Sundhedsaftaler Grundaftaler BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG"

Transkript

1 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008

2 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale om genoptræning: - Snitflade mellem almen og specialiseret genoptræning side 17 - Regional retningslinie for genoptræningsplaner side 31 Bilag til grundaftale om hjælpemiddelområdet: Casekatalog side 37 Bilag til grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme side 83 Bilag til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelse side 90

3 3 Bilag til: Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Grundaftale om indlæggelsesforløb Regional samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb for det somatiske område: Kommunikation og samarbejde om 5 typer patientforløb

4 4 1. Kommunikation og samarbejde vedr. indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Afgrænsning Samarbejde og kommunikation i forbindelse med hjemmeplejens forebyggende og opsporende tiltag, borgerhenvendelser til egen læge/vagtlæge, kommunikation kommune-praktiserende læge med henblik på evt. fortsat opgavevaretagelse i kommunen eller henvisning til sygehus. 1.1 KOMMUNENS TILTAG OVER FOR BORGERE I RISIKOGRUPPER Forebyggende tiltag i kommunen Med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser kan kommunen iværksætte forebyggende tiltag. BORGERE DER IKKE ER I KONTAKT MED KOMMUNEN Borgeren henvender sig til egen læge eller vagtlæge Borgeren tager ved symptomer mv. kontakt til egen læge i dagtid eller til vagtlæge i vagttiden Opsporing af borgere med muligt potentiale for sygehusindlæggelse Med henblik på at identificere borgere med muligt potentiale for sygeindlæggelse tidligst muligt kan kommunen iværksætte en række tiltag. Dette kan f.eks. være: Øget samarbejde og kommunikation mellem de forskellige grupper af medarbejdere, som har at gøre med den enkelte borger. Dette være sig hjemmeplejen, sygeplejersker, terapeuter, praktiserende læge m.fl. Observationer dokumenteres. På den måde kan en ændring i borgerens tilstand identificeres. Med jævne mellemrum evalueres forløb - gode som dårlige - for på den måde at kvalitetsudvikle hjemmeplejens håndtering af borgere med ændring i funktionsevne og deraf risiko for sygehusindlæggelse Egen læge kan foretage et opsøgende hjemmebesøg. Egen læge kan tage initiativ til at foretage et opsøgende hjemmebesøg hos ældre medborgere over 75 år. Besøget har et forebyggende sigte. 1.2 KOMMUNENS OBSERVATIONER OG INDSATSER Hjemmeplejen kontakter kommunens sygepleje I de tilfælde, hvor hjemmeplejen observerer ændring i en borgers tilstand, kontaktes en af kommunens sygeplejersker. Ændring i tilstand kan EGEN LÆGE/VAGTLÆGES FØRSTE VURDERING Egen læge/vagtlæge foretager undersøgelse Egen læge foretager på baggrund af borgerens symptomer en objektiv undersøgelse af borgeren. Objektiv undersøgelse vil danne basis for

5 5 være i forhold til f.eks.: Fald i funktionsevne Dårlig væske-/ernæringstilstand Forværring af tilstand Dårlig almen tilstand Feber, konfusion el. anden akut forværring Faldtendenser. konklusion om diagnose, hvorefter lægen vurderer, om borgeren skal indlægges på sygehuset akut eller henvist (se nedenfor), eller om borgerens behov kan varetages i kommunen evt. i kombination med behandling hos praktiserende læge. 1.3 SYGEPLEJEFAGLIG VURDERING LÆGELIG VURDERING Sygeplejersken afgør - ud fra en faglig helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale tilstand at borgerens behov kan varetages i kommunen. Sygeplejersken afgør - ud fra en faglig helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale tilstand at der skal tages kontakt til praktiserende læge/vagtlæge. Lægen vurderer på baggrund af den objektive undersøgelse med videre, at borgeren evt. kan varetages i kommunalt regi. Kontakt tages til kommunens sygepleje. Lægen vurderer på baggrund af den objektive undersøgelse, at borgeren har behov for videre undersøgelse på sygehus Indlæggelseskonference Lægen og kommunens sygeplejerske vurderer i fællesskab muligheder for den videre varetagelse i kommunalt regi. I bekræftende fald aftales nødvendige kommunale foranstaltninger samt evt. lægeligt tilsyn FORTSAT OPGAVEVARETAGELSE I KOMMUNEN Patientrettet forebyggelse Kommunen iværksætter aktiviteter, som kan hindre, at dårlig tilstand/sygdom udvikler sig yderligere og hindre komplikationer og tilbagefald. Dette kan f.eks. være: Træningsophold/tilbud Træning ved fysioterapeut i hjemmet for at vedligeholde funktionsevne med videre Nødkald Hyppigere tilsyn Aflastning Kronikerindsats Terminalordninger. HENVISNING TIL SYGEHUS Egen læge indlægger borgeren Egen læge kan via skriftlig eller telefonisk kontakt til sygehuset planlægge indlæggelse af en borger. Egen læge kan via telefonisk kontakt til sygehuset indlægge en borger akut. Henvisning sendes elektronisk til sygehuset og kan følge med borgeren til sygehuset. Enhver kan i livstruende situationer, via telefonisk henvendelse til alarmcentralen alarmkald 112, iværksætte akut kørsel til sygehus

6 6 2. Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Ambulante patientforløb af kortere eller længere varighed. En ambulant patient, er en patient der er indskrevet i et ambulatorium. Patientforløb i dagafsnit betragtes som ambulant behandling. 2.1 KOMMUNIKATION VED AMBULANTE PATIENTFORLØB Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Sygehuset modtager henvisningen, og senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisningen fremsender sygehuset brev til borgeren om forventet tid og sted for første ambulante kontakt. Sygehuset fremsender bookingsvar til den praktiserende læge. 2.2 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Ved første ambulante konsultation gennemføres samtale Samtalen bygger på indholdet i henvisningen fra den praktiserende læge og skal omfatte: Patienten får oplyst kontaktperson (ved 2 eller flere ambulante besøg) Indhentning af informeret samtykke Årsag til ambulantbehandling samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til diagnostik, behandling og afslutning af forløbet Evt. 8 dagsbrev vedr. tidspunkt for operation/behandling Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand. Samtalens indhold dokumenteres i journal Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behov for: Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Hvis der er behov for kommunale ydelser efter udskrivning, orienteres kommunen i forbindelse med afslutning af forløbet jf. punkt Sygehuset orienterer kommune og egen læge Løbende orientering af kommune og praktiserende læge efter hvert ambulant besøg, der medfører ændringer i det planlagte forløb eller andre forhold, der er af betydning for hhv. kommune og praktiserende læge. Orienteringen sker via en elektronisk korrespondancemeddelelse. 2.3 KOMMUNIKATION VED AFSLUTNING AF ET AMBULANT FORLØB Ved det afsluttende ambulante besøg gennemføres en samtale: Samtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte:

7 7 Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og genoptræning samt patientens handlemuligheder ved pludselige opståede komplikationer. Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal For patienter der modtager eller skal modtage kommunale ydelser, orienterer sygehuset kommunen Ved afslutning medgives patienten ved behov en genoptræningsplan og udskrivningsrapport, der tillige sendes elektronisk til kommunen. Behov for evt. hjælpemidler eller forebyggende tiltag angives Patienten afsluttes Sygehuset registrerer patienten som afsluttet Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender ambulantnotat til patientens egen læge senest tredje hverdag efter afslutning, i henhold til gældende kvalitetsmål. Ambulantnotatet skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

8 8 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb < 24 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 1 døgns varighed, hvor der ikke er væsentlige ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Planlagte behandlingsforløb af op til 1døgns varighed, hvor ændringer i funktionsniveau og hjælpebehov er kendt på forhånd Det enkelte sygehus kan med den enkelte kommune aftale at den følgende procedure kan anvendes ved indlæggelser op til 2 døgns varighed. 3.1 KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSE Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Ved planlagte behandlingsforløb, der vil medføre behov for kommunal hjælp til patienten, orienterer sygehuset kommunen ved indkaldelsen af patienten til behandling. 3.2 Patienter der er kendte i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Advis sendes til kommunens sags- og advissystem eller den elektroniske omsorgsjournal. Patienter der ikke er kendt i det kommunale omsorgssystem. Sygehuset modtager og registrerer patienten Patienten registreres i sygehusets patientadministrative system / EPJ Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministrative system / EPJ. Indlæggelsessvar oplyser patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid. Indlæggelsessvar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj. Rapporten oplyser bl.a.: Lægeoplysninger Pårørende

9 9 Aktuel medicin Hjælpemidler Hjemmehjælp/sygepleje Boligform (ældrebolig/plejebolig) Hjælp dag/aften/nat. Efter at have indhentet samtykke fra patienten kan indlæggelsesrapporten åbnes og læses. For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk. 3.3 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra praktiserende læge / vagtlægen samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Indhentning af informeret samtykke Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Samtalens indhold dokumenteres i journal, samtidig med tidspunkt for indlæggelse og for samtale Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Hvis der er behov for kommunale ydelser efter udskrivning, orienteres kommunen i forbindelse med forberedelse af udskrivningen jf. punkt KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Forberedelse af udskrivning af patienter kendt af kommunen Sygehuset orienterer kommunen om udskrivning Udskrivningen aftales tidligst muligt telefonisk mellem sygehusafdelingen og kommunens visitation / akutnummer. Kommunale ydelser aftales. Dokumenteres i journal. Patienter ikke kendt af kommunen Hvis der vurderes brug for kommunale ydelser, tages tidligst muligt telefonisk kontakt til kommunen om oprettelse i det kommunale system. Udskrivning og kommunale ydelser aftales. Dokumenteres i journal. 3.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset. Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger orienteres kommunen herom i forbindelse med udskrivningen. Anføres i udskrivningsrapporten Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning

10 10 Medicin, hvad medgives og hvad skal afhentes på apoteket Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Patienten medgives evt. genoptræningsplan Sygehuset udsender udskrivningsrapport Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet af udskrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivningsrapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan. Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Patienten hjemsendes Sygehuset arrangerer hjemtransport. Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen, dog alle dage senest til hjemkomst kl ved forløb under 24 timer. Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af elektroniske advismeddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

11 11 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb > 24 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, af mere end 1 døgns varighed for patienter, såvel nye som kendte i den kommunale hjemmepleje, og hvor der forventes mindre eller væsentlige ændringer i funktionsevne og dermed hjælpebehov. 4.1 KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSEN Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Ved planlagte behandlingsforløb, orienterer sygehuset kommunen om forløbet ved fremsendelse af en forløbsplan, jfr. pkt ved indkaldelsen af patienten til behandling. 4.2 Patienter der er kendt i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Advis sendes til kommunens sags- og advissystem eller den elektroniske omsorgsjournal. Patienter der ikke er kendt i det kommunal omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Patientens registreres i sygehusets patientadministrative system/epj Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministrative system/epj. Indlæggelsessvar oplyser bl.a. patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid. Indlæggelsessvar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj. Rapporten oplyser bl.a.: Lægeoplysninger Pårørende

12 12 Aktuel medicin Hjælpemidler Hjemmehjælp/sygepleje Boligform (ældre/plejebolig) Hjælp dag/aften/nat. Indlæggelsesrapporten kan sygehuset læse efter at have indhentet samtykke fra patienten. For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk Patienten medbringer medicin og evt. personlige hjælpemidler til sygehuset. Medicin og dosisdispenseringsbog/skema mv. Hjælpemidler f.eks. ganghjælpemidler/kørestol. Ved akutte indlæggelser rekvirerer sygehuset medicin og hjælpemidler, evt. ved hjælp af pårørende. Kommunen suspenderer kommunale ydelser i hjemmet Kommunen sender indlæggelsesrapport Kommunen sender fra det elektroniske omsorgsjournalsystem inden for det første døgn efter indlæggelsen en manuelt aktiveret ajourført indlæggelsesrapport. Indlæggelsesrapporten skal indeholde oplysninger om Plejebehov (omfang af hjemmepleje og praktisk bistand) Praktisk bistand Aktuel medicin Fysisk/psykisk/social funktionsevne Evt. brug af hjælpemidler Boligens forhold Evt. vaner der bør tages hensyn til Særlige forhold, der komplicerer udskrivning Pårørende og ressourcer i omgivelserne Kontaktperson i kommunen. Sygehuset rekvirerer evt. medicin og personlige hjælpemidler fra hjemmet Sygehuset indhenter oplysninger Sygehuset indhenter relevante oplysninger fra borgeren, eventuelle pårørende/ netværkspersoner og borgerens egen læge. Oplysningerne kan vedrøre: Aktuel medicin Fysisk/psykisk/social funktionsevne Evt. brug af hjælpemidler Boligens forhold Evt. vaner, der bør tages hensyn til Pårørende og ressourcer i omgivelserne. Kommuner der tidligere, jfr. pkt , har fremsendt indlæggelsesrapport kan nøjes med supplerende oplysninger hertil Sygehuset modtager kommunens oplysninger Dokumenteres i journal. Sygehuset orienterer kommunen om patienten Sygehuset tager telefonisk kontakt eller elektronisk kontakt via korrespondance meddelelse til kommunen om oprettelse i det kommunale system. Dette sker så vidt muligt inden for det første døgn efter indlæggelsen. Dokumenteres i journal.

13 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØBET Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra den praktiserende læge / vagtlæge samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Fastlæggelse af sygehuskontaktpersoner Indhentning af informeret samtykke Evt. kontaktperson i kommunen Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Samtalens indhold dokumenteres i journal samt tidspunkt for indlæggelse og for samtale Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der lægges foreløbig behandlingsplan. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjemmebesøg Hjælpemidler Forebyggelse. Konklusioner på vurderinger angives i forløbsplan til kommunen for de patienter hvor en sådan afsendes, jf. nedenfor Sygehuset orienterer kommunen om forløbsplan For patienter, der modtager eller skal modtage kommunale ydelser i eget hjem, udfærdiges en forløbsplan, der sendes som korrespondance-meddelelse til kommunens hjemmepleje senest 48 timer efter indlæggelsen. Planen indeholder relevante oplysninger som: Patientidentifikation Foreløbig diagnose Forventet funktionsevne ved udskrivning Forventet behov for pleje og praktisk bistand efter udskrivning Forventet behov for genoptræning, hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger Evt. behov for udvidet koordinering af udskrivning Forventet udskrivningstidspunkt Sygehusets kontaktpersoner og afdeling. Forløbsplanen sendes i dagtid mellem 8 og 16 og fungerer dermed som et forvarsel til kommunen af patientens udskrivning. Patienten informeres om forløbsplanen. Ved væsentlige ændringer af forløbsplanen sendes denne på ny elektronisk til kommunen. KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Patienter med ukompliceret udskrivningsforløb Uændret eller mindre ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondance-meddelelse eller telefonisk (noteres i journal). Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. Patienter med kompliceret udskrivningsforløb Væsentligt ændret funktionsevne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondance-meddelelse eller telefonisk. Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. Kvitteringen sendes senest

14 14 Kvitteringen sendes senest 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. Kommunen kan supplere med: - uddybende spørgsmål - ønske om udvidet koordinering. Evt. ønsker om udvidet koordinering drøftes mhp. at bruge fremgangsmåden for patienter med kompliceret udskrivningsforløb Varsling af færdigbehandling / endelig forløbsplan Endelig varsling af færdigbehandling med forventet udskrivningstidspunkt sendes elektronisk til kommunen senest 2 døgn* før forventet udskrivning. Dette sker elektronisk i form af varsling af færdigbehandling. Den endelige forløbsplan med det aftalte udskrivningstidspunkt sendes samtidig elektronisk til kommunen. Kommunen kvitterer telefonisk eller via korrespondance-meddelelse. Noteres i journal. 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset og den enkelte kommune, f.eks. ved uddybet it-kommunikation sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson og/eller sygehuset informerer kommunens forløbskoordinator, der kontakter afdelingen. Aftale om udskrivning Den udvidede koordinering gennemføres - senest 2 dage efter sygehusets afsendelse af forløbsplan og - senest 3 døgn* før forventet udskrivning. Ved dialog fastlægges en plan for udskrivningen, herunder: Tidspunkt og forberedelse af modtagelse Omfang af personlig pleje Behov for sygepleje Madservice Genoptræningsplan Hjælpemiddelbehov og levering Evt. boligændringer Aftale om 1. besøg af hjemmeplejen Medicin, hvad medgives, hvad skal afhentes Evt. kontrol i ambulatorium og terapi Evt. behov for opfølgende besøg ved egen læge. Udskrivning i weekends og på helligdage kan ske efter særlig aftale. Sygehuset sender umiddelbart som opfølgning en elektronisk varsling om færdigbehandling i forbindelse med kompliceret udskrivning. *) Fra 1. januar 2009 og indtil medio 2009, hvor implementering af fælles udskrivningsplanlægning, jfr. sundhedsaftalens pkt. 1.2., forventes gennemført, gælder grundaftalen med de særlige aftaler, der er beskrevet under de specifikke aftaler for den enkelte kommune. 4.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset. Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger aftales dette i forbindelse med udskrivningen. Anføres i udskrivningsrapporten Sygehuset sender udskrivningsrapport Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet

15 15 af udskrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivningsrapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan. Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Kommunen retablerer kommunale ydelser i hjemmet og forbereder modtagelse af patienten. Modtagelse tilrettelægges ifølge aftale med sygehuset. Nye ydelser visiteres Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning Gennemgang af aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Patienten medgives evt. genoptræningsplan samt kopi af udskrivningsrapport. Patienten medgives øvrig skriftlig information udfærdiget på lægmandssprog. Ambulante tider aftales / bestilles Patienten hjemsendes Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen. Sygehuset arrangerer hjemtransport. Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes en elektronisk udskrivningsadvis til kommunen. Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af de elektroniske advis meddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise i henhold til Den gode epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

16 16 5. Kommunikation og samarbejde vedr. indsatsen efter udskrivning Afgrænsning Retningslinierne fastlægger i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for kommunale ydelser kommunikation og samarbejde om : Tjek af foranstaltninger Modtagelse i hjemmet Opfølgningsbesøg Ambulant kontrol. 5.1 TJEK AF FORANSTALTNINGER Kommunen foretager et administrativt tjek af foranstaltninger Efter kommunen har modtaget besked fra sygehuset om, at en borger udskrives og der evt. foreligger oplysninger fra udskrivelsessamtale eller udskrivningsrapport, tjekker kommunen, at de nødvendige foranstaltninger er etableret ved borgerens hjemkomst. Dette kan f.eks. være: Hjælpemidler Genoptagede kommunale ydelser Tidsplan for iværksættelse af genoptræning 5.2 MODTAGELSE I HJEMMET Første besøg af hjemmeplejen Kommunen informerer borgeren om, hvornår plejepersonale kommer på besøg første gang. Dette varierer efter borgerens behov, og tidspunktet angives som formiddag/eftermiddag osv Behov for tilstedeværelse af hjemmeplejen ved borgerens hjemkomst I tilfælde, hvor der er behov for, at hjemmeplejen er til stede i borgerens hjem ved dennes hjemkomst, laves der en særlig aftale i forbindelse med aftalen om udskrivning. Denne aftale fremgår af udskrivningsrapporten, og sygehuset informerer kommunen om det præcise tidspunkt for borgerens hjemkomst. 5.3 OPFØLGNINGSBESØG Egen læge og hjemmeplejen vurderer behov for opfølgende besøg Der foregår i øjeblikket et forsøgsarbejde med henblik på at afdække, hvorvidt opfølgningsbesøg kan være fordelagtige i forhold til specifikke forløb. Viser det sig, at opfølgningsbesøg f.eks. kan være med til at hindre genindlæggelser, skal det overvejes, om sådanne besøg bør være en del af det sammenhængende forløb. Egen læge og hjemmeplejen kan endvidere i samarbejde etablere opfølgende hjemmebesøg. 5.4 AMBULANT KONTROL Ambulant kontrol på sygehuset Sygehuset vurderer, om der er behov for ambulant kontrol på sygehuset og aftaler tidspunkt for første kontrol. Dette fremgår af udskrivningsrapporten og epikrisen, og sygehusets administrative system/epj afsender korrespondancemeddelelse til kommunen, hvis denne skal inddrages Ambulant kontrol hos egen læge Sygehuset vurderer, om der er behov for ambulant kontrol hos egen læge. Dette fremgår af epikrisen, og sygehusets administrative system/epj afsender korrespondancemeddelelse til kommunen, hvis denne skal inddrages.

17 17 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark

18 18 Ambulant genoptræning Sundhedslovens 140 fastlægger, at kommunerne har myndighedsansvaret i forhold til både almen og specialiseret ambulant genoptræning, som skal tilbydes patienter efter udskrivning fra sygehus. Kommunen eller leverandører, som kommunen har indgået aftale med, giver patienten tilbud om almen ambulant genoptræning. Det regionale sygehus leverer den specialiserede ambulante genoptræning, hvis en patient har behov for genoptræning, der forudsætter sygehus ekspertise eller udstyr (der henvises til nedenstående to kriterier). I denne situation har kommunen myndighedsansvaret for opgaven, mens det regionale sygehusvæsen har driftsansvaret. Der er i medfør af bekendtgørelse nr af 5. december 2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. Anvendelsen af kriterierne har til formål at understøtte en meget snæver faglig afgrænsning af de ambulante forløb, der efter reglerne skal ydes i det regionale sygehusvæsen. Det er ved anvendelsen af kriterierne ikke alene diagnosen, men ofte patientens tilstand, herunder sygdommens sværhedsgrad, der afgør, om patienten efter udskrivning fra sygehus skal have tilbud om specialiseret ambulant genoptræning i sygehusvæsenet. Forskellige former for træning: Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven defineres 1 som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens funktionsnedsættelse(r), dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningsindsatsen kan omfatte såvel somatiske patienter som psykiatriske patienter med et somatisk genoptræningsbehov. Egentræning Når sygehuset vurderer, at patienten kan håndtere genoptræningen uden professionel assistance, skal sygehuset yde den nødvendige instruktion til patientens egentræning. Patienter, der alene skal egentræne og modtager midlertidige eller varige ydelser fra bopælskommunen, skal have udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivelse fra sygehus (jf. vejledningen side 14) Almen ambulant genoptræning Fra 1. januar 2007 har kommunerne myndighedsansvaret for at tilbyde almen ambulant genoptræning, og kommunerne skal sikre, at den fornødne faglige kompetence til at løse opgaven, er tilgængelig. Specialiseret ambulant genoptræning. Bekendtgørelsens ( 2 stk. 4) to kriterier for, hvornår genoptræning skal ydes på et sygehus, fremgår af nedenstående. Herefter følger en operationalisering af kriterierne. 1 Vejledning om træning i kommuner og regioner, kap. 2.3, dec. 2006

19 19 1. kriterium 2 : Genoptræning skal ydes på et sygehus, hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt/eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Den specialiserede genoptræningsopgave indbefatter flere af følgende elementer: tilsyn af speciallæge integrerede tværfaglige patientforløb, hvor speciallægen er en aktiv part i samarbejdet, f omkring atypiske forløb at en speciallæge i henhold til genoptræningsplanen tager stilling til, hvornår samarbejdet med patienten afsluttes I Region Syddanmark tolkes Tilsyn af speciallæge sådan, at træningen foregår i samarbejde med speciallæge og at patienten min. hver 14. dag ses ambulant af speciallæge eller konfereres med læge ved tværfaglig konference. 2. kriterium 3 : Genoptræningen skal endvidere foregå på et sygehus, hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Det indbefatter følgende element: patientsikkerhed forstået som spørgsmålet om overlevelse og mulighed for genoplivning Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres 4 som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Der udarbejdes ikke genoptræningsplaner for disse patienter. Vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter under sygesikringen Ordningen om vederlagsfri fysioterapi tilbydes borgere med et svært fysisk handicap som følge af en varig/langvarig lidelse. Her anvendes den traditionelle henvisningsblanket nr. OS (01/06) BAM. Behandlende læge kan uændret henvise til disse ydelser hos praktiserende fysioterapeuter. s opgaver. Ud over specialiseret ambulant genoptræning er det s opgave at tilbyde behandling, kontroller, instruktioner og vurderinger, og der skal for disse indsatser ikke udarbejdes en genoptræningsplan. Eksempler på opgaver, der løses og finansieres af regionen: Behandling: apparaturbehandling manuel behandling lymfødembehandling klumpfodsbehandling mundstimulering i forbindelse med stråleskader 2 Bekendtgørelse nr af 5. december stk. 4) 3 Bekendtgørelse nr af 5. dec stk. 4 4 Vejledning om træning i kommuner og regioner kap. 2.3, dec. 2006

20 20 Kontroller: mdr. kontrol efter hofte- og knæalloplastik operationer efter skulderoperationer efter c. mammae operationer i neurologisk regi Vurderinger: diagnostisering og udredning vurdering af patientens genoptræningsbehov og om patienten har behov for specialiseret eller almen ambulant genoptræning Instruktion: udlevering af og instruktion i PEP maske udlevering af og instruktion i brug af behandlingsredskaber f.eks.en dropfodskinne udlevering og instruktion i brug af en rehabiliteringsskinne efter f knætraume udlevering af hjælpemidler og instruktion i brugen af hjælpemidlerne i relation til behandling mund- og svælgstimulation, samt ansigtsstimulation Hvornår udarbejdes der genoptræningsplaner? I forbindelse med udskrivning fra stationære afsnit, ambulatorier, skadestuer og dagafsnit (daghospitaler og samme-dags-afsnit) udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning. Lægen eller anden sundhedsperson skal ud fra de centralt udmeldte kriterier afgøre om genoptræningsydelsen er karakteriseret som almen eller specialiseret ambulant genoptræning. I vedlagte bilag gives eksempler på, hvor genoptræningsopgaver skal løses, men rækken af specialiserede opgaver forudsætter, at et af de to grundlæggende kriterier er opfyldt. Eksemplerne i bilaget er delt op i 3 typer af ambulante opgaver: Regions opgaver: udredning, behandling, vejledning, kontroller, mm. Der udarbejdes ikke en genoptræningsplan Specialiseret ambulant genoptræning: Hvis enten kriterium 1 eller kriterium 2 er opfyldt (side 2). Der udarbejdes en genoptræningsplan Almen ambulant genoptræning: Der udarbejdes en genoptræningsplan Bilaget danner udgangspunkt for delingen mellem almen og specialiseret genoptræning; men specielt ved atypiske forløb, kan tilstande, der som udgangspunkt kan genoptrænes ved almen ambulant genoptræning, fordre specialiseret genoptræning under forudsætning af, at et af de to kriterier er opfyldt. Som eksempler herpå kan nævnes kompliceret smerteproblematik, postoperativ infektion og andre sårkomplikationer. Fortryder en patient sit afslag af tilbudet om genoptræning, skal henvisning ske via egen læge og der skal foretages en fornyet vurdering af genoptræningsbehovet på sygehuset.

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Træningscenter Øst og Vest

Træningscenter Øst og Vest Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. baggrund/indledning genoptræning rehabilitering bassintræning information om transport/befordring, m.v. snitflader 02 28. feb. 2008 Revideret:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 Vejledning om træning i kommuner og regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet December 2009 Indhold 1.

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Revideret oktober 2010.

Revideret oktober 2010. Samarbejdsaftale Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark. Revideret oktober 2010. Med kommunale bemærkninger 29-10-2010 1 Indholdsfortegnelse for tværsektoriel

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Roskilde Kommune. Region Sjælland

Roskilde Kommune. Region Sjælland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hvem inddrages. Sundhedsst yrelsen. Sundhedsst yrelsen. Udvalget. Udvalget. Spørgsmål til Udvalget sendes til ihp@regionsjaelland.

Hvem inddrages. Sundhedsst yrelsen. Sundhedsst yrelsen. Udvalget. Udvalget. Spørgsmål til Udvalget sendes til ihp@regionsjaelland. 2010 07 En borger er henvist til specialiseret genoptræning på et af regionens sygehuse. Borgeren har brug for tolkebistand - hvem skal betale denne? Præciseringer vedr. Primær lymfødem 1 2010 02 Hvilke

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Solrød Kommune. Region Sjælland

Solrød Kommune. Region Sjælland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere