VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station"

Transkript

1 VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station Værslevstien går lige forbi den gamle Forsinge stationsbygning. Foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen Ny udgave 2012

2 INDLEDNING Værslevstien går mellem Kalundborg og Gørlev og er en del af det regionale stisystem i Vestsjælland. Fra Skovbakkerne ved Værslev og til Gørlev fører stien ad det gamle, nedlagte jernbanespor. Denne strækning er ca.14 km lang, og vi har undersøgt strækningen for, hvilke planter og dyr der findes her. Formålet med undersøgelsen var i første omgang at lave en udførlig floraliste. Men stiens fysiske udformning er så iøjnefaldende, at vi også beskæftiger os med de kulturspor, der møder den rejsende. Og endelig har vi bemærket os de dyr, som vi har mødt på de mange besøg på stien. Figur 1. Et kort over strækningen. UNDERSØGELSEN Fra efteråret 2010 og gennem 2011 samt forår 2012 har Carsten utallige gange cyklet og gået ad Værslevstien. Hans har været med nogle gange og har deltaget i den botaniske del af undersøgelsen. Merete Crone har cyklet stien igennem i foråret 2011 med opmærksomheden rettet imod fuglene. Bagerst i rapporten er der en liste over de fugle, der er observeret langs stien. Anne Clausen har hjulpet med at redigeret rapporten. Tak til både Merete og Anne. VÆRSLEVSTIENS HISTORIE Jernbanen blev anlagt i og togdriften ophørte i Siden blev stien etableret på den gamle jernbanelinie som et spor, hvor man kan gå og cykle, og det er tilladt at ride i den østlige side af banelegemet, dog kun i den tidligere del af Hvidebæk kommune. Stiens lige og jævne forløb gennem landskabet minder hele tiden den rejsende om, at dette er en nedlagt jernbanestrækning. I hvert fald mindes man om det, når man nordfra først møder Forsinge gamle stationsbygning (se forsiden), dernæst Jerslev og Store Fuglede stationer for til sidst at ende på Gørlev Station. Man møder også gamle ledvogterhuse undervejs. I dag er stationerne Forsinge, Jerslev, St. Fuglede og Gørlev private boliger. Området omkring Jerslev station er overtaget af Simatek, en maskinstation, der laver industrifilteranlæg. 2

3 Figur 2. Modellen er udført af Gert Henriksen. Denne type damptog, fra 1903, var i mange år i drift på Værslevbanen. Modellen er lavet af genbrugsmaterialer. Hovedparten er pap, der ved påførsel af en speciel lak bliver stenhårdt. Foto CC. Figur 3. Jerslev station Foto CC. 3

4 Figur 4. Gørlev Station. Foto HC. Stien går som et lige spor gennem landskabet. For det meste er der udsigter over det stærkt opdyrkede landskab. Til tider er stien omgivet af træer og krat. Det er som om, man bevæger sig gennem en grøn tunnel. Fra tid til anden passeres gårde, huse, haver og bymæssig bebyggelse. Figur 5. En bro fører en vej over stien ved Bakkendrup, og stien fortsætter i en løvtunnel. Foto CC. 4

5 KILOMETERSTENENE De trekantede betonkilometersten viser afstanden fra Slagelse til stenen. Øverst angives antal km fra Slagelse, og nedenunder meterafstanden i 100 m. Stenene stod i banens østside for hver 100 m. En del står endnu på deres oprindelige plads, men mange er væltede eller fjernet. Nogle er ødelagt ved maskinslåning, som desværre foretages ret hårdhændet mod bl.a. stenene og levende hegn. Figur 6. En kilometersten. Foto CC. BANENS AFGRÆNSNING Den tidligere jernbane har i hele sin længde været afgrænset mod det åbne land af hovedsageligt egetræspæle med 3 jerntråde mellem pælene. Denne afgrænsning var placeret i begge sider, som regel langs banegrøfterne, og hegnet skulle hindre kreaturer og andet adgang til banen. Mange af pælene og jerntråd findes endnu, og de har sikkert stået der i 50 år eller mere, men rigtig meget er fjernet ved markarbejde. 5

6 Figur 7. Hegn med tre jerntråde. Foto HC. KRÆGEHEGN Nogle steder findes tætte, levende hegn langs stien, som højst sandsynligt har været med til at holde dyrene på marken og borte fra banen. Nord for Bøgelundsbakken findes et sådant hegn, nemlig et ca. 40 m langt Krægehegn og vest for Fugledegård et ca. 30 m langt Krægehegn. Kræge er en ældgammel form for blomme, som er indført til Danmark allerede i vikingetiden. Både frugter og blade på Kræge ligner slåens frugter og blade, men de er større. En Kræge er normalt kuglerund og 2-4 cm, og de sidder ofte to og to. Da Kræge for længst er udkonkurreret af nutidens forædlede blommer, er Kræger ikke almindelige. De findes hist og her i det vestsjællandske landskab som forvildede, typisk i levende hegn. At se et hegn udelukkende af Kræger og i disse længder, er meget ualmindeligt, og hegnene er bevaringsværdige, derfor er det lidt uheldigt, at man ved beskæring/slåning også beskadiger disse hegn. 6

7 Figur 8. Kræghegnet nord for Bøgelundsbakken samt CC. Foto HC. Figur 9. Kræge, foto HC. GUBBESTENEN Ca. 1 km. syd for Forsinge station er der på stiens vestlige side skiltning til "Gubbestenen". Man går 400 m op over marken, helst i et sprøjtespor, og her ligger den så, en kæmpe vandreblok, bragt hertil fra Sverige af isen under sidste istid. På toppen af stenen ses mange skålgruber eller -tegn, 7

8 formentlig lavet af vore forfædre i bronzealderen. Betydningen er uvis, men mange teorier er knyttet hertil, så som dødekult, frugtbarheds- eller afværgemagi, måske navigation? BØGELUNDSBAKKEN Ca. 2 km nord for Jerslev ligger Bøgelundsbakken mod øst. Bakken er 52 m høj, hvilket er det højeste punkt i stiens umiddelbare nærhed. Fra toppen af bakken er der en flot udsigt over bl.a. Tissø, Sjællands 4. største sø. På Bøgelundsbakken var der under 2. Verdenskrig en tysk observationspost med en besætning på 8-10 mand. Derfor kaldes bakken også i folkemunde for Tyskerbakken eller Tyskerskoven. Mellem bakken og stien løber Tranemose Å, som desværre er stærkt reguleret. Figur 10. Bøgelundsbakken og Tranemose å set fra syd. Foto CC. 8

9 Figur 11. Tranemose å. Foto CC. HALLEBY Å 2-3 km nord for Gørlev krydser Værslevstien Nedre Halleby Å. Åen afvander hele Store Åmose og hedder her Åmose Å. Ved Bromølle skifter åen navn til Nedre Åmose Å. Ved Øresø mølle skifter den igen navn til Øvre Halleby å. Åen løber dernæst gennem Lille Åmose og Tissø. Herefter hedder den Nedre Halleby Å med udløb gennem Flasken til Storebælt. Broen, der fører Værslevstien over Åen (figur 12) er ualmindelig solid. Den skulle kunne bære vægten af det passerende tog, og de kraftige jernbjælker under broen er iøjnefaldende. Figur 12. Nedre Halleby Å og den kraftige bro over åen. Foto CC. 9

10 EN LANGDYSSE Fra broen over Nedre Halleby Å kan man mod nordøst se en stor samling sten på en bakke. Det er en langdysse på ca. 40 m i længde, hvoraf den nordlige del tilsyneladende er bortgravet. I sydenden står en 2 m høj bautasten. Figur 13. Langdyssen ved Nedre Halleby å, i forgrunden Vild Kørvel. Foto HC. PLANTERNE Bagerst i rapporten ses en liste over alle de arter, vi har set langs Værslevstien. Vi har fundet ca. 280 forskellige urter og over 90 træer og buske, altså ca. 370 arter i alt. Når vi skriver ca. skyldes det, at nogle fund er usikre eller ikke er undersøgt til bunds endnu. Den danske flora omfatter i alt ca vilde planter, som menes selv at have fundet vej til Danmark. Desuden findes der et stort antal arter, som oprindeligt er indført, men som efterhånden har etableret sig i naturen. Man regner med, at mindst 300 arter tilhører denne kategori af indførte og forvildede arter. De fleste er indført med et formål for øje, og eksempler på disse er Skvalderkål, Sødskærm og Læge-Oksetunge, som alle tre findes på Værslevstien. Skvalderkål og Sødskærm er gamle køkkenurter, mens Læge-Oksetunge er en lægeplante. 10

11 Figur 14. Sødskærm, foto CC. Endelig findes der flere tusinder indførte planter til have- og landbrug, og nogle af disse kan sprede sig til naturen. Da der findes bebyggelse og haver langs en del af Værslevstien, er der mange af den slags arter i vores floraliste sidst i rapporten, f.eks. Påske- og Pinselilje, Blå Tidselkugle, Bjerg-Knopurt, Italiensk Skilla og buske som Forsytia, Blod- og Fjeld-Ribs. På et sted nær Store Fuglede Station ses en stor bevoksning af den sjældent forvildede Høj Skjolddrager. På Værslevstien er der ikke langt til de dyrkede arealer, så vækstforholdene på stien er næringsrige. Derfor er der mange høje urter ved stien som Stor Nælde, Lodden Dueurt og Foder- Kulsukker og mange kraftige græsser som Draphavre og Almindelig Hundegræs. Alle nyder de godt af nærings-rigdommen. Mange stræk bærer således præg af at være højstaudesamfund og frodigt græsland. Men på stiens mere næringsfattige steder findes også mindre planter som Gul Evighedsblomst og Håret Høgeurt, og man kan mange steder finde fine overdrevsarter som Almindelig - og Stor Knopurt. 11

12 Figur 15. Stor Nælde og sommerfuglelarver samt et eksemplar af den farverige Hamp-Hanekro. Foto CC Der er ofte en grøft eller et vådområde langs stien. Disse vandområder er også næringsrige, men planterne er nogle helt andre end på og i stiens nærmeste tørre omgivelser. Som eksempler på arter fra grøfter og kanaler kan nævnes Alm. Mjødurt, Gul Iris og den på figur 16 viste Gul Frøstjerne, som er en bemærkelsesværdig repræsentant for et godt ferskt vådområde. Figur 16. Gul Frøstjerne. Foto CC. 12

13 Endelig er der de skovklædte partier, hvor bunden er dækket af skovplanter som Bingelurt og Dunet Steffensurt. Disse områder er især iøjnefaldende i det tidlige forår, inden træerne springer ud, og løvet bliver for tæt. Så folder forårsfloraen sig ud med Hvid og Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore og Almindelig Guldstjerne. Nær bebyggelse ses de mere haveagtige Påske- og Pinseliljer, Vintergæk og Russisk Skilla. Nogle steder ses også den smukke Dorthealilje. Mange arter kunne fortjene en nærmere omtale, f.eks. den sjældent forvildede Have- Skorzoner, eller den meget sjældne Gyvelkvæler og gamle danske kulturarter som Humle og Asparges. Eller arter med pæne blomster som Aften-Pragtstjerne, Hvid Okseøje, Korn-Valmue og Kornblomst. Imidlertid vil vi begrænse os til at omtale en hjemmehørende dansk art, Merian, som findes i store bestande på nogle af stiens nordlige dele. MERIAN Merian (Origanum vulgare) er ikke en sjælden plante på Sjælland, hvor den kan findes på skrænter, i vejkanter, i skov og krat. Den dufter stærkt aromatisk, især hvis man nulrer blade og blomster. Merian blomstrer i juli-september med rødlige blomster. Sjældent har de hvide blomster, men en mindre bestand er fundet tæt på Jerslev Station, og på den nordligst del af stien. NordGen er en nordisk institution, der bl.a. indsamler frø og frugter fra kulturplanter i Norden. I 2009 besluttede NordGen at indsamle frø fra i alt 8 udvalgte vilde nordiske planter, som har et stort potentiale som krydder- eller lægeplanter, og som kan få, eller allerede har, økonomisk betydning. Blandt de 8 arter var en af dem netop Merian. Fig. 17. Merian. Foto CC. 13

14 Merian er en smuk plante, som tilhører Læbeblomstfamilien. Det er ifølge NordGen en lægeplante, krydderurt og prydplante, som vokser vildt i alle de oprindelige nordiske lande og også langt mod syd i Europa og i Asien. Den har været brugt i folkemedicinen i tusinder af år, og den blomstrende top af planterne har mange virkninger. Den kan indtages for behandling af bl.a. åndedrætsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer og menstruationssmerter. Desuden har den bl.a. bakteriedræbende virkning, og i øvrigt er den lettere giftig. Friske eller tørrede toppe af blomstrende planter bruges som krydderi. Bierne tiltrækkes stærkt af blomsterne. Merian både samles og dyrkes i Tyrkiet og Grækenland. Det er NordGens intention at finde frem til velegnede varieteter af Merian fra Norden, at dyrke og måske forædle disse, så de kan danne grundlag for en kommerciel udnyttelse af Merian (Nordic Gene Bank 2006: Spice- and Medicinal Plants in the Nordic and Baltic Countries.) Conservation of Genetic Resources. Alnap). AFSLUTNING Hvad enten man interesserer sig for planter, dyr eller naturen i almindelighed, så er en vandring på Værslevstien altid en oplevelse værd. Der er meget at se på, man må ikke forvente, at en eller to ture byder på forskellige blomster, en havørn eller et egern. Vores undersøgelse har strakt sig over ca. 2 år. Det er blevet til mange ture på alle årstider, og alligevel vil der være blomster, der er overset, og mange fugle og andre dyr, vi ikke har mødt endnu. God tur! Floraliste fra Værslevstien Urter Aften-Pragtstjerne Ager-Galtetand Ager-Kål Ager-Padderok Ager-Sennep Ager-Snerle Ager-Stedmoderblomst Agertidsel Akeleje Alm. Agermåne Alm. Ager-Svinemælk Alm. Brandbæger Alm. Bjørneklo Alm. Brunelle Alm. Fredløs Alm. Fuglegræs Alm. Guldstjerne Alm. Gåsemad Alm. Hanekro Alm. Hanekro med hvide blomster Alm. Hulsvøb Alm. Hundegræs Alm. Hønsetarm Alm. Katost Alm. Knopurt Alm. Kvik Alm. Kællingetand Alm. Mjødurt Alm. Pengeurt Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Røllike Alm. Snepryd Alm. Syre Alm. Svinemælk Alm. Torskemund Alm. Vinterkarse Angelik Aspargers Bellis Bidende Ranunkel Bidende Stenurt Bingelurt Bitter Bakkestjerne Bittersød Natskygge Bjerg-Knopurt Bleg Pileurt Bleggul Snerre Blæresmelde Blød Hejre Blød Storkenæb Blå Anemone Blå Tidselkugle Blåhat Bredbladet Dunhammer Bredbladet Mærke Bredbladet Timian Brudelys Brændende Kærlighed Bugtet Kløver Burre-Snerre Citronmelisse Cikorie Daglilje Dansk Arum Dorthealilje Draphavre Dunet Dueurt Dunet Steffensurt Dusk-Syre Døvnælde Eng-Brandbæger Eng-Forglemmigej Eng-Gedeskæg Eng-Kabbeleje Eng-Rapgræs Eng-Rottehale Eng-Rævehale Eng-Storkenæb Ensidig Klokke Enårig Rapgræs Erantis Feber-Nellikerod Fersken-Pileurt Filtbladet Kongelys Fin Kløver Finbladet Vejsennep Foder-Kulsukker Foder-Vikke Følfod Gaffel-Vortemælk Gederams Glat Burre Glat Dueurt Glat Vejbred Gold Hejre Græsbladet Fladstjerne 14

15 Grøn Skærmaks Grå Bynke Gul Anemone Gul Evighedsblomst Gul Fladbælg Gul Frøstjerne Gul Iris Gul Kløver Gul Okseøje Gul Snerre Gyvelkvæler (Orobanche hederae) Gærde-Kartebolle Gærde-Snerle Gærde-Valmue Gærde-Vikke Gåse-Potentil Hamp-Hanekro Have-Guldnælde Have-Skorzoner Hare-Kløver Haremad Hjertebladet Gemserod Hjortetrøst Horsetidsel Hulrodet Lærkespore (både i røde nuancer og i hvide) Humle-Sneglebælg Hunde-Viol Hvas Randfrø Hvid Anemone Hvid-Kløver Hvid Okseøje Hvid Snerre Hvidmelet Gåsefod Hyrdetaske Høj Nellikerod Høj Skjolddrager Høj Sødgræs Høst-Borst Høst-Tidløs Håret Høgeurt Håret Star Italiensk Arum Italiensk Skilla Japansk Pileurt Jordskok Judaspenge Kanadisk Bakkestjerne Kantet Dueurt Kattehale Kirtel-Kortstråle Klokkehyacint Kløftet Storkenæb Knold-Fladbælg Knoldet Brunrod Knop-Siv Korn-Valmue Korsknap Kost-Fuglemælk Krat-Viol Krat-Ærenpris Krokus sp. Krusemynte Kruset Tidsel Krybende Potentil Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Pileurt Kæmpe-Svingel Kær-Galtetand Kær-Svinemælk Kærmindesøster Lancet-Vejbred Lav Ranunkel Langklaset Vikke (usikkert) Liden Klokke Liden Lærkespore Liden Singrøn Liden Storkenæb Liden Torskemund Liggende Pileurt Lucerne Lugtløs Kamille Lupin sp. Lodden Dueurt Løgkarse Læge-Oksetunge Mangeløv sp. Markarve Mark-Bynke Mark-Krageklo Mark-Ærenpris Marts-Viol Matrem Merian (røde og hvide) Muse-Vikke Mælkebøtte sp. Nikkende Fuglemælk Nælde-Klokke Olie-ræddike Pastinak Pengebladet Fredløs Perle-Hyacint Pinselilje Plettet Arum Prikbladet Perikon Pyrenæisk Storkenæb Påskelilje Rabarber Rank Vejsennep Rejnfan Ru Svinemælk Rundbælg Russisk Skilla Rød Arve Rød Hestehov Rød Kløver Rød Stenurt Rød Svingel Rød Tandbæger Rød Tvetand Rørgræs Sct. Hansurt Sildig Gyldenris Skive-Kamille Skovmærke Skov-Burre Skov-Byg Skov-Fladbælg Skov-Forglemmigej Skov-Hullæbe Skov-Jordbær Skov-Løg Skvalderkål Skærm-Vortemælk Slangehoved Smalbladet Klokke (både blå og hvid) Småblomstret Balsamin Snerle-Pileurt Solsikke Sort Natskygge Spyd-Mælde Stinkende Storkenæb Studenternellike Stor Fladstjerne Stor Knopurt Stor Knopurt med hvide blomster Stor Nælde Storkronet Ærenpris Stribet Kløver Svaleurt Svine-Mælde Sværtevæld Sød Astragel Sødskærm Sæbeurt Tagrør Top-Star Tornet Salat Tornet Tidsel Trekløft-Stenbræk Tulipan sp. Tveskægget Ærenpris Tykbladet Ærenpris Tyndskulpet Brøndkarse Vand-Mynte Vand-Pileurt Vand-Skræppe Vand-Ærenpris Vandstjerne sp. Vejbred-Skeblad Vej-Pileurt Vild Gulerod Vild Kørvel Vintergæk Vorterod Vår-Gæslingeblomst Træer/buske Ahorn Alm. Berberis Alm. Hvidtjørn Alm. Hyld Alm. Røn Alm. Vedbend Aksel-Røn Ask Balsam-Poppel Benved Bjerg-Fyr Bleg Spiræa Blod-Ribs Brombær sp. Bærmispel sp. Bøg Bukketorn Bånd-Pil Cotoneaster dielsianus Dun-Birk Dunet gedeblad Engriflet Hvidtjørn Europæisk Lærk Fjeld-Ribs Forsythia Fugle-Kirsebær Glansbladet Hæg 15

16 Grå-Pil Guldregn Hanespore-Tjørn Hassel Havtorn Hestekastanie Hindbær Humle Hunde-Rose Hvid-Gran Hvid-Pil Ildtorn Irsk Vedbend (Hedera helix ssp. Hibernica) Japansk Lærk Kirsebær Kobber-Rose Korbær Krybende Benved (Euonymus fotunei ssp. radicans) Kræge Lancet-Pil Laurbærkirsebær Liguster Lodden Pil Mahonia Mangeblomstret Rose Mirabel Nobilis-Gran Navr Omorika-Gran Philadelphus (uægte jasmin) Pilebladet Spiræa Purpur-Pil Pyramide-Poppel Pære sp. Ribs Rynkeblad (Viburnum rytidophyllum) Rynket Rose Rød Kornel Rød-El Rød-Gran Selje-Røn Sitka-Gran Skovranke Slåen Skov-Elm Skov-Fyr Skov-Æble Skør-Pil Småbladet Lind Snebær Spids-Løn Stikkelsbær Stjernetop (Deutzia) Stilk-Eg Surkirsebær Syren Sølv-Poppel Taks Tatarisk Gedeblad Tørst Valnød Vedbend Vorte-Birk Vrietorn Øret Pil Svampe Alm. Morkel Alm. Stinksvamp Gul Fløjlsfod Hætte-Morkel Højstokket Støvbold Judasøre Knippe-svovlhat Krystal-Støvbold Kæmpestøvbold Parykblækhat Rødgrå Gråblad Skællet Stilksporesvamp Spiselig Morkel Sommerfugle Admiral Alm. Blåfugl Aurora Bredpande sp. Citron-måler Citronsommerfugl Det hvide C Grønåret Kålsommerfugl Lille Kålsommerfugl Nældens Takvinge Nældesommerfugl Skovrandøje Stor Kålsommerfugl Tidselfugl Andet Græshopper Guldsmede Pragt-vandnymfe Vandnymfer (røde, blå, sorte) Vinbjergsnegl (mange) Frø Markfirben Fugle Agerhøne Allike Blishøne Blåmejse Bogfinke Fasan Fiskehejre Fjeldvåge Gransanger Grønbenet Rørhøne Grønirisk Gråand Grå Fluesnapper Grågås Gråkrage Gråspurv Gul Vipstjert Gulbug Gulspurv Gærdesanger Gærdesmutte Gøg Havesanger Havørn Husskade Hvid Stork Hvid Vipstjert Knopsvane Kærsanger Landsvale Løvsanger Munk Musvit Musvåge Nattergal Natugle Ravn Rød Glente Rødstjert Rørhøg Rørhøne Rørsanger Råge Sangdrossel Sanglærke Sjagger Skarv Skovdue Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Stilits Stor Flagspætte Strandskade Stær Svaleklire Tornirisk Tornsanger Tårnfalk Vibe Pattedyr Egern Flagermus sp. Hare Kronhjort (snespor efter krondyr) Muldvarp (død) Pindsvin Ræv Rådyr Spidsmus 16

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Dispensation til biloplag på beskyttet natur Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj. 4573 Højby Sendt til: hoejby@autoophug.org og hojbyautogen@mail.tele.dk Den 12. februar 2015 Dispensation

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Seniorforsker, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde. ABH@DMU.DK Abstract Et flerårigt, fastliggende slåningsforsøg, 1996-2007, i en næringsrig

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

LOKALPLAN NR. 131 Cykelsti over Tryggevælde Å Hellested - Hårlev

LOKALPLAN NR. 131 Cykelsti over Tryggevælde Å Hellested - Hårlev LOKALPLAN NR. 131 Cykelsti over Tryggevælde Å Hellested - Hårlev Lokalplan nr. 131 Stevns Kommune Stevns Kommune Lokalplan nr. 131 Cykelsti. Indledning I forbindelse med drøftelserne i 2009 til ny skolestruktur

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Notat vedrørende kommunens myndighedsbehandling i forhold til: I forbindelse med anlæggelse af oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem.

Notat vedrørende kommunens myndighedsbehandling i forhold til: I forbindelse med anlæggelse af oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem. NATUR OG MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Robert Kure Vejmyndighed Teknik og Miljø Bornholms Regionskommune Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: naturogmiljoe@brk.dk www.brk.dk CVR: 26-69-63-48

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Spejder i Naturen. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Spejder i Naturen. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Spejder i Naturen Se landskabet! Tag cyklen og kør en tur. Du kan hurtigt opleve vidt forskellige landskaber, alle formet af naturen gennem tusinder af år. Vi mennesker har lavet om på naturen mange steder,

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted

Vestmotorvejen. Jernbanen. Ringsted Bringstrup skov - et godt sted at tage på opdagelse! Kender du den lille skov bag Bringstrup skole? Lidt syd for landsbyen Bringstrup hvor Bringstrup skole ligger, er der etableret en lille skov på 9,5

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år.

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Lis Højlund Pedersen, ENSPAC Roskilde Universitet 12 KORNERUP SØ Træernes udvikling gennem 9.000 år 400-00 Ædelgran, Rødgran

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Københavner Cup. 1. etape. 9. april 2015 Gadevang. Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund

Københavner Cup. 1. etape. 9. april 2015 Gadevang. Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund Københavner Cup 1. etape 9. april 2015 Gadevang Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund Kære Orienteringsløber Velkommen til 1. etape af Københavner Cup 2015. Det er nu femte år i træk, at Københavner

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Larve Puppe BIMOSEN. en fin dagsommerfugle lokalitet. lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv

Larve Puppe BIMOSEN. en fin dagsommerfugle lokalitet. lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv Imago Æg Larve Puppe BIMOSEN en fin dagsommerfugle lokalitet lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv hjælp til med at sikre deres fortsatte tilstedeværelse i Bimosen Ved Allan

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

BLOMSTER OG DEKORATIONER

BLOMSTER OG DEKORATIONER BLOMSTER OG DEKORATIONER Navn: Adresse: Årstal: Alder: Klub/forening: Indhold Side Dekorationer året rundt... 3 FORÅR Når foråret kommer... 4 En haveplan... 6 Forårsdekorationer... 7 Lidt om opbygning

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth

Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth PLEN Archived at http://orgprints.org/24747 Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr -forsøg med deres betydning for regulering af æblevikler i projektet Fruitgrowth Lene Sigsgaard Institut for Plante-

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a.

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

DANMARKS KIRKEDIGER KORTLÆGNING. Danmarks Naturfredningsforening August 2002

DANMARKS KIRKEDIGER KORTLÆGNING. Danmarks Naturfredningsforening August 2002 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Dato: 6. August 2002 Journal: 5-24-2/008863 Sagsbehandler: Jørgen M. Hansen 39 17 40 28, jh@dn.dk KORTLÆGNING AF DANMARKS KIRKEDIGER Danmarks Naturfredningsforening August

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011 Studietur til Sävsjö og Enköping Juni 2011 2 svenske byer med en tydelig parkprofil Enköping ligger ca. 30 km. fra Stokholm. Der er knap 40.000 indbyggere i kommunen Sävsjö ligger midt i Småland mellem

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske Fugletur til Hovvig Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 09.00 13.00 Hovvig er et naturreservat som ligger i Odsherred Kommune på Sjælland. Området er et menneskeskabt vådområde med et rigt fugleliv. Det blev

Læs mere

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER Den modne skovs kvaliteter kan skabes på relativ kort tid på begrænset plads. Det kan udnyttes i byens skove. Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen, Roland Gustavsson

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

NORDVESTSJÆLLANDS NATURHISTORISKE FORENING

NORDVESTSJÆLLANDS NATURHISTORISKE FORENING NORDVESTSJÆLLANDS NATURHISTORISKE FORENING PROGRAM November 2014 April 2015 49. Årgang Bestyrelse, revisorer, kasserer, og redaktion Formand Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862 Odinsvej 26, 4300 Holbæk E-mail:

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Banesti Fjerritslev - Brovst

Banesti Fjerritslev - Brovst Banesti Fjerritslev - Brovst Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banesti Fjerritslev - Brovst 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Fjerritslev - Brovst 2. udgave Leif Bertelsen Karup 2011 leif@lgbertelsen.dk

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere