VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station"

Transkript

1 VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station Værslevstien går lige forbi den gamle Forsinge stationsbygning. Foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen Ny udgave 2012

2 INDLEDNING Værslevstien går mellem Kalundborg og Gørlev og er en del af det regionale stisystem i Vestsjælland. Fra Skovbakkerne ved Værslev og til Gørlev fører stien ad det gamle, nedlagte jernbanespor. Denne strækning er ca.14 km lang, og vi har undersøgt strækningen for, hvilke planter og dyr der findes her. Formålet med undersøgelsen var i første omgang at lave en udførlig floraliste. Men stiens fysiske udformning er så iøjnefaldende, at vi også beskæftiger os med de kulturspor, der møder den rejsende. Og endelig har vi bemærket os de dyr, som vi har mødt på de mange besøg på stien. Figur 1. Et kort over strækningen. UNDERSØGELSEN Fra efteråret 2010 og gennem 2011 samt forår 2012 har Carsten utallige gange cyklet og gået ad Værslevstien. Hans har været med nogle gange og har deltaget i den botaniske del af undersøgelsen. Merete Crone har cyklet stien igennem i foråret 2011 med opmærksomheden rettet imod fuglene. Bagerst i rapporten er der en liste over de fugle, der er observeret langs stien. Anne Clausen har hjulpet med at redigeret rapporten. Tak til både Merete og Anne. VÆRSLEVSTIENS HISTORIE Jernbanen blev anlagt i og togdriften ophørte i Siden blev stien etableret på den gamle jernbanelinie som et spor, hvor man kan gå og cykle, og det er tilladt at ride i den østlige side af banelegemet, dog kun i den tidligere del af Hvidebæk kommune. Stiens lige og jævne forløb gennem landskabet minder hele tiden den rejsende om, at dette er en nedlagt jernbanestrækning. I hvert fald mindes man om det, når man nordfra først møder Forsinge gamle stationsbygning (se forsiden), dernæst Jerslev og Store Fuglede stationer for til sidst at ende på Gørlev Station. Man møder også gamle ledvogterhuse undervejs. I dag er stationerne Forsinge, Jerslev, St. Fuglede og Gørlev private boliger. Området omkring Jerslev station er overtaget af Simatek, en maskinstation, der laver industrifilteranlæg. 2

3 Figur 2. Modellen er udført af Gert Henriksen. Denne type damptog, fra 1903, var i mange år i drift på Værslevbanen. Modellen er lavet af genbrugsmaterialer. Hovedparten er pap, der ved påførsel af en speciel lak bliver stenhårdt. Foto CC. Figur 3. Jerslev station Foto CC. 3

4 Figur 4. Gørlev Station. Foto HC. Stien går som et lige spor gennem landskabet. For det meste er der udsigter over det stærkt opdyrkede landskab. Til tider er stien omgivet af træer og krat. Det er som om, man bevæger sig gennem en grøn tunnel. Fra tid til anden passeres gårde, huse, haver og bymæssig bebyggelse. Figur 5. En bro fører en vej over stien ved Bakkendrup, og stien fortsætter i en løvtunnel. Foto CC. 4

5 KILOMETERSTENENE De trekantede betonkilometersten viser afstanden fra Slagelse til stenen. Øverst angives antal km fra Slagelse, og nedenunder meterafstanden i 100 m. Stenene stod i banens østside for hver 100 m. En del står endnu på deres oprindelige plads, men mange er væltede eller fjernet. Nogle er ødelagt ved maskinslåning, som desværre foretages ret hårdhændet mod bl.a. stenene og levende hegn. Figur 6. En kilometersten. Foto CC. BANENS AFGRÆNSNING Den tidligere jernbane har i hele sin længde været afgrænset mod det åbne land af hovedsageligt egetræspæle med 3 jerntråde mellem pælene. Denne afgrænsning var placeret i begge sider, som regel langs banegrøfterne, og hegnet skulle hindre kreaturer og andet adgang til banen. Mange af pælene og jerntråd findes endnu, og de har sikkert stået der i 50 år eller mere, men rigtig meget er fjernet ved markarbejde. 5

6 Figur 7. Hegn med tre jerntråde. Foto HC. KRÆGEHEGN Nogle steder findes tætte, levende hegn langs stien, som højst sandsynligt har været med til at holde dyrene på marken og borte fra banen. Nord for Bøgelundsbakken findes et sådant hegn, nemlig et ca. 40 m langt Krægehegn og vest for Fugledegård et ca. 30 m langt Krægehegn. Kræge er en ældgammel form for blomme, som er indført til Danmark allerede i vikingetiden. Både frugter og blade på Kræge ligner slåens frugter og blade, men de er større. En Kræge er normalt kuglerund og 2-4 cm, og de sidder ofte to og to. Da Kræge for længst er udkonkurreret af nutidens forædlede blommer, er Kræger ikke almindelige. De findes hist og her i det vestsjællandske landskab som forvildede, typisk i levende hegn. At se et hegn udelukkende af Kræger og i disse længder, er meget ualmindeligt, og hegnene er bevaringsværdige, derfor er det lidt uheldigt, at man ved beskæring/slåning også beskadiger disse hegn. 6

7 Figur 8. Kræghegnet nord for Bøgelundsbakken samt CC. Foto HC. Figur 9. Kræge, foto HC. GUBBESTENEN Ca. 1 km. syd for Forsinge station er der på stiens vestlige side skiltning til "Gubbestenen". Man går 400 m op over marken, helst i et sprøjtespor, og her ligger den så, en kæmpe vandreblok, bragt hertil fra Sverige af isen under sidste istid. På toppen af stenen ses mange skålgruber eller -tegn, 7

8 formentlig lavet af vore forfædre i bronzealderen. Betydningen er uvis, men mange teorier er knyttet hertil, så som dødekult, frugtbarheds- eller afværgemagi, måske navigation? BØGELUNDSBAKKEN Ca. 2 km nord for Jerslev ligger Bøgelundsbakken mod øst. Bakken er 52 m høj, hvilket er det højeste punkt i stiens umiddelbare nærhed. Fra toppen af bakken er der en flot udsigt over bl.a. Tissø, Sjællands 4. største sø. På Bøgelundsbakken var der under 2. Verdenskrig en tysk observationspost med en besætning på 8-10 mand. Derfor kaldes bakken også i folkemunde for Tyskerbakken eller Tyskerskoven. Mellem bakken og stien løber Tranemose Å, som desværre er stærkt reguleret. Figur 10. Bøgelundsbakken og Tranemose å set fra syd. Foto CC. 8

9 Figur 11. Tranemose å. Foto CC. HALLEBY Å 2-3 km nord for Gørlev krydser Værslevstien Nedre Halleby Å. Åen afvander hele Store Åmose og hedder her Åmose Å. Ved Bromølle skifter åen navn til Nedre Åmose Å. Ved Øresø mølle skifter den igen navn til Øvre Halleby å. Åen løber dernæst gennem Lille Åmose og Tissø. Herefter hedder den Nedre Halleby Å med udløb gennem Flasken til Storebælt. Broen, der fører Værslevstien over Åen (figur 12) er ualmindelig solid. Den skulle kunne bære vægten af det passerende tog, og de kraftige jernbjælker under broen er iøjnefaldende. Figur 12. Nedre Halleby Å og den kraftige bro over åen. Foto CC. 9

10 EN LANGDYSSE Fra broen over Nedre Halleby Å kan man mod nordøst se en stor samling sten på en bakke. Det er en langdysse på ca. 40 m i længde, hvoraf den nordlige del tilsyneladende er bortgravet. I sydenden står en 2 m høj bautasten. Figur 13. Langdyssen ved Nedre Halleby å, i forgrunden Vild Kørvel. Foto HC. PLANTERNE Bagerst i rapporten ses en liste over alle de arter, vi har set langs Værslevstien. Vi har fundet ca. 280 forskellige urter og over 90 træer og buske, altså ca. 370 arter i alt. Når vi skriver ca. skyldes det, at nogle fund er usikre eller ikke er undersøgt til bunds endnu. Den danske flora omfatter i alt ca vilde planter, som menes selv at have fundet vej til Danmark. Desuden findes der et stort antal arter, som oprindeligt er indført, men som efterhånden har etableret sig i naturen. Man regner med, at mindst 300 arter tilhører denne kategori af indførte og forvildede arter. De fleste er indført med et formål for øje, og eksempler på disse er Skvalderkål, Sødskærm og Læge-Oksetunge, som alle tre findes på Værslevstien. Skvalderkål og Sødskærm er gamle køkkenurter, mens Læge-Oksetunge er en lægeplante. 10

11 Figur 14. Sødskærm, foto CC. Endelig findes der flere tusinder indførte planter til have- og landbrug, og nogle af disse kan sprede sig til naturen. Da der findes bebyggelse og haver langs en del af Værslevstien, er der mange af den slags arter i vores floraliste sidst i rapporten, f.eks. Påske- og Pinselilje, Blå Tidselkugle, Bjerg-Knopurt, Italiensk Skilla og buske som Forsytia, Blod- og Fjeld-Ribs. På et sted nær Store Fuglede Station ses en stor bevoksning af den sjældent forvildede Høj Skjolddrager. På Værslevstien er der ikke langt til de dyrkede arealer, så vækstforholdene på stien er næringsrige. Derfor er der mange høje urter ved stien som Stor Nælde, Lodden Dueurt og Foder- Kulsukker og mange kraftige græsser som Draphavre og Almindelig Hundegræs. Alle nyder de godt af nærings-rigdommen. Mange stræk bærer således præg af at være højstaudesamfund og frodigt græsland. Men på stiens mere næringsfattige steder findes også mindre planter som Gul Evighedsblomst og Håret Høgeurt, og man kan mange steder finde fine overdrevsarter som Almindelig - og Stor Knopurt. 11

12 Figur 15. Stor Nælde og sommerfuglelarver samt et eksemplar af den farverige Hamp-Hanekro. Foto CC Der er ofte en grøft eller et vådområde langs stien. Disse vandområder er også næringsrige, men planterne er nogle helt andre end på og i stiens nærmeste tørre omgivelser. Som eksempler på arter fra grøfter og kanaler kan nævnes Alm. Mjødurt, Gul Iris og den på figur 16 viste Gul Frøstjerne, som er en bemærkelsesværdig repræsentant for et godt ferskt vådområde. Figur 16. Gul Frøstjerne. Foto CC. 12

13 Endelig er der de skovklædte partier, hvor bunden er dækket af skovplanter som Bingelurt og Dunet Steffensurt. Disse områder er især iøjnefaldende i det tidlige forår, inden træerne springer ud, og løvet bliver for tæt. Så folder forårsfloraen sig ud med Hvid og Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore og Almindelig Guldstjerne. Nær bebyggelse ses de mere haveagtige Påske- og Pinseliljer, Vintergæk og Russisk Skilla. Nogle steder ses også den smukke Dorthealilje. Mange arter kunne fortjene en nærmere omtale, f.eks. den sjældent forvildede Have- Skorzoner, eller den meget sjældne Gyvelkvæler og gamle danske kulturarter som Humle og Asparges. Eller arter med pæne blomster som Aften-Pragtstjerne, Hvid Okseøje, Korn-Valmue og Kornblomst. Imidlertid vil vi begrænse os til at omtale en hjemmehørende dansk art, Merian, som findes i store bestande på nogle af stiens nordlige dele. MERIAN Merian (Origanum vulgare) er ikke en sjælden plante på Sjælland, hvor den kan findes på skrænter, i vejkanter, i skov og krat. Den dufter stærkt aromatisk, især hvis man nulrer blade og blomster. Merian blomstrer i juli-september med rødlige blomster. Sjældent har de hvide blomster, men en mindre bestand er fundet tæt på Jerslev Station, og på den nordligst del af stien. NordGen er en nordisk institution, der bl.a. indsamler frø og frugter fra kulturplanter i Norden. I 2009 besluttede NordGen at indsamle frø fra i alt 8 udvalgte vilde nordiske planter, som har et stort potentiale som krydder- eller lægeplanter, og som kan få, eller allerede har, økonomisk betydning. Blandt de 8 arter var en af dem netop Merian. Fig. 17. Merian. Foto CC. 13

14 Merian er en smuk plante, som tilhører Læbeblomstfamilien. Det er ifølge NordGen en lægeplante, krydderurt og prydplante, som vokser vildt i alle de oprindelige nordiske lande og også langt mod syd i Europa og i Asien. Den har været brugt i folkemedicinen i tusinder af år, og den blomstrende top af planterne har mange virkninger. Den kan indtages for behandling af bl.a. åndedrætsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer og menstruationssmerter. Desuden har den bl.a. bakteriedræbende virkning, og i øvrigt er den lettere giftig. Friske eller tørrede toppe af blomstrende planter bruges som krydderi. Bierne tiltrækkes stærkt af blomsterne. Merian både samles og dyrkes i Tyrkiet og Grækenland. Det er NordGens intention at finde frem til velegnede varieteter af Merian fra Norden, at dyrke og måske forædle disse, så de kan danne grundlag for en kommerciel udnyttelse af Merian (Nordic Gene Bank 2006: Spice- and Medicinal Plants in the Nordic and Baltic Countries.) Conservation of Genetic Resources. Alnap). AFSLUTNING Hvad enten man interesserer sig for planter, dyr eller naturen i almindelighed, så er en vandring på Værslevstien altid en oplevelse værd. Der er meget at se på, man må ikke forvente, at en eller to ture byder på forskellige blomster, en havørn eller et egern. Vores undersøgelse har strakt sig over ca. 2 år. Det er blevet til mange ture på alle årstider, og alligevel vil der være blomster, der er overset, og mange fugle og andre dyr, vi ikke har mødt endnu. God tur! Floraliste fra Værslevstien Urter Aften-Pragtstjerne Ager-Galtetand Ager-Kål Ager-Padderok Ager-Sennep Ager-Snerle Ager-Stedmoderblomst Agertidsel Akeleje Alm. Agermåne Alm. Ager-Svinemælk Alm. Brandbæger Alm. Bjørneklo Alm. Brunelle Alm. Fredløs Alm. Fuglegræs Alm. Guldstjerne Alm. Gåsemad Alm. Hanekro Alm. Hanekro med hvide blomster Alm. Hulsvøb Alm. Hundegræs Alm. Hønsetarm Alm. Katost Alm. Knopurt Alm. Kvik Alm. Kællingetand Alm. Mjødurt Alm. Pengeurt Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Røllike Alm. Snepryd Alm. Syre Alm. Svinemælk Alm. Torskemund Alm. Vinterkarse Angelik Aspargers Bellis Bidende Ranunkel Bidende Stenurt Bingelurt Bitter Bakkestjerne Bittersød Natskygge Bjerg-Knopurt Bleg Pileurt Bleggul Snerre Blæresmelde Blød Hejre Blød Storkenæb Blå Anemone Blå Tidselkugle Blåhat Bredbladet Dunhammer Bredbladet Mærke Bredbladet Timian Brudelys Brændende Kærlighed Bugtet Kløver Burre-Snerre Citronmelisse Cikorie Daglilje Dansk Arum Dorthealilje Draphavre Dunet Dueurt Dunet Steffensurt Dusk-Syre Døvnælde Eng-Brandbæger Eng-Forglemmigej Eng-Gedeskæg Eng-Kabbeleje Eng-Rapgræs Eng-Rottehale Eng-Rævehale Eng-Storkenæb Ensidig Klokke Enårig Rapgræs Erantis Feber-Nellikerod Fersken-Pileurt Filtbladet Kongelys Fin Kløver Finbladet Vejsennep Foder-Kulsukker Foder-Vikke Følfod Gaffel-Vortemælk Gederams Glat Burre Glat Dueurt Glat Vejbred Gold Hejre Græsbladet Fladstjerne 14

15 Grøn Skærmaks Grå Bynke Gul Anemone Gul Evighedsblomst Gul Fladbælg Gul Frøstjerne Gul Iris Gul Kløver Gul Okseøje Gul Snerre Gyvelkvæler (Orobanche hederae) Gærde-Kartebolle Gærde-Snerle Gærde-Valmue Gærde-Vikke Gåse-Potentil Hamp-Hanekro Have-Guldnælde Have-Skorzoner Hare-Kløver Haremad Hjertebladet Gemserod Hjortetrøst Horsetidsel Hulrodet Lærkespore (både i røde nuancer og i hvide) Humle-Sneglebælg Hunde-Viol Hvas Randfrø Hvid Anemone Hvid-Kløver Hvid Okseøje Hvid Snerre Hvidmelet Gåsefod Hyrdetaske Høj Nellikerod Høj Skjolddrager Høj Sødgræs Høst-Borst Høst-Tidløs Håret Høgeurt Håret Star Italiensk Arum Italiensk Skilla Japansk Pileurt Jordskok Judaspenge Kanadisk Bakkestjerne Kantet Dueurt Kattehale Kirtel-Kortstråle Klokkehyacint Kløftet Storkenæb Knold-Fladbælg Knoldet Brunrod Knop-Siv Korn-Valmue Korsknap Kost-Fuglemælk Krat-Viol Krat-Ærenpris Krokus sp. Krusemynte Kruset Tidsel Krybende Potentil Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Pileurt Kæmpe-Svingel Kær-Galtetand Kær-Svinemælk Kærmindesøster Lancet-Vejbred Lav Ranunkel Langklaset Vikke (usikkert) Liden Klokke Liden Lærkespore Liden Singrøn Liden Storkenæb Liden Torskemund Liggende Pileurt Lucerne Lugtløs Kamille Lupin sp. Lodden Dueurt Løgkarse Læge-Oksetunge Mangeløv sp. Markarve Mark-Bynke Mark-Krageklo Mark-Ærenpris Marts-Viol Matrem Merian (røde og hvide) Muse-Vikke Mælkebøtte sp. Nikkende Fuglemælk Nælde-Klokke Olie-ræddike Pastinak Pengebladet Fredløs Perle-Hyacint Pinselilje Plettet Arum Prikbladet Perikon Pyrenæisk Storkenæb Påskelilje Rabarber Rank Vejsennep Rejnfan Ru Svinemælk Rundbælg Russisk Skilla Rød Arve Rød Hestehov Rød Kløver Rød Stenurt Rød Svingel Rød Tandbæger Rød Tvetand Rørgræs Sct. Hansurt Sildig Gyldenris Skive-Kamille Skovmærke Skov-Burre Skov-Byg Skov-Fladbælg Skov-Forglemmigej Skov-Hullæbe Skov-Jordbær Skov-Løg Skvalderkål Skærm-Vortemælk Slangehoved Smalbladet Klokke (både blå og hvid) Småblomstret Balsamin Snerle-Pileurt Solsikke Sort Natskygge Spyd-Mælde Stinkende Storkenæb Studenternellike Stor Fladstjerne Stor Knopurt Stor Knopurt med hvide blomster Stor Nælde Storkronet Ærenpris Stribet Kløver Svaleurt Svine-Mælde Sværtevæld Sød Astragel Sødskærm Sæbeurt Tagrør Top-Star Tornet Salat Tornet Tidsel Trekløft-Stenbræk Tulipan sp. Tveskægget Ærenpris Tykbladet Ærenpris Tyndskulpet Brøndkarse Vand-Mynte Vand-Pileurt Vand-Skræppe Vand-Ærenpris Vandstjerne sp. Vejbred-Skeblad Vej-Pileurt Vild Gulerod Vild Kørvel Vintergæk Vorterod Vår-Gæslingeblomst Træer/buske Ahorn Alm. Berberis Alm. Hvidtjørn Alm. Hyld Alm. Røn Alm. Vedbend Aksel-Røn Ask Balsam-Poppel Benved Bjerg-Fyr Bleg Spiræa Blod-Ribs Brombær sp. Bærmispel sp. Bøg Bukketorn Bånd-Pil Cotoneaster dielsianus Dun-Birk Dunet gedeblad Engriflet Hvidtjørn Europæisk Lærk Fjeld-Ribs Forsythia Fugle-Kirsebær Glansbladet Hæg 15

16 Grå-Pil Guldregn Hanespore-Tjørn Hassel Havtorn Hestekastanie Hindbær Humle Hunde-Rose Hvid-Gran Hvid-Pil Ildtorn Irsk Vedbend (Hedera helix ssp. Hibernica) Japansk Lærk Kirsebær Kobber-Rose Korbær Krybende Benved (Euonymus fotunei ssp. radicans) Kræge Lancet-Pil Laurbærkirsebær Liguster Lodden Pil Mahonia Mangeblomstret Rose Mirabel Nobilis-Gran Navr Omorika-Gran Philadelphus (uægte jasmin) Pilebladet Spiræa Purpur-Pil Pyramide-Poppel Pære sp. Ribs Rynkeblad (Viburnum rytidophyllum) Rynket Rose Rød Kornel Rød-El Rød-Gran Selje-Røn Sitka-Gran Skovranke Slåen Skov-Elm Skov-Fyr Skov-Æble Skør-Pil Småbladet Lind Snebær Spids-Løn Stikkelsbær Stjernetop (Deutzia) Stilk-Eg Surkirsebær Syren Sølv-Poppel Taks Tatarisk Gedeblad Tørst Valnød Vedbend Vorte-Birk Vrietorn Øret Pil Svampe Alm. Morkel Alm. Stinksvamp Gul Fløjlsfod Hætte-Morkel Højstokket Støvbold Judasøre Knippe-svovlhat Krystal-Støvbold Kæmpestøvbold Parykblækhat Rødgrå Gråblad Skællet Stilksporesvamp Spiselig Morkel Sommerfugle Admiral Alm. Blåfugl Aurora Bredpande sp. Citron-måler Citronsommerfugl Det hvide C Grønåret Kålsommerfugl Lille Kålsommerfugl Nældens Takvinge Nældesommerfugl Skovrandøje Stor Kålsommerfugl Tidselfugl Andet Græshopper Guldsmede Pragt-vandnymfe Vandnymfer (røde, blå, sorte) Vinbjergsnegl (mange) Frø Markfirben Fugle Agerhøne Allike Blishøne Blåmejse Bogfinke Fasan Fiskehejre Fjeldvåge Gransanger Grønbenet Rørhøne Grønirisk Gråand Grå Fluesnapper Grågås Gråkrage Gråspurv Gul Vipstjert Gulbug Gulspurv Gærdesanger Gærdesmutte Gøg Havesanger Havørn Husskade Hvid Stork Hvid Vipstjert Knopsvane Kærsanger Landsvale Løvsanger Munk Musvit Musvåge Nattergal Natugle Ravn Rød Glente Rødstjert Rørhøg Rørhøne Rørsanger Råge Sangdrossel Sanglærke Sjagger Skarv Skovdue Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Stilits Stor Flagspætte Strandskade Stær Svaleklire Tornirisk Tornsanger Tårnfalk Vibe Pattedyr Egern Flagermus sp. Hare Kronhjort (snespor efter krondyr) Muldvarp (død) Pindsvin Ræv Rådyr Spidsmus 16

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

Biele Karpaty. Tjekkiet juli 2012. På toppen af Oblik

Biele Karpaty. Tjekkiet juli 2012. På toppen af Oblik Biele Karpaty Tjekkiet juli 2012 På toppen af Oblik Indholdsfortegnelse Side Dag-rapporter 2-16 Fredag - Niels og Katrine 2 Lørdag - Søren og Erika 3 Søndag - Sten og Malene 5 Mandag - Claus og Jytte 7

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme Niels Ryberg (1725 1804) var en foregangsmand på mange felter. Han var en af de første godsejere, der gennemførte udskiftningen, og da det kneb med at få inddæmmet Helnæs Made, overdrog han græsningsretten

Læs mere

Gyldensteens Inddæmmede Strand

Gyldensteens Inddæmmede Strand Med en helt usædvanlig åbenhjertighed beskrev Carl-Johan Bernstorff i 1958, hvilken skuffelse Gyldensteens store inddæmning fra 1871 havde været op gennem tiden. I tidsskriftet»dansk Hjemstavn«gav han

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Maj 2005 Udgiver: Nykøbing-Rørvig Kommune Dragsholm Kommune Trundholm Kommune Odsherred Naturskole Odsherred Statsskovdistrikt Odsherred Miljøråd Tekst og tilrettelæggelse:

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Camilla Plums guide. Bregner - de blomsterløse side 38. Moderne roser side 22. Haveglæder

Camilla Plums guide. Bregner - de blomsterløse side 38. Moderne roser side 22. Haveglæder Moderne roser side 22 Camilla Plums guide side 16 Bregner - de blomsterløse side 38 Haveglæder Brug haven til kranse, buketter og dekorationer Find kurven frem, slib saksen og gå alene eller sammen med

Læs mere

Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem

Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem Om NordGen NordGen Nordisk Genresurscenter er en nordisk institution under Nordisk Ministerråd og handler på vegne af de nordiske lande.

Læs mere

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Nogen indeklemt husmand var det ikke, der tørlagde Stokkeby Nor på Ærø i 1856. Ideen blev ej heller født i den nationale panik efter det tragiske krigsnederlag

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter Fuglekassesti Halkær Mølle Naturcenter Indhold: Side: Velkommen til Fuglekassestien... 2 Hvorfor opsætte redekasser?... 3 Hvordan gør du?... 3 Gør din have mere fuglevenlig... 5 Fuglebeskrivelser... 7

Læs mere

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge»Velkommen til indvielse af vådområdeprojekt Solkær Enge. Det er med ca. 182 hektar det største af vore igangværende vandmiljøplan II projekter. Jeg beder

Læs mere

Rasmus EjRnæs. Natur

Rasmus EjRnæs. Natur Rasmus EjRnæs Natur æn e au e NATUR Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af Gert Tinggaard

Læs mere

BLOMSTER OG DEKORATIONER

BLOMSTER OG DEKORATIONER BLOMSTER OG DEKORATIONER Navn: Adresse: Årstal: Alder: Klub/forening: Indhold Side Dekorationer året rundt... 3 FORÅR Når foråret kommer... 4 En haveplan... 6 Forårsdekorationer... 7 Lidt om opbygning

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER Den modne skovs kvaliteter kan skabes på relativ kort tid på begrænset plads. Det kan udnyttes i byens skove. Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen, Roland Gustavsson

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere