Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred"

Transkript

1 Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

2 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra efteråret 2014 og gennem hele Vi har gået fra Øvre Halleby Å's udløb i Tissø ved Roklubbens klubhus og ca. 800 meter mod vest til skellet lidt forbi Søholm, se kortet herunder. Hver gang vi har gået turen, blev der føjet nye arter til vores efterhånden lange floraliste. Arealet ejes af Selschausdal og forpagtes af Gitte og Jørgen Nielsen. Vi siger tak til Gitte og Jørgen, fordi vi fik lov til at besøge dette meget rige og smukke stykke af Tissøs bred. Dette er den 5. strækning langs Tissøs bredder, vi undersøger. De foregående besøg er beskrevet i rapporterne Floraen ved Fugledegård, Tissø (Clausen og Christiansen, 2012), Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede. (Clausen og Christiansen, 2013), Eng ved Sæby kirke, Tissø (Clausen og Christiansen, 2014) og Floraen i Klinteskov ved Tissø (Clausen og Christiansen, 2014). Rapporterne kan ses på Der findes mange interessante og sjældne arter rundt om Tissø, og denne rapport skuffer bestemt heller ikke i den henseende. Bagest i rapporten er den samlede liste over de planter, vi har fundet på det markerede areal, som det fremgår af kortet herunder. Landskabet Det undersøgte areal er beliggende mellem Søvejen og selve Tissø. Det består mest af afgræsset eng og pilekrat, men der er også lidt overdrev op mod vejen. Selve søbredden er nogle steder en lav sandstrand, andre steder er der rørskov, eller som billedet på forsiden viser, en strandbred præget af buske og træer. Da vandstanden er meget svingende med høj vandstand om vinteren og tidligt forår, og derefter faldende vandstand til sidst på sommeren, er strandbredden meget dynamisk. I år blev området slået hen på eftersommeren og senere afgræsset. Størstedelen af arealet er 3-registreret som mose, en stor del er registreret som eng. Der er ikke registreret 3-overdrev før vest for Søholm, altså udenfor det undersøgte område. Kort- og Matrikelstyrelsens kort, og med rødt er det undersøgte areal markeret. 2

3 Floraen i det undersøgte område Vi har i alt registreret 310 urter og 33 buske og træer på den ca. 1 km lange strækning. Det er mange arter for så lille et område. Faktisk har vi aldrig fundet så mange forskellige arter på de arealer, vi efterhånden har undersøgt i Kalundborg kommune. Den samlede floraliste står bagest i rapporten. Vi benytter navnene fra Den Nye Nordiske Flora (Mossberg og Stenberg, 2005 og 2007). Blandt de fundne arter er der både nationalt- og regionalt rødlistede arter samt et stort antal positivarter. Herunder kommer en gennemgang af nogle få af de interessante arter, vi har fundet. Nationalt Rødlistede arter Lancet-Skeblad, Moderat truet (EN, endangered) Lancet-Skeblad er en sjælden plante, som i Danmark kun er fundet på Sjælland, Møn og Lolland- Falster. Den vokser langs bredden af næringsrige søer, damme og vandløb. Peter Wind skriver i Rødlisten ( at den er gået voldsomt tilbage i de sidste 100 år, og at den formentlig nu alene findes på tre spredte lokaliteter i Vestsjælland, herunder Tissø. Som konsekvens heraf har Peter Wind opgraderet dens rødliste-status til Moderat truet (EN) i forhold til den gamle, trykte Rødliste (Stoltze og Pihl, 1998), hvor den var bedømt til at være Sårbar (V). Leth (2006) angiver, at den i 1990'erne er fundet langs Tissø på østbredden ud for Selchausdal, ud for Frihedslund og Nordvest for Fiskerhuset. Vi fandt den i det undersøgte område i rørskoven helt mod vest i I 2014 fandt vi den på engen ud for Sæby kirke (Clausen og Christiansen 2014). Desuden har Peter Jannerup fundet Lancet-Skeblad nær Li. Fuglede. På ingen af findestederne optræder den talrigt. Lancet-Skeblad er naturligt nok en regional ansvars-art, se Leth (2006). Liden Sneglebælg, Næsten truet (NT) Vi fandt en mindre bestand på en tør plet lige til venstre for indkørslen, der fører til Roklubbens klubhus. Den findes også på den sandede sydvendte skrænt på Tissøs nordbred lige uden for det undersøgte område. Regionalt Rødlistede arter Hårfliget Vandranunkel er Næsten truet (NT) i Vestsjælland (Leth, 2006). Den skønnes at være gået en del tilbage i Vestsjælland og findes i dag nok under 10 steder ialt. Den er ikke tidligere angivet fra Tissø. Men arten er svær at bestemme og nok også overset. Liden Siv er Næsten truet (NT) i Vestsjælland (Leth, 2006). Ifølge Leth (2006) findes den kun 6 steder i Vestsjælland, herunder er den talrig på Eskebjerg Vesterlyng. Den skønnes at være gået meget tilbage i Vestsjælland, men den kan godt være overset en del steder, lille, som den er. Liden Siv er ikke tidligere fundet ved Tissø. Positiv-arter Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang i Vestsjælland og nu kun findes relativt få steder, uden at de dog er ved helt at forsvinde fra Vestsjælland (Leth, 2006). På næste side står alle de positiv-arter, vi har fundet på det undersøgte område. 3

4 Positiv-arter Kategori Kær-Tidsel Alm. Hestehale Kær-Trehage Alm. Knopurt Kødfarvet Gøgeurt Alm. Pimpinelle Kål-Tidsel Alm. Star Maj-Gøgeurt Alm. Sølv-Potentil Mark-Bynke Alm. Tjærenellike Mark-Frytle Asparges Mark-Krageklo Bidende Stenurt Nikkende Kobjælde (A) Blågrøn Star Nyse-Røllike UP Blågrå Siv UP Næb-Star Bredbladet Timian Nælde-Silke Brudelys Nøgle-Skræppe Dunet Dueurt Sand-Star Dunet Havre Segl-Sneglebælg Dunet Vejbred Seline Dynd-Padderok Sideskærm Engkarse Skov-Kogleaks Eng-Nellikerod Smalbladet Kællingetand Fladtrykt Kogleaks UP Soløje-Alant SP Gul Frøstjerne Stor Knopurt Harekløver Stor Skjaller Harril Strand-Skræppe Høj Sølv-Potentil Stribet Kløver Håret Høgeurt Sump-Forglemmigej Håret Star Sump-Snerre Jordbær-Kløver Sølv-Potentil Kantet Perikon Top-Star Kløvkrone Toradet Star Knold-Ranunkel Trævlekrone Knold-Star Tykakset Star Knop-Siv Tykbladet Ærenpris Knude-Firling SP Vandkarse UP Kornet Stenbræk Vand-Klaseskærm SP Kær-Dueurt Vand-Ærenpris Kær-Padderok Vinget Perikon Kær-Snerre Vår-Vikke Kær-Star Vår-Star UP Tabel 1. Positiv-arterne på et stykke at Tissøs nordlige bred. SP: sjælden positiv-art, UP: ualmindelig positiv-art, : hist og her positiv-art, : almindelig positiv-art. A: Ansvars-art i Vestsjælland. Efter Leth (2006). 4

5 De to orkideer Kødfarvet Gøgeurt og Maj-Gøgeurt er, som alle øvrige orkideer, fredede i Danmark. De findes ganske talrigt i den vestlige del af det undersøgte område. Her i 2015 talte vi ca. 200 Gøgeurter, og der var nok lidt flere Maj-Gøgeurt i forhold til Kødfarvet Gøgeurt. Nikkende Kobjælde er en ansvars-art for Vestsjælland (Leth, 2006). I forbindelse med kommunalreformen i 2007 tildelte Miljøministeriet hver kommune en ansvars-art, og her fik Odsherreds kommune Nikkende Kobjælde som ansvars-art. Nikkende Kobjælde fra overdrevet på det undersøgte område Foto: HGC Hjertebladet Pengeurt er en meget sjælden plante i Danmark (Hansen, 1981). Da den regnes for at være indslæbt til Danmark, har den status som Vurdering ikke mulig (NA) i den elektroniske Rødliste. Vi fandt den talrigt i vejgrøften fra Roklubben og vestover og også nede på engen. Her står den og lyser hvidt allerede i april måned. 5

6 Hjertebladet Pengeurt på grøftekant nær roklubbens klubhus. Foto: HGC Overdrevet Som nævnt tidligere, så findes der et godt lille overdrev beliggende, hvor der står 219 på kortet side 2. Det strækker sig ca. 200 meter i øst-vestlig retning og er ca. 20 m i bredden. Det ligger sydvendt på skrænten op mod Søvejen. På stedet findes mange arter tilknyttet overdrev. På Naturstyrelsens Feltskema til Overdrev er en del arter markeret med en *, som Positiv-art, og her har vi fundet følgende på overdrevet: Blåhat, Alm. Brunelle, Mark-Frytle, Håret Høgeurt, Femhannet Hønsetarm, Liden Klokke, Alm.- og Stor Knopurt, Mark-Krageklo, Alm. Pimpinelle, Knold-Ranunkel, Knold-Rottehale, Gul Snerre, Sand-Star, Vår-Star, Kornet Stenbræk, Bidende Stenurt, Bakke-Svingel, Bredbladet Timian, Tjærenellike og Dunet Vejbred. Den Nikkende Kobjælde på forrige side står også på dette overdrev. Salttålende planter Tissø er speciel ved, at der på nogle af de ferske enge findes et indslag af salt-tålende planter, der normalt ellers optræder på strandenge. På foto næste side ses et lille stykke eng med Jordbær- Kløver og Harril, som ellers karakteriserer en strandeng. Harril-eng tilhører strandengens mellemsalte zone og Jordbær-Kløver-eng tilhører strandengens svagt salte zone (Dreisig og Vestergaard, 2007). 6

7 Strandengsagtig eng med Jordbær-Kløver og Harril. Foto: CC Grøntved bemærkede allerede dette i 1935, og han begrundede det med, at det er sandsynligt, at Tissø tilføres grundvand, som forinden har optaget salt under passage gennem saltlag i undergrunden. Foruden Harril og Jordbær-Kløver fandt vi gode strandengs-arter som Soløje-Alant, Strand- Skræppe, Sylt-Star, Strand-Svingel og Smalbladet Kællingetand. Sidstnævnte er endda indikator-art for strandenge på Naturstyrelsens feltskema for Strandenge. Afslutning For at bevare og styrke denne flotte og spændende flora er det meget vigtigt, at arealerne også fremover bliver afgræsset og/eller slået. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er offentlig adgang til arealerne, bortset fra området ved roklubben. Litteratur Clausen C og HG Christiansen 2012: Floraen ved Fugledegård, Tissø. Clausen C og HG Christiansen 2013: Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede. Clausen C og HG Christiansen 2014: Eng ved Sæby kirke, Tissø. Clausen C og HG Christiansen 2014: Floraen i Klinteskov ved Tissø. Dreisig H og P Vestergaard 2007: Strandengskysterne. I: K Sand-Jensen (red) 2007: Naturen i Danmark. Det åbne land. - Gyldendal. Grøntved P 1935: Om plantevæksten i og ved Tissø. - Bot. Tidsskr. 43: Hansen, Kjeld (red) 1981: Dansk Feltflora. - Gyldendal. 7

8 Leth P 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 en kommenteret regional rødliste og positivliste. - Dansk Botanisk Forenings hjemmeside ( Mossberg B & L Stenberg 2005 og 2007: Den Nye Nordiske Flora. - Gyldendal. På dansk ved J Feilberg. Stoltze M og S Pihl (red.) 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Floraliste, et sp. efter en art betyder, at denne ikke er nærmere bestemt. Aften-Pragtstjerne Alm. Vej-Pileurt Ager-Padderok Alm. Vorterod Ager-Sennep Angelik Ager-Snerle Asparges Ager-Stedmoderblomst Bakke-Forglemmigej Ager-Svinemælk Bakke-Svingel Ager-Tidsel Bidende Ranunkel Ager-Vejbred Bidende Stenurt Alm. Bjørneklo Bitter Bakkestjerne Alm. Brandbæger Bittersød Natskygge Alm. Brunelle Bjerg-Rørhvene Alm. Blæresmælde Bleggul Snerre Alm. Fredløs Bleg Pileurt Alm. Fuglegræs Blære-Star Alm. Guldstjerne Blød Hejre Alm. Gærde-Valmue Blød Storkenæb Alm. Gåsemad Blågrøn Kogleaks Alm. Gåsepotentil Blågrøn Star Alm. Hanekro Blågrå Siv Alm. Haremad Blåhat Alm. Hejrenæb Bredbladet Dunhammer Alm. Hestehale Bredbladet Mærke Alm. Hulsvøb Bredbladet Timian Alm. Hundegræs Brudelys Alm. Hvede Brun Daglilje Alm. Hønsetarm Bugtet Kløver Alm. Katost Burre-Snerre Alm. Knopurt Butbladet Skræppe Alm. Kongepen Cikorie Alm. Kællingetand Draphavre Alm. Markarve Dunet Dueurt Alm. Mjødurt Dunet Havre Alm. Pastinak Dunet Vejbred Alm. Pengeurt Dusk-Syre Alm. Perlehyasint Dynd-Padderok Alm. Pimpinelle Døvnælde Alm. Rajgræs Eng- Brandbæger Alm. Rapgræs Eng-Forglemmigej Alm. Rejnfan Eng-Kabbeleje Alm. Rug Engkarse Alm. Rødknæ Eng-Nellikerod Alm. Sankthansurt Eng-Rapgræs Alm. Slangehoved Eng-Rottehale Alm. Snepryd Eng-Rævehale Alm. Star Eng-Rødtop Alm. Sumpstrå Enårig Rapgræs Alm. Svinemælk Erantis Alm. Syre Feber-Nellikerod Alm. Sølv-Potentil Femhannet Hønsetarm Alm. Tjærenellike Fersken-Pileurt Alm. Torskemund Filtbladet Kongelys Alm. Vand-Mynte Filtet Burre 8 Finbladet Rødknæ Finbladet Vejsennep Fin Kløver Fladtrykt Kogleaks Fliget Brøndsel Fløjlsgræs Foder-Kulsukker Foder-Lucerne Foder-Vikke Følfod Gaffel-Vortemælk Glanskapslet Siv Glat Dueurt Glat-Svinemælk Glat Vejbred Gold Byg Gold Hejre Gråbynke Gul Fladbælg Gul Frøstjerne Gul Iris Gul Kløver Gul Snerre Gul Åkande Gærde-Snerle Hamp-Hanekro Harekløver Harril Have-Iris Himmelblå Skilla Hjetebladet Pengeurt Hjortetrøst Horse-Tidsel Humle-Sneglebælg Hvas Randfrø Hvidkløver Hvid Okseøje Hvidmelet Gåsefod Hvid Snerre Hvid Stenkløver Hyrdetaske Høj Sødgræs Høj Sølv-Potentil Høst-Borst Håret Høgeurt Håret Star Hårfliget Vandranunkel Jordbær-Kløver Kalmus Kamgræs Kanadisk Bakkestjerne Kanadisk Gyldenris

9 Kantet Dueurt Kantet Perikon Kattehale Kejserkrone Kløvkrone Knoldet Brunrod Knoldet Mjødurt Knold-Ranunkel Knold-Rottehale Knold-Star Knop-Siv Knude-Firling Knæbøjet-Rævehale Kornet Stenbræk Korn-Valmue Kors-Andemad Korsknap Kost-Fuglemælk Krans-Mynte Krat-Ærenpris Kruset Skræppe Kruset Tidsel Krybende Baldrian Krybende Potentil Kugle-Museurt Kær-Dueurt Kær-Galtetand Kær-Guldkarse Kær-Padderok Kær-Snerre Kær-Star Kær-Tidsel Kær-Trehage Kødfarvet Gøgeurt Kølle-Valmue Kål-Tidsel Lancet-Skeblad Lancet-Vejbred Lav Ranunkel Liden Klokke Liden Siv Liden Sneglebælg Liden Storkenæb Lodden Dueurt Lugtløs Kamille Lyse-Siv Læge-Oksetunge Løgkarse Maj-Gøgeurt Manna-Sødgræs Mark-Bynke Mark-Forglemmigej Mark-Frytle Mark-Krageklo Mark-Ærenpris Marts-Viol Muse-Vikke Mælkebøtte sp. Nat-Limurt Nikkende Brøndsel Nikkende Kobjælde Nyse-Røllike Næb-Star Nælde-Silke Nøgle-Skræppe Opret Hønsetarm Pengebladet Fredløs Pinselilje Prikbladet Perikon Pyrenæisk Storkenæb Påskelilje Rank Vejsennep Raps Roset-Springklap Ru Svinemælk Rød Arve Rød Gåsefod Rødkløver Rød Svingel Rød Tandbæger Rød Tvetand Rørgræs Sand-Lucerne Sand-Star Segl-Sneglebælg Seline Sideskærm Sildig Gyldenris Skive-Kamille Skov-Kogleaks Skov-Løg Skvalderkål Smalbladet Dunhammer Smalbladet Kællingetand Smalbladet Vikke Småblomstret Balsamin Småfrugtet Pindsvineknop Snerle-Pileurt Solsikke Soløje Alant Sort Natskygge Spidskapslet Star Spyd-Mælde Stinkende Storkenæb Stribet Kløver Stor Hundepersille Storblomstret Hønsetarm Stor Knopurt Storkronet Ærenpris Stor Nælde Stor Skjaller Strand-Skræppe Strand-Svingel Sump-Forglemmigej Sumpkarse Sump-Snerre Sværtevæld Sylt-Star Sølv-Potentil Tagrør Tandfri Vårsalat Tigger-Ranunkel Tofrøet Vikke Top-Star 9 Toradet Star Trævlekrone Tudse-Siv Tusindfryd Tveskægget Ærenpris Tykakset Star Tykbladet Ærenpris Tyndskulpet Brøndkarse Udspærret Annelgræs Udspærret Fuglemælk Udspærret Vinterkarse Uldbladet Kongelys Vandkarse Vand-Klaseskærm Vand-Pileurt Vand-Skræppe Vand-Snerre Vand-Ærenpris Vedbend-Ærenpris Vejbred-Skeblad Vild Gulerod Vild Kørvel Vild Løg Vinge-Pileurt Vinget Perikon Vintergæk Vår-Brandbæger Vår-Gæslingeblomst Vår-Vikke Vår-Star Træer og Buske Ahorn Alm. Benved Alm. Hyld Balsam-Poppel Blågran (frøformeret) Brombær Båndpil Dun-Birk Engriflet Tjørn Femhannet Pil Glat Hunde-Rose Grå-El Grå-Pil Hassel Humle Korbær Kræge Landevejs-Poppel Mirabel Navr Purpur-Pil Pære Rød-El Rødgran Skov-Elm Skov-Fyr Skørpil Slåen Sprirea sp. Stikkelsbær

10 Syren Vorte-Birk Østrisk Fyr Andet Admiral Alm. Vandnymfe Aurora Bleg Birkebladsmåler Blåfugl sp. Blåvinget Pragtvandnymfe Brunlig Perlemorsommerfugl Dagpåfugleøje Engrandøje Græsrandøje Grønåret Kålsommerfugl Lille Ildfugl Lille Kålsommerfugl Okkergul Randøje Pimpinellekøllesværmer Rødt Ordensbånd Stor Bredpande Stregbredpande Timiankøllesværmer Butsnudet frø Snog Vinbjergsnegl Rensdyrlav Alm. Blækhat Soløje-Alant. Foto: CC 10

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Gedehullet og Rutsjebanen Bjergsted Bakker

Gedehullet og Rutsjebanen Bjergsted Bakker 1911 100 år Vi har passet på fremtiden siden Gedehullet og Rutsjebanen Bjergsted Bakker Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen Maj 2011 Geddehullet Gedehullet Danmarks topografiske kort 2001 1:25.000

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Sæby kirke set fra engen. 1 Indledning Ved den sydøstlige bred af Tissø ligger Sæby kirke, kendt for sine kalkmalerier. Kirken

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj Pleje- og driftsplan for Stejlehøj ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER...3 BAGGRUND... 4 EKSISTERENDE FORHOLD...9 BELIGGENHED... 9 EJERE... 9 FREDNINGSFORHOLD... 9 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER (NATURA

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Troldbjergskoven. Skoven set fra Gåsebjerg. Foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Troldbjergskoven. Skoven set fra Gåsebjerg. Foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen Troldbjergskoven Skoven set fra Gåsebjerg. Foto CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 Baggrund I middelalderen havde Hvide-slægten meget store jordbesiddelser i Danmark, og de rådede over

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen Hammerknuden, Sandvig, Slotslyngen og Allinge fra luften. Habitatområdet indrammet med turkis linie. Luftfoto fra 2004, DDO,

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

2. Vilhelminelyst. Om sammensætningen af Vilhelminelyst (Anholt Gods) foreligger

2. Vilhelminelyst. Om sammensætningen af Vilhelminelyst (Anholt Gods) foreligger LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 12. TBU distrikt 12 dækker Anholt. Øen er ca. 22 km 2 stor og størstedelen på 1856 ha. er fredet af flere omgange i perioden 1939 til 1980. Øen kan naturligt deles

Læs mere

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Floraen på Tissøs nordøstlige bred Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred,

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station

VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station VÆRSLEVSTIEN En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til Gørlev Station Værslevstien går lige forbi den gamle Forsinge stationsbygning. Foto CC. Carsten Clausen

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Værslev Præsteskov. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen. Den udgravede sø

Værslev Præsteskov. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen. Den udgravede sø Værslev Præsteskov Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 Den udgravede sø 1 2 Indledning Værslev er en lille landsby, der ligger ca. 8 km øst for Kalundborg. I foråret 2011 lod Værslev menighedsråd

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Strandenge. Planter vokser i bælter

Strandenge. Planter vokser i bælter Strandenge Strandenge er lavtliggende voksesteder, der delvist overskylles med havvand to gange i døgnet. Strandengen kan inddeles i flere zoner afhængig af, hvor hyppigt jorden oversvømmes af saltvand.

Læs mere

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Jacob Heilmann-Clausen, Birgitte Mogensen og Hans Kristian Munkejord Rapport 09-02

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen.

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen. er et almindeligt plantesamfund på næringsrige og relativt tørre jorder i hele landet. I ådale ses samfundet typisk på veldrænede jorder på ådalsskrænten, hvor vegetationen er under udvikling fra dyrket

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 1. Farum www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Farum Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Farum Opgave:

Læs mere

N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E

N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Jens Reddersen, biolog & naturprojektmedarbejder Jens Erik Jacobsen (tovholder, Århus N) Lone Brems (Hornslet) Erik Flyn Smidt (Ebeltoft) John Jørgensen (Friland)

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen www.natlan.dk Arealbeskrivelse og udpegninger Gåsemosen består dels af arealer i tidligere omdrift, dels af beskyttet natur i form af mose,

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 2. Værløse www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Værløse Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Værløse

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 1 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende små 2 km nordøst for Buerup, som er en landsby nordøst

Læs mere

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Stort asketræ i Hestehave Skov. Foto: PF Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Nationalpark

Læs mere

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Blomstrende Hedelyng. Kystvejen i baggrunden. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen August 2016 1 Indledning I Kalundborg mellem fjorden

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015 Grf. Klitrosebugten 1 Årets aktiviteter 5 bestyrelsesmøder 5 møder i naturplejegruppen 1 årligt møde med bestyrelserne fra naboforeningerne 1 møde med deltagelse af foreningerne langs Gnibenvej + det løse!

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Demonstrationsforsøg med græsningspause i en periode efter en indledende hård afgræsning. Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Fotos:

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Steffen Schmidt Hammelev Bygade 89 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 naturogvand@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato:

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 164: Dueodde

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 164: Dueodde NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 164: Dueodde Dueodde set fra luften. Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Kongebregne i 2190 Liden Ulvefod og Rundbladet Soldug i 7150 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generel historik 2 3 Nuværende drift 2 4 Problemer 2 5 Plejemetoder 4 6 Artslister 5 7 Problemarter 6 8 Områdebeskrivelser og plejetiltag 7 8.1 6A Vinterfold 7 8.2

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Overgangen Ankomsten Den Grønne Sfære ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Stålra ampe Vækstbed - hævet 8 0 cm Snit a-a 1:50 14077 // side 1 Orangeriet Orangeriet undersøger og

Læs mere

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Hvad er det vi taler om? ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Begrebet ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Grundlaget for ALS-inhibitor-tolerance Hvordan blev

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Lørdag den 25. aug. 2012, var vi ca. 20 mennesker der startede en vandretur fra Maglemosevej i Stenlille. (Nederst til højre på kortet). Vejret var skiftevis overskyet,

Læs mere

Livet. i ferskevande

Livet. i ferskevande Livet i ferskevande EN BID AF NATUREN Der er mange typer for ferskvand og livet er ikke det samme overalt. Nogle dyr foretrækker de rindende bække og åer, andre er til dammen og søens stillestående vand.

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere