Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December Sundhedsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen

2 1 Sammenfatning Indledning Rapportens disponering Baggrund og formål Undersøgelsens metode og materiale Gallups Internetpanel Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet Interviewopnåelse Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Statistisk usikkerhed Samplens sammensætning Alder, køn, region og uddannelse Bilag 1. Spørgeguide 2013 Rygning og tobaksforurenet luft

3 1 Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år løbende monitoreret danskernes rygevaner. Monitoreringen er i 2013 blevet foretaget ved metoden Computer Assisted Web Interviewing. Respondenterne havde mulighed for at gennemføre undersøgelsen via sin smart phone eller computer. Populationen er den danske befolkning på 15 år og derover, og stikprøven er et repræsentativt udsnit heraf. Undersøgelsen er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Nærværende rapport redegør for metoden der er anvendt i undersøgelsen, samt svarprocent, strata og stikprøvens sammensætning. Sammenfattende kan det konkluderes at stikprøven er af god kvalitet. 3

4 2 Indledning Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen af rygning og tobaksforurenet luft i Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 22. november til 15. december Rapportens disponering Rapporten er opbygget således, at dette indledende metode- og konklusionsnotat indeholder relevante metodediskussioner, samt en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og diskussion af undersøgelsens metode og materiale. Afsnit 4 redegør for karakteristika ved studiepopulationen. Som bilag er vedlagt det endelige spørgeskema. 2.2 Baggrund og formål Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har hvert år igennem en årrække monitoreret danskernes rygevaner. I 2013 er danskernes rygevaner og deres udsathed for tobaksforurenet luft blevet monitoreret blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 15 år og derover. Undersøgelsen af rygning og tobaksforurenet luft har det grundlæggende formål at give et aktuelt statusbillede af danskernes rygevaner og holdninger til passiv rygning. Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende: Hvor stor er andelen af rygere i det danske samfund i 2013? Hvor stor er andelen blandt kvinder og blandt mænd? Hvor mange cigaretter/cigarillos ryger rygerne dagligt? Hvordan begærer man sig som ryger i forhold til ikke-rygere? Hvad er holdningen til e-cigaretter? - Herunder en afdækning af brugen af e-cigaretter Desuden afdækker undersøgelsen forhold vedrørende rygeregler, holdninger og kendskab til rygning og rygningens skadelige effekter. Hvordan er brugen af nikotin-produkter generelt 4

5 Rygestop har man lyst til at holde op med at ryge/har man tidligere røget? - Hvilken hjælp/støtte benyttes i forbindelse med rygestop Spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag 1. 3 Undersøgelsens metode og materiale Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning på 15 år og derover. Ved Internetbaserede interviews er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Af disse er interviews gennemført via enten en smart-phone eller tablet. 3.1 Gallups Internetpanel Undersøgelsen er gennemført på Gallups Internetpanel (GallupForum). De fleste paneldeltagere er rekrutteret aktivt af TNS Gallup ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. En respondent kontaktes op til 5 gange, hvis han/hun ikke træffes. Det faktum, at en respondent ikke blot opgives, fordi han eller hun ikke svarer, sikrer, at respondenter som ofte svarer ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent svarer. Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre (fastnet og mobil) blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre inkluderes i stikprøven. Panelet består på nuværende tidspunkt af danskere på 15 år eller derover, som har adgang til Internettet. 86% af den danske befolkning på år har adgang til Internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, Internetadgang i hjemmet 2010). 95 % af befolkningen, har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder (Danmarks Statistik, Befolkningens brug af Internettet 2012). Dette betyder, at befolkningen, der vil have mulighed for at deltage i et Internetpanel, i stigende grad repræsenterer den samlede danske befolkning. Ved alle Gallup Forum-undersøgelser bliver der udsendt minimum 1 rykker, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også respondenter, som er vanskelige at komme i kontakt med repræsenteret. GallupForum er grundlaget for de fleste af Gallups undersøgelser, og der gøres derfor meget for at passe på panelet. Interne undersøgelser har vist, at den højeste svarprocent opnås hvis hver 5

6 respondent inviteres til 7-26 årlige undersøgelser. Det tilstræbes derfor i GallupForum, at hver respondent inviteres til en undersøgelse med 1-2 måneders frekvens. Panelisterne er præinterviewede om baggrundsfaktorer, hvilket gør det muligt at stratificere i stikprøveudtrækningen, således den bedst mulige repræsentativitet opnås. I denne forbindelse skal der knyttes en særskilt kommentar til baggrundsvariablene i GallupForum. Det er vanskeligt for mange at svare på oplysninger om deres socioøkonomiske status. Derfor er der lavet en lang række valideringer på disse baggrundsvariable. Fx opgives den præcise stillingsbetegnelse, indkomst mv., og det selvrapporterede uddannelsesniveau bliver sandsynliggjort ud fra en lang række logikker. Hvis det er usandsynligt, bliver der stillet en række check spørgsmål. 3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet Der er tilfældigt udtrukket respondenter til at deltage i undersøgelsen. For at opnå så repræsentativ en studiepopulation som muligt, er respondenterne udtrukket i stratificerede grupper, hvor fordelingen er den samme som i hele den danske befolkning på 15 år og derover. Alder og køn er udtrukket krydset med hinanden, hvilket betyder, at aldersstratificeringen fordeles efter den samlede population individuelt for de to køn. Desuden er der stratificeret på uddannelse og region efter fordelingen ifølge Danmarks Statistik. I nærværende undersøgelse er der anvendt kvoteringer, hvilket betyder, at kvoterne lukker, når der er nok respondenter, der har svaret på undersøgelsen i det enkelte strata. Der er endvidere tilladt en celleafvigelse på maksimalt 20 % ved brug af maksimum- og minimumskvoter. 3.3 Svarprocent Bruttobase 7451 Screenede 267 Ønskede ikke at deltage 1742 Uafsluttede interviews 422 Afsluttede interviews Svarprocenten udregnes som andelen af brugbare respondenter (det vil sige dem, der er sendt mails til minus de, der efterfølgende er blevet screenet) der ender med at afgive et afsluttet interview. Udregningen ser altså ud som følger: 6

7 ( 5020) ( ) *100% = 69,9% En svarprocent på 69,9% er tilfredsstillende. Svarprocenten er påvirket af, hvilken metode man bruger, til at sørge for samplens repræsentativitet. Fordi der i denne undersøgelse er anvendt relativt detaljerede kvoter er repræsentativiteten sikret mere præcist, men det betyder samtidig, at svarprocenten ikke er så høj, som den kunne have været. For at sikre en tilfredsstillende opnåelse af kvoter på de enkelte parametre kræver det, at spørgeskemaet sendes ud i relativt store antal til meget specifikke grupper, hvilket kan betyde, at svarprocenten på disse udsendelser er relativt lav. 3.4 Interviewopnåelse Nedenfor følger en oversigt over opfyldelsen af strata på de enkelte baggrundsparametre: Alder Køn Strata Opnåede interviews Indeks årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige kvinder årige kvinder årige kvinder

8 40-49-årige kvinder årige kvinder årige kvinder årige kvinder Uddannelse Strata Opnåede interviews Indeks Grundskole Gymnasial Uddannelse eller erhvervsuddannelse Kort eller mellemlang videregående uddannelse Lang videregående Uddannelse Region Strata Opnåede interviews Indeks Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alt i alt må det konkluderes at der er en tilfredsstillende opnåelse i alle kvoter. 8

9 3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Fordele og ulemper ved at anvende kvoter i forhold til svarprocent, opnåelse og repræsentativitet er nævnt i de forrige afsnit, men for at opsummere skal det understeges, at mens detaljerede kvoter sikrer repræsentativitet, har det en pris i form af en lavere svarprocent. Derudover er der nødvendigvis trade-offs indbygget i metoden, idet forsøg på at opfylde én kvote kan gøre det sværere at opfylde andre kvoter, hvorfor det er nødvendigt med et kvoteloft der er lidt højere end det ønskede antal interviews inden for en gruppe. En af fordelene ved at anvende kvoter er, at den stikprøve, man studerer, består 100 % af faktiske respondenter. Dette står i modsætning til metoden hvor man efterfølgende vejer data, for at sørge for, at det svarer til befolkningen på bestemte baggrundsparametre. Bruger man denne metode kommer nogle respondenter i data til at tælle som mere end 1 person, fordi de er i en gruppe, der er for få af, i forhold til befolkningens sammensætning som sådan (og nogle kommer til at tælle som mindre end 1 person). Det vil sige, at en lille andel af stikprøven er konstrueret ud fra andre respondenter i stikprøven. Ved at anvende kvoter er alle respondenter i data individuelle personer. Stikprøvens faktiske sammensætning på baggrundsvariable beskrives i afsnit 4. Data i nærværende undersøgelse er ikke vægtet. 3.6 Statistisk usikkerhed Spørgeskemaundersøgelser, der er baseret på stikprøver, er altid underlagt statistisk usikkerhed. Det skyldes, at man ikke har undersøgt eller interviewet hele populationen, men netop kun en mindre stikprøve. Det betyder at de rigtige tal dem man havde fundet, hvis man havde undersøgt hele populationen godt kan tænkes at være lidt forskellige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at man ikke ukritisk betragter tal fra stikprøveundersøgelser som fuldstændigt eksakte. De giver et ganske godt fingerpeg, men hvor præcist fingerpeget er, afhænger af stikprøvestørrelsen, og af variationen i respondenternes svar. Den usikkerhed, der hidrører fra, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og ikke en totalundersøgelse i hele populationen, kaldes ofte for statistisk usikkerhed. De fleste problemstillinger drejer sig om at besvare spørgsmål af typen: Kan den forskel mellem to tal, som undersøgelsen viser, skyldes statistisk usikkerhed, eller må forskellen formodes at være reel? I denne undersøgelse er studiepopulationen imidlertid så stor, at stort set alle forskellene bliver statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau. 9

10 4 Samplens sammensætning For at karakterisere studiepopulationens sammensætning og have mulighed for at sætte de forskellige spørgsmål i relation til respondenternes socio-demografiske status, er der spurgt til en række baggrundsvariable i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der spurgt til respondenternes Køn Alder Region Senest afsluttede uddannelse. Bolig/Personer i husstanden/hjemmeboende børn/unge under 18 år Beskæftigelse/branche/antal ansatte på arbejdspladsen Husstandens samlede årlige bruttoindkomst De første 4 af disse variable er anvendt som kriterier, men medtages i denne beskrivelse fordi den faktiske sammensætning af stikprøven ikke svarer fuldstændigt overens med de ønskede procentsatser, som forklaret ovenfor. 4.6 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen 48,5 % af studiepopulationen er mænd, mens 51,5 % er kvinder. 8,5 % er mellem 15 og 19 år, 14,4 % er mellem 20 og 29 år, 15,6 % er mellem 30 og 39 år, 18,3 % er mellem 40 og 49 år, 15 % er mellem 50 og 59 år, 14,8 % er mellem 60 og 69 år og 13,4 % er 70 år gamle, eller derover. 30,4 % bor i region Hovedstaden, 14,8 % bor i region Sjælland, 21,3 % bor i region Syddanmark, 22,6 % bor i region Midtjylland, og 10,9 % bor i region Nordjylland. Hvad angår uddannelsesvariablen har 33,3 % grundskolen som sidst afsluttede uddannelse. 39,4 % har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som sidst afsluttede. 20,7 % har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og 6,6 % har en lang videregående uddannelse. 10

11 Bilag 1. Spørgeguide 2013 Rygevaner Gallup gennemfører denne undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Q1 Hvilket år er du født? Q2 Er du? Kvinde Mand Q3 Hvilken region er du bosat i? 1. Region Hovedstaden 2. Region Sjælland 3. Region Syddanmark 4. Region Midtjylland 5. Region Nordjylland 6. Udlandet 7. Ved ikke Hvis Region == [6,7], skal respondenten screenes ud af spørgeskemaet. Q4 Hvad er dit postnummer? Q5 Er du for tiden beskæftiget? 1. Ja, ansat i privat virksomhed 2. Ja, selvstændig i privat virksomhed 3. Ja, offentlig virksomhed 4. Ja, i studiejob og er under uddannelse 5. Nej, under uddannelse/går i skole 6. Nej, arbejdsløs 7. Nej, pensionist eller efterlønsmodtager 8. Nej, af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden Q6 Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 1. Går stadig i grundskole ( klassetrin) års skolegang 11

12 3. Gymnasie, erhvervsgymnasie eller erhvervsuddannelse (f.eks. gymnasie, HF, HTX, HHX eller EUD, håndværker, frisør, kontoransat, bankansat, forsikringsansat eller lignende) 4. Kort og mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor 5. Lang videregående uddannelse (over 4 år) f.eks. kandidatuddannelse og forskeruddannelse Q7 Ryger du tobaksprodukter (f.eks. cigaretter, cigarillos, pibe, cerutter, cigarer, vandpibe)? 1. Ja, hver dag 2. Ja, mindst en gang om ugen 3. Ja, men sjældnere end hver uge 4. Nej, jeg ryger ikke Q8 Vis spørgsmål hvis Q7 == [4] Ryger du nogle gange tobak ved fester eller ved særlige lejligheder (ferier, pressede perioder eller lignende)? 1. Ja, jeg ryger i nogle perioder 2. Ja, men kun en eller ganske få gange om måneden 3. Ja, men mindre end en gang om måneden 4. Nej, aldrig 5. Ved ikke Q9 Vis spørgsmål hvis Q7 eller Q8 == [1,2,3] Hvilke tobaksprodukter ryger du? Angiv gerne flere svar 1. Cigaretter 2. Cigarillos 3. Cerutter 4. Pibe 5. Cigarer 6. Vandpibe 7. Andet 8. Ved ikke 12

13 Q10 Vis spørgsmål hvis Q9 == [Cigarillos] Hvorfor ryger du cigarillos? Angiv gerne flere svar 1. Fordi de smager godt 2. Fordi de er billigere end cigaretter 3. Fordi de ser smarte og anderledes ud 4. Venner/familie ryger dem 5. Andet, notér 6. Ved ikke Q11 Vis spørgsmål hvis Q9 == [Cigaretter] Hvilke typer af cigaretter ryger du oftest? 1. Almindelige cigaretter (fabriksfremstillede) 2. Tynde cigaretter - Slim (fabriksfremstillede) 3. Hjemmerullede med maskine 4. Hjemmerullede i hånden 5. Andet, notér: Q12 Vis spørgsmål hvis Q9 == [Cigaretter] Hvor meget ryger du normalt af din cigaret? 1. Det hele 2. Mere end halvdelen, men sjældent det hele 3. Halvdelen 4. Under halvdelen 5. Ved ikke Q13 Vis spørgsmål hvis Q9 == [Cigaretter] Hvis du ikke har mulighed for at ryge en hel cigaret, hvad gør du så med resten? 1. Skodder, gemmer og ryger den senere 2. Skodder og smider den ud 3. Smider/lægger cigaretten og lader den ryge sig selv op 4. Andet, notér 5. Ved ikke 13

14 Q14 Vis spørgsmål hvis Q9 == [Cigaretter] Ryger du mentolcigaretter (cigaretter med mentolsmag)? 1. Ja, jeg ryger altid mentolcigaretter 2. Ja, jeg ryger nogle gange mentolcigaretter 3. Nej, jeg har røget mentolcigaretter, men gør det ikke længere 4. Nej, jeg har aldrig røget mentolcigaretter 5. Ved ikke Q15 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1] OG Q9 == [Cigaretter] Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 1. Ryger ikke cigaretter hver dag cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter eller derover 9. Ved ikke Q16 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1] OG Q9 == [Cigarillos] Hvor mange cigarillos ryger du dagligt? 1. Ryger ikke cigarillos hver dag cigarillos cigarillos cigarillos cigarillos cigarillos cigarillos cigarillos eller derover 9. Ved ikke 14

15 Q17 Bruger du... Snus Skrå/tyggetobak Tobakspastiller 1. Ja, dagligt 2. Ja, men ikke dagligt 3. Nej 4. Nej, men har tidligere brugt Q18 Har du prøvet at ryge e-cigaretter? 1. Ja, og jeg ryger dem dagligt eller næsten dagligt 2. Ja, og jeg ryger dem en gang imellem 3. Ja, jeg har røget e-cigaretter, men ryger dem ikke længere 4. Ja, jeg har prøvet dem enkelte gange, men ryger dem ikke 5. Nej, aldrig 6. Ved ikke Q19 Vis spørgsmål hvis Q18 == [3] Hvorfor holdt du op med at ryge e-cigaretter? Notér Q21 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] ( andre skal kunne besvares uanset andre afgivne svar) Hvilke typer af e-cigaretter bruger du? 1. Engangs e-cigaretter 2. e-cigaretter med refills 3. Begge typer 4. Andre, notér 5. Ved ikke 15

16 Q22 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Påvirker brugen af e-cigaretter dit tobaksforbrug (af cigaretter eller anden røgtobak)? 1. Ja, jeg er stoppet med at ryge tobak 2. Ja, jeg har nedsat mit forbrug af tobak 3. Ja, jeg har øget mit forbrug af tobak 4. Nej, jeg har samme tobaksforbrug 5. Nej, jeg ryger ikke tobak 6. Ved ikke Q23 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Bruger du e-cigaretter, der indeholder nikotin? 1. Ja, altid 2. Ja, nogle gange 3. Nej, aldrig 4. Ved ikke Q24 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Kender du koncentrationen af nikotin i de e-cigaretter eller i de e-cigaretvæsker, du bruger? Ja, angiv : Produkt 1 mg/ml Produkt 2 mg/ml Produkt 3 mg/ml Produkt 4 mg/ml Nej Ved ikke Q25 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Bruger du e-cigaretter med smag? 16

17 1. Ja, altid 2. Ja, nogle gange 3. Nej, aldrig 4. Ved ikke Q25a Vis spørgsmål hvis Q25 == [1,2] Hvilken smag har dine e-cigaretter? Gerne flere svar 1. Tobakssmag 2. Frugtsmag 3. Anden sød smag (f.eks. lakrids, chokolade) 4. Mentol 5. Pebermynte 6. Anden smag, notér Q26 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Hvilket år begyndte du at ryge e-cigaretter? Rulleud-menu med årstal tilbage til 2007 Før 2007 Q27 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Hvor mange penge bruger du ca. om ugen på e-cigaretter og e-cigaretvæsker? kr kr kr kr kr kr kr. 8. Mere end 200 kr. 9. Ved ikke 17

18 Q28 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2,3] Hvor køber du/har du købt e-cigaretter og e-cigaretvæsker? Gerne flere svar 1. I e-cigaretbutikker 2. På nettet 3. På apoteket 4. I kiosker 5. I supermarkeder/dagligvarebutikker 6. Andre steder, notér 7. Jeg har ikke selv købt Q29 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Hvorfor bruger du e-cigaretter? Notér Q30 Hvor har du fået kendskab til e-cigaretter? 1. Kender ikke e-cigaretter 2. Gennem reklamer 3. Gennem familie 4. Gennem venner 5. Gennem kolleger 6. Gennem blade, aviser og TV 7. Gennem internettet, facebook etc. 8. I en butik/salgssted 9. Andet, notér 10. Husker ikke 18

19 Q31 Har du, eller nogen du kender, oplevet ubehag eller utilsigtede hændelser ved brug af e-cigaretter? 1. Ja, hvilke (notér) 2. Nej, har ikke oplevet eller hørt om. Q32 Er der efter din opfattelse en risiko for at blive syg af at ryge e-cigaretter?(f.eks. smitte fra væskerne, vejrtrækningsbesvær, ødelæggelse af lungevæv, kræft eller hjertesygdom) 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q33 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2,3] Har du tillid til produktet og den information om indholdet, der følger med e-cigaretter? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 4. Uddyb gerne Q34 Vis spørgsmål hvis Q18 == [1,2] Vil du gerne holde op med at ryge e-cigaretter? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 19

20 Q35 Bruger du... Nikotintyggegummi Nikotinplaster Inhalator med nikotin Andet nikotinprodukt 1. Ja, dagligt 2. Ja, men ikke dagligt 3. Nej 4. Nej, men har tidligere brugt Q36 Vis spørgsmål hvis Q35 == [4] Hvor længe brugte du nikotinprodukter? måneder måneder 3. 6 måneder - 1 år år år 6. Mere end 5 år 7. Ved ikke Q37 Vis spørgsmål hvis Q35 == [1,2] Hvornår begyndte du at bruge nikotinprodukter? Rulleud-menu med år tilbage til 1990 det sidste år 1990 eller tidligere + selvstændig mdr. rulleud-menu (jan, feb, osv) Husker ikke 20

21 Q38 Vis spørgsmål hvis Q35 == [1,2] Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q39 Vis spørgsmål hvis Q7 == [4] Har du røget tobak tidligere? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q40 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q39 == [1] Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt? Jeg har aldrig røget regelmæssigt 10 år eller yngre 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 21

22 24 år Mere end 25 år Q41 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q39 == [1] Røg du mentolcigaretter, da du begyndte at ryge? 1. Ja, jeg røg udelukkende mentolcigaretter 2. Ja, jeg røg en del mentolcigaretter 3. Nej, jeg røg ikke mentolcigaretter 4. Ved ikke/kan ikke huske Q42 Vis spørgsmål hvis Q39 == [1] Hvornår holdt du op med at ryge tobak? Rulleud-menu år eller tidligere for sidste kategori +måneder (jan, feb osv) som to selvstændige rulleud -menuer Husker ikke Q43 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q39 == [1] Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Flere end 10 gange 8. Husker ikke 22

23 Q44 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q18 == [1,2,3,4] ELLER Q35 == [1,2] Oplever du dig selv som afhængig af nikotin? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Ved ikke Q45 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Hvilken form for hjælp ville du gerne have, hvis du skulle forsøge at holde op med at ryge? Angiv gerne flere svar 1. Støtte fra mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 2. Rådgivning hos lægen 3. Rådgivning fra kommunen (f.eks. sundhedscenter) 4. Rådgivning fra apoteket 5. Rådgivning fra min arbejdsplads 6. Rådgivning fra Stoplinien (rådgivningstelefon) 7. Rådgivning via nettet (f.eks. Dit Digitale Stopprogram) 8. Rådgivning via mobilen 9. Telefonopkald fra rygestoprådgiver 10. Rådgivning via pjecer og skriftligt materiale 11. Rygestopmedicin 12. Rygestopkursus 13. Andet 14. Jeg vil ikke have hjælp 15. Ved ikke Q46a Vis spørgsmål hvis Q39 == [1] Da du holdt op med at ryge, fik du da særlig hjælp eller støtte fra følgende? Angiv gerne flere svar 1. Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 2. Min læge 3. Apoteket 4. Sygehuset 23

24 5. Min arbejdsplads 6. Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) 7. STOP-linien Dit digitale stop program 9. SMS fra rygestopprogram 10. Andre 11. Ingen 12. Ved ikke Q46b Vis spørgsmål hvis Q43 >= [2] OG Q7 == [1,2,3,4] Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, fik du da særlig hjælp eller støtte fra følgende? Angiv gerne flere svar 1. Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 2. Min læge 3. Apoteket 4. Sygehuset 5. Min arbejdsplads 6. Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) 7. STOP-linien Dit digitale stop program 9. SMS fra rygestopprogram 10. Andre 11. Ingen 12. Ved ikke Q47a Vis spørgsmål hvis Q39 == [1] Da du holdt op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende? Angiv gerne flere svar 1. Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet) 2. Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix) 3. Rådgivning 4. Pjecer eller brochurer om rygestop 5. Deltog på et rygestophold 6. Hypnose, akupunktur etc. 7. Internettet 8. Easyway (Allen Carrs metode) 24

25 9. Andre hjælpemidler 10. Nej, ingen hjælpemidler 11. Ved ikke Q47b Vis spørgsmål hvis Q43 >= [2] OG Q7 == [1,2,3] Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende? Angiv gerne flere svar 1. Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet) 2. Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix) 3. Rådgivning 4. Pjecer eller brochurer om rygestop 5. Deltog på et rygestophold 6. Hypnose, akupunktur etc. 7. Internettet 8. Easyway (Allen Carrs metode) 9. Andre hjælpemidler 10. Nej, ingen hjælpemidler 11. Ved ikke Q48 Vis spørgsmål hvis Q43 >= [2] OG Q39 == [1] Fik du den hjælp du havde brug for, sidste gang du prøvede at holde op med at ryge? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q49 Vis spørgsmål hvis Q43 >= [2] OG Q7 == [1,2,3] Hvis du tænker på den sidste gang, du prøvede at holde op med at ryge - hvor lang tid var du da røgfri? 1. Mindre end et døgn 2. En - to dage 25

26 3. En uges tid 4. Et par uger 5. En måneds tid 6. Et par måneders tid 7. Et halvt års tid 8. Et års tid 9. Mere end et år 10. Husker ikke Q50 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for det seneste år? 1. Ja 2. Nej 3. Det kan jeg ikke huske Q52 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Har du planer om at holde op med at ryge? 1. Ja, inden for den kommende måned 2. Ja, om 1-6 måneder 3. Ja, længere ude i fremtiden 4. Nej, har ikke planer om at holde op med at ryge 5. Ved ikke Q51 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Vil du gerne holde op med at ryge tobak? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 26

27 Q53 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q39== [1] Hvis du skulle leve dit liv igen, ville du så ryge? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q54 Er du blevet spurgt om dine rygevaner inden for det sidste år på et eller flere af følgende steder? Hos tandlægen Hos egen læge På hospital I din kommune (f.eks. sundhedscentret) Arbejdspladsen 1. Ja 2. Nej 3. Har ikke været der Q55 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] ELLER Q39== [1] Undlad svarmuligheder, hvis resp. Ikke har været der i Q54 Markér de steder du fik tilbudt råd om eller hjælp til rygestop? 1. Hos tandlægen 2. Hos egen læge 3. På hospital 4. I kommunen (f.eks. sundhedscenteret) 5. På arbejdspladsen 6. Jeg fik ikke tilbudt hjælp nogen af disse steder Q56 Hvornår har du sidst røget tobak? (cigaretter eller anden røgtobak) 1. I dag 2. I går 3. Inden for den sidste uge 27

28 4. Inden for den seneste måned 5. Inden for det seneste halve år 6. Inden for det seneste år 7. For flere år siden 8. Jeg har aldrig røget Q57 Opfatter du dig selv som ryger? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Q58 Røg den ene eller begge dine forældre tobak da du var barn (op til 12 års-alderen)? 1. Ja, mindst én af dem røg under hele min barndom 2. Ja, mindst én af dem røg under noget af min barndom 3. Nej, ingen af mine forældre røg under min barndom 4. Ved ikke Q59 Hvor mange gange har du rejst over grænsen for at købe tobak, inden for det seneste år? 1. Jeg har ikke rejst over grænsen for at købe tobak 2. 1 gang gange gange 5. Mere end 5 gange 6. Ved ikke Q60 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 75 kr.? 1. Jeg ville forsøge at holde op med at ryge 2. Jeg ville ryge mindre 3. Det ville ikke påvirke mit forbrug 4. Jeg ville ryge mere 5. Ved ikke 28

29 Q61 Vis spørgsmål hvis Q7 == [1,2,3] Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 100 kr.? 1. Jeg ville forsøge at holde op med at ryge 2. Jeg ville ryge mindre 3. Det ville ikke påvirke mit forbrug 4. Jeg ville ryge mere 5. Ved ikke Q62 Hvilke af følgende sygdomme, ved du, er forbundet med tobaksrygning? 1. Lungekræft 2. Kræft andre steder (f.eks. nyre og blære) 3. Blodpropper i hjerte og hjerne 4. KOL 5. Ingen af ovenstående 6. Ved ikke Q63 Følgende forslag kan bruges til at forebygge, at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop. I hvor høj grad vil du støtte følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)? Forbyde synlig markedsføring af tobaksvarer i dagligvarebutikker Øge afgifterne på tobaksvarer Begrænse antallet af steder, hvor der må sælges tobak Forbyde rygning i arbejdstiden Alle cigaretpakker er ens uden farver, logo og anden markedsføring Indføre røgfri skoletid for elever og ansatte, ligesom man ikke må drikke alkohol i skoletiden 0 - Ingen støtte

30 4 5 - Fuld støtte Q64 Følgende forslag kan bruges til at forebygge, at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop. I hvor høj grad vil du støtte følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)? Kun tillade tobakssalg fra specielle tobaksudsalg Forbyde salg af cigaretter og tobak om 10 år - fra 2023 Forbyde voksne at købe tobak til mindreårige Fratage butikker der sælger tobak til mindreårige retten til at sælge tobak Udfase tobak ved helt at forbyde salg af tobak til alle født efter år Ingen støtte Fuld støtte Q65 I hvilken grad er du enig i, at en del af tobaksafgifterne bør øremærkes til at styrke indsatsen mod rygning? F.eks. hjælp til rygestop og forebygge rygning blandt børn og unge 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Slet ikke 5. Ved ikke 30

31 Q66 I nogle lande er det besluttet, at tobak skal udfases i løbet af en årrække. F.eks. har man i Finland besluttet, at tobak ikke længere skal findes i samfundet i I hvor høj grad er du enig i, at der bør være en tilsvarende målsætning i Danmark? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Slet ikke 5. Ved ikke Til sidst kommer der nogle baggrundsspørgsmål. De bruges udelukkende i forbindelse med den statistiske behandling af resultaterne. Q67 Hvem bor du sammen med? Angiv gerne flere svar 1. Ægtefælle/partner 2. Børn 3. Forældre/bedsteforældre 4. Søskende 5. Andre personer 6. Hund eller kat 7. Bor alene Q68 Er der hjemmeboende børn/unge i din husstand? Angiv gerne flere svar 1. Ja, børn i alderen 0-4 år 2. Ja, børn/unge i alderen 5-15 år 3. Ja, unge over 15 år 4. Nej 31

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 Rapportens disponering... 3 Baggrund og formål... 3 Grupperinger og definitioner...

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Klassiske udfordringer med online data-indsamling Bias introduceres i flere led: 1. Hvem er online? 2. Hvem kan rekrutteres? 3. Selv-selektion TP Taget

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan gør du: Bliv røgfri i 2014 Sådan bliver du røgfri med medicin Sådan bliver du røgfri med rådgivning Sådan bliver du røgfri

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere