Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikrings- og erstatningsspørgsmål"

Transkript

1 Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger. Den ene er universitets ansvar for tingsskade. Dette er omtalt i punkt 1. Det andet er universitetets ansvar for personskade. Dette er behandlet i punkt 2. Herefter behandles medarbejdernes ansvar for skade på universitets ting. Dette er omtalt i punkt 3. Endelig omtales universitetets ansvar for medarbejdernes handlinger i punkt Universitetets ansvar for tingsskade På steder, hvor der er en almindelig adgang har universitetet et ejeransvar. Det betyder, at universitetet skal sørge for, at der eksempelvis er ryddet sne, idet faldskader i modsat fald kan være ansvarspådragende. Ligeledes skal lokaler og laboratorier være forsvarligt indrettet. Universitetet er ikke ansvarligt for, at ansatte eller studerende får stjålet, beskadiget eller ødelagt ejendele. 2. Personskade 2.1. Generelt I dette afsnit omtales universitetets ansvar for personskader. I afsnit 2.2. ses på arbejdsskader. Problemet er i dette tilfælde at afgrænse, hvad der er omfattet af begrebet arbejdsskade. Afsnittet er opdelt i afsnit om skader i Danmark og afsnit om skader i udlandet. I 2.3. ses på sygdom hos udlændige, som opholder sig på universitetet Skader i Danmark Hvis medarbejdere bliver ramt af en personskade i arbejdstiden, er der en arbejdsskade. Der er ingen problemer, hvis der er tale om medarbejdere ved universitetet, herunder ph.d.-stipendiater. Den rene arbejdsskade vil derfor ikke blive undersøgt nærmere. Generelt kan det dog siges, at det efter arbejdsskadesikringsloven 2 er et centralt kriterium, om personen er ansat til at udføre arbejde. Det er ikke nærmere defineret i loven, hvad det vil sige at være ansat. Her kan en række momenter spille ind. Det er ikke afgørende, om en person er lønnet eller ulønnet. Det har derimod betydning, om den pågældende udfører noget, som er nyttigt for arbejdsgiveren. Eksempelvis vil en ulønnet indsamler for en 1

2 humanitær organisation være omfattet, hvis han brækker benet under indsamlingen. Det vil ligeledes være af betydning, om der foreligger en instruktionsret for arbejdsgiveren, og om medarbejderen således kan anses for at være i et tjenesteforhold. Da dette er en konkret bedømmelse, er de følgende betragtninger behæftet med en vis usikkerhed. For visse persongrupper er der tvivl, om universitetet er ansvarligt. Den første persongruppe er studerende. Uddannelsessøgende, der opholder sig på et uddannelsessted eller arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Loven omfatter imidlertid ikke uddannelsessøgende i skoler og læreanstalter. En studerende er dermed som hovedregel ikke beskyttet efter loven. Hvis imidlertid den studerende udfører et arbejde, som er nyttigt for universitetet, er det muligt, at den pågældende vil blive betragtet som omfattet af loven. Det gælder eksempelvis, hvis en specialestuderende går til hånde i et laboratorium i forbindelse med en ansat medarbejders forskningsprojekt. En anden gruppe er selvfinansierede ph.d.-stipendiater. Hvis den pågældende er selvfinansieret i den forstand, at han selv har skaffet sig midlerne til sin forskning, men at han i øvrigt er stillet som en almindelig ansat og således er underlagt instruktionsbeføjelse fra eksempelvis en institutleder, er den pågældende sikret efter arbejdsskadesikringsloven, og universitetet hæfter derfor for personskade i arbejdstiden. Jo mere selvstændigt den pågældende agerer desto mindre taler det dog for, at universitetet kan anses for arbejdsgiver. Tidligere medarbejdere er som udgangspunkt ikke omfattet af loven, da der ikke foreligger et ansættelsesforhold. Skader under oprydning i forbindelse med fratrædelse er dog nok omfattet af loven, da dette kan betragtes som den sidste ansættelsesmæssige handling. Hvis medarbejderen efter sin fratræden udfører hverv, der er nyttige for arbejdsgiveren, vil medarbejderen ligeledes være omfattet af loven. Ph.d.-stipendiater vil være omfattet ud over deres indskrivningsperiode, hvis de fortsat er lønnede. Hvis de derimod ikke længere er lønnede, er spørgsmålet mere tvivlsomt. Her er tale om et grænsetilfælde. Det er dog nok sandsynligt, at en domstol vil finde, at der udføres arbejde, som er nyttigt for universitetet, hvorfor de pågældende er omfattede. Ved gæsteforskere forstås enhver, som opholder sig på universitetet ifølge aftale med universitetet. Danske gæsteforskere, som er ansat ved et andet universitet, og som rammes af skader, er omfattet af loven, men universitetet er ikke arbejdsgiver for de pågældende. Det forudsættes her, at de ikke er lønnede af universitetet. Hvis de er lønnede som eksempelvis en censor, er universitetet at betragte som arbejdsgiver. For udenlandske gæsteforskere gælder loven også for arbejdstagere, der er udstationeret til Danmark fra et EU-land eller et land, hvormed Danmark har traktat om arbejdsskadesikring. Hvis den pågældende imidlertid bliver 2

3 ansat ved universitetet og således får løn, er der muligvis ikke længere tale om en udstationering men om et ansættelsesforhold på universitetet. I så fald hæfter universitetet for skader. I tilfælde, hvor universitetet ikke betaler løn er det førnævnte nyttekriterium, som der vil blive lagt vægt på. Hvis den pågældende arbejder fuldt ud på egne forskningsprojekter, vil han næppe blive anset for ansat på universitetet, men dette resultat kan ændre sig, hvis han gennem sit arbejde hjælper til og dermed er nyttig. Universitet må således påregne at hæfte for en række udenlandske gæsteforskere. Det er imidlertid muligt, at en arbejdsgiver i udsenderlandet måske hæfter fuldt ud, men dette må afgøres efter en konkret vurdering af ansættelsesforholdet. Ved anmeldelse af skaden til Arbejdsskadestyrelsen skal der i disse tilfælde gøres opmærksom på, at der er tale om en udenlandsk gæsteforsker, hvor der er mulighed for at en udenlandsk arbejdsgiver hæfter. Dette forhold afklares herefter af Arbejdsskadestyrelsen. I alle tilfælde gælder, at universitetet kan blive ansvarligt for personskade, hvis der er handlet uagtsomt. Herefter er universitetet ansvarligt efter almindelige erstatningsretlige regler. Dette kan eksempelvis forekomme ved uhensigtsmæssig indretning eller fremgangsmåder ved forsøg. Der hæftes ikke for skader i fritiden. Ved udlændinge bør de pågældende tegne en forsikring for fritiden Skader i udlandet Spørgsmålet er, om universitetet er ansvarligt for personskader, der opstår for medarbejdere og studerende, der opholder sig i udlandet. Der er således tale om udstationering og tjenesterejser. Efter EU-reglerne (Rfo 883/2004) fremgår det, at en person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat, og som af denne arbejdsgiver udsendes i en anden medlemsstat for dér at udføre et arbejde for hans regning, fortsat er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat, forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende ikke udsendes for at afløse en anden person, hvis udstationeringsperiode er udløbet. Hovedkravene er således, at der er tale om en lønnet beskæftigelse, og at opholdet ikke overstiger 24 måneder. Arbejdsskadestyrelsen har dog telefonisk oplyst, at denne dækning kun er 12 måneder. Hvis det er relevant, skal dette undersøges nærmere. Denne dækning kan forlænges i op til 3 år ved ansøgning til Arbejdsskadestyrelsen. I disse tilfælde er medarbejderen således dækket som i Danmark. Tilsvarende gælder udsendelse i andre lande. I disse andre lande gælder arbejdsskadedækningen i 12 måneder regnet fra ankomsten til landet. 3

4 Dækningen omfatter skader på rejsen men ikke private aktiviteter under opholdet. For disse private aktiviteter skal der således tegnes en særskilt forsikring Arbejdstageren er ligeledes dækket under en tjenesterejse. Ved tjenesterejser forstås kortere ophold. Denne dækning omfatter groft sagt hele rejsen. Her anses den rejsende således ikke at have fritid. Hvis den pågældende imidlertid foretager sig noget, der har privat karakter, er det dog ikke dækket. Som eksempel herpå kan nævnes, at den ansatte i ikke uvæsentlig grad involverer sig i det lokale restaurationsliv. Der synes at være overlapning mellem denne dækning og rejseforsikringen. Der er jo næppe grund til at inddrage eksterne forsikringsselskaber, hvis universitetet alligevel hæfter og Arbejdsskadestyrelsen forestår sagsbehandlingen. Studerende er som nævnt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Universitetet er derfor ikke ansvarlig for deres skader i udlandet Sygdom Hvis en udlænding bliver akut syg, tager det danske hospitalsvæsen sig af ham. Ikke-akutte sygdomme behandles ikke. For eksempel får en udlænding ikke en hofteoperation. Betalingen for dette er universitetets problem, hvis der er tale om en arbejdsskade, som universitetet hæfter for, jf. ovenfor i , men i andre tilfælde er det et problem for udlændingen og dennes hjemland. For dette vil det være fornuftigt at tegne forsikring. 3. Ødelæggelse af AAU s ting En medarbejder kan beskadige eller ødelægge universitetets ejendele. Der kan for eksempel være tale om en PC eller en bil, som arbejdstageren benytter efter aftale med universitetet. Hvis medarbejderen handler uagtsomt gælder det efter erstatningsansvarslovens 23, stk. 3, at erstatningen kun kan kræves betalt af medarbejderen i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Det betyder, at medarbejderen som regel ikke er ansvarlig. Hvis medarbejderen anvender bilen uden for tjenesten gælder denne lempelsesregel ikke. Foretager medarbejderen et svinkeærinde i arbejdstiden for eksempel indkøb anses uheld som sket i tjenesten og derved skaderne er således omfattet af lempelsesreglen. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen anvender bilen til privat kørsel uden for tjenesten. I denne situation er medarbejderen ansvarlig, hvis han har handlet uagtsomt. 4. Ansvar for skade udøvet af medarbejdere 4

5 Spørgsmålet er, hvornår AAU hæfter for personskader forårsaget af medarbejderen. Dette er relevant ved medarbejdernes brug af biler. Udgangspunktet er, at alle skader der forvoldes af et motordrevent køretøj er underlagt objektivt ansvar. Det vil sige, at der er ansvar uden skyld. Anvender medarbejderen bilen som et led i sit arbejde, anses han ikke for at være selvstædig bruger af bilen. I så fald hæfter staten for de skader, bilen forvolder, jf. færdselslovens 109. For disse skader har staten som udgangspunkt ikke et krav mod medarbejderen, da det kræver, at der er handlet uagtsomt, og at det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt, jf. erstatningsansvarslovens 23, stk. 1.. Det betyder, at medarbejderen som regel ikke er ansvarlig. Anvender medarbejderen bilen til private formål, hæfter staten ligeledes for skaden. I så fald kan staten rette et krav mod medarbejderen. Dette kræver formentlig, at medarbejderen har handlet uansvarligt, hvilket nok i praksis ofte vil være tilfældet, hvis der ikke er en anden bilist indblandet i skaden. 5

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere