Betingelser nr Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre"

Transkript

1 Betingelser nr Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse 0 Forsikringens omfang og forsikringssted Hvilke dækninger og udvidelser omfatter forsikringen? Hvor dækker forsikringen? 4 1 BYGNING Forsikrede bygninger mv Skema over omfattede og ikke omfattede genstande Dækninger og udvidelser Bygningsbrand Udvidet kortslutning - bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Rør - husejer Storm Anden pludselig skade - bygning Udvendigt produktionsudstyr - Storm Skure, halvtage o. lign. - bygning Enhver form for fundament - bygning Udvidet huslejetab bygning Udvidet lovliggørelse - bygning Haveanlæg - bygning Hærværk på bygningsdele Anden genopførelse - bygning Udvidede oprydningsomkostninger - bygning Jordforurening - bygning Udvidet dækning for meromkostninger Glas - bygning Sanitet Forsikringen dækker endvidere 20 2 LØSØRE Forsikrede genstande Forsikringen omfatter ikke Dækninger og udvidelser Løsørebrand Udvidet kortslutning - løsørebrand Løsøreindbrudstyveri Varegruppeskema F&P s sikringsniveauer Udvidet nøgledækning - løsøretyveri Tyveri på arbejdspladser Tyveridækning fra bil Løsørevandskade Hærværk på løsøre i bygning Anden pludselig skade - løsøre Udvidet genfremstillingsomkostninger- løsøre Udvidet dækning for lovliggørelse Udvidet oprydningsomkostninger - løsøre 45 KommuneForsikring A/S Betingelser

3 2.23 Meromkostninger - løsøre Forsikringen dækker endvidere 46 3 DRIFTSTAB Forsikrede tab Tab, i det omfang de omfattes af forsikringen Dækningsperiode Dækninger Dækningsbidrag - Pos. I Løn - Pos. II 48 4 FÆLLESBETINGELSER Forsikringen dækker ikke (generelle undtagelser for hele forsikringen) Forhold under forsikringens løbetid Oplysningspligt Præmieberegningsgrundlag Indeksregulering Forsikringens løbetid Opsigelse ved skade Forhold ved flerårig tegning af forsikringen Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser Besigtigelse 51 5 Forhold ved skade Generelt ved skadetilfælde Skadeopgørelse - bygning Skadeopgørelse - løsøre Skadeopgørelse - driftstab Selvrisiko Dobbeltforsikring Erstatningsudbetaling Regres Vurderingsforretning Lovgivning 58 KommuneForsikring A/S Betingelser

4 0 Forsikringens omfang og forsikringssted 0.01 Hvilke dækninger og udvidelser omfatter forsikringen? Forsikringen kan omfatte bygning, løsøre og driftstab Inden for hvert af disse områder er dækningsomfanget opbygget af en række dækninger og udvidelser. For bygninger, løsøre og driftstab er det samlede dækningsomfang nævnt i indholdsoversigten under overskriften Dækninger og udvidelser Hvilke dækninger og udvidelser, der er gældende for denne forsikring, er anført på policen. Dækninger og udvidelser, der ikke fremgår af policen, er ikke gældende for forsikringen Hvor dækker forsikringen? punkt dækker løsøreforsikringen dog tillige forsikrede genstande - med undtagelse af kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter - med indtil 15% af policens forsikringssum, dog højst ,- kr Dækning uden for forsikringsstedet (gældende for løsøre) Med indtil 15% af policens forsikringssum, i alt højst ,- kr. dækkes tillige forsikrede genstande - med undtagelse af kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter Udvidelsen under punkt gælder dog ikke ved tyveri fra forsikringstagerens arbejdspladser/byggepladser og lignende. Ved arbejdspladser forstås et sted, hvor der foregår en egentlig proces, udført af folk, som har denne opgave. Eksempelvis reparationer, service, bygge- og anlægsopgaver og lignende Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er anført i policen. Hvor der i det efterfølgende er anført en sumbegrænsning, gælder denne pr. forsikringssted For bygningsbrand- og løsørebrandforsikring forudsættes det medmindre andet er anført i policen - at forsikringsstedet er en ejendom helt eller i væsentlig grad opført af mur med hårdt tag, hvor der ikke findes brandfarligt lager eller anden brandfarlig virksomhed i nogen til ejendommen hørende bygning Dækning på forsikringsstedet I bygninger og skure, hvis ydervægge og/eller tagbeklædning er anderledes end betinget i KommuneForsikring A/S Betingelser

5 1 BYGNING 1.00 Forsikrede bygninger mv Bygninger og genstande, i det omfang de omfattes af forsikringen Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen For bygningsbrandforsikring (afsnit 1.11) gælder endvidere, at medmindre andet er nævnt i policen, forudsættes det at de forsikrede bygninger er opført helt eller i væsentlig grad af mur og forsynet med hårdt tag Bygningsmæssige forbedringer i lejede bygninger såsom f.eks. gulvbelægninger/trægulve, skillevægge, nedhængte lofter o.l. er ikke omfattet af bygningsforsikringen, men skal ved særskilt påtegning medtages under løsøreforsikringen. Såfremt der mellem udlejer og lejer er indgået kontraktmæssig aftale om, at ovennævnte bygningsmæssige forbedringer overgår til udlejer ved lejers fraflytning, vil nævnte bygningsforbedringer være medtaget på udlejers bygningspolice fra kontraktens indgåelse. KommuneForsikring A/S Betingelser

6 1.03 Skema over omfattede og ikke omfattede genstande Bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen - og som ikke falder under nogen af nedennævnte typer. Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament. Bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Storm Anden pludselig skade Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet 1) 1) 1) 1) Boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkshuse, driftsbygninger Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet på landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker. Udhuse, garager eller carporte Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet hvis det enten tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring - udover nedennævnte Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 m under Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet jordlinie eller under kældergulv. Gulvbelægninger, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 2) Trægulve i kældre og træværk på kældervægge. Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Udhæng, træverandaer, -altaner eller -terrasser. Omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Halvtage, overdækninger, carporte, baldakiner og markiser. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Solafskærmninger og skilte. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Vægmalerier, relieffer og øvrig udsmykning på bygningen, dog kun Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet med den håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt. Faste elinstallationer, herunder: Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Stikledninger, hoved- og fordelingskabler, kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, og som ikke er nævnt nedenfor Lysreklamer/lysskilte, ikke fritstående Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet KommuneForsikring A/S Betingelser

7 Bygningsbrand Insektskade Svampeskade Husejer Storm Anden pludselig skade Lysrør, pærer, fritstående lysreklamer/lysskilte. Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Projektøranlæg og fritstående lamper. Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Sol- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet af vedvarende/alternative energiformer 3) Gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg og hårde hvidevarer af ikke-erhvervslignende karakter. 4) Hegn, der ikke er murede (men dog ikke levende hegn), uanset om disse Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament. Murede hegn, nedgravede svømmebassiner, haveskulpturer og tårn- og Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet facadeure, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug og som er monteret på den forsikrede bygning Gårdbelægninger, grundvandspumper og antenner til ikkeerhvervsmæssig Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Ikke omfattet Omfattet brug, der ikke er monteret på den forsikrede bygning Flagstænger Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Drivhuse dog ikke glas, plankeværker, stakitter Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Haveanlæg. 5) Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Anlæg eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet deraf og beredskabsmateriel, der hører til bygningen. Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet pasning og vedligeholdelse af ejendommen. 6) Glas, ej heller ruder af andet materiale, medmindre der er tale om erstatningsmateriale Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet for glas, der er anbragt som fast/uoplukkelig tagbeklæd- ning i en forsikret bygning. Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygninger og åbning Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet af klimaskærm, under opførelsen eller i færdig stand 7) Forøget udnyttelse af etagearealet Omfattet Ikke omfattet Ikke omfattet Omfattet Omfattet Omfattet KommuneForsikring A/S Betingelser

8 Noter: 1) I Grønland omfattes dog bygninger der er opført på stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets bestemmelser. 2) Nedslidt trægulv betragtes ikke som færdigt gulv, når dette er pålagt plader eller spartlet og derefter beklædt med tæppe. 7) Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens m²-pris forøges som følge af ombygningen. Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag, ydervægge, vinduer og terrændæk. Betongulv betragtes som færdigt gulv i lokaler, der benyttes til produktion, lager, kælder, garage, fyrrum, værksted, depot og lignende. 3) Policen kan ved særlig påtegning være udvidet til at omfatte disse genstande. 4) Ved erhvervslignende karakter forstås fx erhvervsvaskerier, steder, hvor der foregår salg af madvarer såsom cafeteria, kantine og lignende, samt skolekøkkener. 5) Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen ydes i alt med højst ,- kr. (indeksreguleret jf. punkt 4.30) pr. forsikringsbegivenhed, og kun såfremt retablering finder sted, og skaden ikke skal dækkes af det offentlige i henhold til beredskabsloven. For stormskadeforsikring (afsnit 1.17), insektskadeforsikring (afsnit 1.13) og svampeskadeforsikring (afsnit 1.14) gælder dog, at skade på haveanlæg alene er omfattet i forbindelse med følgerne af en under pågældende forsikring dækningsberettiget skade på bygning eller en tilsvarende skade på naboejendommes bygning(er). 6) Erstatningen ydes med højst ,- kr. (indeksreguleret jf. punkt 4.30) pr. forsikringsbegivenhed, og kun såfremt genanskaffelse finder sted. KommuneForsikring A/S Betingelser

9 1.10 Dækninger og udvidelser Forsikringen omfatter de nedenfor nævnte dækninger og udvidelser (afsnit 1.11 til 1.31) der er anført i policen. I tilknytning hertil dækker forsikringen endvidere som anført i afsnit Bygningsbrand Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Brand (ildsvåde) Skade, der ikke kan anses som brand, fx svidning, forkulning, overophedning og smeltning Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Skade ved induktion, overspænding eller andre elektriske fænomener, selv om fænomenet er forårsaget af elektrisk uvejr (tordenvejr) Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentant udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden Skade på selve den sprængte dampkedel, hvis denne primært anvendes til produktion af elektricitet. Tørkogning af kedler til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj Ved at det forsikrede rammes af nedstyrtende luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Tilsodning Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg forårsaget ved kortslutning (elektrisk påvirkning), se dog punkt Skade på andet sædvanligt tilbehør og materiel, der udelukkende anvendes til pasning og vedligeholdelse af ejendommen, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende og derved kommer i brand eller beskadiges Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Udvidet kortslutning - bygningsbrand Forsikringens omfang Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. KommuneForsikring A/S Betingelser

10 Forsikringen dækker direkte skade forårsaget ved elektrisk påvirkning (kortslutning) Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade, som erstattes af garanti Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse Skade som følge af slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse Skade på spoler i synkronmotorer, fx i el-ure, programværker og styreenheder Skade på el-energivindmøller Skade omfattet af afsnit (lynnedslag) Insektskade Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Træ- og murødelæggende angreb af insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes alene udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Angreb, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende. Borehuller og misfarvning betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende Øvrige foranstaltninger til forebyggelse af insektangreb Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Svampeskade Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Angreb af træødelæggende svampe Dækningen omfatter skader, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter dækningens ophør (ved ejerskifte i indtil 3 måneder efter overtagelsesdatoen), medmindre der er tegnet forsikring i andet selskab Det er en forudsætning for dækningen, at det KommuneForsikring A/S Betingelser

11 forsikrede er vedligeholdt hensigtsmæssigt og fortløbende, herunder: at tage og inddækninger holdes tætte, at tagrender og nedløb holdes tætte og rensede, at vinduespartier og udvendige døre forsegles ved glaslister og overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra fx producenter, leverandører og forsikringsselskaber, og at træfacader overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra fx producenter, leverandører og forsikringsselskaber Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Rådskader Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler eller andre vejledninger, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Husejer Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Vandskader Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier og vandsenge Vand og olie, der siver ud fra skjulte rør til vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Ved skjulte rør forstås rør indbygget i væg, skab, skunk, gulv eller lignende Vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Ved voldsomt skybrud er usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm pr. minut eller 35 mm pr. døgn, så utilstoppede afløbssystemer, der er normalt konstrueret og vedligeholdt ikke kan klare at lede vandet bort. Voldsomt tøbrud er store mængder smeltevand, der opstår ved en stor stigning i lufttemperaturen fra minus- til plusgrader indenfor et relativt kort tidsrum, så utilstoppede afløbssystemer, der er normalt konstruerede og vedligeholdte ikke kan klare at lede vandet bort. Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og kælderdøre i forbindelse med kældertrapper. Der er ikke oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra højere niveau end jordoverfladen - fx gennem åbninger eller utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke har kunnet lede vandet bort Udgifter til reparation af røranlæg og KommuneForsikring A/S Betingelser

12 -installationer, herunder fejlfinding og opbrydning/udbedring af ikke vandskadede bygningsdele Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra akvarier og vandsenge Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag, åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette skyldes umiddelbart forinden indtruffet stormskade på bygningen Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, jf. punkt Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør Skade, forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Vandskade som følge af frostskade i skunkrum, loftsrum og lignende uopvarmede rum Frostsprængning af: Røranlæg, der tilfører bygningerne vand Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer Wc-kummer og cisterner Frostsprængning i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Frostsprængninger i skunkrum, loftsrum og lignende uopvarmede rum Udgifter til optøning Snetryk Dækningen gælder ikke i Grønland Indbrud eller forsøg herpå Hærværk på eller tyveri af indvendige bygningsdele dækkes udelukkende ved indbrud. Indbrud foreligger, når det ved tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele, som ikke er beregnet til indstigning, bevises, at uvedkommende har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Selskabets ansvar er i øvrigt betinget af, at vinduer er lukkede og forsvarligt tilhaspede. Der foreligger tillige indbrud, hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra voldeligt opbrudt, indmuret nøgleboks Hærværk, herunder graffiti, på eller tyveri af udvendige bygningsdele Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne. KommuneForsikring A/S Betingelser

13 Påkørsel Af enhver påkørselsskade bærer sikrede de første 2.000,- kr., hvis regres ikke kan gennemføres mod skadevolder Ikke dækningsberettigede skader, fx skade på hegn jf. punkt , erstattes ikke, uanset at regres kan gennemføres Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Rør - husejer Forsikringens omfang Skjulte rør og elvarmekabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum, eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i disse. Rørskadeforsikringen dækker: Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf Skade på skjulte elvarmekabler, som findes i og under ejendommens grundmurede bygninger, dog ikke i drivhuse Skade på de i jorden liggende rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallation samt el- og tv-kabler Ved utætheder i afløbsinstallationer i jord gælder dog, at udgifterne til retablering af utætheder kun dækkes, hvis skaden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen, eller hvis der ved tv-inspektion bliver konstateret utætheder klassificeret som fejlklasse 3 eller derover (forklaring findes under punkt om skadeopgørelse) Udenfor forsikringsstedets grund er disse i jorden liggende rør og kabler, og som er omfattet af forsikringstagerens vedligeholdelsespligt, omfattet frem til hovedledning Forsikringen dækker endvidere: Nødvendige udgifter til opsporing af utætheden samt omkostninger til udbedring og istandsættelse ved dækningsberettigede skader Undtagelser (se afsnit 4.00 generelle undtagelser) 1.17 Storm Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Storm og skypumpe samt eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade/skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. KommuneForsikring A/S Betingelser

14 Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre policen er udvidet hertil, jf. dog dækning af huslejetab/ekstraomkostninger (punkt og ) Anden pludselig skade - bygning Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger mv., jf. pkt. 1.00, ved: Anden pludselig skade Forsikringen dækker direkte fysisk skade på, eller tab af de i policen eller forsikringsbetingelserne nævnte genstande, ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset at årsagen ikke er pludselig Forsikringen dækker skade eller tab, der opstår i forsikringstiden Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade eller tab, der skyldes: Beslaglæggelse eller nationalisering Sprængningsarbejder på forsikringsstedet Forsæt eller grov uagtsomhed udvist af sikrede, nogen i sikredes ledelse eller nogen, hvis tilknytning til sikrede gør det rimeligt at identificere den pågældende med sikrede Temperaturændringer, kondens, fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening, sammenblanding, lyspåvirkning, ændringer i smag eller struktur med mindre det er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Tab af eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet, fx på grund af - slid og ælde, - rust, tæring eller korrosion - mangelfuld vedligeholdelse - genstandens egen beskaffenhed Fejlkonstruktion og materialefejl Tab forårsaget af strafbare forhold Pådragelse af nogen form for erstatningsansvar eller foranstaltninger til afværgelse heraf Frostsprængning af tagbeklædning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg, medmindre skaden/skadeårsagen er omfattet af bygningsbrandforsikringen. Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang, en sådan skade ikke kan erstattes fra anden side Sætningsskade på bygninger eller anden skade, der er en følge af sætningsskade. KommuneForsikring A/S Betingelser

15 Skade eller tab for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, garantiforpligtigelse eller lov Skade eller tab, der skyldes hærværk herunder grafitti Skade og/eller tab, der er eller ville være dækket af eller undtaget i såvel forsikrede som ikke-forsikrede dækninger jf. nærværende forsikringsbetingelser Udvendigt produktionsudstyr - Storm Forsikringens omfang Forsikringen dækker direkte skade på udendørs faste produktionsanlæg i forbindelse med en dækningsberettiget storm- og snetryksskade samt skade som følge af nedstyrtende genstande, som er omfattet af storm- og husejerforsikringerne jf. punkt , og Eventuelle dækningsforbehold, herunder dækningsindskrænkninger, der er knyttet til den tegnede stormskade jf. punkt og husejerforsikring jf. punkt , vil også være gældende for nærværende forsikring Skure, halvtage o. lign. - bygning Forsikringens omfang Forsikringen dækker stormskade omfattet af den under denne police nævnte stormskadeforsikring jf. punkt 1.17, der rammer skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret og/eller støbt fundament, betonblokke eller trykimprægneret træ, der opfylder Dansk Standard (DS2122), inkl. indog udvendige udsmykninger, udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, markiser o.lign. samt have- parkanlæg, byggelegepladser og legepladser og faste legeredskaber i tilknytning til bygningen Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser Skade på udvendigt produktionsudstyr Eventuelle dækningsforbehold, herunder dækningsindskrænkninger, der er knyttet til den tegnede stormskade jf. punkt , vil også være gældende for nærværende forsikring Enhver form for fundament - bygning Forsikringens omfang Forsikringen omfatter bygningsfundamenter, herunder pilotering over 1 meters dybde under jordlinie eller under kældergulv i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen Det er en betingelse for forsikringens dækning, at de omfattede bygninger rammes af en dækningsberettiget skade omfattet af bygningsforsikringen Udvidet huslejetab bygning Forsikringens omfang Huslejetab Forsikringen dækker forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt, der overstiger den i forsikringen for bygning maksimale erstatning i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen. KommuneForsikring A/S Betingelser

16 Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en skade, der er omfattet af bygningsforsikringen Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt ville medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Erstatningen ydes på grundlag af det dokumenterede lidte tab med fradrag for sparede omkostninger, fx el, varme, rengøring mv Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Udvidet lovliggørelse - bygning Forsikringens omfang Nedennævnte bestemmelser erstatter de andetsteds i policen anførte bestemmelser vedrørende lovliggørelse Forsikringen dækker de forøgede bygningsudgifter, der påføres forsikringstageren i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, og som er forbundet med at opfylde krav (fx bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), som myndighederne i medfør af lovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted Det er en forudsætning: at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Maksimal erstatning Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10% af hver bygnings nyværdi og kan højst udgøre den på policens forside anførte forsikringssum Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum (indeksreguleret) pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkost- KommuneForsikring A/S Betingelser

17 ninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Dækningen omfatter ikke: Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Haveanlæg - bygning Forsikringens omfang Forsikringen dækker direkte skade på haveanlæg som følge af en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed omfattet af de på policen anførte dækninger for bygninger Erstatning for træer, buske og andre planter betales alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle planter Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Hærværk på bygningsdele Forsikringens omfang Forsikringen dækker: Hærværk på bygningsdele. Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Graffiti og bemaling Ej heller dækkes skade, når bygningen er ubenyttet, henligger forladt eller er bestemt til nedrivning Anden genopførelse - bygning Forsikringens omfang Såfremt selskabet yder totalerstatning i henhold til gældende betingelser for bygningsforsikring til genopførelse af en tilsvarende bygning med samme byggemåde og på samme sted, kan sikrede vælge at anvende erstatningen til, genopførelse andetsteds i Danmark, genopførelse til andet formål, genopførelse ved anvendelse af anden byggemåde Udvidede oprydningsomkostninger - bygning Forsikringens omfang Oprydningsomkostninger Forsikringen dækker nødvendige udgifter i forbindelse med en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, der overstiger den i forsikringen for bygning maksimale erstatning Til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande. KommuneForsikring A/S Betingelser

18 Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Maksimal erstatning Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummen under denne udvidelse er inkl. standarddækning for oprydningsomkostninger, der måtte være nævnt andet steds i betingelserne Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, medmindre policen er udvidet hertil Jordforurening - bygning Forsikringens omfang Forurening Forsikringen dækker i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af forsikringen, udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet Udgifter til retablering af det under punkt nævnte materiale Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af bygningsforsikringen og som har ramt forsikringstagerens bygning eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord Maksimal erstatning Den maksimale erstatning udgør den på policen anførte forsikringssum, dog dækkes punkt og højst med ,- kroner pr. m3 jord/vand Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Forsikringen dækker ikke : Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Udvidet dækning for meromkostninger Forsikringens omfang Meromkostninger (ekstraomkostninger) Forsikringen dækker forsikringstagerens rimelige og dokumenterede ekstraomkostninger, der er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, og som ikke er omfattet af dækning for ekstraomkostninger på bygningsforsikringen jf. punkt , i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af bygningsforsikringen. Det er en betingelse, at udgifterne ikke er omfattet af anden forsikring. KommuneForsikring A/S Betingelser

19 Udgifter ved skadeudbedringen til over-, natog helligdagsbetaling samt luft- og ekspresfragt Erstatning for ekstraomkostninger/udgifter jf. punkt og til imødegåelse af nedgang i omsætningen (driftstab), kan kun ske efter forudgående aftale med selskabet Det er en forudsætning: at reetablering af beskadiget bygning finder sted Maksimal erstatning Erstatningen kan højst udgøre den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed Såfremt der tillige er tegnet meromkostninger Løsøre jf. punkt 2.23, vil den maksimale erstatning dog udgøre summen af de 2 meromkostningsdækninger tilsammen. Der vil i den forbindelse ikke blive skelnet mellem, hvor stor en del af den samlede erstatning der skyldes bygningsskaden respektive løsøreskaden, blot at den samlede erstatning ikke overstiger den samlede sum af de 2 meromkostningsdækninger tilsammen Dækningsperiode Forsikringens dækningsperiode fremgår af policen Dækningsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres, og forsikringen dækker inden for det i policen anførte tidsrum, dog højst 1 måned efter skadens udbedring Ekstraomkostninger/udgifter - se punkt der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, dog med undtagelse af forlængelse af genopførelsesperioden som følge af, at en etableret restværdiforsikring bliver effektiv gennem betaling af erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning, ydes der ikke erstatning for de derved opståede ekstraomkostninger/udgifter Glas - bygning Forsikrede genstande Forsikringen omfatter ruder og glas eller erstatningsmaterialer herfor, der tilhører forsikringstageren og som henhører under den forsikrede risiko, jf. policens beskrivelse Forsikringens omfang Forsikringen dækker brud på de forsikrede ruder og glas eller erstatningsmaterialer herfor, efter at disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade sket på drivhuse, bygninger helt af glas samt skure, lysthuse, garager og lign Skade på bygninger mv., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på bygninger mv., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab (fx overtidstillæg). KommuneForsikring A/S Betingelser

20 Skade sket ved bygningens sammenstyrtning, ildsvåde, lynnedslag, eksplosion eller nedstyrtning af luftfartøj, eller ved at det forsikrede glas rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra Skade sket ved ridsning eller afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger Skade sket, mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom Sanitet Forsikrede genstande Forsikringen omfatter wc-sanitet, cisterner, bidéter, håndvaske og badekar Forsikringens omfang Forsikringen dækker brud på de på forsikringsstedet installerede wc-sanitet, cisterner, bidèter, håndvaske og badekar, såfremt de som følge deraf er blevet uanvendelige Undtagelser (se også afsnit 4.00 generelle undtagelser) Skade på installationer, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade på installationer, som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil Driftstab eller andet indirekte tab. (fx overtidstillæg) Skade sket ved sammenstyrtning, ildsvåde, lynnedslag, eksplosion eller nedstyrtning af luftfartøj, eller ved at de forsikrede genstande rammes af sådant eller af nedfaldende genstande derfra Skade sket ved ridsning eller afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger Skade sket, mens der foretages arbejde ved de forsikrede genstande eller murværket derom Frostsprængning i uopvarmede bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Udgifter til optøning 1.32 Generelle udvidelser til de valgte dækninger I tilknytning til policens dækningsomfang vedrørende bygninger dækker forsikringen ved en erstatningsberettiget skade endvidere: Huslejetab Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en skade, der er omfattet af bygningsbrandforsikringen Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring. KommuneForsikring A/S Betingelser

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere