Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1

2 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år Læringsmål for Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)... 4 Læringsmål for Pædagogisk Udviklingsarbejde med henblik på inklusion (10 ECTS)... 5 Spydspids-vejlederrollen - Konsulentarbejdets metoder (10 ECTS)... 7 Undervisningens tilrettelæggelse... 8 Kvalitetssikring og evaluering af modulerne... 9 Studiestøttende aktiviteter... 9 Administration... 9 Undervisningslokaler... 9 Studieordning og bekendtgørelse Coaching-klippekort til lederne Styregruppe i projektet

3 Formål og baggrund Skole i tiden - Sigtepunkter er det fælles grundlag og fundament, som skolernes arbejde hviler på i de kommende år i Hvidovre Kommune. Sigtepunkterne er politisk godkendt og båret ud via skoleudvalgsformanden og skolechefen på samtlige skoler i det tidlige forår Skolerne baserer sig grundlæggende på en inkluderende praksis, hvilket betyder, at alle elever skal have øget udbytte af undervisningen. Alle elever skal have mulighed for at indgå i mange forskellige læringsfællesskaber. En styrket almenundervisning er en nødvendighed for øget inklusion og mindre specialundervisning. Sigtepunkterne for skolerne i Hvidovre udstikker en samlet retning for skolevæsenet. Sigtepunkter for skolerne i Hvidovre er inkluderende i tænkning og praksis er med til at danne fundamentet for børnenes fremtid giver udfordringer til alle sikrer optimal læring samt personlig og social udvikling sikrer kendskab til omverdenen og til dens muligheder udvikler løbende egen praksis udvikler løbende skole-hjem samarbejdet har tydelige værdier og omsætter dem i praksis På baggrund af disse sigtepunkter er opgaven for skolerne at udarbejde lokale mål, der understøtter og implementerer sigtepunkernes hensigt. Målene gøres til kontraktmål, der indgår som en del af Kvalitetsrapporten og dermed afrapporteres en gang årligt. Mål er en del af skolens kerneydelse. Mange kommuner arbejder med skoleudviklingsprojekter, der sigter på at fastholde elever i den almindelige undervisning og reducere henvisning af elever til specialundervisning. Et større evalueringsprojekt om skoleudviklingsprojekterne (DPU2011) viser, at der er meget stor forskel på, hvor vellykket implementeringen af de enkelte projekter har været. Forudsætningen for en vellykket implementering er først og fremmest, at alle deltagende aktører er klædt fagligt på til projektforløbet. Derfor bliver der tilbudt uddannelse til spydspidser. a) Pædagogisk Udviklingsarbejde med henblik på inklusion (10 ECTS) b) Spydspids-vejlederrollen - Konsulentarbejdets metoder (10 ECTS) Modulerne hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse. Pædagogisk Udviklingsarbejde med henblik på inklusion er et fælles fagligt modul i uddannelsen, mens modulet Spydspids-vejlederrollen - Konsulentarbejdets metoder er et fagmodul under uddannelsesretningen Projektledelse og Organisationsudvikling. Parallelt med dette tilrettelægges et uddannelsesmodul for skoleledere, med fokus på forandringsledelse, ledelse af udviklingsprocesser og ledelse af læringsprocesser. a) Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) Modulet er et valgfrit modul under Diplomuddannelse i Ledelse. Målgruppe og varighed Ledermodulet - Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer Modulet tilbydes 1-3 ledere fra hver skole, således at samtlige ledere har været forløbet igennem inden for 3 år. 3

4 Lederne har forskellige uddannelsesmæssige baggrund, og for nogles vedkommende er man allerede i gang med Diplomuddannelse i Ledelse. Modulet gennemføres som fuldtidsstudie indenfor 4,2 uge hvorved SVU-støtte kan opnås. Forløbet består af 22 undervisningslektioner. Forløbet struktureres således, at deltagerne kommer til at arbejde med elementerne fra modulet i direkte relation til deres egen praksis. Spydspidsforløbet Modulet Pædagogisk Udviklingsarbejde med henblik på inklusion og Spydspids-vejlederrollen konsulentarbejdets metoder tilbydes 3 lærere på hver skole i Hvidovre Kommune i år 1 af kompetenceudviklingsprojeket. Begge moduler gennemføres som fuldtidsstudie indenfor 8,4 uge hvorved SVU-støtte kan opnås. Forløbet struktureres således, at deltagerne kommer til at arbejde med elementerne fra modulet i direkte relation til deres egen praksis. Grafisk oversigt over forløbet år 1 Læringsmål for Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) UCC/KLEO s moduler skal administreres og gennemføres i forhold til Bologna-deklarationen, som fastslår at der skal foreligge en klar beskrivelse af de kompetencer eller læringsmål, som den studerende efter endt modul forventes at have. Ledermodulet - Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer Mål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige moderniseringsstrategier i den offentlige sektor Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige moderniseringsstrategier 4

5 Skal kunne reflektere over teoriers og metoders forskellige betydninger for såvel en samfundsmæssig udvikling som for en egen konkret praksis Færdigheder Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser og relatere den til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold Skal kunne vurdere og formidle forskellige teorier og metoder Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold til empiri, teorier og metoder Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer ved at omsætte viden og færdigheder i forhold til egen organisation, til de aktuelle fag-professionelle etikker og til egen ledelsesudfordring Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling Indhold Moderniseringsstrategier for den offentlige sektors udvikling og forandringer i ledelsesbegrebet Personaleledelse som et centralt element i håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser Udvikling af kommunikative kompetencer Dilemmaer og paradokser i ledelsen af de menneskelige ressourcer De ledelsesmæssige og organisatoriske krydspres som grundlag for refleksion og læring i forbindelse med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser Bæredygtighed som omdrejningspunkt for forandrings- og udviklingsprocesser Læringsmål for Pædagogisk Udviklingsarbejde med henblik på inklusion (10 ECTS) Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får 5

6 Viden har indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde har kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde har kendskab til forskellige tilgange til evaluering Færdigheder kan analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder kan observere og beskrive praksis med henblik på analyse og problematisering af mål og interesser i udviklingsarbejde Kompetencer kan påtage sig ansvar for pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med henblik på at udvikle og forandre praksisformer i pædagogisk arbejde kan påtage sig ansvar for gennemførelse af empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis kan indgå i samarbejde om alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde Indhold Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde 6

7 Spydspids-vejlederrollen - Konsulentarbejdets metoder (10 ECTS) Læringsmål Den studerende har viden om teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig modorganisationens potentielle udvikling kan anvende og begrunde teorier og metoder til at identificere, beskrive og analysereproblemstillinger i konsulentens arbejde kan begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster kan identificere, beskrive og analysere konsulentens hensigtsmæssige interventionsformer. Indhold Teorier om konsultative teorier og metoder Kommunikative forholdemåder Konsultationens flow, forløb og faser Kontraktforhandling - at skabe en konsultativ position Problemafgrænsning som proces Spørgsmålets faciliterende virkning Samtale og sparring som udviklingsstøtte Feedback og feedforward processer Spændingsfeltet mellem projektstyring og udviklingsprocesser Udviklingsstøttende dialoger 7

8 Undervisningens tilrettelæggelse Uddannelsesmodulerne er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem et undervisningsrum, et studierum og et praksisrum. I hvert rum er der tilknyttet aktiviteter, som alle skal sikre en praksisnær og udfordrende platform for deltagernes læring. Forløbets arbejdsform er bygget op omkring en andragoisk tilgang. Andragogik er kunsten og videnskab i at lede og træne voksne. Alle kender begrebet pædagogik, som består af de græske ord paid, der betyder barn, og agogus, der betyder leder af. Pædagogik retter sig mod den rette lære. Hvor barnet er læreren underlegen og skal tilføres viden og forståelse, der er defineret af læreren eller overordnede instanser. Andra betyder voksen. Andragogik er læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle voksne menneskers tænkemåde, væremåde og læremåde. Læring er villet og frivillig og bygger på deltagernes erfaring og oplevelser. Voksne mennesker er motiveret for læring når læringsprocessen tager udgangspunkt i hændelser fra deres egen organisation og omhandler situationer de kender Deltagernes læreproces bliver både opgavefokuseret og løsningsfokusere med underviseren som facilitator for læreprocessen (Berg, Morte Emil (2006): Coaching Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 2. Utgave, side 57. Oslo: Universitetsforlaget). 8

9 Konkret betyder det, at forløbets arbejdsform tager udgangspunkt i høj studieaktivitet hos deltagerne. Det er en forudsætning, at deltagerne arbejder selvstændigt med forberedelse til undervisningen, deltager i studiegrupperne og deltager aktivt ved øvelser og debat i undervisningen. Kvalitetssikring og evaluering af modulerne Modulernes evalueringspraksis er designet med henblik på kvalitetssikring af den aktuelle undervisning, optimering af den overordnede uddannelsestilrettelæggelse og tegn på handlinger i deltagernes praksis. Der evalueres derfor af flere omgange og med forskellig fokus og dybde. Konkret opererer vi med flere integrerede evalueringstyper/niveauer. Kvalitetssikringens punkter er: 1. Procesevaluering i - praksis: Underviseren har en plan for undervisningen, men handler situationsbestemt i undervisningen. Procesevaluering i- praksis foregår som en løbende dialog med deltagerne og er som sådan basiselementet i kvalitetssikringen af KLEO`s opgaveløsning. 2. Afsluttende evaluering af hver undervisningsgang: Der anvendes forskellige evalueringsformer efter hver undervisningsgang. Den viden som kommer frem i evalueringerne, vil underviseren bruge til at tilpasse modulet, så det indholdsmæssigt og processuelt passer bedst muligt til de studerende på modulet. 3. Eksamen som kvalitetsindikator: Vi ser eksamen som en evalueringsindikatorer, da deltagernes opfyldelse af læringsmålene vurderes af en censor. 4. Elektronisk evaluering: Efter undervisningens afslutning og inden eksamen vil der være mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema over nettet. Studiestøttende aktiviteter Studiestøttende aktiviteter er et tilbud til alle studerende, hvor man uafhængigt af modulet kan få inspiration til fx at læse en faglig tekst, læsestrategier, at skrive gode notater og geniale tanker, at skrive opgave på diplomniveau og at vide hvordan man selv bedst lærer. Aktiviteterne foregår i Titangade 11, 2200 København N. Du kan finde flere informationer om aktiviteterne her: https://mereviden.ucc.dk/studievejledning/studiestoette/ Administration Hvidovre Kommune varetager tilmelding til modulet, herunder indsamling af oplysninger om cpr.numre, privatadresser og arbejdsplads om hver enkelt deltager. Oplysningerne fremsendes herefter i papirform til Professionsinstitut KLEO, som overfører disse data til statens studieadministrative system SIS. Hvidovre Kommune varetager desuden indsamling af udfyldte SVU-ansøgninger, som ligeledes sendes samlet til Professionsinstitut KLEO. Efter endt forløb vil hver deltager modtage modulbevis fra UCC Professionshøjskolen København. Professionsinstitut KLEO varetager al administration omkring opkrævning af modulafgift samt drift af POINT deltagernes elektroniske samarbejdsplatform. Der må forventes udgifter til bøger på alle modulerne. Den forventelige pris på bøgerne til hvert modul er ca. kr. 2500,- Undervisningslokaler Al undervisning på modulet foregår i lokaler i Titangade 11, 2200 København N. I receptionen finder du en elektronisk tavle, hvoraf det fremgår hvor undervisningen finder sted. I Titangade er der desuden mulighed for at gå på nettet, udprinte og købe frokost i kantinen. 9

10 Studieordning og bekendtgørelse Modulet er udarbejdet i henhold til: Bek. nr af 17/11/2009. Bekendtgørelse om de pædagogiske diplomuddannelser Bek nr. 638 af 29/06/2009. Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse Bek. nr af 15/12/2000. Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne. Bek. nr. 782 af 17/08/2009. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr. 262 af 20/03/2007. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse se Studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser, rev. 01/08/2010, samt Eksamensbestemmelser på de pædagogiske diplomuddannelser - tillæg til studieordningen vedr. prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag, se: Coaching-klippekort til lederne I det samlede kompetenceudviklingsprojekt tilbydes lederne desuden coaching. Coachingsamtalerne er en del af projektet og formålet er at understøtte og kvalificere tanker og overvejelser om en ledelse af forandringsprocesser. Coachingsamtalerne som kan afholdes i ledelsesteamet eller i forhold til den enkelte leder - giver mulighed for at fokusere på fx de overvejelser, man måtte have i forhold til leder-medarbejder relationen og derfor foregår samtalerne i et trygt og fortroligt rum. Det kan være dine refleksioner om lederkompetencer, grundlæggende værdier, bekymringer om forandringer mv. Indenfor den ramme er det ledelsesteamet eller den enkelte leder, der bestemmer temaerne for samtalerne. Coaching-samtalerne aftales med den tildelte coach, og kan placeres efter modulet Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationers afslutning. Klippekortet indeholder i alt 8 coachingsessioner a 1,5 times varighed, og ledelsesteamet kan selv vælge at anvende klippene til individuel coaching eller teamcoaching. Styregruppe i projektet Kravene og forventningerne til kompetenceudvikling i det moderne samfund er mangfoldige og komplekse. Professionsinstitut KLEO har gennem årene konsekvent arbejdet med at udvikle og producere kvalificeret svar på disse krav for forventninger, og har til stadighed rettet vores fokus på samarbejder med aftagerne af vores kompetenceudviklingsforløb. I særligt tilrettelagte forløb for kommuner har Professionsinstitut KLEO gode erfaringer med at nedsætte en styregruppe for at sikre aftagerne indflydelse på udviklingen og koordineringen af uddannelsen og undervisningen, men samtidig også for at sætte Professionsinstitut KLEO i stand til at videreudvikle og producere uddannelse der virker i og for praksis. Styregruppe i Hvidovre Kommune har til opgave at følge og sikre en løbende koordinering og udvikling af de forskellige uddannelsesmoduler og elementer omkring det samlet forløb. Samtidig skal styregruppen fokusere på sammenhænge på tværs af de forskellige komptenceudviklingstiltag. Da modulerne kvalitetssikres og evalueres på flere forskellige måder vil de indsamlede resultater være centrale elementer i gruppens diskussioner. Hvidovre Kommune nedsætter styregruppen med medlemmer, som er beslutningsdygtige. 10

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere