Betingelser nr Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre"

Transkript

1 Betingelser nr Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse 0 Forsikringens omfang og forsikringssted Hvilke dækninger og udvidelser omfatter forsikringen? Hvor dækker forsikringen? 4 1 BYGNING Forsikrede bygninger mv Skema over omfattede og ikke omfattede genstande Dækninger og udvidelser Bygningsbrand Udvidet kortslutning - bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Rør - husejer Storm Anden pludselig skade - bygning Udvendigt produktionsudstyr - Storm Skure, halvtage o. lign. - bygning Enhver form for fundament - bygning Udvidet huslejetab bygning Udvidet lovliggørelse - bygning Haveanlæg - bygning Hærværk på bygningsdele Anden genopførelse - bygning Udvidede oprydningsomkostninger - bygning Jordforurening - bygning Udvidet dækning for meromkostninger Glas - bygning Sanitet Forsikringen dækker endvidere 20 2 LØSØRE Forsikrede genstande Forsikringen omfatter ikke Dækninger og udvidelser Løsørebrand Udvidet kortslutning - løsørebrand Løsøreindbrudstyveri Varegruppeskema F&P s sikringsniveauer Udvidet nøgledækning - løsøretyveri Tyveri på arbejdspladser Tyveridækning fra bil Løsørevandskade Hærværk på løsøre i bygning Anden pludselig skade - løsøre Udvidet genfremstillingsomkostninger- løsøre Udvidet dækning for lovliggørelse Udvidet oprydningsomkostninger - løsøre 45 KommuneForsikring A/S Betingelser

3 2.23 Meromkostninger - løsøre Forsikringen dækker endvidere 46 3 DRIFTSTAB Forsikrede tab Tab, i det omfang de omfattes af forsikringen Dækningsperiode Dækninger Dækningsbidrag - Pos. I Løn - Pos. II 48 4 FÆLLESBETINGELSER Forsikringen dækker ikke (generelle undtagelser for hele forsikringen) Forhold under forsikringens løbetid Oplysningspligt Præmieberegningsgrundlag Indeksregulering Forsikringens løbetid Opsigelse ved skade Forhold ved flerårig tegning af forsikringen Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser Besigtigelse 51 5 Forhold ved skade Generelt ved skadetilfælde Skadeopgørelse - bygning Skadeopgørelse - løsøre Skadeopgørelse - driftstab Selvrisiko Dobbeltforsikring Erstatningsudbetaling Regres Vurderingsforretning Lovgivning 58 KommuneForsikring A/S Betingelser

4 0 Forsikringens omfang og forsikringssted 0.01 Hvilke dækninger og udvidelser omfatter forsikringen? Forsikringen kan omfatte bygning, løsøre og driftstab Inden for hvert af disse områder er dækningsomfanget opbygget af en række dækninger og udvidelser. For bygninger, løsøre og driftstab er det samlede dækningsomfang nævnt i indholdsoversigten under overskriften Dækninger og udvidelser Hvilke dækninger og udvidelser, der er gældende for denne forsikring, er anført på policen. Dækninger og udvidelser, der ikke fremgår af policen, er ikke gældende for forsikringen Hvor dækker forsikringen? punkt dækker løsøreforsikringen dog tillige forsikrede genstande - med undtagelse af kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter - med indtil 15% af policens forsikringssum, dog højst ,- kr Dækning uden for forsikringsstedet (gældende for løsøre) Med indtil 15% af policens forsikringssum, i alt højst ,- kr. dækkes tillige forsikrede genstande - med undtagelse af kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Udvidelsen under punkt gælder dog ikke ved tyveri fra forsikringstagerens arbejdspladser/byggepladser og lignende. Ved arbejdspladser forstås et sted, hvor der foregår en egentlig proces, udført af folk, som har denne opgave. Eksempelvis reparationer, service, bygge- og anlægsopgaver og lignende Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er anført i policen. Hvor der i det efterfølgende er anført en sumbegrænsning, gælder denne pr. forsikringssted For bygningsbrand- og løsørebrandforsikring forudsættes det medmindre andet er anført i policen - at forsikringsstedet er en ejendom helt eller i væsentlig grad opført af mur med hårdt tag, hvor der ikke findes brandfarligt lager eller anden brandfarlig virksomhed i nogen til ejendommen hørende bygning Dækning på forsikringsstedet I bygninger og skure, hvis ydervægge og/eller tagbeklædning er anderledes end betinget i KommuneForsikring A/S Betingelser

5 1 BYGNING 1.00 Forsikrede bygninger mv Bygninger og genstande, i det omfang de omfattes af forsikringen Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen For bygningsbrandforsikring (afsnit 1.11) gælder endvidere, at medmindre andet er nævnt i policen, forudsættes det at de forsikrede bygninger er opført helt eller i væsentlig grad af mur og forsynet med hårdt tag Bygningsmæssige forbedringer i lejede bygninger såsom f.eks. gulvbelægninger/trægulve, skillevægge, nedhængte lofter o.l. er ikke omfattet af bygningsforsikringen, men skal ved særskilt påtegning medtages under løsøreforsikringen. Såfremt der mellem udlejer og lejer er indgået kontraktmæssig aftale om, at ovennævnte bygningsmæssige forbedringer overgår til udlejer ved lejers fraflytning, vil nævnte bygningsforbedringer være medtaget på udlejers bygningspolice fra kontraktens indgåelse. KommuneForsikring A/S Betingelser

6 1.03 Skema over omfattede og ikke omfattede genstande Bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen - og som ikke falder under nogen af nedennævnte typer. Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament. Bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Storm Anden pludselig skade Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet 1) 1) 1) 1) Boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkshuse, driftsbygninger Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet på landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker. Udhuse, garager eller carporte Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet hvis det enten tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring - udover nedennævnte Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 m under Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet jordlinie eller under kældergulv. Gulvbelægninger, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 2) Trægulve i kældre og træværk på kældervægge. Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Udhæng, træverandaer, -altaner eller -terrasser. Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Halvtage, overdækninger, carporte, baldakiner og markiser. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Solafskærmninger og skilte. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen, dog kun Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet med den håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt. Faste elinstallationer, herunder: Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Stikledninger, hoved- og fordelingskabler, kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, og som ikke er nævnt nedenfor Lysreklamer/lysskilte, ikke fritstående Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet KommuneForsikring A/S Betingelser

7 Bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Storm Anden pludselig skade Lysrør, pærer, fritstående lysreklamer/lysskilte. Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Projektøranlæg og fritstående lamper. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Sol- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet af vedvarende/alternative energiformer 3) Gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg og hårde hvidevarer af ikke-erhvervslignende karakter. 4) Hegn, der ikke er murede (men dog ikke levende hegn), uanset om disse Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament. Murede hegn, nedgravede svømmebassiner, haveskulpturer og tårn- og Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet facadeure, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug og som er monteret på den forsikrede bygning Gårdbelægninger, grundvandspumper og antenner til ikkeerhvervsmæssig Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet brug, der ikke er monteret på den forsikrede bygning Flagstænger Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Drivhuse dog ikke glas, plankeværker, stakitter Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Haveanlæg. 5) Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Anlæg eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet deraf og beredskabsmateriel, der hører til bygningen. Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet pasning og vedligeholdelse af ejendommen. 6) Glas, ej heller ruder af andet materiale, medmindre der er tale om erstatningsmateriale Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet for glas, der er anbragt som fast/uoplukkelig tagbeklæd- ning i en forsikret bygning. Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygninger og åbning Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet af klimaskærm, under opførelsen eller i færdig stand 7) Forøget udnyttelse af etagearealet Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet KommuneForsikring A/S Betingelser

8 Noter: 1) I Grønland omfattes dog bygninger der er opført på stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets bestemmelser. 2) Nedslidt trægulv betragtes ikke som færdigt gulv, når dette er pålagt plader eller spartlet og derefter beklædt med tæppe. 7) Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens m²-pris forøges som følge af ombygningen. Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag, ydervægge, vinduer og terrændæk. Betongulv betragtes som færdigt gulv i lokaler, der benyttes til produktion, lager, kælder, garage, fyrrum, værksted, depot og lignende. 3) Policen kan ved særlig påtegning være udvidet til at omfatte disse genstande. 4) Ved erhvervslignende karakter forstås fx erhvervsvaskerier, steder, hvor der foregår salg af madvarer såsom cafeteria, kantine og lignende, samt skolekøkkener. 5) Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen ydes i alt med højst ,- kr. (indeksreguleret jf. punkt 4.30) pr. forsikringsbegivenhed, og kun såfremt retablering finder sted, og skaden ikke skal dækkes af det offentlige i henhold til beredskabsloven. For stormskadeforsikring (afsnit 1.17), insektskadeforsikring (afsnit 1.13) og svampeskadeforsikring (afsnit 1.14) gælder dog, at skade på haveanlæg alene er omfattet i forbindelse med følgerne af en under pågældende forsikring dækningsberettiget skade på bygning eller en tilsvarende skade på naboejendommes bygning(er). 6) Erstatningen ydes med højst ,- kr. (indeksreguleret jf. punkt 4.30) pr. forsikringsbegivenhed, og kun såfremt genanskaffelse finder sted. KommuneForsikring A/S Betingelser

9 1.10 Dækninger og udvidelser Forsikringen omfatter de nedenfor nævnte dækninger og udvidelser (afsnit 1.11 til 1.31) der er anført i policen. I tilknytning hertil dækker forsikringen endvidere som anført i afsnit Bygningsbrand Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Brand (ildsvåde) Skade, der ikke kan anses som brand, fx svidning, forkulning, overophedning og smeltning Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Skade ved induktion, overspænding eller andre elektriske fænomener, selv om fænomenet er forårsaget af elektrisk uvejr (tordenvejr) Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentant udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden Skade på selve den sprængte dampkedel, hvis denne primært anvendes til produktion af elektricitet. Tørkogning af kedler til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj Ved at det forsikrede rammes af nedstyrtende luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Tilsodning Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg forårsaget ved kortslutning (elektrisk påvirkning), se dog punkt Skade på andet sædvanligt tilbehør og materiel, der udelukkende anvendes til pasning og vedligeholdelse af ejendommen, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende og derved kommer i brand eller beskadiges Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Udvidet kortslutning - bygningsbrand Forsikringens omfang Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. KommuneForsikring A/S Betingelser

10 Forsikringen dækker direkte skade forårsaget ved elektrisk påvirkning (kortslutning) Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade, som erstattes af garanti Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse Skade som følge af slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse Skade på spoler i synkronmotorer, fx i el-ure, programværker og styreenheder Skade på el-energivindmøller Skade omfattet af afsnit (lynnedslag) Insektskade Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Træ- og murødelæggende angreb af insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes alene udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Angreb, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende. Borehuller og misfarvning betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende Øvrige foranstaltninger til forebyggelse af insektangreb Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Svampeskade Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Angreb af træødelæggende svampe Dækningen omfatter skader, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter dækningens ophør (ved ejerskifte i indtil 3 måneder efter overtagelsesdatoen), medmindre der er tegnet forsikring i andet selskab Det er en forudsætning for dækningen, at det KommuneForsikring A/S Betingelser

11 forsikrede er vedligeholdt hensigtsmæssigt og fortløbende, herunder: at tage og inddækninger holdes tætte, at tagrender og nedløb holdes tætte og rensede, at vinduespartier og udvendige døre forsegles ved glaslister og overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra fx producenter, leverandører og forsikringsselskaber, og at træfacader overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra fx producenter, leverandører og forsikringsselskaber Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Rådskader Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler eller andre vejledninger, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Husejer Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Vandskader Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier og vandsenge Vand og olie, der siver ud fra skjulte rør til vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Ved skjulte rør forstås rør indbygget i væg, skab, skunk, gulv eller lignende Vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Ved voldsomt skybrud er usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm pr. minut eller 35 mm pr. døgn, så utilstoppede afløbssystemer, der er normalt konstrueret og vedligeholdt ikke kan klare at lede vandet bort. Voldsomt tøbrud er store mængder smeltevand, der opstår ved en stor stigning i lufttemperaturen fra minus- til plusgrader indenfor et relativt kort tidsrum, så utilstoppede afløbssystemer, der er normalt konstruerede og vedligeholdte ikke kan klare at lede vandet bort. Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og kælderdøre i forbindelse med kældertrapper. Der er ikke oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra højere niveau end jordoverfladen - fx gennem åbninger eller utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke har kunnet lede vandet bort Udgifter til reparation af røranlæg og KommuneForsikring A/S Betingelser

12 -installationer, herunder fejlfinding og opbrydning/udbedring af ikke vandskadede bygningsdele Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra akvarier og vandsenge Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag, åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette skyldes umiddelbart forinden indtruffet stormskade på bygningen Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, jf. punkt Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør Skade, forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Vandskade som følge af frostskade i skunkrum, loftsrum og lignende uopvarmede rum Frostsprængning af: Røranlæg, der tilfører bygningerne vand Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer Wc-kummer og cisterner Frostsprængning i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Frostsprængninger i skunkrum, loftsrum og lignende uopvarmede rum Udgifter til optøning Snetryk Dækningen gælder ikke i Grønland Indbrud eller forsøg herpå Hærværk på eller tyveri af indvendige bygningsdele dækkes udelukkende ved indbrud. Indbrud foreligger, når det ved tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele, som ikke er beregnet til indstigning, bevises, at uvedkommende har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Selskabets ansvar er i øvrigt betinget af, at vinduer er lukkede og forsvarligt tilhaspede. Der foreligger tillige indbrud, hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra voldeligt opbrudt, indmuret nøgleboks Hærværk, herunder graffiti, på eller tyveri af udvendige bygningsdele Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne. KommuneForsikring A/S Betingelser

13 Påkørsel Af enhver påkørselsskade bærer sikrede de første 2.000,- kr., hvis regres ikke kan gennemføres mod skadevolder Ikke dækningsberettigede skader, fx skade på hegn jf. punkt , erstattes ikke, uanset at regres kan gennemføres Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Rør - husejer Forsikringens omfang Skjulte rør og elvarmekabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum, eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i disse. Rørskadeforsikringen dækker: Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf Skade på skjulte elvarmekabler, som findes i og under ejendommens grundmurede bygninger, dog ikke i drivhuse Skade på de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation samt el- og tv-kabler Ved utætheder i afløbsinstallationer i jord gælder dog, at udgifterne til retablering af utætheder kun dækkes, hvis skaden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen, eller hvis der ved tv-inspektion bliver konstateret utætheder klassificeret som fejlklasse 3 eller derover (forklaring findes under punkt om skadeopgørelse) Udenfor forsikringsstedets grund er disse i jorden liggende rør og kabler, og som er omfattet af forsikringstagerens vedligeholdelsespligt, omfattet frem til hovedledning Forsikringen dækker endvidere: Nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse ved dækningsberettigede skader Undtagelser (se afsnit 4.00 generelle undtagelser) 1.17 Storm Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Storm og skypumpe samt eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade/skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. KommuneForsikring A/S Betingelser

14 Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Anden pludselig skade - bygning Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Anden pludselig skade Forsikringen dækker direkte fysisk skade på, eller tab af de i policen eller forsikringsbetingelserne nævnte genstande, ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset at årsagen ikke er pludselig Forsikringen dækker skade eller tab, der opstår i forsikringstiden Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade eller tab, der skyldes: Beslaglæggelse eller nationalisering Sprængningsarbejder på forsikringsstedet Forsæt eller grov uagtsomhed udvist af sikrede, nogen i sikredes ledelse eller nogen, hvis tilknytning til sikrede gør det rimeligt at identificere den pågældende med sikrede Temperaturændringer, kondens, fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening, sammenblanding, lyspåvirkning, ændringer i smag eller struktur med mindre det er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Tab af eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet, fx på grund af - slid og ælde, - rust, tæring eller korrosion - mangelfuld vedligeholdelse - genstandens egen beskaffenhed Fejlkonstruktion og materialefejl Tab forårsaget af strafbare forhold Pådragelse af nogen form for erstatningsansvar eller foranstaltninger til afværgelse heraf Frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg, medmindre skaden/skadeårsagen er omfattet af bygningsbrandforsikringen. Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang, en sådan skade ikke kan erstattes fra anden side Sætningsskade på bygninger eller anden skade, der er en følge af sætningsskade. KommuneForsikring A/S Betingelser

15 Skade eller tab for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, garantiforpligtigelse eller lov Skade eller tab, der skyldes hærværk herunder grafitti Skade og/eller tab, der er eller ville være dækket af eller undtaget i såvel forsikrede som ikke-forsikrede dækninger jf. nærværende forsikringsbetingelser Udvendigt produktionsudstyr - Storm Forsikringens omfang Forsikringen dækker direkte skade på udendørs faste produktionsanlæg i forbindelse med en dækningsberettiget storm- og snetryksskade samt skade som følge af nedstyrtende genstande, som er omfattet af storm- og husejerforsikringerne jf. punkt , og Eventuelle dækningsforbehold, herunder dækningsindskrænkninger, der er knyttet til den tegnede stormskade jf. punkt og husejerforsikring jf. punkt , vil også være gældende for nærværende forsikring Skure, halvtage o. lign. - bygning Forsikringens omfang Forsikringen dækker stormskade omfattet af den under denne police nævnte stormskadeforsikring jf. punkt 1.17, der rammer skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret og/eller støbt fundament, betonblokke eller trykimprægneret træ, der opfylder Dansk Standard (DS2122), inkl. indog udvendige udsmykninger, udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, markiser o.lign. samt have- parkanlæg, byggelegepladser og legepladser og faste legeredskaber i tilknytning til bygningen Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser Skade på udvendigt produktionsudstyr Eventuelle dækningsforbehold, herunder dækningsindskrænkninger, der er knyttet til den tegnede stormskade jf. punkt , vil også være gældende for nærværende forsikring Enhver form for fundament - bygning Forsikringens omfang Forsikringen omfatter bygningsfundamenter, herunder pilotering over 1 meters dybde under jordlinie eller under kældergulv i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen Det er en betingelse for forsikringens dækning, at de omfattede bygninger rammes af en dækningsberettiget skade omfattet af bygningsforsikringen Udvidet huslejetab bygning Forsikringens omfang Huslejetab Forsikringen dækker forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt, der overstiger den i forsikringen for bygning maksimale erstatning i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen. KommuneForsikring A/S Betingelser

16 Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en skade, der er omfattet af bygningsforsikringen Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt ville medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Erstatningen ydes på grundlag af det dokumenterede lidte tab med fradrag for sparede omkostninger, fx el, varme, rengøring mv Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Udvidet lovliggørelse - bygning Forsikringens omfang Nedennævnte bestemmelser erstatter de andetsteds i policen anførte bestemmelser vedrørende lovliggørelse Forsikringen dækker de forøgede bygningsudgifter, der påføres forsikringstageren i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, og som er forbundet med at opfylde krav (fx bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), som myndighederne i medfør af lovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted Det er en forudsætning: at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Maksimal erstatning Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af hver bygnings nyværdi og kan højst udgøre den på policens forside anførte forsikringssum Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum (indeksreguleret) pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkost- KommuneForsikring A/S Betingelser

17 ninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Dækningen omfatter ikke: Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Haveanlæg - bygning Forsikringens omfang Forsikringen dækker direkte skade på haveanlæg som følge af en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed omfattet af de på policen anførte dækninger for bygninger Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Hærværk på bygningsdele Forsikringens omfang Forsikringen dækker: Hærværk på bygningsdele. Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Graffiti og bemaling Ej heller dækkes skade, når bygningen er ubenyttet, henligger forladt eller er bestemt til nedrivning Anden genopførelse - bygning Forsikringens omfang Såfremt selskabet yder totalerstatning i henhold til gældende betingelser for bygningsforsikring til genopførelse af en tilsvarende bygning med samme byggemåde og på samme sted, kan sikrede vælge at anvende erstatningen til, genopførelse andetsteds i Danmark, genopførelse til andet formål, genopførelse ved anvendelse af anden byggemåde Udvidede oprydningsomkostninger - bygning Forsikringens omfang Oprydningsomkostninger Forsikringen dækker nødvendige udgifter i forbindelse med en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, der overstiger den i forsikringen for bygning maksimale erstatning Til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande. KommuneForsikring A/S Betingelser

18 Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Maksimal erstatning Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, medmindre policen er udvidet hertil Jordforurening - bygning Forsikringens omfang Forurening Forsikringen dækker i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet Udgifter til retablering af det under punkt nævnte materiale Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af bygningsforsikringen og som har ramt forsikringstagerens bygning eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord Maksimal erstatning Den maksimale erstatning udgør den på policen anførte forsikringssum, dog dækkes punkt og højst med ,- kroner pr. m3 jord/vand Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Forsikringen dækker ikke : Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Udvidet dækning for meromkostninger Forsikringens omfang Meromkostninger (ekstraomkostninger) Forsikringen dækker forsikringstagerens rimelige og dokumenterede ekstraomkostninger, der er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, og som ikke er omfattet af dækning for ekstraomkostninger på bygningsforsikringen jf. punkt , i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen. Det er en betingelse, at udgifterne ikke er omfattet af anden forsikring. KommuneForsikring A/S Betingelser

19 Udgifter ved skadeudbedringen til over-, natog helligdagsbetaling samt luft- og ekspresfragt Erstatning for ekstraomkostninger/udgifter jf. punkt og til imødegåelse af nedgang i omsætningen (driftstab), kan kun ske efter forudgående aftale med selskabet Det er en forudsætning: at reetablering af beskadiget bygning finder sted Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Såfremt der tillige er tegnet meromkostninger Løsøre jf. punkt 2.23, vil den maksimale erstatning dog udgøre summen af de 2 meromkostningsdækninger tilsammen. Der vil i den forbindelse ikke blive skelnet mellem, hvor stor en del af den samlede erstatning der skyldes bygningsskaden respektive løsøreskaden, blot at den samlede erstatning ikke overstiger den samlede sum af de 2 meromkostningsdækninger tilsammen Dækningsperiode Forsikringens dækningsperiode fremgår af policen Dækningsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres, og forsikringen dækker inden for det i policen anførte tidsrum, dog højst 1 måned efter skadens udbedring Ekstraomkostninger/udgifter - se punkt der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, dog med undtagelse af forlængelse af genopførelsesperioden som følge af, at en etableret restværdiforsikring bliver effektiv gennem betaling af erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning, ydes der ikke erstatning for de derved opståede ekstraomkostninger/udgifter Glas - bygning Forsikrede genstande Forsikringen omfatter ruder og glas eller erstatningsmaterialer herfor, der tilhører forsikringstageren og som henhører under den forsikrede risiko, jf. policens beskrivelse Forsikringens omfang Forsikringen dækker brud på de forsikrede ruder og glas eller erstatningsmaterialer herfor, efter at disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade sket på drivhuse, bygninger helt af glas samt skure, lysthuse, garager og lign Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg). KommuneForsikring A/S Betingelser

20 Skade sket ved bygningens sammenstyrtning, ildsvåde, lynnedslag, eksplosion eller nedstyrtning af luftfartøj, eller ved at det forsikrede glas rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra Skade sket ved ridsning eller afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger Skade sket, mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom Sanitet Forsikrede genstande Forsikringen omfatter wc-sanitet, cisterner, bidéter, håndvaske og badekar Forsikringens omfang Forsikringen dækker brud på de på forsikringsstedet installerede wc-sanitet, cisterner, bidèter, håndvaske og badekar, såfremt de som følge deraf er blevet uanvendelige Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på installationer, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på installationer, som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab. (fx overtidstillæg) Skade sket ved sammenstyrtning, ildsvåde, lynnedslag, eksplosion eller nedstyrtning af luftfartøj, eller ved at de forsikrede genstande rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra Skade sket ved ridsning eller afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger Skade sket, mens der foretages arbejde ved de forsikrede genstande eller murværket derom Frostsprængning i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Udgifter til optøning 1.32 Generelle udvidelser til de valgte dækninger I tilknytning til policens dækningsomfang vedrørende bygninger dækker forsikringen ved en erstatningsberettiget skade endvidere: Huslejetab Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en skade, der er omfattet af bygningsbrandforsikringen Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring. KommuneForsikring A/S Betingelser

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr.

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. 074 385 591 Dato 17.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere