Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune"

Transkript

1 Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette skal ske ved en opkvalificering af både medarbejdere og ledere i kommunens institutioner. Ud over opkvalificeringen af medarbejdere skal der samtidigt gennemføres et følgeforskningsforløb. University College Sjælland har fået til opgave at udarbejde en overordnet projektbeskrivelse, der omfatter dels mulige diplomforløb for både medarbejdere og ledelse, dels følgeforskning. Projektbeskrivelsen er tænkt som et eksempel på, hvorledes projektet vil kunne tilrettelægges og er på grund af den meget korte tidsfrist ikke knyttet til Greve Kommunes visioner og målsætninger på børne- og ungeområdet. Beskrivelsen skal derfor ses som en række mulige eksempler på uddannelsesmoduler og følgeforskningsmuligheder, som University College Sjælland vil kunne byde ind med i et sådant projekt, og det vil være naturligt at gå i dialog om relevante mål og indsatsområder, som kan implementeres i det endelige projekt. Derved kan de enkelte elementer tones, gennemføres og evalueres, så de både bliver relevante for deltagernes praksis og opfylder projektets overordnede mål. Målgruppe I oplægget fra Greve Kommune kalkuleres der med, at op til 80 lærere og pædagoger skal gennemføre et modul indenfor Pædagogisk diplomuddannelse, og at mellem 120 og 150 ledere skal gennemføre et modul indenfor Diplom i Ledelse. Hertil kommer et følgeforsknings- og evalueringsforløb for hele inklusionsforløbet som inkluderer alle deltagere. Vi vælger i projektbeskrivelsen at arbejde med en periode over 2 år. 1

2 Tilrettelæggelse Understøttende og udviklende praksisfælleskaber Projektets fælles overordnede mål, at etablere inkluderende læringsmiljøer, tænkes understøttet ved at skabe mulighed for, at det samlede praksisfællesskab bestående af ledere, lærere, pædagoger og forvaltning mødes til nogle arrangementer. Her vil der sættes fokus på implementering af ny viden og handleredskaber i organisationen. Disse fælles arrangementer foreslås afholdt i to faser fordelt indenfor en studieperiode på 1 år. University College Sjælland foreslå følgende fire fællesarrangementer: Kick off arrangementer Der afholdes et kick -off seminar forud for studiestart både i 2011 og i 2012, hvor deltagerne introduceres til studiet. Tillige indbydes forvaltning og politikere. Formålet med kick-off seminaret er at udfolde formålet med studieforløbet samt at sætte fokus på, hvordan ledelse, lærere, pædagoger og forvaltning kan facilitere, at arbejdet med inklusion, ny viden og kompetencer understøtter udviklingen af en fornyet praksis. Temaformiddage for lærere og pædagoger På temaformiddagene for lærere og pædagoger sættes der fokus på faglige teorier, begreber og viden om inklusion og eksklusion - herunder marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i en samfundsmæssig kontekst, udvikling af social deltagelse, iagttagelses- og indsatsformer og endelig den inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber. Formålet med dette er at give deltagerne en konkret viden om det inkluderende arbejde således, at det kan appliceres på diplommodulet Pædagogisk udviklingsarbejde. Temaformiddage for ledere På temaformiddagene for ledere sættes der fokus på drøftelser af lederens rolle som facilitator i forhold til udviklingen af en forankret og mere gennemgribende inkluderende pædagogisk praksis i organisationen. Endvidere drøftes de ledelsesmæssige udfordringer, der er i spil, når forandringer implementeres, og der gives oplæg indeholdende ideer til justeringer og iværksættelse af processer, der kan understøtte et forøget fokus på en inkluderende praksis. Opfølgningstemadag Efter undervisningen på hvert hold afholdes en opfølgningstemadag, hvor deltagere på Pædagogisk Diplom informerer ledelsen om, hvilke fokusområder der har været i forgrunden på uddannelsen for deres medarbejdere. Formålet er at sætte fokus på de ledelsesmæssige tiltag i den forbindelse. 2

3 Diplomuddannelse Kompetencegivende diplommoduler Det centrale i projektetet er to eller flere kompetencegivende diplommoduler, som lærere, prædagoger og ledere skal deltage i. University College Sjælland foreslår, at lærere og pædagoger gennemfører modulet Pædagogisk udviklingsarbejde fra den Pædagogiske Diplomuddannelse, og at lederne gennemfører modulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer fra Diplomuddannelsen i Ledelse. Diplomuddannelser udmærker sig ved, at praksisfokuseringen er central for undervisningsformer og metoder både i forhold til læring indenfor det teoretiske, det praktiske og det udviklinde perspektiv. I undervisningen skal deltagernes erfaringer inddrages, og formålet er, at de kan reflektere over egen praksis og vise, hvordan teorien kan anvendes til at løse praktiske problemer. På begge moduler arbejdes med temaer og spørgsmål fra Greve Komunes visioner og indsatsområder på børne- og ungeområdet, og der vil blive sat fokus på, hvordan der kan udvikles inkluderende prakisisfællesskaber. University College Sjælland anslår, at der i alt skal afvikles 4 hold på Pædagogisk Diplomuddannelse og 7 hold på Diplomuddannelsen i ledelse. Modulforslag til Diplom i Ledelse Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer Formål At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse af rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandrings- og udviklingsprocesser i sammenhæng med den aktuelle udvikling i den offentlige sektor af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier. At udvikle de studerendes kompetencer til at analysere og i praksis håndtere forandrings- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og som bl.a. kommer til udtryk i en mangfoldighed af styringsrationaler og koncepter. At udvikle de studerendes kompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandrings- og udviklingsprocesser. 3

4 Modulforslag til pædagogisk diplom Pædagogisk udviklingsarbejde 10 ECTS-point Mål for læringsudbytte Målet er, at den studerende udvikler kompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde. Målet er endvidere, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdighed og kompetence til at arbejde med pædagogisk udvikling. Afslutningsseminar Ved afslutningen af projektet afholdes et afslutningsseminar for alle involverede parter med mulighed for at invitere kommunens interessenter. Her præsenteres resultaterne af følgeforskningen. Tillige vil der være oplæg ved studerende og undervisere fra forløbet. Følgeforskning Formål At bidrage med viden om, hvad der sker på arbejdspladsen efter endt uddannelsesforløb. Forskningen ønsker at opnå indsigt i, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at imødekomme kommunens intentioner om at udvikle en inkluderende praksis for børn og unge. Følgeforskningen vil blive tilrettelagt sådan, at vidensproduktionen foregår i et samarbejde mellem praktikerne og forskerne med henblik på både at udforske og undersøge betydningerne af uddannelsesforløbet, og at skabe rum for videre refleksion i og for praksis. Design og metode Følgeforskningen tager udgangspunkt i, dels hvad der sker på arbejdspladsen efter et uddannelsesforløb, dels hvilken afsmittende betydning det får for den pædagogiske praksis. Forskningen er således mest interesseret i, hvorvidt og hvordan uddannelse forandrer praksis. Følgeforskningen vil være af kvalitativ og eksemplarisk karakter og vil give et billede af, hvordan ledere og medarbejdere oplever hverdagen efter et uddannelsesforløb på forskellige arbejdspladser. Der vil blive udvalgt et antal arbejdspladser ud fra kriterier om, at der skal produceres viden om processer på forskelige typer arbejdspladser med inddragelse af forskellige faggruppers oplevelser og erfaringer. Der vil blive afholdt et fokusgruppeinterview på hver arbejdsplads med deltagelse af medarbejdere, der har været på uddannelse og medarbejdere, der ikke har. Endvidere vil der blive foretaget et antal fokusinterview med ledere. Fokusgruppeinterviewene vil tage udgangspunkt i tematiseringer fra uddannelsen, tematiseringer på baggrund af læsning af de afsluttende opgaver og deltagernes egne selvvalgte tematiseringer. 4

5 Produkter Rapportering En opsamling af analyserne fra interviewene med anbefalinger om det videre arbejde med inklusion på arbejdspladsen med særligt fokus på uddannelsesindsatser. Seminar På seminariet præsenteres resultater af følgeforskningen, og der arrangeres workshops med henblik på videre udvikling af de særlige udfordringer i forbindelse med inklusionsindsatsen set i lyset af resultaterne af følgeforskningen. Her kan der eventuelt nedsættes netværksgrupper. Hvem foretager undersøgelsen CUPP, Center for Udvikling af Praktik og Professioner, University College Sjælland (www.ucsj.dk/cupp) i forskningsmæssigt samarbejde med VelPro, Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv. Roskilde Universitet. Kvalitetssikring Procesevaluering i praksis: Underviserne i forløbet er reflekterende praktikere, hvilket bl.a. betyder, at de har en plan for undervisningen, men handler situationsbestemt. Procesevaluering i praksis foregår som en løbende dialog med deltagerne og er som sådan basiselementet i kvalitetssikringen af vores opgaveløsning. Afsluttende mundtlig evaluering af hver undervisningsgang: Evalueringen foregår som en dialog mellem underviserne på modulet og deltagerne. Her diskuteres undervisningens form, og hvad der virker godt og mindre godt ved den. Med udgangspunkt i denne dialog vil underviserne tilpasse modulet, så det processuelt passer bedst til den pågældende deltagergruppe. Eksamen som kvalitetsindkator: Vi ser eksamen som en af de bedste evalueringsindikatorer, da deltagernes læringsniveau her vurderes af en udefra kommende censor. Afsluttende skriftlig evaluering og feedback: Ved afslutningen af et semester foretages en skriftlig evaluering. Evalueringen sker via programmet Survey, hvilket vil gøre det lettere at skabe overblik over tilbagemeldingerne. Programmet giver desuden mulighed for at lave statistik på resultaterne. Følgeforskning som en del af evalueringen: Ved at inddrage følgeforskning vil der være mulighed for at justere og tilpasse forløbet ud fra de resultater, som følgeforskningen viser. Der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Greve kommune samt konsulenter fra USCJ. I dette forum afholdes der 4 gange årligt møder med det formål at følge studieprocessen 5

6 Administration For at sikre en præsis og optimal koordinering og gennemførelse af projektet vil vi foreslå, at der nedsættes en følgegruppe bestående af konsulenter og undervisere fra University College Sjælland og repræsentanter fra Greve Kommune. Greve Kommune varetager tilmelding af medarbejdere til diplommodulerne. University College Sjælland udsteder modulbeviser til alle deltagere, der gennemfører forløbet. Univerity College Sjælland sammensætter en administrativ gruppe, som varetager alle administrative og praktiske dele af projektet. University College Sjælland stiller kommunikationsplatformen Fronter til rådighed for alle diplomforløbene. Økonomi Priserne for diplommodulerne er baseret på holdstørrelser på minimum 20 studerende pr. hold. Undervisningen afvikles i Greve Kommune, og Greve Kommune stiller lokaler og alle nødvendige undervisningsfaciliteter til rådighed. Prisen pr. studerende ved en holdstørrelse på 20 studerende inkluderer også omkostningerne ved University College Sjællands deltagelse i følgegruppe(r). Pædagogiske diplommoduler Modulpris 10 ECTS point moduler (7-8 uger)indenfor det pædagogiske område, kr ,- pr. studerende. Diplommoduler i ledelse Modulpris - 5 ECTS moduler (4-5 uger), kr ,- pr. studerende. Priserne omfatter undervisning, vejledning og eksamen. Udgifter til studiematerialer herunder bøger, betales af Greve Kommune. Følgeforskningsforløbet Forløbet prissættes til kr ,- og omfatter følgende elementer: - Observationer af fire undervisningsdage, hvor der indgår dialog med undervisere og deltagere - Læsning og analyser af 16 opgaver udarbejdet i forbindelse med diplomuddannelsen - Forberedelse og udførelse af fokusgruppeinterview med medarbejdere og ledere på 6 institutioner - Transskription af interviews - Analyse og rapportskrivning 6

7 - Forberedelse og afholdelse af seminar - Andet (møder med forvaltningen og UCSJ efter/videreuddannelsesafdeling) De fire fælles arrangementer: Disse arrangementer er ikke prisfastsat, da dette kræver et præsis kendskab til omfang og oplægsholdere/undervisere. SVU-støtte Hvis der ønskes tilrettelæggelse med SVU-støtte til diplomforløbene, forudsættes det, at de enkelte modulhold afvikles som heltidsforløb. Såfremt der skal søges om SVU-støtte, er det Greve Kommune, der varetager ansøgningerne til SVU styrelsen. Uddannelsen tilrettelægges som heltidsundervisning, hvilket medfører, at der oppebæres Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). SVU udgør 80 % af dagpengesatsen. Der kan dog højst gives SVU svarende til det antal timer om ugen, som arbejdstiden bliver sat ned med på grund af uddannelsen (mindst 6 timer). Og der kan kun gives SVU, hvis arbejdstiden i den samlede periode er nedsat med mindst 37 timer. 7

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere