Standarder for sagsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standarder for sagsbehandling"

Transkript

1 Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007

2 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for sagsbehandlingen. Standarderne skal være en del af den sammenhængende børnepolitik og udgør en del af udmøntningen af de politiske mål. I denne omgang, omfatter standarderne for sagsbehandlingen de fem obligatoriske temaer: A. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte B. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge C. Inddragelse af familie og netværk D. Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen E. Indsatsen i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarderne fremgår af dette dokument. Den Sammenhængende Børnepolitik for Frederikshavn Kommune er et særskilt dokument, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside: Side 3

3 A. Standarder for sagsbehandlingen i relation til tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning: Frederikshavn Kommune yder en tidlig, sammenhængende og målrettet indsats i forhold til børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte. Vi prioriterer, at børn, unge og familiers behov for særlig støtte erkendes så tidligt, at de kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Med samarbejdsmodellen Familien i Centrum er arbejds- og kommunikationsgange mellem normalsystemets fagpersoner og Familieafdelingens fagpersoner velkendte. Vi indleder så tidligt som muligt et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring det konkrete barn, ung og deres familie. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning: Initiativer til sikring af, at Familieafdelingen modtager de relevante underretninger fra normalsystemet om børn med behov for særlig støtte Det sikres, at den tværfaglige/tværsektorielle samarbejdsmodel Familien i Centrum, manualen og praksis er kendt og udbredt på samtlige skoler, daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber og øvrige dagtilbud. Det sikres, at der på alle arbejdspladser i normalsystemet findes pjecen om særlige procedurer vedrørende omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb. Metoder til sikring af, at der indledes et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde i forhold til det konkrete barn Den tværfaglige/tværsektorielle samarbejdsmodel Familien i Centrum følges af alle medarbejdere på børne- og ungeområdet i Frederikshavn Kommune. Heri er beskrevet rammer og arbejdsgange for arbejdet, når et barn eller en ung er i vanskeligheder. Manualen beskriver arbejdsgangene fra bekymring til særlig indsats. Metoder til sikring af, at der efter modtagelsen af en underretning følges op på underretningen Der er udarbejdet administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at der i forhold til både skriftlige, telefoniske samt underretninger modtaget via afsendes kvitteringsskrivelse senest 6 hverdage efter modtagelsen. Af kvitteringsskrivelsen, som er udarbejdet som standardbrev, fremgår det, at underretningen er modtaget, samt hvilken rådgiver, der fremover er myndighedsudøver i sagen. Der er udarbejdet administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at den, der modtager underretningen, opretter sag, sender bekræftelsen på modtagelsen samt orienterer den rådgiver, der skal handle på sagen. Side 4

4 Telefonisk underretning Når en underretning modtages pr. telefon orienteres underretter om inden underretningen afleveres, at han/hun ikke kan sikres anonymitet (afvejning af hensynet til underretter og hensynet til familien kan først ske, når der er skaffet kendskab til familiens forhold jf. forvaltningslovens 15). Det er herefter op til underretter at afgøre, om han/hun vil afgive navn og adresse. Uanset henvendelsesformen dokumenteres alle sagsbehandlingsmæssige skridt i journalen. Metoder til sikring af, at underretninger, som modtages anonymt eller fra navngivne private borgere udløser samme sagsbehandlingsmæssige skridt, som ved underretninger fra fagpersoner i normalsystemet: Der udarbejdes administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at hhv. anonyme underretninger, mundtlige underretninger fra private, navngivne borgere samt skriftlige underretninger fra private, navngivne borgere behandles på samme vis som underretninger fra fagpersoner i normalsystemet. Metoder til sikring af, at tværkommunale underretninger medfører sagsbehandlingsmæssige skridt til videreførelse af de foranstaltninger, der var påbegyndt i fraflytningskommunen: Der er udarbejdet administrative procedurer, der sikrer, at der senest 6 hverdage efter modtagelsen af en tværkommunal underretning afsendes en kvitteringsskrivelse til fraflytningskommunen. I kvitteringsskrivelsen, som er udarbejdet som standardbrev, fremgår det, at den tværkommunale underretning er modtaget samt hvilken rådgiver, der fremover er myndighedsudøver i sagen Det varsles i kvitteringsskrivelsen, at rådgiveren efter indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaveren vil anmode fraflytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter. Side 5

5 Mål Det er et mål for den tidlige indsats, at der i alle sager, hvori der er modtaget ikke-anonyme underretninger, er afsendt kvitteringsskrivelse indenfor 6 dage til afsenderen Det er ligeledes et mål for den tidlige indsats, at retningslinjerne i Familien i Centrum følges i distrikterne og opleves som relevante og brugbare for samarbejdet mellem fagpersonerne i familieafdelingen og fagpersonerne i normalsystemet Fremgangsmåde Der er udarbejdet en manual for det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde mellem normalsystemet og familieafdelingen, og denne er udbredt i hele organisationen gennem orienteringsmøder i efterår/vinter 2006 Der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser der angiver den fremgangsmåde, der skal anvendes ifm. alle temaer, handlemuligheder og beslutningstyper, der følger af myndighedsudøvelse. Arbejdet med arbejdsgangsbeskrivelserne er påbegyndt i efteråret 2006 og forventes færdiggjort i løbet af foråret 2007 (interne instrukser med videre). Der udarbejdes en revideret skabelon for 50 undersøgelse, hvori der indgår punkter, der sikrer at der også fokuseres på inddragelse af og samarbejde med normalsystemet i udredningen af det konkrete barns behov for særlig støtte (samt punkterne omkring unge over 15 år (se senere)) Der udarbejdes en revideret skabelon for handleplaner Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, ind-satsen eller initiativet Sagsbehandlingen sikres mere ensartethed Evaluering Evaluering af målopfyldelse i forhold til den tidlige, sammenhængende og målrettede indsats består af: Som led i ledelsens faglige revision af sager udfærdiges et checkskema, hvori det afkrydses for de sagsbehandlingsskridt, som er genstand for ledelsens kvalitetscheck. Ét tema for faglig revision kan være underretninger. Side 6 Opfølgning på Familien i Centrum.

6 B. Standarder for inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge Politisk målsætning: På alle områder, der vedrører børns liv anerkendes familien som det centrale i børns liv. Familiens mulighed for at være ramme for børns trivsel og udvikling skal fremmes. Frederikshavn Kommune inddrager forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge i sagsbehandlingen. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Rådgiver har personlig kontakt til både forældremyndighedsindehaver og barnet Inddragelse sker i følgende faser: - sagens opstart handleplan - iværksættelse af foranstaltning - opfølgning og revision af handleplan - ophør af foranstaltning Inddragelsen sker ved: - samtale med barnet - samtale med forældremyndighedsindehaveren - forældres deltagelse i familieteammøder - hjemmebesøg - løbende afholdelse af møder - skriftlig kommunikation - aktiv opmærksomhed på forældremyndighedsindehaverens ret til aktindsigt - skriftligt samtykke fra forældremyndigheds-indehaveren og barnet, der er fyldt 15 år Mål Det er et mål for inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge, at der i alle journaler foreligger dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet Det er ligeledes et mål, at det fremgår af 50 undersøgelser og handleplaner, hvilken opfattelse barnet og forældremyndighedsindehaveren har af problemstillingen samt deres holdning til løsningsmuligheder Side 7

7 Fremgangsmåde Rådgiverne tilbydes efter behov deltagelse i relevante kurser og temadage omkring inddragelse af forældre og børn Etablering af administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer ajourføring i forhold til gældende lovgivning Følge manualen for Familien i Centrum, hvor inddragelse af forældremyndighedsindehaveren er et væsentligt fokuspunkt Konsekvens for sagsbehandlingen Forældrene inddrages i sagsbehandlingen Evaluering Som led i ledelsens faglige revision af sager udfærdiges et checkskema, hvori det afkrydses for de sagsbehandlingsskridt, som er genstand for ledelsens kvalitetscheck. Ét tema for faglig revision kan være inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge. Side 8

8 C. Standarder for inddragelse af familie og netværk Politisk målsætning Frederikshavn Kommune inddrager familie og netværk så vidt muligt i løsningen af problemstillingerne i børne- og familiesagerne. Inddragelsen skal være til gavn for barnet Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Gennem 50 undersøgelsen afdækker rådgiver sammen med forældremyndighedsindehaver og barnet muligheder og barrierer for inddragelse af familie og netværk Familie og netværk kan inddrages i følgende sagsbehandlingsfaser: Undersøgelsesfasen Udarbejdelse af handleplan Iværksættelse af handleplan Opfølgning og revision af handleplan Ophør af foranstaltning herunder efterværn Konkrete metoder til inddragelse af familie og netværk kan være: Afholdelse af møder med deltagelse af familien og det private netværk Afholdelse af møder med deltagelse af familien, det private netværk og det professionelle netværk (i familieteam) Hjælpe forældremyndighedsindehaveren til at få lavet aftaler om, hvordan familiens/netværkets ressourcer kan komme barnet til gode Sikre bevillingsmæssig dækning, hvis familien/netværkets indsats har karakter af decideret hjælpeforanstaltning efter serviceloven Familierådslagning Forældrekontrakter Netværksmøder Mål Det dokumenteres i journalen, at der er taget stilling til familien/netværkets rolle i den løbende sagsbehandling I sager opstartet efter 1. januar 2007, hvor der er identificeret brugbare familie eller netværksmæssige ressourcer, skal disse ressourcer så vidt muligt komme til konkret anvendelse i etableringen af den valgte hjælpeforanstaltning. Side 9

9 Fremgangsmåde Forældre og børn skal så vidt muligt være indforstået med inddragelsen af familie og netværk Via samtaler med forældre og børn vurderes hvilke metoder, der bringes i anvendelse ved inddragelse af familie og netværk Fremgangsmåden kan f.eks. være: Støtte til indgåelse og vedligeholdelse af aftaler om konkrete handlinger eller indsatser, som forældremyndigheden og barnet er indforstået med ydes af familien/netværket Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Drøftelser med forældremyndighedsindehaver og barn omkring inddragelse af familie/netværk dokumenteres i journalen og fremgår i relevante situationer af handleplanen Evaluering Som led i ledelsens faglige revision af sager udfærdiges et checkskema, hvori det afkrydses for de sagsbehandlingsskridt, som er genstand for ledelsens kvalitetscheck. Ét tema for faglig revision kan være dokumentation for, at forældremyndighedsindehaver og barn er spurgt om muligheder/ønsker for inddragelse af familien/netværket Rådgiveren følger i forbindelse med handleplansrevisioner op på, om en eventuel inddragelse af familie/netværk fortsat er til gavn for barnet Side 10

10 D. Standarder for sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Frederikshavn Kommune foretager tilsyn, opfølgning og evaluering af de iværksatte hjælpeforanstaltninger for børn, unge og familier efter behov men minimum efter gældende lovgivning Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages opfølgning samt tilsyn i sagerne: Rådgiverne har de fornødne redskaber til at foretage opfølgningen: skabelon for 50 undersøgelse og skabelon for handleplan Der udarbejdes interne arbejdsgangsbeskrivelser og instrukser for sagsbehandlingen, herunder også i forhold til opfølgning på sager samt tilsyn med anbragte børn. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages evaluering: Senest 3 måneder efter iværksættelsen af en foranstaltning vurderer rådgiveren om indsatsen opfylder sit formål eller om handleplanen skal ændres. Derefter følges op mindst 1 gang om året ifm. afholdelse af statusmøde i den konkrete sag. Rådgiveren er i sin egenskab af myndighedsudøver ansvarlig ift. mødeindkaldelse til statusmøder herunder udformning af dagsorden og udpegning af mødedeltagere. I forhold til anbragte børn, taler rådgiveren minimum en gang årligt med det anbragte barn. Barnet skal under samtalen kunne udtrykke sig helt frit. Omfang af tilsyn udover minimumskravene afgøres af behovet i hver enkelt sag Der kan udover rådgiverens besøg hos barnet på anbringelsesstedet være tale om jævnlige telefon- og mailkontakt Uanset tilsynets form/afvikling dokumenteres det i journalen Mål Opfølgning: Det er et mål for opfølgning, at der i alle sager, hvori der er iværksat en foranstaltning følges op minimum en gang om året. Tilsyn: Det er et mål for tilsyn, at der i alle sager, hvori et barn er anbragt udenfor eget hjem, udøves tilsyn minimum en gang om året. Tilsynet indebærer en samtale mellem det anbragte barn og rådgiveren Evaluering: Rådgiveren stiller viden og indsigt til rådighed i forhold til dataindsamling mv. ved eventuelle evalueringstiltag, som ledelsen beslutter Side 11

11 Fremgangsmåde Rådgiveren skal have de nødvendige værktøjer til at udføre ovenstående. Reviderede arbejdsgangsbeskrivelser og instrukser Check-skemaer Retningslinjer for samtaler med børn Fælles retningslinjer for, hvordan journalen føres Konsekvens for sagsbehandling herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet 50 undersøgelsen er af væsentlig betydning for at opfølgning, tilsyn og evaluering af sager kan gennemføres. Der skal være tid til at lave en 50 undersøgelse, der giver svar på, hvilke problemer, der skal løses og hvilke former for foranstaltning, det kræver. Undersøgelsen danner baggrund for udarbejdelsen af handleplanen Evaluering Som led i ledelsens faglige revision af sager udfærdiges et checkskema, hvori det afkrydses for de sagsbehandlingsskridt, som er genstand for ledelsens kvalitetscheck. Tema for faglig revision kan være opfølgning i den enkelte sag, intervaller for tilsynsbesøg og andre former for tilsynskontakt samt intervaller for afholdelse af statusmøder Ledelsen kan på baggrund af dette identificere tendenser og mønstre i opfølgning og tilsyn. Kan give anledning til yderligere undersøgelse og evaluering iværksat af ledelsen. Side 12

12 E. Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning Frederikshavn Kommune løser problemer vedrørende unge, der er fyldt 15 år og som har behov for særlig støtte, så tæt på nær- og normalmiljøet som muligt Det følger af målsætningen, at rådgiveren på baggrund af den indledende vurdering af sagens karakter sikrer sig samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge til at inddrage relationer i nærmiljøet i den udstrækning, der er enighed om, at inddragelsen er til gavn for den unge Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Metoder, der sikrer at der fokuseres særligt på de forhold, der gør sig gældende for aldersgruppen over 15 år: I 50 undersøgelsen afdækkes særlige forhold for aldersgruppen: - Ressourcer i nærmiljøet herunder forholdet til kammerater og andre relationer i nærmiljøet - Hvorledes tilgodeses skole- og uddannelsesmæssige forhold - Den unges egne ønsker - Behov for foranstaltninger udover det 18. år Mulige metoder i indsatsen er blandt andet: MST Multi Systemisk Terapi Gruppeforløb for unge Mål Målet er, at alle foranstaltninger er rettet mod at den unge opnår de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. I de sager, hvor anbringelse udenfor eget hjem er den bedste løsning arbejdes der på så vidt muligt at anbringe i lokalmiljøet. Ved valg af anbringelsessted udenfor lokalmiljøet, foretages en konkret vurdering af stedets egnethed sammenholdt med den unges vanskeligheder og ressourcer Det skal dokumenteres i sager, at der i valget af anbringelsessted udenfor lokalområdet har indgået overvejelser om: Kontakten til familie, venner og netværk hvordan kan den bevares Hvordan kan vigtige relationer ifm. skole- fritidsaktiviteter og beskæftigelse opretholdes Side 13

13 Fremgangsmåde Arbejde på at skabe fleksible dag- og døgntilbud til unge i kommunen og mulighed for at arbejde med de unge i deres eget miljø Kontaktpersoner til de unge Fokus på udvikling af udslusnings- og efterværnsindsatser Konsekvens for sagsbehandlingen Sagsbehandleren inddrager den unge i sagsbehandlingen. Evaluering Som led i ledelsens faglige revision af sager udfærdiges et checkskema, hvori det afkrydses for de sagsbehandlingsskridt, som er genstand for ledelsens kvalitetscheck. Ét tema for faglig revision kan være dokumentation for, at de særlige overvejelser ift. aldersgruppen er belyst i 50 undersøgelsen. Ved handleplansopfølgning gennemgår rådgiver handleplanens mål og delmål sammen med den unge er indsatsen fortsat i overensstemmelse med den unges behov Side 14

14 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Side 15 Tel.:

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

Sammenhængende Børn og Ungepolitik. for. Svendborg Kommune

Sammenhængende Børn og Ungepolitik. for. Svendborg Kommune Sammenhængende Børn og Ungepolitik for 2007-2012 2 Indhold: Indledning side 3 - med lovgrundlag, baggrund og formål, målgruppe samt opfølgning og revision Visionen side 5 - hvad vil vi gøre i? - tegnet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby.

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe den røde tråd i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik 2

Sammenhængende børnepolitik 2 ESBJERG KOMMUNE Indledning... 3 Kommunalbestyrelsens børne- og familiesyn... 3 Målgruppe... 5 Politiske mål... 5 Operationalisering af de politiske mål... 8 Konsekvenser af de politiske mål...11 Økonomi...12

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

EVALUERING AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I LEMVIG KOMMUNE NANNA DAM ELLEHØJ SIDSEL VINTHER BREAU TEORI OG METODECENTRET, UCC

EVALUERING AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I LEMVIG KOMMUNE NANNA DAM ELLEHØJ SIDSEL VINTHER BREAU TEORI OG METODECENTRET, UCC EVALUERING AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I LEMVIG KOMMUNE 2010 NANNA DAM ELLEHØJ SIDSEL VINTHER BREAU, UCC INDHOLD INDLEDNING... 3 Anbringelsesreformen... 3 Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Læs mere

Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008

Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008 Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008 Standard for tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10.12.13 Acadre 13/18509 Indledning

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte.

Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte. Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte. Politisk målsætning Målsætningen er formuleret ud fra en definition af tidlig indsats som den handling,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik 2007 2010 En sammenhængende børnepolitik 2007 2010 Anbringelsesreformen, som er vedtaget af Folketinget til ikrafttræden 1. januar 2006, bestemmer, at enhver kommune skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Afholdelse af status- opfølgnings- og overleveringsmøder på børn, der har døgnophold i Specialcenter Rabu

Afholdelse af status- opfølgnings- og overleveringsmøder på børn, der har døgnophold i Specialcenter Rabu Postadresse Fyrparken 11. 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. april 2013 Journal nr. Sagsbehandler Alice Øvlisen Brun Telefon direkte 23 27 96 86 E-mail albru@esbjergkommune.dk Afholdelse

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungeudvalget Oktober 2007 INDLEDNING Silkeborg Kommunes overordnede sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

1. Opfølgende måling

1. Opfølgende måling 1. Opfølgende måling Tema: Underretninger Dette dokument indeholder den opfølgende måling for temaet underretninger samt delmål for temaet, der er opsat med udgangspunkt i baselinemålingen. På baggrund

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes tidligere. Bekymrende fravær fra grundskolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs,

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Opstart af analyse af underretninger.

Opstart af analyse af underretninger. Punkt 6. Opstart af analyse af underretninger. 2013-36572. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At der i første halvdel af 2014 gennemføres en stikprøve

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere