CSR-rapport Topdanmark A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017"

Transkript

1 Topdanmark A/S CVR-nr CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger og principper for samfundsansvar Side 2 Produkt og service Side 3 Medarbejdere Side 3 Samfund Side 4 Miljø Side 7

2 Dette er Topdanmarks lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Den dækker regnskabsåret Topdanmark udarbejder også fremskridtsrapport til FN Global Compact., som vil blive offentliggjort på senere i CSR indgår i Topdanmarks værdiskabelsesmodel. der skabes velfærd til kunder, medarbejdere og aktionærer. Topdanmarks ansvar er at sikre tryghed ved, at forsikringsbare skader og ulykker skaber så få negative effekter for kunder og skadelidte og derved for samfundet som muligt. Når skaden sker, er det ligeledes et forretningsansvar at hjælpe kunden og udbedre skaden med omtanke for både bundlinjen, samfundet og miljøet. Ved at drive en effektiv forretning og generere et konkurrencedygtigt overskud yder Topdanmark også gennem selskabsskattebetalingen, og indirekte gennem bl.a. personskatterne for vores medarbejdere, et betragteligt bidrag til den danske stat. Målsætning og principper for samfundsansvar Målet med Topdanmarks CSR-arbejde er, at koncernen optræder og drives ansvarligt. Derved bidrager CSRinitiativerne til at minimere risikopræmien på Topdanmark-aktien. Topdanmark har tilsluttet sig FN Global Compact i 2010 og indsendte i 2011 sin første fremskridtsrapport, Communication on Progress. Topdanmarks arbejde med samfundsansvar er struktureret i fire hovedområder. Produkter og services, medarbejdere, samfund samt miljø. I 2011 har der været særligt fokus på følgende initiativer: Topdanmark oversætter CSR med forretningsansvar og ser det som et ledelsesansvar at tilbyde gode forsikringsprodukter til konkurrencedygtige priser, så 2

3 Organisatorisk er arbejdet med samfundsansvar forankret gennem en styregruppe med reference til direktionen. Operationelt styres CSR-aktiviteterne af en CSR-ansvarlig, der organisatorisk er placeret i Kommunikationsafdelingen, og som i samarbejde med en arbejdsgruppe skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger, der er fastsat på de enkelte områder. Produkter og services Topdanmark ønsker at fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice. Kundetilfredshed Kundetilfredshed er en vigtig parameter for at fastholde eksisterende kunder og kunne tiltrække nye kunder. For at sikre et højt kvalitetsniveau og ansvarlighed i Topdanmarks kundeservice gennemføres løbende analyser af kundetilfredsheden. Herudover har Topdanmark indført et undersøgelses- og opfølgningssystem, som strukturerer og rapporterer kundernes feedback på deres kundeoplevelse. I 2011 er forretningsprocesserne blevet forbedret, hvilket gør det muligt for medarbejderne hurtigere at komme i dialog med kunderne eksempelvis i tilfælde af en dårlig kundeoplevelse. Kundetilfredsheden blandt Topdanmarks privatkunder steg fra 72,5 i 2010 til 73,7 i 2011 ifølge EPSI Dansk Kundeindex. Målet med de kundevendte initiativer er at forbedre kundetilfredsheden yderligere i Tilgængelighed For kunderne er det vigtigt med hurtig tilgængelighed til kompetent rådgivning og service ikke mindst i skadesituationen. Topdanmarks strategi er at være til stede der, hvor kunden ønsker det. Mange kunder foretrækker telefon, og derfor har Topdanmark døgnåbent på skadelinjer og åbent til kl for rådgivning og service. Topdanmark måler løbende, om kunderne oplever ventetid i telefonen. Tilgængeligheden på privatmarkedet gik frem fra 90 % i 2010 til 93 % i Topdanmark har derudover et fintmasket assurandørkorps, der møder kunden typisk på kundens bopæl. For de kunder, der foretrækker selvbetjening, har hver kunde en personlig kundemappe på hvor det også er muligt at anmelde de fleste typiske skader. Topdanmark har i 2012 introduceret en såkaldt app til smartphones, således at kunden via mobiltelefonen har mulighed for at få en oversigt over, hvad man kan gøre i en skadesituation, sende en skadeanmeldelse eller bruge applikationen til at bede om at blive ringet op. Topdanmark er endvidere i 2011 kommet på Facebook og er således også tilgængelig via denne kommunikationsplatform. Medarbejdere Topdanmark ønsker at fastholde og tiltrække engagerede og kvalificerede medarbejdere. Derfor er der fokus på bl.a.: god trivsel, sundhed, mangfoldighed samt elever og praktikanter. Trivsel Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Undersøgelsen i 2011, der blev foretaget af Ennova, viste, at Topdanmark er en arbejdsplads med høj arbejdsglæde. Trods en mindre tilbagegang fra 76 point i 2009 til 73 point i 2011 ligger arbejdsglæden over det øvrige danske arbejdsmarked. Tilbagegangen afspejler en generel tendens på arbejdsmarkedet. For at nå målet om en fortsat høj arbejdsglæde er kravene til opfølgning og rapportering af fremadrettede initiativer i de lokale enheder blevet øget. Sundhed Topdanmark har et trivselsudvalg, der løbende vurderer forskellige tiltag for medarbejdernes trivsel generelt. Blandt fokusområderne i 2011 var sundhed, fordi det medvirker til at fremme medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Alle medarbejdere tilbydes et årligt sundhedstjek. I 2011 tog 32 % (28 % i 2010) af medarbejderne imod tilbuddet om sundhedstjek. Topdanmark tilbyder medarbejderne sundhedssikring, adgang til fitnesscenter og en kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger. I 2011 blev der sat fokus på tilbud og initiativer, der viser medarbejderne, hvordan arbejdslivet og fritidslivet kan blive sundere. Målet er at inspirere medarbejderne til sunde vaner, der kan forebygge livsstilssygdomme og stress samt give en arbejdsdag og et fritidsliv, hvor man har energi. Der har også været tilbud om rygestopkurser. 71 medarbejdere har deltaget i kurserne, og 88 % af disse er i dag røgfri. Der har været afholdt 15 oplæg af ernærings- og sundhedseksperter om, hvordan man med enkelte gode vaner kan have energi hele dagen, forebygge stress og 3

4 holde både kroppen og hjernen i gang. Der har været afholdt særlige oplæg for de medarbejdere taksatorer og assurandører der bruger megen tid i bilen og dermed ikke har adgang til en sund kantine. Disse oplæg fortsætter i Der har været tilbud om konsultation hos en stresskonsulent, ligesom ledere kunne få sparring til forebyggelse af stress blandt medarbejdere. I alt 16 medarbejdere har henvendt sig for en konsultation om egen stress, fire for en konsultation omkring forebyggelse, og seks ledere har fået råd om at håndtere stressramte medarbejdere. I 2012 arbejder Topdanmark videre med stresshåndtering. Eksempelvis tilbydes ledere et værkstedskursus i at forebygge stress i afdelingen, ligesom vi afholder gåhjemmøder om stresshåndtering for alle medarbejderne. Mangfoldighed Topdanmark tror på, at mangfoldighed giver en forretningsmæssig værdi, og at det er vigtigt, at medarbejdere - uanset køn, nationalitet, religion eller andet har lige adgang til ledelsesposter på alle niveauer. Topdanmark ønsker ikke at favorisere kvinder frem for mænd og har derfor ikke fastlagt egentlige kvoter. Topdanmark har i stedet defineret nogle indsatsområder og politikker for mangfoldighed, som virksomheden stræber efter at leve op til. I 2011 har der bl.a. været fokus på kvinder i ledelse, og Topdanmark har tilsluttet sig Ligestillingsministeriets Operation kædereaktion, der er et alternativ til kvoter for kvindelige leder. Der er planlagt gennemførelse af en række konkrete tiltag i 2011/12, herunder en spørgeskemaundersøgelse blandt Topdanmarks ledere, bl.a. om der skal konkrete tiltag til for at fremme, at kvinder søger toplederstillinger. Herudover er der afholdt et gåhjemmøde for medarbejdere med det formål at inspirere kvinder til at søge lederposter samt oprettet en intern hjemmeside, hvor medarbejderne kan debattere kønsspørgsmål og få gode råd fra kvindelige ledere. Det er endvidere Topdanmarks ambition, at der er mindst én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale, når der skal besættes lederstillinger. Denne målsætning har været overholdt i alle situationer bortset fra en lederstilling, hvor der ikke var nogen kvindelige ansøgere blev antallet af kvindelige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer øget fra en til tre. Elever og praktikanter Topdanmark ansætter hvert år et antal finanselever. Som et betydende selskab i branchen og medejer af forsikringsakademiet ser Topdanmark det som en forpligtigelse at uddanne elever i forsikringsfaget. For Topdanmark er det afgørende, at der uddannes elever, så der på arbejdsmarkedet for forsikring og pension er veluddannet arbejdskraft. For at understøtte dette er antallet af finanselever stigende. I 2010 og 2011 blev der ansat henholdsvis 15 og 20 finanselever, og i 2012 forventes der ansat 25 finanselever. Topdanmark stiller også praktikforløb til rådighed for finansøkonomer og finansbachelorer. I 2011 har i alt 14 finansøkonomer og finansbachelorer været i praktik, og det niveau fortsættes i Flere medarbejdere i Topdanmark underviser på Forsikringsakademiet. Samfund Topdanmark ønsker at drive en effektiv forsikringsforretning for derigennem at generere et konkurrencedygtigt overskud. Som en følge heraf betaler Topdanmark et betydeligt beløb i direkte og indirekte skatter og afgifter til den danske stat. Herudover ser Topdanmark det som et samfundsansvar at sikre, at kunder og skadelidte får så få negative konsekvenser af forsikringsbare begivenheder som muligt. Som et element heri har Topdanmark fokus på skadeforebyggelse. Endelig har Topdanmark i 2011 haft fokus på ansvarlige investeringer. Skattebetaling Topdanmark bidrager gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter såsom lønsumsafgift med et relativt betydeligt beløb til den danske statskasse. Topdanmark er herudover skatteopkræver for den danske stat af direkte og indirekte skatter, som hovedsageligt udgøres af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for koncernens medarbejdere og skadeforsikringskunder, samt pensionsafkastskat for koncernens livsforsikringskunder. Nedenfor fremgår Topdanmarks væsentligste skattebetalinger, som i al væsentlighed betales til den danske stat. Fire ud af bestyrelsens ni medlemmer er kvinder. Heraf er én valgt af generalforsamlingen og tre af medarbejderne. Andelen af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer har været stabil siden I 4

5 5

6 Som det fremgår, udgjorde Topdanmarks andel 1,1% af de samlede forventede selskabsskattebetalinger til den danske stat i Til sammenligning udgjorde antal beskæftigede i Topdanmark 0,1 % af det samlede antal beskæftigede i den private sektor i Danmark. Skadeforebyggelse Frem for kun at fokusere på økonomisk dækning, når skaden er indtruffet, fokuserer Topdanmark også på skadeforebyggelse. Målet med skadeforebyggelse er at medvirke til at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere konsekvenserne, hvilket er til fordel for både kunder, aktionærer og samfundet. Topdanmarks arbejde med skadeforebyggelse er forankret i et koordinerende sekretariat. Der er taget en række initiativer i Eksempelvis kan nævnes: Sikkert Landbrug, som er et rådgivningsværktøj, der samler rådgivning om skadeforebyggende tiltag for landbrugskunder. Topdanmark har også i samarbejde med Dansk Byggeri og Statens Byggeforskningsinstitut afholdt to seminarer for entreprenører og andre professionelle aktører inden for stald- og halbyggeri for at sætte fokus på at eliminere bygge- og konstruktionsfejl, der kan forårsage sammenstyrtninger af tage som følge af snetryk. Topdanmark har derudover iværksat et eftersyn hos kunder med såkaldte gitterspærskonstruktioner på haller og tage for at efterse, om der var fejl eller mangler og har tilbudt et tilskud til udbedring, hvis der var. Efter sommerens store omfang af skybrudsskader har Topdanmark haft særligt fokus på forebyggelse og begrænsning af skybrudsskader. Baggrunden er at begrænse skadeomfanget af en eventuel tilsvarende kommende skadebegivenhed. Dette sker i form af rådgivning om, hvordan skybrudsskader kan forebygges, om genopbygning efter en skybrudsskade og om indretning for at minimere omfanget af skybrudsskader. Af konkrete aktiviteter kan nævnes: Rådgivning om brug af ikke-organiske materialer og placering af genstande i kældre foruden installation af højtvandslukkere. Skybrudsvarsling via sms. Bedre service og kapacitet hos Topdanmarks leverandører af skadeservice, hvilket bl.a. indebærer, at kunder kan få udleveret selvhjælpskit med affugter mv. til hurtig hjælp. Topdanmark gennemfører i 2012 en række lønsomhedsfremmende tiltag over for den mindre lønsomme del af kundeporteføljen. Her indgår skadeforebyggelse som en central del. Blandt de skadeforebyggende tiltag i 2012 er: Tyverisikring, hvor kunderne vil blive rådgivet om forebyggelse af indbrud i private hjem og erhvervsvirksomheder. Rådgivning af navnlig erhvervskunder vedrørende forebyggelse af skybrudsskader. Hurtigere udredning og skadebegrænsende behandling af personskader. Formålet er at reducere kundens risiko for og omfang af erhvervsevnetab. Ansvarlige investeringer Topdanmark ønsker at maksimere investeringsafkastet primært under hensyntagen til risiko, men også samfunds- og miljøforhold. For at inddrage samfunds- og miljøhensyn i Topdanmarks investeringspolitik har Topdanmark etableret et samarbejde med screeningbureauet, Ethix. I 2011 blev der udført screening af samtlige fondskoder i Topdanmarks aktieportefølje, hvilket ikke har givet anledning til ændringer i investeringsstrategien eller frasalg af konkrete investeringsaktiver. Screeningen vil fremover blive udført løbende. Organisatorisk er der nedsat en Social Responsible Investment-komité bestående af ledelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning, ledelsen af Kommunikations- og IR afdelingen samt den CSR-ansvarlige. Miljø Topdanmark ønsker at reducere det miljømæssige fodaftryk. I 2011 har der været særligt fokus på følgende projekter: Renovering af hovedkontoret, energioptimering af it-funktionerne og det digitale Topdanmark. Renovering af hovedkontoret I forbindelse med en større renovering af Topdanmarks hovedkontor i 2011/12 installeres et nyt belysnings- og ventilationsanlæg. Samtidig gennemføres en større energioptimeringsøvelse. Dette vil medføre en reduktion i energiforbruget svarende til ca. 500 tons CO 2 årligt, når det er afsluttet i løbet af Ud over besparelsen som følge af opdateret teknologi vil der blive opnået en energibesparelse ved, at alle hoved- 6

7 kontormedarbejdere samles på én adresse, hvilket yderligere ventes at reducere CO 2-udledningen med 80 tons CO 2 årligt, når det er fuldt gennemført. I 2012 vil Topdanmark opføre Danmarks største solcelleanlæg på taget af hovedkontoret. Solcelleanlægget har en ydelse på 750 kwp og vil bidrage med en væsentlig del af strømmen til drift af hovedkontoret. Opsætningen af solcelleanlægget er baseret på erfaringer fra et tilsvarende anlæg på en af Topdanmarks udlejningsejendomme. Den årlige energibesparelse ventes at svare til ca. 425 tons CO 2 årligt. Energioptimering af it-funktionerne I 2011 har Topdanmark gennemgået hele it-platformen bl.a. med det formål at optimere energiforbruget. Der har været fokus på: Effektivisering af datacenter/serverrum ved at reducere energiforbrug til køling. Reduktion af antallet af fysiske servere samt udskiftning til mere energieffektive enheder. Udskiftning af stationære pc er, notebooks og skærme til mere energieffektive enheder. Disse initiativer har reduceret det årlige it-energiforbrug svarende til en CO 2-reduktion på 142 tons. Klimaregnskab Topdanmark har siden 2009 indberettet sin CO 2- udledning til Carbon Disclosure Project (CDP). Topdanmark opnåede 69 point i 2011 i CDP s pointsystem mod 62 point i Klimaregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Klimakompasset, som er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens applikation til beregning af CO 2-udledning. Topdanmarks CO 2-udledning blev i 2011 reduceret med 5%. Besparelsen skyldes en nedgang i forbrug af varme og elektricitet og er opnået til trods for, at året har været påvirket af en renovering af hovedkvarteret, som har medført en ekstraordinær energibelastning. Renoveringen af hovedkvarteret fortsætter i 2012, men der forventes en mindre reduktion af CO 2-udledning i kraft af igangværende aktiviteter. Det digitale Topdanmark Som en del af projektet Det digitale Topdanmark er der fokus på øget brug af elektronisk kommunikation. I 2010 påbegyndte Topdanmark som det første danske forsikringsselskab at sende policer og forsikringsvilkår ud til kunderne via e-boks. Senere er også andre papirtunge forsendelser som forsikrings- og pensionsoversigten sendt digitalt til kunderne. I 2011 er antallet af kunder, der er tilmeldt elektronisk kommunikation via e-boks, steget fra til , og målet er at nå op på kunder i "Det digitale Topdanmark" har medvirket til, at Topdanmarks samlede papirforbrug er reduceret fra 287 tons i 2010 til 184 tons i 2011, en reduktion på 36 %. Oversigt: Samlet CO 2 -udledning

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold 2 Forord...3 Kunderne...4 Nykredits forretning...5 Bæredygtig realkredit...5 Kunden over alt...6 Bæredygtige investeringer...9 Kundetilfredshed...10

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Indhold Forord...3 Nykredit og kunderne...4 Nykredits forretning...5 Kunden er udgangspunktet...5 Bæredygtige investeringer i Nykredit...6 Digital dialog...7 Kundeambassadøren...8

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 4 2. Aktiviteter og mål i 2014... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere