- og opholdsudgifter på uddannelsesområ- det. For udlevering af regelsæt og blanketter til udbetaling skal du henvende dig til Dansk Byggeris uddannelsesafdeling.2 6

7 Nyttige links Dansk Byggeri: Her kan du finde information om uddannelserne i for byggeog anlægsbranchen, Dansk Byggeris uddannelsespolitik og en oversigt over Dansk Byggeris repræsentanter i uddannelsesudvalg, bestyrelser, faglige udvalg m.fl. Undervisningsministeriet: Her kan du finde nyheder på uddannelsesområdet, love og bekendtgørelser for uddannelser og information om ministeriet. Kontakt Dansk Byggeri Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse Postboks 2125 Nørre Voldgade København K Telefon Byggeriets Uddannelser: Her kan du finde oplysninger om Efteruddannelsesudvalget for byggeri/anlæg og industri (BAI), AMU-kurser, AMUkontraktuddannelser og de faglige udvalg for uddannelserne i bygge- og anlægsbranchen. 7

8 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Foto: Uggi Kaldan. Marts 2014

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Uddannelsespolitik 2014

Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel,

Læs mere

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser 1 Indhold 3 Resume 3 Indledning 4 Hvad er en partnerskabsaftale? 4 Den klassiske partnerskabsaftale 5 Andre typer partnerskaber og samarbejdsaftaler

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere