Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI."

Transkript

1 Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest, sødgræs o.a. Ingen angivelse af biologisk værdi. Beskrivelse af eng fra (sbj, sla, plni): fåregræsset eng. Engen fremstår tør og rummer ingen særlige botaniske eller fugleinteresser. Lokaliteten er mere overdrevsagtig på den østlige side af vejen. Da engen er tør vil der sandsynligvis ikke være problemer ved fjernelse af eksisterende master, der nu står på engen. Lokaliteten vil blive fin ved fjernelse af 6 volt kabel, der krydser det eksisterende tracé af 4 V. Vestligt tracé foretrækkes af landskabelige årsager. Nord for Hjartbro Skov er der ved Krejsel en meget lille und med løvtræer. Der har tidligere været nmose her og der er blåtop og mosebunke som undervegetation. Hjartbro Skov består af morbundsskov med bølget bunke og andre morbunds planter i undervegetationen. Nærmest krydsningen består den af store egetræer, men også ibalndet andre arter. Langs nmed åen findes en smalelre galleriskov med elletræer og andet. Der er et niveauspring på nogle meter fra skoven og ned til åen. lokaliteten er velegnet til flagermus. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Enblomstret Fladbælg (R), Kristtorn (B), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Vandflagermus (V),

2 Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Vandflagermus (4), Sydflagermus (4), Ager-Padderok Ørnebregne Rød-Gran Europæisk Lærk Bjerg-Fyr Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Alm. Vandranunkel Stor Nælde Bøg Vorte-Birk Rød-El Hassel Alm. Hønsetarm Stor Fladstjerne Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Ager-Stedmoderblomst Selje-Pil Grå-Pil Bævreasp Brombær Hindbær Engriflet Hvidtjørn Bugtet Kløver Muse-Vikke Enblomstret Fladbælg Lådden Dueurt Gederams Kristtorn Ahorn Vild Kørvel Sideskærm Bittersød Natskygge Foder-Kulsukker Korsknap Lancet-Vejbred Ask Lancetbladet Ærenpris Blåmunke Hvid Snerre Burre-Snerre Alm. Hyld Alm. Gedeblad Blåhat Rejnfan Alm. Røllike Eng-Brandbæger Alm. Vandpest Svømmende Vandaks Lyse-Siv Rød Svingel Alm. Rajgræs Alm. Hundegræs Høj Sødgræs Manna-Sødgræs Draphavre Mose-Bunke Bølget Bunke Vellugtende Gulaks Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Alm. Hvene Rørgræs Blåtop Majblomst Gulbenet Klire Sanglærke Landsvale Bysvale Engpiber Hvid Vipstjert Sangdrossel Gransanger Grå Fluesnapper Musvit Skovskade Gråkrage Stær Bogfinke Gulspurv Stor kålsommerfugl Græsrandøje Vandflagermus Sydflagermus Mosegris Ræv Dådyr Rådyr

3 Lokalitet : Grøngård 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl 2/7/29 Af : mav, bo Eng. 1. Rummer kulturminder Næringspåvirkede, græssede og veldrænede enge ned mod vandløb med klart vand - dog plumret bund. 2 m bredt og ca 15 cm dybt vand, strømhast er ca. 2 cm pr sek. Der er høslet på den ene eng, og gyllegræs på engen mod sydvest, hvor vandhul er drænet. Genbesigtigelse d : Vestligt tracé foretrækkes af landskabelige årsager. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Ager-Museurt (B), Lav Ranunkel Alm. Vandranunkel Stor Nælde Kruset Skræppe Selje-Pil Grå-Pil Alm. Mjødurt Engriflet Hvidtjørn Sump-Kællingetand Muse-Vikke Lådden Dueurt Vild Kørvel Sideskærm Eng-Forglemmigej Sump-Forglemmigej Vand-Mynte Lancet-Vejbred Hvid Snerre Grå-Bynke Ager-Museurt Horse-Tidsel Ager-Tidsel Mælkebøtte Lyse-Siv

4 Lokalitet : Grøngård 51/55_Syd_1 Alm. Hundegræs Alm. Kvik Mose-Bunke Fløjlsgræs Alm. Hvene Rørgræs

5 Lokalitet : Grøngård 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl 2/7/29 Af : mav, bo Skov. 1. Rummer kulturminder Lille galleriskov der ligger langskanterne til to ådale, der løber sammen vest for skoven. En kile af dyrket ager maser sig ind i skoven. Skoven består af forholdsvis gammel skov, med løvtræer og er ret varieret, og det virker som om at træerne ikke er plantede, men har indfundet sig mere spontant, mange aldre og arter af træer vokser mellem hinanden. Meget velegnet til flagermus evt. også rastende. Ørnebregne Rød-Gran Hvid Anemone Stor Nælde Bøg Stilk-Eg Stor Fladstjerne Skovarve Dag-Pragtstjerne Hunde-Viol Bævreasp Løgkarse Alm. Røn Ahorn Skovsyre Vild Kørvel Glat Vejbred Ask Alm. Hyld Alm. Gedeblad Alm. Hundegræs Stor Konval

6 Lokalitet : Grøngård Grævling Note : Grævlinggrav er observeret. 51/55_Syd_1

7 Lokalitet : Kongens Holm 51/575_Syd_1 Syd for Mojbøl 2/7/29 Af : mav, bo Skov. 1. Rummer kulturminder Skov på bakke omgivet af ådale. Veldrænet og varieret løvskov med enkelte graner. Ryddet under ledninger, hvor der vokser høje urter. Shelter i skovlysning. Genbesøg d (sbj, sla, plni): ejeren oplyser at skoven der skal fjernes er gamle egetræer, og at han har byggetilladelse til at genopføre den hytte(sommerhus), der er nedbrændt på det sted hvor skoven er smallest. Dette sted er ellers den bedste placering for det nye tracé rent naturmæssigt, da det skader mindst. Mod vest er der plantet nye egetræer. I den vestlige del af skoven er rester af gammel vold. Der skal fældes så få træer som muligt i den gamle del a skoven! Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Skov-Hundegræs (B), Rød Kornel (B), Dunet Gedeblad (B), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Sydflagermus (4), Dværgflagermus (4), Ørnebregne Sitka-Gran Rød-Gran

8 Lokalitet : Kongens Holm 51/575_Syd_1 Stilk-Eg Vorte-Birk Alm. Fuglegræs Græsbladet Fladstjerne Dag-Pragtstjerne Rødknæ Prikbladet Perikon Brombær Hindbær Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Rød Kornel Tørst Vedbend Aks-Bærmispel Glat Vejbred Knoldet Brunrod Drue-Hyld Dunet Gedeblad Alm. Gedeblad Grå-Bynke Alm. Kongepen Lyse-Siv Enårig Rapgræs Skov-Hundegræs Fløjlsgræs Alm. Hvene Stor Konval Stor kålsommerfugl Sydflagermus Engrandøje Dværgflagermus

9 Lokalitet : Kongens Holm 51/575_Syd_1 Syd for Mojbøl 2/7/29 Af : mav, bo Eng/græsmark. 1. Rummer kulturminder Rundt om skoven langs med vandløbet findes græsarealer og enge, nogle af dem med høje urter andre steder har der været slået hø. Nord for højurteengene er en juletræsmark og en græsmark. Meget gødet. Høje urter i ådal og ringe vandkvalitet i vandhuller. Nord for vandløbet ligger to vandhuller, det ene er plumret og ildelugtende og omgivet af lavdivers for tiden ugræsset eng med rørgræs. Det andet har aborreyngel og ret plumret vand. Alligevel blev der fundet padder i det vestlige. Genbesøg d (sbj, sla, plni): ejeren af skoven oplyser at engene er et godt fuglested, da den er oversvømmet om vinteren. Bl.a. godt andetræk. Engen er græsset, men ikke gødet, og der skæres ikke grøde i åen. Åen er blevet genslynget og der er etableret gydepladser. Der går en sti fra Nustrup til Øster Lindet gennem lokaliteten, som er en genetablering af den gamle kirkesti. Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4), Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Stor Nælde

10 Lokalitet : Kongens Holm 51/575_Syd_1 Stilk-Eg Græsbladet Fladstjerne Butbladet Skræppe Vej-Pileurt Grå-Pil Alm. Mjødurt Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Sideskærm Eng-Forglemmigej Hvid Snerre Nikkende Brøndsel Grå-Bynke Eng-Brandbæger Horse-Tidsel Grøn Høgeskæg Mælkebøtte Svømmende Vandaks Lyse-Siv Næb-Star Høj Sødgræs Alm. Kvik Draphavre Mose-Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Alm. Hvene Eng-Rottehale Knæbøjet Rævehale Eng-Rævehale Rørgræs Grenet Pindsvineknop Enkelt Pindsvineknop Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Stregbredpande Nældens takvinge Tidselsommerfugl Græsrandøje Vildkanin Hare Ræv Grævling Skrubtudse Spidssnudet frø

11 Lokalitet : Hyrup 51_Syd_1A 3/7/29 Af : MAV, BO Nyrejst skov, vandhul. 1. Rummer kulturminder Vandhullerne ligger umiddelbart syd for 51-syd-1a. Der er tre. 1. Det sydligste havde meget lav vandstand og fisk, ligger nær en drænkanal med piletræer. 2 det midterste var en udtørret vanillekrans, 3. Havde en god vandstand, men her var der karussser. Flora og fugleliste er fra padderegistreringen. Det midterste vandhul, kan være egnet når der er vand i det, mens de to andre kun er egnet for skrubtudse. Ager-Padderok Lav Ranunkel Alm. Vandranunkel Stor Nælde Vorte-Birk Grå-El Alm. Syre Fersken-Pileurt Selje-Pil Grå-Pil Alm. Fredløs Hindbær Feber-Nellikerod Gåse-Potentil Engriflet Hvidtjørn Mirabel Muse-Vikke Kær-Dueurt

12 Lokalitet : Hyrup 51_Syd_1A Bittersød Natskygge Krumhals Sump-Forglemmigej Roset-Vandstjerne Alm. Hanekro Hvid Snerre Lugtløs Kamille Horse-Tidsel Alm. Kongepen Alm. Vandpest Svømmende Vandaks Lyse-Siv Tudse-Siv Alm. Sumpstrå Blære-Star Næb-Star Alm. Rapgræs Manna-Sødgræs Alm. Kvik Fløjlsgræs Enkelt Pindsvineknop Bredbladet Dunhammer Gul Iris Skovpiber Solsort Tornsanger Gransanger Blåmejse Bogfinke Tornirisk Gulspurv Ræv Krondyr Rådyr

13 Lokalitet : Mergelland 51_Syd_1b Nord for Hyrup 3/7/29 Af : mav, bo Skov og mose. 1. Rummer kulturminder Nyanlagt skov på sandet bund med mose i midten. Skoven mest gran med en stribe af bøg og selvsåede pil og krat spredt imellem. Jagthyter og flere hochsitz'er. Imellem lille mose på sandbund med gravet vaniljekrans. Se paddeskema Ingen angivelse af lokalitets biologske værdi. Genbesigtigelse d (sbj, sla, plni): 1 år gl plantet skov primært bestående af nål og ædelgran men også lidt løv. Skoven er flere steder så tæt, at den kun kan anvendes til flis. Syd for skovvej ind mod øst (lige før gl hytte) er der en fin egeskov med god afstand mellem træerne. Mosen har kraftig rørskov ved kanterne men også åben vandflade. der står flere piletræer ved kanten. Mosen er ikke umiddelbart paddeegnet, da brinker er meget stejle og pga uigennemtrængeligheden. Masten skal placeres væk fra selve mosen. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Svømmende Sumpskærm (A), Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Is-blåfugl (NT), Dynd-Padderok Ager-Padderok Alm. Mangeløv

14 Lokalitet : Mergelland 51_Syd_1b Rød-Gran Lav Ranunkel Stor Nælde Bøg Stilk-Eg Vorte-Birk Græsbladet Fladstjerne Hvidmelet Gåsefod Kruset Skræppe Rødknæ Vand-Skræppe Bånd-Pil Selje-Pil Grå-Pil Hindbær Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Hvid-Kløver Fin Kløver Rød-Kløver Rundbælg Alm. Kællingetand Sump-Kællingetand Muse-Vikke Smalbladet Vikke Gul Fladbælg Svømmende Sumpskærm Bittersød Natskygge Sump-Forglemmigej Lancet-Vejbred Burre-Snerre Hvid Okseøje Rejnfan Alm. Røllike Kær-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Kongepen Grøn Høgeskæg Svømmende Vandaks Lyse-Siv Knop-Siv Blågrøn Kogleaks Alm. Star Hare-Star Rød Svingel Lund-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Fløjlsgræs Alm. Hvene Bjerg-Rørhvene Rørgræs Bredbladet Dunhammer Nobilis Note : karse sp., søkogleaks, dueurt sp. Hvid Vipstjert Solsort Gransanger Musvit Skovskade Bogfinke Tornirisk Gulspurv Græsrandøje Engrandøje Skovrandøje Skovblåfugl Ræv Is-blåfugl Krondyr Skrubtudse

15 Lokalitet : Moser ved Nustrup Plantage 51_Syd_14 Vest for Nustrup. 14/1/29 Af : sbj, sla, plni Moser 1. Rummer kulturminder Lynvisit d. 14 okt. Beskrivelse er fra Teknisk Rapport, 25. To mindre moser, hvor af den ene er gennemskåret af hovedvej 25. Den eksisterende linjeføring går gennem lokaliteten Begge moser er kraftigt tilgroet i grå-pil og den vestlige mose ligger tæt op ad nåleplantage. Den vestlige mose er tidligere registreret med potentiale for at kunne genskabes som fattigkær med hængesæk, da der stadig var typiske arter til stede. Moserne kan være træsesten mellem Gram ådal og Skibelund Mose. Ingen artsliste foreligger.

16 Lokalitet : Hvirvelmose 51_Syd_15 Vest for Nustrup 14/1/29 Af : sbj, sla, plni Mose. 1. Rummer kulturminder Padderegisreringer den 2/7 29. Heltudtørret og dækket af sødgras, desuden tilgroet med pile langs kanterne. Ved padderegistrering blev der også noteret planter. Vandhullet kan sikkert rumme vand om foråret og der kommer nogen lys til vandhullet, derfor kan det være egnet til padder. Lynvisit d. 14. okt. Beskrivelse fra Teknisk Rapport, 25. Lille mose i intensivt dyrket agerland. Ligger ret højt og kan ses fra hovedvejen. Mosen er meget tilgroet og er yderligere påvirket af opfyld af diverse ting (halm, alm. affald, glas, plastik, sten m.m.). Dominerende plante er grå-pil. Mosen er omringet af kæmpe-bjørneklo. Mosen er angivet som 3, men fremstår nu meget tør og tilgroet. Der er et lillebitte vandhul i midten af mosn, som dog ofte er helt udtørret. Det betyder dog at der iikke er fisk, og derfo kan vandhullet være egnet som ynglehul for padder. Det nye trace vil krydse over mosen, men der bliver ikke placeret master i selve mosen. Lav Ranunkel Stor Nælde Sump-Fladstjerne

17 Lokalitet : Hvirvelmose 51_Syd_15 Grå-Pil Bævreasp Pengebladet Fredløs Solbær Selje-Røn Muse-Vikke Tofrøet Vikke Kantet Dueurt Glat Dueurt Bittersød Natskygge Eng-Forglemmigej Skov-Hanekro Skov-Galtetand Kær-Galtetand Sværtevæld Kær-Snerre Haremad Kær-Star Manna-Sødgræs Alm. Kvik Eng-Rørhvene Liden Andemad Knæbøjet gedeøje Skovpiber Solsort Misteldrossel Tornsanger Havesanger Løvsanger Blåmejse Bogfinke Gulspurv

18 Lokalitet : Elkær 53/63_Midt_ 2 m vest for Grønnehils 18/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Nåletræsplantage (sitkagran) uden større biologiske værdier. 243

19 Lokalitet : Området omkring Mosegård, Bredkno 53/63_Midt_ Stilbjerg 19/6/29 Af : nisc, freje Mosaik. 1. Rummer kulturminder Ulvebanke: Hede med indlandsklitter og spredte vandhuller. Under stærk tilgroning. Mosegård: Lavtliggende overdrev 1 km øst for tracé. Nord for Simmelmose: Hede nord for fredning langs Simmelbæk : Ulvebanke : Mosegård : Nord for Simmelmose

20 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m nv for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Vandhul. 1. Rummer kulturminder Vandhul 1 m vest for linjeføring. Klarvandet vandhul m. svømmende vandaks og bredvegetation af sumpstrå m.m. Svagt hældende brinker og lysindfald på næsten hele vandfladen. Lavvandet. Rasteområder inden for 5 m. Ifølge ejer er der mange frøer (sikkert grøn frø). Potentielt levested for lille og stor vandsalamander og brune frøer

21 Lokalitet : Eng ved Stilbjerggård 53/63_Midt_ 3 m nv for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Eng. 1. Rummer kulturminder Ifølge luftfoto er engen omlagt/oppløjet i 28. Ligger nu som grønmark. Forholdsvis tør. Er registreret som

22 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m nv for Mosegård 18/6/29 Af : nisc, freje Eng. 1. Rummer kulturminder Kultureng og tør eng (her dominerer alm kvik). Mindre partier, omkring vandhul i midten af engen, har flere karakteristiske arter. Små partier med natureng Foto : Kanal. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Mose-Pors (B), Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Stor Nælde Mose-Pors Græsbladet Fladstjerne Trævlekrone Kruset Skræppe Alm. Syre Eng-Viol Engkarse Alm. Fredløs Tormentil Sump-Kællingetand Muse-Vikke Tofrøet Vikke Vild Kørvel Skov-Hanekro Burre-Snerre Hyldebladet Baldrian Alm. Røllike Eng-Brandbæger Kær-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Kongepen Mælkebøtte Lyse-Siv Hare-Star Rød Svingel Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs

23 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ Alm. Kvik Mose-Bunke Fløjlsgræs Eng-Rottehale Muldvarp Note : brun frø sp. (ikke fanget)

24 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m nv for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Vandhul. 1. Rummer kulturminder Stort vandhul på cirka 25 m (ej 3 registreret). Meget flydeladsvegetation af svømmende vandaks. Cirka 7 cm dyb. Potentielt levested for stor + lille vandsalamander + frøer. Der er fundet 'geleklump' fra frøer. Brinkerne meget flade, og der er ingen fisk. Lidt skyget. Der er mange vandinsekter, og en brun frø set i engen omkring vandhullet. Middel/høj biologisk værdi. Fisk blev udsat den 25 juni, og søen vil fremover ikke længere være egnet til andet end skrubtudse, derfor den dårlige score trods fund af butsnudet frø (?) Vorte-Birk Vandnavle Sump-Forglemmigej Kær-Snerre Svømmende Vandaks Alm. Sumpstrå Næb-Star Manna-Sødgræs Kryb-Hvene Smalbladet Dunhammer

25 Lokalitet : Stilbjerggård Note : geleklump efter frøer 53/63_Midt_

26 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m nv for Mosegård 19/6/29 Af : misc, freje Mose. 1. Rummer kulturminder Birkesump med bund af blåtop og gråpilesump på gamle tørvegrave. Hist og her smalbladet kæruld. Høj biologisk værdi Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Mose-Pors (B), Smalbladet Mangeløv Bidende Ranunkel Mose-Pors Dun-Birk Grå-Pil Alm. Fredløs Hindbær Tormentil Alm. Røn Glansbladet Hæg Kær-Svovlrod Sværtevæld Kær-Snerre Kær-Tidsel Smalbladet Kæruld Manna-Sødgræs Bølget Bunke Blåtop Note : spagnum

27 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_

28 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m nv for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Eng og hede (oppløjet). 1. Rummer kulturminder Oppløjet 3 eng. Sandet bund og fugtige lavninger. Veludviklet podsolprofil flere steder. I nordøstlige hjørne er der sandet jord, hvor der har været fugtig hede med hedelyng. I syd er et 3 hedeareal oppløjet Bidende Ranunkel Blæresmælde Hedelyng Tormentil Muse-Vikke Vild Kørvel Skov-Hanekro Alm. Torskemund Læge-Ærenpris Lyng-Snerre Alm. Røllike Alm. Kvik Bølget Bunke Blåtop

29 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ Nor vest for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Mose. 1. Rummer kulturminder Lille pilesump, meget mørk og uden særlig urteflora. Ingen større botaniske værdier. Rekreative int: Der er jagtinteresser. 269 Bredbladet Mangeløv Lav Ranunkel Stor Nælde Eng-Viol Grå-Pil Alm. Fredløs Hindbær Alm. Røn Ahorn Kær-Svovlrod Sværtevæld Kær-Snerre Burre-Snerre Drue-Hyld Kær-Tidsel Lyse-Siv Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Draphavre Blåtop

30 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_

31 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ Ved Stilbjerg 19/6/29 Af : nisc, freje Skov. 1. Rummer kulturminder Rødgranplantage. Kun fotodok

32 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ Ved Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Vandhul. 1. Rummer kulturminder Put and take sø - gravet. Fisk udsat 13 juni 29. Uegnet som ynglevandhul for padder da der er jævnlig udsætning af fisk. Rekreative int: Fiskeri

33 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 4 m syd for Mosegård 19/6/29 Af : nisc, freje Mose (opdyrket). 1. Rummer kulturminder Tidligere 3 mose med opdyrket kornmark, også dyrket i 28 ift luftfoto. 273

34 Lokalitet : Stilbjerggård 53/63_Midt_ 2 m fra Stilbjerggård 19/6/29 Af : nisc, freje Eng. 1. Rummer kulturminder Tidligere 3 eng (også i 28 ifht luftfoto). Opdyket med majs

35 Lokalitet : Fitting Krat 53_Midt_11 1 km øst for Skødebjerg Plantage 17/6/29 Af : freje, nisc Skov. 1. Rummer kulturminder Vestlige del af lokaliteten er plantage med nordmannsgran. Mod Kratvej (øst for) er der blandet løvskov. Østlige del af lokaliteten (Fitting Krat) er blandskov med dominans af løvtræer. Under masten (nr 3) er der lysåbent med indslag af overdrevsarter Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Løvefodart (A), Nordmannsgran Bøg Stilk-Eg Rød-El Hassel Græsbladet Fladstjerne Stor Fladstjerne Blæresmælde Alm. Syre Vand-Pileurt Prikbladet Perikon Løvefodart Mirabel Bugtet Kløver Hestekastanie Ahorn Vild Kørvel Lancet-Vejbred Ask Tveskægget Ærenpris Stor Skjaller Blåhat Alm. Røllike Mælkebøtte Rød Svingel Alm. Hundegræs

36 Lokalitet : Fitting Krat 53_Midt_11

37 Lokalitet : Eng nord for Fittingkrat 53_Midt_12a Vest for Fitting by 17/6/29 Af : freje, nisc Eng. 1. Rummer kulturminder Engmed hjulspor præg af kørsel. Ikke afgræssset og med ret høje urter.biologisk kerneområde da lokaliteten ligger i forbindelse med skov Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Alm. Hønsetarm Græsbladet Fladstjerne Kruset Skræppe Alm. Syre Engkarse Kær-Guldkarse Gåse-Potentil Muse-Vikke Vild Kørvel Skov-Hanekro Kær-Snerre Tusindfryd Kær-Tidsel Horse-Tidsel Mælkebøtte Lyse-Siv Alm. Star Hare-Star Rød Svingel Eng-Rapgræs Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Mose-Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Stortoppet Hvene Eng-Rottehale Knæbøjet Rævehale Eng-Rævehale Rørgræs

38 Lokalitet : Eng nord for Fittingkrat 53_Midt_12a

39 Lokalitet : Vandhul nord for Fitting Krat 53_Midt_12b Vest for fitting by 17/6/29 Af : freje, nisc Vandhul. 1. Rummer kulturminder Lille vandhul med helt klart vand (naturlig bund). Bredvegetation af manna-sødgræs og alm sumpstrå. Flydevegetation af svømmende vandaks og flydende stjerne??. Undervandsvegetation af??. Meget egnet som paddelokalitet med?? helt lysåbent. Rastemuligheder i tilknytning.?? Lokaliteten genbesøgt den 3/6 for padderegistreringer, fugleliste for alle dellokaliteter under midt-12 findes under 12d Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4), Kær-Ranunkel Grå-Pil Engkarse Gåse-Potentil Kær-Snerre Hyldebladet Baldrian Vejbred-Skeblad Svømmende Vandaks Lyse-Siv Glanskapslet Siv Alm. Sumpstrå Manna-Sødgræs Kryb-Hvene Liden Andemad Stor Andemad

40 Lokalitet : Vandhul nord for Fitting Krat 53_Midt_12b Lille Vandsalamander Spidssnudet frø Note : Mosesnegl sp., igle sp., skøjteløber sp., guldsmed sp., bugsvømmer.

41 Lokalitet : Sump og eng nord for Fitting Krat 53_Midt_12c Vest for Fitting by 16/6/29 Af : freje, nisc Mose og eng. 1. Rummer kulturminder Heterogent område m. pilesump, birkesump og kratskov på tør bund samt partier med ugræsset eng domineret af lysesiv. Nordvest for lokaliteten er en brakmark, der er domineret af lyse-siv og lav ranunkel. Denne er ikke registreret som Foto af mast nr 34 Smalbladet Mangeløv Lav Ranunkel Kær-Ranunkel Dun-Birk Vand-Skræppe Prikbladet Perikon Grå-Pil Korbær Feber-Nellikerod Gåse-Potentil Muse-Vikke Dunet Dueurt Skov-Hanekro Sværtevæld Kær-Snerre Burre-Snerre Hyldebladet Baldrian Grå-Bynke Kær-Tidsel Ager-Tidsel Eng-Gedeskæg Lyse-Siv Knop-Siv Mangeblomstret Frytle Alm. Rapgræs Mose-Bunke Note : Mynthe sp, star sp.

42 Lokalitet : Sump og eng nord for Fitting Krat 53_Midt_12c

43 Lokalitet : Vaniljekranssø nord for Fitting Krat 53_Midt_12d Vest for Fitting by 3/6/29 Af : mav, bo Vandhull. 1. Rummer kulturminder Dybt nedgravet vaniljekranssø i brakmark med juletræer omkring. Sandet jord. Vandet er klart (se paddeskema). Midde biologisk værdi. Der er jagt på arealet (ænder). Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vinter-Eg (B), Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Vibe (X, LC), Følgende rødlistede sommerfugle er fundet på lokaliteten: Is-blåfugl (NT), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4), Rød-Gran Lav Ranunkel Vinter-Eg Dun-Birk Alm. Firling Kruset Skræppe

44 Lokalitet : Vaniljekranssø nord for Fitting Krat 53_Midt_12d Rødknæ Alm. Stedmoderblomst Grå-Pil Kaspisk Pil Hedelyng Alm. Røn Hvid-Kløver Gul Kløver Fin Kløver Muse-Vikke Smalbladet Vikke Glat Dueurt Vild Kørvel Mark-Forglemmigej Skov-Hanekro Mark-Ærenpris Rejnfan Lugtløs Kamille Rank Evighedsblomst Ager-Tidsel Alm. Kongepen Haremad Lyse-Siv Liden Siv Glanskapslet Siv Alm. Sumpstrå Manna-Sødgræs Fløjlsgræs Alm. Hvene Bredbladet Dunhammer Musvåge Fasan Vibe Ringdue Skovpiber Gærdesmutte Bynkefugl Solsort Tornsanger Havesanger Gransanger Løvsanger Gråkrage Bogfinke Grønirisk Tornirisk Gulspurv Rørspurv Note : Fuglelisten dækker også 12C. Græsrandøje Engrandøje Is-blåfugl Skrubtudse Butsnudet frø Spidssnudet frø

45 Lokalitet : Kanal ved Vorbasse Østermose 53_Midt_13a Syd for Vorbasse Østermose 17/6/29 Af : freje, nisc Kanal. 1. Rummer kulturminder Kanal med forbindelse til Vorbasse Østermose og lokaliteten nord for denne. Ingen forbindelse til Grene Å. Nogenlunde vandkvalitet dog med andemad. Enkelte guldsmede samt art af vandstjerne. Passagen under grusvej er ude banketter. Undersøgt for padder 3/6 uden held, formodentligt er her fisk

46 Lokalitet : Mose syd for Vorbasse 53_Midt_13b Vorbasse Østermose 17/6/29 Af : freje, nisc Mose. 1. Rummer kulturminder Stor heterogen mose med pile og birke-sump. Store arealer med spaghnum, hængesæk og næb-star samt smalbladet kæruld. Tørvegravning og drønet, men stadig våd. Temmelig tilgroet flere steder (2/3 af arealet), dog også med mere åbne partier. Vigtigst rasteområde for padder. Der bør ikke placeres master i området. Lokaliteten genbsøgt den 3/6 i forbindelse med padderegistreringer. Her blev der ikke fundet padderi drænkanalerne, og det er sandsynligt at der lever fisk her. Vandhullet lidt mod sydvest husede butsnudet frø og lille vandsalamander Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Mose-Pors (B), Kær-Fladbælg (A), Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Bomlærke (X, LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4), Bredbladet Mangeløv Rød-Gran Lav Ranunkel

47 Lokalitet : Mose syd for Vorbasse 53_Midt_13b Stor Nælde Mose-Pors Kruset Skræppe Vand-Pileurt Eng-Viol Grå-Pil Bævreasp Hedelyng Skovstjerne Hindbær Kragefod Gåse-Potentil Sump-Kællingetand Muse-Vikke Kær-Fladbælg Kær-Dueurt Sump-Forglemmigej Skov-Hanekro Kær-Snerre Hyldebladet Baldrian Lugtløs Kamille Kær-Tidsel Lyse-Siv Tudse-Siv Mangeblomstret Frytle Smalbladet Kæruld Alm. Star Næb-Star Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Manna-Sødgræs Skov-Stilkaks Alm. Kvik Bølget Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Kryb-Hvene Eng-Rottehale Knæbøjet Rævehale Eng-Rævehale Rørgræs Blåtop Enkelt Pindsvineknop Bredbladet Dunhammer Note : Spaghnum. Gøg Sanglærke Landsvale Skovpiber Hvid Vipstjert Gærdesmutte Bynkefugl Sangdrossel Tornsanger Løvsanger Gråsisken Gulspurv Bomlærke Rørspurv Note : Fugleliste gælder både a og b Stor bredpande Grønåret kålsommerfugl Nældens takvinge Græsrandøje Engrandøje Krondyr Note : Kronvildt er usikkert. Lille Vandsalamander Skrubtudse Butsnudet frø Spidssnudet frø

48 Lokalitet : Fromsejer Plantage 53_Midt_14 Frederiksnåde 18/6/29 Af : freje, nisc Skov. 1. Rummer kulturminder Dette skema inkluderer 14, 14a og 14b. Produktionsskov af nobilis, cypress, nordmannsgran og silkefyr. Monokulturer af de enkelte arter. Intensivt dyrket på hele arealet. Der klippes pyntegrønt. Der er kronvildt, råvildt og dåvildt i plantagen Fredning i nord er tidligere koloni etableret af Frederik V. Fredningen indeholder stadig gamle jorddiger. Tidligere bygninger er dog forsvundet OBS fotodokumentation er bortkommet

49 Lokalitet : Kronborgvej 53_Midt_15 Kronborg Plantage 18/6/29 Af : freje, nisc hede. 1. Rummer kulturminder Hedebakke med dominans af hedelyng. Meget bølget bunke, men dværgbuske dominerer. Mange karakteristiske arter. Omgivet af kornmarker. NØ for lokalitet er en bølget bunke domineret 3 hede (ej besigtiget). I den sydlige ende er der for nyligt pløjet tre render og plantet træer (rød-el) Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Engelsk Visse (B), Ene Grå-Pil Hedelyng Blåbær Tyttebær Revling Skovstjerne Hindbær Tormentil Alm. Røn Selje-Røn Engelsk Visse Gederams Lancet-Vejbred Lyng-Snerre Blåhat Pille-Star Sand-Star Rød Svingel Fåre-Svingel Bølget Bunke Krybende Hestegræs Alm. Hvene Blåtop

50 Lokalitet : Kronborgvej 53_Midt_15

51 Lokalitet : Kongshøjgård 53_Midt_16a Vest for Skjoldborg 17/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Hede med karakteristisk hedeflora, dog meget domineret af bølget bunke. Biologiske kerneområde da lokaliteten er omgivet af skov/plantage Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Engelsk Visse (B), Hvid-Gran Bjerg-Fyr Knold-Ranunkel Stilk-Eg Dun-Birk Alm. Syre Rødknæ Hedelyng Tyttebær Revling Hindbær Korbær Alm. Røn Glansbladet Hæg Gyvel Engelsk Visse Smalbladet Vikke Gederams Læge-Ærenpris Lyng-Snerre Blåhat Alm. Røllike Håret Høgeurt Mark-Frytle Pille-Star Sand-Star Rød Svingel Fåre-Svingel Bølget Bunke Vellugtende Gulaks

52 Lokalitet : Kongshøjgård Alm. Hvene Note : æble sp. Rådyr Note : Mange spor efter rådyr 53_Midt_16a

53 Lokalitet : Konghøjgård 53_Midt_16b Sydvest for Skjoldborg 17/6/29 Af : freje, nisc Skov. 1. Rummer kulturminder Plantet nåletræsplantage domineret af rødgran. Ingen store botaniske værdier. Levested for rådyr Rød-Gran Stor Nælde Dun-Birk Rødknæ Hedelyng Korbær Alm. Røn Gederams Skov-Hanekro Lyng-Snerre Alm. Kongepen Mangeblomstret Frytle Pille-Star Sand-Star Bølget Bunke Note : Digitalis

54 Lokalitet : Bøgedal 53_Midt_16c 3 m vest for Bøgedal 17/6/29 Af : freje, nisc Vandhul. 1. Rummer kulturminder Gravet vandhul omgivet af nåletræsplantage. Vandhullet er meget skygget og brinker er høje og stejle. Stor opblomstring af trådalger. Lidt svømmende vandaks og liden andemad. Ikke velegnet som paddelokalitet, men det kan ikke udelukkes at her kunne være padder. Ingen fisk fundet. Vandhullet genbeøsgt den 3/ for padderegistreringer. Det var da helt dækket af andemad og levermosset Ricia. Der blev fanget mange guldsmedenymfer men ingen spor af padder Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Liden Museurt (B), Liden Museurt Svømmende Vandaks Liden Andemad Note : Tråd-alger Landsvale Skovpiber Rødhals Solsort Havesanger Munk Løvsanger Fuglekonge Sortmejse Blåmejse Skovskade Gråkrage

55 Lokalitet : Bøgedal Gulspurv Brunlig perlemorsommerfugl Rådyr 53_Midt_16c

56 Lokalitet : Skovhøjgård 53_Midt_17 2 m syd for Skovhøjgård 16/6/29 Af : freje, nisc Skov 1. Rummer kulturminder Plantage omgivet af kornmark 16

57 Lokalitet : Skovhøjgård 53_Midt_18a 2 m nord for Skovhøjgård 17/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Hedemose. Store partier med pors. Flere våde lavninger med spaghnum og smalbladet kæruld. Store højereliggende partier med blåtop. Hedelyng spredt på det meste af arealet. Spredt opvækst af vedplanter (skov-fyr og dun-birk). Der er tidligere blevet gravet tørv Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Klokkelyng (B), Mose-Pors (B), Vestlig Tue-Kogleaks (B), Tråd-Siv (B), Rosmarinlyng (B), Rød-Gran Skov-Fyr Mose-Pors Dun-Birk Græsbladet Fladstjerne Butbladet Skræppe Hedelyng Klokkelyng Rosmarinlyng Mose-Bølle Tranebær Brombær Tormentil Gederams Kær-Tidsel Lyse-Siv Tråd-Siv Mangeblomstret Frytle Smalbladet Kæruld Vestlig Tue-Kogleaks Alm. Star

58 Lokalitet : Skovhøjgård 53_Midt_18a Rød Svingel Mose-Bunke Blåtop Note : spaghnum

59 Lokalitet : Skovhøjgård 53_Midt_18b 2 m nord for Skovhøjgård 17/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Gammel tørvegrav omgivet af sump/kær og agerland. Rigtig mange (1.) skrubtudse haletudser i vandet. Sandsynligvis fisk i vandetifølge ejer. Vandhullet er ikke helt velegnet da det er koldt og skygget alligevel er der både skrubtudse og spidssnudet frø. Vandhullet undersøgt den 3/6 i forbindelse med padderegistreringer. Artslister for fugle og sommerfugle stammer fra dette besøg Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Dunet Gedeblad (B), Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Bomlærke (X, LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4), Dun-Birk Rød-El Eng-Viol Grå-Pil Korbær Dunet Gedeblad Mælkebøtte Svømmende Vandaks Lyse-Siv

60 Lokalitet : Skovhøjgård 53_Midt_18b Tudse-Siv Mangeblomstret Frytle Grå Star Stjerne-Star Fløjlsgræs Blåtop Note : 'Flydende stjerne-star' er her registreret som stjerne-star Ringdue Sanglærke Skovpiber Gærdesmutte Solsort Sangdrossel Tornsanger Havesanger Munk Gransanger Løvsanger Gråkrage Gråsisken Gulspurv Bomlærke Skråstregbredpande Grønåret kålsommerfugl Nældens takvinge Græsrandøje Rådyr Skrubtudse Spidssnudet frø

61 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19a 5 m nord for Bindings Bjerg 17/6/29 Af : freje, nisc Eng og mose. 1. Rummer kulturminder Meget stort 3 engareal. Hovedsageligt noget tørbund med dominans af lyse-siv og eng-rørhvene. Nogle lidt fugtigere partier med dominans af mosebunke og lidt flere fugtigbundsplanter. Vestlige del tages der høslet på ellers ingen pleje. Harelorte hist og her samt et par rævegrave : viser masteplacering hen over eng. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Rød Kornel (B), Klokkelyng (B), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Ager-Padderok Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Stor Nælde Græsbladet Fladstjerne Sump-Fladstjerne Trævlekrone Kruset Skræppe Alm. Syre Butbladet Skræppe Eng-Viol Grå-Pil Engkarse Hedelyng Klokkelyng Kragefod Gåse-Potentil Tormentil Lådden Dueurt Rød Kornel Skov-Hanekro

62 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19a Lancet-Vejbred Kær-Snerre Burre-Snerre Lyng-Snerre Alm. Røllike Eng-Brandbæger Kær-Tidsel Ager-Tidsel Mælkebøtte Lyse-Siv Mangeblomstret Frytle Alm. Star Grå Star Hare-Star Rød Svingel Eng-Svingel Strand-Svingel Alm. Rapgræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Fløjlsgræs Stortoppet Hvene Eng-Rørhvene Eng-Rottehale Knæbøjet Rævehale Rørgræs Blåtop Hare Ræv

63 Lokalitet : Grene Å 53_Midt_19b 1 km syd for Plougslund 18/6/29 Af : freje, nisc Vandløb. 1. Rummer kulturminder 2-4 meter bred å med fine strømforhold og klart vand. Cirka ½ meter dyb. Undervandsvegetation af storblomstret vandranunkel. Stenet og sandet bund. Brinker cirka 2 meter. Bredvegetation med rørgræs og mjødurt (ca. 1 meter høj). Steder med skygge fra træer. Besigtiget ved overføring til?

64 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19c 1 km fra Plougslund 18/6/29 Af : freje, nisc eng og mose. 1. Rummer kulturminder Mose/hedekær med stærk dominans af blåtop. Spredt opvækst af bjerg-fyr og grå-pil. Hist og her partier med hedelyng, pors og klokkelyng og mosebølle. Del af større naturområde forbundet med habitatområde 74 (Hedeområde ved Store Råbjerg(?)) Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Mose-Pors (B), Vestlig Tue-Kogleaks (B), Klokkelyng (B), Bjerg-Fyr Mose-Pors Vorte-Birk Grå-Pil Hedelyng Klokkelyng Mose-Bølle Revling Hindbær Tormentil Glansbladet Hæg Gyvel Gederams Lyng-Snerre Lyse-Siv Vestlig Tue-Kogleaks Alm. Star Rød Svingel Mose-Bunke Bølget Bunke Fløjlsgræs Blåtop

65 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19c

66 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19d 1 km sydvest for Plougslund 18/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Eng domineret af rørgræs. Hist og her dominans af mose-bunke. Engen ligger i sammenhæng med 19c, og er i forbindelse med habitatområde H74. Engen græsses ikke Lav Ranunkel Stor Nælde Græsbladet Fladstjerne Kruset Skræppe Alm. Syre Grå-Pil Gåse-Potentil Tormentil Sump-Kællingetand Skov-Hanekro Kær-Tidsel Mælkebøtte Lyse-Siv Alm. Star Top-Star Mose-Bunke Bølget Bunke Fløjlsgræs Kryb-Hvene Eng-Rørhvene Rørgræs Blåtop

67 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19d

68 Lokalitet : Engmose 53_Midt_19e 1 km sydvest for Plougslund 18/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Kultureng/græsmark på tør bund. Uden større biologiske interesser. Der tages høslet, sandsynligvis årligt Lav Ranunkel Stor Nælde Alm. Hønsetarm Kruset Skræppe Blød Storkenæb Mark-Ærenpris Alm. Røllike Mælkebøtte Rød Svingel Alm. Rajgræs Alm. Kvik Fløjlsgræs Eng-Rottehale Knæbøjet Rævehale

69 Lokalitet : Området ved Grene og Plougslund Pl 53_Midt_2 Vest for Billund. 18/6/29 Af : freje, nisc skov + hede 1. Rummer kulturminder Overblikbesigtigelse fra bil + fotos af udsigtspunkter. - Stor hede syd for Grene Sande: hede domineret af hedelyng og drærgbuske, noget tilgroet med bjergfyr. Der er brug for pleje i form af fældning og fjernelse af vedplanter flere steder. Nogle steder dominans af bølget bunke (NØ for H74) - Eng langs Grene Å (Øst for H74): Natureng med meget næbstar, alm. Star, mosebunke m. (kragefod, sumpkællingetand, kærsvolvrod). Engen er ugræsset, men har sandsynligvis været græsset af får tidligere (jf hegn). - Grene Å ved Grene Sande: Fine strømforhold, sandet bund og med undervandsvegetation af storblomstret vandranunkel. Fisk. Delvist udrettet. - Sø på langs af Grene Å: meget klarvandet (tidligere å-sving meander). God guldsmedelokalitet, og velegnet for paddermed mindre der er mange fisk (ingen fisk observeret). -Grene Å ved Grenegård: Grene Å cirka 3-4 m bred. Het klar vand. Ørreder i vandet. Stor fin hede med ridestier. 2 fotos. Området udnyttes til kultur og jagt : Hede syd for Grene Sande; : Hede syd for Grene gård; : Grene Å ved bro ved Grene Gård; : Eng ved Pladderhøj langs Grene Å; 26+29: Weander Sø.

70 Lokalitet : Området ved Grene og Plougslund Pl 53_Midt_2

71 Lokalitet : Plougslund Plantage 53_Midt_2a+ Vest for Billund 18/6/29 Af : freje, nisc skov + hede. 1. Rummer kulturminder To nåletræsplantager der gennemskæres af eksisterende linjeføring (se foto). Langs vejen og Plougslund Plantage sydlige skovbryn er der vildthegn. Der er krondyr, dåvildt og råvildt i området Hede syd for b og vest for a er fotograferet

72 Lokalitet : Grene 53_Midt_2A2 Nord for Pladderhøj, syd for Ankelbo 3/11/29 Af : MAV,LJE Hede, hedemose. 1. Rummer kulturminder Lille hjørne af et større hedeareal, der krydses af et tracéforslag. Arealet har rummet hedemose og huser stadig en del fattigkærsarter, men en meget dybt nedskåret drænkanal rundt om sørger for at her drænes og arealet har idag mere hed end hedemosekarakter. Det rummer stadig fine naturkvaliteter. Og er ikke særligt tilgroet med nåletræer. Langs den østlige kant er plantet et p rækker med bjerg-fyr. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Rosmarinlyng (B), Klokkelyng (B), Tue-Kogleaks (B), Bredbladet Mangeløv Smalbladet Mangeløv Hvid-Gran Europæisk Lærk Bjerg-Fyr Stilk-Eg Selje-Pil Hedelyng Klokkelyng Rosmarinlyng Mose-Bølle Tranebær Revling Alm. Røn Lyse-Siv Tue-Kogleaks Bølget Bunke Blåtop

73 Lokalitet : Grene 53_Midt_2A2 Krondyr Rådyr

74 Lokalitet : 53_Midt_21a Grindsted Å ved Grene Kirke 18/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Græsset eng ned til Grindsted Å. Noget kulturpåvirket med fodergræsser og forholdsvis tørbundet. Artsvis overdrevsvegetation på skrænterne op til kirken, nole steder med bar jord (sandet jord/udviklet podsolprofil). På den anden side af Grindsted Å (syd for) er engen ugræsset og domineret af mosebunke. (på papirversion findes separat artsliste for eng og overdrev) (se papir) Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Liden Fugleklo (B), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Sydflagermus (4), Lav Ranunkel Stor Nælde Markarve Kruset Skræppe Alm. Syre Rødknæ Engkarse Flipkrave Hvid Stenurt Bidende Stenurt Rød Stenurt Hvid-Kløver Fin Kløver Liden Fugleklo Bredbladet Timian Lancet-Vejbred Glat Ærenpris Mark-Ærenpris

75 Lokalitet : 53_Midt_21a Hyldebladet Baldrian Djævelsbid Alm. Røllike Skive-Kamille Eng-Brandbæger Tusindfryd Horse-Tidsel Ager-Tidsel Håret Høgeurt Alm. Kongepen Mælkebøtte Lyse-Siv Mark-Frytle Hare-Star Rød Svingel Fåre-Svingel Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Kamgræs Blød Hejre Mose-Bunke Bølget Bunke Tidlig Dværgbunke Vellugtende Gulaks Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Alm. Hvene Knæbøjet Rævehale Tandbælg Katteskæg Note : mos stenurt, knavel sp Sydflagermus

76 Lokalitet : Søgård 53_Midt_21A1 vest for Grene Krike ved Billund 3/11/29 Af : MAV, LJE Eng, overdrev, vandløb. 1. Rummer kulturminder Den mellemste krydsning af vandløbet ved Gren Krike. Her krydse enge med lidt overdrev på kanterne. Syd for åen ses en lille parcel med træer tæt på linjeføringen. Denne krydsning rummer de færreste botaniske interessser ved omkring vandløbet af de tre foreslåede krydsninger. der er f.eks. ikke overdrevsvegetation alle steder langs kanten af ådalen nord for vandløbet. Alm. Mangeløv Sitka-Gran Rød-Gran Europæisk Lærk Lav Ranunkel Stor Nælde Bøg Dun-Birk Alm. Syre Selje-Pil Grå-Pil Lådden Dueurt Gederams Skov-angelik Korsknap Tveskægget Ærenpris Kær-Tidsel Ager-Tidsel Mælkebøtte Lyse-Siv Rød Svingel Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Mose-Bunke Rørgræs

77 Lokalitet : Søgård 53_Midt_21A1

78 Lokalitet : Østergård 53_Midt_21A2 Grene Kirke, Billund 3/11/29 Af : MAV, LJE Lund, græs, vandløb, overdrev, sø. 1. Rummer kulturminder Den vestligste krydsning af åen ved Grene Kirke passerer gennem græsmarker, der ikek er registreret som 3, på kanten af den små skrænter ned mod vandløbet er der lidt overdrevsvegetation. Øst for tracéet ses nogle udgravede søer der er etableret mhp andehold. Søerne er ca. tusindkavdratmeter store. Nord for ådalen ses en lille lund med nåletræer og der er også læhegn med lvtræer. Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Krikand (AT, NT), Gråand (AT, LC), Troldand (AT, LC), Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Krikand (4.2), Troldand (4.2), Alm. Mangeløv Bredbladet Mangeløv Hvid-Gran Bjerg-Fyr Lav Ranunkel Kær-Ranunkel Stor Nælde Bøg Stilk-Eg

79 Lokalitet : Østergård 53_Midt_21A2 Rød-El Alm. Fuglegræs Alm. Syre Rødknæ Grå-Pil Bævreasp Vestamerikansk Balsam-Poppel Alm. Mjødurt Engriflet Hvidtjørn Lådden Dueurt Navr Vild Kørvel Skvalderkål Skov-angelik Korsknap Lancet-Vejbred Syren Grå-Bynke Rejnfan Alm. Røllike Eng-Brandbæger Alm. Brandbæger Ager-Tidsel Håret Høgeurt Lyse-Siv Rød Svingel Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Alm. Hvene Rørgræs Note : buxbom Fiskehejre Krikand Gråand Troldand Grønbenet Rørhøne Ringdue Solsort Fuglekonge Skovskade Gråkrage Stillits Ræv

80 Lokalitet : Grindsted Å 53_Midt_21b 18/6/29 Af : freje, nisc. 1. Rummer kulturminder Vestlig del af hovedlokalitet. Fotograferet op- og nedstrøms fra Krogbro. Engarealerne langs åen er græssede med gode steder med dominans af kamgræs

81 Lokalitet : 53_Midt_21B1. Af : 1. Rummer kulturminder

82 Lokalitet : 53_Midt_22. Af : 1. Rummer kulturminder Plantage

83 Lokalitet : Hede ved Sønder Elkær 53_Midt_23a Nordvest for Billund 18/6/29 Af : freje, nisc hede. 1. Rummer kulturminder Lynghede omgivet af plantage. Høje partier (største del af lokaliteten) er domineret af hedelyng, mens de lavere liggende partier er domineret af blåtop. To bakker (fortidsminder) i nord bevokset med hedelyng. 242 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Klokkelyng (B), Rød-Gran Hvid-Gran Skov-Fyr Dun-Birk Alm. Syre Hedelyng Klokkelyng Tyttebær Revling Skovstjerne Tormentil Glansbladet Hæg Gyvel Lyng-Snerre Mangeblomstret Frytle Alm. Star Pille-Star Bølget Bunke Blåtop Katteskæg

84 Lokalitet : Hede ved Sønder Elkær 53_Midt_23a

85 Lokalitet : Sønder Elkær Plantage 53_Midt_23A2 Nord for Grene Krike 3/11/29 Af : MAV, LJE Hede, nåleskov. 1. Rummer kulturminder Et lille hedeareal ligger tilbage i et område med sandede marker og nåleplantager. Hedener lille men fin og ikke tilgroe dommineret af lyng og revling. I en lavning ses mose-bunke. Skovene er også inventerede og her ses en del sandbundsplanter med hedelyyng på de ryddede stier. Utvivlsomt haqr her tidligere været hede over det hel. En del af plantage har for nylig været fældet og pløjet op. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Børste-Siv (B), Tue-Kogleaks (B), Gråris (B), Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Vindrossel (NA), Sitka-Gran Europæisk Lærk Bjerg-Fyr Lav Ranunkel Rød-Eg Dun-Birk Alm. Spergel Alm. Hønsetarm Alm. Fuglegræs Alm. Stedmoderblomst Gråris Grå-Pil

86 Lokalitet : Sønder Elkær Plantage 53_Midt_23A2 Øret Pil Bævreasp Hedelyng Tyttebær Revling Hindbær Tormentil Glansbladet Hæg Ahorn Lancet-Vejbred Lyng-Snerre Alm. Røllike Skov-Brandbæger Alm. Kongepen Høst-Borst Børste-Siv Tue-Kogleaks Sand-Star Spidskapslet Star Alm. Hundegræs Bølget Bunke Fløjlsgræs Blåtop Engpiber Solsort Vindrossel Misteldrossel Fuglekonge Rådyr

87 Lokalitet : Elkær plantage 53_Midt_23b vest for Billund 18/6/29 Af : freje, nisc skov. 1. Rummer kulturminder Plantage, fortrinsvis yngre nåletræer, fotodokumenteret

88 Lokalitet : 53_Midt_24. Af : 1. Rummer kulturminder Tæt Nåleplantage.

89 Lokalitet : 55_Syd_6. Af : 1. Rummer kulturminder

90 Lokalitet : Sikringsstilling Nord Gammelskov 3 55_Syd_7 Vest for Rangstrup. Af : 1. Rummer kulturminder Fredet tysk forsvarsbatteri fra første verdenskrig i gammel bøgeskov.

91 Lokalitet : Gammelskov Mose 55_Syd_8 Vest for Rangstrup. 14/1/29 Af : sbj, sla, plni Moser 1. Rummer kulturminder Lynvisit d. 14. okt. Beskrivelse og artsliste fra teknisk Rapport, 25. Gammelskov Mose er et stort fredet område bestående af et fattigkær og 2 større brunvandede hedesøer. Her ses stadig grøfter, der er lavet i forbindelse med tidligere afvanding. De to søer samt Gammelskov Mose er omgivet af permanente græsarealer og agerjord. I fattigkæret (tidligere højmose?), der fuldstændig domineres af blåtop, ses spredt opvækst af alm. røn og dun-birk. Hedesøerne er nogle af de højest beliggende i Sønderjylland (67 m.o.h.). Den nordlige hedesøer omkranset af kraftig tagrørssump. Ved den sydlig sø er der lidt kraftigere bevoksning. Lokaliteten gennemskæres af eksisterende linjeføring. Gammelskov Mose angives af Graversen (1983) som værende et fersk vådområde af meget stor botanisk betydning, da mosen indeholder 5-19 sjældne, halvsjældne eller biotopstypiske arter. der findes oplysninger om en koloniaf hættemåger med 25-3 stk i området (Dybbro& Iversen, 1983). Mosen er i Fredningsplan 1987 udpeget som biologisk interesseimråde af særlig værdi. Desuden angivesgammelskov Mose at være sårbar over for slid og uro. Vest for gammelskov Mose ligger en større sø, der anvendes til andehold. der er ikke umiddelbar nogen forbindelse mellem vådområderne, men tilsammen udgør de et større naturområde, hvor der nok kan ske nogen spredning (i hvert fald af planter). Desuden er lokaliteten relativ tæt på Fly Mose (55_Syd_7). Genbesigtigelse d (sbj, sla, plni): Ingen problemer med flytning af tracé mod øst eller fjernelse af eksisterende mast. Masten står helt uden for søen. Lokaliteten er besøgt 1995, 24 og 29.

92 Lokalitet : Gammelskov Mose 55_Syd_8 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Klokkelyng (B), Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Gråand (AT, LC), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Bredbladet Mangeløv Smalbladet Mangeløv Stor Nælde Stilk-Eg Dun-Birk Alm. Syre Grå-Pil Hedelyng Klokkelyng Blåbær Tranebær Revling Brombær Hindbær Alm. Røn Gederams Vild Kørvel Burre-Snerre Alm. Hyld Alm. Røllike Horse-Tidsel Ager-Tidsel Lyse-Siv Glanskapslet Siv Tue-Kæruld Smalbladet Kæruld Alm. Star Grå Star Næb-Star Manna-Sødgræs Alm. Kvik Bølget Bunke Blåtop Bredbladet Dunhammer Smalbladet Dunhammer Gråand Vagtel Blishøne Ringdue Landsvale Gransanger Ravn Bogfinke Note : Fund af vagtel er ikke fra besigtigelse, men nævnt i litteraturen. Hare Rådyr

93 Lokalitet : Skov og hede ved Galsted Mark 55_Syd_9 Vest for Galsted. 3/7/29 Af : mav, bo Skov og hede 1. Rummer kulturminder Lokaliteten består af et meget tilgroet fattigkær. Visse steder er der stadigt lysåbne partier med lyng, men det meste består af næsten uigennemtrængelige krat af yngre træopvækst de fleste under 1 cm i stammediamater og kun enkelte spredte træer er større. Der er et nyligt oprenset vandhul i den østlige del, her yngler der spidssnudet frø. Vandhullet ligger umiddelbart øst for den nye ledningsføring. I blandt træer og buske ses også udplantede eksemplarer og mod nord går lokalitetetn over i en tilplantet nåleparcel. Genbesigtigelse d (sbj, sla, plni): Plantage med nobilis på sandet bund. Her er mange rådyrspor. Hedestykket er næsten vokset til i birk, men der er et mindre stykke, hvor der stadig står lyng. hedelyngen er her høj og står fint. Arter set i oktober er: hedelyng, klokkelyng, dunbirk, blåtop, bjerfyr, stilk-eg, gyvel, brombær og røn. Ved fjernelse af master fra eksisterende tracé, skal heden undgå mest mulig. I det sydvestlige hjørne et kær med tørvemos, smalbladet kæruld samt siv. Paddehul ud mod engen er meget fint og ska undgås ved sanering! mange småfugle ved vandhullet. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Klokkelyng (B), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Spidssnudet frø (4),

94 Lokalitet : Skov og hede ved Galsted Mark 55_Syd_9 Alm. Mangeløv Bredbladet Mangeløv Smalbladet Mangeløv Bjerg-Fyr Skov-Fyr Hvid Anemone Stilk-Eg Dun-Birk Alm. Syre Øret Pil Bævreasp Hedelyng Klokkelyng Brombær Hindbær Tormentil Alm. Røn Glansbladet Hæg Gyvel Muse-Vikke Gederams Vandnavle Alm. Torskemund Blåmunke Lyng-Snerre Drue-Hyld Californisk Gedeblad Nikkende Brøndsel Alm. Kongepen Svømmende Vandaks Lyse-Siv Smalbladet Kæruld Sand-Star Rød Svingel Manna-Sødgræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Krybende Hestegræs Blåtop Bredbladet Dunhammer Note : Spaghnum Gransanger Gulspurv Nældens takvinge Græsrandøje Engrandøje Ræv Rådyr Spidssnudet frø

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen Miljørapport (SMV) til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 1. Indledning Silkeborg Kommune er i færd med at udarbejde et forslag til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen. Formålet med

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området har været i græsning siden 2012. De ca. 5.2 ha er indhegnet i

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI

Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI A-1 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 4,8 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Indsande med overdrev, eng UTM-E : 480622 3 4 12 landskabsfredet

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 1. I denne gruppe indgår Gritt Gjellerod, Buskhedevej 22, Grete og Gene Gjellerod, Kragelundvej 23 8600 Silkeborg, samt Leif

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Stort asketræ i Hestehave Skov. Foto: PF Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Nationalpark

Læs mere

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende,

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Du har søgt om tilladelse til rydning af træer og oprykning af rødder på matr. nr. 1e og 1ab, Møbjerg, Sdr.

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 1 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende små 2 km nordøst for Buerup, som er en landsby nordøst

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Jørn Ditlev Eriksen Tværmarksvej 44 2860 Søborg Sag: 2016/25396 008 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 31. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg Fælles naturfremme i agerlandet to økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 2. I denne gruppe om fælles naturfremme i agerlandet indgår den økologisk landmand Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600

Læs mere

Vådområder. Naturscreening

Vådområder. Naturscreening Naturscreening Indledning Områdets 3-områder er gennemgået efteråret 2009 og juni 2010. Der er hovedsageligt foretaget botaniske undersøgelser, og registreringer af dyr er hovedsageligt sket som tilfældige

Læs mere

Legind Sø som pionerprojekt

Legind Sø som pionerprojekt Legind Sø som pionerprojekt I tidernes morgen var Legind Vejle en fjordvig ud til Sallingsund. Siden stenalderen blev den afsnøret gennem naturlig landhævning og med strandvolde godt hjulpet af en vejdæmning

Læs mere

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg.

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg. Silkeborg Golf Club Att: Kurt Schuster Sensommervej 15 C 8600 Silkeborg 3. april 2011 Sagsnr. 09/73381 Varsel om påbud samt foreløbig vurdering af ulovlig dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Kvong Hede. Plejeplan

Kvong Hede. Plejeplan Kvong Hede Plejeplan Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fredningskendelsen... 3 Begrundelse for fredning... 3 Fredningsbestemmelserne... 3 3. Områdebeskrivelse... 3 Hedens nuværende tilstand... 4 Det tidligere

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads. Side 1/9 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Dato: 08-05-2015 Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage

Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage Naturkvalitet for Jensen og Sørensens Plantage Naturforvaltning 2012 Cecilie Grønlund Clausen, Johanne Damgaard, Lærke Heimdal Holm, Kathrine Høyrup, Jacob Krogh Keldsen, Mia Mouridsen, Trine Sofie Nielsen,

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Turrapport. Vesthimmerland

Turrapport. Vesthimmerland Turrapport Vesthimmerland Forårstur i dagene 27. maj 30. maj 2011 Natur-Øst afholdt i dagene 27. 30. maj 2011 pinsetur til Vesthimmerland med en afstikker til limfjordsøen Fur. Ved godt mod drog en lille

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. TEKNIK OG MILJØ Jan Sandholm Sejlsigvej 4 7400 Herning Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8036 ngojs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.02-P25-8-13

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 02-10-2014 2014-8337 2014-130975 Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads På baggrund af, at Vandværket Lyngen har ansøgt om tilladelse

Læs mere

Korsø Klitplantage (Areal nr. 71)

Korsø Klitplantage (Areal nr. 71) Korsø Klitplantage (Areal nr. 71) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Korsø Plantage ligger øst for Hansholm. Plantagen har sin største udstrækning fra øst til vest og er beliggende nord for Hanstholm-Østerildvejen

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere