Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning"

Transkript

1 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen, fremgår af de overordnede mål og principper følgende: Fælles udskrivningsplanlægning Som led i implementeringen af denne sundhedsaftale igangsætter Region Syddanmark og kommunerne et samarbejde om at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplanlægning bygger på sundhedsaftalens principper. Ifølge kommissoriet af 5. september 2008 for dette samarbejde skal der udvikles et fælles forståelsesgrundlag vedr. udskrivningsplanlægning, der kan skabe grundlag for at varslingsfrister for udskrivning efter indlæggelse i mere end 24 timer udgår af aftalen med virkning fra medio Nærværende notat beskriver retningslinier for denne fælles udskrivningsplanlægning og omfatter: Værdigrundlaget for samarbejdet om udskrivning Retningslinier for dialogen om udskrivning Implementering af den fælles udskrivningsplanlægning. Notatet udgør et fortolkningsgrundlag for sundhedsaftalen om udskrivningsforløb. Efter høringsfase og behandling i regionsråd og kommunalbestyrelser vil notatet have gyldighed på linie med sundhedsaftalerne. 2. Værdigrundlag for samarbejdet om udskrivning I sundhedsaftalen om udskrivningsforløb er anført et sæt overordnede mål og principper for samarbejdet, som indeholder de værdimæssige rettesnore for anvendelsen af aftalen. Værdierne retter sig mod dels brugeren (borgeren, patienten), dels selve samarbejdet. Det er et ledelsesansvar i de enkelte organisationer at sikre at værdigrundlaget er kendt af medarbejderne og anvendes i den daglige praksis. Værdier for brugerne Sammenhængende og koordinerede forløb Målet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhængende borger/patientforløb, således at borgeren oplever sammenhæng gennem hele forløbet, og udgangspunktet er den enkeltes behov. For den enkelte bruger af sundhedsvæsenet har et trygt og effektivt forløb stor betydning. For tidlige udskrivninger med usikkerhed og risiko for tilbagefald skal undgås og det samme gælder for lange sygehusindlæggelser uden målrettet behandling og med risiko for tab af funktionsevne.

2 2 Sundhedsaftalen om udskrivningsforløb bekræfter derfor at kommuner og region er enige om at udskrivning efter endt sygehusbehandling skal ske tidligst muligt under hensyn til patientens tilstand samt sikkerhed og kvalitet i forløbet. Borgeren inddrages og sikres tryghed i forløbet Borgeren og dennes nærmeste skal inddrages i størst muligt omfang i tilrettelæggelsen af forløbet. Inddragelse skal ske i en dialog, hvor borgeren kan give udtryk for sine holdninger og hvor der tages hensyn til borgerens ønsker. Alle aftaler, der er blevet indgået med borgeren eller dennes pårørende, skal overholdes, og hvis dette ikke er muligt, skal personalet tidligt informere de pågældende om grunden, og hvad der gøres i stedet. Efter sygehusophold skal borgeren ydes den fornødne støtte og vejledning i at vende tilbage til tilværelsen i eget hjem og hjemmet skal være forberedt til borgerens hjemkomst. Det personale, der modtager en patient i sygehuset eller borgeren i hjemmet, skal være velforberedt i mødet med den pågældende, dvs. velinformeret om det forudgående forløb og om formål og indhold i den aktuelle del af forløbet. Værdier i samarbejdet mellem sektorerne Det er ikke muligt at give en udtømmende fremstilling af samarbejdet, der er dækkende for alle delprocesser i ethvert patientforløb. Det er derfor væsentligt at alle fagpersoner, der er involveret i et borger/patientforløb uanset ansættelsesmyndighed - tager udgangspunkt i de ovenstående værdier for brugerne som rettesnor for det tværsektorielle samarbejde. Etablere og fastholde kontakt og dialog Samarbejdet mellem kommune og sygehus bygger på, at kommunikationen skal indledes allerede ved indlæggelsen og omfatte planlægningen af hele forløbet. De involverede fagpersoner bestræber sig på at kontakten skabes tidligst muligt og dialogen på tværs sikres fra patientforløbets begyndelse. Gensidig respekt for faglighed og opgaver For borgere/patienter, der modtager eller skal modtage ydelser efter sundhedsloven eller serviceloven, skal enhver udskrivning fra sygehus være aftalt på forhånd mellem sygehuset og kommunen. Dialogen er det bærende redskab og skal være løbende og proaktiv. Denne dialog forudsætter at der hersker gensidig respekt for fagligheden i kommune og sygehus. F.eks. må de kommunale fagpersoner anerkende den specialiserede viden om behandlingsmetoder i sygehuset, og sygehusets personale må omvendt anerkende kommunernes viden om den enkelte borgers dagligdag, netværk og miljø og rehabiliteringens indplacering heri. Sygehuset skal respektere den enkelte kommunes visitationsmyndighed, serviceniveau og kvalitetsstandarder og ikke over for borgeren stille kommunale ydelser i efterforløbet i udsigt. Et væsentligt mål med dialogen er tilrettelæggelsen af et forløb, der omfatter den rette faglige indsats på grundlag af den lagte behandlingsplan, og som skal ydes på det rette specialiseringsniveau. Behandlingen bør ikke foregå på et højere specialiseringsniveau end hvad der er behandlingsmæssigt og omkostningsmæssigt nødvendigt. Fleksibilitet i opgaveløsningen med udgangspunkt i borgeren/patienten Sundhedsaftalerne bygger generelt på, at hver myndighed sørger for den nødvendige kapacitet i forhold til den aftalte opgavefordeling. Planlægningen af et forløb bør ikke tage udgangspunkt i ressourcemæssige forhold i kommune eller sygehus, men i hvor borgerens behov kan tilgodeses.

3 3 De involverede parter må udvise den nødvendige fleksibilitet, således at sammenhængen i forløbet og overgangen fra en sektor til en anden sikres i overensstemmelse med det aftalte. Sundhedsaftalerne bygger endvidere på, at spørgsmål om fortolkning af aftalerne afklares i hverdagen på stedet uden opsættende virkning, således at borgeren oplever et sammenhængende forløb. Eventuelle uenigheder om tilrettelæggelsen af et udskrivningsforløb bør løses umiddelbart og med afsæt i brugerværdierne. Er dette ikke muligt, må en afklaring på nærmeste lederniveau hurtigst muligt finde sted. Efterfølgende er det vigtigt at italesætte spørgsmål af principiel karakter i de tværsektorielle fora, således at mytedannelse modvirkes. 3. Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning og dialog Afgrænsning Sundhedsaftalen om udskrivningsforløb opstiller rammerne for den fælles udskrivningsplanlægning i form af beskrivelser af samarbejde og kommunikation i forbindelse med borger/patientforløbene i 5 kategorier: 1) Indsatsen før ambulant behandling eller indlæggelse 2) Ambulante patientforløb 3) Behandlingsforløb under 24 timer 4) Behandlingsforløb længere end 24 timer 1 5) Indsatsen efter udskrivning Den fælles udskrivningsplanlægning omfatter behandlingsforløb i kategori 4) og gælder for alle de borgere/patienter, der ved en indlæggelse allerede modtager kommunale ydelser efter sundhedsloven eller serviceloven, eller som vurderes at skulle modtage sådanne ydelser efter udskrivningen. Planlægningen omfatter alle indlæggelsesforløb over 24 timer, uanset om de er komplicerede eller ukomplicerede, og uanset om borgeren er kendt i kommunen i forvejen eller ej. Dialogen om forløbet For de omhandlede forløb påbegyndes en dialog mellem sygehus og kommune straks fra indlæggelsen. Dialogen skal ske på grundlag af de værdier for brugeren og samarbejdet, der er anført i foregående afsnit, og sikre at enhver udskrivning af de pågældende borgere/patienter er aftalt på forhånd. Målet med dialogen gennem hele forløbet er i flest mulig forløb at opnå sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. Færdigbehandlingstidspunktet afgøres af den ansvarlige sygehuslæge på grundlag af behandlingsforløbet og patientens tilstand og funktionsevne. I vurderingen heraf inddrager lægen sygeplejefaglige og træningsfaglige oplysninger om patienten, samt en vurdering af om den videre indsats kræver medvirken af sygehusspecialer eller kan varetages i primærsektoren. 1 Sundhedsaftalen om udskrivningsforløb skelner mellem indlæggelsesforløb under 24 timer, hvor der sker en fremskyndet telefonisk kommunikation mellem sygehus og kommune, og forløb over 24 timer, hvor en udbygget kommunikation finder sted. I visse områder er det mellem kommuner og sygehus aftalt at skillelinien kan være 36 eller 48 timer.

4 4 Udskrivningstidspunktet besluttes i dialog mellem sygehuset og kommunen på grundlag af forløbet, patientens tilstand og funktionsevne samt kommunens forberedelse af modtagelsen i hjemmet eller evt. anden foranstaltning. Det er sygehusets ansvar at påbegynde dialogen så betids at kommunen får en rimelig forberedelsestid, og det er et fælles ansvar at fastholde dialog og effektiv koordinering, med sigte på at udskrivningstidspunkt falder sammen med færdigbehandlingstidspunktet. Dialogen omfatter følgende kommunikation: Trin i forløbsoversigten i sundhedsaftalen angivet i parentes. I (4.2) II (4.2) III (4.3) Sygehuset orienterer kommunen Sygehuset underretter kommunen om borgerens indlæggelse, enten ved et indlæggelsesadvis eller telefonisk. Formålet er at informere kommunen, henholdsvis at foranledige borgeren oprettet i det kommunale omsorgssystem, så den videre kommunikation kan ske via it. Kommunen informerer sygehuset Kommunen sender for borgere, der er kendt i det kommunale system - en indlæggelsesrapport til sygehuset med så fyldestgørende oplysninger som muligt om patienten og de kommunale ydelser, borgeren modtager. Disse oplysninger skal sendes hurtigst muligt, idet sygehuset skal bruge dem i sin vurdering af patienten og i planlægningen af behandlingsforløbet. Dermed kan sygehuset tidligt tilsende kommunen en forløbsplan, jfr. pkt. 3. Sygehuset sender forløbsplan For alle patientforløb over 24 timers varighed 2 udarbejder sygehuset en forløbsplan på grundlag af den lagte behandlingsplan og sender den til kommunen. Forløbsplanen skal indeholde de oplysninger som er relevante og nødvendige, for at kommunen tidligst muligt kan påbegynde forberedelserne til modtagelse af borgeren i hjemmet. For komplicerede udskrivningsforløb anfører sygehuset i planen behov for udvidet koordinering. Forløbsplanen indeholder sygehusets oplysninger og vurdering af: a. Patientidentifikation b. Foreløbig diagnose c. Forventet funktionsevne ved udskrivning d. Forventet behov for pleje og praktisk bistand efter udskrivning e. Forventet behov for genoptræning, hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger f. Evt. behov for udvidet koordinering af udskrivning g. Forventet udskrivningstidspunkt h. Sygehusets kontaktpersoner og afdeling. Sygehusene udarbejder og afsender forløbsplanen hurtigst muligt og senest 48 timer efter indlæggelsen. For ukomplicerede forløb må sygehusene tilskyndes til at afsende planen inden for det første indlæggelsesdøgn. 2 Se note 1

5 5 IV (4.4) V (4.4) Kommunen kvitterer for forløbsplan Kommunen læser og melder tilbage på den tilsendte forløbsplan snarest muligt og senest 8 timer efter modtagelsen, - enten ved at kvittere for planen, således at denne gælder som aftale, - eller ved hurtigst muligt at tage initiativ til en nærmere dialog om koordinering af forløbet. Denne dialog kan ske via it-kommunikation, telefonisk eller ved aftale om møde, evt. udskrivningskonference. Herved har såvel sygehus som kommune grundlag for den videre planlægning af udskrivningsforløbet. Behov for udvidet koordinering Indikation for en udvidet koordinering af forløbet er at dette vurderes som en mulig kompliceret udskrivning, hvorved forstås at patientens sundhedstilstand kan medføre: Væsentlige ændringer i borgerens/familiens situation i hjemmet eller i patientens funktionsevne set i forhold til situationen før indlæggelsen Væsentlige ændringer vedrørende bopælskommunens indsats set i forhold til situationen inden indlæggelsen. VI (4.4) Væsentlige ændringer er eksempelvis: Etablering eller udvidelse af døgnhjemmepleje, boligændring eller flytning til anden bolig, installation af større hjælpemidler, etc. Aftale om udskrivning Den nærmere koordinering mellem sygehus og kommune sker på baggrund af en tværfaglig vurdering, der omfatter borgerens/patientens funktionsevne, og resulterer i en fælles plan for det videre forløb, herunder: Udskrivningstidspunkt og forberedelse af modtagelse Omfang af behov for personlig pleje Behov for sygepleje Behov for madservice Genoptræningsplan Hjælpemiddelbehov og levering Evt. boligændringer Aftale om første besøg af hjemmeplejen Medicin Den fælles plan for det videre forløb udarbejdes som en revideret endelig forløbsplan. Planen noteres i de respektive journaler, hvorefter udskrivningen kan iværksættes ifølge det aftalte. Koordineringen gennemføres senest 2 dage efter sygehusets afsendelse af forløbsplanen og så hurtigt at borgerens/patientens opholdstid i sygehuset ikke forlænges unødigt.

6 6 VII (4.5) Sygehuset orienterer om udskrivning Når borgeren udskrives, sender sygehuset et udskrivningsadvis til kommunen. I forbindelse med udskrivningen sender sygehuset endvidere udskrivningsrapporten, som er den samlede beskrivelse af indlæggelsesforløbet, der danner grundlag for kommunens overtagelse af ansvaret for forløbet i samarbejde med borgerens egen læge. Endelig sendes en genoptræningsplan vedr. de borgere der har behov for genoptræning. 4. Implementering af den fælles udskrivningsplanlægning Ansvar for implementering Den fælles udskrivningsplanlægning bygger på, supplerer og uddyber principperne i sundhedsaftalen om udskrivningsforløb. Sundhedsaftalen og dens principper udmøntes konkret i den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb. Det anbefales derfor at den fælles udskrivningsplanlægning implementeres i direkte sammenhæng med implementeringen af den regionale samarbejdsaftale. Implementeringen af den regionale samarbejdsaftale sker gennem de enkelte organisationers ledelsesstrenge og tværsektorielt koordineret via de lokale samordningsfora. Dette forudsættes derfor også at gælde den fælles udskrivningsplanlægning. Proces for implementering I det foreliggende forslag til handleplan for implementeringen af samarbejdsaftalen i kommuner og sygehuse lægges op til en tidsplan, hvorved implementeringen i hvert sygehusområde foregår med introduktionsmøder, nøglepersonundervisning og basispersonale-information over en 3-4 måneders periode frem til igangsættelse af arbejdet efter den nye aftale. De retningslinier for dialogen om udskrivning, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor, forudsætter at de nødvendige it-redskaber for kommunikationen er sat i drift og fungerer, samt at personalet i såvel sygehuse som kommuner har modtaget den fornødne instruktion i det aftalte samarbejde. Endvidere skal der være skabt den fornødne sikkerhed i procedurerne og tryghed ved samarbejdet. Kernepunkter i den fælles udskrivningsplanlægning er værdigrundlaget set i sammenhæng med det dialog- og aftalebaserede samarbejde om udskrivningen. I denne forbindelse er en fælles forståelse af færdigbehandlingsbegrebet central. Det anbefales derfor at de lokale samordningsfora som led i implementeringen tager initiativ til afholdelse af tværsektorielle dialogdage for det kliniske personale med fokus på bl.a. kvalitet i arbejdsgange på sygehuse og i kommuner i forbindelse med udskrivning, herunder hvilke forudsætninger, der bør lægges til grund for den lægefaglige vurdering af om en patient er færdigbehandlet. Opfølgning på implementeringen På grundlag af den fælles udskrivningsplanlægning efter retningslinierne i dette notat kan opstilles følgende kvalitetsstandarder for kommunikationen: Kommunen sender indlæggelsesrapport snarest efter orientering om patientens indlæggelse og med det foreskrevne oplysningsindhold. Sygehuset afsender forløbsplan tidligst muligt og senest 48 timer efter patientens indlæggelse, og med det foreskrevne oplysningsindhold. Der er mellem kommuner og sygehus opnået konsensus om indikationen for udvidet koordinering af udskrivningen.

7 7 Sygehuset sender udskrivningsrapport og evt. genoptræningsplan til kommunen inden eller samtidig med udskrivningen. Der er opnået sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. Sundhedsaftalen om udskrivningsforløb beskriver under krav 4 om kvalitetsmonitorering følgende målepunkter vedr. udvekslingen af information mellem parterne i forløbet: Tidspunkt og indhold i sygehusets kommunikation til kommunen inden udskrivning (forløbsplan) Indikatorer for udvidet koordinering i forbindelse med udskrivning Tidspunkt og indhold i sygehusets kommunikation til kommunen ved udskrivning (udskrivningsrapport, genoptræningsplan) Tidspunkt og indhold i epikriser (følges af Praksiskonsulentorganisationen). Som konsekvens af den fælles udskrivningsplanlægning bør monitoreringen endvidere omfatte liggedage samt divergens mellem færdigbehandlingstidspunkt og udskrivningstidspunkt. I sygehusregi vil indikatormålingerne opsamles via de administrative systemer, når det gælder frekvenser og tidspunkter og via audits ifølge Den Danske Kvalitetsmodel, når det gælder indhold. Kommunerne i Region Syddanmark vil ifølge sundhedsaftalen etablere kvalitetsmonitorering med fokus på koordinering, kontinuitet, indhold og overdragelse. Det anbefales at de lokale samordningsfora nedsætter lokale tværsektorielle auditeringsgrupper. Der vil blive udarbejdet nærmere vejledning og manualer for kvalitetsmonitoreringen i 1. kvartal Resultaterne af monitoreringen forelægges i første omgang de lokale samordningsfora som grundlag for disses opfølgning på implementeringen. Af hensyn hertil skal monitoreringen af de tværsektorielle patientforløb som beskrevet her sættes i værk i 2. kvartal 2009 og gennemføres hver anden måned i implementeringsfasen. Tidsplan for implementering Implementeringsprocessen foreslås igangsat således at sygehusområderne startes op med 1 måneds mellemrum i en rækkefølge, der betinges af tidsplanen for implementeringen af itstrategiens sygehus-hjemmeplejeprojekt. Denne proces forventes at strække sig over perioden november 2008 til juni Implementeringen i fuldt omfang af samarbejdsaftalens procedurer efter de retningslinier der er beskrevet ovenfor i afsnit 3, og indarbejdelsen heraf i den kliniske praksis, vil betyde at sundhedsaftalens tidsfrister for afsendelse af varsling om færdigbehandling kan undværes. Tidsfristerne fremgår af bilag til grundaftale om udskrivning, pkt Det bør være det enkelte lokale samordningsforum der træffer afgørelse om, hvornår varslingsfristerne udgår af den lokale administration af aftalegrundlaget. Afsættet herfor bør være en lokalt udarbejdet status for og evaluering af implementeringsprocessen i det lokale område, byggende på den gennemførte kvalitetsmonitorerings resultater. Der bør således afsættes et kvartal til monitorering og opfølgning efter selve implementeringen, jfr. ovenfor. Status- og evalueringsrapporten forelægges det lokale samordningsforum, som på grundlag heraf tager stilling til tidspunktet for bortfald af varslingsfristerne. Rapporten og samordningsforums beslutning sendes herefter til Det administrative kontaktforum. De lokale samordningsfora bør anmodes om at udarbejde status- og evalueringsrapport og beslutte tidspunkt for bortfald af varslingsfrister inden udgangen af 3. kvartal 2009.

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Grundaftale om indlæggelsesforløb

Grundaftale om indlæggelsesforløb 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indlæggelsesforløb 29. februar 2008 2 Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Notat om problemstillinger i forbindelse med ny samarbejdsaftale om indlæggelser og udskrivninger (varslingsfrister).

Notat om problemstillinger i forbindelse med ny samarbejdsaftale om indlæggelser og udskrivninger (varslingsfrister). Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/3118 Telefon: 76631319 Dato: 29. juli 2008

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark 1. 2. 3. Formålet med og grundlag for samarbejdsaftalen om tværsektorielle

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Haderslev Kommune. Region Syddanmark

Haderslev Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Karin H. Theilgaard, Odense Kommune Annette L. Stougaard, Region Syddanmark Fælles formandskab, følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler CPOP DAG, Torsdag

Læs mere

Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt

Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt Sundhedsaftaler Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt Udarbejdet af Oversygeplejerske Birthe Nielsen, Planlægning Kvalitetskoordinator Inge Pedersen, Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb!

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! 1 Følgenotat SAM:BO Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalerne for 2011-14 er det besluttet at se på forløbene i SAMBO. Det

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

1.A.2 Udarbejdelse af regional samarbejdsaftale

1.A.2 Udarbejdelse af regional samarbejdsaftale Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Krav 1. Hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserede læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om sondeernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Det er vigtigt, at ernæringstruede patienter får dækket deres ernæringsbehov, hvis deres sygdoms- og sundhedsmæssige

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Varde Kommune. Region Syddanmark

Varde Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere