BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G."

Transkript

1 DANMARKS FAUNA J, F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER XI. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER (CICINDELIDAE OG CARABIDAE) LARVERNE VED SV. G. LARSSON MED 153 AFBILDNINGER I NY BEARBEJDELSE G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN 1941

2 Udgivet med Understøttelse af Carlsbergfondet, BIANCO LUNO A/S. KBHVN.

3 6663^ Sandspringere og Løbebiller. Af de til Adephagernes Underorden hørende fem danske Familier er de tre Haliplidae og Dytiscidae (Vandkalve) samt Gyrinidae (Hvirvlere) behandlede i 34. Bind af Danmarks Fauna". De to andre Familier Sandspringere (Cicin delidae) og Løbebiller (C ara bida e) behandles i dette Bind. 2. Oversigt over Familierne^). Følehornene indleddede indenfor Kindbakkernes Rod. Mundskjoldets Sider udvidede foran Følehornenes Indledningssted (Fig. 1, a) 1. Cicin déli dae. Følehornene indleddede bag Kindbakkernes Rod. Mundskjoldets Sider ikke udvidede foran Følehornenes Indledningssted (Fig. 1, b) 2. Caråbidae. Fig. 1. Hoved af Cicindela hybrida (a) og Carabus arvensis (b). K: Kindbakkernes Rod; F: Følehornenes Indledningssted; M: Mundskjold; O: Overlæbe. Side 3. *) En Oversigt over alle fem Adéphag-Familier findes i 34. Bind, 1*

4 4 1. Familie Cicindélidae. (Sandspringere). Følehornene som Regel traadformede, 11-leddede, indleddede indenfor Kindbakkernes Rod, Led nøgne. Mundskjoldets Sider udvidede foran Følehornenes Indledningssted (Fig. l,a). Metasternum foran Baghofterne med en Tværsøm. For- og Mellemhofterne kugleformede. Baghofterne tværbrede. Benene lange og slanke Løbeben, Fødderne femleddede. Bagkroppen med 6 (cj) eller 7 ($) frie Bugled, de 3 første sammenvoksede, men med tydelige Sømme. Hovedet stort, med hvælvede, fremspringende Øjne. Kindbakkerne seglformet krummede, stærkt tilspidsede, paa Indersiden med flere kraftige Tænder. Pronotum med et Tværindtryk bag Forranden og foran Roden. Vingedækkerne ikke forkortede. Flyvevingerne (hos de danske Arter) veludviklede. De forreste Hofteskaale bagtil lukkede. Forskinnebenene indvendig uden Indskæring, begge Endesporer anbragt ved Spidsen. Forføddernes Led hos (J udvidede og paa Undersiden børsteklædte. Sandspringerne er udprægede Rovdyr. De danske Arter er Solskinsdyr, der løber og flyver hurtigt og færdes paa solaabne, oftest grusede eller sandede Steder, saasom Veje, Heder, Klitter og Strandbredder. I Danmark findes kun en enkelt Slægt med 4 Arter.

5 1. Cicindela L. Kæbens Inderflig ved Spidsen med en bevægelig Klo. Pronotum med Længdemidtfure, meget smallere end Vingedækkerne. Vingedækkerne med fremtrædende Skuldre, oftest med hvid Tegning. Arterne klækkes om Eftersommeren og overvintrer baade som Larve og Imago. De træffes fremme baade Forsommer og Eftersommer. Oversigt over Arterne. 1. Overlæben sort, med en Længdemidtkøl 1. silvåtica. Overlæben hvid, uden Køl Læbepalperne mørke, metalskinnende. Oversiden som Regel grøn 2. campéstris. Læbepalpernes \. og 2. Led hvidgule. Oversiden som Regel mørkt bronzebrun Panden mellem Øjnene nøgen 3. hybrida. Panden mellem Øjnene behaaret 4. maritima. 1. C. sil våtica L. Oversiden bronzesort, Undersiden med violet og grønligt Metalskær. Læbepalperne mørkt bronzegrønne, Laarene blaasorte. Vingedækkerne hvert med en ofte i Midten afbrudt hvid Skulderplet, et hvidt Tværbaand bag Midten og en hvid Sideplet noget foran Spidsen. Vingedækkerne punkterede, indadtil med et Antal store, runde Gruber. Længde mm. Paa Hedebund, oftest nær Naaleskov, udbredt, men temmelig sjælden. Som Findesteder kan bl. a. nævnes Tisvilde, Hornbæk, Tromnæs; Sydfyen (Øster Hæsinge); Silkeborgegnen, Varde og Bornholm (Arnager, Hasle, Allinge). 2. C. campéstris L. Oversiden metalgrøn. Undersiden med kobberfarvet, grønt og blaagrønt Metalskær. Laarene kobberfarvede. Vingedækkerne hvert langs Side-

6 6 randen med 5 hvide Pletter, den forreste paa Skulderen, den bageste paa Spidsen, de 2 bageste undertiden forenede, samt yderligere med en hvid Plet bag Midten nær Sømmen. Vingedækkerne kornede. Længde mm. Oversidens Grundfarve varierer og kan i sjældne Tilfælde være blaalig eller næsten sort. Ogsaa den hvide Tegning varierer, idet nogle eller yderst sjældent alle Pletter forsvinder. Almindelig paa solaaben, især gruset eller sandet Bund. 3. C. hybrida L. (Fig. 2). Oversiden mørkt bronzebrun, undertiden med grønligt Skær, nogle Pletter paa Hovedet og Pronotums Tværfurer som Regel blaagrønne eller blaaviolette. Undersiden med kobberfarvet og grønt eller blaagrønt Metalskær. Laarene kobberfarvede. Vingedækkerne hvert med en hvid Skulderplet, en hvid Spidsplet og et hvidt, i Midten vinkelbøjet Tværbaand bag Midten. Vingedækkerne kornede, ofte ogsaa med mere eller mindre tydelig Punktur. Længde mm. (^: Penis langt tilspidset. Spidsen nedadbøjet (Fig. 3, a). Temmelig almindelig paa solaaben Sandbund. Fig. 2. Cicindela hybrida $ X3. Latr. 4. C. maritima Denne Form, der

7 undertiden opfattes som en Underart af den foregaaende, adskiller sig fra denne ved, at det mellem Øjnene liggende Parti af Panden ikke er nøgent, men forsynet med spredte hvide Haar, at Bagfødderne er tydeligt hos hybrida derimod næppe kortere end Bagskinnebenene, og at Hannens Parringsorgan er anderledes formet. Endvidere er Vingedækkernes Tværbaand oftest men ikke altid stærkere vinkelbøjet og mere bagudtrukket. Længde mm. (J: Penis kort tilspidset, Spidsen ikke tydeligt nedadbøjet. Endvidere hi/brlda er Penis forholdsvis betydelig mindre end hos hybrida (Pig. 3, b). Fig. 3. Penis af Cicindela hybrida (a) og C. maritima (b). Forekommer vistnok kun ved Stranden. Hidtil fundet paa Anholt, ved Hurup (Lille Vildmose) Strandby i Nordjylland, ved Sønderborg, paa Skallingen, Fanø (paa Vestkysten syd for Fanø Plantage og paa Østkysten nord for Nordby), Rømø og ved Ringkøbing Fjord samt paa Bornholm ved Dueodde. Den lever i Selskab med C. hybrida paa Fanøs Østkyst og muligvis ogsaa paa de andre Lokaliteter. 2. Familie Caråbidae. (Løbebiller). Følehornene som Regel traadformede, 11-leddede, indleddede bag Kindbakkernes Rod, de 2, 3 eller 4 første Led nøgne. Mundskjoldets Sider ikke udvidede foran Følehornenes Indledningssted (Fig. 1, b). Metasternum foran Baghofterne med en Tværsøm. For- og Mellemhofterne kugleformede, Baghofterne tværbrede. Benene Løbeben, Fødderne femleddede. Bagkroppen med 6, undtagelsesvis

8 8 (Brachynini) med 7 eller 8 frie Bugled, de 3 første sammenvoksede, men med tydelige Sømme. Panden paa hver Side, nær Øjets Inderrand med 1 eller 2, sjældent med flere børstebærende Punkter (Supraorbitalpunkter). Kindbakkerne som Regel kraftige, paa Ydersiden oftest med en bagtil bred, fremefter tilsmalnet Fure, der undertiden er forsynet med et Børstehaar. Kæbens Inderflig ved Spidsen ofte tandformet udtrukket, men (hos de danske Former) uden bevægelig Klo. Pronotum af meget forskellig Form. Scutellum (undtagen hos Omophron) synligt, som Regel gribende ind i Vingedækkernes Søm (undtagen hos Scaritini og Broscini, hvor Scutellum er anbragt paa en Forlængelse af Mesothorax, der adskiller Pronotum fra Vingedækkerne). Vingedækkerne hos nogle Slægtsgrupper (de saakaldte Truncatipennia) noget forkortede, saa at de ikke dækker Bagkroppen helt, og da bagtil mere eller mindre afstudsede, men som Regel ikke forkortede og bagtil indbugtede eller afrundede. Flyvevinger fuldt udviklede, rudimentære eller manglende. De forreste Hofteskaale bagtil enten lukkede eller aabne (Fig. 4). Mellembrystets Epimerer enten naaende ind til Mellemhofterne eller adskilt fra disse. Forskinnebenene (Fig. 5) enten med lige Inderrand og begge Endesporer anbragt ved Spidsen eller paa Indersiden med en mere eller mindre dyb Indskæring og da med den inderste Endespore rykket tilbage til Indskæringens Rod. Hos Scaritini

9 har Forskinnebenenes Spids udvendig en lang tornagtig Forlængelse (Fig. 5, d). Hos Hannen er som Regel Forfødderne (hyppigst de 3 eller 4 første Led) undertiden ogsaa Mellemfødderne udvidede og paa Undersiden børsteklædte. Løbebillerne har i Bagkroppen nær Spidsen nogle Analkirtler, der udsondrer en sviende, stinkende Vædske, som hos Carabus- Arterne kan sprøjtes ud i betydelig Afstand, og som hos Brachynini (Bombarderbillerne) fremkalder et lille Knald og en blaahvid Damp. Af Løbebillerne er mange Arter Rovdyr, men adskillige Arter er Planteædere, og enkelte, saasom Z ab ru s tenebrioides (Kornløbebillen), er endog undertiden optraadt som Skadedyr. Løbebillernes Levevis er ret forskellig. Nogle foretrækker høj, tør Bund, andre Moser og Søbredder, nogle er Skovdyr, andre træfpes paa aaben Bund. Nogle Arter lever ved Kildevæld i lerede Havskrænter. Paa Havstranden træffes ofte mange Løbebiller, ikke blot saadanne Arter, der egentlig hører hjemme her, men ogsaa undertiden Arter, som under særlige Vejrforhold sværmer til Stranden og da slaar sig ned her, eller som ved Oversvømmelser føres bort af Vandet fra deres egentlige Opholdssteder og skylles op andetsteds paa Stranden. Nogle Arter er Dagdyr, andre Aften- eller Natdyr. Ofte kan man ketse Løbebiller i urteagtig Vegetation, især henad Solnedgang, da de ligesom saa mange andre Biller ynder at gaa fra Jordbunden tilvejrs i Vegetationen. Nogle Arter træffes hyppigst i Træer og Buske, f. Eks. Calosoma- Arter og Dromius-Arter, og de sidste træffes ofte overvintrende under Bark. I Opskyllet ved Søer og Moser vil Sigtning ofte give godt Udbytte, og mange af de her forekommende Arter løber fremme paa Bredden i varmt Sol-

10 10 skinsvejr. Andre Arter maa søges under Sten, ved Planterødder eller i gamle Træstubbe. Enkelte Arter er knyttede til Dyreboer eller -gange. Nye Undersøgelser over Løbebillernes Udviklingsbiologi, foretagne af Dr. phil. Sven Gisle Larsson, har vist, at Arterne med Hensyn til Forplantningstidspunktet falder i to Grupper, Efteraarsforplanterne og Foraarsforplanterne. Hos begge Grupper klækkes Dyrene i Sommerens Løb, men hos den første Gruppe finder Forplantningen Sted allerede samme Efteraar, og Overvintringen finder da først og fremmest Sted i Larvestadiet, idet dog ogsaa et større eller mindre Antal Imagines overvintrer. Hos den anden Gruppe finder Forplantningen først Sted næste Foraar; hos nogle af disse Arter kommer de nyklækkede Dyr alle frem allerede samme Efteraar (Arter med Efteraarsbestand) medens de hos andre Arter overvintrer i Puppelejet, og atter andre danner en Overgang, idet de har en større eller mindre, men dog ikke fuldstændig Efteraarsbestand. I det følgende er disse Forhold angivet for de enkelte Arter, saaledes at Efteraarsforplantere er betegnet E, Foraarsforplantere med fuldstændig Efteraarsbestand F-f-, med betydelig Efteraarsbestand F (+), med lille Efteraarsbestand F (-i-) og uden Efteraarsbestand F -^. Nogle enkelte Foraarsforplantere synes at være to Aar om deres Udvikling, idet Larven overvintrer. Da de fleste Løbebiller har lange og ret stærke Følehorn og Ben, volder Præparationen som Regel ikke Besvær. For visse Arters Vedkommende bør man udpræparere Hannens Parringsorgan, hvilket som Regel let lader sig gøre, især paa friske Eksemplarer. Bestemmelsen er kun for enkelte af Slægterne forbundet med større Vanskelighed. Af Løbebiller er der hidtil fundet 299 Arter i Danmark. Nogle Arter, som kan ventes fundet hos os, er medtaget, men opført uden Nummer.

11 11 Oversigt over Slægtsgrupperne. 1. De forreste Hofteskaale bagtil aabne (Fig. 4, a) Følehornsled nøgne ^) 2. De forreste Hofteskaale bagtil lukkede (Fig. 4, b) Forskinnebenene indvendig ved Spidsen med en lidet dyb Indskæring, den ene Endespore rykket tilbage til Indskæringens Rod (omtrent som Fig. 5, b). Hovedet mindst saa bredt som Pronotum. Danske Arters Længde 4 6,5 mm 3. Notiophilini. Fig. 4. Forbrystet af Nebria brevicollis (a) og Pterostichus coerulescens (b); F. Forhofteskaalen; A, dens Aabning bagtil. Forskinnebenene indvendig uden Indskæring, begge Endesporer anbragt ved Spidsen (Fig. 5, a). Hovedet tydeligt smallere end Pronotum. Danske Arters Længde 6,5 40 mm Vingedækkernes Rod ikke randet. Danske Arters Længde mm 1. Carabini. Vingedækkernes Rod randet. Danske Arters Længde 6,5 16 mm 2. Nebriini. 4. Vingedækkerne hvert med 14 eller 15 Punktstriber. Scutellum usynligt. Kroppen kort og bred, næsten kredsrund (Fig. 19) 4. Omophr onini. Vingedækkene hvert i det højeste med 12 Punktstriber. Scutellum synligt. Kroppen mere langstrakt Følehornenes Led med lange, kraftige Børster 6. Lorocerin i. Følehornenes 2, 6. Led uden lange, kraftige Børster Forskinnebenenes Spids udvendig med en lang tornagtig Forlængelse (Fig. 5, d). Pronotum adskilt fra Vingedækkerne ved en Forlæn- 1) Hvor der om Følehornenes inderste Led siges, at de er nøgne", betyder dette, at de mangler den tætte, korte Behaaring, som de følgende Led er beklædt med.

12 12 gelse af Mesothorax, paa hvilken Scutellum er anbragt uden at gribe ind i Vingedækkernes Søm (Fig. 23) 7. Scaritini. Forskinnebenenes Spids udvendig uden tornagtig Forlængelse 7. fy Fig. 5. Højre Forskinneben af Nebria (a), Blethisa (b), Pterostichus (c) og Clivina (d) /Tebria miethisa!phrostichus CfivinacC Pronotum adskilt fra Vingedækkerne ved en Forlængelse af Mesothorax, paa hvilken Scutellum er anbragt uden at gribe ind i Vingedækkernes Søm (Fig. 24) 8. Broscfni. Mesothorax uden saadan Forlængelse. Scutellum paa sædvanlig Maade gribende ind i Vingedækkernes Søm 8. Vingedækkerne ikke forkortede, bagtil indbug' tede eller afrundede 9. Vingedækkerne mere eller mindre forkortede, saa at de ikke dækker Bagkroppen helt, bagtil mere eller mindre tydeligt afstudsede Forskinnebenene ved Spidsen paa Indersiden med en lidet dyb Indskæring (Fig. 5, b). Mellembrystets Epimerer naaende ind til Mellem-

13 13 hofterne. Vingedækkerne med store Gruber eller Øjepunkter. Danske Arters Længde 6,5 13 mm 5. El aphrini. Forskinnebenene paa Indersiden med en dyb Tanayaeus 13rmbidium j^<jonum, Fig. 6. Højre Kæbepalpe af Panagaeus (a), Bembidion (b) og Agonum (c). Indskæring (Fig. 5, c). Mellembrystets Epimerer adskilt fra Mellemhofterne Kæbepalpernes Endeled økseformet, indleddet paa den skraat udad afstudsede Spids af næstsidste Led (Fig. 6, a). Kroppen med udstaaende Behaaring. Vingedækkerne røde, med sort Korstegning 12. Panagaeini. Kæbepalpernes Endeled indleddet paa normal Maade i næstsidste Leds Spids Kæbepalpernes Endeled meget lille, meget kortere og smallere end det fortykkede næstsidste Led (Fig. 6, b). Følehornenes 1. og 2. Led nøgne. Kindbakkernes Yderfure fortil med et Børstehaar 9. Bembidiini. Kæbepalpernes Endeled ikke eller ikke meget kortere og smallere end næstsidste Led (som Fig. 6, c) Kindbakkernes Yderfure fortil med et Børstehaar 13. Kindbakkernes Yderfure uden Børstehaar Hovedets Pandefurer bagtil bøjet udad, omfattende Tindingerne. Vingedækkernes Sømstribe bagtil hageformet krummet fremefter. Kun 1. Følehornsled nøgent 10. Trechini. Hovedets Pandefurer ikke bøjet udad bagtil.

14 Vingedækkernes Sømstribe normal. 1. og 2. Følehornsled nøgne 11. Pogonini. Panden paa hver Side indenfor Øjet med 2 Børster 15. Fig. 7. Badister bipustulatus, Kindbakkerne set forfra : Panden paa hver Side indenfor Øjet kun med een Børste 17. Kindbakkerne med dybt indbugtet eller afstumpet Spids (Fig. 7) 15. Licinini. Kindbakkerne simpelt tilspidsede 16. Læbepalpernes næstsidste Led paa Indersiden med mere end 2 Børster 17. A m a ri n i. Læbepalpernes næstsidste Led paa Indersiden med kun 2 Børster 16. Pterostichini. Fig. 8. Chlaenius, venstre Vingedækkespids; S: Sidedækket; I: Inderlisten. 17. Forskinnebenene foruden med de sædvanlige 2 Endesporer (af hvilke den ene er rykket tilbage til Indskæringens Rod) med en kortere Endetorn ^) ved Spidsen indenfor den ved Spidsen anbragte Endespore. Den danske Art mm lang 18. Zabrini. Forskinnebenenes Spids uden saadan ekstra Endetorn 18. *) Denne uleddede Torn skjuler sig let bag Endesporen og ses bedst skraat udvendig og bag fra.

15 Vingedækkernes 8. Stribe fortsat bagtil helt hen til Sømspidsen og langs Bagranden indadtil begrænset af en Køl. Pronotum bredest ved eller nær ved Roden og her saa bredt som Vingedækkernes Rod. Den danske Art 7 8,5 mm lang 14. O od in i. Vingedækkernes 8. Stribe ikke fortsat til Sømspidsen. Pronotum som Regel ikke bredest ved Roden Vingedækkernes Siderand bag Sidedækkerne med fremtrædende Inderliste (Fig. 8). Vingedækkerne (hos de danske Arter) behaarede. De danske Arters Længde 8,5 15 mm 13. Chlaeniini. Vingedækkernes Siderand bag Sidedækkerne uden fremtrædende Inderliste Harpalini. 20. Skinnebenene paa Ydersiden tornklædte, med lange Endesporer. Pronotum ca. saa bredt som Vingedækkerne 20. Masoreini. Skinnebenene paa Ydersiden uden Torne. Pronotum smallere end Vingedækkerne Vingedækkernes Spidsrand (hos den danske Slægt) med en smal Hudsøm. Panden paa hver Side indenfor Øjnene kun med een Børste (den danske Art med metalblaa eller -blaagrønne Vingedækker) 23. Brachynfni. Vingedækkernes Spidsrand uden Hudsøm. Panden paa hver Side indenfor Øjnene med 2 Børster Pronotum i det højeste lidt længere end bredt, Siderne fuldstændigt randede 21. Lebiini. Pronotum næsten cylindrisk, betydelig længere end bredt. Siderne ufuldstændigt randede 22. Odacanthini. 1. Slægtsgruppe Carabini. Mellembrystets Epimerer naaende ind til Mellemhofterne. De forreste Hofteskaale bagtil aabne (Fig. 4, a, Side 1 1). Forskinnebenene indvendig uden Indskæring, begge Endesporer anbragt ved Spidsen. Kindbakkernes Yderfure uden Børstehaar

16 16 Følehornsled nøgne. Vingedækkernes Rod ikke randet. Til denne Gruppe hører vore største Løbebiller. Oversigt over Slægterne. 1. Hovedet snudeformet forlænget (Fig. 14). Baghofterne adskilt fra hinanden. Vingedækkerne med meget brede Sidedækker 3. Cychrus. Hovedet ikke snudeformet forlænget. Baghofterne berørende hinanden. Vingedækkerne med ret smalle Sidedækker Kindbakkerne paa Oversiden skraat rynkede. Følehornenes 2. og 3. Led sammentrykte, paa Oversiden mod Roden skarpkantede 1. Caloso ma. Kindbakkerne paa Oversiden glatte eller punkterede 2. Cårabus. 1. Calosoma Weber. (Pupperøver). Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kindbakkerne paa Oversiden skraat rynkede. Følehornenes Led nøgne, 2. Led meget kort, 3. Led meget langt, 2. og 3. Led sammentrykte og paa Oversiden skarpkantede mod Roden. Vingedækkerne med ret smalle Sidedækker. Baghofterne berørende hinanden. Oversigt over Arterne. 1. Pronotums Sider indbuede foran Baghjørnet.. 2. Pronotums Sider ikke indbuede bagtil Pronotums ophøjede Siderand forsvinder foran Baghjørnet. Mindre, mm.. 1. inquisitor. Pronotums ophøjede Siderand fortsat, omend svagt, lige til Baghjørnet. Større, mm 2. sycophånta. 3. Vingedækkerne lange, over IV2 Gang saa lange som tilsammen brede og over dobbelt saa

17 17 lange, som Pronotum er bredt, hvert med 3 Rækker gyldne elles guldgrønne Gruber paa mørk Bund 3. auropunctåtum. Vingedækkerne korte, ca. IVs Gang saa lange som tilsammen brede og ikke nær dobbelt saa lange, som Pronotum er bredt, hvert med 3 Rækker, ofte utydelige Gruber, der ikke afviger i Farve fra Grundfarven.. 4. reticulåtum. 1. C. inquisitor L. (Fig. 9). Kroppen med mørkt Metalskær, der paa Oversiden oftest er mørkt bronzeagtigt med grønlige Siderande paa Pronotum og Vingedækkerne, sjældnere grønligt eller blaaviolet. Følehorn og Ben sorte. Pronotum omtrent dobbeltsaa bredt som langt, fortil noget, bagtil stærkere tilsmalnet, med fortil stærkt rundede, bagtil indbuede Sider, tæt rynket- punkteret, bagtil paa hver Side med en Grube. Vingedækkerne brede, bagtil noget udvidede, hvert med 16 tæt punkterede Striber og med en Gruberække i 4., 8., og 12. Mellemrum. Forbrystforlængelsens Sidefurer forsvinder bagtil inden Spidsen. Længde mm. (^: Forføddernes Led udvidede. Mellemskinnebenene svagt indadkrummede, paa Indersiden tæt behaarede. I Løvskove, ud- Fig. 9. Calosoma inquisitor $. X 2V2. Victor Hansen : Sandspringere og Løbebiller. 2

18 18 bredt, men ikke helt almindelig. Imago træffes overvintrende under Mos og Bark og især i Juni jagende paa Træer og Buske, særlig maaske Eg. F -^. 2. C. sycophånta L. Metalblaa eller -blaasort, Vingedækkerne guldgrønne med mere eller mindre kraftigt rødgyldent Skær. Ligner iøvrigt den foregaaende, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved, at Vingedækkerne er bredere og fladere og deres 4., 8. og 12. Stribemellemrum kun forsynede med en ret fin Punktrække. Længde mm. (^: Forføddernes Led udvidede. Meget sjælden og enkeltvis. Grib Skov, Ordrup, Roskilde, Ringsted, Herlufsholm, Møen, Stubbekøbing, Bøtø, Nykøbing F, Vester Ulslev, Odense^ Nørrejylland, Haderslev, Stursbøl Plantage, Nybøl Skov (ved Aabenraa), Rønne, Snogebæk (1 Stk. paa Stranden i Juli 1938), Randkløve (2 døde Stkr. paa Stranden Juni 1937). Arten flyver vidt omkring og træff'es bl. a. paa Træer og Buske, jagende efter Sommerfuglelarver. F -^. 3. C. auropunctåtum Hbst. (sericeum Fabr.). Meget mere langstrakt end vore andre Arter. Sort, Oversiden ret mat, ofte med mørkt brunligt eller grønligt Metalskær, Vingedækkerne hvert med 3 Rækker gyldne eller guldgrønne Gruber i 4,, 8. og 12. Stribemellemrum. Pronotum ca. P/s Gang. saa bredt som langt, med stærkt rundede, fuldstændigt randede Sider, tæt og i Midten noget rynket punkteret, bagtil paa hver Side med en Grube. Vingedækkerne med fine Striber, Mellemrummene med fine buede Tværlinier. Forbrystforlængelsens Sidefurer bagtil fortsat til Spidsen. Længde mm. cj: Forføddernes Led stærkt, 4. svagt udvidet. Mellem- og Bagskinnebenene stærkt (hos $ svagt) indadkrummede og ved Spidsen paa Indersiden tæt behaarede. Især paa Strandfælleder, sjælden. Amagerfælled (nu vistnok forsvundet), Lollands Sydkyst (ved Hyllekrog); Udby Strand ved Randers, Holmsland Klit, Stadil Fjord,

19 19 Esbjerg Vesterstrand, Fanø, Haderslev, Abkjær Mose, Samsø. Den løber især fremme om Morgenen og om Aftenen og træffes bedst i Juni og Aug. Sept. F + C. auropunctatum Hbst. betragtes nu som Regel som en Underart af C. Madérae Fabr. 4. C. reticulåtum Fabr. Sort, Oversiden med grønligt, bronzeagtigt eller mørkt Metalskær. Pronotum ca. dobbelt saa bredt som langt, med stærkt rundede, fuldstændigt randede Sider, tæt, mod Siderne noget rynket punkteret, bagtil paa hver Side med en Grube. Vingedækkerne med fine, lidet regelmæssige Striber og groft tværrynkede Mellemrum, 4., 8. og 12. med en ofte utydelig Gruberække. Forbrystforlængelsens Sidefurer bagtil fortsat til Spidsen. Længde mm. ^: Forføddernes Led udvidede. Mellemskinnebenene meget svagt indadkrummede, paa Ydersiden tæt behaarede. Meget sjælden, hidtil kun fundet i det sydlige Jylland. Vest for Vejle, Nordvest for Kolding (1 Eks. paa en Sandmark, i Toppen af en Tidsel), Darum Strand, Overjerstal, Løgumkloster, Rends, Frøslev (Julianeaa), paa Sandbund, løbende fremme om Morgenen Kl. 5 6 midt i Juni. F+. 2. Cdrabus L. Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kindbakkerne paa Oversiden glatte eller fint punkterede. Vingedækkerne med ret smalle Sidedækker. Baghofterne berørende hinanden. Nogle Arter løber fremme om Dagen, f. Eks. C. nitens, medens andre først kommer frem efter Mørkets Frembrud; nogle af disse sidste, f. Eks. C. violaceus søger undertiden til Sommerfuglesamlernes Sukkerlokning. Over Slægten Carabus er der i nyeste Tid udkommet en stor Monografi af Stephan Breuning, der ind- 2*

20 20 deler de enkelte Arter i Hovedracer (subspecies), disse igen i Underracer (natio), disse atter i Varieteter (morpha) og disse endelig i individuelle Afvigelser (aberratio). Det kan betvivles, om den nyere Tids stærke Udspecificering med særskilt Benævnelse af alle de forskellige afvigende Former indenfor de enkelte Carabusarter altid har videnskabelig Berettigelse, og om den ikke undertiden skyldes andre og uberettigede Hensyn, saasom rent kommercielle Interesser. Ofte er Formerne kun vagt og daarligt afgrænsede fra hinanden og forbundne ved Overgange. For den, der kun beskæftiger sig med den danske Fauna, er Inddelingerne uden væsentlig Interesse, og i det følgende er kun anført enkelte korte Bemærkninger for nogle af Arterne. Oversigt over Arterne. 1. Overlæben trelappet (Fig. 10). Kroppen matsort. Vor største Art, mm 1. coriåceus. Overlæben tvelappet (Fig. 1, b) Vingedækkerne hvert med 3 eller 4 kraftige, ophøjede Længderibber 3. Fig. 10. Carabus coriåceus, Mundskjoldet (M). Vingedækkerne med anden Skulptur Vingedækkerne i Ribbemellemrummene med store, dybe, gyldne Gruber 6. clathråtus. Vingedækkerne i Ribbemellemrummene med anden Skulptur 4. Fig. 11. Carabus nitens, højere Forskinneben.

21 21 4. Vingedækkernes Ribbemellemrum rynkede eller svagt kornede 5. Vingedækkernes Ribbemellemrum med en Kæderække af aflange, ophøjede Korn Vingedækkernes Ribbemellemrum kraftigt tværrynkede, Forskinnebenenes Spids udvendigt tandformet udtrukket (Fig. 11). Mindre, mm 5. nitens. a eanctllalul Or inirical ns Fig. 12. Bageste Del af Pronotum hos Carabus cancellatus (a), C. granulatus (b) og C. intricatus (c). Vingedækkernes Ribbemellemrum meget fint rynkede eller svagt kornede. Forskinnebenenes Spids simpel. Større, mm... au rå tus Følehornsled som Regel rødt. Pronotums Baghjørner ret stærkt bagudtrukne (Fig. 12, a) 8. cancellatus. 1. Følehornsled sort. Pronotums Baghjørner kun svagt bagudtrukne (Fig. 12, b) 7. granulatus. 7. Vingedækkerne med fine, skarpe Længdestriber, hvis Mellemrum danner fine, skarpe, ophøjede Længdelinier, samt hvert med 3 Rækker store, dybe, metalfarvede Gruber 12. horténsis. Vingedækkerne med anden Skulptur Pronotum ikke bredere end langt, naar Baghjørnerne medregnes, disse ret spidse og ret stærkt bagudtrukne (Fig. 12, c). Kæbepalpernes Endeled paa Oversiden med en Længdefure langs Yderranden. 4. intricatus. Pronotum bredere end langt. Kæbepalpernes Endeled uden Fure paa Oversiden Vingedækkerne med tydeligt længdestribet Skulp-.

22 22 tur, i modsat Fald (nemoralis) hvert med 3 Rækker tydelige Gruber 10. Vingedækkerne med kornet Skulptur, uden Længdestriber eller Gruberækker Vingedækkerne sorte, meget fint og tæt længdestribede, hvert med 3 Rækker fine, ofte utydelige Gruber. Kæbepalpernes Endeled længere end næstsidste Led 11. convéxus. Vingedækkerne hvert med 3 Rækker grove eller ret grove Gruber. Kæbepalpernes Endeled ikke længere end næstsidste Led Følehornenes 2. Led over dobbelt saa langt som bredt. Vingedækkerne sorte, med metalfarvede Yderrande 3. problemåticus. Følehornenes 2. Led højst dobbelt saa langt som bredt. Vingedækkerne som Regel metalfarvede Hovedet mellem Øjnene groft rynket. Pronotums Baghjørner ret stærkt bagudtrukne. Længde mm 10. nemoralis. Hovedet mellem Øjnene fint rynket-punkteret. Pronotums Baghjørner svagere bagudtrukne. Længde mm 9. arvénsis. 13. Vingedækkerne meget højt hvælvede, kun lidt bredere end Pronotum, yderst fint kornede, med fedtagtig, svagt blaalig Glans, Pronotums Forrand i Midten ret stærkt indbuet 13. glabråtus. Vingedækkerne mindre højt hvælvede, oftest betydeligt bredere end Pronotum, mindre fint kornede, ret matte, sorte med metalfarvede Rande.. Pronotums Forrand kun svagt indbuet 2. V i o 1 å c e u s. 1. C. (Underslægt Procrustes Bon.) coriåceus L. (Læderløber). Sort, ret mat. Pronotum fint rynket eller rynketpunkteret. Baghjørnerne kun kort bagudtrukne. Vingedækkerne groft rynketpunkterede, undertiden hvert med 3 svagt antydede Gruberækker. Længde mm. Almindelig i Skove, under Mos, i gamle Stubbe o. lign. Steder. E. 2. C. violåceus L. (Fig. 13). Sort,. Vingedækkernes og som Regel ogsaa Pronotums Siderande metallisk pur-

23 23 purfarvede, violette, blaa eller grønne. Pronotum fint rynketpunkteret, Baghjørnerne ret langt bagudtrukne. Vingedækkerne tæt og regelmæssigt kornede, kun sjældent med Antydning af ophøjede, kornede Længdelinier. Længde mm. Almindelig i Skove under lignende Forhold som den foregaaende. Den kommer frem om Aftenen eller Natten og træffes hyppigt af Sommerfuglesamlere ved Sukkerlokning paa Træstammer. E. De danske Eksemplarer synes nærmest at tilhøre Nominatformen. 3. C. problemåticus Hbst. (catenulåtus Scop.). Sort, Oversiden blaasort, Pronotums og Vingedækkernes Siderande, ofte ogsaa Hoved og Pronotums Skive blaaviolette eller blaa. Pronotum rynketpunkteret. Siderne bagtil stærkt opadbøjede. Baghjørnerne langt bagudtrukne og Fig. 13. Carabus violaceus,^. X 1^3 ret skarpt afsatte mod Bagranden. Vingedækkerne hvert med 15 fine, ophøjede, i aflange Korn mere eller mindre tydeligt opløste Længdelinier, den 4., 8, og 12. hver med en Række større Gruber, Liniemellemrummene fint kornede eller kornetpunkterede. Længde mm. Hidtil kun fundet i Jylland, hvor den mange Steder er ret almindelig især paa tør, sandet Bund, baade i og udenfor Skove, men nogle Steder, særlig vistnok mod Øst, er den sjældnere. F +

24 24 De danske Eksemplarer hører til Formen scandinåvicus Born. 4. C. intricåtus L, Fladere, mere langstrakt og med længere Følehorn og Ben end nogen af vore andre Arter. Oversiden blaasort, Pronotums og Vingedækkernes Rande blaa eller blaaviolette. Hovedet langt og smalt. Pronotum rynket eller rynketpunkteret, Midtfuren kraftig, Bagranden rundet i eet med Baghjørnernes Inderside. Vingedækkerne groft rynkede, hvert med 3 mere eller mindre tydeligt fremtrædende Længderækker af grove aflange Korn, mellem hver af disse Rækker danner Rynkerne 3 mere eller mindre tydelige og uregelmæssige ophøjede Længderækker af ofte sammenflydende Korn. Længde mm. I Skove, under Mos og i gamle Stubbe, meget sjælden. Fyen; Jylland (Hald, Silkeborgegnen, bl. a. Gjessø Skov og Ry Sønderskov, Vejleegnen, bl. a. Munkebjerg, og Sønderjylland); Bornholm (Almindingen, Nexø, Hammeren). F-}-. 5. C. nitens L. (Guldløber). Adskilt fra alle vore andre Arter ved, at Forskinnebenenes Spids udvendig er tandformet udtrukket, og at de ret korte Følehorns 5. Led ved Roden er nøgent, og iøvrigt let kendelig ved Farven og Vingedækkernes Skulptur. Sort, Vingedækkerne smukt metalgrønne, sjældent rødgyldne, deres Siderande samt Hoved og Pronotum oftest rødgyldne. Pronotum med kun kort bagudtrukne Baghjørner, rynketpunkteret. Vingedækkerne med ophøjet Sømribbe og iøvrigt hvert med 3 kraftige, ophøjede, blankt sorte, undertiden hist og her afbrudte Længderibber, Mellemrummene tværrynkede. Længde mm. Udbredt men temmelig sjælden; paa aaben, især sandet eller gruset Bund. Træffes hyppigst om Forsommeren. F-^. [C. auråtus L. Oversiden guldgrøn. Følehornene sorte, de 4 første Led og Benene (undtagen Fødderne) brunrøde. Vingedækkernes Siderand rødgylden. Pronotums

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 58 VICTOR HANSEN RILLER XVI ROVBILLER 2. DEL MED 110 AFBILDNINGER I

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED DANMARKS FAUNA ILLUSTREKEDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING =: Bd. 62 = VICTOR HANSEN BILLER XVIII BARKBILLER MED ET BIOLOGISK AFSNIT

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTOTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 70 LEIF LYNEBORG TOVINGER IV HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS æv. ur J*>f. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 49 SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER I KOMMISSION

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

FAKTAARK OM STRANDDYR

FAKTAARK OM STRANDDYR FAKTAARK OM STRANDDYR SØPINDSVIN Tangborre Tangborren er et lille rundt og fladt søpindsvin. Den måler ca. 4 cm i diameter. Skallen er besat med spidse, mørkegrønne pigge. Piggene mangler dog tit, når

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Velkommen til Myrejagten

Velkommen til Myrejagten Velkommen til Myrejagten Hvad sker der for myrerne? Vi ser dem ikke, men myrerne lever faktisk alle vegne. Ja, nærmest uanset hvor i verden vi rejser hen, kan vi ikke slippe for dem. De findes i næsten

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere