E. Arbejdsskadesikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. Arbejdsskadesikring"

Transkript

1 E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts Lov om arbejdsskadesikring erstattede den hidtil gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og indebar dels en ændring af arbejdsskadedefinitioner, dels en række andre ændringer med hensyn til behandlingen af arbejdsskader. E.1.2. Arbejdsskadesikringsordningen Ifølge lov om arbejdsskadesikring 48, stk. 1, jf. 2, har institutionen sikringspligt for de personer, som er i institutionens tjeneste. Der er således etableret en sikringsordning, der dækker arbejdstagere i forbindelse med skader under arbejdet. Det er uden betydning, om skaden skyldes fejl hos arbejdsgiveren eller ej. Der er tale om en obligatorisk ordning, der dækker ansattes arbejdsskader. Det bemærkes, at det ikke er ethvert uheld under arbejde, der anerkendes som arbejdsskade. De uddannelsessøgende (elever, studerende, kursister m.v.) på institutionen er i forbindelse med deres uddannelse ikke i institutionens tjeneste og således ikke omfattet af institutionens sikringspligt. I visse situationer kan uddannelsessøgende dog være berettiget til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter de specielle erstatningsordninger, der gælder på Undervisningsministeriets område, jf. afsnit E.3.3. nedenfor. Endvidere kan elever, kursister m.v. være direkte omfattet af arbejdsskadesikringsordningen efter det såkaldte nyttekriterium, jf. nedenfor afsnit E.3.2. Ved ikrafttrædelsen 1. januar 2004 af lov om arbejdsskadesikring skete en ændring af de arbejdsskadebegreber, der fulgte af den tidligere gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade. De hidtil gældende skadebegreber kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader blev ophævet, men er omfattet af et nyt udvidet ulykkesbegreb efter lov om arbejdsskadesikring. Sikringspligten efter lov om arbejdsskadesikring opfyldes ved arbejdsulykker efter det samme ulykkesbegreb som ved lovpligtig forsikring i et forsikringsselskab. Denne forsikring er omfattet af statens selvforsikringsordning, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 9. december Undervisningsministeriet er således institutionens forsikringsselskab, hvis ansatte i institutionens tjeneste kommer ud for en arbejdsulykke i forbindelse med arbejdet. Om udgifterne i forbindelse med disse skader se nedenfor afsnit E.2.5. Med hensyn til erhvervssygdomme opfyldes sikringspligten ved tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Institutionen betaler til dækning heraf et årligt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Udgiften til dette bidrag indgår ikke i institutionens selvforsikringsudgifter, og skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af den samlede udgift til forsikringsskader i årets løb. Lov om arbejdsskadesikring administreres af Arbejdsskadestyrelsen. Med hensyn til bestyrelsesmedlemmers forhold henvises til afsnit I.1. nedenfor.

2 E.2. A nsattes arbejdsskader E.2.1. Arbejdsskade på ansatte Udgifter i forbindelse med arbejdsskadesager afholdes endeligt af centrale bevillinger i Undervisningsministeriet. Det gælder såvel ydelser til tilskadekomne, jf. afsnit E nedenfor, som udgifterne ved sagens behandling (administrationsgebyr), jf. afsnit E nedenfor. Der er dog i særlige tilfælde modifikationer med hensyn til administrationsgebyr. E.2.2. Hvornår er der tale om en arbejdsskade Definitionerne på arbejdsskader fremgår af lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts Ved en arbejdsskade forstås efter lovens 5-7: Arbejdsulykker, det vil sige en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme, det vil sige sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Desuden sygdomme, der efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de foran nævnte krav eller må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Erhvervssygdomsbegrebet efter lov om arbejdsskadesikring har først virkning for erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2005 eller senere. Arbejdsskadestyrelsen afgør, om et anmeldt tilfælde kan anerkendes som arbejdsskade, og om tilfældet i givet fald berettiger til erstatning og godtgørelse. Anerkendelse af et tilfælde som arbejdsskade forudsætter, at skadelidte tilhører den personkreds, der er dækket af loven, og at det anmeldte tilfælde opfylder en af definitionerne på en arbejdsskade. I sager, hvor der alene skal afholdes udgifter til briller, kontaktlinser eller behandlingsudgifter, jf. lov om arbejdsskadesikring 15, kan Undervisningsministeriet vælge selv at behandle sagen og således træffe beslutning om anerkendelse eller afvisning som arbejdsskade, jf. nedenfor afsnit E.2.4. I sager om behandlingsudgifter vil Undervisningsministeriet normalt anmode Arbejdsskadestyrelsen behandle sagen. E.2.3. Institutionens anmeldelse af arbejdsskader E Institutionens anmeldelsespligt Der er i bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005 om anmeldelse af arbejdsulykker (herefter anmeldelsesbekendtgørelsen) fastsat regler om institutionens forpligtelser i forbindelse med anmeldelse af arbejdsskader. Der er i anmeldelsesbekendtgørelsens 1 nærmere regler om anmeldelse af arbejdsulykker. Efter anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1, påhviler anmeldelsespligten den sikringspligtige arbejdsgiver. De skader som institutionen skal anmelde er: a) Arbejdsskader, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Disse arbejdsskader skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 1 og anmeldelsesbekendtgørelsens 1, stk. 1.

3 b) Arbejdsskader, som har medført, at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens indtræden kan genoptage sædvanligt arbejde i fuldt omfang. Dette skal anmeldes senest 9 dage efter 5-ugers-dagen, jf. lov om arbejdssikring 31, stk. 2. c) Erhvervssygdomme, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 3. Anmeldelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor den anmeldelsespligtige har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. d) Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 4. og anmeldelsesbekendtgørelsens 1, stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen skal underrettes herom inden 48 timer. Underretning skal finde sted, selv om den arbejdsskade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes efter lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 1. Anmeldelsen af dødsfald skal ske på telefon Småskader som for eksempel splinter, skrammer og buler, der ikke er behandlingskrævende, er ikke anmeldelsespligtige, men tilfældet bør dog anmeldes, hvis den skadelidte ønsker det registreret. Såfremt småskaderne ikke anmeldes, bør institutionen udarbejde et notat om skaden svarende til de oplysninger, der normalt afgives ved anmeldelse af arbejdsskader, idet selv små skader kan udvikle sig til større skader, såfremt der kommer komplikationer, som for eksempel betændelse i et mindre sår. Som alternativ til et notat kan der evt. udfærdiges en anmeldelse, der opbevares på institutionen til internt brug. Institutionen kan pålægges et bødeansvar, hvis den ikke rettidigt anmelder en arbejdsskade, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1, jf. lov om arbejdsskadesikring 82, stk. 3. Institutionen skal anmelde erhvervssygdomme direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Forsikringsselskabsbeføjelserne i disse sager varetages ikke af Undervisningsministeriet, men af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. E Fremgangsmåde ved anmeldelse af arbejdsskade med personskade Anmeldelsen af arbejdsskade med personskade for tilskadekomne i institutionens tjeneste kan ske enten via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem, EASY, eller på en almindelig papirblanket. Bemærk: Det Elektroniske Anmeldesystem (EASY) er ikke en del af Erhvervsskolernes Administrative System, men et selvstændigt system udviklet af Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Indhentelsen af lægeerklæring I: Institutionen skal ikke indhente lægeerklæring I i forbindelse med anmeldelsen af arbejdsskade med personskade, men skal alene sørge for, at arbejdsskaden bliver anmeldt. Lægeerklæring I vil i stedet blive indhentet af Undervisningsministeriet, der som forsikringsselskab for institutionen vil skrive til tilskadekomne og bede tilskadekomne om at få lægeerklæringen udfyldt og indsendt til Undervisningsministeriet, jf. nærmere afsnit E.2.4. nedenfor. Hvis den tilskadekomne i forbindelse med arbejdsskaden har været under behandling på hospital, skadestue eller lignende og her modtaget en journaludskrift, vil en kopi af denne kunne fremsendes til Undervisningsministeriet med henblik på at træde i stedet for lægeerklæring I.

4 Anmeldelse via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem, EASY, kræver, at institutionen er tilmeldt og oprettet som bruger i Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system. Dette sker via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen: hvor der også er nærmere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system, herunder de tekniske forudsætninger for brugen heraf. Ved anmeldelse via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system foretages anmeldelse såvel efter arbejdsskadesikringslovgivningen som arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system kan ikke bruges ved anmeldelse vedr. de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende, jf. afsnit E nedenfor. Anmeldelse via almindelig papirblanket sker på en blanket, der kan rekvireres hos Arbejdstilsynet. Der skal ved brug af almindelig papirblanket også ske anmeldelse efter arbejdsmiljølovgivningen. Spørgsmål herom må rettes til Arbejdstilsynet. E Fremgangsmåde ved anmeldelse af skader på briller eller kontaktlinser Sager, hvor der alene er sket skade på briller eller kontaktlinser, jf. lov om arbejdsskadesikring 15, kan Undervisningsministeriet selv behandle som forsikringsselskab efter anmeldelsesbekendtgørelsens 6, stk. 4. Ved skader på briller eller kontaktlinser kan arbejdsskadesikringen betale for reparation, eventuelt fornyelse, hvis brillerne eller kontaktlinserne er blevet beskadiget under arbejdet. Særligt med hensyn til briller, der bortkommer i forbindelse med tyveri, bemærkes, at bortkomsten ikke er dækket efter lov om arbejdsskadesikring. Hvis en ansat således lægger sine briller fra sig i en taske eller i en skuffe for at gå til frokost, og brillerne efter frokosten er forsvundet, betragtes det ikke som en arbejdsskade. Ved anmeldelser vedr. briller eller kontaktlinser anvendes en særlig blanket. Undervisningsministeriet har hertil udarbejdet en blanket, der kan udskrives fra Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: kema.ashx Anmeldelsen skal sendes til: Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Institutionskontor 2 Frederiksholms Kanal København K Hvis institutionen ikke sender anmeldelsen til Undervisningsministeriet, men direkte til Arbejdsskadestyrelsen betales administrationsgebyret til Arbejdsskadestyrelsen af institutionen, jf. nedenfor afsnit E , idet det bemærkes, at institutionen ikke skal betale administrationsgebyr ved anmeldelse til Undervisningsministeriet, da ministeriet selv kan behandle disse sager. E.2.4. Undervisningsministeriets sagsbehandling

5 Anmeldelser vedrørende ansattes personskader sendes direkte til Arbejdsskadestyrelsen, som behandler anmeldelsen. Undervisningsministeriet varetager funktionen som forsikringsselskab under Arbejdsskadestyrelsens behandling af anmeldelsen. Undervisningsministeriet får dermed partsbeføjelser i sagen, det vil sige aktindsigt, partshøring og ankeadgang til Ankestyrelsen. Dette medfører adgang til fortrolige oplysninger om den arbejdsskadedes personlige forhold, herunder helbredsoplysninger, som institutionen som arbejdsgiver ikke har adgang til. Undervisningsministeriet vil i forbindelse med sagens behandling kunne anmode institutionen om at fremskaffe supplerende oplysninger. Med hensyn til ankeadgangen til Ankestyrelsen modtager institutionen normalt orientering fra Arbejdsskadestyrelsen angående afgørelsen om anerkendelse som arbejdsskade. Denne afgørelse kan institutionen anke til Ankestyrelsen. Hvis institutionen ønsker at anke Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse henstiller Undervisningsministeriet, at institutionen inden 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen fremsender begrundet indstilling om anke til Undervisningsministeriet, der så vil vurdere, om afgørelsen skal ankes. Hvis institutionen ikke ønsker at følge Undervisningsministeriets vurdering angående anke betales administrationsgebyret til Ankestyrelsen af institutionen, jf. nedenfor afsnit E E.2.5. Udgifter i forbindelse med arbejdsskader E Generelle bemærkninger Udgifter i forbindelse med arbejdsskadesager afholdes endeligt af centrale bevillinger i Undervisningsministeriet. Det gælder såvel ydelser til tilskadekomne, jf. afsnit E nedenfor, som udgifterne ved sagens behandling (administrationsgebyr), jf. afsnit E nedenfor. Der kan dog i særlige tilfælde være modifikationer med hensyn til administrationsgebyr. Det bemærkes særligt, at institutionen ikke skal betale udgifter til behandling, briller, kontaktlinser eller lignende i forbindelse med arbejdsskadesager. Den tilskadekomne må vente på, at der træffes afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes som arbejdsskade og, hvilken erstatning mv. der kan ydes efter lov om arbejdsskadesikring. Hvis institutionen alligevel betaler sådanne udgifter for tilskadekomne, og de efterfølgende viser sig ikke at være dækket efter arbejdsskadesikringslovgivningen, vil institutionens udgifter være Undervisningsministeriet og statens selvforsikringsordning uvedkommende, medmindre institutionen efter almindelige erstatningsregler har været forpligtet hertil, jf. afsnit D. ovenfor. Institutionens årlige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er ikke en selvforsikringsudgift og kan derfor ikke indgå i institutionens opgørelse af selvforsikringsudgifter. E Ydelser til tilskadekomne De ydelser (erstatning og godtgørelse), der kan ydes tilskadekomne efter lov om arbejdsskadesikring, når en arbejdsskade er anerkendt som omfattet af loven, er: a) Erstatning for tab af erhvervsevne på 15 % eller mere b) Godtgørelse for varigt mén på 5 % eller mere c) Overgangsbeløb ved dødsfald d) Erstatning for tab af forsøger e) Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. f) En særlig godtgørelse til efterladte, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed Godtgørelse til efterladte er en udvidelse, der følger af lov om arbejdsskadesikring. Desuden er adgangen til dækning af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. udvidet således, at der for arbejdsskader efter 1. januar 2004 kan ydes et engangsbeløb til fremtidige udgifter.

6 Udgifterne til de under punkt a) - d) og f) nævnte ydelser afholdes forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og opkræves efterfølgende hos Undervisningsministeriet af Arbejdsskadestyrelsen. Udgifterne til de under punkt e) nævnte ydelser afholdes direkte af Undervisningsministeriet. Skadelidte har efter lov om arbejdsskadesikring 38, stk. 2, ret til at få betalt rejseudgifter og dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med lægebehandlinger, der gennemføres efter anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen/Den sociale Ankestyrelse. Disse udgifter afholdes af Undervisningsministeriet. E Udgifter ved arbejdsskadesagens behandling Undervisningsministeriet afholder udgifter til administrationsgebyr pr. sag, der behandles af Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse, samt til lægeerklæringer mv. Udgiften til administrationsgebyr til Arbejdsskadestyrelsen for anmeldelser for skader på briller eller kontaktlinser, der af institutionen sendes direkte til Arbejdsskadestyrelsen, afholdes dog af institutionen, jf. afsnit E ovenfor. Tilsvarende gælder administrationsgebyret til Den Sociale Ankestyrelse, hvis institutionen ønsker at anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om anerkendelse, og Undervisningsministeriet ikke finder, at sagen bør ankes, jf. afsnit E.2.4. ovenfor. Institutionens udgifter til administrationsgebyrer er statens selvforsikringsordning uvedkommende og indgår ikke i opgørelsen af selvforsikringsudgifter. Administrationsgebyrerne fastsættes ved årlige bekendtgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen. Undervisningsministeriet vil i de ovenfor anførte to tilfælde enten anmode institutionen om at indbetale et beløb svarende til administrationsgebyret til Undervisningsministeriet eller modregne beløbet i en tilskudsudbetaling. E.3. Uddannelsessøgende og deres erstatningsretlige forhold E.3.1. Generelle bemærkninger om uddannelsessøgendes erstatningsretlige forhold Der er ikke nogen generel sikringsmæssig dækning af de uddannelsessøgende i tilfælde af tilskadekomst under deres ophold på institutionen. De uddannelsessøgende er ikke som institutionens ansatte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring, og der er heller ikke hjemmel til, at institutionen tegner en kollektiv ulykkesforsikring for de uddannelsessøgende. Institutionerne kan derfor ikke indgå aftaler, hvorved de forpligter sig til at forsikre de uddannelsessøgende i forbindelse med ulykker. Dette gælder også i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. I særlige tilfælde vil de uddannelsessøgende dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring efter det såkaldte nyttekriterium, jf. afsnit E.3.2. nedenfor. Desuden er der i lovgivningen etableret en række særlige erstatningsordninger i forbindelse med erhvervsuddannelserne mv., der giver ret til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, såfremt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. afsnit E.3.3. nedenfor. Det bemærkes, at uddannelsessøgende, der er i et ansættelsesforhold eller har en uddannelsesaftale, kan være omfattet af deres arbejdsgivers sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring i forbindelse med deres uddannelse på institutionen, jf. afsnit E.3.4. nedenfor. Hvis institutionen har handlet ansvarspådragende, for eksempel ved manglende tilsyn, instruktion eller fejl ved indretning af maskiner og lignende, vil den uddannelsessøgende dog altid have mulighed for at kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. afsnit D. ovenfor.

7 I forbindelse med udlandsrejser bør institutionen sikre sig, at de deltagende uddannelsessøgende er omfattet af den offentlige sygesikring (rejsesygesikringen) eller, at den uddannelsessøgende har tegnet en syge- og hjemtransportforsikring. Institutionen kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, tilbyde de uddannelsessøgende at formidle tegningen af en kollektiv rejseforsikring, som de uddannelsessøgende selv skal betale som en del af udgifterne til udlandsrejsen. Såfremt de uddannelsessøgende deltager i praktikophold gælder særlige regler, som er beskrevet i afsnit E.3.5. nedenfor. Som bilag 2 er vedlagt en oversigt over de uddannelsessøgendes erstatningsretlige forhold, herunder de særlige erstatningsordninger, som administreres af Undervisningsministeriet. E.3.2. Nyttekriteriet Nyttekriteriet omfatter tilfælde, hvor den aktivitet den uddannelsessøgende udøver medfører en økonomisk fordel for institutionen, for eksempel hvis den uddannelsessøgende i forbindelse med undervisningen fremstiller produkter, der afsættes af eller anvendes af institutionen eller hvis den uddannelsessøgende udfører reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på institutionens bygninger, hvorved institutionen sparer udgifter til fremmed arbejdskraft. I disse tilfælde sidestilles de uddannelsessøgende med institutionens ansatte, hvorfor de uddannelsessøgende under udførelsen af ovennævnte aktiviteter vil være direkte omfattet af arbejdsgivers (institutionens) sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Eventuelle uheld skal derfor anmeldes af institutionen som arbejdsskader efter de sædvanlige regler for ansatte, jf. afsnit E.2.2. ovenfor, og behandles efter samme regler. Af hensyn til Undervisningsministeriets og Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling skal institutionen ved anmeldelsen i et følgebrev nærmere beskrive, hvorfor vedkommende efter institutionens vurdering opfylder nyttekriteriet. Der kan om nyttekriteriet henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. kapitel 2, afsnit B. 1.b. Vejledningen er offentliggjort i Ministerialtidende og findes endvidere på E.3.3. Særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende under skoleophold E Generelle bemærkninger om de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende på Undervisningsministeriets område Der er tre kriterier, der skal være skal være opfyldt for at en uddannelsessøgende er omfattet af de særlige erstatningsordninger: Den uddannelsessøgende skal være optaget på en uddannelse, hvor der er etableret en særlig hjemlet erstatningsordning. Den uddannelsessøgende må ikke være omfattet af en arbejdsgivers sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring via enten ansættelsesforhold eller uddannelsesaftale. Skaden skal skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Hvis en uddannelsessøgende er omfattet af en af de særlige erstatningsordninger, kan vedkommende modtage de samme ydelser som ansatte efter lov om arbejdsskadesikring i forbindelse med skader omfattet af arbejdsskadedefinitioner, jf. afsnit E ovenfor.

8 Udenlandske uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse, hvor der er etableret en særlig erstatningsordning, omfattes af de særlige erstatningsordninger som danske statsborgere. Skader anmeldes af institutionen på særlige anmeldelsesskemaer og sendes til Undervisningsministeriet. De særlige anmeldelsesskemaer kan udskrives fra Undervisningsministeriets hjemmeside på adresserne: Personskade: ema.ashx Brilleskade (uden personskade): hx Hvis den tilskadekomne uddannelsessøgende i forbindelse med skaden har været under behandling på hospital, skadestue eller lignende og her modtaget en journaludskrift vil en kopi heraf kunne fremsendes til Undervisningsministeriet samme med anmeldelsesskemaet. Hvis der ikke er sådan journaludskrift vil Undervisningsministeriet hvis skaden er omfattet af de særlige erstatningsordninger forinden oversendelse til Arbejdsskadestyrelsen skrive til den tilskadekomne og bede om en lægeerklæring I. Anmeldelsen skal såvel ved personskade som brilleskade sendes til: Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Institutionskontor 2 Frederiksholms Kanal København K Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem (EASY) ikke kan bruges ved anmeldelse vedr. de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende. Udgifterne i forbindelse med de særlige erstatningsordninger afholdes af Undervisningsministeriet. E De omfattede uddannelser af Undervisningsministeriets erstatningsordninger De særlige erstatningsordninger på Undervisningsministeriets ressortområde, der gælder for uddannelsessøgende på institutioner omfattet af statens selvforsikringsordning, omfatter uddannelsessøgende, der er optaget på: i) Uddannelser i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. 30. ii) Uddannelser i henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovens 44. iii) Uddannelser i henhold til lov om erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik og virksomhedsforlagt undervisning efter lovens 2, stk. 2, jf. lovens 66, stk. 2. iv) Skoleophold i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelser, jf. lovens 9, på institutioner omfattet af statens selvforsikringsordning på Undervisningsministeriets ressortområde, jf. afsnit A.3. ovenfor.

9 I det omfang institutionens undervisning i henhold til den pågældende uddannelseslov kan gennemføres i udlandet, finder ordningerne også anvendelse ved skader i udlandet. Særligt med hensyn til skolepraktikelever i erhvervsuddannelserne bemærkes, at erstatningsordningen efter lov om erhvervsuddannelser 66, stk. 2, alene dækker undervisning under arbejdspladslignede forhold. Begrebet undervisning under arbejdspladslignende forhold har ikke et videre anvendelsesområde i relation til skolepraktikelever end i forhold til andre erhvervsuddannelseselever uden en uddannelsesaftale. E Kriteriet arbejdspladslignende forhold Det vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om betingelsen undervisning under arbejdspladslignende forhold er opfyldt. Skader i forbindelse med teoretisk undervisning, idrætsundervisning og skader, som opstår i pauser er således ikke skader, som er dækket af de særlige ordninger, idet de ikke opfylder betingelserne om skader opstået i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Yderligere er det en betingelse, at skaden skyldes eller er en følge af selve undervisningen, hvorfor skader pga. for eksempel slagsmål og lignende mellem de uddannelsessøgende ikke er omfattet af de særlige ordninger. Virksomhedsforlagt undervisning, der gennemføres efter lov om erhvervsuddannelser 2, stk. 2, opfylder kriteriet om undervisning under arbejdspladslignende forhold, hvis enten der er tale om undervisning i virksomheder med anvendelse af dele af virksomhedens udstyr eller korterevarende praktikarrangementer under institutionens ansvar. Det forudsættes, at anmeldelse af skader opstået under virksomhedsforlagt undervisning vedlægges nærmere dokumentation for aftalen om virksomhedsforlagt undervisning. Transport til og fra virksomhedsforlagt undervisning samt frokostpauser og lignende i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning er ikke omfattet af begrebet undervisning under arbejdspladslignende forhold. E Deltagere i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats For personer, der modtager tilbud efter kapitel 10 (Vejledning og opkvalificering) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, er der etableret en særlig erstatningsordning ved bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik. Hvem der skal yde/betale erstatning m.v. afhænger af, hvem der har iværksat tilbuddet - Arbejdsformidlingen eller kommunen. Hvis institutionen har deltagere (elever, kursister), der modtager tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil de således være omfattet af den særlige erstatningsordning efter bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik. Anmeldelsen skal i disse tilfælde rettes til enten jobcenter eller kommunen afhængigt af, hvem der har iværksat tilbuddet. Hvis der som led i tilbuddet om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er tale om deltagelse i en ordinær uddannelse, hvor der er etableret en særlig erstatningsordning og skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. afsnit E ovenfor, vil det dog være denne erstatningsordning, der skal foretages anmeldelse til. Anmeldelse foretages i disse tilfælde til Undervisningsministeriet.

10 Eksempelvis vil en person, der som led i et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er optaget på en ordinær uddannelse i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser være omfattet af erstatningsordningen efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser 30. Spørgsmål om den særlig erstatningsordning ved bekendtgørelse nr af 13. december 2007 skal rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsens (hjemmeside: ). E.3.4. Uddannelsessøgende, der har en uddannelsesaftale eller er i et ansættelsesforhold Uddannelsessøgende, der er optaget i erhvervsuddannelser, kan have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsessøgende, der har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser er under skoleophold omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt på samme vis som under uddannelsesaftalens praktikperioder, jf. lov om erhvervsuddannelser 66, stk. 1. Hvis den uddannelsessøgende er i et ansættelsesforhold, og der er en klar arbejdsgiverinteresse i uddannelsen, f.eks. hvis den uddannelsessøgende er sendt på uddannelse på arbejdsgiverens foranledning, vil den uddannelsessøgende være direkte omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Den uddannelsessøgende vil således under uddannelsen være stillet på samme måde, som hvis skaden skete hos arbejdsgiver på den sædvanlige arbejdsplads. Der kan om denne situation henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. kapitel 2. Vejledningen er offentliggjort i Ministerialtidende og findes yderligere i Retsinformation på I disse tilfælde skal anmeldelse foretages af skadelidtes arbejdsgiver til arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab. Institutionen skal derfor sikre sig før anmeldelse foretages efter en af de særlige erstatningsordninger, at den uddannelsessøgende ikke er direkte omfattet af en arbejdsgivers sikringspligt, idet den uddannelsessøgende i så fald ikke vil være omfattet af de særlige ordninger. Om skolepraktikelever i erhvervsuddannelserne henvises til afsnit E ovenfor. E.3.5. Uddannelsessøgendes retsstilling under praktikophold Hvis de uddannelsessøgendes praktikophold er omfattet af en uddannelsesaftale, er de uddannelsessøgende under praktikopholdet omfattet af praktikværtens arbejdsskadesikring. Det samme gælder, hvis den uddannelsessøgende må anses for at være i en form for ansættelsesforhold til praktikstedet. Uddannelsessøgende er endvidere omfattet af praktikværtens arbejdsskadesikring, hvis de uddannelsessøgende deltager i en erhvervsrettet uddannelse, som er SU-støtteberettiget, og den uddannelsessøgende som led i uddannelsen deltager i praktik, jf. uddannelsesplanen på en offentlig eller privat arbejdsplads, som institutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen. Dette følger af bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. 1, nr. 12, sammenholdt med 2. Desuden kan den uddannelsessøgende under praktikken opfylde det såkaldte nyttekriterium for praktikværten efter samme principper som beskrevet i afsnit E.3.2. ovenfor om nyttekriteriet i forhold til institutionen. I disse tilfælde skal eventuel anmeldelse foretages af praktikværten til praktikværtens arbejdsskadeforsikringsselskab.

11 Desuden er visse grupper af uddannelsessøgende under praktikophold efter nærmere betingelser omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., jf. bekendtgørelse nr. 577 af 20. juni Ordningen omfatter fortrinsvis forskellige grupper af uddannelsessøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering. Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne omfattes af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. ved deltagelse i praktik, der er iværksat af institutionen, jf. bekendtgørelsens 12. Der henvises til Undervisningsministeriets Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: vejl_elever_praktik_rapport.ashx

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere