!! " ### $ % $ && " " '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " ### $ % $ && " " '"

Transkript

1 !!" ### $% $&& ""'

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?... 4 Hvad er større vejprojekter?... 5 Områdefornyelser og kvarterløft... 5 Hvad er forskellen på at vedligeholde og ændre en vej?... 5 HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE?... 6 KRAV OG REGLER... 9 Hvad må man på private fællesveje?... 9 Vedligeholdelse, renhold og snerydning på private fællesveje... 9 Hvad må man på offentlige veje?... 9 Hvilke krav stiller vi til et vejprojekt? Krav på private fællesveje Krav på offentlige veje Beslutning om private vejprojekter på offentlig vej Beslutning om private vejprojekter på private fællesveje Hvor kan du få hjælp til dit projekt? Spørgsmål Find det hele på vores hjemmeside SÅDAN SØGER DU OM TILLADELSE Hvad skal med i ansøgningen? Hvor sendes ansøgningen til? Ansøgningsskema SÅDAN UDFYLDER DU ANSØGNINGSSKEMAET Tjekliste for ansøgningen Sådan behandler vi din ansøgning Hvor hurtigt får du svar? Tilladelse eller afslag NÅR ARBEJDET UDFØRES Ansøgning om gravetilladelse NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT Ved gravearbejdets afslutning Ved hele projektets afslutning... 18

3 INDLEDNING Hvad du kan bruge vejledningen til Ønsker du at ændre på din vej, skal du søge om tilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Du vil måske have lavet en mindre ændring foran din ejendom, f.eks. opstille et cykelstativ eller placere et par stolper for at forhindre parkering. Der kan også være tale om et større projekt, f.eks. etablering af fartdæmpende bump på hele vejen eller udskiftning af belægningen på en fortovsstrækning. Inden du går videre med projektet, kan du i denne vejledning få mere at vide om, hvad et sådant projekt indebærer, og hvordan du søger om tilladelse til det. Får vi en detaljeret ansøgning, der opfylder kravene, kan vi nemt og hurtigt vurdere projektet og give dig svar. Hvad er vej og ikke vej? Med vej mener man i teknisk forstand alle de arealer, der er beregnet til offentlig færdsel - gående såvel som kørende. En vej er derfor ikke kun kørebanen til bilerne, men omfatter også cykelstier, fortove, rabatter og midterheller. Også hvis noget af vejen bliver brugt som rekreativt område, er det stadig vej. Se forløbet af et vejprojekt på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du se, hvordan et vejprojekt forløber fra ide til indvielse. Det er vanskeligt at sige, hvor lang tid der går, fra ideen er udklækket til det hele er færdigt, da det afhænger af mange ting, bl.a. projektets omfang og vejrforholdene under arbejdet.

4 & PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR Når vi taler om private vejprojekter, mener vi alle former for vejændringer, som betales af grundejerne selv. Det vil typisk være projekter på private fællesveje, men det kan også være ændringer på offentlig vej, som de omkringliggende grundejere selv betaler for. Du kan derfor bruge denne vejledning, uanset om du bor på privat fællesvej eller på offentlig vej. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du taste din adresse ind og se, om du bor på offentlig vej eller privat fællesvej. Adressen er: Vi opdeler sådanne private vejprojekter efter, hvor omfattende de er: 1) mindre vejprojekter - dvs. små ændringer på vejen, f.eks. etablering af handicaprampe eller opstilling af blomsterkummer 2) større vejprojekter - dvs. omfattende fysiske ændringer af vejen eller anlæg af helt ny vej. Denne ansøgningsvejledning gælder kun mindre vejprojekter og henvender sig først og fremmest til private borgere. Det kan være svært at sætte en præcis grænse for, hvornår der er tale om et mindre eller et større vejprojekt, men i det følgende er forskellen forklaret med tilhørende eksempler. Hvad er mindre vejprojekter? Mindre vejprojekter består typisk af enkle ændringer, eksempelvis en rampe, et skur til opbevaring af handicaphjælpemidler, plantning af et træ osv. Mindre vejprojekter kræver kun, at du udfylder og sender ansøgningsskemaet sammen med en tegnet skitse og eventuelt dokumentation for samtykke fra de berørte grundejere (se mere side 16). Eksempler på mindre vejprojekter: Forskellige former for stolper (pullerter, steler, borner) i kørebane eller fortov Carporte og skure Overkørsler Parkeringslommer Ramper til f.eks. barnevogne og kørestole Cykelstativer Hegn og anden afgrænsning Faste bænke og stole Blomsterkummer og espaliers

5 " Vejtræer og anden beplantning Hvad er større vejprojekter? Større vejprojekter breder sig ofte over en længere strækning, hvor belægningen udskiftes og/eller der ændres på fortovets eller kørebanens hældning. Eksempler på større vejprojekter: Anlæg af ny vej Omlægning af vej Fortovs- og belægningsændringer på en længere strækning Etablering af vejbump Placering af private ledninger i vejareal (klok, el, telefon mv.) Ny eller ændret gadebelysning Ved større vejprojekter stiller vi flere krav til ansøgningsmaterialet og projektets udformning end ved mindre vejprojekter. Så er det et større vejprojekt, du skal i gang med, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver (se afsnittet Hvor kan du få hjælp til dit projekt side 12). Til sådanne større vejprojekter findes en ansøgningsvejledning rettet mod professionelle, som din eventuelle rådgiver kan gøre brug af. Ansøgningsvejledningen til professionelle kan hentes på Er du i tvivl om, hvorvidt projektet er så omfattende, at du får brug for at hyre en rådgiver, kan du eventuelt selv gennemse føromtalte ansøgningsvejledning til professionelle. Så har du et bedre grundlag for at vurdere, om du kan håndtere projektet selv. Områdefornyelser og kvarterløft En særlig type projekter er de såkaldte kvarterløft eller områdefornyelser. Her gælder de samme krav som til andre vejprojekter, men der kan samtidig ligge nogle særlige muligheder for udformning, økonomisk støtte og udførelse. Du kan tjekke, om du bor i et kvarterløftområde på Her kan du også læse mere om mulighederne og se, hvordan denne type projekter gribes an. Hvad er forskellen på at vedligeholde og ændre en vej? Er der tale om almindelig vedligeholdelse af din private fællesvej, f.eks. reparation af huller i asfalten, opretning af kantsten eller udskiftning af revnede fortovsfliser, behøver du ikke søge om det og kan derfor springe denne ansøgningsvejledning over. Du kan i stedet læse om vedligeholdelse af private fællesveje på Københavns Kommunes hjemmeside Er du usikker på, om dit projekt kræver en tilladelse, er det under alle omstændigheder en god ide at ringe til os og få det afklaret.

6 ! Hvem tager sig af hvad i Københavns Kommune? Er du i tvivl om, hvem i kommunen du kan kontakte, og hvor du søger om tilladelser, så brug oversigten her. Listen med tilhørende links findes også på Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge København S tlf Postboks København V rk/omorganisationen/pro.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S tlf Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby tlf Tilladelse til: anlæg af ny vej omlægning af vej fortovs- og belægningsændringer etablering af ramper på udlagte* eller anlagte** vejarealer etablering af opholds- og legeområder på vejareal opførelse eller renovering af bygværker eller bygningsdele på udlagte* eller anlagte** vejarealer, OBS: * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. **Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt og bruges som vej. Rådgivning ifm. områdefornyelse/kvarterløft byplanlægning Tilladelse til: matrikulære ændringer på grundareal nybyggeri, tilbygninger og udbygning af eksisterende ejendomme faste bygningsdele som trappetrin, kældertrapper og lyskasser kloakændringer Forvaltning af hegnsloven Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Stadskonduktørembedet Njalsgade 13, 4. sal 2300 København S tlf Nivellement og terræn Fikspunkter Kortmaterialer Matrikulære forhold

7 , Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V tlf Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Njalsgade København S Tlf ganisationen/parknatur.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Njalsgade København S tlf ganisationen/trafik.aspx Jordforurening Støjforhold Spildevand/vandafledning Tilladelse til håndtering/behandling af forurenet jord Spørgsmål ifm.: plantevalg og æstetik gadetræer indretning af grønne områder legepladser Tilladelse til: opsætning af cykelstativer på fortov og vej etablering og ændring af signalanlæg opsætning af pullerter fartdæmpende foranstaltninger (f.eks. vejbump) lukning og ensretning af vej afmærket parkering (parkeringslommer, skråparkering mv.) afstribning opsætning/ændring af færdsels- og henvisningsskilte beplantning (bede, træer og facadeplanter) i forhold til oversigtsforhold placering af blomsterkummer på fortov og vej opsætning af papirkurve og hundeposestativer

8 - Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Veje og Center for Renhold Njalsgade København S tlf ganisationen/dr.aspx Tilladelse til: etablering eller ændring af overkørsler ændring eller nyanlæg af gadebelysning opstilling af bænke opstilling af containere, arbejdsskure, stilladser mv. udendørsservering montering af løse skilte, flagbøsninger mv. på fortov gravearbejder på fortov og vej (= gravetilladelser) opsætning af brandhaner Tilsyn med: trafiksikkerhed og fremkommelighed belægninger og bump færdige anlægsarbejder på vej og fortov vejenes løbende stand renholdelse af byens gade og pladser

9 . KRAV OG REGLER Hvad må man på private fællesveje? Private fællesveje er privatejede veje, som er offentligt tilgængelige. På private fællesveje er grundejerne selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er udelukkende vejmyndighed. Det betyder, at vi stiller formelle krav om, at vejen er trafiksikker, fremkommelig og desuden tilgængelig for handicappede. Som vejmyndighed er det også os, der giver tilladelse til at etablere nye veje og omlægning af eksisterende veje. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen (kørebane, fortov, cykelsti, bump) og dens udstyr (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.), så det er i forsvarlig stand. Det er også grundejernes ansvar at sørge for at holde vejen ren og fjerne is og sne om vinteren. Læs mere om private fællesveje på kommunens hjemmeside Er en privat fællesvej ikke i forsvarlig stand, kan kommunen give påbud om, at tingene bliver bragt i orden. Bliver påbudet ikke fulgt, reparerer kommunen vejen og sender derefter regningen for arbejdet til tilstødende grundejer/grundejere. Alt dette er fastlagt i Lov om private fællesveje, som du kan se her: Du kan også læse mere om private fællesveje og deres vedligeholdelse på Københavns Kommunes hjemmeside: Hvad må man på offentlige veje? På offentlige veje har kommunen selv det overordnede ansvar for vejens indretning, stand og drift. Det betyder, at kommunen selv har ansvaret for at holde renholde, vedligeholde og ændre på de offentlige veje. Det betyder også, at vi - når vi skal give tilladelse til private vejprojekter på offentlig vej - stiller en række krav til bl.a. materialer og holdbarhed. Reglerne for offentlige veje fremgår af Lov om offentlige veje, som du kan læse på: /_GETDOCI_/ACCN/A REGL

10 Hvilke krav stiller vi til et vejprojekt? KRAV PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje stiller vi som vejmyndighed krav om, at trafiksikkerheden er i orden. I praksis betyder det, at de ændringer, du ønsker at lave på vejen, skal være sikre for både bilister, fodgængere, cyklister, folk med barnevogne, rollatorer o. lign. I den forbindelse har vi særligt fokus på hensynet til handicappede, da også bevægelseshæmmede og synshandicappede skal kunne færdes trygt på de københavnske veje. Et andet område, vi stiller krav til, er projektets afvanding, dvs. måden hvorpå regnvandet løber væk fra kørebaner, cykelstier og fortove. Hvis dit projekt betyder, at afvandingen foregår anderledes end før, skal du af hensyn til trafiksikkerheden sørge for, at regnvandet stadig løber til de respektive riste i vejen, og at der ikke vil samle sig pytter på kørebanen, cykelstien eller fortovet. Samtidig skal det sikres, at regnvand fra vejarealerne ikke løber ind over de tilstødende grundarealer og omvendt. KRAV PÅ OFFENTLIGE VEJE På offentlige veje følger vi en række retningslinjer, som skal sikre, at trafiksikkerheden og tilgængeligheden for handicappede er i orden. Derudover følger vi bestemte standarder for vejens materialer, vedligeholdelse og drift. Da kommunen ejer de offentlige veje, sørger vi også selv for at vedligeholde både vejene (kørebaner, fortove, cykelstier, bump) og det udstyr, som kommunen selv sætter op (cykelstativer, stolper, bænke, blomsterkummer m.m.). Hvis private borgere ønsker at opsætte særligt udstyr på offentlig vej, kan der dog fra kommunen stilles krav om, at de selv vedligeholder det, hvis det er udstyr af særlige modeller eller materialer. Ellers vedligeholder kommunen med egne standarder. Derfor er det en god ide først at orientere sig om, hvilke krav der stilles til udstyrets vedligeholdelse. I afsnittet Hvem gør hvad i Københavns Kommune på side 6 kan du se, hvem du kan kontakte for at høre nærmere. BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ OFFENTLIG VEJ Når private gerne vil ændre på offentlig vej, er det nødvendigt, at de tilstødende grundejere samtykker, bl.a. hvis man ønsker at opsætte udstyr som f.eks. cykel-

11 stativer og espalier på fortovsarealet ud for en beboelsesejendom. Giver vi en privat bygherre tilladelse til at opsætte sådant privat udstyr på offentligt vejareal, vil det som regel blive pålagt de tilstødende grundejere selv at vedligeholde det, hvis det ikke er en del af kommunens egen standardudstyr. Derfor er det nødvendigt at vedlægge dokumentation for, at de tilstødende grundejere på den offentlige vej går ind for projektet. Hvilken dokumentation afhænger af, hvilken boligform der er tale om: Samtykke fra andelsbolig-, grundejer- og ejerforeninger Samtykke fra grundejerne kan indhentes på to måder: Beslutning på generalforsamling i grundejerforeningen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen. Underskriftsindsamling blandt de stemmeberettigede. Beslutning på generalforsamling Der kræves følgende dokumentation: Kopi af vedtægter for foreningen Kopi af indkaldelsen til generalforsamlingen, evt. ekstraordinær, hvor afstemning om forslaget er på dagsordenen. Kopi af referat af generalforsamlingen, hvor det fremgår, hvor mange af de fremmødte, der har stemt for og imod forslaget. Underskriftindsamling Der kræves en liste med navn og adresse på samtlige berørte grundejere samt underskrift af alle, der tilslutter sig projektet. Samtykke fra udlejningsejendomme Berører vejprojektet udelukkende udlejningsejendomme, fås samtykket ved at indhente en skriftlig udtalelse fra boligselskabet eller ejendommens ejer, hvor det fremgår, at boligselskabet/ejeren tilslutter sig projektet. BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er det grundejerne selv, der ejer vejen og derfor også selv afholder alle udgifter til vejens vedligehold og eventuelle ændringer på den. Af samme grund kan vi som kommune ikke blande os i, hvordan grundejerne træffer beslutning om, hvad der skal gøres på vejen og hvordan det skal finansieres, da det er et rent privatretligt anliggende. Det betyder, at grundejerne selv har ansvar for at orientere naboer og berørte grundejere og forhåbentlig nå til enighed, inden de søger kommunen om tilladelse til et projekt. Denne enighed opnås nemmest ved at følge den samme procedure for samtykke, som vi fra kommunens side kræver på de offentlige veje. Se ovenfor. Kun i de meget sjældne tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige ad denne vej, må sagen afgøres i en privat retssag.

12 Hvor kan du få hjælp til dit projekt? Er du på nogen måde i tvivl om, hvor omfattende dit projekt er, eller hvordan det skal tegnes, planlægges og udføres, vil vi anbefale dig at søge rådgivning hos en rådgivende ingeniør, landskabsarkitekt, anlægsgartner, brolægger eller andre relevant fagfolk. Hos disse fagfolk kan du få afklaret mange af aspekterne i dit projekt og få hjælp til både ansøgningen, tegningerne og arbejdets udførelse. SPØRGSMÅL Har du spørgsmål til vejprojekter, private fællesveje eller specifikt til dit eget område eller projekt, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf Du kan også bruge oversigten på side 6. Her kan du se, hvem der tager sig af hvad i Teknik- og Miljøforvaltningen. FIND DET HELE PÅ VORES HJEMMESIDE På har vi samlet alle informationer til borgere, der går med planer om at ændre på deres vej. Her finder du den seneste version af denne vejledning - plus link til retningslinjerne nedenfor. Du kan også se, hvordan et vejprojekt typisk forløber og downloade eksempler på korrekt udfyldte ansøgninger. Retningslinjer Vejdirektoratet har en hjemmeside, hvor professionelle kan finde retningslinjer til udformningen af veje: (vejregler.dk). Det er disse retningslinjer, vi i Københavns Kommune selv følger på vores offentlige veje. Vær opmærksom på, at vejreglerne henvender sig til fagfolk og derfor kan forekomme meget tekniske. Derudover har Københavns Kommune udarbejdet en Designmanual for Byrum og Parker. Her kan man læse om de særlig forhold, der gælder for veje, pladser og parker i Københavns Kommune. Download Designmanualen her Endelig gælder der særlige hensyn til handicappede. Retningslinjer herfor er samlet i Vejdirektoratets publikation Trafikarealer for Alle - Håndbog i Tilgængelighed. Den kan downloades her: webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr07_g_tilgaengelighed_050301_hcd.pdf Du kan få hjælp til vejtekniske ord og vendinger i Vejdirektoratets Vej- og Trafiktekniske ordbog. Link: webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr00_g_ordbog_050301_sfi.pdf

13 SÅDAN SØGER DU OM TILLADELSE Hvad skal med i ansøgningen? Ansøgningsskemaet nedenfor i udfyldt form (se side 13) Tegning, der viser, hvad projektet går ud på (se side 15) Eventuel dokumentation for samtykke fra de berørte grundejere (se side 11) Eventuelt øvrige bilag (se side 15) Husk at skrive dato, ansøgerens navn, adresse og telefonnummer samt projektets beliggenhed på alle tegninger og øvrige bilag. Hvor sendes ansøgningen til? Send din ansøgning med bilag til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks København V Tlf Har vi spørgsmål til projektet, når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig.

14 & Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat vejprojekt 1. Ansøger arkitekt: ingeniør: bygherre: grundejer: andet: Navn: Evt. Firmanavn: Adresse: Telefonnummer: Bygherre (udfyldes kun, hvis ansøger ikke er bygherre) Navn: Adresse: Telefonnummer: 2. Projektets beliggenhed Vejnavn Nummer Evt. matrikelnummer Evt. ejerlav Privat fællesvej Offentlig vej 3. Projektets art Ny vej: Ændring af eksisterende vej: Andet: 4. Nærmere beskrivelse af projektet samt planlagt tidspunkt for anlægsarbejdet (kan uddybes og vedlægges som bilag) 5. Dokumentation for samtykke (vedlagt som bilag) Ja Nej i form af: 6. Tegninger og øvrige bilag 7. Gældende lokalplan (findes på Omfattet af lokalplan nummer: Ikke omfattet af lokalplan 8. Dato: Ansøgers underskrift: Udfyldes af Københavns Kommune Modtaget dato: Godkendt dato: Sagsbehandler:

15 " Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Punkt 1. Ansøger Skriv hvem du er, og hvor vi kan kontakte dig. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig, mens vi behandler din ansøgning, hvis vi har supplerende spørgsmål eller har brug for at få noget afklaret. Det gør sagsbehandlingen nemmere og hurtigere. NB! Hvis du selv er ansøger, men har en anden person eller et firma som bygherre på dit projekt, skal du desuden oplyse bygherrens navn, adresse, telefonnummer og . Punkt 2. Projektets beliggenhed Vi skal vide, hvor projektet er beliggende, så vi kan undersøge områdets forhold. Her vil vejnavn og husnummer ofte være tilstrækkeligt, men er der et matrikelnummer, og kender du ejerlavet, bør disse oplysninger også påføres. Kryds også af, om vejen er offentlig eller privat fællesvej (tjek dette på Punkt 3. Projektets art Vi vil gerne vide, om det er noget helt nyt, der sættes op eller anlægges, eller om det er ændringer af noget eksisterende. Falder dit projekt ikke ind under de to kategorier, kan du med egne ord beskrive projektets art. Punkt 4. Projektets indhold Her uddyber du projektets indhold og omfang. Fylder beskrivelsen mere end pladsen i skemaet tillader, kan du vedlægge den som bilag. Punkt 5. Dokumentation for samtykke Her skriver du, hvilken dokumentation for samtykke, du eventuelt har vedlagt som bilag. Se mere på side 11. Punkt 6. Tegninger og øvrige bilag Skriv, hvilke tegninger og beskrivelser, der er vedlagt ansøgningen. Der skal som minimum være en oversigtstegning, som viser projektets omfang, udformning, placering og indretning. Ofte kan det være tilstrækkeligt at kopiere et kort og på det indtegne projektet med angivelse af mål. Det kan også være relevant at vedlægge beskrivelser af de materialer, der tænkes brugt, f.eks. hvis der er tale om specielle belægninger. Punkt 7. Gældende lokalplan Du bør på forhånd undersøge, om vejen er omfattet af en lokalplan. Det kan have betydning for dit projekt, da det måske indgår i lokalplanen, hvorvidt der kan gives tilladelse til projekter af den art, du søger om. Du kan undersøge, om der er en gældende lokalplan på Punkt 8. Dato og underskrift Husk at datere og underskrive ansøgningen, inden du sender den.

16 ! Tjekliste for ansøgningen 1. Tjek lokalplanen for området (se side 15) 2. Indhent eventuelt dokumentation for samtykke (se side 11) 3. Udarbejd eller få udarbejdet tegning(er) af projektet (se side 15) 4. Udarbejd eller få udarbejdet eventuelle supplerende beskrivelser af materialer mv. 5. Udfyld ansøgningsskemaet (se side 13) Sådan behandler vi din ansøgning HVOR HURTIGT FÅR DU SVAR? Når vi har fået din ansøgning, sender vi dig en bekræftelse på modtagelsen. Selve sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt højst 21 dage. Det er ikke sikkert, at du vil få din tilladelse eller et afslag inden for dette tidsrum, hvis der er noget som kræver yderligere undersøgelse, men du vil høre fra os inden de 21 dage. Det kan i så fald være med spørgsmål, kommentarer eller påtegnelser fra os. Ved at følge de retningslinjer for vejprojekter og ansøgninger, som vi anbefaler, kan du undgå de mest almindelige fejl og mangler og derved minimere sagsbehandlingstiden. TILLADELSE ELLER AFSLAG Når vi har godkendt projektet, sender vi dig en tilladelse til at gå i gang med arbejdet ud fra nærmere angivne betingelser og med henvisning til de skridt, der eventuelt yderligere skal tages i forbindelse med anlægsarbejdet. Bliver projektet ikke godkendt, får du et begrundet, skriftligt afslag. Ønsker du at klage over afgørelsen, kan det ske til Vejdirektoratet. En klagevejledning vil være vedlagt afslaget. Bemærk, at arbejdet skal være sat i gang senest 1 år efter, at vi har givet tilladelsen. Overskrides denne frist, skal der indsendes ny ansøgning.

17 , NÅR ARBEJDET UDFØRES Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med den givne tilladelse. Selve anlægsarbejdet skal du eller din rådgiver selv stå for, herunder også planlægning, organisering, afspærring og sikkerhed omkring gravning, støbning, opsætning osv. Som nævnt i det foregående afsnit vil det af tilladelsen præcist fremgå, hvilke tiltag du skal gøre i dit projekt i forbindelse med anlæggelsen, både med hensyn til gravetilladelse, tilsyn og færdigmelding. Ansøgning om gravetilladelse Det fremgår af tilladelsen fra os, at der inden selve arbejdet påbegyndes, skal søges om specifik gravetilladelse. Ansøgningsskemaet til gravetilladelsen kan downloades eller udfyldes digitalt på

18 - NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT Ved gravearbejdets afslutning Har du i forbindelse med projektet søgt og fået en gravetilladelse, skal du orientere os, når gravearbejdet er afsluttet. Brug den såkaldte færdigmeldingsblanket, som er vedlagt gravetilladelsen. Når vi har modtaget færdigmeldingsblanketten, kan vi komme ud og se, om det opgravede vejareal er blevet retableret med korrekte materialer, og at man igen kan færdes forsvarligt. Ved hele projektets afslutning Når håndværkerne er helt færdige, og vejen igen kan bruges, skal du sikre dig, at alle krav og betingelser i den samlede tilladelse, er opfyldt og sende os en meddelelse herom. Detaljerne fremgår af selve tilladelsen. Herefter er det færdige vejprojekt endelig klar til at blive indviet.

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012 Generelle Respons på skriftlige henvendelser til administrationen Sagsbehandlingstid Autosvar på mails, der sendes til fælles postkasse i Miljø og Teknik (mt@svendborg.dk) Kvitteringsbrev inden 3 dage,

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Grøn og dynamisk - med respekt for dig

Grøn og dynamisk - med respekt for dig Sådan etableres underjordiske containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af underjordiske containere skal søges hos Teknik og Miljøforvaltningen, Team

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej.

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej. TEKNIK & MILJØ Vej og Park Dato: 21. oktober 2016 Sagsnr.: 16/10502 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Annonce Annonce

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne pjece henvender sig til grundejere, som ansøger om matrikulære forandringer. Du kan her finde praktiske oplysninger om ansøgning,

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere