Indhold. _Toc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. _Toc190673117"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 _Toc Indhold 1. Målsætning Børnekulturhusets fire dimensioner: Børnekulturhusets støtteordninger Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for børnekultur Netværksarbejde i regi af Børnekulturhuset Visioner for et Center for kunst og kultur med børn og unge på Brobjergskolen: Indsatsområder Handlingsplan Andre opgaver og udviklingsprojekter i BKÅ i

2 1. Målsætning Visioner på børnekulturområdet centralt og lokalt Målet for børnekulturen i Aarhus Kommune er at sikre kultur for, med og af børn således, at børn får mulighed for både at modtage, deltage i og selv være skabende på kulturområdet. Derfor er det vigtigt, at den børnekulturelle indsats forankres både lokalt og centralt, så barnet uanset geografisk tilhørssted får mulighed for at møde kultur for, med og af børn inden for et bredt udvalg af kunstneriske genrer. 2

3 Børnekulturhusets arbejde med at sikre indsatsen på det børnekulturelle område lokalt retter sig fortrinsvis mod de lokale dannelsesinstitutioner som daginstitutioner, skoler, lokale børnebiblioteker og fritidsordninger. Her gælder det dels om at give børnene mulighed for selv at få erfaring med æstetiskkreative processer i samarbejde med professionelle kunstnere, dels at børnene præsenteres for den professionelle kunst i lokalområdet fx i form af børneteater, værkpræsentationer, koncerter, danseforestillinger mv. I dette arbejde vil Børnekulturhuset desuden lægge vægt på, at de voksne, der i det daglige arbejder med børnene, gennem aktiviteterne får ny inspiration og mulighed for at tilegne sig nye færdigheder. Derfor tilstræbes det, at aktiviteterne gennemføres på flere forskellige institutioner, og at børnenes lærere og pædagoger indledningsvis gennemfører (fx et tilsvarende) forløb med de tilknyttede professionelle kunstnere. Herved sikres erfaringsudvekslingen, ligesom forløbene justeres i forhold til den konkrete målgruppe. De involverede samarbejdspartnere deltager så vidt muligt aktivt i planlægning og afvikling af aktiviteterne. Den børnekulturelle indsats, som Børnekulturhuset arbejder for centralt, vil fortrinsvis være koncentreret om et samarbejde med byens kulturinstitutioner og musiske skoler. Også her gælder det om at sikre kultur både for, med og af børn. Kultur for børn sikres i vid udstrækning af de store kulturinstitutioner, men i denne forbindelse er det Børnekulturhusets særlige fokus, at der i et samarbejde med de store kulturinstitutioner udvikles nye formidlingsformer med barnet i centrum. Kultur med og af børn sikres grundlæggende i samarbejde med de musiske skoler og professionelle kunstnere, der tilknyttes Børnekulturhuset. 2. Børnekulturhusets fire dimensioner: a) Støtte til forløsning af andres initiativer. Kriterierne for dette arbejde er opstillet i folderen for Børnekulturpuljen. De primære kriterier er, at børn og unge møder den professionelle kultur. Det kan f. eks. være i form af projekter, hvor børn og unge arbejder sammen med professionelle kunstnere eller projekter, som på forskellig vis styrker børn og unges kendskab til kunstarterne og til kulturarven. Børnekulturpuljen har desuden afsat midler til projekter, som børn og unge selv udtænker og afvikler. b) Iværksættelse af egne initiativer. Børnekulturhusets egne initiativer skal medvirke til at sikre geografisk spredning, projekter for, med og af børn, projekter til forskellige målgrupper og projekter med forskellige kunstneriske genrer. Samtidig skal Børnekulturhuset tage initiativ til projekter, der kan tilgodese en større mængde børn, som det fx er tilfældet med Aarhus Børneteater Festival. Børnekulturhusets egne initiativer er kendetegnet ved at prioritere mødet mellem børn og unge og professionelle kunstnere. c) Netværksarbejde. Samarbejdet mellem de mange forskellige aktører på børnekulturområdet udgør det tredje ben i Børnekulturhusets arbejde. Børnekulturhuset har som en vigtig del af sit opdrag at medvirke til at styrke netværket på børnekulturområdet. Det sker dels gennem et formaliseret netværk af de kulturinstitutioner i kommunen, der formidler kultur til børn og unge, dels gennem de netværk, der opstår i forbindelse med konkrete projekter. Det årlige Netværksmøde og nyhedsbreve medvirker til at styrke netværket. Udover dette arbejde, som er lokalt forankret, deltager børnekulturhuset i såvel regionale som nationale netværk for børnekultur. 3

4 d) Børnekulturpolitisk arbejde Børnekulturhuset deltager desuden i udviklingen af nye initiativer på tværs af forskellige børnekulturaktører. Det gælder både initiativer, der har projektkarakter og initiativer, der har en mere overordnet strategisk karakter.. Børnekulturhuset deltager desuden i diverse styregrupper, hvor det børnekulturelle aspekt er på dagsordenen. Ligeledes deltager Børnekulturhuset i udviklingen af det børnekulturelle felt i kommunen ved at sætte fokus på det børnekulturelle perspektiv i forbindelse med fx udarbejdelse af kulturhandlingsplaner og kulturaftaler. Gennem dialogen med Børnekulturens Netværk, der er kulturministerens rådgivende organ på området, deltager Børnekulturhuset desuden i udviklingen af feltet på nationalt plan. 3. Børnekulturhusets støtteordninger Børnekulturpuljen anvendes til fire overordnede formål: Aktiviteter der iværksættes af Børnekulturhuset som følge af de vedtagne indsatsområder. Aktiviteter som i øvrigt iværksættes af Børnekulturhuset Aktiviteter på foranledning af andre som Børnekulturhuset involverer sig aktivt i. Tilskud til aktiviteter, som Børnekulturhuset alene støtter økonomisk. Det skal pointeres, at det er vigtigt at afsætte midler til projekter, som opstår i løbet af året. Gør-det-selv-puljen yder tilskud til børn og unges egne kunstneriske aktiviteter. Gør-det-selv-aktiviteterne opstår i forlængelse af henvendelse fra børn og unge. Der oplyses om puljen via hjemmesiden og i forbindelse med direkte kontakt til skoler, institutioner og foreninger. Puljen har en vis fleksibilitet, således at ansøgninger, der overskrider det beløb, der er afsat til puljen, vil søges imødekommet inden for Børnekulturpuljen i det omfang, de i øvrigt opfylder de nedsatte kriterier. Hel kunstner til halv pris - ordningen adskiller sig fra puljerne ved, at der ikke afsættes et fast beløb årligt til ordningen. Ordningen er etableret under Børnekulturpuljen som en særlig måde at understøtte børn og unges mulighed for at engagere sig i æstetisk-kreative processer under vejledning af professionelle kunstnere på det lokale børnekulturplan i institutioner, skoler og lign. Der lægges i ordningen vægt på, at børnene bliver aktive medskabere i en æstetisk-kreativ proces, der styres af en kunstfaglig ekspertise. Hel kunstner til halv pris ordningen er beskrevet på hjemmesiden. 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for børnekultur Børnekulturhuset er koordinerende enhed bag Børnekulturportalen både hvad angår indhold og struktur. Børnekulturhuset udgør redaktionen på BørnekulturAarhus og står dermed for at sikre kvaliteten af indhold og layout, herunder arrangementerne i hjemmesidens kalender. er både formidlingskanal for Børnekulturhusets egne nyheder og opslag og formidler af nyheder, information og inspiration generelt på børnekulturområdet. Websitet BørnekulturAarhus funktion er at: skabe et forum, der kan synliggøre børnekulturen i Aarhus kommune og give et overblik over, hvad der sker på området. Samtidig skal hjemmesiden være med til at styrke og udvikle børnekulturen i Aarhus kommune. informere og vejlede forældre og andre om de tilbud, der findes i Aarhus kommune af en vis standard og informere om støttemuligheder på børnekulturområdet. 4

5 Skabe øget aktivitet og udvikling inden for børnekulturen. BørnekulturAarhus skal give lærere, pædagoger og formidlere mulighed for at søge ny inspiration på det børnekulturelle fagområde. skabe dokumentation på børnekulturområdet i Aarhus Kommune. 5. Netværksarbejde i regi af Børnekulturhuset Netværket af børnekulturaktører i Aarhus Kommune Børnekulturhusets netværksskabende funktion er vigtig for samarbejdet på børnekulturområdet i kommunen. Derfor er det Børnekulturhuset, der tager initiativ til, at det kommunale børnekulturnetværk mødes. Netværkssamarbejdet styrkes desuden ved, at relevante informationer på lokalt og nationalt plan distribueres i netværket. I dette arbejde er hjemmesiden samt Børnekulturhusets nyhedsbreve et vigtigt element. Børnenetværk Børnekulturhuset indgår også i det kommunale børnenetværk for børnebibliotekarer en funktion, der tidligere blev varetaget af den regionale børnekulturkoordinator. I dette netværk orienteres der gensidigt om initiativer på børneområdet ligesom der her igennem tages initiativ til samarbejdsprojekter. Således fungerer børnenetværket under Aarhus Kommunes Biblioteker som en vigtig samarbejds- og sparringspartner i arbejdet med at koordinere indsatsen på området. Børnekulturkonsulenternes netværk Børnekulturhuset er naturligvis aktivt involveret i det nationale netværk af børnekulturkonsulenter. Netværket er en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Børnekulturens Netværk, der er Kulturministerens rådgivende organ på børnekulturområdet. Børnekulturhuset deltager i en turnusordning, hvor konsulenterne efter tur arrangerer møder og konferencer. Netværk af teaterkontaktlærere i kommunen Børnekulturhuset medvirker til opkvalificering af kommunens teaterkontaktlærere gennem nyhedsbreve og sammensætning af program til det årlige teaterkontaktlærerseminar.. Netværk af skolekontaktpersoner i Musik i Tide I forbindelse med projektet Musik i Tide er der etableret et netværk af lærere på de skoler, der deltager i ordningen. I Aarhus er Børnekulturhuset tovholder for dette netværk og ansvarlig for ordningen. Øvrige netværk Samarbejdet med Magistratsafdelingen for Børn og Unge er forsat under udvikling. Der samarbejdes bl.a. om skolekoncertordningen Musik i tide, Aarhus Børneteaterfestival og filmtilbuddet Minibio. Børnekulturhuset samarbejde desuden med MBU omkring to koncerter i Musikhuset i forbindelse med den landsdækkende begivenhed Små synger. Desuden vil Børnekulturhuset fortsætte det frugtbare 5

6 samarbejde omkring indsatsen for førskolebørn i form af konkrete samarbejdsprojekter med bl.a. Børnekulissen under Børn og Unge. Børnekulturhuset tilstræber, at der afholdes to møder årligt med henblik på gensidigt at orientere omkring indsatsen på børnekulturområdet. Børnekulturhuset fortsætter med at udvikle samarbejdet med Sparringsgruppen og herigennem styrke samarbejdsrelationerne til de øvrige kulturinstitutioner. Endelig deltager Børnekulturhuset også aktivt i udviklingen af såvel det regionale som det nationale netværk af børnekulturaktører. Det regionale tiltag har til hensigt at styrke børnekulturens position i lyset af Aarhus 2017 strategien og samarbejdet børnekulturaktørerne imellem. 6. Visioner for et Center for kunst og kultur med børn og unge på Brobjergskolen: Børnekulturhuset er placeret centralt i det kulturkraftfelt, som dannes af Musikhuset Aarhus, ARoS - Aarhus Kunstmuseum og Bora Bora teater og dansecenter. Denne placering er med til at understrege, at Aarhus Kommune tillægger børnekulturen afgørende betydning for udviklingen af byens kulturliv og sikring af den kulturelle fødekæde. Visionen om at skabe et center for kunst og kultur med børn og unge blev skrevet ind i Kulturhandlingsplanen for Visionen indeholder overordnet set tre hovedpunkter: 1. Etablering af et børnekulturelt oplevelseshus for børn i alderen 2-14 år som en del af centerkonstruktionen, 2. Samlokalisering af kulturskolerne og 3. Etablering af et fælles forum for de landsforeninger, som i nationalt regi formidler kultur til børn og unge. Børnekulturhuset mener stadig, visionen om tidssvarende rammer er væsentlig for udviklingen af børnekulturen, og derfor er visionen gentænkt som indsatsområde i projektbeskrivelserne for Aarhus Desværre har udsigten til at forvandle skolegården på Brobjergskolen til et levende, attraktivt kultur- og medielandskab for børn og unge måttet skrinlægges på grund af manglende økonomi. 7. Indsatsområder For de mindste børn i kommunens dagplejer og vuggestuer arbejder Børnekulturhuset i forlængelse af indsatsområderne for de pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner fokuserer på: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Børnekulturhuset anser det for vigtigt at være med til at sikre, at arbejdet med læreplanerne åbner øjnene for de muligheder, som kunst og kultur tilbyder. Der gives således dels støtte til projekter, der sigter på at lade børnene i denne målgruppe møde den professionelle kunst både som modtagere, deltagere og skabere, dels udvikler Børnekulturhuset selv en række tilbud, der har dette formål. Indsatsen på daginstitutionsområdet i aldersgruppen 3-6 år sker ligeledes i forlængelse af de pædagogiske læreplaner, således at der her sættes fokus på børnenes møde med den professionelle kunst som modtagere, deltagere og skabere. Børnekulturpuljen kan søges om støtte til sådanne projekter, og Børnekulturhuset sætter selv en række initiativer i værk. Børn i skolealderen tilbydes ligeledes mulighed for at møde kunsten gennem såvel projektstøtten som initiativer fra Børnekulturhuset. For denne målgruppes vedkommende er det ofte en forudsætning, at forløbene tænkes nøje sammen med de præmisser, der gælder for folkeskolen. Det er Børnekulturhusets vision, at medvirke til at etablere en skoletjeneste i Aarhus, der kan understøtte skolerne i kommunen med kulturtilbud, der spiller ind i forhold til de fag- og trinmål, der gælder på området. De enkelte projekter der lægger sig op ad indsatsområderne, beskrives nærmere i handlingsplanen. 6

7 8. Handlingsplan 2014 Handlingsplanen dækker de aktiviteter, der i slutningen af 2013 er planlagt for Erfaringsmæssigt kommer der langt flere aktiviteter til hen over året. Det gælder såvel egne initiativer som de aktiviteter, der udløses i forlængelse af projekter, der opnår støtte via Børnekulturpuljen. Endelig oplever Børnekulturhuset en stadig stigende efterspørgsel på vores kompetencer fx i form af strategisk udvikling, visuel dokumentation, sparring og rådgivning og varetagelse af det børnekulturelle aspekt i forbindelse med kommunale eller nationale arrangementer. Vi har ingen grund til at antage, at dette arbejde vil blive mindre i det kommende år. For de mindste børn i kommunens dagplejer og vuggestuer (0 3 år) tilbyder Børnekulturhuset kunstprojekterne: En ræv bag øret, Hel kunstner til halv pris, teaterforestillinger for de mindste på Aarhus Børneteaterfestival og Tryllestenen et musikpædagogisk forløb for de mindste. Endelig er også Sansekufferterne tiltænkt dagpleje og vuggestuer. På daginstitutionsområdet i aldersgruppen 3-6 år tilbyder Børnekulturhuset kunstprojektet En ræv bag øret, teaterforestillinger under Aarhus Børneteaterfestival, musik, drama- og billedkunstforløbet Fortæl med din krop, Minibio og Hel kunstner til halv pris-ordningen. Igen i 2012 forventer vi at lave et samarbejde med Musikhuset Aarhus og VPU omkring koncerter til de 3-6 årige i forbindelse med Små synger-dagen i september. Endelig sætter det ambitiøse musikalske udviklingsprojekt fokus på musikformidling til de 3 6 årige. Skolebørnene og børn i skolealderen tilbydes projekterne En ræv bag øret, Bydetektiver, Hel kunstner til halv pris, aldersdifferentierede teaterforestillinger under Aarhus Børneteaterfestival og Sommerskole. Desuden udvikles et nyt stedsspecifikt læringsforløb Midtbydetektiverne i forlængelse af erfaringerne fra modelkommuneforsøget Søge spor sætte spor samt udviklingsprojektet Arkitekturbussen, der gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune. Børnekulturhuset forsætter desuden med skolekoncertordningen Musik i tide med et mindre økonomisk tilskud fra MBU. Ordningen er støttet af Statens Kunstråd og varetages af organisationen Levende Musik i Skolen i samarbejde med regionale koordinatorer og kommunale tovholdere. I Aarhus kommune står Børnekulturhuset for administration, kommunikation, orkesterfordeling m.m. I forbindelse med den nye vidensfestival Århundredets Festival planlægger Børnekulturhuset dels egne aktiviteter og undervisningsmaterialefortsættelse, dels koordinering og formidling af andre kulturaktørers tilbud til børn og unge i forbindelse med festivalen. I foråret og i efteråret 2014 afvikles desuden 32 forløb af Dans for børn. Forløbene er støttet af Statens Kunstråd og rummer minimum 1600 børn og deres lærere i workshop med professionelle dansere. De enkelte projekter er nærmere beskrevet herunder. En ræv bag øret Hvorfor: Projektet styrker børn og unges lyst og evner til selv at deltage aktivt i kunstnerisk skabende processer. Det giver indblik i hvordan en professionel kunstner arbejder og dermed ny inspiration til børn og voksnes arbejde. Hvad: En ræv bag øret er et forløb på 18 timer med en professionel kunstner. Det aftales med kunstneren, om det skal være et koncentreret forløb, eller om timerne skal fordeles over længere tid. Der er forskellige billedkunstnere samt teaterinstruktører tilknyttet. 7

8 Projektet afvikles på den enkelte skole og institution og understøtter arbejdet med at implementere børnekultur lokalt. Sansekufferter til brug i dagplejen og daginstitutioner Hvorfor: Sansekufferter Jord, luft, ild og vand giver de mindste børn en sansemotorisk oplevelse af de fire elementer og stimulerer arbejdet med fortælling, sang og motorik i dagplejen og daginstitutionerne. Hvad:. Der er i alt 32 sansekufferter og samme antal sansetæpper, som udlånes gratis gennem Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne. Sansekufferterne er udviklet af Børnekulturhuset i samarbejde med afspændings- og motorikpædagog Jeanette Hedegaard Hansen og andre fagpersoner på småbørnsområdet. Projektet afvikles på den enkelte institution og understøtter arbejdet med at implementere børnekultur lokalt. Dans for børn Hvorfor: Dans for Børn introducerer børn i skole til dansen som udtryksform og lader dem selv prøve kræfter med dans under vejledning af professionelle dansere. Hvad: Dans for Børn består af danseforløb i skole eller SFO og varetages af to til tre professionelle dansere. Forløbene indeholder en lille forestilling og en praktisk workshop for børnene samt en workshop for de lærere og pædagoger, der er involveret i projektet. Ordningen er støttet af Statens Kunstråd. Aarhus Børneteaterfestival Hvorfor: Børneteaterfestivalen præsenterer børn og unge for medrivende og tankevækkende forestillinger, som giver dem mulighed for at spejle sig i de personer, de møder på scenen. Hvad: Festivalen præsenterer ca. 26 forestillinger over fire dage. I weekenden tilbydes desuden kreative værksteder for børn og børnefamilier og på den måde udvides festivaloplevelsen til også at involvere børnene i kreative processer. Børneteaterfestivalen afvikles i området omkring Brobjergskolen. Minibio Hvorfor: Minibio giver mulighed for at lade førskolebørnene møde film, de ellers ikke ser i deres nærmiljø. Film, der er på børnenes præmisser i forhold til indhold og varighed og som er i øjenhøjde med børnenes egen verden. Hvad: Minibio er en række forestillinger centralt i BioCity og lokalt i Malling Bio arrangeret af Børnekulturhuset i samarbejde med Aarhus Skolebio og BioCity. Ordningen får støtte fra Børn og Unge afdelingen. Bydetektiver Hvorfor: Bydetektiver åbner børnenes øjne for de rum og den arkitektur, der omgiver dem og giver lokalt medejerskab, engagement og viden om den lokale kulturarv og æstetiske ressourcer. 8

9 Hvad: Bydetektiver er en betegnelse for de børn, der går på jagt efter arkitektoniske spor i deres egen bydel under ledelse af en kulturformidler. Projektet tilbydes til skolerne i to versioner: én med byvandring og workshop og én med byvandring og genvandring. Der er udarbejdet lærervejledning til forløbet. Midtbydetektiver: Hvorfor: Midtbydetektiver åbner børnenes øjne for de rum og den arkitektur, der omgiver dem i og omkring Jægergårdsgade og giver lokalt medejerskab, engagement og viden om den lokale kulturarv og æstetiske ressourcer. Hvad: Midtbydetektiver er en betegnelse for de børn, der går på jagt efter arkitektoniske spor i midtbyen under ledelse af en kulturformidler. Århundredets Festival 1800 tallet: Hvorfor: Festivalen taler til legen, oplevelsen og erfaringen. Festivalen ønsker at skabe liv, nysgerrighed og involvering i Aarhus bys historie. Hvad: En række museer og kulturinstitutioner i Aarhus og Region Midtjylland samarbejder med Århundredets Festival om tværfaglige undervisningsforløb, der inviterer skoleklasser til at gå på opdagelse i 1800-tallet. Børnekulturhuset koordinerer disse tiltag og udvikler selv forløb og aktiviteter. På Børnekulturhusets hjemmeside kan man under boksen 'Undervisningsmateriale', finde emner der er lige til at bruge i klasseværelset enten som forberedelse til museumsbesøg eller som inspiration til temaforløb i fagene historie, dansk, natur/teknik, matematik, musik, billedkunst og idræt. Der er desuden tilbud til familier. BUM: Skanderborgkonference Det europæiske Kulturbarn Sted + Sans Hvorfor: STED + SANS er et regionalt pilotprojekt, der handler om at gå på opdagelse, dykke ned i, blive opmærksom på, være til stede i, tænke over, tale om, udtrykke, beskrive, sanse det område, man bor i. Hvad: Deltagerne vil gennem et forløb med en sansevandring og en workshop genopleve lokale steder og præsenterer oplevelsen i kunstnerisk form i direkte dialog med professionelle kunstnere. STED+SANS giver lærere, pædagoger, bibliotekarer og selvfølgelig børn - og andre med interesse for kunst, rum og sted mulighed for at deltage i et forløb, som skal gøre dem i stand til selv at føre metoden videre til kollegaer og andre interesserede. Sommerskole Hvorfor: Sommerskole giver børn mulighed for at prøve forskellige kunstdiscipliner, samtidig med at de 9

10 bliver inspireret af de øvrige kulturaktiviteter, der foregår omkring dem. Sommerskole tiltrækker også børn, som normalt ikke opsøger kultur og bidrager til at understøtte samarbejdet mellem børnekulturaktørerne. Hvad: En række gratis tilbud om kunstundervisning i den første uge af skolernes sommerferie til børn i folkeskolen. Skolekoncertordningen Musik i tide Hvorfor: Skolekoncertordningen Musik i Tide er kvalitetskoncerter med professionelle musikere, hvor fordybelse og forankring af den musikalske oplevelse er to af hovedelementerne. Hvad: ca. 89 koncerter målrettet til enten indskoling, mellemtrin eller overbygning med tilhørende undervisningsmateriale tilpasset årgangen samt inspiration til, hvordan elever og lærere i øvrigt kan forhøje koncertoplevelsen gennem forberedelse. Der er pt. 18 folkeskoler i Aarhus Kommune, som deltager i ordningen. Koncerterne foregår på skolen. Musik i Tide Konkurrence: Hvorfor: Gennem konkurrencen får børnene en række gratis koncerter og mulighed for at bestemme, hvilket orkester, de efterfølgende skal have besøg af. Orkestrene bliver bedre til at formidle til målgruppen og får del i det professionelle produktionsapparat, som LMS stiller til rådighed. Dermed styrkes de professionelle musikeres incitament til at formidle til børn og unge. Projektet bidrager desuden til lokal sammenhængskraft i samarbejdet mellem LMS, Børnekulturhuset og Det Jyske Musikkonservatorium. Hvad: en række koncerter med orkestre fra Musikkonservatoriet og et professionelt indslag udefra. Børn fra forskellige skoler overværer koncerterne og er med til at stemme om vinderpladsen. Musik i Tide Showcase Hvorfor: Musik i Tide Showcase tilbyder gratis koncerter med professionelle musikere, hvor børn og unge præsenteres for formidling i øjenhøjde og kvalitetsmusik i mange forskellige genrer, som børnene ellers ikke ville stifte bekendtskab med. Hvad: Mere end 18 forskellige orkestre samlet i Musikhuset Aarhus og Aarhus Musikkonservatorium med gratis koncerter til elever fra skoler i Aarhus. Showcasen får desuden besøg af repræsentanter for mere end 30 kommuner. Kulturnatten Hvorfor: Kulturnatten giver børn og deres voksne mulighed for at være sammen om en kulturoplevelse og bidrager til at gøre starten på børnenes efterårsferie ekstra fornøjelig. Hvad: Gratis aktiviteter for børn og deres voksne i forlængelse af Kulturnattens tema. Ud i det blå: 10

11 Sculpture by the Sea Hvorfor: Kunsteventen Sculpture by the Sea præsenterer børn og unge for kunst langs skov og strand og giver dem dermed en helt særlig og anderledes kunstoplevelse end de ville få på et museum. Kunstværkerne sætter fantasien og tankerne i gang og gennem workshops med professionelle kunstnere stifter børn og unge selv bekendtskab med metoder og teknikker, der giver dem en dybere forståelse af værkerne. Hvad: En stort anlagt udstilling af skulpturer med internationalt format langs med vandet fra Tangkrogen til Ørnereden. Projektet er direkte forbundet med Sculpture by the Sea, Bondi Beach, Sydney. Børnekulturhuset varetager tilbud til børnefamilier, undervisningsmateriale til skolerne, udstillingsguide til børn og familier og de workshops, rundvisninger og andre arrangementer, som lægges forbindelse med udstillingen. Arbejdet er omfattende og påbegyndes i 2012 med henblik på udstillingen i ULF i Aarhus: Ny webportal Samarbejde med andre kommuner Mange bække små ULF-aktører ULF-ambassadører % gratis forløb Temadage Kreativ November Andre opgaver og udviklingsprojekter i BKH i 2014 Projekter under Aarhus 2017: Børnekulturhuset medvirker til at udvikle den børne- og ungekulturelle profil i Aarhus 2017 gennem formulering af egne projekter og medvirken i andres.. Børnekulturnetværksmøde Børnekulturhuset er arrangør af det årlige Netværksmøde for kommunens kulturinstitutioner. Mødet er den vigtigste faste ramme for netværksarbejdet, og det har karakter af en faglig dag med plads til udveksling af viden og erfaringer. Et afgørende formål med netværksmødet er, at medlemmerne får et bedre kendskab til hinanden og øget lyst til at arbejde sammen om at udvikle det børnekulturelle felt gennem konkrete projekter. På mødet præsenteres bl.a. erfaringer fra børnekulturprojekter andre steder i landet eller udlandet. På den måde giver netværksmøderne ny inspiration og fungerer samtidig som anledning til at fokusere på alle de positive ting i samspillet mellem de institutioner og personer, som i det daglige arbejder på at udvikle børnekulturen i kommunalt regi. Derfor er det også tanken at holde 11

12 netværkets årlige møder på forskellige institutioner, så kendskabet til hinanden og hinandens institutioner udvides. Børnekulturhuset arrangerer desuden en netværksdag i samarbejde med Sparringsgruppen. Dette møde afholdes på en af kulturinstitutionerne i netværket. Landsmøde for børnekulturkonsulenter Børnekulturhuset er desuden aktiv i landsmødet for børnekulturkonsulenter i Landsmødet består dels af en faglig konference, som er åben for alle, dels af faglig udveksling og information om nye tiltag på børnekulturområdet, faglige oplæg og inspiration for børnekulturkonsulenter i hele landet. Begge dele er arrangeret i samarbejde med Børnekulturens Netværk, som også støtter økonomisk. Desuden: Idégruppen til udvikling af Multimediehuset. Styregruppen for DramatikVærket. Projektets formål er at udvikle nyskreven dramatik for børn og unge, skrevet af professionelle forfattere med henblik på at opføres af børn og unge. Projektet er udviklet af Teaterskolen for børn, Filuren i samarbejde med Børnekulturhuset og har bl.a. opnået støtte fra Region Midtjylland. Deltage i arbejdet med at udvikle samarbejdet og tværfagligheden kulturskolerne i mellem med henblik på at diskutere en fælles model for kulturskolerne i Aarhus. Rådgivningsgruppe for Center for Museumsundervisning. Børnekulturhuset deltager i centrets videre udvikling og i udviklingen af fælles strukturer for kulturinstitutionernes undervisningstilbud til skolerne. Kulturministeriets arbejdsgruppe 12

Virksomhedsplan 2009

Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplan 2009 1. Målsætning... 3 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturårhus - Århus Kommunes hjemmeside for børnekultur... 5 5. Netværksarbejde

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

BØRNEKULTURHUSET PROJEKTER 2014

BØRNEKULTURHUSET PROJEKTER 2014 BØRNEKULTURHUSET PROJEKTER 2014 VORES FOKUS Børnekulturhusets arbejde spreder sig over fire områder: a) Støtte til forløsning af andres initiativer b) Iværksættelse af egne initiativer c) Netværksarbejde

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave Vision Kulturguide ne Albertslund Pixiudgave - alle børn og unge i Albertslund kommune skal i deres hverdag møde kunst og kultur - alle kulturinstitutioner skal bidrage til mødet mellem børn og unge og

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Obs 10.000 anslag skal justeres. Ansøgere Varde Kommunes forvaltninger Kultur og Fritid, Social

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Click here to enter text. Puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Roskilde Kulturskole, Børnehuset Wiemosen og Børnehusene Hyrdehøj, Kongehøjen, Skrænten og Troldhøj. Kulturhusbørnehave

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

BØRNEKULTURHOVEDSTADEN VISIONER PÅ BØRNEKULTUROMRÅDET I ÅRHUS KOMMUNE FREM MOD 2017

BØRNEKULTURHOVEDSTADEN VISIONER PÅ BØRNEKULTUROMRÅDET I ÅRHUS KOMMUNE FREM MOD 2017 BØRNEKULTURHOVEDSTADEN VISIONER PÅ BØRNEKULTUROMRÅDET I ÅRHUS KOMMUNE FREM MOD 2017 2 ÅRHUS BØRNEKULTURHOVEDSTAD Det er visionen, at Århus frem mod 2017 skal manifestere sig som Danmarks og Europas børnekulturelle

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste Ansøgere Varde Bibliotek Projekttitel Vardes Kulturelle Rygsæk - for de mindste Projektoplysninger a. Målgruppe Alle 0-4 årige børn i kommunal

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 - Børnekulissen en kulturel organisation - Nye initiativer i 2013 - Vores aktiviteter i øvrigt i 2013 - Nye projekter i 2014 - Målsætning og værdigrundlag 2 1. Børnekulissen en kulturel

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering.

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. ISHØJ KULTURPAKKE RAMMEBESKRIVELSE FOR AKTØRER Ishøj Kulturpakke en kulturgaranti for børn Ishøj Kulturpakke er resultatet af projektet Kreative Børn* Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

NOTAT. KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur

NOTAT. KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere