København-Ringsted A1 Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København-Ringsted A1 Miljø"

Transkript

1 Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2, Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 10C 3-4 m bredt vandløb med god strøm. Er ført under Vejlåvej i en ca. 3,5 m bred 4-kantet underføring. Frihøjden over vandspejlet er ca. 1,5-2 m. Vandløbet er dybt nedskåret i terrænet og har stejle brinker. Bredvegetationen er meget højtvoksende. Vandet er lidt grumset Stor Nælde Bånd-Pil Alm. Mjødurt Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Skvalderkål Sideskærm Gærde-Snerle Kransbørste Høj Sødgræs Grenet Pindsvineknop

2 Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx

3 Lokalitet : Eng/mose vest for jernbane A1-36-xx Lille Vejleådal Areal i ha 3, Af : mabp/abhm Kort : 1513 I SV Eng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten er et sumpet område med en sø i den nordlige del, nærmere et oversvømmet græsområde end egentlig mose ca 30 cm vand over hele arealet. Mod øst er der tilsyneladende en påfyldning i gang. En større sø med åbent vandspejl er meget næringspåvirket med meget dunhammer og grå-pil. Kæmpebjørnklo langs åen på vejen mod moseområdet, hvor der tilsyneladende også er en dyreveksel. Uafgræsset eng som fremstår uafgræsset på dele af lokaliteten. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus Stor Nælde Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Vand-Pileurt Hvid-Pil Femhannet Pil Alm. Mjødurt Krybende Potentil Lådden Dueurt Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Gærde-Snerle Mark-Forglemmigej Kær-Snerre Burre-Snerre Filtet Burre Kål-Tidsel Ager-Tidsel Håret Star Manna-Sødgræs Alm. Kvik

4 Lokalitet : Eng/mose vest for jernbane A1-36-xx Alm. Hvene Eng-Rottehale Rørgræs Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Gråand

5 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane, nord for b A1-38-xx Lille Vejleådal Areal i ha 0, Af : abhm/mabp Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 10 B. Skygget og med ænder og fisk. Ingen padder Vandhul relativt åbent, majsmarker omkring. Langs bredden er der rødel, båndpil, lodden dueurt, mens selve vandflade er dækket af svømmende vandaks. Ligner en andefodringsplads og er ikke umiddelbart paddeegnet. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. Rød-Gran Stor Nælde Rød-El Bånd-Pil Hvid-Pil Hunde-Rose Feber-Nellikerod Mirabel Lådden Dueurt Gaffel-Vortemælk Pastinak Gærde-Snerle Alm. Snebær Lugtløs Kamille Følfod Horse-Tidsel Ager-Tidsel Mælkebøtte Alm. Hundegræs Draphavre Eng-Rottehale Bredbladet Dunhammer

6 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane, nord for b A1-38-xx

7 Lokalitet : Eng ved Rørmosegård, øst for jernba A1-39-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Eng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Næringspåvirket engområde med hestefolde. Relativt hårdt græsset. Vandhul med bredbladdet dunhammer og svømmende vandaks og pil. Umiddelbart paddeegnet. Drængrøft og enkelt stående træer Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Admiral (LC), Ager-Padderok Lav Ranunkel Skov-Elm Stor Nælde Rød-El Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Vand-Pileurt Ager-Sennep Eng-Nellikerod Hvid-Kløver Navr Vild Kørvel Skvalderkål Alm. Bjørneklo Foder-Kulsukker Døvnælde Glat Vejbred Burre-Snerre Alm. Hyld Pindsvin-Kartebolle Grå-Bynke Følfod Filtet Burre Kål-Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Høgeurt Mælkebøtte Glanskapslet Siv Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs

8 Lokalitet : Eng ved Rørmosegård, øst for jernba A1-39-xx Draphavre Eng-Rottehale Eng-Rævehale Tagrør Liden Andemad Fiskehejre Admiral

9 Lokalitet : Vandhul syd for engen ved Rørmose A1-40-xx Lille Vejleådal Areal i ha 0, Af : abhm/mabp Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Indheget vejvandsbassin op til større industri (Ramirent). Grumset vand med affald. Omkranset af ahorn, ask og elm Skov-Elm Lådden Dueurt Ahorn Stinkende Storkenæb Kæmpe-Bjørneklo Ask Svømmende Vandaks Bredbladet Dunhammer

10 Lokalitet : Vandhul ved flugtskydningsbane A1-41-xx Ved bygninger øst for Kildebrønde Nordmark Areal i ha 0, Af : mabp/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten er også undersøgt af Carl Bro 10A, der fandt lille vandsalamander. Vejvandsbassin med klart vand og åben vandflade. Forholdsvis nygravet og velegnet for padder. Lerdueskydning umiddelbart ved siden af vandhul og mange lerduer i og omkring vandhullet. Mange guldsmede. Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Lille Vandsalamander (LC), Ager-Padderok Lav Ranunkel Kruset Skræppe Vand-Skræppe Prikbladet Perikon Grå-Pil Krybende Potentil Mangebladet Lupin Humle-Sneglebælg Hvid Stenkløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Flerårig Latyrus Lådden Dueurt Havtorn Pastinak Vild Gulerod Lancet-Vejbred Rejnfan Følfod Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Vejbred-Skeblad Lyse-Siv Glanskapslet Siv Blågrøn Kogleaks Kryb-Hvene Bjerg-Rørhvene Eng-Rottehale Bredbladet Dunhammer

11 Lokalitet : Vandhul ved flugtskydningsbane Note : grøn-pil Lille Vandsalamander A1-41-xx

12 Lokalitet : Vandhul syd for Nordkildegård, Ø A1-43-xx Kildebrønde Nordmark Areal i ha 0, Af : abhm/mabp Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vaniliekrans der er ved at gro til. Vandflade dækket af liden andemad og dunhammer. Ingen padder fundet, men umiddelbart potentielt paddevandhul. Lav Ranunkel Skov-Elm Hassel Alm. Hønsetarm Kruset Skræppe Hvid-Pil Grå-Pil Femhannet Pil Brombær Hunde-Rose Gåse-Potentil Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Hvid Stenkløver Hvid-Kløver Lådden Dueurt Navr Pastinak Lancet-Vejbred Grå-Bynke Rejnfan Følfod Horse-Tidsel Ager-Tidsel Høst-Borst Vejbred-Skeblad Alm. Rajgræs Eng-Rottehale Tagrør Bredbladet Dunhammer

13 Lokalitet : Vandhul syd for Nordkildegård, Ø A1-43-xx

14 Lokalitet : Vandhul syd for Nordkildegård, V A1-44-xx Kildebrønde Nordmark Areal i ha 0, Af : mabp/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 11B Vandhul omkranset af skørpil, ask og stor nælde. Vandet er grumset og overdækket af de omkransende træer. Ikke paddeegnet Det paragraf 3 vandhul der burde ligge nordøst for lokaliteten er sløjfet (se foto 119) Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Skør-Pil (B), Stor Nælde Skør-Pil Lådden Dueurt Vild Kørvel Ask

15 Lokalitet : Grøft ved Kildebrønde Nordmark A1-45-xx Kildebrønde Nordmark Areal i ha 0, Af : abhm/mabp Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : drængrøft (0-1 m bred) tilgroet med høj vegetation næringspræget Stor Nælde Alm. Kællingetand Gul Fladbælg Lådden Dueurt Gederams Pastinak Grå-Bynke Alm. Røllike Sildig Gyldenris Ager-Tidsel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Alm. Hvene

16 Lokalitet : Vandhul sydvest for Kildebrønde Nor A1-46-xx Kildebrønde Nordmark Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lysåbent vandhul m. plumret vand. Vandhullet er let bevokset med dunhammer og der er enkelte store hvid-pil. Beliggende ved marker og have Ager-Padderok Lav Ranunkel Skov-Elm Stor Nælde Svine-Mælde Kruset Skræppe Bleg Pileurt Vand-Pileurt Vej-Pileurt Hvid-Pil Kær-Dueurt Lådden Dueurt Sværtevæld Lugtløs Kamille Ager-Tidsel Vejbred-Skeblad Knippe-Star Alm. Rapgræs Alm. Kvik Bredbladet Dunhammer Duehøg Ringdue Landsvale

17 Lokalitet : Vandhul sydvest for Kildebrønde Nor A1-46-xx

18 Lokalitet : Overdrev i bymæssig bebyggelse ved A1-47-xx Hundige Areal i ha 0, Af : mabp/abhm Kort : 1513 I SV Overdrev 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Tilgroet græsareal med hvidtjørn. Domineret af pastinak og bjerg-rørhvene. Privatejet og indhegnet. Ikke værdifuldt Ager-Padderok Stor Nælde Vand-Pileurt Prikbladet Perikon Hvid-Pil Hunde-Rose Gåse-Potentil Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Lådden Dueurt Hvas Randfrø Pastinak Gærde-Snerle Grå-Bynke Alm. Røllike Sildig Gyldenris Ager-Tidsel Alm. Hundegræs Bjerg-Rørhvene

19 Lokalitet : Overdrev i bymæssig bebyggelse ved A1-47-xx

20 Lokalitet : Hestefolde ved Kildebrønde Mark A1-49b-xx Kildebrønde Mark Areal i ha 1, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV kultureng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lavninger, der ved besigtigelsen ikke var vandførende, men som oversvømmes hvert år. Lavningen var mudret i midten og beliggende på hestegræsset mark på kamera Lav Ranunkel Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Vej-Pileurt Mirabel Ager-Tidsel Høst-Borst Mælkebøtte Alm. Rajgræs Kryb-Hvene Ringdue Landsvale

21 Lokalitet : Kildebrønde Bæk A1-49-xx Kildebrønde Areal i ha 1, Af : uva/ane Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lille vandløb med grusbund. Ca. 1 m bundbredde. Vandløbet er stærkt reguleret og ligger ca. 1 m under terræn. Langs vandløbet ligger en regional cykelrute. Der er ca. 2 m udyrket bræmme på begge sider. Ved Køgebugtmotorvejen er vandløbet omlagt og ført sammen med Olsbækken. Vandløbene er ført under motorvejen i en 4-kantet 1,5x1,5 m betonunderføring uden banketter? Eller lign. Besigtet igen d.6/9-07 af MAV, ABHM, AJMx Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vand-Ærenpris (B), Ager-Padderok Lav Ranunkel Stor Nælde Grå-El Vand-Skræppe Vand-Pileurt Alm. Mjødurt Krybende Potentil Muse-Vikke Gul Fladbælg Lådden Dueurt Ahorn Vild Kørvel Sideskærm Gærde-Snerle Ager-Snerle Alm. Torskemund Vand-Ærenpris Haremad Alm. Svinemælk Håret Star

22 Lokalitet : Kildebrønde Bæk A1-49-xx Manna-Sødgræs Alm. Kvik Draphavre Asparges Note : vandstjerneart Ringdue Hvid Vipstjert Stenpikker

23 Lokalitet : Olsbæk syd om Kildebrønde Mark A1-50-xx Olsbæk Areal i ha 2, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 I SV Å UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Dybdnedskåret vandløb med stejle brinker. Ca 1½ m bredt og 10cm dybt. Vandløbet har klart rindende vand og let gruset bund. Det ligger omgivet af agermarker (på kamera) Ager-Padderok Stor Nælde Alm. Hønsetarm Landevejs-Poppel Alm. Mjødurt Feber-Nellikerod Lådden Dueurt Vild Kørvel Pastinak Gærde-Snerle Ask Tykbladet Ærenpris Ager-Tidsel Alm. Hundegræs Draphavre Alm. Hvene Ringdue Landsvale Grønirisk

24 Lokalitet : Olsbæk syd om Kildebrønde Mark A1-50-xx

25 Lokalitet : Vandhul ved Kildebrønde Mark N A1-51a-xx Kildebrønde Mark Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten indeholder fire mindre vandhuller (A1-51a-d) beliggende på en åben agermark.vandhullerne er helt eller delvist tilgroet og omkranset af pil og høje urter. Der er ande- og vildt fodring ved to af vandhullerne. To steder er der gamle træer som er mulige flagermuse bosteder Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Brudelys (B), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Ager-Padderok Stor Nælde Vorte-Birk Kruset Skræppe Vand-Skræppe Fersken-Pileurt Vand-Pileurt Vej-Pileurt Snerle-Pileurt Bånd-Pil Selje-Pil Hvid-Pil Landevejs-Poppel Bævreasp Mangeblomstret Rose Rynket Rose Feber-Nellikerod Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Gederams

26 Lokalitet : Vandhul ved Kildebrønde Mark N A1-51a-xx Bittersød Natskygge Gærde-Snerle Storkronet Ærenpris Burre-Snerre Grå-Bynke Horse-Tidsel Ager-Tidsel Haremad Mælkebøtte Brudelys Svømmende Vandaks Rød Svingel Alm. Kvik Rørgræs Grenet Pindsvineknop Liden Andemad Ringdue Musvit Almindelig spidsmus Hare

27 Lokalitet : Vandhul ved Kildebrønde Mark Ø A1-51e-xx Kildebrønde Mark Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består af et dybtliggende tilgroet og mørkt vandhul, omkranset af pil og bjørneklo. Vandhullet ligger nært motorvejen og højspændingsmaster. Rød-Gran Stor Nælde Prikbladet Perikon Bånd-Pil Grå-Pil Feber-Nellikerod Lådden Dueurt Alm. Bjørneklo Eng-Brandbæger Rød Svingel Alm. Hundegræs Eng-Rottehale Ringdue Blåmejse

28 Lokalitet : Vandhul syd for jernbane, SV for Kild A1-51-xx Olsbæk Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 13. Skrubtudse fundet. Lysåbent nyanlagt vandhul med svagt skrånende brænker. Ca 100x30m.og relativt dybt m fisk. Vandhullet ligger op til en motorbane, på et åbent areal med plænegræs. Øst for vandhullet er der et yngre hegn m bl.a pil og hvidtjørn. Der er trafik larm fra motorvej. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Æble-Rose (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Ager-Padderok Bjerg-Fyr Lav Ranunkel Hassel Kruset Skræppe Grå-Pil Ager-Sennep Ribs Æble-Rose Sargents Æble Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver Alsike-Kløver Rød-Kløver Smalbladet Vikke Tofrøet Vikke Dunet Dueurt

29 Lokalitet : Vandhul syd for jernbane, SV for Kild A1-51-xx Lådden Dueurt Vild Kørvel Hvas Randfrø Mark-Forglemmigej Californisk Gedeblad Grå-Bynke Lugtløs Kamille Følfod Sildig Gyldenris Tusindfryd Horse-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Svinemælk Mælkebøtte Svømmende Vandaks Rød Svingel Alm. Rajgræs Alm. Hvene Bredbladet Dunhammer Tårnfalk Ringdue Skovpiber Engpiber Gul Vipstjert Hvid Vipstjert Musvit Husskade Allike Råge Gråkrage Grønirisk Stillits Grønsisken Skrubtudse

30 Lokalitet : Mose nord for Lyshøj A1-52-xx Olsbæk Areal i ha 1, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 I SV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Næringsbelastet større moseområde med tilgroet grumset vandhul og spredte træer. Ligger op til agermarker. Der er flagermus egnet poppeltræ ved vej og vandhul på kamera Ager-Padderok Sitka-Gran Hvid-Gran Eng-Kabbeleje Skov-Elm Stor Nælde Vand-Pileurt Hvid-Pil Landevejs-Poppel Sumpkarse Alm. Fredløs Ribs Alm. Mjødurt Hindbær Rynket Rose Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Alsike-Kløver Lådden Dueurt Ahorn Pastinak Alm. Skjolddrager Sværtevæld Vand-Mynte Ask Alm. Hyld Eng-Brandbæger Ager-Tidsel Alm. Star Alm. Hundegræs Bjerg-Rørhvene Eng-Rørhvene Rørgræs

31 Lokalitet : Mose nord for Lyshøj A1-52-xx Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Gul Iris Musvåge Ringdue Landsvale Bysvale Løvsanger Musvit Gulspurv

32 Lokalitet : Vandhul øst for Motorvej, langs Olsb A1-54-xx Olsbæk Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Rekreativt område nær bebyggelse med græsplæne og en lille kunstig sø, som delvist er omkranset af træer. Søen ligger i forbindelse med et vandløb med klart strømmende vand. Øst på græsarealet ligger der en fodboldbane og mosd vest en støjvold tilplantet med træer på kamera Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Æble-Rose (B), Dunet Gedeblad (B), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Lav Ranunkel Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Grå-El Hassel Grå-Pil Alm. Mjødurt Kamtchatka-Rose Mangeblomstret Rose Æble-Rose Alm. Røn Glansbladet Hæg Mirabel Fugle-Kirsebær Slåen Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver

33 Lokalitet : Vandhul øst for Motorvej, langs Olsb A1-54-xx Gul Fladbælg Lådden Dueurt Skvalderkål Pastinak Bittersød Natskygge Gærde-Snerle Ask Dunet Gedeblad Alm. Røllike Lugtløs Kamille Følfod Kruset Tidsel Høst-Borst Eng-Gedeskæg Tornet Salat Mælkebøtte Alm. Hundegræs Draphavre Eng-Rævehale Rørgræs Bredbladet Dunhammer Blishøne Ringdue Rødhals Løvsanger Grå Fluesnapper Blåmejse Husskade Grønirisk Ræv Rødøret Terapin

34 Lokalitet : Vandhul vest for motorvej 1 A1-55-xx Olsbæk Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 14A. Regnvandsbassin beliggende ved vej og industriområde. Der er fisk i bassinet PÅ KAMERA Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vinter-Eg (B), Småbladet Lind (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Vinter-Eg Kruset Skræppe Prikbladet Perikon Småbladet Lind Bånd-Pil Korbær Glat Hunde-Rose Alm. Agermåne Krybende Potentil Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Mirabel Humle-Sneglebælg Rød-Kløver Muse-Vikke

35 Lokalitet : Vandhul vest for motorvej 1 A1-55-xx Tofrøet Vikke Lådden Dueurt Kirtel-Dueurt Ahorn Pastinak Lancet-Vejbred Ask Gul Snerre Alm. Hyld Grå-Bynke Hvid Okseøje Eng-Brandbæger Sildig Gyldenris Ager-Tidsel Ager-Svinemælk Mælkebøtte Kruset Vandaks Svømmende Vandaks Rød Svingel Alm. Rajgræs Alm. Kvik Draphavre Alm. Hvene Bredbladet Dunhammer Smalbladet Dunhammer Fiskehejre Gråand Blishøne Landsvale Skovpiber Hvid Vipstjert Gråkrage Skrubtudse

36 Lokalitet : Vandhul vest for motorvej 2 A1-56-xx Olsbæk Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 14B. Lokaliteten ligger mellem motorvejen og et industriområde. Den består af græsareal med et regnvandsbassin og en tilgroet gammel have. Vandoverfladen på regnvandsbassinet er tildækket med andemad og vandaks. På en mindre del a lokaliteten er der en gammel have med buskads og store træer. Der er evt. Flagermus i de gamletræer. I haven er der en lille sten høj, som evt er et gl. mindesmærke. Der er en del støj fra motorvejen. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Blå Anemone (B), Fladkravet Kodriver (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Blå Anemone Lav Ranunkel Skov-Elm Stor Nælde Valnød Grå-El Hassel Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Vej-Pileurt Japan-Pileurt Park-Lind Hænge-Pil Landevejs-Poppel Fladkravet Kodriver

37 Lokalitet : Vandhul vest for motorvej 2 A1-56-xx Fjeld-Ribs Stikkelsbær Pibeved Brombær Alm. Røn Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn Alm. Hæg Slåen Humle-Sneglebælg Hvid Stenkløver Alsike-Kløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Muse-Vikke Lådden Dueurt Hvid Kornel Hestekastanie Liden Storkenæb Pastinak Gærde-Snerle Ask Syren Filtbladet Kongelys Vedbend-Ærenpris Alm. Hyld Grå-Bynke Lugtløs Kamille Følfod Eng-Brandbæger Kanadisk Bakkestjerne Kruset Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel Høst-Borst Tornet Salat Haremad Mælkebøtte Svømmende Vandaks Glanskapslet Siv Rød Svingel Alm. Rajgræs Alm. Kvik Draphavre Tidlig Dværgbunke Alm. Hvene Bjerg-Rørhvene Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Note : Pilebladet bærmispel, Fasan Ringdue Gærdesmutte Musvit Råge Gråkrage Skrubtudse

38 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane N, satellit A1-58-xx Greve N Areal i ha 0, Af : mav/abhm/ajmx Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vandhul med næringspræget urtevegetation, åben vandoverflade dækket af alger og andemad. Muligt spildevandsforurenet. Beliggende på tilgroet areal i industriområde. Ingen betydelig økologisk- eller landskabelig-sammenhæng. 26 Ager-Padderok Stor Nælde Vorte-Birk Vand-Pileurt Korbær Mirabel Kattehale Lådden Dueurt Glat Dueurt Pastinak Sværtevæld Ager-Tidsel Draphavre Bredbladet Dunhammer Liden Andemad

39 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane N, satellit A1-58-xx

40 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane S, satellit A1-59-xx Greve N Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Plejet lysåbent havebassin omkranset af lavt hegn med enkelte træer og plæne med kort græs. Beliggende i industri område uden landskabelig eller økologisk sammenhæng Ager-Padderok Hvid Åkande Tornfrøet Hornblad Grå-Pil Korbær Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Skvalderkål Søblad Sværtevæld Svømmende Vandaks Glanskapslet Siv Manna-Sødgræs Bredbladet Dunhammer Kors-Andemad Hvid Vipstjert

41 Lokalitet : Vandhul vest for jernbane S, satellit A1-59-xx

42 Lokalitet : Mose øst for jernbane, satellit A1-60-xx Greve N Areal i ha 1, Af : MAV/AJMX Kort : 1513 II NV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Fin lille mose med vandresti for beboerne i de nærliggende rækkehuse, her yngler knopsvane og andre fugle, hvilket i nogen grad kan være gået ud over vandkvaliteten, der vokser vandpest i vandet og søen ligger i tørvejord. På stien rund om mosen er der kørt flis ud. Langs med rørskovene der omgiver søen vokser forskellige pilearter, birk mm. Meget overraskende sås den Meget sjældne Læge-Stokrose, der er dog grund til at betvivle om der er tale om en naturlig forekomst., da der i nærheden voksede en fyldtblomstret nyse-røllike, der er kommet til mosen med haveaffald. Lægestok-rosen dyrkes undtagelsesvist. Langs med søen voksede desuden en albinoform af lådden dueurt, hvilket også er højst usædavnlig, Denne Danmarks måske mest almindelige art har vi aldrig før set i albino Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vinget Perikon (B), Læge-Stokrose (V), Skede-Star (A), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Knopsvane (4.2), Blishøne (4.2),

43 Lokalitet : Mose øst for jernbane, satellit A1-60-xx Lav Ranunkel Stor Nælde Vorte-Birk Hassel Kruset Skræppe Vinget Perikon Alm. Katost Læge-Stokrose Bånd-Pil Selje-Pil Femhannet Pil Landevejs-Poppel Løgkarse Pibeved Brombær Feber-Nellikerod Eng-Nellikerod Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Alm. Hæg Blomme Mirabel Rød-Kløver Muse-Vikke Gul Fladbælg Kattehale Lådden Dueurt Spids-Løn Skvalderkål Sideskærm Angelik Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Bittersød Natskygge Gærde-Snerle Alm. Skjolddrager Vand-Mynte Filtbladet Kongelys Alm. Hyld Alm. Snebær Gærde-Kartebolle Hvid Okseøje Nyse-Røllike Lugtløs Kamille Følfod Kanadisk Gyldenris Kær-Tidsel Haremad Mælkebøtte Vejbred-Skeblad Alm. Vandpest Strand-Kogleaks Alm. Star Skede-Star Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Eng-Rørhvene Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Knopsvane Blishøne Gærdesmutte Solsort Musvit Husskade Skrubtudse

44 Lokalitet : Vandløb nord for motorvej, N for Mos A1-62-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 16A Næringsbelastet regnvandsbassin med let gennemstrømning. 20 cm dyb m bred. Beliggende ved industriområde mellem vej og asfalteret sti. På modsatte side af vejen er der tilgroet med træer og buskads. Meget trafik larm Ager-Padderok Skov-Elm Stilk-Eg Grå-El Grå-Pil Landevejs-Poppel Bævreasp Sølv-Poppel Korbær Glat Hunde-Rose Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Gærde-Vikke Lådden Dueurt Gederams Pastinak Vand-Mynte Lancet-Vejbred Tykbladet Ærenpris Mælkebøtte Lyse-Siv Skov-Kogleaks Kær-Star Bredbladet Dunhammer Ringdue

45 Lokalitet : Vandløb nord for motorvej, N for Mos A1-62-xx

46 Lokalitet : Eng bag fabriksbygninger A1-63-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : mav/ajmx Kort : 1513 II NV Eng med vandløb UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : ,5 m nedgravet vandløb kantet af høje urter som dunhammer og dueurt. På et sted i midten er der en 1 m lang flisebelægning med chausséesten. Vandløbet omgives af klippede græsarealer, der ikke kan kaldes enge. Og indinellem ses bittesmå lunde med gamle løvtræer, hvor der vokser visse skovarter i bunden. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Rosen-Katost (A), Fladkravet Kodriver (B), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Stor Nælde Stilk-Eg Hassel Kruset Skræppe Prikbladet Perikon Rosen-Katost Skov-Viol Landevejs-Poppel Fladkravet Kodriver Fjeld-Ribs Feber-Nellikerod Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Alsike-Kløver Rød-Kløver Gederams Hestekastanie

47 Lokalitet : Eng bag fabriksbygninger A1-63-xx Navr Pyrenæisk Storkenæb Vild Kørvel Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Liden Singrøn Foder-Kulsukker Lancet-Vejbred Ask Syren Alm. Snebær Grå-Bynke Hvid Okseøje Eng-Brandbæger Filtet Burre Mælkebøtte Eng-Rapgræs Lund-Rapgræs Alm. Hundegræs Bredbladet Dunhammer Liljekonval Ringdue Stillits Hare

48 Lokalitet : Vandløb langs motorvej A1-64-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : MAV/AJMX Kort : 1513 II NV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Dybt nedskåret grøft med klart vand og god vandføring. Ca 3 meter stejle skrænter. 20 cm dyb 0,75m bred Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vandarve (B), Skov-Elm Vandarve Hvid-Pil Brombær Glat Hunde-Rose Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Mirabel Kær-Dueurt Lådden Dueurt Kæmpe-Bjørneklo Ask Mælkebøtte Draphavre Note : vandstjerneart, stephanandra (kranstop)

49 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, Ø A1-65-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : mav Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Fire småbiotoper i braklagt areal. Dels en lille remise med ældre træer cirkelrund. Her vokser en stor hestekastanie og nogle store elmetræer er døde, disse kunne huse flagermus. Dels er der en lille helt tilgroet mørk mergelgrav dækket af gråpil, så er der en pæn lille nyanlagt sø, der tilsyneladende fungerer som regnvandsbassin. Den lille sø rummede nogle ænder, men vegetationen har endnu ikke etableret sig helt og der er megen bar jord. Og endeligt er der et lille bitte vandløb dybt nedskåret langs med motorvejen måske knap 3 m under terræn. Vandløbet har et godt hæld, en god vandkvalitet og her vokser vandstjerne. Wp 70 gl. poppel Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Lille Vandsalamander (LC), Skrubtudse (LC), Skov-Elm Bånd-Pil Landevejs-Poppel Feber-Nellikerod Sød-Æble Hvid Stenkløver Hvid-Kløver Gul Kløver Tofrøet Vikke Kær-Dueurt Lådden Dueurt Glat Dueurt

50 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, Ø A1-65-xx Havtorn Hestekastanie Vild Kørvel Syren Alm. Torskemund Mark-Rødtop Alm. Hyld Grå-Bynke Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Horse-Tidsel Høst-Borst Eng-Gedeskæg Haremad Vejbred-Skeblad Svømmende Vandaks Glanskapslet Siv Smalbladet Dunhammer Gråand Ringdue Sjagger Blåmejse Musvit Stillits Muldvarp Lille Vandsalamander Skrubtudse

51 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, M A1-66-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : MAV Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Næsten stillestående vandløb med høje urter og buske (især tjørn) langs bred. 1,5 bred og tilgroet med tagrør Stor Nælde Grå-El Kruset Skræppe Prikbladet Perikon Landevejs-Poppel Korbær Alm. Agermåne Engriflet Hvidtjørn Mirabel Slåen Hvid Stenkløver Lådden Dueurt Gederams Pastinak Korsknap Mark-Rødtop Grå-Bynke Ager-Tidsel Strand-Svingel Tagrør Bysvale Blåmejse Husskade Stillits

52 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, M A1-66-xx

53 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, V A1-67-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : MAV Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Rørsump helt domineret af tagrør med et mindre vandareal på under 100 kvadartmeter i midten Stor Nælde Bånd-Pil Selje-Pil Ager-Sennep Peberrod Krybende Potentil Hvid Stenkløver Pastinak Gærde-Snerle Rejnfan Kanadisk Gyldenris Ager-Tidsel Strand-Svingel Tagrør Ringdue Blåmejse Allike Råge Stillits

54 Lokalitet : Vandhul langs vandløb, V A1-67-xx

55 Lokalitet : Engområde langs vandløb A1-68-xx Mosede N Areal i ha 1, Af : MAV Kort : 1513 II NV Eng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Fugtigt brakareal m fugtige lavninge og vand i hjulspor. Mindre gødningspræget end normalt. Eng ved Rørmoseløbet. Lokaliteten er meget mindre næringspåvirket end mange af de øvrige lokaliteter i området. Der er formodentligt kun et tyndt tørvelag oven på sand. Der sås mange butsnudede frøer. Engen er tilgroet med høje urter og der er vandsamlinger i hjulspor som kan være glimrende ynglesteder for padder. Langs kanterne ses træer mest løvtræer. 184 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Lådden Perikon (A), Skør-Pil (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Butsnudet frø (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Butsnudet frø (5), Kær-Padderok Vand-Skræppe Vand-Pileurt Lådden Perikon Prikbladet Perikon Bånd-Pil

56 Lokalitet : Engområde langs vandløb A1-68-xx Grå-Pil Grøn Pil Skør-Pil Alm. Fredløs Gåse-Potentil Engriflet Hvidtjørn Mirabel Muse-Vikke Tofrøet Vikke Gul Fladbælg Kær-Dueurt Lådden Dueurt Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Kær-Galtetand Burre-Snerre Gærde-Kartebolle Kanadisk Gyldenris Lyse-Siv Glanskapslet Siv Rød Svingel Strand-Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Stortoppet Hvene Bjerg-Rørhvene Rørgræs Hættemåge Ringdue Gærdesmutte Løvsanger Blåmejse Husskade Allike Råge Gråkrage Bogfinke Butsnudet frø

57 Lokalitet : Moseområde A1-69-xx Mosede N Areal i ha 0, Af : MAV Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten ligger på grænsen af undersøgelses- korridoren. Lille mose tilgroet med ældre piletræer, men god vandkvalitet og rimelige lysforhold, Vandhullet i moseområdet, er skygget af enkelte ældre hvid-pile. Der er gode ynglemuligheder for pader, og der blev fundet butsnudet frø.. På arealet rundt om vokser bl.a. bitter bakkestjerne der indikerer sandet bund Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Butsnudet frø (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Butsnudet frø (5), Ager-Padderok Kær-Padderok Lav Ranunkel Stor Nælde Vand-Pileurt Hvid-Pil Grå-Pil Vestamerikansk Balsam-Poppel Alm. Fredløs Engriflet Hvidtjørn Kær-Dueurt Lådden Dueurt Kæmpe-Bjørneklo Alm. Hyld Mælkebøtte Vejbred-Skeblad Alm. Star Håret Star

58 Lokalitet : Moseområde A1-69-xx Knippe-Star Strand-Svingel Alm. Rapgræs Mose-Bunke Liden Andemad Gul Iris Fasan Ringdue Landsvale Engpiber Løvsanger Blåmejse Husskade Gråkrage Grønirisk Butsnudet frø

59 Lokalitet : vandløb ved rørmose A1-71a-xx mosede S Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 II NV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : lokaliteten er fortsættelsen af rørmoseløbet syd for Køge Bugt Motorvejen. Vandløbet er rørlagt fra motorvejen til Skelvej og kommer frem igen syd for skelvej i en lille fordybning med næsten stillestående vand. Vandløbet løber langsomt. Ager-Padderok Skov-Elm Stor Nælde Grøn Gåsefod Bånd-Pil Løgkarse Ager-Sennep Alm. Mjødurt Kamtchatka-Rose Feber-Nellikerod Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Mirabel Humle-Sneglebælg Hvid Stenkløver Tofrøet Vikke Lådden Dueurt Gederams Gaffel-Vortemælk Ahorn Pastinak Gærde-Snerle Liden Tvetand Ask Liden Torskemund Grå-Bynke Alm. Røllike Filtet Burre Horse-Tidsel Alm. Svinemælk

60 Lokalitet : vandløb ved rørmose A1-71a-xx Draphavre Eng-Rottehale Tagrør Fiskehejre Sølvmåge Musvit

61 Lokalitet : Langagergårdområdet A1-71-xx Mosede S Areal i ha 47, Af : MAV/ABHM/AJMx Kort : 1513 II NV Åbent land UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Området består af agerjord (hvedemarker) med flere mindre vandhuller (A1-73 og 74) med træbevoksning og et vandløb (A1-). Vandhul A1-72-xx er tildækket af en nyanlagt jordvold. Lokaliteten er gennemløbet af en trafikeret mindre vej og der er en del støj fra denne og fra motorvejen. Vandløbet løber ud i et vandhul ved vejen med næringspræget vegetation og grumset vand. Vandhullet skygges af piletræer og er ikke egnet til padder. Der er en kolonihave anlagt mellem jordvolden og vejen Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Skør-Pil (B), Stor Nælde Skør-Pil Lådden Dueurt Skvalderkål Vellugtende Kamille Ager-Tidsel Fiskehejre Fasan Landsvale Allike

62 Lokalitet : Langagergårdområdet A1-71-xx

63 Lokalitet : Vandhul i Langagergårdområdet, N A1-72-xx Mosede S Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vandhullet er ikke mere eksisterende da det er blevet tildækket af en større jordvold som løber langs motorvejen.

64 Lokalitet : Vandhul i Langagergårdområdet, Ø A1-73-xx Mosede S Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Tidligere mergelgrav. Graven er forholdsvis dyb med plumret vand, den er relativt tilgroet og skygget af omkransende poppel og pil. Det skyggefulde kølige vand er ikke særligt egnet for padder. Mergelgraven er lokaliseret nær en trafikeret vej, men på et område med agerjord (hvedemark) og flere mindre vandhuller (A1-73 og 71) og et vandløb Ager-Padderok Lav Ranunkel Stor Nælde Vorte-Birk Kruset Skræppe Alm. Pileurt Prikbladet Perikon Bånd-Pil Landevejs-Poppel Pengebladet Fredløs Ribs Rynket Rose Feber-Nellikerod Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Pastinak Sildig Gyldenris Ager-Tidsel Mælkebøtte Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Kryb-Hvene Rørgræs

65 Lokalitet : Vandhul i Langagergårdområdet, Ø A1-73-xx

66 Lokalitet : Vandhul i Langagergårdområdet, N A1-74-xx Mosede S Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 II NV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Dyb mergelgrav som er tilgroet med høj næringspræget vegetation. Vandet er grumset og skygget af omkransende træer og buskads. Ikke egenet til padder. Meget trafik støj. Mergelgraven er lokaliseret nær bebyggelse og vej, men i et område med agerjord og flere mindre vandhuller (A1-73 og 71) og et vandløb Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Dunet Gedeblad (B), Stor Nælde Valnød Vand-Pileurt Bånd-Pil Hvid-Pil Grå-Pil Mirabel Lådden Dueurt Skvalderkål Bittersød Natskygge Dunet Gedeblad Lugtløs Kamille Smalbladet Brandbæger Horse-Tidsel Ager-Tidsel Svømmende Vandaks Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Gold Hejre Alm. Kvik Draphavre Bredbladet Dunhammer

67 Lokalitet : Vandhul i Langagergårdområdet, N A1-74-xx Note : smalbladet liguster, Cotoniastar, mahonia, kinesisk bærmispel (??) Ringdue Engpiber Hvid Vipstjert Husskade Råge Grønirisk Note : Blå mosaikguldsmed

68 Lokalitet : Karlslunde Skov A1-77-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 48, Af : MAV/MABP/AJMX Kort : 1513 II NV Skov 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lille skovrejsning på ca. 30 år som firemileskoven Vandløbet slynger sig en smule fra side til side inden for nogle få meters bredde og der er grus og stenbund. Vandet er sikkert iltrigt, da der er et godt fald og rislen over sten. Vandløbet er det samme, som beskrives på lokalitet 87, hvor det løber syd for motorvejen.i skoven ses et græsbevokset areal. Træerne står i snorlige rækker, men er blandet af mange arter langt overvejende løvtræer men også fyr mm. Lokaliteten bruges rekreativt med gang- og ridestier Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Småbladet Lind (B), Æble-Rose (B), Dunet Vejbred (B), Dunet Gedeblad (B), Alm. Mangeløv Bredbladet Mangeløv Skov-Fyr Skov-Elm Stor Nælde Stilk-Eg Dun-Birk Vorte-Birk Hassel Alm. Hønsetarm Butbladet Skræppe Småbladet Lind Grå-Pil Fjeld-Ribs Brombær

69 Lokalitet : Karlslunde Skov A1-77-xx Glat Hunde-Rose Æble-Rose Feber-Nellikerod Alm. Røn Selje-Røn Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Alm. Hæg Fugle-Kirsebær Slåen Hvid-Kløver Lådden Dueurt Glat Dueurt Enårig Bingelurt Ahorn Pastinak Gærde-Snerle Dunet Vejbred Glat Vejbred Ask Liguster Alm. Hyld Kvalkved Dunet Gedeblad Grå-Bynke Ager-Tidsel Høst-Borst Haremad Mælkebøtte Alm. Rajgræs Alm. Hundegræs Draphavre Mose-Bunke Rørgræs Musvit Muldvarp

70 Lokalitet : Engområde nord for Møllebæk, Elles A1-78-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 2, Af : Mav/Ajmx Kort : 1513 II NV Eng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Gødningspåvirket eng med græs og store mængder af butbladet skræppe i den vestlige ende. I den østlige ende løber et lille vandløb/grøft hvor der blev set grøn frø. Den østlige del har en oversvømmet lavning, men at dømme på vegetationen er der ikke normalt oversvømmet på denne årstid. Mod nord ses et læhegn spredt buske og træer Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Grøn frø (LC), Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Stor kålsommerfugl (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Grøn frø (5), Lav Ranunkel Stor Nælde Vorte-Birk Alm. Syre Butbladet Skræppe Vand-Pileurt Bånd-Pil Hvid-Pil Grå-Pil Landevejs-Poppel Alm. Mjødurt Feber-Nellikerod

71 Lokalitet : Engområde nord for Møllebæk, Elles A1-78-xx Engriflet Hvidtjørn Fugle-Kirsebær Lådden Dueurt Ahorn Eng-Storkenæb Gærde-Snerle Ask Burre-Snerre Mælkebøtte Alm. Rapgræs Høj Sødgræs Draphavre Rørgræs Tagrør Ringdue Landsvale Jernspurv Rødhals Blåmejse Musvit Husskade Bogfinke Stillits Stor kålsommerfugl Muldvarp Grøn frø

72 Lokalitet : Moseområde omkring Mølleå A1-80-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 2, Af : mav Kort : 1513 II NV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Mose tilgroet med ældre piletræer mod vest en rørskov og også store forekomster af kanadisk gyldenris. Mosen gennemskæres af en grusvej, der også passerer under motorvejen mod øst. Langs vejen er der et lille vandløb med god strøm. Her sås enkelte skrubtudser. Lokaliteten skønnes ikke at rumme de store botaniske værdier. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Skør-Pil (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Stor Nælde Vand-Pileurt Japan-Pileurt Bånd-Pil Grå-Pil Skør-Pil Løgkarse Alm. Mjødurt Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Kær-Dueurt Lådden Dueurt Skvalderkål Gærde-Snerle Foder-Kulsukker Knoldet Brunrod Pindsvin-Kartebolle Kær-Tidsel

73 Lokalitet : Moseområde omkring Mølleå A1-80-xx Mælkebøtte Skov-Kogleaks Knippe-Star Alm. Hundegræs Alm. Kvik Eng-Rottehale Rørgræs Liden Andemad Gul Iris Ringdue Landsvale Gærdesmutte Rødhals Musvit Gråkrage Stillits Rådyr Skrubtudse

74 Lokalitet : Engområde ved Møllegård A1-81-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 0, Af : mav Kort : 1513 II NV Eng 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Gødningspåvirket og omlagt eng tilsået med græs og uden nogen botanisk interesse. I listen nedenfor er alle andre arter end rajgræs truffet langs med vandløbet der løber langs sydsiden af lokaliteten. Vandløbet har en rislnede vandføring e 1,5 m bredt og der står gamle asketræer langs med vandløbet. Asketræerne rummede tilsyneladende ikke nogen oplagte skjulesteder for flagermus Skov-Elm Stor Nælde Ager-Sennep Glat Hunde-Rose Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Rød-Kløver Glat Dueurt Ahorn Vild Kørvel Skvalderkål Ask Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Kvik Draphavre Ringdue Landsvale Engpiber

75 Lokalitet : Engområde ved Møllegård Gråkrage A1-81-xx

76 Lokalitet : Firemileskoven A1-82-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 18, Af : mav/mabp Kort : 1513 II NV Skov 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Firemileskoven er nyplantet løvskov måske 30 år gammel med flere åbninger, der er græsklædte og firkantede. I den nordlige ende er der rester af et gammelt lindehegn, en fugthave mm. Og også her findes en lille mose, der ikke er registreret som sådan. Mosen bruges formodentligt til vejvandsbassin og har en ringe vandkvalitet, der er spor af tørveskær, men ellers er mosen som resten af firemilieskoven bevokset med næringskrævende arter. I mosen fandtes butsnudet frø Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Småbladet Lind (B), Rød Kornel (B), Dunet Gedeblad (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Butsnudet frø (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Butsnudet frø (5), Ager-Padderok Douglasgran Sitka-Gran

77 Lokalitet : Firemileskoven A1-82-xx Rød-Gran Europæisk Lærk Bjerg-Fyr Skov-Fyr Skov-Elm Stor Nælde Valnød Bøg Vorte-Birk Hassel Kruset Skræppe Alm. Syre Butbladet Skræppe Småbladet Lind Grå-Pil Fjeld-Ribs Korbær Rynket Rose Feber-Nellikerod Krybende Potentil Blærespiræa Pære Alm. Røn Selje-Røn Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Slåen Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver Rød-Kløver Lådden Dueurt Gederams Glat Dueurt Rød Kornel Navr Ahorn Spids-Løn Liden Storkenæb Vild Kørvel Hvas Randfrø Pastinak Alm. Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo Gærde-Snerle Glat Vejbred Lancet-Vejbred Ask Alm. Hyld Dunet Gedeblad Hjortetrøst Grå-Bynke Rejnfan Alm. Røllike Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Tusindstråle Filtet Burre Ager-Tidsel Høst-Borst Mælkebøtte Lyse-Siv Skov-Kogleaks Enårig Rapgræs Alm. Rapgræs Draphavre Mose-Bunke Eng-Rørhvene Eng-Rottehale Rørgræs Tagrør Liden Andemad Nobilis Ringdue Landsvale Gærdesmutte Solsort Sjagger Gærdesanger Løvsanger Blåmejse Musvit Skovskade Allike Grønirisk Dværgspidsmus Egern Ræv Rådyr Butsnudet frø

78 Lokalitet : Karlstrup Kalkgrav A1-83-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 11, Af : mav Kort : 1513 II NV Sø UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Karlstrup Kalkgrav er botanisk meget spændende da den indeholder meget tørre kalkskrænter og oversvømmede areale med ekstremrigkærsarter bl.a. orkidéen sump-hullæbe. I midten af kalkgraven er der en stor turkisblå sø med fisk, og her er der kun ringe muligheder for at padder kan klare sig. Søen oversvømmer ind imellem de sumpede områder mod vest og her sås hundestejler. Der er derfor få stedre med ideelle ynglebetingelser for padder og kun grøn frø, der tåler tilstedeværelsen af fisk kunne findes ved eftersøgning af padder. Den meget sjældne kæmpe-star vokser på lokaliteten, den er ikke kendt fra denne del af landet, men dyrkes undertiden haver og klan være forvildet herfra. Lokaliteten er geologisk interessant og man kan være heldig at finde fossiler. Der er markerede vandrestier og stedet benyttes både af lokale og naturhistorisk interesserede fra andre steder i landet. Lokaliteterne 83 og 84 er slået sammen. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Rød Kornel (B), Mark-Tusindgylden (B), Dunet Gedeblad (B), Kæmpe-Star (V), Sump-Hullæbe (A), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Stor Vandsalamander (LC), Grøn frø (LC), Markfirben (LC), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2),

79 Lokalitet : Karlstrup Kalkgrav A1-83-xx Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Stor Vandsalamander (2,4), Grøn frø (5), Markfirben (2,4), Kær-Padderok Rød-Gran Europæisk Lærk Skov-Fyr Alm. Skovranke Lav Ranunkel Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Hassel Prikbladet Perikon Bånd-Pil Purpur-Pil Krybende Pil Landevejs-Poppel Bævreasp Korbær Kamtchatka-Rose Rynket Rose Skov-Jordbær Alm. Røn Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn Lodret og Vandret Ildtorn Mirabel Hvid Stenkløver Rød-Kløver Rundbælg Alm. Kællingetand Sump-Kællingetand Kattehale Kær-Dueurt Lådden Dueurt Gederams Havtorn Rød Kornel Vild Hør Angelik Pastinak Vild Gulerod Mark-Tusindgylden Ager-Snerle Slangehoved Alm. Brunelle Kær-Galtetand Sværtevæld Glat Vejbred Lancet-Vejbred Ask Spids Øjentrøst Mark-Rødtop Blå-Klokke Kær-Snerre Dunet Gedeblad Alm. Snebær Hjortetrøst Grå-Bynke Alm. Røllike Følfod Tusindfryd Stor Knopurt Håret Høgeurt Høst-Borst Cikorie Toårig Høgeskæg Mælkebøtte Kær-Trehage Glanskapslet Siv Blågrøn Kogleaks Alm. Star Knippe-Star Kæmpe-Star Dværg-Star Rød Svingel Alm. Rajgræs Enårig Rapgræs Fladstrået Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Draphavre Eng-Rottehale Bredbladet Dunhammer Smalbladet Dunhammer Gul Iris Sump-Hullæbe Note : kransnålalger (Chara sp.), Pilebladet bærmispel Fiskehejre Blishøne Ringdue Landsvale Skovpiber Musvit Allike Lille Korsnæb Dompap Rørspurv Stor Vandsalamander Grøn frø Markfirben

80 Lokalitet : Golfbane ved Karlstrup A1-85-xx Karlstrup Skov N Areal i ha 18, Af : mav/ajmx Kort : 1513 II NV Golfbane 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Golfbanen er anlagt for nyligt de plantede træer ser ud til at være plantet for under 5 år siden og også vandgravene er ikke vokset til endnu. Der er en gammel gravhøj hvorpå der gror gamle æbletræer og der er plantet et læhegn mod vejene. Læheget mod Køgevejen er af ældre dato end golfbanen. Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Lille kålsommerfugl (LC), Skov-Elm Stilk-Eg Grå-El Hassel Butbladet Skræppe Snerle-Pileurt Landevejs-Poppel Fjeld-Ribs Brombær Glat Hunde-Rose Mangeblomstret Rose Alm. Røn Sød-Æble Alm. Hæg Hvid-Kløver Gederams Navr Ahorn Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Krumhals Mark-Forglemmigej Alm. Hyld Alm. Snebær Grå-Bynke Skive-Kamille Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Horse-Tidsel Ager-Tidsel

81 Lokalitet : Golfbane ved Karlstrup A1-85-xx Haremad Mælkebøtte Enårig Rapgræs Alm. Rapgræs Spurvehøg Fasan Landsvale Solsort Musvit Husskade Lille kålsommerfugl Egern

82 Lokalitet : Moseområde hvor åerne mødes, Silk A1-87-xx Karlstrup Skov S Areal i ha 10, Af : MAV/MABP/AJMX Kort : 1513 II NV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består hovedsageligt af et næringspåvirket tilgroet eng område med pastier og spredt opvækst af hvidtjørn. En del af arealet afgræsses af køer. Der løber et vandløb gennem lokaliteten med klart vand, stryg og flere steder fast bund hvor der er lagt grus ud. Vandløbet slynger sig en smule fra side til side inden for nogle få meters bredde. Der går en velanlagt sti gennem området. Det græsbevoksede areal med engkarakter, er gødningspåviket. I den nordøstlige del er der lidt mere fugtigt her sås rødrygget tornskade, der formodentligt yngler på lokaliteten. Spredte træer er kreaturafbidt grønne skulpturer. Der blev fundet butsnudet frø på engen. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus wp 63 og 64 gl.hvidpil evt. flagermusspot Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Butsnudet frø (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Butsnudet frø (5), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Sydflagermus (4),

83 Lokalitet : Moseområde hvor åerne mødes, Silk A1-87-xx Lav Ranunkel Stilk-Eg Butbladet Skræppe Vand-Pileurt Bånd-Pil Hvid-Pil Glat Hunde-Rose Sød-Æble Engriflet Hvidtjørn Blomme Mirabel Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver Rød-Kløver Muse-Vikke Gul Fladbælg Lådden Dueurt Hvas Randfrø Skvalderkål Pastinak Alm. Bjørneklo Vild Gulerod Gærde-Snerle Døvnælde Glat Vejbred Alm. Hyld Gærde-Kartebolle Pindsvin-Kartebolle Grå-Bynke Rejnfan Alm. Røllike Lugtløs Kamille Ager-Tidsel Høst-Borst Haremad Alm. Svinemælk Lyse-Siv Glanskapslet Siv Alm. Hundegræs Høj Sødgræs Alm. Kvik Draphavre Eng-Rottehale Tagrør Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Gul Iris Ringdue Landsvale Tornsanger Rødrygget Tornskade Husskade Sydflagermus Butsnudet frø

84 Lokalitet : Karlstrup Mose A1-88-xx Karlstrup Skov S Areal i ha 19, Af : MAV/MABP/AJMX Kort : 1513 II NV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består af et større eng område afgræsset af får. Der er enkelte bjørneklo som holdes ned af de græssende får. Området er næringspåvirket og drænet, og der løber en drængrøft gennem en del af området. Udover det afgræssede område er der et større fugtigt pasti, som er betydeligt tilgroet med tagrør og højsødgræs.et mindre område er domineret af haveplanyter fra en tidligere have. Der er en tilgroet sø (A1-91-xx) tildækket af andemad og omkranset af pil m. fl. Wp 52 grænse mellem lok.88/89/82 Wp 53, Dele af gammelt stendige el. lign. Wp 55 spidssnudet frø wp 56, 58-60, pot. Flagermus lok. Wp 57 sø Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Gul Frøstjerne (B), Alm. Guldnælde (B), Kær-Svinemælk (B), Blågrå Siv (B), Vand-Ærenpris (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Butsnudet frø (LC), Spidssnudet frø (LC), Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Admiral (LC),

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Jacob Heilmann-Clausen, Birgitte Mogensen og Hans Kristian Munkejord Rapport 09-02

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj Pleje- og driftsplan for Stejlehøj ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER...3 BAGGRUND... 4 EKSISTERENDE FORHOLD...9 BELIGGENHED... 9 EJERE... 9 FREDNINGSFORHOLD... 9 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER (NATURA

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested.

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested. Teknik- og Miljøafdelingen Byggeri og Fast Ejendom Vormosegård ApS Att.: Connie Vinther Harrekilde Søvejen 1 8660 Skanderborg Sendt via mail: connie@harrekilde.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Livet. i ferskevande

Livet. i ferskevande Livet i ferskevande EN BID AF NATUREN Der er mange typer for ferskvand og livet er ikke det samme overalt. Nogle dyr foretrækker de rindende bække og åer, andre er til dammen og søens stillestående vand.

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generel historik 2 3 Nuværende drift 2 4 Problemer 2 5 Plejemetoder 4 6 Artslister 5 7 Problemarter 6 8 Områdebeskrivelser og plejetiltag 7 8.1 6A Vinterfold 7 8.2

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion

Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion Sponsorer: ENERWOODS Kulturintensitet og kulturmodeller: Erfaringer fra naturnær skovdrift og øget biomasseproduktion NordGen Forest Thematic Day - Kulturkvalitet og øget træproduktion Sabro 23. august

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Sommer Brøndby kommune Naturbeskrivelse Om sommeren står de fleste blomster i fuldt flor, skoven er grøn, insekterne summer og fuglene synger lystigt. Nætterne er lyse

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

2. Vilhelminelyst. Om sammensætningen af Vilhelminelyst (Anholt Gods) foreligger

2. Vilhelminelyst. Om sammensætningen af Vilhelminelyst (Anholt Gods) foreligger LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 12. TBU distrikt 12 dækker Anholt. Øen er ca. 22 km 2 stor og størstedelen på 1856 ha. er fredet af flere omgange i perioden 1939 til 1980. Øen kan naturligt deles

Læs mere

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Natur og overfladevand 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Natur og overfladevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler natur og overfladevand for 5. sporsløsningen mellem

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Deltagere: Birger Jensen, Bruno Hansen, Henrik Fog-Møller, Jeppe Ottosen, Erik Brejninge Andersen, Carsten Hunding, Niels Andersen,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere