Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet"

Transkript

1 Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål Rapportens opbygning Respondentgrundlag Hovedresultater Analysens resultater Antal nyansættelser Tilfredshed med Jobnet Tilfredshed med Jobnet alt-i-alt og tilfredshed med ansøgere Brugervenlighed Jobnet versus andre rekrutteringskanaler Anvendelse af Jobnet i forhold til andre rekrutteringskanaler Ansøgere til samtale Kvaliteten og seriøsiteten af ansøgere fra Jobnet Kvaliteten af ansøgere Seriøsiteten blandt ansøgere Brug af Jobnet Annoncering og ansættelse af medarbejdere rekrutteret via Jobnet Fortsat benyttelse af Jobnet og begrundelser for evt. fravalg Metode Side 2 ud af 19

3 FIGURER Figur 1 Hvor mange nye medarbejdere inden for det seneste år?... 7 Figur 2 Tilfredshed med Jobnet alt i-alt... 8 Figur 3 Tilfredshed med de ansøgere virksomheden får via Jobnet... 9 Figur 4 Vurdering af Jobnets brugervenlighed... 9 Figur 5 Sidste annoncering på Jobnet: Hvem lagde annoncen på? Figur 6 Anvendelse af Jobnet Figur 7 Hvor ofte kommer ansøgere fra Jobnet til samtale? Figur 8 Får I generelt kvalificerede ansøgere via Jobnet? Figur 9 Får I generelt seriøse ansøgere via Jobnet? Figur 10 Andelen af seriøse ansøgere modtaget via Jobnet Figur 11 Opleves useriøse ansøgere som en administrativ belastning?. 15 Figur 12 Medarbejdere der er annonceret efter det seneste år Figur 13 Ansættelse af nye medarbejdere fundet via Jobnet Figur 14 Fortsat benyttelse af Jobnet til annoncering TABELLER Tabel 1 Virksomhedernes fordeling på sektorer... 4 Tabel 2 Virksomhedernes fordeling på brancher... 5 Tabel 3 Virksomhedernes fordeling på regioner... 5 Tabel 4 Virksomhedernes fordeling på antal ansatte... 5 Tabel 5 Begrundelser for fravalg af Jobnet Side 3 ud af 19

4 1 Indledning og formål Arbejdsmarkedsstyrelsen er ansvarlig for Jobnet en job- og cv-bank, hvor alle ledige skal være registrerede. Siden 1. januar 2008 har ledige skullet søge fire job om ugen. For at opfylde det krav anvender de ledige i vid udstrækning Jobnets funktion til at sende ansøgninger online. Arbejdsmarkedsstyrelsen hører ofte fra forskellige kanaler, at arbejdsgiverne er utilfredse med de mange pligtansøgninger, de modtager. Dette resulterer muligvis i, at virksomhederne holder op med at anvende Jobnet. Imidlertid har Arbejdsmarkedsstyrelsen ingen facts til at underbygge dette med. Formålet med projektet er at skaffe viden om virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet. 1.1 Rapportens opbygning Indledningsvis (kapitel 1) præsenteres projektets problemområde, rapportens opbygning og respondentgrundlaget. I kapitel 2 gives en opsummering af analysens hovedresultater. I kapitel 3 præsenteres resultaterne af dataindsamlingen. Der ses på forskelle mellem sektorer (privat/offentlig) og regioner. Kapitel 4 indeholder en kortfattet metodebeskrivelse. 1.2 Respondentgrundlag I alt er interviewet 502 virksomheder, som har annonceret i Jobnet mindst én gang siden 1. juni Arbejdsmarkedsstyrelsen har leveret ringematerialet. Virksomhedernes fordeling på sektor, branche, region og størrelse (antal ansatte) fremgår af tabellerne neden for. Tabel 1 Virksomhedernes fordeling på sektorer Offentlig 74% (369) 27% (133) 100% (502) Stat Region Kommune 12% (16) Anm.: Procenter vandret beregnet. 7% (9) 81% (108) Side 4 ud af 19

5 Tabel 2 Virksomhedernes fordeling på brancher Landbrug/ fiskeri Industri Energi/ vand Bygge/ anlæg Handel /hotel/ restauration Transport/ post/tele Finans /forret. Off./priv. tjenester Uoplyst (16) 6% (30) (14) (56) 19% (96) (41) (15) 31% (155) 16% (79) Anm.: Procenter vandret beregnet. Tabel 3 Virksomhedernes fordeling på regioner Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 29% (107) 1 (46) 21% (77) 2 (93) 1 (46) 100% (502) Anm.: Procenter vandret beregnet. Tabel 4 Virksomhedernes fordeling på antal ansatte Over 500 Ved ikke 27% (135) 2 (142) 24% (120) 9% (44) (42) (17) 0% (2) 100% (502) Anm.: Procenter vandret beregnet. Side 5 ud af 19

6 2 Hovedresultater Her følger en opsummering af undersøgelsens væsentligste resultater opstillet i punktform. Virksomhederne er generelt tilfredse med Jobnet. Godt tre fjerdedele (76%) tilkendegiver således, at de alt-i-alt er tilfredse eller meget tilfredse med Jobnet. Flere virksomheder i Region Nordjylland er meget tilfredse med Jobnet, end tilfældet er i de øvrige geografiske regioner. Når det kommer til de ansøgere, som virksomhederne modtager via Jobnet, siger 4 af samtlige virksomheder, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Virksomhederne i Region Syddanmark tenderer til at være mere tilfredse, end tilfældet er blandt gennemsnittet. Jobnets brugervenlighed opleves generelt som god navnlig blandt virksomhederne i den private sektor. Her vurderer 72% Jobnets brugervenlighed som god eller meget god mod 5 i den offentlige sektor. 6 af samtlige adspurgte virksomheder lagde selv den seneste annonce på Jobnet. Det gælder 7 af virksomhederne i den private sektor og 4 af virksomhederne i den offentlige sektor. 2 af virksomhederne i den offentlige sektor sendte annoncen gennem Ofir, Promedia, job-i-staten, Signatur, el. lign. Hver tredje (3) adspurgte virksomhed anvender kun Jobnet som rekrutteringskanal. Andelen, som kun anvender Jobnet, er særlig udbredt i den private sektor (41%). I forhold til ansøgere, som kommer til samtale, tilkendegiver halvdelen (51%) af virksomhederne, at de lige ofte har samtaler med ansøgere fra Jobnet og andre rekrutteringskanaler. Godt halvdelen (52%) af virksomhederne får generelt kvalificerede ansøgere fra Jobnet: svarer altid, og 44% svarer ofte. I forhold til seriøsiteten af ansøgerne siger, at ansøgerne via Jobnet altid er seriøse, og 3 svarer ofte. Det er især virksomhederne i Region Syddanmark, som vurderer ansøgerne fra Jobnet til at være kvalificerede og seriøse. Halvdelen (50%) af virksomhederne oplever i meget høj grad eller nogen grad modtagelsen af useriøse ansøgere som en administrativ byrde. De medarbejdergrupper, som flest virksomheder har annonceret efter på Jobnet det seneste år, er ufaglærte og personer med en erhvervsuddannelse. 66% har ansat medarbejdere fundet gennem Jobnet inden for det seneste år. 8 af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de fortsat benytter Jobnet. Blandt de 75 virksomheder, der enten er stoppet eller overvejer at stoppe med at benytte Jobnet, er den hyppigste begrundelse, at de ikke længere har et rekrutteringsbehov. Det nævnes af hver fjerde. Side 6 ud af 19

7 3 Analysens resultater Neden for præsenteres resultaterne af dataindsamlingen. Resultaterne præsenteres opdelt på sektorer (offentlig/privat). Hvor det er fundet relevant, er desuden kommenteret på region og virksomhedsstørrelse. 3.1 Antal nyansættelser Figuren neden for viser, hvor mange medarbejdere virksomhederne har ansat inden for det seneste år fordelt på virksomhederne i henholdsvis den private og offentlige sektor. Figur 1 Hvor mange nye medarbejdere inden for det seneste år? 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Antal nyansættelser inden for det seneste år 41% 40% 3 Offentlig 29% % 21% 22% 6% 2% 1% 2% Ingen eller flere Ved ikke 40% af virksomhederne har ansat 1-3 nye medarbejdere inden for det seneste år, mens 26% har ansat 10 eller flere nye medarbejdere. Der er ikke umiddelbart den store forskel at spore i svarfordelingen mellem de to sektorer. 3.2 Tilfredshed med Jobnet I dette afsnit sættes fokus på virksomhedernes overordnede tilfredshed med Jobnet, tilfredsheden med de ansøgere, som virksomhederne får via Jobnet og Jobnets brugervenlighed. Side 7 ud af 19

8 3.2.1 Tilfredshed med Jobnet alt-i-alt og tilfredshed med ansøgere Generelt set er virksomhederne ganske tilfredse med Jobnet. 74% af de offentlige virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse, mens det tilsvarende gælder 7 af de private virksomheder (se figur 2). Figur 2 Tilfredshed med Jobnet alt i-alt Tilfredshed med Jobnet Meget tilfredse Tilfredse Hverken/eller Utilfredse Meget utilfredse Ved ikke/vil ikke svare 4% 6% 2% 2% 1 14% 12% 2 30% 3 46% 49% 4 Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Virksomhederne i Region Nordjylland tenderer til at være mere tilfredse med Jobnet, end tilfældet er i de øvrige geografiske regioner. Således tilkendegiver 40% af virksomhederne i Region Nordjylland, at de er meget tilfredse med Jobnet mod 2 i Region Sjælland. I de øvrige regioner ligger andelen omkring de 30%. Ses på virksomhedsstørrelse, er tilfredsheden med Jobnet generelt mest udtalt på de små virksomheder med færre end 16 ansatte. Når det handler om tilfredsheden med de ansøgere, som virksomheden får via Jobnet, ændrer billedet sig sammenlignet med den generelle tilfredshed. 46% af de offentlige virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med de ansøgere, de får via Jobnet. Det tilsvarende gælder 42% af de private virksomheder (se figur 3). Knap hver femte (19%) offentlige virksomhed og 26% af de private virksomheder er utilfredse eller meget utilfredse med de ansøgere, som de får via Jobnet. Forskellen mellem de to sektorer er ikke signifikant. Virksomhederne i Region Syddanmark tenderer til at være mere tilfredse med de ansøgere, som de får via Jobnet, end tilfældet er blandt gennemsnittet. Side 8 ud af 19

9 Figur 3 Tilfredshed med de ansøgere virksomheden får via Jobnet Tilfredshed med ansøgere via Jobnet Meget tilfredse Tilfredse Hverken/eller 7% 2 26% 29% Utilfredse Meget utilfredse 2% 6% 19% 17% 20% Offentlig Ved ikke/vil ikke svare 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3.3 Brugervenlighed Neden for er vist virksomhedernes vurdering af Jobnets brugervenlighed. Figur 4 Vurdering af Jobnets brugervenlighed Jobnets brugervenlighed Meget god 16% 14% 16% God 41% 52% 56% Hverken/eller 16% 19% 1 Dårlig Meget dårlig Ved ikke/vil ikke svare 1% 0% 1% 7% 22% Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Virksomhederne oplever generelt Jobnets brugervenlighed som god navnlig de private virksomheder. Her tilkendegiver 72%, at Jobnets brugerven- Side 9 ud af 19

10 lighed er god eller meget god. Det tilsvarende gælder 5 af de offentlige virksomheder. Der er navnlig andelen, der svarer god, som adskiller de to sektorer. Her er der signifikant forskel. Hele 22% af de offentlige virksomheder har besvaret spørgsmålet med ved ikke/vil ikke svare. Jobnets brugervenlighed opnår den mest positive vurdering blandt de mindre virksomheder med færre end 16 ansatte. Efterfølgende er spurgt om, hvem der lagde virksomhedens seneste jobannonce på Jobnet. Figur 5 Sidste annoncering på Jobnet: Hvem lagde annoncen på? Hvem lagde annoncen på Jobnet? Det gjorde vi selv Annoncen blev sendt gennem Ofir, Promedia, jobi-staten, Signatur eller lign. 1 17% 2 Andet* Ved ikke/vil ikke svare 14% 20% 12% 4% 7% Offentlig 0% 20% 40% 60% 80% Anm.: * omfatter bl.a. svar som: en fra kommunen, en fra det lokale jobcenter, fik hjælp af fagforening, etc. Hovedparten (7) af de private virksomheder sørgede selv for at lægge annoncen på Jobnet. I den offentlige sektor lagde signifikant færre (4) selv den seneste annonce på Jobnet. Ganske mange (2) oplyser her, at annoncen blev sendt gennem Ofir, Promedia, eller lign. Andelen, der selv lagde den seneste annonce på Jobnet, er højest i Region Syddanmark (7) og lavest i Region Sjælland (49%). 3.4 Jobnet versus andre rekrutteringskanaler I det følgende ses nærmere på, hvor meget virksomhederne benytter Jobnet i forhold til andre rekrutteringskanaler, og hvor ofte ansøgerne fra Jobnet kommer til samtale sammenlignet med ansøgere fra andre rekrutteringskanaler. Side 10 ud af 19

11 3.4.1 Anvendelse af Jobnet i forhold til andre rekrutteringskanaler Figur 6 Anvendelse af Jobnet Anvendelse af Jobnet og andre rekrutteringskanaler Kun Jobnet 16% 3 41% Mest Jobnet 22% 1 2 Jobnet og andre kanaler lige meget 2 22% 4 Mest andre kanaler Kun andre kanaler Ved ikke/vil ikke svare 1% 1% 2% 4% 9% Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 41% af de private virksomheder siger, at de kun anvender Jobnet, mens 22% tilkendegiver, at de anvender Jobnet mest. Billedet er et noget andet blandt de offentlige virksomheder. Her siger 16%, at de udelukkende anvender Jobnet, mens 1 tilkendegiver, at de anvender Jobnet mest. 4 af de offentlige virksomheder anvender Jobnet og andre rekrutteringskanaler lige meget. Ganske få virksomheder siger, at de udelukkende anvender andre rekrutteringskanaler. Flest (42%) virksomheder i Region Nordjylland og færrest (20%) af virksomhederne i Region Sjælland tilkendegiver, at de udelukkende anvender Jobnet Ansøgere til samtale I figuren neden for er vist, hvor ofte ansøgere fra Jobnet kommer til samtale blandt henholdsvis de private og offentlige virksomheder. Side 11 ud af 19

12 Figur 7 Hvor ofte kommer ansøgere fra Jobnet til samtale? Vi har KUN samtaler med amsøgere fra Jobnet Vi har OFTEST samtaler med ansøgere fra Jobnet Vi har ALDRIG samtaler med ansægere fra Jobnet Samtaler med ansøgere fra Jobnet Lige ofte Vi har SJÆLDNERE samtaler med ansøgere fra Jobnet Ved ikke/vil ikke svare 2% 2% 1% 4% 2% 14% 9% 17% 10% 1 19% 19% 1 51% 5 50% Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ganske få virksomheder har kun samtaler med ansøgere fra Jobnet. Hovedparten har lige ofte samtaler med ansøgere fra Jobnet og andre rekrutteringskanaler. I samtlige regioner tilkendegiver hovedparten af virksomhederne, at ansøgere fra Jobnet og andre rekrutteringskanaler lige ofte er til samtale. 3.5 Kvaliteten og seriøsiteten af ansøgere fra Jobnet Neden for gennemgås resultaterne af de spørgsmål, som relaterer sig til virksomhedernes oplevelse af kvaliteten (figur 8) og seriøsiteten (figur 9, 10 og 11) af de ansøgere, virksomhederne får via Jobnet Kvaliteten af ansøgere Halvdelen (50%) af de private virksomheder tilkendegiver, at de altid eller ofte får kvalificerede ansøgere via Jobnet. Det tilsvarende gælder 5 af de offentlige virksomheder. Forskellen er ikke signifikant. 44% af de private virksomheder siger, at de sjældent eller aldrig får kvalificerede jobansøgere via Jobnet. Det er signifikant over niveauet i den offentlige sektor, hvor den tilsvarende andel ligger på 29%. Side 12 ud af 19

13 Figur 8 Får I generelt kvalificerede ansøgere via Jobnet? 60% Kvalificerede ansøgere via Jobnet 50% 40% 30% 47% 4 44% 31% 29% 24% Offentlig 20% 10% 7% 1 12% 7% 0% Ja, altid Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig Ved ikke/vil ikke svare Seriøsiteten blandt ansøgere Neden for ses virksomhedernes vurdering af, hvorvidt de indkomne ansøgere fra Jobnet er seriøse. Figur 9 Får I generelt seriøse ansøgere via Jobnet? 60% 50% 40% Seriøse ansøgere via Jobnet 46% 3 3 Offentlig 30% 20% 10% % 22% 20% 17% 0% Ja, altid Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig Ved ikke/vil ikke svare Side 13 ud af 19

14 Navnlig i den offentlige sektor opleves ansøgerne fra Jobnet som værende seriøse. Her siger 54%, at dette altid eller ofte er tilfældet. Det er signifikant over niveauet i den private sektor, hvor andelen ligger på 4. Mere end hver tredje (34%) virksomhed siger, at de ansøgere, de får via Jobnet, sjældent eller aldrig er seriøse. Der er ikke forskel på svarfordelingen i den private og offentlige sektor Der er ganske mange virksomheder i såvel den private som den offentlige sektor, som har besvaret spørgsmålet med ved ikke/vil ikke svare. Det er især virksomhederne i Region Syddanmark, som vurderer ansøgerne fra Jobnet til at være kvalificerede og seriøse. Virksomhedernes vurdering af, hvor stor en andel af de modtagne ansøgere, som er seriøse, fremgår af figuren nedenfor. Figur 10 Andelen af seriøse ansøgere modtaget via Jobnet Andel seriøse ansøgere via Jobnet pct pct pct. 19% 22% % Offentlig 0-25 pct. 21% 2 27% Ved ikke/vil ikke svare 7% 12% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% Der er ganske stor spredning i virksomhedernes vurdering af, hvor stor en andel af ansøgerne via Jobnet, som er seriøse. Det gør sig gældende på tværs af sektorer og virksomhedernes geografiske beliggenhed. Virksomhederne er ydermere blevet bedt om at svare på, i hvor høj grad modtagelsen af USERIØSE ansøgninger via Jobnet opleves som en administrativ belastning. Svarene fremgår af figur 11. Side 14 ud af 19

15 Figur 11 Opleves useriøse ansøgere som en administrativ belastning? Administrativ byrde ved useriøse ansøgninger I meget høj grad 24% 24% 24% I nogen grad 26% 24% 31% Hverken/eller 6% 6% I mindre grad 27% 24% 2 Slet ikke 1 Ved ikke/vil ikke svare 4% Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% Som det fremgår, oplever ganske mange virksomheder, at modtagelsen af useriøse ansøgninger i meget høj grad eller nogen grad udgør en administrativ belastning. Det gælder 5 af virksomhederne i den offentlige sektor og 4 af virksomhederne i den private sektor. Forskellen mellem de to sektorer er ikke signifikant. Flest (37%) virksomheder i Region Sjælland mener i høj grad, at useriøse ansøgere udgør en belastning. Færrest (19%) i Region Syddanmark deler synspunktet. 3.6 Brug af Jobnet I dette afsnit fokuseres på, hvilken type medarbejdere, der annonceres efter på Jobnet, ansættelse af medarbejdere fundet via Jobnet, fortsat benyttelse af Jobnet samt begrundelser for overvejelser om fravalg Annoncering og ansættelse af medarbejdere rekrutteret via Jobnet Figuren neden for viser, hvilken type medarbejdere virksomhederne har annonceret efter det seneste år. Side 15 ud af 19

16 Figur 12 Medarbejdere der er annonceret efter det seneste år Type af medarbejdere som der er annonceret efter 44% Ufaglærte 36% 47% 3 Medarbejdere med erhvervsuddannelse 2 42% Medarbejdere med lang/mellemlang 24% 16% 4 Andet 12% Specialarbejdere 10% 6% Ledere Offentlig 2% Ved ikke/vil ikke svare 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anm.: * omfatter blandt andet jobkategorier som chauffører, elever, sælgere, etc. De private virksomheder har primært annonceret efter ufaglærte og medarbejdere med en erhvervsuddannelse. De offentlige virksomheder har primært annonceret efter medarbejdere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse og ufaglærte. Ses på de respektive regioner, er der i Region Hovedstaden og Region Nordjylland primært annonceret efter ufaglærte, mens der i de øvrige regioner i lige stor udstrækning er annonceret efter ufaglærte og medarbejdere med en erhvervsuddannelse. Figur 13 viser, hvorvidt virksomhederne inden for det seneste år har ansat medarbejdere, som de har fundet gennem Jobnet. Side 16 ud af 19

17 Figur 13 Ansættelse af nye medarbejdere fundet via Jobnet 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ansat nye medarbejdere via annoncering på Jobnet 69% 66% 59% 29% % 6% Offentlig Ja Nej Ved ikke/vil ikke svare Samlet set har 66% af de adspurgte virksomheder inden for det seneste år ansat nye medarbejdere, som de har fundet via Jobnet. Andelen er signifikant højere i den private sektor (69%) end i den offentlige (59%) sektor. Andelen af virksomheder, som har ansat medarbejdere fundet via Jobnet, er højest i Region Midtjylland (76%) og lavest i Region Sjælland (51%) Fortsat benyttelse af Jobnet og begrundelser for evt. fravalg Figur 14 Fortsat benyttelse af Jobnet til annoncering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fortsat benyttelse af Jobnet 92% % 6% 2% 4% Offentlig Ja Ja, men overvejer at stoppe Nej Side 17 ud af 19

18 Hovedparten af de adspurgte virksomheder benytter fortsat Jobnet. Det gælder 8 af de private virksomheder og 92% af de offentlige. Ses på de respektive regioner, er andelen, der fortsat benytter Jobnet generelt høj. Flest (90%) af virksomhederne i Region Hovedstaden benytter fortsat Jobnet, mens færrest (77%) i Region Sjælland gør det. De virksomheder, som har oplyst, at de er stoppet med at benytte Jobnet eller overvejer at stoppe, er blevet bedt om at begrunde hvorfor. Svarene fremgår af nedenstående tabel. Det er vigtigt at være opmærksom på det lave antal respondenter. Respondenternes svar skal dermed snarere ses som tendenser end som endegyldige konklusioner. Tabel 5 Begrundelser for fravalg af Jobnet Vi har ikke længere noget rekrutteringsbehov Vi synes Jobnet er for svær at bruge Vi får for få kvalificerede ansøgere Vi får for få seriøse ansøgere Vi foretrækker at rekruttere af andre kanaler Andet Ved ikke/vil ikke svare I alt 2 (19) 1% (1) 21% (16) 17% (13) 2 (17) (6) 4% (3) 100% (75) Hovedparten af de virksomheder, som enten ikke længere benytter Jobnet eller overvejer at stoppe, begrunder fravalget med, at de ikke længere har et rekrutteringsbehov, at de foretrækker at rekruttere via andre kanaler, eller at de får for få kvalificerede ansøgere. Side 18 ud af 19

19 4 Metode Data til undersøgelsen er indsamlet telefonisk. I alt er gennemført 502 interview. Arbejdsmarkedsstyrelsen har leveret en liste med virksomheder, som siden 1. juni 2008 har annonceret minimum én gang på Jobnet. Capacent Epinion har tilstræbt repræsentativitet i de indsamlede data for så vidt angår region og tilnærmelsesvis sektor. Undersøgelsen er gennemført vha. CATI. CATI står for Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewerne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computerterminal. For at sikre, at alle regioner bliver korrekt repræsenteret, er der stratificeret efter geografisk område. Der bliver gennemført op til fem genopringninger, hvis der ikke opnås kontakt ved første opringning. Telefonnumre på virksomheder, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive interviewet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de virksomheder repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent. Side 19 ud af 19

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp DR Danskernes holdninger til Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...6 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...9 4 Tabeller

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014 VÆKST BAROMETER Oktober 2014 Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft Gennem de seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 INDHOLD PROVARDE OVERBLIK... 3 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 4 ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 5 FORVENTNINGER TIL MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN... 6 HVILKE KONSEKVENSER

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Offentligt ansattes frokostpause

Offentligt ansattes frokostpause Offentligt ansattes frokostpause IDA har undersøgt de offentligt ansatte medlemmers frokostpause herunder: Om de holder pause i hele frokostpausen Om de oplever, at arbejdsgiveren forventer, at de står

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Tema 2: Udfordringer

Tema 2: Udfordringer Analyse af danske virksomheders investeringer Fordele og udfordringer ved at investere i Danmark Tema 2: Udfordringer - Virksomhederne vurderer Danmarks attraktivitet som investeringsland med et gennemsnit

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark Juni 2009 1/20 De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark

Læs mere

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 DR Irak-konflikten Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...4 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...5 4 Tabeller med

Læs mere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere Mads Brøndum Djernæs, konsulent mabd@di.dk, 2849 517 SEPTEMBER 17 Stadig flere virksomheder opgiver at finde Næsten fire ud af virksomheder har ikke kunne finde de, som de har søgt. Det viser DI s årlige

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Danske virksomheders investeringer. Analyse af danske virksomheders investeringer. Tema 1: Danske virksomheders investeringer

Danske virksomheders investeringer. Analyse af danske virksomheders investeringer. Tema 1: Danske virksomheders investeringer Analyse af danske virksomheders investeringer Danske virksomheders investeringer Tema 1: Danske virksomheders investeringer To af tre danske virksomheder investerer i Danmark Investeringer drives af større

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere