Håndbog om anbringelsesreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om anbringelsesreformen"

Transkript

1 Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007

2 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: Layout: Arkitekst og Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk 2. udgave 1. oplag, stk. Indhold udarbejdet af de sociale højskoler i København og Odense i samarbejde med Servicestyrelsen. Download håndbogen på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. ISBN: Digital ISBN:

3 Forord Børn og unge skal trives og have mulighed for at udvikle sig uanset social baggrund. De skal have mulighed for at deltage i samfundets tilbud om undervisning, fritidstilbud m.v., så de får et aktivt, trygt og udviklende barndoms- og ungdomsliv. Nogle børn og unge har brug for særlig støtte for at få et godt liv. Sagsbehandlerne, lederne og politikerne ude i kommunerne gør i dag en stor indsats for at sikre de bedst mulige betingelser for de børn og unge, de har ansvaret for; men indsatsen kan altid blive bedre. Og det er med det udgangspunkt, at denne bog er skrevet. Håndbogen er en del af opfølgningen på anbringelsesreformen, der trådte i kraft ved årsskiftet , som kommunerne er godt i gang med at implementere. Den skal støtte sagsbehandlerne i deres arbejde, så det bliver endnu bedre end i dag. Jer, der er sagsbehandlere, skal vide, at I er i offentlighedens søgelys, fordi jeres arbejde er af afgørende betydning for de børn og unge, som vi andre sjældent møder. I har mulighed for at gøre en forskel for et barn eller en ung. Det er vigtigt, at vi altid ser det enkelte barn eller den unge som et individ, der er et helt menneske, og som skal behandles som sådan. Det er derfor, der blandt andet bliver lagt så meget vægt på undersøgelsen og handleplanen. Dokumentation er nødvendigt af hensyn til forældrenes retssikkerhed, så de kan se, hvad en afgørelse bygger på. Dokumentationen gør det også lettere at følge udviklingen i barnets liv. Endeligt gør god dokumentation det enklere for en ny sagsbehandler at sætte sig ind i, hvad der er baggrunden for de forskellige beslutninger i sagen. Det er med til at sikre kontinuitet i barnets eller den unges liv. Det er mit håb, at denne håndbog bliver til glæde, inspiration og gavn ude i kommunerne, og at den vil bidrage til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi bør altid arbejde på at forbedre indsatsen overfor de udsatte børn og unge. Karen Jespersen Velfærdsminister

4

5 Kapitel 1. Indledning Forebyggelse, opsporing og tidlig indsats Inddragelse af børn, forældre og netværk undersøgelse Handleplaner Indsatsen over for store børn og unge Netværksanbringelser Udslusning og efterværn Tilsyn, opfølgning, dokumentation og evaluering Sagsbehandleren som myndighedsperson og bestiller af ydelser Dokumentation af det sociale arbejde Kvalificering gennem refleksion, sparring og efteruddannelse Litteraturliste Stikord Paragrafnøgle, 2006/ Lov nr. 1442, Lovforslag nr. L8,

6

7 1. Indledning Anbringelsesreformen intentioner, baggrund og indhold Anbragte børn og unge skal have samme muligheder som andre børn og unge for uddannelse, arbejde og familieliv. En anbringelse skal andet og mere end fjerne et barn fra en uacceptabel situation i hjemmet; den skal også bidrage positivt til at hjælpe barnet videre. Sådan lyder anbringelsesreformens målsætning. Nationale og internationale undersøgelser viser, at børn, som har været anbragt uden for hjemmet, statistisk set klarer sig dårligt som voksne, både når det gælder arbejdsliv, familieforhold og sundhed. De forhold har en bred kreds af de politiske partier ønsket at ændre ved hjælp af anbringelsesreformen. Med i forliget er Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Reformen lægger op til en holdningsændring i synet på udsatte børn og unge hos sagsbehandlere, pædagoger, lærere og andre, der arbejder professionelt med børn og unge. Børn og unge skal i fremtiden systematisk inddrages i deres egen sag sammen med familie og netværk, og der skal i højere grad være fokus på ressourcer frem for problemer. Lokale løsninger og en bredspektret indsats er omdrejningspunkter i reformen. Anbringelsesreformen skal derudover give bedre muligheder for at følge op på indsatsen i den enkelte sag og for at indsamle viden om effekten af indsatsen generelt. Synlighed og dokumentation er nøgleord. Sagsbehandleren skal indsamle data, der med tiden kan bruges til at lade ny viden indgå i det sociale arbejde, og sagsbehandleren skal sammen med ledere og kolleger finde frem til, hvordan denne viden bedst kan omsættes i den særlige sammenhæng, som gælder i den enkelte kommune. Reformen konkrete elementer Samlet set skal reformen give større kvalitet i indsatsen, en mere målrettet og bredspektret indsats, færre brudte anbringelsesforløb samt en bedre udnyttelse af ressourcerne. Reformen bygger på en forventning om, at lovgivning er et vigtigt redskab, som kan hjælpe sagsbehandleren i det daglige arbejde med udsatte børn og unge. Konkret medfører reformen en præcisering af regler i relation til undersøgelser, handleplaner og afgørelser; højere grad af inddragelse af barnet eller den unge samt familie og netværk; ændring af regler for tilsyn og opfølgning på foranstaltninger samt udarbejdelse af overordnede politikker og retningslinier for arbejdet på børne- og ungeområdet. Forskning, evalueringer og undersøgelser viser, at kvaliteten i indsatsen overfor udsatte børn er for dårlig, som det er formuleret i bemærkningerne til anbringelsesreformen (se indledningen i de almindelige bemærkninger til anbringelsesrefor- 7

8 men i bilaget). Forskning og udviklingsprojekter giver dog ikke alene ny viden om problemer, men også om indsatsmuligheder. Lovændringer og initiativer Anbringelsesreformen består indholdsmæssigt af: Lovændringer Lov om social service med vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Et pilotprojekt om sammenhængende børnepolitik i syv kommuner Uddannelsesaktiviteter Implementeringskurser for sagsbehandlere og afdelingsledere, samt temadage for kommunalpolitikere Introduktionskurser til nye sagsbehandlere Diplomuddannelse med særligt fokus på myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet for sagsbehandlere og ledere med myndighedsansvar samt ledere og medarbejdere hos leverandører bl.a. døgninstitutioner og ambulante familietilbud. Informationsaktiviteter Denne håndbog om anbringelsesreformen Inspirationsmateriale om kurser for plejefamilier og netværksfamilier Øget kontrol med kommunalbestyrelsens indsats Udredningsarbejde om børn og forældres retssikkerhed, se Betænkning nr. 1463, Kommunalreformen Der er ingen direkte sammenhæng mellem anbringelsesreformen og kommunalreformen, der blandt andet medførte, at kommunerne pr. 1. januar 2007 overtog arbejdsopgaver fra amterne, herunder handicapområdet og det forebyggende sundhedsarbejde. Den nye struktur betyder imidlertid, at kommunerne har både myndighedsansvar, forsyningsforpligtelse og økonomiansvar på børne- og ungeområdet. Regionerne har efter kommunalreformen fået rollen som leverandør af pladser på døgninstitutioner. Kommunalreformen giver på den måde kommunerne mulighed for en mere sammenhængende indsats på længere sigt. Håndbogens formål og indhold Denne håndbog skal først og fremmest fungere som et opslagsværk for kommunernes sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I håndbogen findes information om, hvad lovændringerne indebærer for sagsbehandlerens arbejde og handlemuligheder i forskellige dele af et sagsforløb. Og her kan man få opdateret sin viden om hovedpointer i ny forskning, nye undersøgelser og udviklingsprojekter, og dermed imødekomme de 8

9 krav om ajourføring, som sagsbehandleren i stigende grad stilles overfor. Der er desuden samlet en række eksempler på praksis i forskellige kommuner samt værktøjer, oversigter og tjeklister til inspiration for læseren. Eksemplerne er valgt, fordi de er interessante i forhold til anbringelsesreformens fokuspunkter, de er ikke nødvendigvis udtryk for den bedste praksis. Endelig er der henvisninger til, hvor man kan få mere viden om børne- og ungeområdet via internettet, bøger og artikler. Kapitel 2-9 er bygget op efter samme skabelon med et kort indledende afsnit om det nye i anbringelsesreformen, en definition af fokusfeltet, et afsnit om Det siger loven, hovedpointer fra forskning og udviklingsprojekter i afsnittet Det ved vi efterfulgt af en værktøjskasse og endelig eksempler fra forskellige kommuner. I afsnittet Det siger loven er der refereret centrale punkter fra Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialministeriet, Idéen med en gennemgående skabelon er, at det skal være let at orientere sig i håndbogen, og at den er anvendelig uden nødvendigvis at blive læst fra ende til anden. Håndbogen kan også anvendes som refleksionsoplæg for den enkelte sagsbehandler og som debat- og diskussionsoplæg til fælles drøftelser og udvikling internt i forvaltningen for eksempel på temadage, gruppemøder og i reflektionsrum. Håndbogen indgår som en integreret del af den samlede indsats, for at sætte fokus på udsatte børn og unge. Det overordnede mål er at skabe sammenhæng på området, fra kommunalbestyrelsens vedtagne børnepolitik og budget over afdelingslederes og sagsbehandleres kompetenceudvikling til håndteringen af anbringelsesområdet i praksis. Konkret er håndbogen blevet anvendt som undervisningsmateriale på implementeringskurset for sagsbehandlere i forbindelse med anbringelsesreformen og anvendes på introduktionskurset for nye sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Også på undervisningsforløb på socialrådgiver- og socialformidleruddannelserne er håndbogen brugbar. Læsevejledning Håndbogen består af to dele, en egentlig opslagsdel, som udgør størstedelen af håndbogen og en mindre del, som er mere åben og diskuterende i sin form. De to dele er markeret med hver sin farve. Opslagsdelen er holdt i tre blå farver, mens den diskuterende del er grøn. Opslagsdelen behandler anbringelsesreformens fokusfelter i den rækkefølge, som de typisk indgår i et børne- eller ungesagsforløb i den sociale forvaltning: Fra henvendelse eller underretning, over undersøgelse, begrundet stillingtagen til indgriben eller ej, udarbejdelse af handleplan, afgørelse om foranstaltning til efterfølgende opfølgning, tilsyn og evaluering. Fokusfelterne er 9

10 yderligere opdelt i tre underfaser, da arbejdet knyttet til de tre faser har forskellig karakter. Den første fase om forebyggelse, opsporing og tidlig indsats dækker en bred vifte af aktiviteter samt samarbejdet med normalsystemet. Med i denne del er også inddragelse af børn, unge og deres familier og netværk, som er et gennemgående tema i anbringelsesreformen på tværs af faserne i et sagsforløb. Anden fase drejer sig om sagsbehandlerens mere afgrænsede og konkrete arbejde med undersøgelse og handleplaner, og endelig er der en tredje fase, hvor foranstaltningsdelen behandles med fokus på de store børn og unge, netværksanbringelser samt udslusning og efterværn. Tilsyn og opfølgning afslutter den tredje fase, men hænger sammen med både første og anden fase, da tilsyn og opfølgning kan give et nyt udgangspunkt for handling både i den enkelte børnesag. De tre faser er markeret med hver sin blå nuance: Den sidste del af bogen består af tre kapitler. Det ene kapitel, kapitel 10, drejer sig om myndighedsrollen og relationer til samarbejdspartnere og dem, der skal udføre den konkrete indsats overfor barnet og familien også kaldet leverandører. Leverandører er i denne sammenhæng eksempelvis plejefamilier og socialpædagogiske institutioner. Myndighedsrollen er omdrejningspunkt, da det ligger i anbringelsesreformens intentioner, at der sættes øget fokus på sagsbehandleren som myndighedsudøver. Kapitel 11 drejer sig om den Forløb i en børnesag Forebyggelse og tidlig indsats Undersøgelse og handlingsanvisning Foranstaltninger Forebyggelse, opsporing 50 undersøgelsen, og tidlig indsats, herunder herunder begrundet underretning, kap. 2 stillingtagen til indgriben Inddragelse af børn og eller ej, kap. 4 ungeog deresfamilie og Handleplaner herunder netværk, kap. 3 afgørelse om foranstaltning, kap. 5 Figur 1.1 Opbygning af håndbogens opslagsdel Indsatsen overfor store børn og unge, kap. 6 Netværksanbringelser, kap. 7 Udslusning og efterværn, kap. 8 Tilsyn og opfølgning, kap. 9 10

11 betydning, som dokumentation kan have for en kvalificering af det sociale arbejde. Der er eksempler på dokumentation inden for børne- og ungeområdet i Danmark, og sagsbehandlerens rolle i dokumentationsarbejdet beskrives og drøftes. I kapitel 12 fremlægges og diskuteres forskellige tilgange og redskaber til at håndtere anbringelsesreformens krav både til den enkelte sagsbehandler og til grupper af sagsbehandlere i en afdeling. Arbejdet med faglig udvikling, evaluering og dokumentation kan støtte en fortsat udvikling af sagsbehandlerarbejdet. Håndbogens opdeling af et sagsforløb i en række velordnede underfaser kan give indtryk af, at det daglige sagsbehandlerarbejde i en kommune er styrbart i detaljer og foregår efter en nøje plan. Sådan er det i mange tilfælde ikke. Praksissituationer er sammensatte, flertydige og dynamiske, og de kan være kaotiske. Uanset antallet af håndbøger, modeller, manualer, tjeklister og standarder, kan kompleksiteten i arbejdet ikke indfanges. Alligevel er det alt andet lige lettere at udføre arbejde af høj kvalitet, når man har gode arbejdsredskaber og hjælpemidler. Håndbogen kan forhåbentlig bidrage til at støtte og udvikle sagsbehandlerarbejdet på børne- og ungeområdet i kommunerne. Viden- og kildegrundlag Udvælgelse af materiale til håndbogen er sket ud fra et kriterium om, at der skal være tale om undersøgelser og projekter, der har ambitioner om at lægge sig op ad videnskabelige idealer om systematik og gennemsigtighed. Det kan både være forskningsprojekter og udviklingsprojekter. For at skabe klarhed om datagrundlaget for bestemte resultater og udsagn i håndbogen er der en kort karakteristik af de undersøgelser og projekter, der indgår. En undersøgelse beskrives eksempelvis ved antal deltagere, graden af repræsentativitet og ved, om der er brugt spørgeskema, interview, observation eller en kombination af metoder. Opfattelsen af, at både forskning og udviklingsprojekter er vigtige i det sociale arbejde, placerer også sagsbehandleren i en aktiv rolle i det sociale felt. Sagsbehandleren skal ikke alene være med til at omsætte videnskabelig viden til praksis. Arbejdet med dokumentation, evaluering og udvikling bidrager også til at forbedre vidensgrundlaget for det sociale arbejde både i den kommune, som arbejdet foregår i og i landet som helhed. Centrale kilder Håndbogens kilder er en bred vifte af forskning, evalueringer og udviklingsprojekter. Der er især anvendt danske studier og projekter, men også udenlandsk forskning er inddraget. 11

12 Tre kilder i håndbogen fortjener særlig opmærksomhed, da der henvises til dem i de fleste kapitler. To af kilderne knytter sig til KABU-projektet (Kvalitet i Anbringelsesarbejdet med Børn og Unge), som blev igangsat af Socialministeriet i 2002 og afsluttet i Baggrunden for projektet var et ønske om at opsamle, udvikle og formidle viden, der kunne medvirke til at kvalificere anbringelsesarbejdet med fokus på kvalitet og dokumentation. Den ene kilde er Tine Egelund og Anne-Dorthe Hestbæks forskningsoversigt Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra Socialforskningsinstituttet Forskningsoversigten samler op på og skaber overblik over 654 danske, svenske, norske og britiske undersøgelser om anbringelse af børn og unge. De udenlandske undersøgelser dominerer af den simple grund, at der er begrænset dansk forskning på området. Forskningsoversigten har været input til den politiske beslutningsproces i forbindelse med anbringelsesreformen, og den nævnes også flere gange i bemærkningerne til lovændringerne. Den anden kilde er KABU-delprojekterne, som består af 56 lokale udviklingsprojekter om anbragte børns skolegang, hverdagsliv og fritid, brobygning, tilsyn, slægtsanbringelse og samarbejde mellem børn, nærtstående og professionelle. Delprojekterne er sammenfattet og evalueret af konsulentfirmaet COWI i rapporten Evaluering af KABU delprojekter, Projekterne er meget forskellige. I størstedelen er der tale om erfaringsbaseret viden og kun få kan defineres som forskning. Alligevel er delprojekterne en vigtig kilde i denne håndbog, da det drejer sig om ny, praksisrettet viden med fokus på områder, som er centrale i anbringelsesreformen. KABU-projektet blev afsluttet med udgivelse af otte temahæfter relateret til temaerne for delprojekterne. Temahæfterne indgår i håndbogens litteraturliste. Den tredje kilde er Ankestyrelsens statistikker og praksisundersøgelser. Med anbringelsesreformen fik Ankestyrelsen tilført en række nye opgaver, herunder en forpligtelse til at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet og gennemføre praksisundersøgelser. Hovedformålet med anbringelsesstatistikken er at styrke dokumentationen af de afgørelser, der træffes om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge med behov for særlig støtte. Statistikken indgår bl.a. i Ankestyrelsens overvejelser om igangsætning af praksisundersøgelser og uddybende undersøgelser, se kapitel 11 om Dokumentation af det sociale arbejde for flere informationer. Ankestyrelsens statistik, som denne udgave af håndbogen primært refererer til, er Børn og unge anbragt uden for hjemmet, 2006:4. Den er baseret på de indberetninger og ajourføringer, som Ankestyrelsen modtog frem til 16. april kommuner har indberettet afgørel- 12

13 ser og andre sagshændelser i kvartal Kvartalsstatistikken er baseret på foreløbige tal, indberettet frem til 16. april 2007, der vil blive korrigeret i forbindelse med årsstatistikken for Ankestyrelsens praksisundersøgelse Anbringelse af børn og unge, december 2006, som denne udgave af håndbogen primært referer til, er baseret på dokumenterede oplysninger i 101 sager. Formålet med undersøgelsen er at vurdere korrektheden af kommunernes afgørelser om anbringelse af børn og unge, med særligt fokus på 38 undersøgelse og 58 a handleplan. (pr undersøgelse og 140 handleplan) Anden udgave af håndbogen Dette er anden udgave af håndbogen. Den første udgave udkom i foråret Ændringerne i forhold til den første udgave er: en revision af -numre, så de stemmer overens med den nye servicelov fra , en opdatering af den samlede håndbog i forhold til den nye Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Socialministeriet 2006, en tilføjelse af nye forsknings- og undersøgelsesresultater fra perioden mellem 1. og 2. udgave , en udbygning af kapitlet om Faglig udvikling, evaluering og evidens (kapitel 12, i første udgave kapitel 11) en tilføjelse af et nyt kapitel om Dokumentation af det sociale arbejde (kapitel 11). Hvor forskning og undersøgelser direkte henviser til -numre i den tidligere Servicelov, fx 38 undersøgelsen, som nu hedder 50 undersøgelsen, bevares de oprindelige -numre, selv om de ikke længere gælder. Håndbogens tilblivelse Det har været et vigtigt mål, at håndbogen skulle have en høj faglig kvalitet samt være målrettet de kommunale sagsbehandlere. Der har derfor til udvikling af håndbogen været knyttet dels en faglig følgegruppe med forskere og eksperter inden for området, dels et brugerpanel med sagsbehandlere og afdelingsledere fra Fredericia, Horsens, Kolding, København, Odense, Ringsted og Silkeborg kommuner. Begge grupper har løbende givet gode råd og en lang række forslag til forbedringer. 13

14 Mere at vide På nettet Ankestyrelsen. Her er der adgang til praksisundersøgelser, anbringelsesstatistikken, nyt fra Ankestyrelsen mv. Socialministeriet og det sociale område. Ministeriets områder, tal og fakta, databasen God Social Praksis, lovstof, puljer samt temaer og reformer. Servicestyrelsen, som står for udviklings- og rådgivningsvirksomhed på det sociale område. VISO, publikationer, databaser, puljer, projekter, kurser mv. Her findes information og materiale knyttet til aktiviteter i forbindelse med Servicestyrelsens implementering af anbringelsesreformen. Blandt andet findes denne håndbog i elektronisk form samt inspirationsmaterialet om kurser til plejefamilier og netværksfamilier, som er nævnt i kapitlet. Litteratur Betænkning om retssikkerhed i anbringelsessager, Betænkning nr. 1463, Socialministeriet Børn og unge anbragt uden for hjemmet. Kvartalsstatistik 2006:1, 2006:2, 2006:3 og 2006:4, Ankestyrelsen, maj Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk (2003): Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - en forskningsoversigt, Socialforskningsinstituttet. Evaluering af KABU-delprojekter. Hovedrapport. COWI i samarbejde med JCVU for Styrelsen for Social Service 2005, kan downloades fra under Evaluering af KABU-delprojekter. Praksisundersøgelser om anbringelse af børn og unge, Ankestyrelsen, december Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, Vejledning nr. 3 til Serviceloven, Socialministeriet,

15 2. Forebyggelse, opsporing og tidlig indsats Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning, hvis udsatte børn og unge skal have samme muligheder som deres jævnaldrende. Det nye i anbringelsesreformen er på dette område kravet om, at kommunalbestyrelsen dels skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sætter fokus på samarbejdet mellem normalsystemet og indsatsen overfor udsatte børn og unge, og dels fastsætte standarder for sagsbehandlingen i forhold til tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Hvad er forebyggelse, opsporing og tidlig indsats? Fra 1. januar 2007 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der retter sig mod børnelivet i kommunen. Et af børnepolitikkens vigtige elementer er sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at sikre en tidlig indsats. Alle kommuner skal fra 1. januar 2007 desuden have udarbejdet standarder for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Standarderne skal blandt andet fastsætte, hvordan den kommunale myndighed vil sikre den tidlige indsats i forhold til udsatte børn og unge. Formålet med at udarbejde en sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen er blandt andet at skabe opmærksomhed om og tydeliggøre det ledelsesmæssige ansvar i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og tilrettelæggelsen af arbejdet i kommunen. Erfaringer fra integrationsområdet peger på, at det i sig selv har en positiv effekt at udforme en politik inden for et bestemt område, se afsnittet Det ved vi. Børnepolitikken danner rammen for den samlede indsats over for børn og unge i kommunen og udstikker de rammer og standarder, som fagpersoner skal udføre arbejdet indenfor. Figur 2.1. skitserer denne forståelse og viser desuden, at langt de fleste børn modtager tilbud i normalsystemet, og at kun en ganske lille gruppe børn anbringes. Med forebyggelse menes den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en egentlig foranstaltning efter 52, og at de på længere sigt som voksne får sociale problemer. Derudover handler det om at forebygge, at problemer bliver så store, at en indgriben fra den kommunale myndigheds side bliver nødvendig. Med opsporing menes den del af indsatsen, der handler om at få øje på de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter 52. Det er her vigtigt at være opmærksom på de risikofaktorer, der kan være tegn på, at et barn eller en ung har brug for hjælp, se kapitel 4 50-undersøgelse for en uddybning. 15

16 Almen indsats i normalsystemet - for eksempel daginstitutioner, folke-skoler, SFO og klubber Almen forebyggende indsats - for eksempel svangreambulatorier sundhedspleje og børnetandpleje Særlig forebyggende indsats - for eksempel PPR, tildeling af sociale fripladser, SSP-samarbejdet og samtalegrupper for børn af psykisk syge 50-undersøgelse Anbringelsesforebyggende foranstaltninger - for eksempel familiebehandling, støtte i hjemmet og tilknytning til børnehus Anbringelse Indsatsen i normalsystemet Indsatsen over for udsatte børn og unge Sagsbehandleren En sammenhængende børnepolitik Figur 2.1. Sammenhæng i indsatsen overfor børn og unge i kommunen Med tidlig indsats menes at afhjælpe et barns eller en ungs problemer, så snart man er blevet opmærksom på dem. Indsatsen bør være mindst muligt indgribende for barnet eller den unge. En tidlig indsats kan medvirke til at forhindre, at problemerne vokser sig så store, at de ikke kan afhjælpes i hjemmet eller det nære miljø. Forebyggelse, opsporing og tidlig indsats handler i første omgang om, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for brug af 52. Det er derfor nødvendigt, vedvarende at sigte mod at arbejde helhedsorienteret, opsøgende og inkluderende i forhold til at hjælpe udsatte børn og unge inden for normalsystemets rammer. Samtidig skal opsporingen sikre, at der foretages en rettidig, koordineret og kvalificeret indsats i de sager, hvor et barn eller en ung har behov, som rækker ud over de tilbud, som står åbne for børn, unge og deres familier i normalsystemet. 16

17 Målet med anbringelsesreformen er ikke at foretage så få anbringelser som muligt, men at foretage de rigtige anbringelser på det rigtige tidspunkt i barnets eller den unges liv og at sikre kvaliteten i anbringelsen. Normalsystemet Normalsystemet dækker den generelle indsats over for alle børn og unge i daginstitutioner, skoler, klubber mv. Normalsystemet omfatter også generelle forebyggende indsatser som blandt andet sundhedspleje, skoletandpleje og skolelægeordningen. Af den sammenhængende børnepolitik skal det fremgå, hvilken rolle dagtilbud og skole forventes at spille i den forebyggende indsats, herunder rummelighed i forhold til børn og unge med vanskeligheder. Medarbejderne i normalsystemet har en udvidet underretningspligt, der medfører pligt til at underrette de kommunale myndigheder, når de via deres arbejde bliver bekendt med forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Den udvidede underretningspligt indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne gennem egen virksomhed. Medarbejderne i normalsystemet er dermed, inden de underretter de sociale myndigheder om observationer af mistrivsel, forpligtet til at overveje, om de og deres institution sammen med familien kan afhjælpe problemerne i eget regi. Det kan fx være gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge eller gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af de kommunale myndigheder. Det tværprofessionelle samarbejde De enkelte dele af normalsystemet spiller en afgørende rolle i forhold til at opspore udsatte børn og unge og yde en forebyggende indsats. Det sker blandt andet i samarbejde med de specialiserede dele af systemet for eksempel SSP-samarbejdet og PPR, som har en målrettet opgave i forhold til at hjælpe udsatte børn og unge. De tværfaglige grupper er ofte vigtige aktører, der bidrager til, at sagsbehandlere og andre faggrupper arbejder systematisk med opsporing og får iværksat en koordineret og tidlig indsats, hvor det er nødvendigt. En underretning fra medarbejdere i normalsystemet betyder ikke, at medarbejderne overlader det fulde ansvar for løsning af barnets eller den unges problemer til andre. De kan med fordel blive inddraget i et tæt tværfagligt og koordineret samarbejde med de sociale myndigheder og leverandører om den særlige støtte til barnet og dets familie. Det siger loven Om en sammenhængende børnepolitik Med anbringelsesreformen er der indført fire nye bestemmelser, der vedrører forebyggelse, opspo- 17

18 ring og tidlig indsats. Ifølge 19, stk. 2 skal den kommunale myndighed udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Politikken skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Politikken skal beskrive, hvordan indsatsen er forankret på tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer. Børnepolitikken skal på en gang være i overensstemmelse med den nationale politik og give udtryk for kommunalbestyrelsens målsætninger. Kravet om en sammenhængende børnepolitik lægger op til, at det i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger vurderes, i hvilken udstrækning de generelle tilbud i kommunen kan bidrage til at støtte indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Eksempelvis kan barnets daginstitution inddrages både før, under og efter iværksættelsen af særlig støtte, så den kan udgøre et alternativ eller supplement til foranstaltninger efter kapitel 11 i Lov om social service. Det kan fx dreje sig om ekstra pædagogtimer til barnet eller familierådslagning på foranledning af institutionen. Målsætningerne i børnepolitikken bør være så konkrete, at man kan følge op på, i hvilken grad de er nået, da det er et krav i Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandling i sager om særlig støtte til børn og unge, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om indsatsen på de enkelte områder har levet op til den kommunale myndigheds egne standarder. Der skal ske en opfølgning mindst hvert andet år. Om standarder for sagsbehandlingen Socialministeriet har med hjemmel i 138 udstedt ovennævnte Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge. Formålet er at skabe ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til arbejdstilrettelæggelsen og indholdet af sagsbehandlingen i børne- og ungesager samt at skabe en større gennemsigtighed i det sociale arbejde for både borgere, medarbejdere og politikere. Standarderne skal behandle fem forskellige temaer: den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikrer, at skoler, dagtilbud mv. foretager de nødvendige underretninger, og at der sker opfølgning på modtagne underretninger, inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen, systematisk inddragelse af familie og netværk, opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse af barnet, afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Det skal af standarderne fremgå, ud fra hvilke konkrete mål kommunalbestyrelsen vil vurdere, om indsatsen på de enkelte områder lever op til kommunens egne standarder. 18

19 Ledelse og politikere får med standarderne bedre mulighed for at følge med i, på hvilken måde børnepolitikken bliver implementeret i praksis, og for at vurdere, om der er behov for at justere indsatser og metoder. Reglerne om standarder for sagsbehandlingen forventes at forbedre muligheden for kontrol og styring. Samtidig styrkes borgerens retssikkerhed, da indførelsen af standarder kan give en mere ensartet behandling af sagerne hos den kommunale myndighed (de almindelige bemærkninger til anbringelsesreformen pkt.3.8 i bilaget). Om kvittering og undersøgelse af eventuelle søskende Efter 155 skal den kommunale myndighed senest seks hverdage efter at have modtaget en underretning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11, sende en kvittering for modtagelse til afsenderen. Kvitteringen skal bekræfte modtagelsen af underretningen, og samtidig oplyse afsenderen om, at hun eller han ikke er part i sagen, og derfor heller ikke vil modtage yderligere oplysninger. Af Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beskrive, hvordan man sikrer, at der sker en opfølgning på underretninger både fra privatpersoner, lærere, pædagoger og andre medarbejdere i normalsystemet og andre kommuner. Hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte, vil eventuelle søskende også kunne have brug for hjælp, uanset om kommunen endnu ikke har modtaget en underretning. For at sikre en tidlig indsats er det efter 50 stk. 8 præciseret, at kommunen skal være opmærksom på andre børn i familien (Praksisundersøgelser om anbringelse af børn og unge, 2006). Efter 50 stk. 8 skal den kommunale myndighed således vurdere, om eventuelle søskende må antages at trænge til særlig støtte, og om der skal foretages en 50-undersøgelse. Om det tværfaglige samarbejde Lovgivningen stiller - som også før anbringelsesreformen - krav om, at der skal arbejdes tværfagligt i sagsbehandlingen, så forskellige fagpersoners kompetencer kan supplere hinanden i undersøgelse og indsats: 49: For at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte opretter kommunen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab. Stk. 2. Et af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge. De tværfaglige grupper er typisk sammensat af pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, psykologer fra PPR og sagsbehandlere. Tværfaglige grup- 19

20 per kan fx opdeles efter geografiske områder eller særlige børnegrupper. Det skal understreges, at hvis en tværfaglig gruppe arbejder med en indsats rettet mod et bestemt barn eller en bestemt ung, skal der som hovedregel ud fra forvaltningslovens bestemmelser foreligge samtykke fra forældrene. Se pjecen Hvad må du sige?, Socialministeriet Det ved vi Om den sammenhængende børnepolitik Betydningen af en sammenhængende kommunal børnepolitik på børneområdet kan sidestilles med betydningen af en lokal integrationspolitik på integrationsområdet. Kommunernes erfaringer med at overtage integrationsopgaver fra Dansk Flygtningehjælp er evalueret flere gange. Evalueringerne peger på, at sagsbehandlerne i højere grad får opbakning til deres arbejde, når der er formuleret en lokal politik. Overholdelse af lovfaste tidsfrister er større i de kommuner, hvor man har understøttet den nationale politik med en lokal politik. Det samme gælder, når der er taget stilling til, hvad det kræver af organisering og medarbejderressourcer (PLS Consult for Indenrigsministeriet, 1999, PLS Rambøll Management for Indenrigsministeriet, 2001 og PLS Rambøll Management for Integrationsministeriet, 2005). Servicestyrelsen gennemfører i samarbejde med en række kommuner i perioden et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve metoder og redskaber til kommunernes arbejde med en sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandling. Metoderne og redskaberne er rettet imod både vedtagelse, anvendelse og revision af en sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen. Redskaberne skal støtte en udmøntning af politikken i praksis, så den får betydning for kommunernes forvaltning og tilbud og ikke mindst for børnene, de unge og familierne i kommunen. På projektets hjemmeside findes redskaber, som kan downloades. Heri findes der procesbeskrivelser, forslag til tidsplan, tjeklister, skabeloner mv. Se værktøjskassen i dette kapitel for et eksempel på en tjekliste fra projektet. Om den forbyggende indsats Inga Axelsen foretog i 2001 et litteraturstudium om forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Litteraturstudiet bygger på søgninger i danske, nordiske og internationale databaser og omfatter litteratur publiceret i perioden Studiet peger på, at der er få foranstaltninger med dokumenterede positive effekter for de målgrupper, de retter sig imod, og en eventuel effekt afhænger af fire forhold: 20

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 2 Mit oplæg: Baggrunden for Barnets Reform Formål

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2008 Servicelovens regler om børn og unge 10. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2008 10. udgave, 1. oplag, 2007 Frydenlund og

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE.

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE. BØRNE- OG FAMILIEENHEDEN MORSØ KOMMUNE Den 1. december 2006. DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET I MORSØ KOMMUNE. Politikernes involvering Kommunalpolitikerne har en vigtig rolle

Læs mere