Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag til Masterplan for Hjallerup /549 Vedtagelse af lokalplan nr Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd og kommuneplantillæg nr. 13 (B) /550 Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Himmerlandsgade i Brønderslev" /551 Byggemodning af 3. etape af Moltkesvej i Dronninglund /552 Tillægsbevilling til byggemodning af parcelhusgrunde ved Anemonevej i Klokkerholm, 2. etape /553 Energioptimering kommunale ejendomme /554 Budgetprocedure - budget /555 Udnyttelse af lånerammer for /556 Undersøgelse af egnede lokaliteter til vindmøller i Brønderslev Kommune i henhold til udskiftningsordningen /557 Frigivelse af 0,5 mio. kr. til Sundhedshus /558 Integrationspolitik /559 Oprettelse af kommunale fleksjob /560 Brugerbetaling på aktiviteter på forebyggelsesområdet /561 Ombygning af Risagerlund, Brønderslev /562 Forslag til ny struktur for distrikterne i Ældreområdet /563 Møde med boligforeningerne /564 Børne- og Familieafdelingen - medarbejderressourcer /565 Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo /566 Udvidelse af ADHD-tilbuddet på Toftegårdsskolen /567 Kostpolitik i folkeskolen /568 Takster - Brønderslev Musikskole /569 Brønderslev Floorball Club - sponsorat /570 Ørum Sportsforening - køb af mat.nr. 15-aø Ørum by m.fl /571 Orientering Lukkede sager: 25/572 Udbud af kommunens daglige pengeforretninger 26/573 Afregning for kommunale udlejningsejendomme 27/574 Tilbud om køb af boliggrund 28/575 Fornyelse af alkoholbevilling 29/576 Ansøgning om alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid 30/577 Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid

3 31/578 Orientering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 752 Åbne sager: 01/548 Forslag til Masterplan for Hjallerup J.nr.: P16/BB T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Forslag til Masterplan for Hjallerup.doc ÅBEN SAG UP/ØK Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender forslag til Masterplan for Hjallerup og at der i forbindelse med offentlighedsfasen afholdes offentligt møde om planen i Hjallerup. Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte i møde den 11. marts 2008, at planen sendes i høring. Dato for offentligt møde fastsættes senere. Sagen forelægges Økonomiudvalget som ansvarlig for koordinering af den overordnede Planlægning. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 19. april 2007 at igangsætte arbejde med udformning af en Masterplan for Hjallerup. En masterplan, som fastlægger Hjallerup Bys udvikling de kommende 12 år. Masterplanen fastlægger visioner og retningslinier indenfor emnerne trafik, byudvikling og landskab. I forbindelse med Byrådets beslutning blev der endvidere bevilget kr. til konsulentbistand til løsning af opgaven. Som optakt til dette forslag til masterplan har der været afholdt 2 cafémøder med repræsentanter fra foreningslivet og andre centrale personer i byen. Det første cafemøde omhandlede gennemgang af materialet til foroffentlighedsfasen, som forløb fra den 9. oktober 2007 til og med den 23. oktober Der indkom ikke bemærkninger i foroffentlighedsfasen udover de bemærkninger, som blev fremført på cafemødet den 10. oktober Det andet cafémøde blev afholdt den 15. januar 2008, hvor et forslag til masterplan blev gennemgået af konsulentfirmaet med efterfølgende debat. Bemærkninger samt referat fra cafemødet er vedlagt som bilag. Det foreliggende forslag til masterplan for Hjallerup indeholder nu forslag til en ny grøn struktur for byen som ved hjælp af rekreative stier forbinder allerede eksisterende grønne områder med nye grønne områder eller områder, som ikke pt. er tilgængelige. Desuden indeholder forslaget udlæg af 4 nye byområder Vestbyen, Markedsbyen, Hesteskoven og Åbyen. De to sidstnævnte byområder tænkes indarbejdet som perspektivområder i kommuneplanen, som områder, der kan planlægges byudviklet på sigt, når de to førstnævnte byområder er planlagte og realiseret. Endelig indeholder forslaget til masterplan tanker om dels trafiksikring og omlægning dels mulighed for overbygning på Hjallerupcentret og omdannelse af erhvervslokaler i centret til centernære boliger.

5 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 753 I alt rummer disse nye byområder samt omdannelse i bycentret ca. 106 ha byggemuligheder, hvoraf ca. halvdelen er angivet som perspektivområder. I forhold til foroffentlighedsmaterialet og det udkast som blev præsenteret på cafemødet den 15. januar 2008 er der et par væsentlige ændringer. Planerne om en golfbane i den vestlige del af Hjallerup er opgivet, hvilket har medført tilpasninger af byområdet Vestbyen samt dettes trafikbetjening mod Aalborgvej, idet der nu foreslås etableret en rundkørsel i krydset Aalborgvej/Søndergade/ny vestlig omfartsvej I tidligere udkast var der taget højde for golfbaneplanerne, således at det nye boligområde Vestbyen blev trafikbetjent ad en ny vej fra Vestergade til Frederikshvilevej umiddelbart nordvest for kolonihaveområdet. I tidligere udkast var der endvidere anvist flere byggefelter i Markedsbyen nord for Skelbakvej på markedspladsen. Disse er efter byudviklingsgruppens ønske udtaget af planen. Bilag: Forslag til masterplan Hjallerup marts 2008 Referat fra Cafemøde den 15. januar 2008 Interne bemærkninger fra afdelingen fra Teknik & Forsyning Bemærkninger fra Arbejdsgruppen for Byudvikling i Hjallerup, af 28. februar 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anbefales overfor Byrådet.

6 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /549 Vedtagelse af lokalplan nr Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd og kommuneplantillæg nr. 13 (B) J.nr.: P16/CHH T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Vedtagelse af lokalplan nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd og kommuneplantillæg nr. 13 (B) endeligt med ændring om sti og beplantningsbælte. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 11. marts 2008 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 13. december 2007 forslag til lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd og kommuneplantillæg nr. 13 (B). Lokalplanområdet omfatter ca. 27,4 ha. En del af arealet - 2,8 ha - er udlagt til naturområde. Hele arealet overføres til byzone. I lokalplanen åbnes mulighed for egentlige erhvervsformål. For at undgå indbyrdes gener mellem virksomhederne er området opdelt, således at en del af arealet kan anvendes til kontorformål og andre erhverv i miljø klasse 2-4. Det bagvedliggende areal kan anvendes til erhverv i miljøklasse 3-5. Her kan ikke placeres egentlige kontorvirksomheder. Bestemmelsen har til formål at give virksomhederne en investeringssikkerhed i form af forudgående viden om arten af deres naboer. En kontorvirksomhed kunne f.eks. blive generet af en støjende nabo eller en nabo med stort udendørs oplag. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar til den 4. marts Der er ikke kommet indsigelser fra naboer eller foreninger. Der foreligger et brev om ændring af erhvervsområdets navn. Se bilag 1. Da navnet og eventuel henvisningsskiltning ikke er et emne, der kan behandles i lokalplanen, betragtes henvendelsen ikke som en indsigelse. Henvendelsen om navngivning er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalget i Naturgas Midt Nord har en bemærkning om betaling for forsyningsnet. Miljøcenter Århus har henvendt sig telefonisk, for at checke forholdet til regionplanretningslinie om overholdelse af byramme for Brønderslev by. Afklaringen gav ikke anledning til indsigelse.

7 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 755 Lokalplan B-21 er under ophævelse og forventes ophævet på samme Byrådsmøde, som lokalplanens endelige vedtagelse. Ophævelsen af lokalplan B-21 er en forudsætning for, at byrammen for Brønderslev by overholdes. En reservation på et areal til erhvervsgrund ved lokalplangrænsen i den eksisterende erhvervslokalplan er faldet bort. Arealet skal derfor kunne sælges i sammenhæng med areal indenfor den nye lokalplan. Stiens forløb (q-r) fra lokalplanforslaget ville forhindre dette. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at der indføres følgende ændringer i lokalplanen: Stien q-r fjernes fra lokalplanens tekst og kortbilag 2. Der etableres i stedet en sti i lokalplan Se bilag 2. Beplantningsbæltet langs den østlige lokalplangrænse af udformes som en mere ret linje, for at give en bedre udformning af de tilstødende grunde. Ændringerne berører kun arealer ejet af Brønderslev Kommune. De udløser ingen fornyet høring. Inden den fysiske etablering af stien foretages en partshøring af nabo mod øst. Bilag: Områdenavn brev Ændring af sti Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anbefales godkendt.

8 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /550 Forslag til lokalplan nr for "Boliger ved Himmerlandsgade i Brønderslev" J.nr.: P16/CH T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Forslag til lokalplan nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan nr for Boliger ved Himmerlandsgade i Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 15 (B). Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 11. marts 2008 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr for Boliger ved Himmerlandsgade i Brønderslev og kommuneplantillæg nr 15 (B). Økonomiudvalget besluttede den 7. september 2006, pkt. 12/1396, at det nødvendige plangrundlag kunne igangsættes for en udstykning i 4 parcelhusgrunde. Der har været afholdt foroffentlighed, fordi lokalplanen ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen. Indsigelser fra Himmerlandsgade 11 og Helgolandsgade 8 har ikke givet anledning til ændring af projektet. Sagen har, efter udløbet af foroffentligheds-perioden efter planlovens 23 c, været behandlet på møde i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 31. juli 2007, pkt. 04/84, hvor der forelå indsigelse fra to naboer med henvisning til ønske om at fastholde bygrænsen, jf. tidligere planlægning. Udvalget besluttede, at ansøger kunne gå videre med planlægningsarbejdet for 4 parcelhusgrunde eller 10 tæt-lave boliger. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede således 31. juli 2007, pkt. 04/84, at den nye lokalplan og kommuneplantillægget skulle udarbejdes. Udformningen af bebyggelsesplanen har været behandlet på Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. november Lokalplanen udlægger området til 10 tæt-lave boliger. Boligerne opføres som andelsboliger på ét grundstykke. Der er bl.a. på grund af det smalle vejudlæg imellem boligerne ikke mulighed for at udstykke boligerne enkeltvis. Der købes et areal på ca. 510 m² fra to landbrugsejendomme. Arealet tjener som adgangsareal for boligerne. Ansøger har fremsendt aftale om jordkøb.

9 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 757 Bebyggelsen danner efter ansøgers ønske afslutningen på bebyggelsen med vejadgang fra Himmerlandsgade. Himmerlandsgade afsluttes og giver vejadgang til den samlede ejendom. Fagenheden for Teknik og Forsyning finder, at det er den rigtige udformning. Hvis der skal ske yderligere boligudbygning i området syd for den nuværende bygrænse, bør vejadgang ske ad en decideret stamvej og ikke igennem et tæt beboet område. Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at lokalplanen ikke udløser miljøvurdering. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. Bilag: Lokalplanforslag og kommuneplantillæg Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Henning Jørgensen er imod at forslag sendes i høring.

10 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /551 Byggemodning af 3. etape af Moltkesvej i Dronninglund J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Byggemodning af 3. etape af Moltkesvej.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udarbejdelse af udbudsmateriale til byggemodning af 3. etape af Moltkesvej i Dronninglund startes op og udføres af firmaet Grontmij-Carl Bro. Fagenheden foreslår desuden, at udvalget tager stilling til anlægstidspunkt og udbudsform for byggemodningen. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 3.etape af boligområdet Moltkesvej i Dronninglund omfattende 15 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at grundprisen fastsættes til 240 kr./m 2 ekskl. tilslutningsafgifter, svarende til m 2 - grundprisen for 2. etape. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 25. februar 2008, at udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes, at projektet udbydes i offentlig licitation og at kommunens Vej- og Park-afdeling har mulighed for at byde. Udvalget indstiller endvidere at anlægsarbejdet opstartes efter sommerferien. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 10. marts 2008, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 3.etape af boligområdet Moltkesvej i Dronninglund omfattende 15 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Sagsfremstilling: Moltkesvejudstykningen er omfattet af godkendt lokalplan nr for Boligområde Moltkesvej. I etape 1 og 2 er der byggemodnet 27 parceller, hvoraf 19 er solgt, 5 reserveret og 3 er disponible. Tiden er derfor inde til at planlægge igangsætningen af 3. etape, hvor der skal tages stilling til udbudsform samt valg af rådgiver. 3. etape omfatter 15 parcelhusgrunde. Ud fra tilbudspriserne på 1. og 2. etape kan kloak- og jordarbejdsentreprisen forventes at løbe op i ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms. Det anbefales, at kloak- og jordarbejdet udbydes i én samlet entreprise. Anlægsudgiften ligger under grænsen på 3 mio. kr. for krav om licitation, men overstiger grænsen for indhentning af mindst 2 underhåndsbud, som ifølge kommunens udbudspolitik er kr. (tilbudslovens grænse er kr ).

11 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 759 Det rådgivende ingeniørfirma Grontmij-Carl Bro har tidligere lavet kloak- og vejprojekt for etaperne 1-3. Projektmateriale for 3. etape omfattende 15 parceller foreligger således. Ved valg af rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale vil det således være naturligt at anvende dette firma. Bilag: Oversigtskort 3. etape af Moltkesvej Overslag 3. etape af Moltkesvejudstykningen (Internt dokument) Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anlægsbevilling anbefales. Pris fastsættes til 270,00 kr. pr. m2.

12 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /552 Tillægsbevilling til byggemodning af parcelhusgrunde ved Anemonevej i Klokkerholm, 2. etape J.nr.: S03/JKK T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Tillægsbevilling til byggemodning af parcelhusgrunde ved Anemonevej i Klokkerholm, 2. etape.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde den 19. marts 2008 påny sag om tillægsbevilling til byggemodning af parcelhusgrund ved Anemonevej i Klokkerholm, 2. etape, idet der på udvalgets møde skal tages stilling til udbudsform for byggemodning samt om kommunens Vej og Parkafdeling skal have mulighed for at byde på opgaven. Udvalgets indstilling foreligger til mødet. Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler en tillægsbevilling kr. til tidligere meddelt anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 2.etape af boligområdet Anemonevej i Klokkerholm omfattende 7 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår desuden, at grundprisen fastsættes til minimum 135 kr./m 2 excl. tilslutningsafgifter, svarende til m 2 - grundprisen for 2. etape. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 10. marts 2008, at Byrådet meddeler en tillægsbevilling kr. til tidligere meddelt anlægsbevilling på kr. til byggemodning af 2.etape af boligområdet Anemonevej i Klokkerholm omfattende 7 parcelhusgrunde. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Søren Erik Nielsen var fraværende. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet tager stilling til udbudsform for byggemodningen samt om kommunens Vej- og Parkafdeling skal have mulighed for at byde på opgaven. Sagsfremstilling: Fagenheden for Teknik- og Forsyning fremsender overslag på byggemodning af 7 parcelhusgrunde ved Anemonevej i Klokkerholm, 2. etape, med anmodning om et tillæg på kr. til oprindelig meddelt anlægsbevilling i 2006 på kr. excl. moms, for byggemodning af 4 parceller. Byrådet godkendte på møde den 13. december 2007 lokalplan nr for Boligområde ved Anemonevej i Klokkerholm. Lokalplanen ændrede på den naturlige af-

13 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 761 grænsning for 2. etape af udstykningen, således at antallet af parcelhusgrunde udvides fra 4 til 7 parceller. Bortset fra en mindre udvidelse af boligvejen på ca. 20 lbm. indeholder merudgiften tilslutningsbidrag for yderligere 3 parceller. Center for økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Overslag byggemodning 7 parceller ved Anemonevej 2. etape (Internt dokument) Oversigtskort byggemodning 2. etape af Anemonevej Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anlægsbevilling anbefales. Udbudsformen som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget anbefales. Pris fastsættes til 189,00 kr. pr. m2.

14 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /553 Energioptimering kommunale ejendomme J.nr.: P05/ST T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Energiprojekt - Oplæg til handlingsplan.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender projektgruppens oplæg til handlingsplan for energioptimering i kommunale ejendomme, at energibudgetter og administration heraf centraliseres i afdelingen for Bygninger og Beredskab, at der ansættes administrativt personale på 18,5 timer ugentlig, idet den nuværende bemanding i afdelingen for Bygninger og Beredskab ikke kan håndtere opgaven for energioptimering i kommunale ejendomme, at der ansættes arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør på 37,0 timer ugentlig til gennemførelse af projektet, idet den nuværende bemanding i afdelingen for Bygninger og Beredskab ikke kan håndtere opgaven for energioptimering i kommunale ejendomme. Nuværende medarbejder vil herefter koncentrere sig om energioptimeringen, at udgifterne til personaleudvidelsen forventes at kunne finansieres inden for den samlede budgetramme for de kommunale ejendomme. Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 10. marts 2008, at Byrådet godkender: oplæg til handlingsplan for energioptimering i kommunale ejendomme, at energibudgetter og administration heraf centraliseres i afdelingen for Bygninger og Beredskab, at der ansættes 1½ årsværk til håndtering af opgaven med energioptimering i kommunens ejendomme og at udgifterne til personaleudvidelsen finansieres inden for den samlede budgetramme for de kommunale ejendomme. Udvalget forudsætter at de økonomiske forhold omkring energibudgetterne afklares i.f.m. den videre sagsbehandling. Poul Pedersen (V) stemmer imod forslaget. Søren Erik Nielsen var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budget 2008 besluttet, at der skal fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger, samt at der i 2008 skal spares

15 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 763 kr. på det samlede energiforbrug. Der er indgået aftale med Brønderslev Forsyning om energirådgivning. Fagenheden har bragt et indkøbt energistyringsprogram i anvendelse, hvor samtlige kommunale ejendomme vil blive registreret som et led i at få det komplette overblik over energiforbruget. Der er indgået serviceaftale med Danfoss for 7 af kommunens skoler med henblik på opnåelse af energibesparelser ved korrekt indstillet varmeautomatik og kontrol af varmeanlæggenes drift. Der har været afholdt forberedende møder i en gruppe bestående af: udvalgsformand Karsten Frederiksen, Teknisk Direktør Thomas M. Jepsen, Ole Mortensen og Steen Thomassen (bygningsafdelingen), Anni Schjønning og Jane Moustgaard (Brønderslev Forsyning A/S) og ingeniør Jørn K. Kristensen (repræsentant for gadebelysningen). Der er aftalt besøg i Skive Kommune den 1. april Deltagerkredsen vil være projektgruppen samt Teknik- og Miljøudvalget. Projektet kombineres med vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme. Fagenheden deltager i en nystartet ERFA-gruppe sammen med de øvrige kommuner i Region Nord. Målet med gruppen er, at deltagerne kan gøre brug af hinandens viden og erfaring på området, ved at fokusere på fælles problemstillinger og relevante emner. Ansvaret for den kommende energimærkning for samtlige kommunale ejendomme over 50 m 2 placeres i afdelingen og der vil senere blive fremsendt særskilt sag på dette projekt til politisk behandling. Fagenheden bemærker endelig, at forudsætningerne både for besparelsen på de kr. og finansieringen af personaleudvidelsen er, at centraliseringen af energibudgetterne samt personaleudvidelserne gennemføres. Center for Økonomi bemærker, at såfremt der foretages en samling af de nuværende budgetter til energi, vil det medføre, at den samlede pulje bliver mindre end det aktuelle forbrug, idet institutioner i Brønderslev By kun er blevet delvist kompenseret for stigende udgifter til varme. Sammenlignes skolernes samlede forbrug til el, vand og varme i 2007 med budgettet for 2007 har der været et samlet merforbrug på ca kr. Til delvis kompensation af disse udgifter har byrådet i 2008 afsat en samlet pulje på i alt kr., men denne pulje skal dække alle institutioner og bygninger i Brønderslev by. Der er pt. ikke overblik over merudgifterne på de øvrige institutioner og bygninger. Sammenholdes forslaget fra Fagenheden for Teknik og Forsyning med forudsætningerne fra budgettet betyder det, at der skal hentes følgende mindreudgifter ved energi-

16 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 764 besparende foranstaltninger: Udgift i hele kr. Merudgifter til varme, skoler i Brønderslev By 670 Merudgifter til varme, andre bygninger i Brønderslev By? Delvis kompensation af stigende varmeudgift -300 Besparelsespulje, energibesparende foranstaltninger 500 Udgift til ansættelse af arkitekt + ½ administrativ stilling (skønnet) 650 Forudsat hentet ved energibesparende foranstaltninger Der er som nævnt endnu ikke overblik over merudgifterne på andre bygninger i Brønderslev by, men denne merudgift skal tillægges kravet til energibesparende foranstaltninger. Forslaget indebærer endvidere, at budgetterne til energi flyttes til politikområde 803 (Teknisk service/bygninger). Da energi er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering, forudsættes det, at dette ansvar flyttes med til politikområde 803. Det forudsættes hermed, at reglerne for overflytning af over- og underskud fortsat vil gælde, men nu således, at afdelingen for bygninger og beredskab får budgetansvaret. Bilag: Referat af 3. januar 2008 Referat 1. februar 2008 Oplæg til handlingsplan Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles. Finansiering af ikke kompenserede merudgifter afklares i forbindelse med budgetlægning af 2009.

17 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /554 Budgetprocedure - budget 2009 J.nr.: A T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetprocedure - budget 2009.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget: Drøfter den økonomiske politik Godkender forslag til principper for udarbejdelse af budget 2009 Beslutter hvorvidt borgmesteren skal udarbejde et forslag til budget i balance. Godkender at prioriteringskatalog 2008 justeres som foreslået i oplæg, og herved anvendes som prioriteringskatalog for 2009 Sagsfremstilling: På økonomiudvalgsmødet den 10. januar blev der igangsat et arbejde med at evaluere budgetproceduren for Det foreløbige resultat af denne evaluering blev forelagt for Byrådet på temamødet den 6. marts Med baggrund heri har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat, som beskriver et forslag til principper for udarbejdelse af budget Notatet beskriver således forslag til, hvordan følgende elementer håndteres: Teknisk grundlag for budget 2009 Øvrige korrektioner Indtægtssiden Prioriteringskatalog Budgetønsker Endvidere vedlægges forslag til økonomisk politik for Brønderslev Kommune. Forslaget er stort set identisk med den økonomiske politik, som blev vedtaget til udarbejdelsen af budget 2008 og som blev præcenteret på temamødet den 6. marts. Økonomiudvalget skal tage stillingen til, om forslaget til økonomisk politik skal fortsætte uændret eller om der bør foretages justeringer. Der vedlægges ikke et egentligt forslag til tidsplan for udarbejdelsen af budgettet, da den afhænger af udvalgets endelige beslutninger om, hvordan budgetproceduren skal være, og herunder også om borgmesteren skal udarbejde et forslag til budget i balance. Med baggrund i Økonomiudvalget drøftelser vil Center for Økonomi efterfølgende udarbejde en tidsplan for budgetudarbejdelsen. Tidsplanen forventes behandlet på næste Økonomiudvalgsmøde. Endelig vedlægges et eksempel på det skema, som Center for økonomi forventer at anvende til at vise, hvilke ændringer der på hvert politikområde.

18 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side 766 Bilag: Økonomisk politik Principper for udarbejdelse af budget 2009 Budgetskema - Politikområde Skoler og undervisning Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Oplæg tilrettes efter drøftelser. Genbehandles på næste møde.

19 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /555 Udnyttelse af lånerammer for 2007 J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Udnyttelse af lånerammer for 2007.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der optages lån på 27,289 mio. kr. vedrørende 2007 svarende til den maksimale lånemulighed. Sagsfremstilling: I 2007 blev der budgetteret med følgende låneoptagelse: - Forsyningsområdet 7,742 mio. kr. - Lånedispensationer (ordinær pulje og skolepulje) 6,450 mio. kr. - Lånepuljer kommunesammenlægning (5 årige lån) 15,150 mio. kr. I alt jfr. budget 29,342 mio. kr. Overført låneramme fra ,300 mio. kr. Låneramme i alt 30,642 mio. kr. Center for Økonomi har opgjort lånemuligheden for 2007 på baggrund af den faktiske anlægsaktivitet: - Lånedispensationer (ordinær pulje og skolepulje) 5,860 mio. kr. - Overført låneramme fra ,300 mio. kr. - Arealerhvervelse 6,262 mio. kr. - Lånepuljer kommunesammenlægning (5 årig lån) 13,867 mio. kr. Lånemulighed i alt 27,289 mio. kr. I budgettet for 2008 er der taget højde for udgifter til renter og afdrag til maksimal låneoptagelse. På grund af selskabsdannelsen af forsyningsområdet fra udgår forsyningens låntagning af den kommunale låneramme. Kommunen har derfor ikke mulighed for at optage lån til forsyningsvirksomhedens aktiviteter. Forsyningsområdet var budgetteret til låneoptagelse på 7,742 mio. kr. Iflg. regnskabet kan forsyningen låneoptage maksimalt 1,810 mio. kr. Forsyningen er oplyst om forholdet og beløbets størrelse. Bilag: Låneramme 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

20 Økonomiudvalget, 27. marts 2008 Side /556 Undersøgelse af egnede lokaliteter til vindmøller i Brønderslev Kommune i henhold til udskiftningsordningen J.nr.: P05/BB T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Undersøgelse af egnede lokaliteter til vindmøller i Brønderslev Kommune i henhold til udskiftningsordningen.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Fornyet behandling af pkt. 26/83 fra Økonomiudvalgets møde den 8. marts 2007 og 10. januar 2008, pkt. 10/457, hvor sagen blev oversendt til Byrådet. Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter, om der skal igangsættes en egentlig planlægning for et eller flere af de potentielle nye vindmølleområder. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede i møde den 27. november 2007 at sagen skulle genoptages på et senere møde. Udvalget er indstillet på at finde de nødvendige områder. Der er nu fremskaffet de beregninger, som blev udført i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillæg nr. 198, hvor muligheden for opstilling af yderligere vindmøller i Ryå Vest blev undersøgt. Støjberegningerne er foretaget for forskellige størrelser og antal møller. Beregningerne viser, at støjgrænsen på 44 db(a) (i følge ny støjbekendtgørelse fra december 2006) kan overholdes ved alle nabobeboelser, mens grænsen ikke helt kan overholdes i målingerne hos øvrige støjfølsomme anvendelser (modelflyveklubben på Sønder Engvej 62 og UL-flyveklubben på Sønder Engvej 98). Beregningerne er vedlagt som bilag. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 18. december 2007, at der gennemføres foroffentlighedsfase med forslag til valg mellem følgende placeringer: Grishøjgård (3 stk.) Ryå Øst - vestligst muligt (3 stk.) Øster Hjermitslev (3 stk.) Vest for Stenum (3 stk.) Johannes Trudslev var fraværende. Økonomiudvalget oversender i møde den 10. januar 2008 sagen til Byrådet. Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen var fraværende. Byrådet besluttede i møde den 17. januar 2008 at udsætte sagen. Steen Christensen, Martin Rishøj og Carsten Jespersgaard var fraværende.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere