Sundhedsaftaler Grundaftaler BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG"

Transkript

1 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008

2 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale om genoptræning: - Snitflade mellem almen og specialiseret genoptræning side 17 - Regional retningslinie for genoptræningsplaner side 31 Bilag til grundaftale om hjælpemiddelområdet: Casekatalog side 37 Bilag til grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme side 83 Bilag til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelse side 90

3 3 Bilag til: Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Grundaftale om indlæggelsesforløb Regional samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb for det somatiske område: Kommunikation og samarbejde om 5 typer patientforløb

4 4 1. Kommunikation og samarbejde vedr. indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Afgrænsning Samarbejde og kommunikation i forbindelse med hjemmeplejens forebyggende og opsporende tiltag, borgerhenvendelser til egen læge/vagtlæge, kommunikation kommune-praktiserende læge med henblik på evt. fortsat opgavevaretagelse i kommunen eller henvisning til sygehus. 1.1 KOMMUNENS TILTAG OVER FOR BORGERE I RISIKOGRUPPER Forebyggende tiltag i kommunen Med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser kan kommunen iværksætte forebyggende tiltag. BORGERE DER IKKE ER I KONTAKT MED KOMMUNEN Borgeren henvender sig til egen læge eller vagtlæge Borgeren tager ved symptomer mv. kontakt til egen læge i dagtid eller til vagtlæge i vagttiden Opsporing af borgere med muligt potentiale for sygehusindlæggelse Med henblik på at identificere borgere med muligt potentiale for sygeindlæggelse tidligst muligt kan kommunen iværksætte en række tiltag. Dette kan f.eks. være: Øget samarbejde og kommunikation mellem de forskellige grupper af medarbejdere, som har at gøre med den enkelte borger. Dette være sig hjemmeplejen, sygeplejersker, terapeuter, praktiserende læge m.fl. Observationer dokumenteres. På den måde kan en ændring i borgerens tilstand identificeres. Med jævne mellemrum evalueres forløb - gode som dårlige - for på den måde at kvalitetsudvikle hjemmeplejens håndtering af borgere med ændring i funktionsevne og deraf risiko for sygehusindlæggelse Egen læge kan foretage et opsøgende hjemmebesøg. Egen læge kan tage initiativ til at foretage et opsøgende hjemmebesøg hos ældre medborgere over 75 år. Besøget har et forebyggende sigte. 1.2 KOMMUNENS OBSERVATIONER OG INDSATSER Hjemmeplejen kontakter kommunens sygepleje I de tilfælde, hvor hjemmeplejen observerer ændring i en borgers tilstand, kontaktes en af kommunens sygeplejersker. Ændring i tilstand kan EGEN LÆGE/VAGTLÆGES FØRSTE VURDERING Egen læge/vagtlæge foretager undersøgelse Egen læge foretager på baggrund af borgerens symptomer en objektiv undersøgelse af borgeren. Objektiv undersøgelse vil danne basis for

5 5 være i forhold til f.eks.: Fald i funktionsevne Dårlig væske-/ernæringstilstand Forværring af tilstand Dårlig almen tilstand Feber, konfusion el. anden akut forværring Faldtendenser. konklusion om diagnose, hvorefter lægen vurderer, om borgeren skal indlægges på sygehuset akut eller henvist (se nedenfor), eller om borgerens behov kan varetages i kommunen evt. i kombination med behandling hos praktiserende læge. 1.3 SYGEPLEJEFAGLIG VURDERING LÆGELIG VURDERING Sygeplejersken afgør - ud fra en faglig helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale tilstand at borgerens behov kan varetages i kommunen. Sygeplejersken afgør - ud fra en faglig helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale tilstand at der skal tages kontakt til praktiserende læge/vagtlæge. Lægen vurderer på baggrund af den objektive undersøgelse med videre, at borgeren evt. kan varetages i kommunalt regi. Kontakt tages til kommunens sygepleje. Lægen vurderer på baggrund af den objektive undersøgelse, at borgeren har behov for videre undersøgelse på sygehus Indlæggelseskonference Lægen og kommunens sygeplejerske vurderer i fællesskab muligheder for den videre varetagelse i kommunalt regi. I bekræftende fald aftales nødvendige kommunale foranstaltninger samt evt. lægeligt tilsyn FORTSAT OPGAVEVARETAGELSE I KOMMUNEN Patientrettet forebyggelse Kommunen iværksætter aktiviteter, som kan hindre, at dårlig tilstand/sygdom udvikler sig yderligere og hindre komplikationer og tilbagefald. Dette kan f.eks. være: Træningsophold/tilbud Træning ved fysioterapeut i hjemmet for at vedligeholde funktionsevne med videre Nødkald Hyppigere tilsyn Aflastning Kronikerindsats Terminalordninger. HENVISNING TIL SYGEHUS Egen læge indlægger borgeren Egen læge kan via skriftlig eller telefonisk kontakt til sygehuset planlægge indlæggelse af en borger. Egen læge kan via telefonisk kontakt til sygehuset indlægge en borger akut. Henvisning sendes elektronisk til sygehuset og kan følge med borgeren til sygehuset. Enhver kan i livstruende situationer, via telefonisk henvendelse til alarmcentralen alarmkald 112, iværksætte akut kørsel til sygehus

6 6 2. Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Ambulante patientforløb af kortere eller længere varighed. En ambulant patient, er en patient der er indskrevet i et ambulatorium. Patientforløb i dagafsnit betragtes som ambulant behandling. 2.1 KOMMUNIKATION VED AMBULANTE PATIENTFORLØB Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Sygehuset modtager henvisningen, og senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisningen fremsender sygehuset brev til borgeren om forventet tid og sted for første ambulante kontakt. Sygehuset fremsender bookingsvar til den praktiserende læge. 2.2 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Ved første ambulante konsultation gennemføres samtale Samtalen bygger på indholdet i henvisningen fra den praktiserende læge og skal omfatte: Patienten får oplyst kontaktperson (ved 2 eller flere ambulante besøg) Indhentning af informeret samtykke Årsag til ambulantbehandling samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til diagnostik, behandling og afslutning af forløbet Evt. 8 dagsbrev vedr. tidspunkt for operation/behandling Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand. Samtalens indhold dokumenteres i journal Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behov for: Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Hvis der er behov for kommunale ydelser efter udskrivning, orienteres kommunen i forbindelse med afslutning af forløbet jf. punkt Sygehuset orienterer kommune og egen læge Løbende orientering af kommune og praktiserende læge efter hvert ambulant besøg, der medfører ændringer i det planlagte forløb eller andre forhold, der er af betydning for hhv. kommune og praktiserende læge. Orienteringen sker via en elektronisk korrespondancemeddelelse. 2.3 KOMMUNIKATION VED AFSLUTNING AF ET AMBULANT FORLØB Ved det afsluttende ambulante besøg gennemføres en samtale: Samtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte:

7 7 Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og genoptræning samt patientens handlemuligheder ved pludselige opståede komplikationer. Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal For patienter der modtager eller skal modtage kommunale ydelser, orienterer sygehuset kommunen Ved afslutning medgives patienten ved behov en genoptræningsplan og udskrivningsrapport, der tillige sendes elektronisk til kommunen. Behov for evt. hjælpemidler eller forebyggende tiltag angives Patienten afsluttes Sygehuset registrerer patienten som afsluttet Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender ambulantnotat til patientens egen læge senest tredje hverdag efter afslutning, i henhold til gældende kvalitetsmål. Ambulantnotatet skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

8 8 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb < 24 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 1 døgns varighed, hvor der ikke er væsentlige ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Planlagte behandlingsforløb af op til 1døgns varighed, hvor ændringer i funktionsniveau og hjælpebehov er kendt på forhånd Det enkelte sygehus kan med den enkelte kommune aftale at den følgende procedure kan anvendes ved indlæggelser op til 2 døgns varighed. 3.1 KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSE Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Ved planlagte behandlingsforløb, der vil medføre behov for kommunal hjælp til patienten, orienterer sygehuset kommunen ved indkaldelsen af patienten til behandling. 3.2 Patienter der er kendte i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Advis sendes til kommunens sags- og advissystem eller den elektroniske omsorgsjournal. Patienter der ikke er kendt i det kommunale omsorgssystem. Sygehuset modtager og registrerer patienten Patienten registreres i sygehusets patientadministrative system / EPJ Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministrative system / EPJ. Indlæggelsessvar oplyser patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid. Indlæggelsessvar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj. Rapporten oplyser bl.a.: Lægeoplysninger Pårørende

9 9 Aktuel medicin Hjælpemidler Hjemmehjælp/sygepleje Boligform (ældrebolig/plejebolig) Hjælp dag/aften/nat. Efter at have indhentet samtykke fra patienten kan indlæggelsesrapporten åbnes og læses. For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk. 3.3 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra praktiserende læge / vagtlægen samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Indhentning af informeret samtykke Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Samtalens indhold dokumenteres i journal, samtidig med tidspunkt for indlæggelse og for samtale Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Hvis der er behov for kommunale ydelser efter udskrivning, orienteres kommunen i forbindelse med forberedelse af udskrivningen jf. punkt KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Forberedelse af udskrivning af patienter kendt af kommunen Sygehuset orienterer kommunen om udskrivning Udskrivningen aftales tidligst muligt telefonisk mellem sygehusafdelingen og kommunens visitation / akutnummer. Kommunale ydelser aftales. Dokumenteres i journal. Patienter ikke kendt af kommunen Hvis der vurderes brug for kommunale ydelser, tages tidligst muligt telefonisk kontakt til kommunen om oprettelse i det kommunale system. Udskrivning og kommunale ydelser aftales. Dokumenteres i journal. 3.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset. Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger orienteres kommunen herom i forbindelse med udskrivningen. Anføres i udskrivningsrapporten Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning

10 10 Medicin, hvad medgives og hvad skal afhentes på apoteket Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Patienten medgives evt. genoptræningsplan Sygehuset udsender udskrivningsrapport Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet af udskrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivningsrapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan. Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Patienten hjemsendes Sygehuset arrangerer hjemtransport. Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen, dog alle dage senest til hjemkomst kl ved forløb under 24 timer. Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af elektroniske advismeddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

11 11 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb > 24 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, af mere end 1 døgns varighed for patienter, såvel nye som kendte i den kommunale hjemmepleje, og hvor der forventes mindre eller væsentlige ændringer i funktionsevne og dermed hjælpebehov. 4.1 KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSEN Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Ved planlagte behandlingsforløb, orienterer sygehuset kommunen om forløbet ved fremsendelse af en forløbsplan, jfr. pkt ved indkaldelsen af patienten til behandling. 4.2 Patienter der er kendt i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Advis sendes til kommunens sags- og advissystem eller den elektroniske omsorgsjournal. Patienter der ikke er kendt i det kommunal omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Patientens registreres i sygehusets patientadministrative system/epj Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministrative system/epj. Indlæggelsessvar oplyser bl.a. patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid. Indlæggelsessvar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj. Rapporten oplyser bl.a.: Lægeoplysninger Pårørende

12 12 Aktuel medicin Hjælpemidler Hjemmehjælp/sygepleje Boligform (ældre/plejebolig) Hjælp dag/aften/nat. Indlæggelsesrapporten kan sygehuset læse efter at have indhentet samtykke fra patienten. For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk Patienten medbringer medicin og evt. personlige hjælpemidler til sygehuset. Medicin og dosisdispenseringsbog/skema mv. Hjælpemidler f.eks. ganghjælpemidler/kørestol. Ved akutte indlæggelser rekvirerer sygehuset medicin og hjælpemidler, evt. ved hjælp af pårørende. Kommunen suspenderer kommunale ydelser i hjemmet Kommunen sender indlæggelsesrapport Kommunen sender fra det elektroniske omsorgsjournalsystem inden for det første døgn efter indlæggelsen en manuelt aktiveret ajourført indlæggelsesrapport. Indlæggelsesrapporten skal indeholde oplysninger om Plejebehov (omfang af hjemmepleje og praktisk bistand) Praktisk bistand Aktuel medicin Fysisk/psykisk/social funktionsevne Evt. brug af hjælpemidler Boligens forhold Evt. vaner der bør tages hensyn til Særlige forhold, der komplicerer udskrivning Pårørende og ressourcer i omgivelserne Kontaktperson i kommunen. Sygehuset rekvirerer evt. medicin og personlige hjælpemidler fra hjemmet Sygehuset indhenter oplysninger Sygehuset indhenter relevante oplysninger fra borgeren, eventuelle pårørende/ netværkspersoner og borgerens egen læge. Oplysningerne kan vedrøre: Aktuel medicin Fysisk/psykisk/social funktionsevne Evt. brug af hjælpemidler Boligens forhold Evt. vaner, der bør tages hensyn til Pårørende og ressourcer i omgivelserne. Kommuner der tidligere, jfr. pkt , har fremsendt indlæggelsesrapport kan nøjes med supplerende oplysninger hertil Sygehuset modtager kommunens oplysninger Dokumenteres i journal. Sygehuset orienterer kommunen om patienten Sygehuset tager telefonisk kontakt eller elektronisk kontakt via korrespondance meddelelse til kommunen om oprettelse i det kommunale system. Dette sker så vidt muligt inden for det første døgn efter indlæggelsen. Dokumenteres i journal.

13 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØBET Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra den praktiserende læge / vagtlæge samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Fastlæggelse af sygehuskontaktpersoner Indhentning af informeret samtykke Evt. kontaktperson i kommunen Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Samtalens indhold dokumenteres i journal samt tidspunkt for indlæggelse og for samtale Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der lægges foreløbig behandlingsplan. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjemmebesøg Hjælpemidler Forebyggelse. Konklusioner på vurderinger angives i forløbsplan til kommunen for de patienter hvor en sådan afsendes, jf. nedenfor Sygehuset orienterer kommunen om forløbsplan For patienter, der modtager eller skal modtage kommunale ydelser i eget hjem, udfærdiges en forløbsplan, der sendes som korrespondance-meddelelse til kommunens hjemmepleje senest 48 timer efter indlæggelsen. Planen indeholder relevante oplysninger som: Patientidentifikation Foreløbig diagnose Forventet funktionsevne ved udskrivning Forventet behov for pleje og praktisk bistand efter udskrivning Forventet behov for genoptræning, hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger Evt. behov for udvidet koordinering af udskrivning Forventet udskrivningstidspunkt Sygehusets kontaktpersoner og afdeling. Forløbsplanen sendes i dagtid mellem 8 og 16 og fungerer dermed som et forvarsel til kommunen af patientens udskrivning. Patienten informeres om forløbsplanen. Ved væsentlige ændringer af forløbsplanen sendes denne på ny elektronisk til kommunen. KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Patienter med ukompliceret udskrivningsforløb Uændret eller mindre ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondance-meddelelse eller telefonisk (noteres i journal). Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. Patienter med kompliceret udskrivningsforløb Væsentligt ændret funktionsevne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondance-meddelelse eller telefonisk. Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. Kvitteringen sendes senest

14 14 Kvitteringen sendes senest 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. Kommunen kan supplere med: - uddybende spørgsmål - ønske om udvidet koordinering. Evt. ønsker om udvidet koordinering drøftes mhp. at bruge fremgangsmåden for patienter med kompliceret udskrivningsforløb Varsling af færdigbehandling / endelig forløbsplan Endelig varsling af færdigbehandling med forventet udskrivningstidspunkt sendes elektronisk til kommunen senest 2 døgn* før forventet udskrivning. Dette sker elektronisk i form af varsling af færdigbehandling. Den endelige forløbsplan med det aftalte udskrivningstidspunkt sendes samtidig elektronisk til kommunen. Kommunen kvitterer telefonisk eller via korrespondance-meddelelse. Noteres i journal. 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset og den enkelte kommune, f.eks. ved uddybet it-kommunikation sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson og/eller sygehuset informerer kommunens forløbskoordinator, der kontakter afdelingen. Aftale om udskrivning Den udvidede koordinering gennemføres - senest 2 dage efter sygehusets afsendelse af forløbsplan og - senest 3 døgn* før forventet udskrivning. Ved dialog fastlægges en plan for udskrivningen, herunder: Tidspunkt og forberedelse af modtagelse Omfang af personlig pleje Behov for sygepleje Madservice Genoptræningsplan Hjælpemiddelbehov og levering Evt. boligændringer Aftale om 1. besøg af hjemmeplejen Medicin, hvad medgives, hvad skal afhentes Evt. kontrol i ambulatorium og terapi Evt. behov for opfølgende besøg ved egen læge. Udskrivning i weekends og på helligdage kan ske efter særlig aftale. Sygehuset sender umiddelbart som opfølgning en elektronisk varsling om færdigbehandling i forbindelse med kompliceret udskrivning. *) Fra 1. januar 2009 og indtil medio 2009, hvor implementering af fælles udskrivningsplanlægning, jfr. sundhedsaftalens pkt. 1.2., forventes gennemført, gælder grundaftalen med de særlige aftaler, der er beskrevet under de specifikke aftaler for den enkelte kommune. 4.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset. Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger aftales dette i forbindelse med udskrivningen. Anføres i udskrivningsrapporten Sygehuset sender udskrivningsrapport Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet

15 15 af udskrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivningsrapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan. Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Kommunen retablerer kommunale ydelser i hjemmet og forbereder modtagelse af patienten. Modtagelse tilrettelægges ifølge aftale med sygehuset. Nye ydelser visiteres Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning Gennemgang af aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Patienten medgives evt. genoptræningsplan samt kopi af udskrivningsrapport. Patienten medgives øvrig skriftlig information udfærdiget på lægmandssprog. Ambulante tider aftales / bestilles Patienten hjemsendes Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen. Sygehuset arrangerer hjemtransport. Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes en elektronisk udskrivningsadvis til kommunen. Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af de elektroniske advis meddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise i henhold til Den gode epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk.

16 16 5. Kommunikation og samarbejde vedr. indsatsen efter udskrivning Afgrænsning Retningslinierne fastlægger i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for kommunale ydelser kommunikation og samarbejde om : Tjek af foranstaltninger Modtagelse i hjemmet Opfølgningsbesøg Ambulant kontrol. 5.1 TJEK AF FORANSTALTNINGER Kommunen foretager et administrativt tjek af foranstaltninger Efter kommunen har modtaget besked fra sygehuset om, at en borger udskrives og der evt. foreligger oplysninger fra udskrivelsessamtale eller udskrivningsrapport, tjekker kommunen, at de nødvendige foranstaltninger er etableret ved borgerens hjemkomst. Dette kan f.eks. være: Hjælpemidler Genoptagede kommunale ydelser Tidsplan for iværksættelse af genoptræning 5.2 MODTAGELSE I HJEMMET Første besøg af hjemmeplejen Kommunen informerer borgeren om, hvornår plejepersonale kommer på besøg første gang. Dette varierer efter borgerens behov, og tidspunktet angives som formiddag/eftermiddag osv Behov for tilstedeværelse af hjemmeplejen ved borgerens hjemkomst I tilfælde, hvor der er behov for, at hjemmeplejen er til stede i borgerens hjem ved dennes hjemkomst, laves der en særlig aftale i forbindelse med aftalen om udskrivning. Denne aftale fremgår af udskrivningsrapporten, og sygehuset informerer kommunen om det præcise tidspunkt for borgerens hjemkomst. 5.3 OPFØLGNINGSBESØG Egen læge og hjemmeplejen vurderer behov for opfølgende besøg Der foregår i øjeblikket et forsøgsarbejde med henblik på at afdække, hvorvidt opfølgningsbesøg kan være fordelagtige i forhold til specifikke forløb. Viser det sig, at opfølgningsbesøg f.eks. kan være med til at hindre genindlæggelser, skal det overvejes, om sådanne besøg bør være en del af det sammenhængende forløb. Egen læge og hjemmeplejen kan endvidere i samarbejde etablere opfølgende hjemmebesøg. 5.4 AMBULANT KONTROL Ambulant kontrol på sygehuset Sygehuset vurderer, om der er behov for ambulant kontrol på sygehuset og aftaler tidspunkt for første kontrol. Dette fremgår af udskrivningsrapporten og epikrisen, og sygehusets administrative system/epj afsender korrespondancemeddelelse til kommunen, hvis denne skal inddrages Ambulant kontrol hos egen læge Sygehuset vurderer, om der er behov for ambulant kontrol hos egen læge. Dette fremgår af epikrisen, og sygehusets administrative system/epj afsender korrespondancemeddelelse til kommunen, hvis denne skal inddrages.

17 17 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark

18 18 Ambulant genoptræning Sundhedslovens 140 fastlægger, at kommunerne har myndighedsansvaret i forhold til både almen og specialiseret ambulant genoptræning, som skal tilbydes patienter efter udskrivning fra sygehus. Kommunen eller leverandører, som kommunen har indgået aftale med, giver patienten tilbud om almen ambulant genoptræning. Det regionale sygehus leverer den specialiserede ambulante genoptræning, hvis en patient har behov for genoptræning, der forudsætter sygehus ekspertise eller udstyr (der henvises til nedenstående to kriterier). I denne situation har kommunen myndighedsansvaret for opgaven, mens det regionale sygehusvæsen har driftsansvaret. Der er i medfør af bekendtgørelse nr af 5. december 2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. Anvendelsen af kriterierne har til formål at understøtte en meget snæver faglig afgrænsning af de ambulante forløb, der efter reglerne skal ydes i det regionale sygehusvæsen. Det er ved anvendelsen af kriterierne ikke alene diagnosen, men ofte patientens tilstand, herunder sygdommens sværhedsgrad, der afgør, om patienten efter udskrivning fra sygehus skal have tilbud om specialiseret ambulant genoptræning i sygehusvæsenet. Forskellige former for træning: Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven defineres 1 som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens funktionsnedsættelse(r), dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningsindsatsen kan omfatte såvel somatiske patienter som psykiatriske patienter med et somatisk genoptræningsbehov. Egentræning Når sygehuset vurderer, at patienten kan håndtere genoptræningen uden professionel assistance, skal sygehuset yde den nødvendige instruktion til patientens egentræning. Patienter, der alene skal egentræne og modtager midlertidige eller varige ydelser fra bopælskommunen, skal have udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivelse fra sygehus (jf. vejledningen side 14) Almen ambulant genoptræning Fra 1. januar 2007 har kommunerne myndighedsansvaret for at tilbyde almen ambulant genoptræning, og kommunerne skal sikre, at den fornødne faglige kompetence til at løse opgaven, er tilgængelig. Specialiseret ambulant genoptræning. Bekendtgørelsens ( 2 stk. 4) to kriterier for, hvornår genoptræning skal ydes på et sygehus, fremgår af nedenstående. Herefter følger en operationalisering af kriterierne. 1 Vejledning om træning i kommuner og regioner, kap. 2.3, dec. 2006

19 19 1. kriterium 2 : Genoptræning skal ydes på et sygehus, hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt/eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Den specialiserede genoptræningsopgave indbefatter flere af følgende elementer: tilsyn af speciallæge integrerede tværfaglige patientforløb, hvor speciallægen er en aktiv part i samarbejdet, f omkring atypiske forløb at en speciallæge i henhold til genoptræningsplanen tager stilling til, hvornår samarbejdet med patienten afsluttes I Region Syddanmark tolkes Tilsyn af speciallæge sådan, at træningen foregår i samarbejde med speciallæge og at patienten min. hver 14. dag ses ambulant af speciallæge eller konfereres med læge ved tværfaglig konference. 2. kriterium 3 : Genoptræningen skal endvidere foregå på et sygehus, hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Det indbefatter følgende element: patientsikkerhed forstået som spørgsmålet om overlevelse og mulighed for genoplivning Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres 4 som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Der udarbejdes ikke genoptræningsplaner for disse patienter. Vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter under sygesikringen Ordningen om vederlagsfri fysioterapi tilbydes borgere med et svært fysisk handicap som følge af en varig/langvarig lidelse. Her anvendes den traditionelle henvisningsblanket nr. OS (01/06) BAM. Behandlende læge kan uændret henvise til disse ydelser hos praktiserende fysioterapeuter. s opgaver. Ud over specialiseret ambulant genoptræning er det s opgave at tilbyde behandling, kontroller, instruktioner og vurderinger, og der skal for disse indsatser ikke udarbejdes en genoptræningsplan. Eksempler på opgaver, der løses og finansieres af regionen: Behandling: apparaturbehandling manuel behandling lymfødembehandling klumpfodsbehandling mundstimulering i forbindelse med stråleskader 2 Bekendtgørelse nr af 5. december stk. 4) 3 Bekendtgørelse nr af 5. dec stk. 4 4 Vejledning om træning i kommuner og regioner kap. 2.3, dec. 2006

20 20 Kontroller: mdr. kontrol efter hofte- og knæalloplastik operationer efter skulderoperationer efter c. mammae operationer i neurologisk regi Vurderinger: diagnostisering og udredning vurdering af patientens genoptræningsbehov og om patienten har behov for specialiseret eller almen ambulant genoptræning Instruktion: udlevering af og instruktion i PEP maske udlevering af og instruktion i brug af behandlingsredskaber f.eks.en dropfodskinne udlevering og instruktion i brug af en rehabiliteringsskinne efter f knætraume udlevering af hjælpemidler og instruktion i brugen af hjælpemidlerne i relation til behandling mund- og svælgstimulation, samt ansigtsstimulation Hvornår udarbejdes der genoptræningsplaner? I forbindelse med udskrivning fra stationære afsnit, ambulatorier, skadestuer og dagafsnit (daghospitaler og samme-dags-afsnit) udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning. Lægen eller anden sundhedsperson skal ud fra de centralt udmeldte kriterier afgøre om genoptræningsydelsen er karakteriseret som almen eller specialiseret ambulant genoptræning. I vedlagte bilag gives eksempler på, hvor genoptræningsopgaver skal løses, men rækken af specialiserede opgaver forudsætter, at et af de to grundlæggende kriterier er opfyldt. Eksemplerne i bilaget er delt op i 3 typer af ambulante opgaver: Regions opgaver: udredning, behandling, vejledning, kontroller, mm. Der udarbejdes ikke en genoptræningsplan Specialiseret ambulant genoptræning: Hvis enten kriterium 1 eller kriterium 2 er opfyldt (side 2). Der udarbejdes en genoptræningsplan Almen ambulant genoptræning: Der udarbejdes en genoptræningsplan Bilaget danner udgangspunkt for delingen mellem almen og specialiseret genoptræning; men specielt ved atypiske forløb, kan tilstande, der som udgangspunkt kan genoptrænes ved almen ambulant genoptræning, fordre specialiseret genoptræning under forudsætning af, at et af de to kriterier er opfyldt. Som eksempler herpå kan nævnes kompliceret smerteproblematik, postoperativ infektion og andre sårkomplikationer. Fortryder en patient sit afslag af tilbudet om genoptræning, skal henvisning ske via egen læge og der skal foretages en fornyet vurdering af genoptræningsbehovet på sygehuset.

Bilag 1 (5. maj 2008) Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark

Bilag 1 (5. maj 2008) Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark Bilag 1 (5. maj 2008) Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark Snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning. Udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark

Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 40 i Region Syddanmark Snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning. November 2007 Udarbejdet

Læs mere

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning Indhold Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning 2.2 Sundhedsloven 140 Almen genoptræning 2.3 Sundhedsloven

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Aftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 21. december 2009 Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indledning Region

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven

Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant jf. Sundhedsloven Katalog over specialiseret og almen ambulant. Januar 2007 Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. sforløb nedsat

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark 1. 2. 3. Formålet med og grundlag for samarbejdsaftalen om tværsektorielle

Læs mere

Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt

Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt Sundhedsaftaler Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt Udarbejdet af Oversygeplejerske Birthe Nielsen, Planlægning Kvalitetskoordinator Inge Pedersen, Kvalitetsafdelingen

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Formålet med kataloget er at sikre et overordnet ensartet genoptræningstilbud til borgerne i hele regionen.

Formålet med kataloget er at sikre et overordnet ensartet genoptræningstilbud til borgerne i hele regionen. Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Bilag til den generelle sundhedsaftale om træningsområdet Indledning Region Midtjylland og kommunerne

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb I det følgende beskrives de særlige aftaler (markeret med blåt) vedrørende kommunikation og samarbejde i forbindelse

Læs mere

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret 30. Juni 2008 Indlæggelsesforløb Illustreret Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning Borger henvender sig til egen

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark/OUH Svendborg Sygehus, Ærø og Ærø Kommune Pr. 1. juli 2008

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark/OUH Svendborg Sygehus, Ærø og Ærø Kommune Pr. 1. juli 2008 Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark/OUH Svendborg Sygehus, Ærø og Ærø Kommune Pr. 1. juli 2008 Mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune indgås følgende samarbejdsaftale om overdragelse af terapeutopgave

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Grundaftale om indlæggelsesforløb

Grundaftale om indlæggelsesforløb 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indlæggelsesforløb 29. februar 2008 2 Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Træningscenter Øst og Vest

Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. baggrund/indledning genoptræning rehabilitering bassintræning information om transport/befordring, m.v. snitflader 01 den 1. maj 2009 1/36 Indledning. Sundhedsloven,

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Træningscenter Øst og Vest

Træningscenter Øst og Vest Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. baggrund/indledning genoptræning rehabilitering bassintræning information om transport/befordring, m.v. snitflader 02 28. feb. 2008 Revideret:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning

Læs mere