CSR-rapport Topdanmark A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017"

Transkript

1 Topdanmark A/S CVR-nr CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger og principper for samfundsansvar Side 2 Produkt og service Side 3 Medarbejdere Side 3 Samfund Side 4 Miljø Side 7

2 Dette er Topdanmarks lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Den dækker regnskabsåret Topdanmark udarbejder også fremskridtsrapport til FN Global Compact., som vil blive offentliggjort på senere i CSR indgår i Topdanmarks værdiskabelsesmodel. der skabes velfærd til kunder, medarbejdere og aktionærer. Topdanmarks ansvar er at sikre tryghed ved, at forsikringsbare skader og ulykker skaber så få negative effekter for kunder og skadelidte og derved for samfundet som muligt. Når skaden sker, er det ligeledes et forretningsansvar at hjælpe kunden og udbedre skaden med omtanke for både bundlinjen, samfundet og miljøet. Ved at drive en effektiv forretning og generere et konkurrencedygtigt overskud yder Topdanmark også gennem selskabsskattebetalingen, og indirekte gennem bl.a. personskatterne for vores medarbejdere, et betragteligt bidrag til den danske stat. Målsætning og principper for samfundsansvar Målet med Topdanmarks CSR-arbejde er, at koncernen optræder og drives ansvarligt. Derved bidrager CSRinitiativerne til at minimere risikopræmien på Topdanmark-aktien. Topdanmark har tilsluttet sig FN Global Compact i 2010 og indsendte i 2011 sin første fremskridtsrapport, Communication on Progress. Topdanmarks arbejde med samfundsansvar er struktureret i fire hovedområder. Produkter og services, medarbejdere, samfund samt miljø. I 2011 har der været særligt fokus på følgende initiativer: Topdanmark oversætter CSR med forretningsansvar og ser det som et ledelsesansvar at tilbyde gode forsikringsprodukter til konkurrencedygtige priser, så 2

3 Organisatorisk er arbejdet med samfundsansvar forankret gennem en styregruppe med reference til direktionen. Operationelt styres CSR-aktiviteterne af en CSR-ansvarlig, der organisatorisk er placeret i Kommunikationsafdelingen, og som i samarbejde med en arbejdsgruppe skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger, der er fastsat på de enkelte områder. Produkter og services Topdanmark ønsker at fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice. Kundetilfredshed Kundetilfredshed er en vigtig parameter for at fastholde eksisterende kunder og kunne tiltrække nye kunder. For at sikre et højt kvalitetsniveau og ansvarlighed i Topdanmarks kundeservice gennemføres løbende analyser af kundetilfredsheden. Herudover har Topdanmark indført et undersøgelses- og opfølgningssystem, som strukturerer og rapporterer kundernes feedback på deres kundeoplevelse. I 2011 er forretningsprocesserne blevet forbedret, hvilket gør det muligt for medarbejderne hurtigere at komme i dialog med kunderne eksempelvis i tilfælde af en dårlig kundeoplevelse. Kundetilfredsheden blandt Topdanmarks privatkunder steg fra 72,5 i 2010 til 73,7 i 2011 ifølge EPSI Dansk Kundeindex. Målet med de kundevendte initiativer er at forbedre kundetilfredsheden yderligere i Tilgængelighed For kunderne er det vigtigt med hurtig tilgængelighed til kompetent rådgivning og service ikke mindst i skadesituationen. Topdanmarks strategi er at være til stede der, hvor kunden ønsker det. Mange kunder foretrækker telefon, og derfor har Topdanmark døgnåbent på skadelinjer og åbent til kl for rådgivning og service. Topdanmark måler løbende, om kunderne oplever ventetid i telefonen. Tilgængeligheden på privatmarkedet gik frem fra 90 % i 2010 til 93 % i Topdanmark har derudover et fintmasket assurandørkorps, der møder kunden typisk på kundens bopæl. For de kunder, der foretrækker selvbetjening, har hver kunde en personlig kundemappe på hvor det også er muligt at anmelde de fleste typiske skader. Topdanmark har i 2012 introduceret en såkaldt app til smartphones, således at kunden via mobiltelefonen har mulighed for at få en oversigt over, hvad man kan gøre i en skadesituation, sende en skadeanmeldelse eller bruge applikationen til at bede om at blive ringet op. Topdanmark er endvidere i 2011 kommet på Facebook og er således også tilgængelig via denne kommunikationsplatform. Medarbejdere Topdanmark ønsker at fastholde og tiltrække engagerede og kvalificerede medarbejdere. Derfor er der fokus på bl.a.: god trivsel, sundhed, mangfoldighed samt elever og praktikanter. Trivsel Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Undersøgelsen i 2011, der blev foretaget af Ennova, viste, at Topdanmark er en arbejdsplads med høj arbejdsglæde. Trods en mindre tilbagegang fra 76 point i 2009 til 73 point i 2011 ligger arbejdsglæden over det øvrige danske arbejdsmarked. Tilbagegangen afspejler en generel tendens på arbejdsmarkedet. For at nå målet om en fortsat høj arbejdsglæde er kravene til opfølgning og rapportering af fremadrettede initiativer i de lokale enheder blevet øget. Sundhed Topdanmark har et trivselsudvalg, der løbende vurderer forskellige tiltag for medarbejdernes trivsel generelt. Blandt fokusområderne i 2011 var sundhed, fordi det medvirker til at fremme medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Alle medarbejdere tilbydes et årligt sundhedstjek. I 2011 tog 32 % (28 % i 2010) af medarbejderne imod tilbuddet om sundhedstjek. Topdanmark tilbyder medarbejderne sundhedssikring, adgang til fitnesscenter og en kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger. I 2011 blev der sat fokus på tilbud og initiativer, der viser medarbejderne, hvordan arbejdslivet og fritidslivet kan blive sundere. Målet er at inspirere medarbejderne til sunde vaner, der kan forebygge livsstilssygdomme og stress samt give en arbejdsdag og et fritidsliv, hvor man har energi. Der har også været tilbud om rygestopkurser. 71 medarbejdere har deltaget i kurserne, og 88 % af disse er i dag røgfri. Der har været afholdt 15 oplæg af ernærings- og sundhedseksperter om, hvordan man med enkelte gode vaner kan have energi hele dagen, forebygge stress og 3

4 holde både kroppen og hjernen i gang. Der har været afholdt særlige oplæg for de medarbejdere taksatorer og assurandører der bruger megen tid i bilen og dermed ikke har adgang til en sund kantine. Disse oplæg fortsætter i Der har været tilbud om konsultation hos en stresskonsulent, ligesom ledere kunne få sparring til forebyggelse af stress blandt medarbejdere. I alt 16 medarbejdere har henvendt sig for en konsultation om egen stress, fire for en konsultation omkring forebyggelse, og seks ledere har fået råd om at håndtere stressramte medarbejdere. I 2012 arbejder Topdanmark videre med stresshåndtering. Eksempelvis tilbydes ledere et værkstedskursus i at forebygge stress i afdelingen, ligesom vi afholder gåhjemmøder om stresshåndtering for alle medarbejderne. Mangfoldighed Topdanmark tror på, at mangfoldighed giver en forretningsmæssig værdi, og at det er vigtigt, at medarbejdere - uanset køn, nationalitet, religion eller andet har lige adgang til ledelsesposter på alle niveauer. Topdanmark ønsker ikke at favorisere kvinder frem for mænd og har derfor ikke fastlagt egentlige kvoter. Topdanmark har i stedet defineret nogle indsatsområder og politikker for mangfoldighed, som virksomheden stræber efter at leve op til. I 2011 har der bl.a. været fokus på kvinder i ledelse, og Topdanmark har tilsluttet sig Ligestillingsministeriets Operation kædereaktion, der er et alternativ til kvoter for kvindelige leder. Der er planlagt gennemførelse af en række konkrete tiltag i 2011/12, herunder en spørgeskemaundersøgelse blandt Topdanmarks ledere, bl.a. om der skal konkrete tiltag til for at fremme, at kvinder søger toplederstillinger. Herudover er der afholdt et gåhjemmøde for medarbejdere med det formål at inspirere kvinder til at søge lederposter samt oprettet en intern hjemmeside, hvor medarbejderne kan debattere kønsspørgsmål og få gode råd fra kvindelige ledere. Det er endvidere Topdanmarks ambition, at der er mindst én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale, når der skal besættes lederstillinger. Denne målsætning har været overholdt i alle situationer bortset fra en lederstilling, hvor der ikke var nogen kvindelige ansøgere blev antallet af kvindelige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer øget fra en til tre. Elever og praktikanter Topdanmark ansætter hvert år et antal finanselever. Som et betydende selskab i branchen og medejer af forsikringsakademiet ser Topdanmark det som en forpligtigelse at uddanne elever i forsikringsfaget. For Topdanmark er det afgørende, at der uddannes elever, så der på arbejdsmarkedet for forsikring og pension er veluddannet arbejdskraft. For at understøtte dette er antallet af finanselever stigende. I 2010 og 2011 blev der ansat henholdsvis 15 og 20 finanselever, og i 2012 forventes der ansat 25 finanselever. Topdanmark stiller også praktikforløb til rådighed for finansøkonomer og finansbachelorer. I 2011 har i alt 14 finansøkonomer og finansbachelorer været i praktik, og det niveau fortsættes i Flere medarbejdere i Topdanmark underviser på Forsikringsakademiet. Samfund Topdanmark ønsker at drive en effektiv forsikringsforretning for derigennem at generere et konkurrencedygtigt overskud. Som en følge heraf betaler Topdanmark et betydeligt beløb i direkte og indirekte skatter og afgifter til den danske stat. Herudover ser Topdanmark det som et samfundsansvar at sikre, at kunder og skadelidte får så få negative konsekvenser af forsikringsbare begivenheder som muligt. Som et element heri har Topdanmark fokus på skadeforebyggelse. Endelig har Topdanmark i 2011 haft fokus på ansvarlige investeringer. Skattebetaling Topdanmark bidrager gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter såsom lønsumsafgift med et relativt betydeligt beløb til den danske statskasse. Topdanmark er herudover skatteopkræver for den danske stat af direkte og indirekte skatter, som hovedsageligt udgøres af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for koncernens medarbejdere og skadeforsikringskunder, samt pensionsafkastskat for koncernens livsforsikringskunder. Nedenfor fremgår Topdanmarks væsentligste skattebetalinger, som i al væsentlighed betales til den danske stat. Fire ud af bestyrelsens ni medlemmer er kvinder. Heraf er én valgt af generalforsamlingen og tre af medarbejderne. Andelen af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer har været stabil siden I 4

5 5

6 Som det fremgår, udgjorde Topdanmarks andel 1,1% af de samlede forventede selskabsskattebetalinger til den danske stat i Til sammenligning udgjorde antal beskæftigede i Topdanmark 0,1 % af det samlede antal beskæftigede i den private sektor i Danmark. Skadeforebyggelse Frem for kun at fokusere på økonomisk dækning, når skaden er indtruffet, fokuserer Topdanmark også på skadeforebyggelse. Målet med skadeforebyggelse er at medvirke til at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere konsekvenserne, hvilket er til fordel for både kunder, aktionærer og samfundet. Topdanmarks arbejde med skadeforebyggelse er forankret i et koordinerende sekretariat. Der er taget en række initiativer i Eksempelvis kan nævnes: Sikkert Landbrug, som er et rådgivningsværktøj, der samler rådgivning om skadeforebyggende tiltag for landbrugskunder. Topdanmark har også i samarbejde med Dansk Byggeri og Statens Byggeforskningsinstitut afholdt to seminarer for entreprenører og andre professionelle aktører inden for stald- og halbyggeri for at sætte fokus på at eliminere bygge- og konstruktionsfejl, der kan forårsage sammenstyrtninger af tage som følge af snetryk. Topdanmark har derudover iværksat et eftersyn hos kunder med såkaldte gitterspærskonstruktioner på haller og tage for at efterse, om der var fejl eller mangler og har tilbudt et tilskud til udbedring, hvis der var. Efter sommerens store omfang af skybrudsskader har Topdanmark haft særligt fokus på forebyggelse og begrænsning af skybrudsskader. Baggrunden er at begrænse skadeomfanget af en eventuel tilsvarende kommende skadebegivenhed. Dette sker i form af rådgivning om, hvordan skybrudsskader kan forebygges, om genopbygning efter en skybrudsskade og om indretning for at minimere omfanget af skybrudsskader. Af konkrete aktiviteter kan nævnes: Rådgivning om brug af ikke-organiske materialer og placering af genstande i kældre foruden installation af højtvandslukkere. Skybrudsvarsling via sms. Bedre service og kapacitet hos Topdanmarks leverandører af skadeservice, hvilket bl.a. indebærer, at kunder kan få udleveret selvhjælpskit med affugter mv. til hurtig hjælp. Topdanmark gennemfører i 2012 en række lønsomhedsfremmende tiltag over for den mindre lønsomme del af kundeporteføljen. Her indgår skadeforebyggelse som en central del. Blandt de skadeforebyggende tiltag i 2012 er: Tyverisikring, hvor kunderne vil blive rådgivet om forebyggelse af indbrud i private hjem og erhvervsvirksomheder. Rådgivning af navnlig erhvervskunder vedrørende forebyggelse af skybrudsskader. Hurtigere udredning og skadebegrænsende behandling af personskader. Formålet er at reducere kundens risiko for og omfang af erhvervsevnetab. Ansvarlige investeringer Topdanmark ønsker at maksimere investeringsafkastet primært under hensyntagen til risiko, men også samfunds- og miljøforhold. For at inddrage samfunds- og miljøhensyn i Topdanmarks investeringspolitik har Topdanmark etableret et samarbejde med screeningbureauet, Ethix. I 2011 blev der udført screening af samtlige fondskoder i Topdanmarks aktieportefølje, hvilket ikke har givet anledning til ændringer i investeringsstrategien eller frasalg af konkrete investeringsaktiver. Screeningen vil fremover blive udført løbende. Organisatorisk er der nedsat en Social Responsible Investment-komité bestående af ledelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning, ledelsen af Kommunikations- og IR afdelingen samt den CSR-ansvarlige. Miljø Topdanmark ønsker at reducere det miljømæssige fodaftryk. I 2011 har der været særligt fokus på følgende projekter: Renovering af hovedkontoret, energioptimering af it-funktionerne og det digitale Topdanmark. Renovering af hovedkontoret I forbindelse med en større renovering af Topdanmarks hovedkontor i 2011/12 installeres et nyt belysnings- og ventilationsanlæg. Samtidig gennemføres en større energioptimeringsøvelse. Dette vil medføre en reduktion i energiforbruget svarende til ca. 500 tons CO 2 årligt, når det er afsluttet i løbet af Ud over besparelsen som følge af opdateret teknologi vil der blive opnået en energibesparelse ved, at alle hoved- 6

7 kontormedarbejdere samles på én adresse, hvilket yderligere ventes at reducere CO 2-udledningen med 80 tons CO 2 årligt, når det er fuldt gennemført. I 2012 vil Topdanmark opføre Danmarks største solcelleanlæg på taget af hovedkontoret. Solcelleanlægget har en ydelse på 750 kwp og vil bidrage med en væsentlig del af strømmen til drift af hovedkontoret. Opsætningen af solcelleanlægget er baseret på erfaringer fra et tilsvarende anlæg på en af Topdanmarks udlejningsejendomme. Den årlige energibesparelse ventes at svare til ca. 425 tons CO 2 årligt. Energioptimering af it-funktionerne I 2011 har Topdanmark gennemgået hele it-platformen bl.a. med det formål at optimere energiforbruget. Der har været fokus på: Effektivisering af datacenter/serverrum ved at reducere energiforbrug til køling. Reduktion af antallet af fysiske servere samt udskiftning til mere energieffektive enheder. Udskiftning af stationære pc er, notebooks og skærme til mere energieffektive enheder. Disse initiativer har reduceret det årlige it-energiforbrug svarende til en CO 2-reduktion på 142 tons. Klimaregnskab Topdanmark har siden 2009 indberettet sin CO 2- udledning til Carbon Disclosure Project (CDP). Topdanmark opnåede 69 point i 2011 i CDP s pointsystem mod 62 point i Klimaregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Klimakompasset, som er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikation til beregning af CO 2-udledning. Topdanmarks CO 2-udledning blev i 2011 reduceret med 5%. Besparelsen skyldes en nedgang i forbrug af varme og elektricitet og er opnået til trods for, at året har været påvirket af en renovering af hovedkvarteret, som har medført en ekstraordinær energibelastning. Renoveringen af hovedkvarteret fortsætter i 2012, men der forventes en mindre reduktion af CO 2-udledning i kraft af igangværende aktiviteter. Det digitale Topdanmark Som en del af projektet Det digitale Topdanmark er der fokus på øget brug af elektronisk kommunikation. I 2010 påbegyndte Topdanmark som det første danske forsikringsselskab at sende policer og forsikringsvilkår ud til kunderne via e-boks. Senere er også andre papirtunge forsendelser som forsikrings- og pensionsoversigten sendt digitalt til kunderne. I 2011 er antallet af kunder, der er tilmeldt elektronisk kommunikation via e-boks, steget fra til , og målet er at nå op på kunder i "Det digitale Topdanmark" har medvirket til, at Topdanmarks samlede papirforbrug er reduceret fra 287 tons i 2010 til 184 tons i 2011, en reduktion på 36 %. Oversigt: Samlet CO 2 -udledning

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14.

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14. Forords Side 2 Kort om Topdanmark Side 3 Tophistorier s Side 4 CSR-politiks Side 8 Om Rapportens Side 10 Ansvarlig virksomhedsledelse Side 14 Interessenters Side 22 Produkter & service Side 32 Samfunds

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport 2009 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for den personlige og individuelle rådgivning.

Bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for den personlige og individuelle rådgivning. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2011 Bankens politik for samfundsansvar Bankens værdigrundlag udgør sammen med bankens miljøpolitik fundamentet i bankens løbende arbejde med samfundsansvar. testversion

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 CSR Redegørelse for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..... 3 2. Kunder 3 3. Medarbejdere 3 4. Miljø. 5 5. Lokalsamfund 5 2 Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

Oplysningerne nedenfor er ikke omfattet af revisors udtalelse i årsrapporten.

Oplysningerne nedenfor er ikke omfattet af revisors udtalelse i årsrapporten. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 jf. Regnskabsbekendtgørelsen 135 Denne redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING VI HAR FIRE FOKUSOMRÅDER INDEN FOR SAMFUNDSANSVAR FORRETNING ansvarlig investering, långivning og leverandørstyring MEDARBEJDERE arbejdsforhold, stressfore

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. Regnskabsbekendtgørelsen 135 Denne redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

2015/16 CSR-RAPPORT. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Succes skaber vi sammen...

2015/16 CSR-RAPPORT. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Succes skaber vi sammen... 2015/16 CSR-RAPPORT Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Succes skaber vi sammen... Vores ledelsesværdier Ambitiøse Autentiske Passionerede Motiverende En ansvarlig forretning

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 27. januar 2016 Nærværende redegørelse

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Forord 2014 CSR-RAPPORT

Forord 2014 CSR-RAPPORT Forord 2 Kort om Topdanmark 3 Interessenter og værdier 4 CSR er forretningsdrevet 5 Kunder og forbrugerforhold 6 Skadeforebyggelse og -begrænsning 13 Ansvarlig virksomhedsledelse 20 Virksomhedskultur 30

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. Regnskabsbekendtgørelsen 135

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. Regnskabsbekendtgørelsen 135 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2012 jf. Regnskabsbekendtgørelsen 135 Denne redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Corporate social responsibility 2011

Corporate social responsibility 2011 Corporate social responsibility 2011 CVR NR. 27 49 26 49 Indholdsfortegnelse 03 03 03 04 04 06 09 Indledning Regelgrundlag Offentliggørelsespolitik CSR rapportering Medarbejdere Miljø og klima Korruption

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere