Indhold. _Toc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. _Toc190673117"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 _Toc Indhold 1. Målsætning Børnekulturhusets fire dimensioner: Børnekulturhusets støtteordninger Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for børnekultur Netværksarbejde i regi af Børnekulturhuset Visioner for et Center for kunst og kultur med børn og unge på Brobjergskolen: Indsatsområder Handlingsplan Andre opgaver og udviklingsprojekter i BKÅ i

2 1. Målsætning Visioner på børnekulturområdet centralt og lokalt Målet for børnekulturen i Aarhus Kommune er at sikre kultur for, med og af børn således, at børn får mulighed for både at modtage, deltage i og selv være skabende på kulturområdet. Derfor er det vigtigt, at den børnekulturelle indsats forankres både lokalt og centralt, så barnet uanset geografisk tilhørssted får mulighed for at møde kultur for, med og af børn inden for et bredt udvalg af kunstneriske genrer. 2

3 Børnekulturhusets arbejde med at sikre indsatsen på det børnekulturelle område lokalt retter sig fortrinsvis mod de lokale dannelsesinstitutioner som daginstitutioner, skoler, lokale børnebiblioteker og fritidsordninger. Her gælder det dels om at give børnene mulighed for selv at få erfaring med æstetiskkreative processer i samarbejde med professionelle kunstnere, dels at børnene præsenteres for den professionelle kunst i lokalområdet fx i form af børneteater, værkpræsentationer, koncerter, danseforestillinger mv. I dette arbejde vil Børnekulturhuset desuden lægge vægt på, at de voksne, der i det daglige arbejder med børnene, gennem aktiviteterne får ny inspiration og mulighed for at tilegne sig nye færdigheder. Derfor tilstræbes det, at aktiviteterne gennemføres på flere forskellige institutioner, og at børnenes lærere og pædagoger indledningsvis gennemfører (fx et tilsvarende) forløb med de tilknyttede professionelle kunstnere. Herved sikres erfaringsudvekslingen, ligesom forløbene justeres i forhold til den konkrete målgruppe. De involverede samarbejdspartnere deltager så vidt muligt aktivt i planlægning og afvikling af aktiviteterne. Den børnekulturelle indsats, som Børnekulturhuset arbejder for centralt, vil fortrinsvis være koncentreret om et samarbejde med byens kulturinstitutioner og musiske skoler. Også her gælder det om at sikre kultur både for, med og af børn. Kultur for børn sikres i vid udstrækning af de store kulturinstitutioner, men i denne forbindelse er det Børnekulturhusets særlige fokus, at der i et samarbejde med de store kulturinstitutioner udvikles nye formidlingsformer med barnet i centrum. Kultur med og af børn sikres grundlæggende i samarbejde med de musiske skoler og professionelle kunstnere, der tilknyttes Børnekulturhuset. 2. Børnekulturhusets fire dimensioner: a) Støtte til forløsning af andres initiativer. Kriterierne for dette arbejde er opstillet i folderen for Børnekulturpuljen. De primære kriterier er, at børn og unge møder den professionelle kultur. Det kan f. eks. være i form af projekter, hvor børn og unge arbejder sammen med professionelle kunstnere eller projekter, som på forskellig vis styrker børn og unges kendskab til kunstarterne og til kulturarven. Børnekulturpuljen har desuden afsat midler til projekter, som børn og unge selv udtænker og afvikler. b) Iværksættelse af egne initiativer. Børnekulturhusets egne initiativer skal medvirke til at sikre geografisk spredning, projekter for, med og af børn, projekter til forskellige målgrupper og projekter med forskellige kunstneriske genrer. Samtidig skal Børnekulturhuset tage initiativ til projekter, der kan tilgodese en større mængde børn, som det fx er tilfældet med Aarhus Børneteater Festival. Børnekulturhusets egne initiativer er kendetegnet ved at prioritere mødet mellem børn og unge og professionelle kunstnere. c) Netværksarbejde. Samarbejdet mellem de mange forskellige aktører på børnekulturområdet udgør det tredje ben i Børnekulturhusets arbejde. Børnekulturhuset har som en vigtig del af sit opdrag at medvirke til at styrke netværket på børnekulturområdet. Det sker dels gennem et formaliseret netværk af de kulturinstitutioner i kommunen, der formidler kultur til børn og unge, dels gennem de netværk, der opstår i forbindelse med konkrete projekter. Det årlige Netværksmøde og nyhedsbreve medvirker til at styrke netværket. Udover dette arbejde, som er lokalt forankret, deltager børnekulturhuset i såvel regionale som nationale netværk for børnekultur. 3

4 d) Børnekulturpolitisk arbejde Børnekulturhuset deltager desuden i udviklingen af nye initiativer på tværs af forskellige børnekulturaktører. Det gælder både initiativer, der har projektkarakter og initiativer, der har en mere overordnet strategisk karakter.. Børnekulturhuset deltager desuden i diverse styregrupper, hvor det børnekulturelle aspekt er på dagsordenen. Ligeledes deltager Børnekulturhuset i udviklingen af det børnekulturelle felt i kommunen ved at sætte fokus på det børnekulturelle perspektiv i forbindelse med fx udarbejdelse af kulturhandlingsplaner og kulturaftaler. Gennem dialogen med Børnekulturens Netværk, der er kulturministerens rådgivende organ på området, deltager Børnekulturhuset desuden i udviklingen af feltet på nationalt plan. 3. Børnekulturhusets støtteordninger Børnekulturpuljen anvendes til fire overordnede formål: Aktiviteter der iværksættes af Børnekulturhuset som følge af de vedtagne indsatsområder. Aktiviteter som i øvrigt iværksættes af Børnekulturhuset Aktiviteter på foranledning af andre som Børnekulturhuset involverer sig aktivt i. Tilskud til aktiviteter, som Børnekulturhuset alene støtter økonomisk. Det skal pointeres, at det er vigtigt at afsætte midler til projekter, som opstår i løbet af året. Gør-det-selv-puljen yder tilskud til børn og unges egne kunstneriske aktiviteter. Gør-det-selv-aktiviteterne opstår i forlængelse af henvendelse fra børn og unge. Der oplyses om puljen via hjemmesiden og i forbindelse med direkte kontakt til skoler, institutioner og foreninger. Puljen har en vis fleksibilitet, således at ansøgninger, der overskrider det beløb, der er afsat til puljen, vil søges imødekommet inden for Børnekulturpuljen i det omfang, de i øvrigt opfylder de nedsatte kriterier. Hel kunstner til halv pris - ordningen adskiller sig fra puljerne ved, at der ikke afsættes et fast beløb årligt til ordningen. Ordningen er etableret under Børnekulturpuljen som en særlig måde at understøtte børn og unges mulighed for at engagere sig i æstetisk-kreative processer under vejledning af professionelle kunstnere på det lokale børnekulturplan i institutioner, skoler og lign. Der lægges i ordningen vægt på, at børnene bliver aktive medskabere i en æstetisk-kreativ proces, der styres af en kunstfaglig ekspertise. Hel kunstner til halv pris ordningen er beskrevet på hjemmesiden. 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for børnekultur Børnekulturhuset er koordinerende enhed bag Børnekulturportalen både hvad angår indhold og struktur. Børnekulturhuset udgør redaktionen på BørnekulturAarhus og står dermed for at sikre kvaliteten af indhold og layout, herunder arrangementerne i hjemmesidens kalender. er både formidlingskanal for Børnekulturhusets egne nyheder og opslag og formidler af nyheder, information og inspiration generelt på børnekulturområdet. Websitet BørnekulturAarhus funktion er at: skabe et forum, der kan synliggøre børnekulturen i Aarhus kommune og give et overblik over, hvad der sker på området. Samtidig skal hjemmesiden være med til at styrke og udvikle børnekulturen i Aarhus kommune. informere og vejlede forældre og andre om de tilbud, der findes i Aarhus kommune af en vis standard og informere om støttemuligheder på børnekulturområdet. 4

5 Skabe øget aktivitet og udvikling inden for børnekulturen. BørnekulturAarhus skal give lærere, pædagoger og formidlere mulighed for at søge ny inspiration på det børnekulturelle fagområde. skabe dokumentation på børnekulturområdet i Aarhus Kommune. 5. Netværksarbejde i regi af Børnekulturhuset Netværket af børnekulturaktører i Aarhus Kommune Børnekulturhusets netværksskabende funktion er vigtig for samarbejdet på børnekulturområdet i kommunen. Derfor er det Børnekulturhuset, der tager initiativ til, at det kommunale børnekulturnetværk mødes. Netværkssamarbejdet styrkes desuden ved, at relevante informationer på lokalt og nationalt plan distribueres i netværket. I dette arbejde er hjemmesiden samt Børnekulturhusets nyhedsbreve et vigtigt element. Børnenetværk Børnekulturhuset indgår også i det kommunale børnenetværk for børnebibliotekarer en funktion, der tidligere blev varetaget af den regionale børnekulturkoordinator. I dette netværk orienteres der gensidigt om initiativer på børneområdet ligesom der her igennem tages initiativ til samarbejdsprojekter. Således fungerer børnenetværket under Aarhus Kommunes Biblioteker som en vigtig samarbejds- og sparringspartner i arbejdet med at koordinere indsatsen på området. Børnekulturkonsulenternes netværk Børnekulturhuset er naturligvis aktivt involveret i det nationale netværk af børnekulturkonsulenter. Netværket er en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Børnekulturens Netværk, der er Kulturministerens rådgivende organ på børnekulturområdet. Børnekulturhuset deltager i en turnusordning, hvor konsulenterne efter tur arrangerer møder og konferencer. Netværk af teaterkontaktlærere i kommunen Børnekulturhuset medvirker til opkvalificering af kommunens teaterkontaktlærere gennem nyhedsbreve og sammensætning af program til det årlige teaterkontaktlærerseminar.. Netværk af skolekontaktpersoner i Musik i Tide I forbindelse med projektet Musik i Tide er der etableret et netværk af lærere på de skoler, der deltager i ordningen. I Aarhus er Børnekulturhuset tovholder for dette netværk og ansvarlig for ordningen. Øvrige netværk Samarbejdet med Magistratsafdelingen for Børn og Unge er forsat under udvikling. Der samarbejdes bl.a. om skolekoncertordningen Musik i tide, Aarhus Børneteaterfestival og filmtilbuddet Minibio. Børnekulturhuset samarbejde desuden med MBU omkring to koncerter i Musikhuset i forbindelse med den landsdækkende begivenhed Små synger. Desuden vil Børnekulturhuset fortsætte det frugtbare 5

6 samarbejde omkring indsatsen for førskolebørn i form af konkrete samarbejdsprojekter med bl.a. Børnekulissen under Børn og Unge. Børnekulturhuset tilstræber, at der afholdes to møder årligt med henblik på gensidigt at orientere omkring indsatsen på børnekulturområdet. Børnekulturhuset fortsætter med at udvikle samarbejdet med Sparringsgruppen og herigennem styrke samarbejdsrelationerne til de øvrige kulturinstitutioner. Endelig deltager Børnekulturhuset også aktivt i udviklingen af såvel det regionale som det nationale netværk af børnekulturaktører. Det regionale tiltag har til hensigt at styrke børnekulturens position i lyset af Aarhus 2017 strategien og samarbejdet børnekulturaktørerne imellem. 6. Visioner for et Center for kunst og kultur med børn og unge på Brobjergskolen: Børnekulturhuset er placeret centralt i det kulturkraftfelt, som dannes af Musikhuset Aarhus, ARoS - Aarhus Kunstmuseum og Bora Bora teater og dansecenter. Denne placering er med til at understrege, at Aarhus Kommune tillægger børnekulturen afgørende betydning for udviklingen af byens kulturliv og sikring af den kulturelle fødekæde. Visionen om at skabe et center for kunst og kultur med børn og unge blev skrevet ind i Kulturhandlingsplanen for Visionen indeholder overordnet set tre hovedpunkter: 1. Etablering af et børnekulturelt oplevelseshus for børn i alderen 2-14 år som en del af centerkonstruktionen, 2. Samlokalisering af kulturskolerne og 3. Etablering af et fælles forum for de landsforeninger, som i nationalt regi formidler kultur til børn og unge. Børnekulturhuset mener stadig, visionen om tidssvarende rammer er væsentlig for udviklingen af børnekulturen, og derfor er visionen gentænkt som indsatsområde i projektbeskrivelserne for Aarhus Desværre har udsigten til at forvandle skolegården på Brobjergskolen til et levende, attraktivt kultur- og medielandskab for børn og unge måttet skrinlægges på grund af manglende økonomi. 7. Indsatsområder For de mindste børn i kommunens dagplejer og vuggestuer arbejder Børnekulturhuset i forlængelse af indsatsområderne for de pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner fokuserer på: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Børnekulturhuset anser det for vigtigt at være med til at sikre, at arbejdet med læreplanerne åbner øjnene for de muligheder, som kunst og kultur tilbyder. Der gives således dels støtte til projekter, der sigter på at lade børnene i denne målgruppe møde den professionelle kunst både som modtagere, deltagere og skabere, dels udvikler Børnekulturhuset selv en række tilbud, der har dette formål. Indsatsen på daginstitutionsområdet i aldersgruppen 3-6 år sker ligeledes i forlængelse af de pædagogiske læreplaner, således at der her sættes fokus på børnenes møde med den professionelle kunst som modtagere, deltagere og skabere. Børnekulturpuljen kan søges om støtte til sådanne projekter, og Børnekulturhuset sætter selv en række initiativer i værk. Børn i skolealderen tilbydes ligeledes mulighed for at møde kunsten gennem såvel projektstøtten som initiativer fra Børnekulturhuset. For denne målgruppes vedkommende er det ofte en forudsætning, at forløbene tænkes nøje sammen med de præmisser, der gælder for folkeskolen. Det er Børnekulturhusets vision, at medvirke til at etablere en skoletjeneste i Aarhus, der kan understøtte skolerne i kommunen med kulturtilbud, der spiller ind i forhold til de fag- og trinmål, der gælder på området. De enkelte projekter der lægger sig op ad indsatsområderne, beskrives nærmere i handlingsplanen. 6

7 8. Handlingsplan 2014 Handlingsplanen dækker de aktiviteter, der i slutningen af 2013 er planlagt for Erfaringsmæssigt kommer der langt flere aktiviteter til hen over året. Det gælder såvel egne initiativer som de aktiviteter, der udløses i forlængelse af projekter, der opnår støtte via Børnekulturpuljen. Endelig oplever Børnekulturhuset en stadig stigende efterspørgsel på vores kompetencer fx i form af strategisk udvikling, visuel dokumentation, sparring og rådgivning og varetagelse af det børnekulturelle aspekt i forbindelse med kommunale eller nationale arrangementer. Vi har ingen grund til at antage, at dette arbejde vil blive mindre i det kommende år. For de mindste børn i kommunens dagplejer og vuggestuer (0 3 år) tilbyder Børnekulturhuset kunstprojekterne: En ræv bag øret, Hel kunstner til halv pris, teaterforestillinger for de mindste på Aarhus Børneteaterfestival og Tryllestenen et musikpædagogisk forløb for de mindste. Endelig er også Sansekufferterne tiltænkt dagpleje og vuggestuer. På daginstitutionsområdet i aldersgruppen 3-6 år tilbyder Børnekulturhuset kunstprojektet En ræv bag øret, teaterforestillinger under Aarhus Børneteaterfestival, musik, drama- og billedkunstforløbet Fortæl med din krop, Minibio og Hel kunstner til halv pris-ordningen. Igen i 2012 forventer vi at lave et samarbejde med Musikhuset Aarhus og VPU omkring koncerter til de 3-6 årige i forbindelse med Små synger-dagen i september. Endelig sætter det ambitiøse musikalske udviklingsprojekt fokus på musikformidling til de 3 6 årige. Skolebørnene og børn i skolealderen tilbydes projekterne En ræv bag øret, Bydetektiver, Hel kunstner til halv pris, aldersdifferentierede teaterforestillinger under Aarhus Børneteaterfestival og Sommerskole. Desuden udvikles et nyt stedsspecifikt læringsforløb Midtbydetektiverne i forlængelse af erfaringerne fra modelkommuneforsøget Søge spor sætte spor samt udviklingsprojektet Arkitekturbussen, der gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune. Børnekulturhuset forsætter desuden med skolekoncertordningen Musik i tide med et mindre økonomisk tilskud fra MBU. Ordningen er støttet af Statens Kunstråd og varetages af organisationen Levende Musik i Skolen i samarbejde med regionale koordinatorer og kommunale tovholdere. I Aarhus kommune står Børnekulturhuset for administration, kommunikation, orkesterfordeling m.m. I forbindelse med den nye vidensfestival Århundredets Festival planlægger Børnekulturhuset dels egne aktiviteter og undervisningsmaterialefortsættelse, dels koordinering og formidling af andre kulturaktørers tilbud til børn og unge i forbindelse med festivalen. I foråret og i efteråret 2014 afvikles desuden 32 forløb af Dans for børn. Forløbene er støttet af Statens Kunstråd og rummer minimum 1600 børn og deres lærere i workshop med professionelle dansere. De enkelte projekter er nærmere beskrevet herunder. En ræv bag øret Hvorfor: Projektet styrker børn og unges lyst og evner til selv at deltage aktivt i kunstnerisk skabende processer. Det giver indblik i hvordan en professionel kunstner arbejder og dermed ny inspiration til børn og voksnes arbejde. Hvad: En ræv bag øret er et forløb på 18 timer med en professionel kunstner. Det aftales med kunstneren, om det skal være et koncentreret forløb, eller om timerne skal fordeles over længere tid. Der er forskellige billedkunstnere samt teaterinstruktører tilknyttet. 7

8 Projektet afvikles på den enkelte skole og institution og understøtter arbejdet med at implementere børnekultur lokalt. Sansekufferter til brug i dagplejen og daginstitutioner Hvorfor: Sansekufferter Jord, luft, ild og vand giver de mindste børn en sansemotorisk oplevelse af de fire elementer og stimulerer arbejdet med fortælling, sang og motorik i dagplejen og daginstitutionerne. Hvad:. Der er i alt 32 sansekufferter og samme antal sansetæpper, som udlånes gratis gennem Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne. Sansekufferterne er udviklet af Børnekulturhuset i samarbejde med afspændings- og motorikpædagog Jeanette Hedegaard Hansen og andre fagpersoner på småbørnsområdet. Projektet afvikles på den enkelte institution og understøtter arbejdet med at implementere børnekultur lokalt. Dans for børn Hvorfor: Dans for Børn introducerer børn i skole til dansen som udtryksform og lader dem selv prøve kræfter med dans under vejledning af professionelle dansere. Hvad: Dans for Børn består af danseforløb i skole eller SFO og varetages af to til tre professionelle dansere. Forløbene indeholder en lille forestilling og en praktisk workshop for børnene samt en workshop for de lærere og pædagoger, der er involveret i projektet. Ordningen er støttet af Statens Kunstråd. Aarhus Børneteaterfestival Hvorfor: Børneteaterfestivalen præsenterer børn og unge for medrivende og tankevækkende forestillinger, som giver dem mulighed for at spejle sig i de personer, de møder på scenen. Hvad: Festivalen præsenterer ca. 26 forestillinger over fire dage. I weekenden tilbydes desuden kreative værksteder for børn og børnefamilier og på den måde udvides festivaloplevelsen til også at involvere børnene i kreative processer. Børneteaterfestivalen afvikles i området omkring Brobjergskolen. Minibio Hvorfor: Minibio giver mulighed for at lade førskolebørnene møde film, de ellers ikke ser i deres nærmiljø. Film, der er på børnenes præmisser i forhold til indhold og varighed og som er i øjenhøjde med børnenes egen verden. Hvad: Minibio er en række forestillinger centralt i BioCity og lokalt i Malling Bio arrangeret af Børnekulturhuset i samarbejde med Aarhus Skolebio og BioCity. Ordningen får støtte fra Børn og Unge afdelingen. Bydetektiver Hvorfor: Bydetektiver åbner børnenes øjne for de rum og den arkitektur, der omgiver dem og giver lokalt medejerskab, engagement og viden om den lokale kulturarv og æstetiske ressourcer. 8

9 Hvad: Bydetektiver er en betegnelse for de børn, der går på jagt efter arkitektoniske spor i deres egen bydel under ledelse af en kulturformidler. Projektet tilbydes til skolerne i to versioner: én med byvandring og workshop og én med byvandring og genvandring. Der er udarbejdet lærervejledning til forløbet. Midtbydetektiver: Hvorfor: Midtbydetektiver åbner børnenes øjne for de rum og den arkitektur, der omgiver dem i og omkring Jægergårdsgade og giver lokalt medejerskab, engagement og viden om den lokale kulturarv og æstetiske ressourcer. Hvad: Midtbydetektiver er en betegnelse for de børn, der går på jagt efter arkitektoniske spor i midtbyen under ledelse af en kulturformidler. Århundredets Festival 1800 tallet: Hvorfor: Festivalen taler til legen, oplevelsen og erfaringen. Festivalen ønsker at skabe liv, nysgerrighed og involvering i Aarhus bys historie. Hvad: En række museer og kulturinstitutioner i Aarhus og Region Midtjylland samarbejder med Århundredets Festival om tværfaglige undervisningsforløb, der inviterer skoleklasser til at gå på opdagelse i 1800-tallet. Børnekulturhuset koordinerer disse tiltag og udvikler selv forløb og aktiviteter. På Børnekulturhusets hjemmeside kan man under boksen 'Undervisningsmateriale', finde emner der er lige til at bruge i klasseværelset enten som forberedelse til museumsbesøg eller som inspiration til temaforløb i fagene historie, dansk, natur/teknik, matematik, musik, billedkunst og idræt. Der er desuden tilbud til familier. BUM: Skanderborgkonference Det europæiske Kulturbarn Sted + Sans Hvorfor: STED + SANS er et regionalt pilotprojekt, der handler om at gå på opdagelse, dykke ned i, blive opmærksom på, være til stede i, tænke over, tale om, udtrykke, beskrive, sanse det område, man bor i. Hvad: Deltagerne vil gennem et forløb med en sansevandring og en workshop genopleve lokale steder og præsenterer oplevelsen i kunstnerisk form i direkte dialog med professionelle kunstnere. STED+SANS giver lærere, pædagoger, bibliotekarer og selvfølgelig børn - og andre med interesse for kunst, rum og sted mulighed for at deltage i et forløb, som skal gøre dem i stand til selv at føre metoden videre til kollegaer og andre interesserede. Sommerskole Hvorfor: Sommerskole giver børn mulighed for at prøve forskellige kunstdiscipliner, samtidig med at de 9

10 bliver inspireret af de øvrige kulturaktiviteter, der foregår omkring dem. Sommerskole tiltrækker også børn, som normalt ikke opsøger kultur og bidrager til at understøtte samarbejdet mellem børnekulturaktørerne. Hvad: En række gratis tilbud om kunstundervisning i den første uge af skolernes sommerferie til børn i folkeskolen. Skolekoncertordningen Musik i tide Hvorfor: Skolekoncertordningen Musik i Tide er kvalitetskoncerter med professionelle musikere, hvor fordybelse og forankring af den musikalske oplevelse er to af hovedelementerne. Hvad: ca. 89 koncerter målrettet til enten indskoling, mellemtrin eller overbygning med tilhørende undervisningsmateriale tilpasset årgangen samt inspiration til, hvordan elever og lærere i øvrigt kan forhøje koncertoplevelsen gennem forberedelse. Der er pt. 18 folkeskoler i Aarhus Kommune, som deltager i ordningen. Koncerterne foregår på skolen. Musik i Tide Konkurrence: Hvorfor: Gennem konkurrencen får børnene en række gratis koncerter og mulighed for at bestemme, hvilket orkester, de efterfølgende skal have besøg af. Orkestrene bliver bedre til at formidle til målgruppen og får del i det professionelle produktionsapparat, som LMS stiller til rådighed. Dermed styrkes de professionelle musikeres incitament til at formidle til børn og unge. Projektet bidrager desuden til lokal sammenhængskraft i samarbejdet mellem LMS, Børnekulturhuset og Det Jyske Musikkonservatorium. Hvad: en række koncerter med orkestre fra Musikkonservatoriet og et professionelt indslag udefra. Børn fra forskellige skoler overværer koncerterne og er med til at stemme om vinderpladsen. Musik i Tide Showcase Hvorfor: Musik i Tide Showcase tilbyder gratis koncerter med professionelle musikere, hvor børn og unge præsenteres for formidling i øjenhøjde og kvalitetsmusik i mange forskellige genrer, som børnene ellers ikke ville stifte bekendtskab med. Hvad: Mere end 18 forskellige orkestre samlet i Musikhuset Aarhus og Aarhus Musikkonservatorium med gratis koncerter til elever fra skoler i Aarhus. Showcasen får desuden besøg af repræsentanter for mere end 30 kommuner. Kulturnatten Hvorfor: Kulturnatten giver børn og deres voksne mulighed for at være sammen om en kulturoplevelse og bidrager til at gøre starten på børnenes efterårsferie ekstra fornøjelig. Hvad: Gratis aktiviteter for børn og deres voksne i forlængelse af Kulturnattens tema. Ud i det blå: 10

11 Sculpture by the Sea Hvorfor: Kunsteventen Sculpture by the Sea præsenterer børn og unge for kunst langs skov og strand og giver dem dermed en helt særlig og anderledes kunstoplevelse end de ville få på et museum. Kunstværkerne sætter fantasien og tankerne i gang og gennem workshops med professionelle kunstnere stifter børn og unge selv bekendtskab med metoder og teknikker, der giver dem en dybere forståelse af værkerne. Hvad: En stort anlagt udstilling af skulpturer med internationalt format langs med vandet fra Tangkrogen til Ørnereden. Projektet er direkte forbundet med Sculpture by the Sea, Bondi Beach, Sydney. Børnekulturhuset varetager tilbud til børnefamilier, undervisningsmateriale til skolerne, udstillingsguide til børn og familier og de workshops, rundvisninger og andre arrangementer, som lægges forbindelse med udstillingen. Arbejdet er omfattende og påbegyndes i 2012 med henblik på udstillingen i ULF i Aarhus: Ny webportal Samarbejde med andre kommuner Mange bække små ULF-aktører ULF-ambassadører % gratis forløb Temadage Kreativ November Andre opgaver og udviklingsprojekter i BKH i 2014 Projekter under Aarhus 2017: Børnekulturhuset medvirker til at udvikle den børne- og ungekulturelle profil i Aarhus 2017 gennem formulering af egne projekter og medvirken i andres.. Børnekulturnetværksmøde Børnekulturhuset er arrangør af det årlige Netværksmøde for kommunens kulturinstitutioner. Mødet er den vigtigste faste ramme for netværksarbejdet, og det har karakter af en faglig dag med plads til udveksling af viden og erfaringer. Et afgørende formål med netværksmødet er, at medlemmerne får et bedre kendskab til hinanden og øget lyst til at arbejde sammen om at udvikle det børnekulturelle felt gennem konkrete projekter. På mødet præsenteres bl.a. erfaringer fra børnekulturprojekter andre steder i landet eller udlandet. På den måde giver netværksmøderne ny inspiration og fungerer samtidig som anledning til at fokusere på alle de positive ting i samspillet mellem de institutioner og personer, som i det daglige arbejder på at udvikle børnekulturen i kommunalt regi. Derfor er det også tanken at holde 11

12 netværkets årlige møder på forskellige institutioner, så kendskabet til hinanden og hinandens institutioner udvides. Børnekulturhuset arrangerer desuden en netværksdag i samarbejde med Sparringsgruppen. Dette møde afholdes på en af kulturinstitutionerne i netværket. Landsmøde for børnekulturkonsulenter Børnekulturhuset er desuden aktiv i landsmødet for børnekulturkonsulenter i Landsmødet består dels af en faglig konference, som er åben for alle, dels af faglig udveksling og information om nye tiltag på børnekulturområdet, faglige oplæg og inspiration for børnekulturkonsulenter i hele landet. Begge dele er arrangeret i samarbejde med Børnekulturens Netværk, som også støtter økonomisk. Desuden: Idégruppen til udvikling af Multimediehuset. Styregruppen for DramatikVærket. Projektets formål er at udvikle nyskreven dramatik for børn og unge, skrevet af professionelle forfattere med henblik på at opføres af børn og unge. Projektet er udviklet af Teaterskolen for børn, Filuren i samarbejde med Børnekulturhuset og har bl.a. opnået støtte fra Region Midtjylland. Deltage i arbejdet med at udvikle samarbejdet og tværfagligheden kulturskolerne i mellem med henblik på at diskutere en fælles model for kulturskolerne i Aarhus. Rådgivningsgruppe for Center for Museumsundervisning. Børnekulturhuset deltager i centrets videre udvikling og i udviklingen af fælles strukturer for kulturinstitutionernes undervisningstilbud til skolerne. Kulturministeriets arbejdsgruppe 12

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere