Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26)."

Transkript

1 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. 10. oktober 2005 J.nr Indledning Undervisningsministeriet har i bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 fastsat regler om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005 og har virkning for skader, der forvoldes den 1. august 2005 eller senere. Pr. 1. august 2005 ophæves Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 271 af 11. april 2003 med senere ændringer om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., som dog finder anvendelse for skader forvoldt i perioden 1. maj juli Skader, der er forvoldt før 1. maj 2003 behandles efter Arbejdsmarkedsstyrelsens nu ophævede cirkulære af 21. marts 1990 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til ). Bekendtgørelsen og anmeldelsesskemaer findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på internettet ( under For administratorer / Erstatning og forsikring / Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. på adressen: Dækningen efter statens erstatningsordning er subsidiær i forhold til anden dækning. Det betyder, at hvis skadelidte har krav på erstatning efter andre regler eller på andet grundlag, kan der ikke ydes erstatning efter erstatningsordningen, jf. nærmere ad Erstatningsordningen omfatter visse persongrupper, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ordningen omfatter kun praktisk erhvervsorientering mv., der er iværksat af nærmere bestemte uddannelsesinstitutioner, jf. bekendtgørelsens Praktisk er-

2 hvervsorientering som andre uddannelsesinstitutioner iværksætter eller de uddannelsessøgende foretager på eget initiativ, er ikke omfattet af ordningen. 2 I denne vejledning er der med henvisning til paragrafferne i bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 om erstatningsordningen en beskrivelse af, hvilke personer der er omfattet af erstatningsordningen, de erstatningsretlige regler, administrationen af ordningen, tilbagebetaling af erstatning modtaget med urette, klagebestemmelser m.m. Til kapitel 1 Formål og indhold Til 1-2 Formålet med ordningen er at sikre, at personer, der deltager i praktisk erhvervsorientering mv., får samme erstatningsmæssige stilling som de egentlige arbejdstagere i praktikvirksomheden, med hvem den enkelte praktikant ofte skal samarbejde og dele vilkår, samt at motivere arbejdspladserne til at stille praktikpladser til rådighed. Retsgrundlaget for erstatningsansvar og erstatning efter erstatningsordningen er gældende lovgivning og retspraksis. Ved en praktikants tilskadekomst ydes eventuel erstatningen efter lov om arbejdsskadesikring. For skade forvoldt af praktikanter på andres person eller ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Erstatning for skade forvoldt af praktikanter på andres person opgøres således efter lov om erstatningsansvar, mens erstatning for skade forvoldt af praktikanter på andres ejendele opgøres efter principperne i 37 og 38 i lov om forsikringsaftaler. Praktikantens færden mellem hjem og praktiksted er ikke omfattet af statens erstatningsordning. Derimod er færden mellem praktiksted og skole eller institution omfattet. Til kapitel 2 Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter Til 3 (Definition af praktisk erhvervsorientering) Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. omfatter alene aktiviteter, der kan betragtes som praktisk erhvervsorientering som nærmere defineret i bekendtgørelsens 3. Udtrykket praktisk erhvervsorientering mv. dækker over forskellige former for praktik, eksempelvis virksomhedsbesøg og erhvervspraktik for elever i folkeskolen. Generelt omfatter erstatningsordningen alene de pågæl-

3 dende praktikanter i forbindelse med praktisk erhvervsorientering i virksomheder og således ikke i forbindelse med undervisning eller andre aktiviteter på uddannelsesinstitutioner. 3 Selve praktikken skal være ulønnet. En mindre arbejdsdusør til specialundervisningselever, der udsendes i arbejdspraktik efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiskbistand, udelukker dog ikke erstatning efter bekendtgørelsen, såfremt ydelsen ikke har karakter af en egentlig aflønning. Erstatning udelukkes ikke af, at praktikanten i øvrigt har et forsørgelsesgrundlag, fx. statens uddannelsesstøtte (SU) eller produktionsskoleydelse. Uddannelses- eller erhvervsorientering skal være et væsentligt formål, men det behøver ikke være det eneste formål med den praktiske erhvervsorientering. Som eksempel kan nævnes praktik i forbindelse med sprogundervisning i dansk som andetsprog, som også har til formål at styrke deltagerens danskkundskaber, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse, hvis den praktiske erhvervsorientering i højere grad må anses for træning af bestemte færdigheder eller har karakter af en social hjælpeforanstaltning for deltageren. Ved træning af bestemte færdigheder forstås først og fremmest praktik, der er tæt knyttet sammen med en uddannelse. Dette skal ses i sammenhæng med bekendtgørelsens 3, nr. 2, som indebærer, at erstatningsordningen ikke omfatter praktik, der kan anses for afprøvning af bestemt teoretisk viden, som fx elevuddannelser. Ved social hjælpeforanstaltning forstås bl.a. foranstaltninger iværksat af de sociale myndigheder for deltagere, for hvem det er tvivlsomt, om de igen får tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Studiebesøg eller præsentationskurser på andre uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet. Det betyder eksempelvis, at folkeskoleelever der er på et præsentationskursus om erhvervsuddannelserne på en teknisk skole, ikke vil være omfattet af statens erstatningsordning. Formålet med sådanne kurser er at give et indtryk af det pågældende uddannelsestilbud. Der er ikke tale om praktisk erhvervsorientering i en privat eller offentlig virksomhed. Erstatningsordningen omfatter heller ikke aktiviteter, som er en del af et skolefag, fx ture i naturen, ture til naturskoler eller museer og lejrskoler. Der er en positiv afgrænsning af, hvilke typer af praktik der er omfattet af ordningen i bekendtgørelsen. Ordningen omfatter derfor kun praktisk erhvervsorientering, der er omfattet af den i 5-13 nævnte lovgivning. Ved praktik efter den i 5-13 nævnte lovgivning vurderes det, at der ikke er truffet endeligt valg af uddannelse, at der er tale om praktisk erhvervsorientering, og at aktiviteterne derfor er omfattet af statens erstatningsordning, såfremt de fælles betingelser i 3 er opfyldt.

4 4 Praktikken skal foregå i en privat eller offentlig virksomhed, der er hjemmehørende her i landet, eller på et dansk registreret skib. Praktikken kan dog godt foregå i en virksomhed i udlandet, såfremt det sker på baggrund af en udsendelse fra en virksomhed her i landet. Begrebet virksomhed (arbejdsplads) fortolkes bredt. Der er således ikke noget krav til størrelse eller organisering af virksomheden. Kun lovlige erhverv er omfattet af ordningen. Unge, der er fyldt 15 år, har mulighed for at komme i erhvervspraktik til søs. I givet fald skal de ikke have udstedt en søfartsbog, men optages på skibsbesætningslisten efter udfyldelse af hyrekontrakt/-besætningsskema. Besætningsskemaets linier D, H og I skal ikke udfyldes, mens der på linie J anføres»ingen tjenestepligt (erhvervspraktikant)«. Udtrykket»påmønstre«bør ikke benyttes om praktikanter, idet de ikke er en del af besætningen, og der ikke foreligger noget ansættelsesforhold. Det er uden betydning, om skibet, hvorpå den praktiske erhvervsorientering foregår, er registreret i skibsregistret, jf. søloven, eller i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister. Til 4 (Tidsbegrænsninger) Afhængig af, hvilken type elev (klassetrin/uddannelse mv.) der er tale om, dækker ordningen praktikforløb i op til 13 uger pr. skoleår eller pr. løbende 12 måneder, jf. 4, stk Der er ikke mulighed for at dispensere fra tidsbegrænsningen. Elever, der er udsendt i arbejdspraktik, jf. 9, stk. 5, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, (praktik, jf. 5, stk. 1, nr. 5) er undtaget fra tidsbegrænsningen på 13 uger, jf. 4, stk. 1. Ligeledes er produktionsskoledeltagere undtaget fra tidsbegrænsningen. Ved opgørelsen af de 13 uger tælles skæve helligedage med. Praktik i ugen op til påske regnes således for en hel uge, selvom der kun er 3 praktikdage. Hvis der er tale om praktik et par dage om ugen eller et antal timer om dagen, omregnes de 13 uger til dage (13 uger x 5 dage) eller timer (13 uger x 37 timer). Praktikforløb, der har en samlet varighed på mere end 13 uger, er omfattet af erstatningsordningen i de første 13 uger af forløbet, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 3. Tidligere praktikforløb, der er gennemført efter anden lovgivning, tælles ikke med. jf. 4, stk. 4.

5 5 Til kapitel 3 Personkreds I bekendtgørelsens 5-13 er det udtømmende anført, hvilken personkreds, der er omfattet af erstatningsordningen. Hvis en praktikant ikke kan henføres til den omfattede personkreds i kapitel 3, er vedkommende ikke omfattet af erstatningsordningen. I disse tilfælde må den praktiketablerende institution eller myndighed selv afklare de forsikrings- og erstatningsretlige forhold. Skader der opstår ved deltagelse i aktiviteter, der ikke er defineret som praktisk erhvervsorientering mv., jf. bekendtgørelsens 3, omfattes ikke af statens erstatningsordning, selvom de pågældende aktiviteter i øvrigt gennemføres som led i en af i bekendtgørelsens 5-13 nævnte uddannelser. Til 5 (Folkeskolen) Bestemmelsen afgrænser, hvilke elever i folkeskolen, der omfattes af statens erstatningsordning i forbindelse med aktiviteter, der betragtes som praktisk erhvervsorientering, jf. 3. Elever, der modtager specialundervisning på interne skoler i dagbehandlingstilbud eller i anbringelsessteder bliver omfattet af erstatningsordningen pr. 1. august 2005, jf. 5, stk. 2. Skader, der er forvoldt den 1. august 2005 eller senere, er således omfattet. Elevgruppen betragtes som folkeskoleelever og omfattes af erstatningsordningen i samme udstrækning som ordinære elever i folkeskolen. Følgende elever i folkeskolen er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering mv., der er iværksat af skolen eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen: 1. Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, jf. 7, stk. 1, nr. 3, i lov om folkeskolen. ( Grundskolen omfatter klasse, jf. lovens 3, stk. 1). Der er en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk Elever på klassetrin, der deltager i valgfaget arbejdskendskab, jf. 9, stk. 1, nr. 15, i lov om folkeskolen. Der er en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk Elever i klasse, der udsendes i praktik, jf. 9, stk. 4, i lov om folkeskolen (praktik i virksomheder og institutioner). Der er en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk Elever i klasse, der deltager i undervisningsforløb, jf. 9, stk. 5, i lov om folkeskolen (undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres). Der er en tidsbegrænsning for

6 dækningen på 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk Elever på klassetrin, der udsendes i arbejdspraktik, jf. 9, stk. 5, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er ingen tidsbegrænsning for dækningen, jf. bekendtgørelsen 4, stk Skolebestyrelsen fastsætter principper for udsendelse i praktik, jf. 44, stk. 2, nr. 5, i lov om folkeskolen. Undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering iht. 7, stk. 1, nr. 3, i lov om folkeskolen skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lovens 7, stk. 3. Desuden skal skolen samarbejde med Ungdommen Uddannelsesvejledning om praktik iht. 9, stk. 4 og 9, stk. 5, i lov om folkeskolen. Der er ikke eksplicit regulering i folkeskoleloven af placeringen af praktikudsendelser, men det forudsættes, at praktik ikke mod elevens og forældrenes ønske kan placeres udenfor skoledage. Hvis en elev efter omstændighederne deltager i praktik i fx efterårsferien, fordi praktikvirksomheden ikke kan tage eleven på andet tidspunkt, må det forudsættes, at eleven holder ferie i den uge, hvor praktikken ellers skulle have foregået. I henhold til 10 i bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden, er eleverne ikke undergivet egentligt tilsyn fra skolens side under praktikophold i virksomheder. Imidlertid påhviler det skolen at gribe ind, hvis hensynet til eleven tilsiger det. Eleverne er i praktikperioden omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for vedkommende arbejdsplads, og som er fastsat i eller i henhold til lovgivning om arbejdsmiljø. Elever, der i henhold til 33, stk. 4, i lov om folkeskolen opfylder undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, er ikke omfattet af erstatningsordningen, idet der ikke er tale om praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens 3 (valg af erhverv eller uddannelse er truffet). Til 6 (Ungdomsskoler) Elever, der deltager i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, jf. bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed, er omfattet af erstatningsordningen på tilsvarende betingelser som elever i folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. I henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 1, gælder der en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår ved praktisk erhvervsorientering, jf. 5, stk. 1, nr. 1-4.

7 7 Til 7 (Friskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) Elever på friskoler, private grundskoler, efterskoler eller i 10. klasse på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler er omfattet af erstatningsordningen på tilsvarende betingelser som elever i folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. Elever i 10. klasse på husholdningsskoler og på håndarbejdsskoler bliver omfattet af erstatningsordningen pr. 1. august Skader, der er forvoldt den 1. august 2005 eller senere, er således omfattet. I henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 1, gælder der en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår ved praktisk erhvervsorientering, jf. 5, stk. 1, nr Til 8 (De gymnasiale uddannelser) Elever i de gymnasiale uddannelser er omfattet af erstatningsordningen i forbindelse med aktiviteter, der betragtes som praktisk erhvervsorientering efter bekendtgørelsens 3, og som er iværksat af skolen eller kurset som led i uddannelses- og erhvervsvejledning. Der gælder en tidsbegrænsning for dækningen på 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1. Til 9 (Produktionsskoler) Efter bestemmelsen betragtes produktionsskoledeltagere, der er i praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed, jf. 2, stk. 5, nr. 1, i lov om produktionsskoler, som værende i praktisk erhvervsorientering som defineret i bekendtgørelsens 3, og er således omfattet af statens erstatningsordning. Det er en betingelse, at eleven modtager skoleydelse under praktikforløbet, jf. bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler. Der er ingen tidsbegrænsning for dækningen, jf. bekendtgørelsens 4. Til 10 (UU- praktik) Unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation, er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering, der er iværksat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse eller erhverv.

8 Persongruppen bliver omfattet af erstatningsordningen pr. 1. august Skader, der er forvoldt den 1. august 2005 eller senere, er således omfattet. 8 Der gælder en tidsbegrænsning for dækningen på sammenlagt 13 uger pr. løbende 12 måneder, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Til 11 (Sprogcentre mv.) Deltagere i uddannelse i dansk som andetsprog på sprogcentre eller hos andre udbydere omfattet af statens erstatningsordning i forbindelse med aktiviteter, der betragtes som praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens 3, iværksat af sprogcentret eller anden udbyder af danskuddannelse. Til 12 (Arbejdsmarkedsuddannelser) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og TAMU), der er i praktik, iværksat institutionen, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er omfattet af erstatningsordningen. Deltagere i forsøg ( ) med junior-tamu, jf. finansloven, omfattes af erstatningsordningen pr. 1. august Skader, der er forvoldt den 1. august 2005 eller senere, er således omfattet. Der gælder en tidsbegrænsning for dækning på sammenlagt 13 uger pr. løbende 12 måneder, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Til 13 (Brobygning) Deltagere i brobygningsforløb, jf. lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, er omfattet af erstatningsordningen i det omfang, der i de forskellige elementer af et brobygningsforløb indgår aktiviteter, der betragtes som praktisk erhvervsorientering efter i bekendtgørelsens 3. Der gælder en tidsbegrænsning for dækning på sammenlagt 13 uger pr. løbende 12 måneder, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Til kapitel 4 Dækning Til 14 (Erstatning ved praktikantens tilskadekomst) Ordningen sikrer erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

9 Realitetsbehandlingen af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring foretages af Arbejdsskadestyrelsen efter visitation af Undervisningsministeriet. 9 Ved praktikantens tilskadekomst eller dødsfald kan der blive tale om erstatning og godtgørelse for følgende: Udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler m.m. (eksempelvis briller og kontaktlinser). Tab af erhvervsevne. Varigt mén. Overgangsbeløb ved dødsfald. Tab af forsørger. Satserne for ydelserne efter lov om arbejdsskadesikring bortset fra betaling af sygehusbehandling m.m. reguleres årligt ved bekendtgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Oplysning om satserne kan fås ved henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der ydes ikke erstatning for skade på praktikantens ejendele, fx. beklædning, mobiltelefoner, ure, cykler og knallerter, selv om skaden sker i forbindelse med den praktiske erhvervsorientering via statens erstatningsordning. Disse skader kan eventuelt erstattes via praktikantens familieforsikring eller praktikværtens virksomhedsforsikring. Der ydes heller ikke godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste via statens erstatningsordning. Hvis praktikanten eller dennes efterladte har et erstatningskrav mod en skadevolder, der er erstatningsansvarlig for skade på praktikantens person, nedsættes kravet mod skadevolder i det omfang praktikanten eller de efterladte er berettiget til erstatning efter statens erstatningsordning. Efter bekendtgørelsens 14, stk. 2, vil praktikanten ikke modtage erstatning via statens erstatningsordning, hvis vedkommende efter andre regler er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis praktikanten er omfattet af det såkaldte nyttekriterium. Ved nyttekriteriet forstås en praksis, hvorefter lov om arbejdsskadesikring finder direkte anvendelse, hvis skadelidte (praktikanten) ved sine aktiviteter enten direkte erstatter anden nødvendig arbejdskraft eller rent faktisk bidrager til virksomhedens produktion i et ikke uvæsentligt omfang. Dette vil dog typisk ikke være tilfældet for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Der kan om nyttekriteriet henvises til kapitel 3, afsnit B.1.c. i Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. Hvis skadelidte har en privat ulykkesforsikring, der bliver udbetalt med en sum eller som løbende ydelser ved vedkommendes tilskadekomst, har den ikke betydning for erstatning efter statens erstatningsordning.

10 Til 15 (Erstatning for personskade forvoldt af praktikanten) 10 Ordningen dækker praktikantens erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Er praktikanten således erstatningsansvarlig for personskade, betaler statens erstatningsordning for de krav, der kan rejses mod praktikanten. Opgørelsen af erstatningskrav for personskade efter dansk rets almindelige erstatningsregler sker efter reglerne i lov om erstatningsansvar. I visse tilfælde kan international privatret dog skulle anvendes. Det kan efter omstændighederne fx være tilfældet ved praktik hos langturschauffører på rejse i udlandet for et dansk firma. Der kan blive tale om erstatning og godtgørelse for følgende: Helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden. Tabt arbejdsfortjeneste. Svie og smerte. Varigt mén. Tab af erhvervsevne. Begravelsesudgifter. Tab af forsørger. Fælles for godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger gælder, at erstatningen nedsættes med det beløb, som skadelidte eller efterladte måtte være berettiget til efter lov om arbejdsskadesikring. Satserne for ydelse af godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger reguleres årligt ved bekendtgørelse fra Justitsministeriet. Oplysning om satserne kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet. Dansk erstatningsret bygger i vid udstrækning på retspraksis. Der er herigennem udformet en almindelig erstatningsregel, culpareglen, hvorefter det kan pålægges en skadevolder at yde skadelidte erstatning, såfremt skadevolderen har været mere skødesløs, end man almindeligvis måtte forvente i den givne situation. I den juridiske terminologi foreligger der culpa, hvis skadevolder har forvoldt skade med forsæt eller ved grov eller simpel uagtsom adfærd eller undladelse. Der vil herefter ikke være erstatningsansvar for den hændelige skade. Skade forvoldt ved almindelig klodsethed eller anden uhensigtsmæssig adfærd betragtes som simpel uagtsomhed. Er praktikanten herefter ansvarlig for en skade, må der tages stilling til, hvilket tab der skal erstattes, og hvem der under hensyn til tegnede forsikringer, den ansvarspådragende adfærds grovhed og andre forhold skal ende med at betale erstatningen.

11 Til 16 (Erstatning for tingskade forvoldt af praktikanten) 11 Erstatningsordningen dækker også krav, der kan gøres gældende mod en praktikant, der er ansvarlig for skade på andres ejendele. Grundlaget for erstatningsansvaret er dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. bemærkningerne ovenfor til 15, som der henvises til, samt i lov om erstatningsansvar. Efter 19 i lov om erstatningsansvar er der ikke erstatningsansvar i det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, og skaden ikke er forvoldt forsætlig eller ved grov uagtsomhed. Det betyder, at hvis en beskadiget genstand er dækket af en forsikring, dækkes skaden ikke af statens erstatningsordning, når skaden er forvoldt ved simpelt uagtsomhed. Hvis skaden er dækket af en forsikring, hvor der er selvrisiko, vil statens erstatningsordning kunne dække selvrisikoen. Derimod dækkes eventuelt bonustab ikke af ordningen, jf. retspraksis vedrørende 19, stk. 1, i lov om erstatningsansvar. Staten, en kommune eller anden offentlig institution, der i almindelighed er selvforsikrer, er stillet som om forsikring var tegnet, jf. 20 i lov om erstatningsansvar. Forvolder praktikanten forsætligt skade kan der efter omstændighederne være tale om kriminel adfærd, der medfører, at skaden ikke er omfattet af statens erstatningsordning, jf. nærmere ad 17. Lov om erstatningsansvar har ikke regler om opgørelsen af erstatning ved tingsskade. Statens erstatningsordning bygger her på de regler, der har dannet sig i teori og praksis på baggrund af i lov om forsikringsaftaler, som handler om udmålingen af erstatning ved skadesforsikring. Udgangspunktet er, at skadelidte økonomisk skal stilles, som om skaden ikke var sket. Skadelidte skal hverken tabe eller tjene på skaden. Den skadede tings værdi ansættes til det beløb, der efter priserne umiddelbart før beskadigelsen ville kræves til genanskaffelse af tingen med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre forhold. Der ydes erstatning for genanskaffelsesværdien eller reparationsudgiften. Hvis tingens værdi er væsentligt mindre end udgiften til genanskaffelse eller reparation, kan der dog være afvejninger. Rammer skaden fx en gammel, næsten udslidt maskine, kan det være urimeligt at erstatte den med en ny maskine, idet skadelidte herved ville tjene på skaden. I sådanne tilfælde vil skaden ofte blive erstattet med et

12 beløb, der svarer til det, en tilsvarende brugt maskine koster. Findes en sådan ikke, kan der blive tale om at nærme sig nyværdien. 12 Ud over erstatning for skade på tingen, kan der ydes erstatning for det tab, der lides ved, at tingen ikke kan benyttes i en periode. Der tales her om afsavns- eller driftstabserstatning. Der ydes kun erstatning for tingsskade via statens erstatningsordning, hvis praktikken er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eksempelvis skal tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den praktiske erhvervsorientering skal være i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdsmiljø, ligesom reglerne om unges arbejde, jf. bekendtgørelse om unges arbejde, skal overholdes. Der er også grund til at nævne, at det er ulovligt og eventuelt strafbart at lade praktikanten føre motorkøretøj, herunder traktor, uden den fornødne hjemmel (alder samt kørekort). Hvis skaden er sket i forbindelse med overtrædelse af ovennævnte eller andre regler, kan Undervisningsministeriet afvise erstatningskravet. Hvor det kan blive aktuelt, bør iværksættere af praktisk erhvervsorientering gøre både praktikant og praktikvært opmærksom på disse forhold. Til 17 (Tyveri eller anden kriminel adfærd) Tab, der er opstået som følge af tyveri eller anden kriminel adfærd begået af praktikanten, erstattes ikke via statens erstatningsordning. Tyveri begået af tredjemand mod praktikværten eller praktikværtens kunder, vil kun kunne erstattes, hvis tyveriet er sket som følge af grov uagtsomhed fra praktikantens side; hvilket fx kan være tilfældet, hvis praktikanten har undladt at låse genstanden inde. Til kapitel 5 Administration Til 18 (Anmeldelse af skader) Skader skal anmeldes til Undervisningsministeriet af den institution, herunder Ungdommens Uddannelsesvejleding, der har iværksat praktikken. Anmeldelse indgives på særlige skemaer, jf. nedenfor. Institutionen skal sikre, at anmeldelsesskemaet er korrekt udfyldt. Anmeldelsen skal være indgivet senest 6 måneder efter, at skaden er indtruffet. Ved personskade kan Undervisningsministeriet dispensere fra anmeldelsesfristen, hvis der er særlig grund til det.

13 Ved anmeldelse skal følgende skemaer anvendes: Anmeldelsesskema vedr. praktikants tilskadekomst personskade. Anmeldelsesskema vedr. praktikants tilskadekomst briller eller kontaktlinser. Anmeldelsesskema vedr. tingsskade forvoldt af praktikkanten Anmeldelsesskema vedr. personskade forvoldt af praktikkanten 13 Anmeldelsesskemaerne til erstatningsordningen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på internettet ( under punkterne For administratorer / Erstatning og forsikring / Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. på adressen: Til 19 (Sagsbehandlingen ved praktikantens tilskadekomst) Ved praktikantens tilskadekomst afgør Undervisningsministeriet, om betingelserne for at henføre tilfældet under statens erstatningsordning er opfyldt. Skader vurderes endvidere efter dansk rets almindelige forældelsesregler. Hvis Undervisningsministeriet vurderer, at skaden hører under statens erstatningsordning, behandles skaden efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. Undervisningsministeriet fremsender sagen til Arbejdsskadesstyrelsen til behandling, hvis Arbejdsskadestyrelsens særlige sagkundskab er nødvendig for sagens afgørelse. I de sager, der fremsendes til Arbejdsskadestyrelsen, afgøres erstatningsspørgsmålet af Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen afgørelser kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse, jf. lov om arbejdsskadesikring. Arbejdsskadestyrelsens udgifter til erstatning og godtgørelse refunderes af Undervisningsministeriet. Arbejdsskadestyrelsen foretager underretning af skadelidte og Undervisningsministeriet om den trufne afgørelse. Til 20 (Sagsbehandlingen ved person- eller tingskade forvoldt af praktikanten) Ved skade, som praktikanten forvolder på andres person eller ejendele, træffer Undervisningsministeriet afgørelse om og udbetaler en eventuel erstatning. Udmålingen af en eventuel erstatning foretages normalt med bistand af den institution, der har iværksat praktikken. Institutionen skal tilvejebringe den fornødne dokumentation, fx. reparationsregning, faktura m.v.

14 Hvor taksation er nødvendig, kan Undervisningsministeriet søge bistand af forsikringsselskabernes taksatorer. 14 Til 21 (Tilbagebetaling af erstatning eller godtgørelse) Undervisningsministeriet kan træffe afgørelse om, at erstatning modtaget med urette, skal tilbagebetales. Det kan fx være tilfældet, hvis modtageren af erstatning har afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, der har betydning for afgørelsen om tildeling af erstatning eller erstatningens størrelse. Undervisningsministeriet kan endvidere træffe afgørelse om, at erstatning skal tilbagebetales, hvis modtageren senere opnår dækning for skaden på anden måde. Denne bestemmelse finder også anvendelse, hvis skaden efterfølgende viser sig at være omfattet af en forsikring. Til 22 (Klager) Afgørelser, som Undervisningsministeriet træffer efter bekendtgørelsen, er endelige, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning til praktikanten ved personskade, jf. bekendtgørelsens 14, træffes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. Klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Klagen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Arbejdsskadestyrelsen klagen videre til Den Sociale Ankestyrelse. Der henvises i øvrigt til reglerne om klage i lov om arbejdsskadesikring. Til kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Til 23 (ikrafttrædelsesbestemmelser) Bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. træder i kraft den 1. august 2005 og har virkning for skader, der er forvoldt den 1. august 2005 eller senere. Bekendtgørelse nr. 271 af 11. april 2003 som er ændret ved bekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2003 og ved bekendtgørelse nr. 4 af 6. januar 2004 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. ophæves pr. 1. august Bekendtgørelsen finder dog anvendelse for skader, der er forvoldt i perioden 1. maj juli Skader, der er forvoldt før 1. maj 2003 behandles efter Arbejdsmarkedsstyrelsens nu ophævede cirkulære af 21. marts 1990 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl.

Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. Kapitel 1 Indledning Oversigt over reglerne Denne vejledning beskriver hvorledes de uddannelsessøgende m.fl. er sikret i tilfælde af en personskade

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

ulykkesforsikring for dit barn

ulykkesforsikring for dit barn FORSIKRING FOR SKOLEELEVER ulykkesforsikring for dit barn 1 2 Vidste du, at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET FORSIKRING PÅ AARHUS kring Forsi 1 SELVFORSIKRING Aarhus Universitet er selvforsikret, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 Selvforsikring betyder, at Aarhus Universitet ikke må

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet Modtager(e): Forskere ved ST Notat Forsikringsforhold på Aarhus Universitet 1. Baggrund Der er i dag mange udadvendte aktiviteter på Science and Technology spændende fra praktikophold (folkeskole- og gymnasieelever),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles 2. udgave, december 2012 Kort om guiden og formålet Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Erstatning ved tingskade forvoldt af person i tilbud om virksomhedspraktik (i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) AF 43

Erstatning ved tingskade forvoldt af person i tilbud om virksomhedspraktik (i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) AF 43 Erstatningsordningen er reguleret i bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om. Staten i jobcenteret henholdsvis kommunen yder erstatning m.m.

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere