E. Arbejdsskadesikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. Arbejdsskadesikring"

Transkript

1 E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts Lov om arbejdsskadesikring erstattede den hidtil gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og indebar dels en ændring af arbejdsskadedefinitioner, dels en række andre ændringer med hensyn til behandlingen af arbejdsskader. E.1.2. Arbejdsskadesikringsordningen Ifølge lov om arbejdsskadesikring 48, stk. 1, jf. 2, har institutionen sikringspligt for de personer, som er i institutionens tjeneste. Der er således etableret en sikringsordning, der dækker arbejdstagere i forbindelse med skader under arbejdet. Det er uden betydning, om skaden skyldes fejl hos arbejdsgiveren eller ej. Der er tale om en obligatorisk ordning, der dækker ansattes arbejdsskader. Det bemærkes, at det ikke er ethvert uheld under arbejde, der anerkendes som arbejdsskade. De uddannelsessøgende (elever, studerende, kursister m.v.) på institutionen er i forbindelse med deres uddannelse ikke i institutionens tjeneste og således ikke omfattet af institutionens sikringspligt. I visse situationer kan uddannelsessøgende dog være berettiget til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter de specielle erstatningsordninger, der gælder på Undervisningsministeriets område, jf. afsnit E.3.3. nedenfor. Endvidere kan elever, kursister m.v. være direkte omfattet af arbejdsskadesikringsordningen efter det såkaldte nyttekriterium, jf. nedenfor afsnit E.3.2. Ved ikrafttrædelsen 1. januar 2004 af lov om arbejdsskadesikring skete en ændring af de arbejdsskadebegreber, der fulgte af den tidligere gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade. De hidtil gældende skadebegreber kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader blev ophævet, men er omfattet af et nyt udvidet ulykkesbegreb efter lov om arbejdsskadesikring. Sikringspligten efter lov om arbejdsskadesikring opfyldes ved arbejdsulykker efter det samme ulykkesbegreb som ved lovpligtig forsikring i et forsikringsselskab. Denne forsikring er omfattet af statens selvforsikringsordning, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 9. december Undervisningsministeriet er således institutionens forsikringsselskab, hvis ansatte i institutionens tjeneste kommer ud for en arbejdsulykke i forbindelse med arbejdet. Om udgifterne i forbindelse med disse skader se nedenfor afsnit E.2.5. Med hensyn til erhvervssygdomme opfyldes sikringspligten ved tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Institutionen betaler til dækning heraf et årligt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Udgiften til dette bidrag indgår ikke i institutionens selvforsikringsudgifter, og skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af den samlede udgift til forsikringsskader i årets løb. Lov om arbejdsskadesikring administreres af Arbejdsskadestyrelsen. Med hensyn til bestyrelsesmedlemmers forhold henvises til afsnit I.1. nedenfor.

2 E.2. A nsattes arbejdsskader E.2.1. Arbejdsskade på ansatte Udgifter i forbindelse med arbejdsskadesager afholdes endeligt af centrale bevillinger i Undervisningsministeriet. Det gælder såvel ydelser til tilskadekomne, jf. afsnit E nedenfor, som udgifterne ved sagens behandling (administrationsgebyr), jf. afsnit E nedenfor. Der er dog i særlige tilfælde modifikationer med hensyn til administrationsgebyr. E.2.2. Hvornår er der tale om en arbejdsskade Definitionerne på arbejdsskader fremgår af lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts Ved en arbejdsskade forstås efter lovens 5-7: Arbejdsulykker, det vil sige en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme, det vil sige sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Desuden sygdomme, der efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de foran nævnte krav eller må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Erhvervssygdomsbegrebet efter lov om arbejdsskadesikring har først virkning for erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2005 eller senere. Arbejdsskadestyrelsen afgør, om et anmeldt tilfælde kan anerkendes som arbejdsskade, og om tilfældet i givet fald berettiger til erstatning og godtgørelse. Anerkendelse af et tilfælde som arbejdsskade forudsætter, at skadelidte tilhører den personkreds, der er dækket af loven, og at det anmeldte tilfælde opfylder en af definitionerne på en arbejdsskade. I sager, hvor der alene skal afholdes udgifter til briller, kontaktlinser eller behandlingsudgifter, jf. lov om arbejdsskadesikring 15, kan Undervisningsministeriet vælge selv at behandle sagen og således træffe beslutning om anerkendelse eller afvisning som arbejdsskade, jf. nedenfor afsnit E.2.4. I sager om behandlingsudgifter vil Undervisningsministeriet normalt anmode Arbejdsskadestyrelsen behandle sagen. E.2.3. Institutionens anmeldelse af arbejdsskader E Institutionens anmeldelsespligt Der er i bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005 om anmeldelse af arbejdsulykker (herefter anmeldelsesbekendtgørelsen) fastsat regler om institutionens forpligtelser i forbindelse med anmeldelse af arbejdsskader. Der er i anmeldelsesbekendtgørelsens 1 nærmere regler om anmeldelse af arbejdsulykker. Efter anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1, påhviler anmeldelsespligten den sikringspligtige arbejdsgiver. De skader som institutionen skal anmelde er: a) Arbejdsskader, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Disse arbejdsskader skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 1 og anmeldelsesbekendtgørelsens 1, stk. 1.

3 b) Arbejdsskader, som har medført, at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens indtræden kan genoptage sædvanligt arbejde i fuldt omfang. Dette skal anmeldes senest 9 dage efter 5-ugers-dagen, jf. lov om arbejdssikring 31, stk. 2. c) Erhvervssygdomme, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 3. Anmeldelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor den anmeldelsespligtige har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. d) Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads, jf. lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 4. og anmeldelsesbekendtgørelsens 1, stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen skal underrettes herom inden 48 timer. Underretning skal finde sted, selv om den arbejdsskade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes efter lov om arbejdsskadesikring 31, stk. 1. Anmeldelsen af dødsfald skal ske på telefon Småskader som for eksempel splinter, skrammer og buler, der ikke er behandlingskrævende, er ikke anmeldelsespligtige, men tilfældet bør dog anmeldes, hvis den skadelidte ønsker det registreret. Såfremt småskaderne ikke anmeldes, bør institutionen udarbejde et notat om skaden svarende til de oplysninger, der normalt afgives ved anmeldelse af arbejdsskader, idet selv små skader kan udvikle sig til større skader, såfremt der kommer komplikationer, som for eksempel betændelse i et mindre sår. Som alternativ til et notat kan der evt. udfærdiges en anmeldelse, der opbevares på institutionen til internt brug. Institutionen kan pålægges et bødeansvar, hvis den ikke rettidigt anmelder en arbejdsskade, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1, jf. lov om arbejdsskadesikring 82, stk. 3. Institutionen skal anmelde erhvervssygdomme direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Forsikringsselskabsbeføjelserne i disse sager varetages ikke af Undervisningsministeriet, men af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. E Fremgangsmåde ved anmeldelse af arbejdsskade med personskade Anmeldelsen af arbejdsskade med personskade for tilskadekomne i institutionens tjeneste kan ske enten via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem, EASY, eller på en almindelig papirblanket. Bemærk: Det Elektroniske Anmeldesystem (EASY) er ikke en del af Erhvervsskolernes Administrative System, men et selvstændigt system udviklet af Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Indhentelsen af lægeerklæring I: Institutionen skal ikke indhente lægeerklæring I i forbindelse med anmeldelsen af arbejdsskade med personskade, men skal alene sørge for, at arbejdsskaden bliver anmeldt. Lægeerklæring I vil i stedet blive indhentet af Undervisningsministeriet, der som forsikringsselskab for institutionen vil skrive til tilskadekomne og bede tilskadekomne om at få lægeerklæringen udfyldt og indsendt til Undervisningsministeriet, jf. nærmere afsnit E.2.4. nedenfor. Hvis den tilskadekomne i forbindelse med arbejdsskaden har været under behandling på hospital, skadestue eller lignende og her modtaget en journaludskrift, vil en kopi af denne kunne fremsendes til Undervisningsministeriet med henblik på at træde i stedet for lægeerklæring I.

4 Anmeldelse via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem, EASY, kræver, at institutionen er tilmeldt og oprettet som bruger i Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system. Dette sker via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen: hvor der også er nærmere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system, herunder de tekniske forudsætninger for brugen heraf. Ved anmeldelse via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system foretages anmeldelse såvel efter arbejdsskadesikringslovgivningen som arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets EASY-system kan ikke bruges ved anmeldelse vedr. de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende, jf. afsnit E nedenfor. Anmeldelse via almindelig papirblanket sker på en blanket, der kan rekvireres hos Arbejdstilsynet. Der skal ved brug af almindelig papirblanket også ske anmeldelse efter arbejdsmiljølovgivningen. Spørgsmål herom må rettes til Arbejdstilsynet. E Fremgangsmåde ved anmeldelse af skader på briller eller kontaktlinser Sager, hvor der alene er sket skade på briller eller kontaktlinser, jf. lov om arbejdsskadesikring 15, kan Undervisningsministeriet selv behandle som forsikringsselskab efter anmeldelsesbekendtgørelsens 6, stk. 4. Ved skader på briller eller kontaktlinser kan arbejdsskadesikringen betale for reparation, eventuelt fornyelse, hvis brillerne eller kontaktlinserne er blevet beskadiget under arbejdet. Særligt med hensyn til briller, der bortkommer i forbindelse med tyveri, bemærkes, at bortkomsten ikke er dækket efter lov om arbejdsskadesikring. Hvis en ansat således lægger sine briller fra sig i en taske eller i en skuffe for at gå til frokost, og brillerne efter frokosten er forsvundet, betragtes det ikke som en arbejdsskade. Ved anmeldelser vedr. briller eller kontaktlinser anvendes en særlig blanket. Undervisningsministeriet har hertil udarbejdet en blanket, der kan udskrives fra Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: kema.ashx Anmeldelsen skal sendes til: Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Institutionskontor 2 Frederiksholms Kanal København K Hvis institutionen ikke sender anmeldelsen til Undervisningsministeriet, men direkte til Arbejdsskadestyrelsen betales administrationsgebyret til Arbejdsskadestyrelsen af institutionen, jf. nedenfor afsnit E , idet det bemærkes, at institutionen ikke skal betale administrationsgebyr ved anmeldelse til Undervisningsministeriet, da ministeriet selv kan behandle disse sager. E.2.4. Undervisningsministeriets sagsbehandling

5 Anmeldelser vedrørende ansattes personskader sendes direkte til Arbejdsskadestyrelsen, som behandler anmeldelsen. Undervisningsministeriet varetager funktionen som forsikringsselskab under Arbejdsskadestyrelsens behandling af anmeldelsen. Undervisningsministeriet får dermed partsbeføjelser i sagen, det vil sige aktindsigt, partshøring og ankeadgang til Ankestyrelsen. Dette medfører adgang til fortrolige oplysninger om den arbejdsskadedes personlige forhold, herunder helbredsoplysninger, som institutionen som arbejdsgiver ikke har adgang til. Undervisningsministeriet vil i forbindelse med sagens behandling kunne anmode institutionen om at fremskaffe supplerende oplysninger. Med hensyn til ankeadgangen til Ankestyrelsen modtager institutionen normalt orientering fra Arbejdsskadestyrelsen angående afgørelsen om anerkendelse som arbejdsskade. Denne afgørelse kan institutionen anke til Ankestyrelsen. Hvis institutionen ønsker at anke Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse henstiller Undervisningsministeriet, at institutionen inden 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen fremsender begrundet indstilling om anke til Undervisningsministeriet, der så vil vurdere, om afgørelsen skal ankes. Hvis institutionen ikke ønsker at følge Undervisningsministeriets vurdering angående anke betales administrationsgebyret til Ankestyrelsen af institutionen, jf. nedenfor afsnit E E.2.5. Udgifter i forbindelse med arbejdsskader E Generelle bemærkninger Udgifter i forbindelse med arbejdsskadesager afholdes endeligt af centrale bevillinger i Undervisningsministeriet. Det gælder såvel ydelser til tilskadekomne, jf. afsnit E nedenfor, som udgifterne ved sagens behandling (administrationsgebyr), jf. afsnit E nedenfor. Der kan dog i særlige tilfælde være modifikationer med hensyn til administrationsgebyr. Det bemærkes særligt, at institutionen ikke skal betale udgifter til behandling, briller, kontaktlinser eller lignende i forbindelse med arbejdsskadesager. Den tilskadekomne må vente på, at der træffes afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes som arbejdsskade og, hvilken erstatning mv. der kan ydes efter lov om arbejdsskadesikring. Hvis institutionen alligevel betaler sådanne udgifter for tilskadekomne, og de efterfølgende viser sig ikke at være dækket efter arbejdsskadesikringslovgivningen, vil institutionens udgifter være Undervisningsministeriet og statens selvforsikringsordning uvedkommende, medmindre institutionen efter almindelige erstatningsregler har været forpligtet hertil, jf. afsnit D. ovenfor. Institutionens årlige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er ikke en selvforsikringsudgift og kan derfor ikke indgå i institutionens opgørelse af selvforsikringsudgifter. E Ydelser til tilskadekomne De ydelser (erstatning og godtgørelse), der kan ydes tilskadekomne efter lov om arbejdsskadesikring, når en arbejdsskade er anerkendt som omfattet af loven, er: a) Erstatning for tab af erhvervsevne på 15 % eller mere b) Godtgørelse for varigt mén på 5 % eller mere c) Overgangsbeløb ved dødsfald d) Erstatning for tab af forsøger e) Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. f) En særlig godtgørelse til efterladte, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed Godtgørelse til efterladte er en udvidelse, der følger af lov om arbejdsskadesikring. Desuden er adgangen til dækning af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. udvidet således, at der for arbejdsskader efter 1. januar 2004 kan ydes et engangsbeløb til fremtidige udgifter.

6 Udgifterne til de under punkt a) - d) og f) nævnte ydelser afholdes forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og opkræves efterfølgende hos Undervisningsministeriet af Arbejdsskadestyrelsen. Udgifterne til de under punkt e) nævnte ydelser afholdes direkte af Undervisningsministeriet. Skadelidte har efter lov om arbejdsskadesikring 38, stk. 2, ret til at få betalt rejseudgifter og dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med lægebehandlinger, der gennemføres efter anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen/Den sociale Ankestyrelse. Disse udgifter afholdes af Undervisningsministeriet. E Udgifter ved arbejdsskadesagens behandling Undervisningsministeriet afholder udgifter til administrationsgebyr pr. sag, der behandles af Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse, samt til lægeerklæringer mv. Udgiften til administrationsgebyr til Arbejdsskadestyrelsen for anmeldelser for skader på briller eller kontaktlinser, der af institutionen sendes direkte til Arbejdsskadestyrelsen, afholdes dog af institutionen, jf. afsnit E ovenfor. Tilsvarende gælder administrationsgebyret til Den Sociale Ankestyrelse, hvis institutionen ønsker at anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om anerkendelse, og Undervisningsministeriet ikke finder, at sagen bør ankes, jf. afsnit E.2.4. ovenfor. Institutionens udgifter til administrationsgebyrer er statens selvforsikringsordning uvedkommende og indgår ikke i opgørelsen af selvforsikringsudgifter. Administrationsgebyrerne fastsættes ved årlige bekendtgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen. Undervisningsministeriet vil i de ovenfor anførte to tilfælde enten anmode institutionen om at indbetale et beløb svarende til administrationsgebyret til Undervisningsministeriet eller modregne beløbet i en tilskudsudbetaling. E.3. Uddannelsessøgende og deres erstatningsretlige forhold E.3.1. Generelle bemærkninger om uddannelsessøgendes erstatningsretlige forhold Der er ikke nogen generel sikringsmæssig dækning af de uddannelsessøgende i tilfælde af tilskadekomst under deres ophold på institutionen. De uddannelsessøgende er ikke som institutionens ansatte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring, og der er heller ikke hjemmel til, at institutionen tegner en kollektiv ulykkesforsikring for de uddannelsessøgende. Institutionerne kan derfor ikke indgå aftaler, hvorved de forpligter sig til at forsikre de uddannelsessøgende i forbindelse med ulykker. Dette gælder også i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. I særlige tilfælde vil de uddannelsessøgende dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring efter det såkaldte nyttekriterium, jf. afsnit E.3.2. nedenfor. Desuden er der i lovgivningen etableret en række særlige erstatningsordninger i forbindelse med erhvervsuddannelserne mv., der giver ret til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, såfremt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. afsnit E.3.3. nedenfor. Det bemærkes, at uddannelsessøgende, der er i et ansættelsesforhold eller har en uddannelsesaftale, kan være omfattet af deres arbejdsgivers sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring i forbindelse med deres uddannelse på institutionen, jf. afsnit E.3.4. nedenfor. Hvis institutionen har handlet ansvarspådragende, for eksempel ved manglende tilsyn, instruktion eller fejl ved indretning af maskiner og lignende, vil den uddannelsessøgende dog altid have mulighed for at kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. afsnit D. ovenfor.

7 I forbindelse med udlandsrejser bør institutionen sikre sig, at de deltagende uddannelsessøgende er omfattet af den offentlige sygesikring (rejsesygesikringen) eller, at den uddannelsessøgende har tegnet en syge- og hjemtransportforsikring. Institutionen kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, tilbyde de uddannelsessøgende at formidle tegningen af en kollektiv rejseforsikring, som de uddannelsessøgende selv skal betale som en del af udgifterne til udlandsrejsen. Såfremt de uddannelsessøgende deltager i praktikophold gælder særlige regler, som er beskrevet i afsnit E.3.5. nedenfor. Som bilag 2 er vedlagt en oversigt over de uddannelsessøgendes erstatningsretlige forhold, herunder de særlige erstatningsordninger, som administreres af Undervisningsministeriet. E.3.2. Nyttekriteriet Nyttekriteriet omfatter tilfælde, hvor den aktivitet den uddannelsessøgende udøver medfører en økonomisk fordel for institutionen, for eksempel hvis den uddannelsessøgende i forbindelse med undervisningen fremstiller produkter, der afsættes af eller anvendes af institutionen eller hvis den uddannelsessøgende udfører reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på institutionens bygninger, hvorved institutionen sparer udgifter til fremmed arbejdskraft. I disse tilfælde sidestilles de uddannelsessøgende med institutionens ansatte, hvorfor de uddannelsessøgende under udførelsen af ovennævnte aktiviteter vil være direkte omfattet af arbejdsgivers (institutionens) sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Eventuelle uheld skal derfor anmeldes af institutionen som arbejdsskader efter de sædvanlige regler for ansatte, jf. afsnit E.2.2. ovenfor, og behandles efter samme regler. Af hensyn til Undervisningsministeriets og Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling skal institutionen ved anmeldelsen i et følgebrev nærmere beskrive, hvorfor vedkommende efter institutionens vurdering opfylder nyttekriteriet. Der kan om nyttekriteriet henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. kapitel 2, afsnit B. 1.b. Vejledningen er offentliggjort i Ministerialtidende og findes endvidere på E.3.3. Særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende under skoleophold E Generelle bemærkninger om de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende på Undervisningsministeriets område Der er tre kriterier, der skal være skal være opfyldt for at en uddannelsessøgende er omfattet af de særlige erstatningsordninger: Den uddannelsessøgende skal være optaget på en uddannelse, hvor der er etableret en særlig hjemlet erstatningsordning. Den uddannelsessøgende må ikke være omfattet af en arbejdsgivers sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring via enten ansættelsesforhold eller uddannelsesaftale. Skaden skal skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Hvis en uddannelsessøgende er omfattet af en af de særlige erstatningsordninger, kan vedkommende modtage de samme ydelser som ansatte efter lov om arbejdsskadesikring i forbindelse med skader omfattet af arbejdsskadedefinitioner, jf. afsnit E ovenfor.

8 Udenlandske uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse, hvor der er etableret en særlig erstatningsordning, omfattes af de særlige erstatningsordninger som danske statsborgere. Skader anmeldes af institutionen på særlige anmeldelsesskemaer og sendes til Undervisningsministeriet. De særlige anmeldelsesskemaer kan udskrives fra Undervisningsministeriets hjemmeside på adresserne: Personskade: ema.ashx Brilleskade (uden personskade): hx Hvis den tilskadekomne uddannelsessøgende i forbindelse med skaden har været under behandling på hospital, skadestue eller lignende og her modtaget en journaludskrift vil en kopi heraf kunne fremsendes til Undervisningsministeriet samme med anmeldelsesskemaet. Hvis der ikke er sådan journaludskrift vil Undervisningsministeriet hvis skaden er omfattet af de særlige erstatningsordninger forinden oversendelse til Arbejdsskadestyrelsen skrive til den tilskadekomne og bede om en lægeerklæring I. Anmeldelsen skal såvel ved personskade som brilleskade sendes til: Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Institutionskontor 2 Frederiksholms Kanal København K Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Det Elektroniske Anmeldesystem (EASY) ikke kan bruges ved anmeldelse vedr. de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende. Udgifterne i forbindelse med de særlige erstatningsordninger afholdes af Undervisningsministeriet. E De omfattede uddannelser af Undervisningsministeriets erstatningsordninger De særlige erstatningsordninger på Undervisningsministeriets ressortområde, der gælder for uddannelsessøgende på institutioner omfattet af statens selvforsikringsordning, omfatter uddannelsessøgende, der er optaget på: i) Uddannelser i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. 30. ii) Uddannelser i henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovens 44. iii) Uddannelser i henhold til lov om erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik og virksomhedsforlagt undervisning efter lovens 2, stk. 2, jf. lovens 66, stk. 2. iv) Skoleophold i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelser, jf. lovens 9, på institutioner omfattet af statens selvforsikringsordning på Undervisningsministeriets ressortområde, jf. afsnit A.3. ovenfor.

9 I det omfang institutionens undervisning i henhold til den pågældende uddannelseslov kan gennemføres i udlandet, finder ordningerne også anvendelse ved skader i udlandet. Særligt med hensyn til skolepraktikelever i erhvervsuddannelserne bemærkes, at erstatningsordningen efter lov om erhvervsuddannelser 66, stk. 2, alene dækker undervisning under arbejdspladslignede forhold. Begrebet undervisning under arbejdspladslignende forhold har ikke et videre anvendelsesområde i relation til skolepraktikelever end i forhold til andre erhvervsuddannelseselever uden en uddannelsesaftale. E Kriteriet arbejdspladslignende forhold Det vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om betingelsen undervisning under arbejdspladslignende forhold er opfyldt. Skader i forbindelse med teoretisk undervisning, idrætsundervisning og skader, som opstår i pauser er således ikke skader, som er dækket af de særlige ordninger, idet de ikke opfylder betingelserne om skader opstået i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Yderligere er det en betingelse, at skaden skyldes eller er en følge af selve undervisningen, hvorfor skader pga. for eksempel slagsmål og lignende mellem de uddannelsessøgende ikke er omfattet af de særlige ordninger. Virksomhedsforlagt undervisning, der gennemføres efter lov om erhvervsuddannelser 2, stk. 2, opfylder kriteriet om undervisning under arbejdspladslignende forhold, hvis enten der er tale om undervisning i virksomheder med anvendelse af dele af virksomhedens udstyr eller korterevarende praktikarrangementer under institutionens ansvar. Det forudsættes, at anmeldelse af skader opstået under virksomhedsforlagt undervisning vedlægges nærmere dokumentation for aftalen om virksomhedsforlagt undervisning. Transport til og fra virksomhedsforlagt undervisning samt frokostpauser og lignende i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning er ikke omfattet af begrebet undervisning under arbejdspladslignende forhold. E Deltagere i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats For personer, der modtager tilbud efter kapitel 10 (Vejledning og opkvalificering) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, er der etableret en særlig erstatningsordning ved bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik. Hvem der skal yde/betale erstatning m.v. afhænger af, hvem der har iværksat tilbuddet - Arbejdsformidlingen eller kommunen. Hvis institutionen har deltagere (elever, kursister), der modtager tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil de således være omfattet af den særlige erstatningsordning efter bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik. Anmeldelsen skal i disse tilfælde rettes til enten jobcenter eller kommunen afhængigt af, hvem der har iværksat tilbuddet. Hvis der som led i tilbuddet om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er tale om deltagelse i en ordinær uddannelse, hvor der er etableret en særlig erstatningsordning og skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. afsnit E ovenfor, vil det dog være denne erstatningsordning, der skal foretages anmeldelse til. Anmeldelse foretages i disse tilfælde til Undervisningsministeriet.

10 Eksempelvis vil en person, der som led i et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er optaget på en ordinær uddannelse i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser være omfattet af erstatningsordningen efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser 30. Spørgsmål om den særlig erstatningsordning ved bekendtgørelse nr af 13. december 2007 skal rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsens (hjemmeside: ). E.3.4. Uddannelsessøgende, der har en uddannelsesaftale eller er i et ansættelsesforhold Uddannelsessøgende, der er optaget i erhvervsuddannelser, kan have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsessøgende, der har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser er under skoleophold omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt på samme vis som under uddannelsesaftalens praktikperioder, jf. lov om erhvervsuddannelser 66, stk. 1. Hvis den uddannelsessøgende er i et ansættelsesforhold, og der er en klar arbejdsgiverinteresse i uddannelsen, f.eks. hvis den uddannelsessøgende er sendt på uddannelse på arbejdsgiverens foranledning, vil den uddannelsessøgende være direkte omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Den uddannelsessøgende vil således under uddannelsen være stillet på samme måde, som hvis skaden skete hos arbejdsgiver på den sædvanlige arbejdsplads. Der kan om denne situation henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. kapitel 2. Vejledningen er offentliggjort i Ministerialtidende og findes yderligere i Retsinformation på I disse tilfælde skal anmeldelse foretages af skadelidtes arbejdsgiver til arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab. Institutionen skal derfor sikre sig før anmeldelse foretages efter en af de særlige erstatningsordninger, at den uddannelsessøgende ikke er direkte omfattet af en arbejdsgivers sikringspligt, idet den uddannelsessøgende i så fald ikke vil være omfattet af de særlige ordninger. Om skolepraktikelever i erhvervsuddannelserne henvises til afsnit E ovenfor. E.3.5. Uddannelsessøgendes retsstilling under praktikophold Hvis de uddannelsessøgendes praktikophold er omfattet af en uddannelsesaftale, er de uddannelsessøgende under praktikopholdet omfattet af praktikværtens arbejdsskadesikring. Det samme gælder, hvis den uddannelsessøgende må anses for at være i en form for ansættelsesforhold til praktikstedet. Uddannelsessøgende er endvidere omfattet af praktikværtens arbejdsskadesikring, hvis de uddannelsessøgende deltager i en erhvervsrettet uddannelse, som er SU-støtteberettiget, og den uddannelsessøgende som led i uddannelsen deltager i praktik, jf. uddannelsesplanen på en offentlig eller privat arbejdsplads, som institutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen. Dette følger af bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. 1, nr. 12, sammenholdt med 2. Desuden kan den uddannelsessøgende under praktikken opfylde det såkaldte nyttekriterium for praktikværten efter samme principper som beskrevet i afsnit E.3.2. ovenfor om nyttekriteriet i forhold til institutionen. I disse tilfælde skal eventuel anmeldelse foretages af praktikværten til praktikværtens arbejdsskadeforsikringsselskab.

11 Desuden er visse grupper af uddannelsessøgende under praktikophold efter nærmere betingelser omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., jf. bekendtgørelse nr. 577 af 20. juni Ordningen omfatter fortrinsvis forskellige grupper af uddannelsessøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering. Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne omfattes af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. ved deltagelse i praktik, der er iværksat af institutionen, jf. bekendtgørelsens 12. Der henvises til Undervisningsministeriets Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: vejl_elever_praktik_rapport.ashx

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26).

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26). Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere