ReadyToProcess WAVE 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ReadyToProcess WAVE 25"

Transkript

1 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Den side er bevidst efterladt blank

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Vigtige koncepter Brugerdokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Instrumentets mærkater Sikkerhedsmærkater Ekstra mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Oversigt over systemet ReadyToProcess WAVE 25 rocker ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump Cellbag-bioreaktor Overblik over UNICORN-softwaren Generel betjening af UNICORN Administration Systemkontrol Evaluering... 4 Installation Klargøring af arbejdsområdet Levering og opbevaring Krav til installationsstedet Klientcomputerspecifikationer Hardware-installation Udpakning af systemenhederne Tilslutning af systemkomponenter Softwareinstallation Installation af UNICORN-software Konfigurer et e-licens Definition af systemet... 5 Betjening Opsætning af systemet Vælg bakken og Cellbag-bioreaktoren Montering og demontering af bakken Klargøring af ph- og DO-sensorer ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 3

4 Indholdsfortegnelse Montering af Cellbag-bioreaktoren Klargøring af pumpen Tilslutning af gas til systemet Start og konfiguration af systemet Start systemet, og log på UNICORN Tilslutning til systemet Konfiguration af systemegenskaber Opstart af en kørsel Klargøring til dyrkning Fyld Cellbag-bioreaktoren med luft Justering af pumpeparametre Tilføjelse og afbalancering af vækstmedie Kalibrering af sensorerne Sådan udføres dyrkning Podning af kulturen Overvågning af kørslen Afslutning af en kørsel... 6 Vedligeholdelse Kalibrering Rengøring... 7 Fejlfinding ReadyToProcess WAVE 25 -system ReadyToProcess WAVE 25 rocker ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump UNICORN-systemkontrol... 8 Referencedata Kemisk resistens... Indeks ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

5 1 Indledning 1 Indledning I dette kapitel Dette kapitel omfatter vigtig brugerinformation, beskrivelse af sikkerhedsbemærkninger, forskriftsmæssige oplysninger, tilsigtet brug af systemet samt en liste over vigtige koncepter og brugerdokumentation. Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Vigtige koncepter 1.5 Brugerdokumentation Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 5

6 1 Indledning 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning indeholder de nødvendige vejledninger til installation, betjening og vedligeholdelse af ReadyToProcess WAVE 25 bioreaktorsystemet på sikker vis. Dokumentets rækkevidde Denne manual beskriver hele ReadyToProcess WAVE 25-systemet, inklusive hovedenheden (vippeenheden), CBCU og pumpen samt tilbehøret. Typografiske konventioner Ting, der relaterer til softwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med bold italic tekst. Der anvendes kolon til at adskille menuniveauer: File:Open refererer således til kommandoen Open i menuen File. Hardwarens kontrolelementer, indikatorer og tilslutninger er i teksten fremhævet med fed tekst (for eksempel Power-kontakten). Tekst, som UNICORN genererer, eller som brugeren skal indtaste, er vist med en skrifttype med enkelt tegnafstand (for eksempel \Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

7 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du begynder at bruge produktet Alle brugere skal læse hele betjeningsvejledningen, før produktet installeres, tages i brug eller vedligeholdes. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af produktet. Produktet må kun betjenes, som foreskrevet i betjeningsvejledningen. I modsat fald kan det føre til potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse ReadyToProcess WAVE 25-systemet er beregnet til at blive anvendt som laboratorieudstyr og udstyr til fremstilling til celledyrkning. Systemet må ikke bruges til kliniske eller diagnosticeringsformål. Forudsætninger For at kunne følge denne manual og bruge systemet på den tiltænkte måde, er det vigtigt, at: Du har en generel forståelse af, hvordan klientcomputeren og Microsoft Windows -operativsystemer fungerer. du har kendskab til brug af almindeligt laboratorieudstyr og til håndtering af biologiske materialer. du har læst og forstået kapitlet med sikkerhedsinstruktionerne i Betjeningsvejledning. systemet er installeret i henhold til instruktionerne i disse Betjeningsvejledning. en brugerkonto er blevet oprettet iht. UNICORN Administration and Technical manual. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 7

8 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder sikkerhedsanvisningerne (ADVARSEL, FORSIGTIG og NOTE), der alle vedrører sikker brug af produktet. Se nedenstående definitioner. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke undgået, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. 8 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

9 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Produktionsoplysninger Nedenstående tabel angiver de påkrævede produktionsoplysninger. Se EU-overensstemmelseserklæringen for at få yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Overensstemmelse med EU-direktiver Dette produkt er i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i nedenstående tabel, ved dets overholdelse af de tilsvarende harmoniserede standarder. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 9

10 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i nedenstående tabel. Standard EN ISO EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN/IEC EN/IEC (Emission i henhold til CISPR 11, gruppe 1, klasse A) Betegnelse Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier. Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier. Del 2-010: Særlige krav til laboratorieudstyr til opvarmning af materialer. Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Bemærkninger EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2004/108/EF 10 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

11 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Andre bestemmelser Tabellen herunder viser yderligere lovkrav, som opfyldes af ReadyToProcess WAVE 25. Regulering FCC 47 CFR del 15 Betegnelse Federal Communications Commission (FCC) title 47 i Code of Federal Regulations (CFR), del 15, Radio Frequency Devices FCC-erklæring Dette udstyr overholder del 15 i FCC-reglerne. Udstyret betjenes i henhold til følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke skabe skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som kan forårsage, at udstyret ikke kan betjenes som ønsket. Bemærk: Brugeren er advaret om, at enhver ændring, der ikke er udtrykkeligt godkendt af GE, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene udstyret. Udstyret er testet og overholder grænserne for en digital enhed af klasse A i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er designet til at yde en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i kommercielle omgivelser. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan give skadelig interferens i forhold til radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsmanualen. Ved betjening af udstyret i et boligområde kan det potentielt forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren skal afhjælpe interferensen for egen regning. Overensstemmelseserklæring for software UNICORN 6.3 eller nyere versioner er teknisk kompatible med alle relevante afsnit i FDA 21 CFR Del 11. Der kan rekvireres en tjekliste til vurdering af del 11-systemet gennem din lokale GE-repræsentant. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 11

12 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, som er tilsluttet ReadyToProcess WAVE 25, skal opfylde kravene i IEC/EN/UL/CSA /IEC , IEC/EN/UL/CSA eller andre relevante harmoniserede standarder og skal installeres og betjenes i henhold til producentens anvisninger. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Miljøoverensstemmelse De miljømæssige krav, som dette produkt opfylder, er angivet i nedenstående tabel. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EF Bestemmelse (EF) Nr. 1907/2006 ACPEIP Titel RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Batteridirektivet Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products, Det kinesiske direktiv, China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 12 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

13 1 Indledning 1.4 Vigtige koncepter 1.4 Vigtige koncepter De begreber og forkortelser, som anvendes i denne manual, er forklaret i nedenstående tabel. Koncept/ forkortelse Cellbag -bioreaktor DO DO sensor Enkeltbetjeningstilstand Dobbeltbetjeningstilstand ph-sensor ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump 25 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Bakke (Tray) ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25-systemet Bioreaktorsystemet UNICORN Forklaring Éngangsbeholderen, hvor cellerne dyrkes. Opløst oxygen. Optisk sensor til måling af opløst oxygen. Fastgjort til DO konfigurerede Cellbag-bioreaktorer. Betjeningstilstand med én Cellbag-bioreaktor på vippeenheden. Betjeningstilstand med to Cellbag-bioreaktorer på vippeenheden. Dyrkningen overvåges og kontrolleres uafhængigt i de to bioreaktorer. Optisk sensor til måling af ph. Fastgjort til ph konfigurerede Cellbag-bioreaktorer. Kontrolenhed til gasblanding, ph- og DO-kontrol. Pumpen. Vippeenheden. Bakke til Cellbag, monteret på vippeenheden. Bakker fås i forskellige størrelser til forskellige dyrkningskapaciteter. Hele bioreaktorsystemet, inklusive vippeenhed, CBCU(er) og pumpe(r), sammen med Cellbag-bioreaktor(er) og filtervarmeenhed(er). Softwaren, der bruges til kontrol og overvågning af systemet. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 13

14 1 Indledning 1.5 Brugerdokumentation 1.5 Brugerdokumentation Nedenstående tabel beskriver brugerdokumentationen for ReadyToProcess WAVE 25, som findes i Help-menuen i UNICORN eller på brugerdokumentations-cd'en. Dokument ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook ReadyToProcess WAVE 25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online-hjælp Brugerdokumentations-cd Hovedindhold Nødvendige instruktioner til installation, betjening og vedligeholdelse af ReadyToProcess WAVE 25 på sikker vis. Omfatter UNICORN-systemets grundlæggende kontrolfunktioner. Detaljerede systembeskrivelser og instruktioner til, hvordan du betjener, vedligeholder og udfører fejlfinding på ReadyToProcess WAVE 25. Omfatter UNICORN-systemets kontrolfunktioner, metodeoprettelse og håndtering samt vurdering og repræsentation af data. Korte instruktioner giver en oversigt over, hvordan systemet betjenes. Oversigt og detaljeret beskrivelse af netværksindstilling og fuldstændig programinstallation. Administration af UNICORN og UNICORN-databasen. Beskrivelse af dialogbokse for UNICORN. Cd'en indeholder de angivne vejledninger og oversatte versioner af ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning. 14 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner I dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsmærkater og nødlukningsprocedurerne for ReadyToProcess WAVE 25. Herudover indeholder kapitlet afviklingsoplysninger. Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedurer 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Indledning Brugeren skal kende de farer, der er beskrevet i denne vejledning, inden systemet monteres, betjenes eller vedligeholdes. Følg anvisningerne for at undgå personskade og beskadigelse af udstyret. Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø Personlig beskyttelse Installation og flytning af udstyret Strømforsyning Betjening af systemet Vedligeholdelse Visse af sikkerhedsforanstaltningerne i dette kapitel omhandler situationer, der er beskrevet i andre manualer. Generelle forholdsregler ADVARSEL Produktet bør kun betjenes i overensstemmelse med det i Betjeningsvejledning foreskrevne. ADVARSEL Kun korrekt oplært personale må betjene og udføre brugervedligeholdelse af produktet. ADVARSEL Anvend ikke tilbehør, der ikke leveres eller anbefales af GE. 16 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Anvend ikke ReadyToProcess WAVE 25, hvis den ikke fungerer rigtigt, eller hvis den er beskadiget, herunder hvis: strømkabel eller stik er beskadiget udstyret er beskadiget, som følge af at det har været tabt udstyret er beskadiget, som følge af at der har været spildt væske på det Brandfarlige væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL ReadyToProcess WAVE 25 er ikke konstrueret til at håndtere brandfarlige væsker. ADVARSEL ReadyToProcess WAVE 25 er ikke godkendt til drift i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer. Personlig beskyttelse ADVARSEL Brug altid relevant personlige værnemidler ved betjening og vedligeholdelse af dette produkt. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Farlige stoffer. Når der arbejdes med farlige kemikalier og biologiske agenser, skal operatøren anvende relevant beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller og/eller handsker, der er resistente over for de anvendte substanser. Lokale og/eller nationale bestemmelser for sikker betjening, vedligeholdelse og afvikling af systemet skal overholdes. ADVARSEL Spredning af biologiske agenser. Operatøren skal tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af farlige biologiske stoffer. Institutionen skal overholde nationale bestemmelser for biosikkerhed. Installation og flytning af udstyret FORSIGTIG Tung genstand. Eftersom ReadyToProcess WAVE 25 rocker er meget tung, anbefales det på det kraftigste at få hjælp af en anden person, hvis udstyret skal løftes eller flyttes. Brug håndtagene på siden af vippeenheden, hvis det er muligt. Løft ikke ReadyToProcess WAVE 25 rocker med monteret bakke. FORSIGTIG På grund af størrelsen og vægten af Tray 50 anbefales det, at der er to personer til at montere bakken. FORSIGTIG Udstyr, der falder ned. Placér ikke mere end én ReadyToProcess CBCU og/eller ReadyToProcess Pump 25-enhed oven på hinanden. 18 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Strømforsyning ADVARSEL Beskyttende jord. ReadyToProcess WAVE 25 rocker skal altid tilsluttes en jordet stikkontakt. ADVARSEL Anvend kun strømkabler, der leveres eller anbefales af GE. ADVARSEL Adgangen til tænd/sluk-knappen og strømkablet må ikke blokeres. Tænd/sluk-knappen skal til enhver tid være lettilgængelig. Det skal altid være nemt at frakoble strømkablet med stik. ADVARSEL Sluk for strømmen. Sluk altid for strømmen til udstyret, inden ReadyToProcess WAVE 25-enhederne tilsluttes ethvert andet instrument. Betjening af systemet ADVARSEL Fare for kvælning. ReadyToProcess WAVE 25-udstyret må kun anvendes på steder med tvungen ventilation. Når N 2 og/eller CO 2 er tilsluttet, skal du kontrollere, at: trykket over gastilslutningerne ikke overstiger 1,5 bar. gastilslutningerne er korrekt fastgjorte. Indgangsslangen og tilslutningerne inspiceres regelmæssigt visuelt. For højt tryk eller løse tilslutninger kan få gasslangen til at løsne sig og resultere i farligt udslip. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Sådan forebygges udslip. Luk altid for gasforsyningen, når systemet ikke benyttes, for at forhindre gasudslip. ADVARSEL Brandfare. O 2 -udslip i kombination med varme kan resultere i antændelse. For at forhindre O 2 -udslip skal du kontrollere, at: trykket over gastilslutningerne ikke overstiger 1,5 bar. gastilslutningerne er korrekt fastgjorte. Inspicér regelmæssigt indgangsslangen visuelt. FORSIGTIG Kun Cellbag-bioreaktorer, godkendt af GE for ReadyToProcess WAVE 25, benyttes sammen med udstyret. FORSIGTIG Tung genstand. Den fyldte Cellbag-bioreaktor er tung og skal løftes med forsigtighed. Dette gælder også for valgfrit udstyr, f.eks. kalibreringsvægte. FORSIGTIG Risiko for lækage af biologiske substanser. Kontrollér altid alle slangers og tilslutningers integritet før brug. FORSIGTIG Risiko for lækage af biologiske substanser. Indtast altid den korrekte Cellbag-bioreaktorstørrelse i UNICORN-systemindstillingerne. Ellers kan der skabes overtryk og deraf følgende brud på Cellbag-bioreaktoren. 20 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Fare for klemning Kropsdele kan blive fanget mellem vippeenhedens grundenhed og bakken. FORSIGTIG Klemningsfare. Pas på ikke at få fingre i klemme mellem vippeenhedens grundenhed og bakken, når du genplacerer Tray 10 fra vippeposition. Flyt bakken ved at gribe fast i begge sider af den. FORSIGTIG Klemningsfare. Bevægelige dele i ReadyToProcess Pump 25. Åbn aldrig vippetoppe på pumpehoveder, mens udstyret betjenes. FORSIGTIG Udstyr, der falder ned. For at forhindre, at bioreaktorsystemenheder trækkes utilsigtet af bordet, skal du kontrollere, at alle slanger hele tiden er inden for bordområdet. NOTE Hvis UniNet-kablerne frakobles under en kørsel, afbrydes kørslen og skal genstartes. Kontrollér, at kablerne sidder helt fast, før en kørsel startes, og lad være med at flytte systemenheder under en kørsel. Vedligeholdelse ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Alle reparationer skal udføres af serviceteknikere, der er godkendt af GE. Undlad at åbne dæksler eller udskifte dele, medmindre det er specifikt angivet i brugerdokumentationen. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Sluk for strømmen.sluk altid for strømmen til instrumentet, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse. ADVARSEL Rengør altid udstyret i et område med god udluftning. Nedsænk aldrig nogen af udstyret dele i væske, og sprøjt aldrig væske på udstyret. Sørg altid for, at instrumentet er helt tørt, før det strømføres. Sørg for at følge alle miljømæssige, sundhedsmæssige, og sikkerhedsmæssige retningslinjer, der gælder de materialer der anvendes. ADVARSEL Der må kun anvendes reservedele og tilbehør, der er godkendt eller leveret af GE, til vedligeholdelse og servicering af produktet. FORSIGTIG Udstyr, der falder ned. Kalibreringsvægte må ikke stables ovne på hinanden på grund af fare for klemning eller knusning. Fjern kalibreringsvægte, inden du slukker for strømmen. FORSIGTIG Farlige stoffer. ReadyToProcess WAVE 25-systemet skal rengøres med et passende rengøringsmiddel inden vedligeholdelse, servicering og udfasning af drift for at sikre, at alle farlige stoffer er fjernet. 22 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Dette afsnit beskriver instrument- og sikkerhedsmærkater og andre mærkater, som sidder på bioreaktorsystemets enheder. Billederne i dette afsnit er eksempler på mærkater, som findes på forskellige dele af systemet. For oplysninger om mærkning af klientcomputerudstyr henvises der til producentens anvisninger. Afsnit Instrumentets mærkater Sikkerhedsmærkater Ekstra mærkater Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Instrumentets mærkater Instrumentets mærkater ReadyToProcess WAVE 25 rocker-mærkat Instrumentmærkaten på vippeenheden er placeret bag på vippeenheden under dens platform. TM ReadyToProcess Wave 25 Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: / V AC Frequency: Hz Max Power: 1500 VA Protection Class: IP21 GE Healthcare Bio-Sciences AB Made in Sweden Uppsala Sweden Conforms to ANSI/UL Std Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No Filtervarmermærkat Følgende mærkat er påsat filtervarmeren Filter Heater Code no: Voltage: 32 V DC Mfg Year: 2013 Max Power: 4 W Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden 24 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

25 Mærkater på bakke og låg Følgende mærkater er fastgjort på bakkerne og dækslerne. Bakkemærkat 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Instrumentets mærkater Tray 10 Code no: Voltage: 32 V DC Mfg Year: 2013 Max Power: 125 W Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Lågmærkat Lid 10 Code no: Mfg Year: 2013 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden ReadyToProcess CBCU-mærkat Instrumentmærkatet på CBCU er placeret på undersiden af enheden. Illustrationen nedenfor viser et eksempel på mærkatet, der er påsat en CBCU med fuld konfiguration. Tilsvarende mærkater er påsat CBCU-enhederne med alternative konfigurationer TM ReadyToProcess CBCU Full Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: 32 V DC UniNet-9 Max Power: 32 W Protection Class: IP21 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Instrumentets mærkater ReadyToProcess Pump 25-mærkat Instrumentmærkatet på pumpen er placeret på enhedens bagpanel TM ReadyToProcess Pump 25 Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: 32 V Max Power: 32 W Protection Class: IP21 DC UniNet-9 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Symbolbeskrivelse Følgende symboler er anvendt på mærkaterne. Mærkat Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Systemet overholder gældende EU-direktiver. Systemet opfylder gældende krav for Australien og New Zealand. Dette symbol angiver, at systemet er certificeret af et nationalt anerkendt testlaboratorium (NTRL). NRTL er en organisation, som den amerikanske sikkerheds- og sundhedsstyrelse, OSHA, har anerkendt opfylder lovkravene i afsnit 29 af de føderale regler (29 CFR ). Dette symbol indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Kontakt en af producenten autoriseret repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. 26 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Instrumentets mærkater Mærkat Betegnelse Dette symbol angiver, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Product (krav til koncentrationsgrænser for visse farlige substanser i elektroniske informationsprodukter). ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærker på ReadyToProcess WAVE 25 rocker Følgende symboler kan findes på vippeenheden. Mærkat Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Angiver, at der er risiko for, at kropsdele bliver fanget mellem to dele af systemet samt, at der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade. Sikkerhedsmærker på ReadyToProcess Pump 25 Følgende symboler kan findes på pumpen. Mærkat Betegnelse Advarsel! Angiver, at der er risiko for, at fingre kan blive fanget mellem pumpens bevægelige dele samt, at der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade. Sikkerhedsmærkater på filtervarmer Følgende symboler findes på filtervarmeren. Mærkat Betegnelse Advarsel! Indikerer en varm flade, og at der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade. 28 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater på bakke Følgende symboler findes på bakken. Mærkat Betegnelse Advarsel! Indikerer en varm flade, og at der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade. LEFT (Venstre) indikerer bakkens venstre side. Advarsel! Indikerer en varm flade, og at der skal udvises forsigtighed for at undgå personskade. RIGHT (Højre) indikerer bakkens højre side. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 29

30 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Ekstra mærkater Ekstra mærkater Illustration af Cellbag-mærkat Følgende billede er et eksempel på mærkatet, der er påsat celleposen. Billede af DO-sensormærkat Følgende billede er et eksempel på den DO-sensormærkat, der er påsat celleposen ved siden af DO-sensoren. 30 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

31 Illustration af ph-sensormærkat 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Ekstra mærkater Følgende billede er et eksempel på den ph-sensormærkat, der er påsat celleposen ved siden af ph-sensoren. Illustrationer på fiberkabelmærkater Følgende billede viser det mærkat, der skal påsættes DO-sensorens optiske fiberkabel. Følgende billede viser det mærkat, der skal påsættes ph-sensorens optiske fiberkabel. Billede af pumpehovedmærkat Nedenstående billede viser den mærkat, der sidder på pumpehovedet. Mærkaten angiver pumpens pumperetning. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 31

32 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer 2.3 Nødprocedurer Indledning Dette afsnit beskriver, hvordan man udfører en nødnedlukning af ReadyToProcess WAVE 25. Afsnittet beskriver desuden følgen af et strømsvigt eller en netværksafbrydelse. Nødnedlukning Følg nedenstående trin for at stoppe en kørsel i en nødsituation på følgende måder: Stop kørslen fra System Control ved at klikke på Stop-ikonet, hvis UNICORN kontrollerer systemet.. eller Sluk for strømmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på vippeenhedens frontpanel. Kørslen afbrydes øjeblikkeligt. Bemærk: Ved tryk på knappen én gang udføres en normal nedlukning. Hvis knappen holdes inde, udføres en tvungen nedlukning. Der er slukket for strømmen, når indikatoren ikke lyser. Der er tændt for strømmen, når indikatorlyset lyser grønt. 32 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

33 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Strømsvigt Følgerne af et strømsvigt eller en nødnedlukning afhænger af, hvilken enhed strømsvigtet påvirkede. Strømsvigt til... ReadyToProcess WAVE 25 resulterer i... Systemet er inaktivt under strømsvigt. Hvis System Settings:Auto start:rocker og System Settings:Auto start:cbcu er indstillet til Resume activity, genstartes vippeenheden og CBCU(erne) med de samme værdier som før strømsvigtet, når systemet tændes igen. Bemærk: Dataindsamling, kontrol af medier og regulering af ph og DO skal igangsættes manuelt igen ved at tilslutte til systemet igen og starte en ny kørsel. Klientcomputer Celledyrkningskørslen fortsætter uden afbrydelse. Operatøren kan dog ikke få vist systemstatus, ændre indstillinger eller sende manuelle instruktioner under klientcomputerens strømsvigt. Programmet bevarer kørselsindstillingerne, når strømmen genoprettes. Nødstrømsforsyning (UPS) En nødstrømsforsyning (UPS) kan udsætte strømsvigt, hvilket giver tid til en kontrolleret nedlukning af bioreaktorsystemet og forhindrer datatab. Se systemspecifikationerne i ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook for UPSstrømkrav (nødstrømsforsyning). Tag klientcomputerens og monitorens specifikationer i betragtning. Se venligst producentens dokumentation. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 33

34 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.4 Oplysninger om genanvendelse 2.4 Oplysninger om genanvendelse Indledning Dette afsnit beskriver bortskaffelses- og genanvendelsesprocedurerne, der er knyttet til ReadyToProcess WAVE 25. Afvikling af udstyret Bioreaktorsystemenhederne skal dekontamineres, før de afvikles. Følg de lokale bestemmelser ved kasseringen af udstyret. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når ReadyToProcess WAVE 25 tages ud af drift, skal de enkelte dele og materialer bortskaffes i henhold til lokal og national miljølovgivning. Bortskaffelse af elektriske komponenter Affald, der indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles og bortskaffes separat. Kontakt en autoriseret GE-repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. 34 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

35 3 Systembeskrivelse 3 Systembeskrivelse I dette kapitel Dette kapitel giver et kort overblik over ReadyToProcess WAVE 25. Se ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook for yderligere oplysninger. Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 3.1 Oversigt over systemet 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker 3.3 ReadyToProcess CBCU 3.4 ReadyToProcess Pump Cellbag-bioreaktor 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 35

36 3 Systembeskrivelse 3.1 Oversigt over systemet 3.1 Oversigt over systemet Indledning ReadyToProcess WAVE 25 er beregnet til celledyrkning. En engangs Cellbag-bioreaktor er placeret på en vippeenhed og fyldt med gas, delvist fyldt med kulturmedie og podet med celler. Gasoverførsel og kulturblanding gennemføres med bølgeinduceret omrøring, der udføres af en vippeenhed. Celledyrkningsvolumen pr. Cellbag-bioreaktor er 0,3 til 25 l afhængig af bioreaktorstørrelsen, og arbejdsvolumen kan udvides op til 10 gange under én dyrkning. Systemet, der består af vippeenheden, ReadyToProcess CBCU og ReadyToProcess Pump 25 muliggør måling og kontrol af ph, DO, vægt- og mediefordeling og giver forskellige muligheder for gasstrømning og gasblanding. I enkeltbetjeningstilstand understøtter systemet dyrkning i én Cellbag-bioreaktor ad gangen. Vippeenheden er tilsluttet én ReadyToProcess CBCU og op til tre ReadyToProcess Pump 25-enheder. I dobbeltbetjeningstilstand understøtter systemet dyrkning i to Cellbag-bioreaktorer, der er placeret på den samme bakke. Vippeenheden er tilsluttet op til to ReadyToProcess CBCU-enheder og op til tre ReadyToProcess Pump 25-enheder, så det er muligt at styre dyrkningsforholdene separat i de to bioreaktorer. Systemet styres fra en pc, som kører UNICORN-software version eller nyere. Systemet kan også styres fra et system til overvågning og dataindsamling (SCADA), som for eksempel Emerson DeltaV -styringssystemet, ved hjælp af den integrerede OPC-server. 36 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

37 3 Systembeskrivelse 3.1 Oversigt over systemet Illustration af systemet Nedenstående billede viser hovedsystemenhederne til brug i enkeltbetjeningstilstand med én ReadyToProcess Pump 25. I dobbeltbetjeningstilstand bruges to ReadyToProcess CBCU-enheder til at styre de to Cellbag-bioreaktorer uafhængig af hinanden. Både enkeltog dobbeltbetjeningstilstand understøtter op til tre ReadyToProcess Pump 25-enheder Del Betegnelse ReadyToProcess Pump 25 Luge Fliteropvarmer Cellbag-bioreaktor ReadyToProcess WAVE 25 rocker Bakke Låg ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 37

38 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Indledning Vippeenheden er systemets hovedenhed. Med vippeenheden måles vægten og styres temperatur, vippehastighed, vippevinkel og vippebevægelse. Vippeenheden indeholder fire vejeceller til overvågning af vægten af Cellbag-bioreaktoren og indholdet. Placeringen af vejecellerne gør det muligt at udføre uafhængige vægtmålinger af de to Cellbag-bioreaktorer i dobbeltbetjeningstilstand. Vippeenheden indeholder også en integreret mikroprocessor, som gør det muligt at styre systemet uafhængigt af det tilsluttede netværks og den tilsluttede klientcomputers ydeevne. Specifikationer for vippeenheden er angivet i ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook eller datafilen til ReadyToProcess WAVE 25, som kan hentes fra Vippeenheden set forfra Illustrationen nedenfor viser vippeenheden set forfra Del 1 Betegnelse Vippeenhedens platform 38 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

39 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Del Betegnelse Temperatursensorer Vippeenhedens grundenhed Strømafbryder Placering af justerbar fod Strømafbryder Tænd-/slukknappen indikerer vippeenhedens status i henhold til nedenstående liste. Lysindikator Intet lys Blinkende grønt lys Konstant grønt lys Blinkende rødt lys Konstant rødt lys Betegnelse Der er slukket for strømmen. Vippeenheden er ved at starte op. Der er tændt for strømmen, og vippeenheden er i drift. Vippeenheden kunne ikke tilsluttes til andre komponenter i systemet. Indikerer en fejl i vippeenheden. Justerbar fod Den justerbare fod er placeret i det forreste højre hjørne på vippeenhedens sokkel set forfra. Den bruges til at fordele vægten jævnt på vippeenhedens fire fødder. Brug den medfølgende svensknøgle til at justere foden. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 39

40 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Vippeenheden set bagfra Illustrationen nedenfor viser vippeenhedens bagpanel. Del Betegnelse 15-benet D-underkonnektor, som bruges til digitale og analoge I/U-signaler Filtervarmerkonnektorer Bakkens samlestykke UniNet-9-porte USB-porte Ethernet-konnektor Strømstik Bemærk: Vippeenheden er udstyret med indvendige elektriske sikringer, som ikke må skiftes af brugeren. 40 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

41 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Bakke- og lågstørrelser Bakker og låg fås i de forskellige størrelser, som angives nedenfor: Bakker Bakke 10 Bakke 20 Bakke 50 Låg Låg 10 Låg 20 Låg 50 Illustrationer af bakke og låg Illustrationen nedenfor viser vippeenheden med bakke 50 fastgjort Del Betegnelse Poseklemme (øvre) Poseklemmeåbner (én i hvert øvre hjørne) Poseklemmeåbneren (én i hvert nedre hjørne) Poseklemme (nedre) ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 41

42 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Illustrationen nedenfor viser vippeenheden med bakke 50 og låg 50 monteret Del Betegnelse Vippeenhedens grundenhed Låg Bakke Slangeudgang Luge 42 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

43 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Klargøring til vipning Når systemet går i END-tilstand, klargøres bakken til vipning, hvis System Settings:Rocker:Prepare for tilt at END er indstillet til Yes. Dette flytter vippeenheden til den mekaniske slutposition, som er 14 grader fra vandret. Denne position kan også indstilles ved at udføre den manuelle instruktion Rocker:Prepare for tilt. Se nedenstående billede. Vippeposition For at lette skift af bakke i systemopsætningen og prøvetagning og høst under og efter celledyrkning er det muligt at placere bakken med den (de) tilsluttede Cellbag-bioreaktor(er) i den lodrette position, der betegnes vippeposition. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at sætte bakken i vippeposition. Bakken er vist med tilsluttet Cellbag-bioreaktor i billederne nedenfor. NOTE Udvis forsigtighed, når vippeenheden vippes med fuld(e) Cellbag-bioreaktor(er) monteret. Trin 1 Handling Klargør til vipning som beskrevet ovenfor, eller vælg den størst mulige vinkel UNICORN. Bakken må ikke vippes fra en vinkel på mindre end 12. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 43

44 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Trin 2 Handling Tag fat i gribefladerne på hver side af bakken, og træk bakken ind mod dig selv. Nedenstående illustration viser vippepositionen: 44 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

45 3 Systembeskrivelse 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Illustration af filtervarme Filtervarmeren forhindrer kondensering og tilstopning af udgangsventilationsfilteret på Cellbag-bioreaktoren Del Betegnelse Fliteropvarmer Samlestykke for tilslutning til vippeenheden Filtervarmerstativ ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 45

46 3 Systembeskrivelse 3.3 ReadyToProcess CBCU 3.3 ReadyToProcess CBCU Introduktion Kontrolenheden, ReadyToProcess CBCU, er tilsluttet vippeenheden via en UniNet-9- konnektor. Den fulde konfiguration blander luft/n 2, O 2 og CO 2 -gas og indeholder O 2 - og CO 2 -sensorer, en massestrømningskontrolenhed, en optisk ph-sensorlæseenhed og en optisk DO-sensorlæseenhed. Der findes tre konfigurationer: ReadyToProcess CBCU ph: CO 2, O 2 og ph. ReadyToProcess CBCU DO: CO 2, O 2 og DO. ReadyToProcess CBCU Fuld CO 2, O 2, ph og DO. Specifikationer for CBCU er indeholdt i ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook eller i datafilen til ReadyToProcess WAVE 25, som kan hentes fra ReadyToProcess CBCU set forfra Nedenstående billede viser bagpanelet for en fuldt konfigureret CBCU. Konfigurationen af din CBCU kan afvige fra den nedenfor viste konfiguration ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

47 3 Systembeskrivelse 3.3 ReadyToProcess CBCU Del Komponent ph-port GAS MIX OUT Status-LED DO-port Betegnelse Konnektor til ph-sensors fiberkabel. Gasudgang for tilslutning til Cellbag-bioreaktor. Indikerer driftsstatus for CBCU. Konnektor til DO-sensors fiberkabel. Status-LED status-led angiver driftsstatus for CBCU i henhold til følgende tabel. Lysindikator Konstant grønt lys Blinkende grønt lys Blinkende rødt lys Konstant rødt lys Betegnelse CBCU er klar til drift. CBCU er i drift. Indikerer en intern fejl, men CBCU'en er stadig i drift. Indikerer en intern fejl, og CBCU'en er ude af drift. ReadyToProcess CBCU set bagfra Nedenstående illustration viser bagpanelet for en fuldt konfigureret CBCU. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 47

48 3 Systembeskrivelse 3.3 ReadyToProcess CBCU Del Komponent UniNet-9-port CAN indikator-led CAN ID kontakt O2 IN CO2 IN AIR/N2 Betegnelse Strømforsyning til vippeenhed. Indikerer systemets tilslutningsstatus. Knap til indstilling af CBCU-enhedens nummer for systemgenkendelse. Indgangstilslutning for O 2 -forsyning. Indgangstilslutning for CO 2 -forsyning. Indgangstilslutning for luft eller N 2 -forsyning. CAN ID CAN ID er et nummer for en enhed, som bruges af UNICORN til at genkende den CBCU, som er tilsluttet systemet. CAN ID indstilles ved at dreje knappen på CBCU-bagpanelet (se ovenstående billede). CAN ID skal altid indstilles til position 1 ved brug i enkeltbetjeningstilstand. Ved dobbeltbetjeningstilstand indstilles CAN ID til 1 for den CBCU, der er tilsluttet den venstre Cellbag-bioreaktor, og til 2 for den CBCU, der er tilsluttet den højre Cellbag-bioreaktor. Slanger og konnektorer Slanger og konnektorer til gasstrømmen, som angivet nedenfor, leveres sammen med ReadyToProcess CBCU. Slanger og konnektorer til væskestrømmen skal købes separat. Slanger Artikel Indvendig diameter Udvendig diameter Længde Tygon E3603 3,2 mm (1/8") 6,4 mm (1/4") 147,6375 cm (") Silikone 4,8 mm (3/16") 9,5 mm (3/8") 7,920 cm (") Konnektorer Artikel Indvendig diameter Reduktionssamlestykke, gasslanger Konnektor, CBCU 3,2 til 4,8 mm (1/8" til 3/16") 3,2 mm (1/8") 48 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

49 3 Systembeskrivelse 3.4 ReadyToProcess Pump ReadyToProcess Pump 25 Indledning ReadyToProcess Pump 25 er en peristaltisk pumpeenhed, der indeholder et 2-lejret pumpehoved. Funktionaliteten for et givent pumpehoved angives i UNICORN-softwaren. Op til tre pumpeenheder understøttes i både enkelt- og dobbeltbetjeningstilstand. Specifikationer for pumpen er angivet i ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook eller datafilen til ReadyToProcess WAVE 25, som kan hentes fra Pumpen set forfra Billedet herunder viser pumpens frontpanel Del Betegnelse Pumpehovedets vippetop Pumpehoved Status-LED'er for pumpefunktion pr. pumpehoved ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 49

50 TM 3 Systembeskrivelse 3.4 ReadyToProcess Pump 25 Status-LED'er status-led'er angiver pumpefunktionens status i henhold til nedenstående tabel. Lysindikator Konstant grønt lys Blinkende grønt lys Blinkende rødt lys Konstant rødt lys Betegnelse Pumpefunktionen er klar til drift. Pumpningen er i gang. Indikerer en intern fejl, men pumpen er stadig i drift. Indikerer en intern fejl, og pumpen fungerer ikke korrekt. Pumpen set bagfra Billedet herunder viser pumpens bagpanel ReadyToProcess Pump 25 Code no: Voltage: 32 V DC UniNet-9 Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Max Power: 32 W Protection Class: IP21 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Del Komponent UniNet-9-port CAN-indikator-LED CAN-ID-knap Betegnelse Strømforsyning til vippeenhed. Indikerer systemets tilslutningsstatus. Viser pumpens enhedsnummer, så det kan genkendes af systemet. 50 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

51 3 Systembeskrivelse 3.4 ReadyToProcess Pump 25 CAN ID CAN ID er et nummer for en enhed, som bruges af UNICORN til at genkende den pumpeenhed, som er tilsluttet. Hvis der er tilsluttet mere end én pumpe, skelnes der mellem enhederne ved hjælp af deres CAN ID'er. CAN ID indstilles ved at dreje knappen på pumpens bagpanel (se ovenstående billede). Knappen har fire CAN ID positioner, som er markeret henholdsvis 1, 2, 3 og 4. CAN ID skal indstilles til position 1 for den første pumpe, position 2 for den anden pumpe osv. Tip: Pumperne er letgenkendelige i UNICORN ved hjælp af deres CAN ID. Mærk hver enkelt pumpeenhed med dens CAN ID for at lette identifikationen af den fysiske pumpe. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 51

52 3 Systembeskrivelse 3.5 Cellbag-bioreaktor 3.5 Cellbag-bioreaktor Introduktion Celledyrkning foregår inde i Cellbag-bioreaktoren. Cellbag-bioreaktoren leveres gammabestrålet og klar til brug. Den er kun beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes efter brug. Cellbag-bioreaktorer Cellbag-bioreaktorerne fås i forskellige konfigurationer, i forskellige størrelser og med adskillige porte. Der fås Cellbag-bioreaktorer med interne celle-rententionfiltre til perfusionsdyrkning. Hvis det er nødvendigt, kan Cellbag-bioreaktorerne tilpasses. Der fås følgende posestørrelser til ReadyToProcess WAVE 25: 2 L 10 L 20 L (kun enkeltbetjeningstilstand) 22 L 50 L (kun enkeltbetjeningstilstand) 52 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

53 3 Systembeskrivelse 3.5 Cellbag-bioreaktor Illustration af Cellbag-bioreaktor Illustrationen viser en generel Cellbag-bioreaktor. Konfigurationen af din Cellbag-bioreaktor kan afvige fra den nedenfor viste konfiguration Del Bemærk: Betegnelse ph-posesensorport, placeret på posens underside Udgangsventilationsfilter med trykkontrolventil Indgangsventilationsfilter Tilsætningsport DO-posesensorport, placeret på posens underside Cellbag-stang CLAVE -prøveport Tilsætningsport Tilsætnings-/høstport Trykkontrolventilen på udgangsfilteret er forskellig på indgangs- og udgangsventilationsfiltrene. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 53

54 3 Systembeskrivelse 3.5 Cellbag-bioreaktor ph- og DO-sensorer Cellbag-bioreaktoren kan være udstyret med optiske sensorer til overvågning af ph og opløst oxygen (DO). Sensorerne er lysfølsomme og skal beskyttes mod overdrevent lys. Sensorerne sidder i midten af en sensorport på Cellbag-bioreaktoren og skal kobles til en sensoradapter. Se tabellen nedenfor. Del Betegnelse Sensorporten er placeret på Cellbag-bioreaktorens underside. Den aktuelle sensor (hvid/gul for ph, pink/sort for DO) er placeret i midten (1) af sensorporten. Se billedet nedenfor. Sensoradapteren fastgøres til sensorporten ved hjælp af de fire stifter (2). 1 2 Posesensorport Sensoradapter Sensoradapteren er placeret i den ene ende af et optisk fiberkabel. Fiberkablets optiske linse er placeret i midten af sensoradapteren. Fiberkablet er tilsluttet en sensorlæseenhed i CBCU'en. Fiberkablet er tilsluttet ph- eller DO-porten på CBCU-frontpanelet. 54 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

55 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren I dette afsnit Oversigt over Dette afsnit indeholder en oversigt over den generelle betjening af UNICORN-softwaren: en fuldstændig pakke til styring, overvågning og vurdering af celledyrkningskørsler. Det beskriver også, hvordan man får adgang til hjælpeprogrammet, der er integreret i UNICORN. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Generel betjening af UNICORN Administration Systemkontrol Evaluering Se side Bemærk: Softwarebillederne i denne vejledning er eksempler og gælder muligvis ikke for din software for visse detaljer. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 55

56 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Generel betjening af UNICORN Generel betjening af UNICORN Overblik over UNICORN-modulerne UNICORN består af fire moduler: System Control, Evaluation, Administration og Method Editor. Modulernes hovedfunktioner er beskrevet i nedenstående tabel. Modul System Control Evaluation Administration Method Editor Hovedfunktioner Start, få vist og kontroller kørsler. Åbn resultater, evaluer kørsler, og opret rapporter. Udfør bruger- og systemopsætning, systemlogning og databaseadministration. Opret og rediger metoder. Åbn et UNICORN-modul Sådan åbnes et modul: klik på det pågældende moduls knap på Taskbar, eller vælg det pågældende modul i Tools-menuen i et af de andre softwaremoduler. Illustrationen nedenfor viser Evaluation-modulets Tools-menu. 56 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

57 Åbning af hjælpeprogrammet 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Generel betjening af UNICORN Softwaren i UNICORN har et omfattende hjælpeprogram. Tabellen nedenfor beskriver, hvordan de forskellige dele af hjælpeprogrammet åbnes. Hvis du vil... finde oplysninger om et UNICORN-modul skal du... vælge Help:Help for... i det pågældende UNICORN-modul. finde oplysninger om elementer, der aktuelt er valgt og er i fokus (f.eks. en rude, en dialogboks eller en metodefase) trykke på F1-tasten med det pågældende element valgt og i fokus eller klikke på Help-ikonet i den åbne dialogboks søge i online-hjælpen søge efter en specifik term i online-hjælpen vælge Help:Help for... i et af UNICORN-modulerne (se illustrationen ovenfor) Udvid de interessante overskrifter i TOC-ruden (Indholdsfortegnelse) for at gå til indholdsstrukturen. klikke på den pågældende overskrift for at åbne en sektion vælge Help:Help for... i et af UNICORN-modulerne (se illustrationen ovenfor) indtaste den pågældende term i Search-rudens indtastningsfelt klikke på Search-knappen ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 57

58 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Generel betjening af UNICORN Hvis du vil... få adgang til manualer i PDF-format find oplysninger om en instruktion skal du... vælge Help:Help for... i et af UNICORN-modulerne (se illustrationen ovenfor) Brug TOC-ruden til at udvide overskriften UNICORN online documentation portal, og vælg Documentation overview. klikke på en af tekst-linkene i PDF manuals-sektionen I Method Editor-modulet: åbn en metode vælg den pågældende vejledning i Instruction box i Text instruction-ruden tryk på F1-tasten I System Control-modulet: vælg Manual:Execute Manual Instructions udvid en overskrift, og vælg den pågældende vejledning tryk på F1-tasten eller klik på Help-ikonet i dialogboksen 58 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

59 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Administration Administration Indledning Administration-modulet bruges til at administrere alle funktionerne i UNICORN-softwaren. Se UNICORN Administration and Technical manual for yderligere oplysninger. Ikoner i administrationsmodulet Nedenstående tabel viser ikonerne i Administration-modulet. Ikon Funktion User Setup bruges til at administrere brugeradgangen til UNICORN. Access Groups and Network Users bruges til at administrere adgangsgrupper og netværksbrugere. Setup bruges til at oprette en konto til automatiske systemmeddelelser. UNICORN and System Log giver systemadministratoren fortegnelser over brug og aktivitet. System Properties bruges til at definere systemet og redigere systemets egenskaber. Database Management bruges til at vedligeholde databasen. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 59

60 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol Systemkontrol Indledning System Control-modulet bruges til at starte, vise og kontrollere en manuel eller metodekørsel. Systemkontrollens ruder Som vist herunder er der som standard to faner i modulet System Control. Fanen Process Picture gør det muligt at interagere manuelt med systemet og giver feedback på kørselsparametre. Fanen Chart viser en grafisk præsentation af data gennem hele kørslen. Se Afsnit 5.4 Sådan udføres dyrkning, på side 137 for at få oplysninger om, hvordan en kørsel udføres. Tip: For at få flere oplysninger end dem, der er vist i Process Picture, skal du vælge View:Run Data for at åbne ruden Run Data, som viser de aktuelle data i numeriske værdier. De elementer, som er vist i procesvinduet, afspejler systemets komponenter (for eksempel viser ovenstående billede et system i enkeltbetjeningstilstand, som er udstyret med tre pumper). 60 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

61 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol I dobbeltbetjeningstilstand viser procesbilledet to Cellbag-bioreaktorer på billedet af vippeenheden med separate kontrolikoner for individuelt kontrollerede parametre i hver bioreaktor: Identifikation af systemkomponenter i procesbilledet Dette afsnit beskriver, hvordan enhederne identificeres i procesbilledet, hvad angår Cellbag-bioreaktorerne i enkelt- og dobbeltbetjeningstilstand. Den venstre og den højre Cellbag-bioreaktor i dobbeltbetjeningstilstand kontrolleres af CBCUs med henholdsvis CAN ID 1 og 2. De er vist på venstre og højre side af bakken i procesbilledet. For at undgå forvirring placeres de fysiske Cellbag-bioreaktorer på venstre og højre side af bakken set fra forsiden af vippeenheden. Forbindelser mellem Cellbag-bioreaktoren/-bioreaktorerne og den respektive monitor og de aktive kontrolenheder er angivet med forbindelseslinjer i procesbilledet. Enheder, som er knyttet til den højre Cellbag-bioreaktor, er angivet som Right i menuen Settings. Funktioner, der er knyttet til den venstre bioreaktor (eller til bioreaktoren i enkelttilstand) er ikke betegnet som venstre/højre. Pumpeenheder er angivet som 1, 2 eller 3 i procesbilledet i overensstemmelse med deres CAN ID-indstilling, og pumpehovederne på hver enhed er angivet som A (venstre) og B (højre). ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 61

62 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol I dobbeltbetjeningstilstand er pumperoller for den venstre og den højre side henholdsvis mærket L og R. 62 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

63 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol Eksempel: Enkelt- eller dobbeltbetjeningstilstand Pump 25: 1B henviser til det højre pumpehoved på pumpeenheden med CAN ID 1. Eksempel: Kun dobbeltbetjeningstilstand Pump 25: 2A henviser til det venstre pumpehoved på pumpeenheden med CAN ID 2. Tip: Mærk CBCU'en og pumpeenhederne med deres CAN ID-indstillinger for at lette de fysiske enheders korrelation med procesbilledet. I dobbeltbetjeningstilstand skal de pumper, som er tilsluttet den venstre og højre Cellbag-bioreaktor, placeres henholdsvis på venstre og højre side af vippeenheden. Handlinger i ruden Procesbillede Det er muligt at kommunikere med Process Picture-ruden på følgende måder. Hvis du vil... Aktivering eller deaktivering af ph- og DO-måling og -kontrol skal du... Hold markøren hen over højre side af knappen, og aktivér eller deaktivér Reading og/eller Control efter behov. Du kan kun aktivere eller deaktivere indstillingen Control, hvis Reading er aktiveret, og du kan ikke deaktivere Reading, hvis Control er aktiveret. Aktivering eller deaktivering af andre funktioner Klik i højre side af knappen. Teksten på knappen viser funktionens aktuelle værdi. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 63

64 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol Hvis du vil... Åbne indstillingerne for en funktion skal du... Klik i venstre side af knappen. Eksemplet nedenfor viser indstillingerne for opløst oxygen, DO. Justere indstillingerne Indtast relevante værdier i dialogboksen Settings, og klik på OK, eller tryk på enter. 64 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

65 Systemindstillinger 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol Hvert installeret instrument har et sæt standardparameterværdier, som betegnes systemindstillinger. Dialogboksen System Settings i System Control bruges til at vise og redigere systemindstillingen for det aktuelt valgte instrument, inden kørslen startes. Følg anvisningerne herunder for at ændre System Settings. Trin 1 Handling I System Control-modulet vælges System:Settings. Resultat: Dialogboksen System Settings åbnes og viser Instructions. Et eksempel er vist herunder Vælg den instruktion, der skal redigeres, på listen. Klik på + -symbol for at vise instruktionerne for hver kategori. Instruktionerne i hver kategori er ikke ens, men afhænger af instrumentets konfiguration. Markér indstillinger, og vælg parameterværdier for den valgte anvisning. Klik på OK. Indstillingerne gælder, indtil de ændres. Klik på Set Parameters To Strategy Default Values for at gå tilbage til standardværdierne, som defineret af instrumentets konfiguration. Manuelle instruktioner Det er muligt at interagere med en igangværende kørsel ved hjælp af Manual instructions. Følg nedenstående vejledning for at udføre manuelle instruktioner. Bemærk: Det er også muligt at interagere direkte med systemet manuelt fra Process Picture. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 65

66 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Systemkontrol Trin 1 Handling I System Control-modulet: vælg Manual:Execute Manual Instructions eller bruge genvejen Ctrl+M. Resultat: Manual instructions-dialogboksen vises. 2 I dialogboksen Manual instructions: Klik på + symbol for at se vejledningen for den instruktionsgruppe, der skal ændres. Vælg den instruktion, der skal ændres. Indtast de nye værdier for instruktionen. 3 Vælg, og redigér en instruktion, og klik derefter på Insert for at implementere flere instruktioner på det samme brudpunkt. Gentag for flere instruktioner. Bemærk: Markér feltet Auto update... for at opdatere parameterfelter under kørsel. 4 Klik på Execute for at udføre instruktionerne. Kørselsdata I ruden Run Data er de aktuelle værdier for for eksempel vippebevægelse, ph-måling og akkumuleret tid vist. Visningen Run Data kan ændres ved at vælge View:Run Data, højreklikke i ruden Run Data og: vælge Run Data Groups:Detailed for at få vist flere oplysninger eller vælge Customize for at tilpasse udseendet af ruden Run Data. 66 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

67 3.6.4 Evaluering 3 Systembeskrivelse 3.6 Overblik over UNICORN-softwaren Evaluering Modulet Evaluation bruges til at evaluere resultaterne af bioreaktorkørsler. Evalueringen er beskrevet mere detaljeret i ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook og UNICORN Online-hjælp. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 67

68 4 Installation 4 Installation I dette kapitel Dette kapitel indeholder instruktioner, som gør brugere og servicemedarbejdere i stand til at: udpakning af det fabriksleverede bioreaktorsystem installere systemenhederne installere UNICORN-software redigere systemegenskaber Læs hele installationskapitlet forud for installation af ReadyToProcess WAVE 25. NOTE Vippeenheden indeholder vejeceller til vægtmålinger og skal håndteres ekstra forsigtigt. Vippeenheden må ikke placeres på bevægelige dele. Udgå at udsætte vejecellerne for sidekraft, som f.eks. ved at skubbe dem til siden på bordet. Det kan skabe forstyrrelser i målingen eller beskadige vejecellerne. Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 4.1 Klargøring af arbejdsområdet 4.2 Hardware-installation 4.3 Softwareinstallation Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

69 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet 4.1 Klargøring af arbejdsområdet I dette afsnit Dette afsnit beskriver den planlægning og klargøring af stedet, som er nødvendig forud for installation af ReadyToProcess WAVE 25. Formålet er at give planlæggere og teknisk personale de nødvendige data til at klargøre laboratoriet forud for installationen. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Levering og opbevaring Krav til installationsstedet Klientcomputerspecifikationer Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 69

70 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Levering og opbevaring Levering og opbevaring Når du modtager forsendelseskasserne På emballagesedlen skal du anføre, om der er synlig beskadigelse på leveringskasserne. En sådan skade skal indberettes til din GE-repræsentant. Placér leveringskasserne indendørs på et sikkert sted. Opbevaringsbetingelser Leveringskasserne skal opbevares indendørs på et sikkert sted. Der gælder følgende opbevaringsbetingelser for de uåbnede kasser. Parameter Omgivelsestemperatur, opbevaring Fugtighed Tilladte grænseværdier -25 til 50 5 % til 95 % fugtighed, ikke-kondenserende 70 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

71 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Krav til installationsstedet Krav til installationsstedet Laboratoriebord Det anbefales, at bordet er mindst 80 cm dybt og 180 cm bredt. Bordet skal være rent, nivelleret, fladt og tilstrækkeligt stabilt, så det kan modstå vibration fra vipningen. Anbring ikke andet vibrerende udstyr på samme bord, da vibrationerne kan påvirke vægtaflæsningen. Bordet skal være i stand til at bære til den samlede vægt af systemet, inklusiv den fyldte Cellbag-bioreaktor. Se Udstyrets mål og vægt, på side 72. Hvis der er monteret andre valgfrie instrumenter, skal deres vægt også inkluderes. Placér ikke et blødt materiale, papirark eller lignende under systemet, da det kan blokere ventilationsindtaget. Illustration af systemopsætning Billedet nedenfor viser den anbefalede opsætning af bioreaktorsystemet på laboratoriebordet til betjening i enkeltbetjeningstilstand. I dobbeltbetjeningstilstand placeres ReadyToProcess CBCU- og ReadyToProcess Pump 25-enheden på begge sider af vippeenheden i overensstemmelse med L- og R-angivelsen i softwaren. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 71

72 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Krav til installationsstedet Strømkrav Tabellen nedenfor beskriver strømkravene nærmere: Parameter Strømforsyning Transient niveau Maksimalt strømforbrug Strømtilslutning Strømkablets længde Krav / V~, Hz, jordet Overspænding kategori II 1500 VA EU- eller USA-stik, udgang med sikring eller beskyttet af tilsvarende afbryder. UK-strømkabel kan fås på anmodning. 2 m. Der kan anvendes forlængerledninger, hvis det er nødvendigt. Udstyrets mål og vægt Nedenstående tabel viser bioreaktorsystemenhedernes udvendige mål og vægt. Systemenhed Vippeenhed CBCU Mål, B x D x H (mm) 404 x 560 x x 360 x 117 Vægt (kg) 24,0 4,8 72 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

73 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Krav til installationsstedet Systemenhed Pumpe Bakke 10 Bakke 20 Bakke 50 Låg 10 Låg 20 Låg 50 Mål, B x D x H (mm) 275 x 280 x x 430 x x 480 x x 610 x x 430 x x 480 x x 610 x 260 Vægt (kg) 3,8 4,5 7,3 9,5 1,7 3,3 3,9 Krav til omgivelserne Bioreaktorsystemet er kun beregnet til indendørs brug. De følgende krav skal opfyldes: Rummet skal have tvungen ventilation, der tilpasset til brug af CO 2, O 2 og N 2. Systemenhederne må ikke udsættes for direkte sollys. Tilladte områder for omgivelsesparametre er angivet i tabellen nedenfor. Parameter Omgivelsestemperatur, drift Relativ fugtighed, drift Højde Atmosfærisk tryk Forureningsgrad Tilladte grænseværdier 15 C til 32 C 20 % til 80 % (ikke-kondenserende). Op til 2000 m. 800 til 1060 mbar 2 Bemærk: Bemærk: Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5 lavere end den ønskede væksttemperatur for at opnå en tilfredsstillende temperaturstyring. Vejecellerne i vippeenheden er følsomme over for temperaturændringer. Den omgivende temperatur bør holdes så konstant som muligt for at sikre pålidelige vægtmålinger. Støjniveau Bioreaktorsystemets støjniveau under drift er under 65 dba. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 73

74 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Krav til installationsstedet Akustiske advarsler har et højere støjniveau end det igangværende system. Varmeydelse Oplysninger om varmeydelse er angivet i tabellen nedenfor. Komponent Bioreaktorsystemet inklusiv vippeenhed, CBCU og pumpe. Varmeydelse Maksimalt 1500 W Gasforsyning Nedenstående tabel angiver den gasforsyning, der kræves for hver installeret CBCU. Gas Tryk (bar) Strømning (l/min) Normal tilstand Strømning (l/min) Hurtig fyldningstilstand Trykluft/N 2 1,0 til 1,5 1,3 3,5 CO 2 1,0 til 1,5 0,2 0,5 O 2 1,0 til 1,5 0,7 1,7 74 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

75 4.1.3 Klientcomputerspecifikationer 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Klientcomputerspecifikationer Nedenstående tabel viser klientcomputerspecifikationer for et UNICORN-system til brug med ReadyToProcess WAVE 25. De anbefalede operativsystemer er Windows 7 Professional x86 og x64 med SP1 installeret. Disse er angivet som Windows 7 i nedenstående tabel. UNICORN-klient Databaseserver Installation af arbejdsstation E-licensserver Fælleskomponenter Min. ledig plads på harddisk 6 GB 6 GB 12 GB 500 MB 500 MB Min. tilgængelig RAM 3 GB 3 GB 3 GB 2 GB 2 GB Harddiskformat NTFS NTFS NTFS NTFS NTFS OS Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2008/2008 R2 OS-sprog Engelsk (USA) kode 1033 Engelsk (USA) kode 1033 Engelsk (USA) kode 1033 Engelsk (USA) kode 1033 Engelsk (USA) kode 1033 Arkitektur Intel Dual Core (eller bedre) Intel Dual Core (eller bedre) Intel Dual Core (eller bedre) Intel Dual Core (eller bedre) Intel Dual Core (eller bedre) Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Bemærk: UNICORN er testet med en engelsk operativsystemversion. Brug af andre sprogversioner af operativsystemet kan skabe fejl. Der anbefales en skærmopløsning på 1280x1024 eller højere. Dele af UNICORN-brugergrænsefladen vises muligvis ikke rigtig ved en lavere opløsning. Ændring af standardskrifttype og størrelse af skrifttype kan skabe problemer i UNICORN-brugergrænsefladen. Det anbefales at anvende Windows almindelige farveskema (UNICORN skal genstartes, når farveskemaet er ændret). Brug af Windows 7 Aero anbefales ikke. Windows-strømsparefunktioner skal deaktiveres for at forhindre konflikter med systemoperationer. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 75

76 4 Installation 4.1 Klargøring af arbejdsområdet Klientcomputerspecifikationer UNICORN er ikke kompatibel med Windows 7-funktionen High DPI Awareness, som gør det muligt at skalere den grafiske brugergrænseflade. Grænsefladeskalaen skal forblive 100 % for at undgå problemer med beskæring og forskydning af UNICORN-brugergrænsefladens dele. Skalaen indstilles normalt til 100 % som standard. 76 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

77 4 Installation 4.2 Hardware-installation 4.2 Hardware-installation I dette afsnit Dette afsnit beskriver installationsproceduren for ReadyToProcess WAVE 25. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Udpakning af systemenhederne Tilslutning af systemkomponenter Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 77

78 4 Installation 4.2 Hardware-installation Udpakning af systemenhederne Udpakning af systemenhederne Udpakningsvejledning Følg nedenstående angivelser for at udpakke hver kasse og løfte systemenhederne op på bordet. Trin Bemærk: Handling Anbring kassen på en jævn og flad overflade med den rigtige side vendt opad. Brug en kniv til at åbne emballagen, og fjern skumstykkerne omkring systemenheden. Systemenheden skal løftes i håndtagene på hver side og anbringes på bordet. Hold hver enhed i lodret stilling under udpakningen. Beskyt enhederne mod at støde ind i andre genstande. NOTE Vippeenheden har en skalafunktion (vejeceller) og skal derfor håndteres med ekstra forsigtighed. Vippeenheden må ikke placeres på dele, der kan bevæge sig. Undgå at udsætte vejecellerne for sidekraft. som f.eks. ved at skubbe dem til siden på bordet. Det kan skabe forstyrrelser i målingen eller beskadige vejecellerne. FORSIGTIG Tung genstand. Da ReadyToProcess WAVE 25 rocker er meget tung, anbefales det på det kraftigste at få hjælp af en anden person, hvis udstyret skal løftes eller flyttes. Brug håndtagene på vippeenhedens sider, når det er muligt, og løft ikke ReadyToProcess WAVE 25 rocker med monteret bakke. 78 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

79 Installation af klientcomputerudstyret Installér klientcomputerudstyret iht. producentens anvisninger. Computeren leveres enten som en del af bioreaktorsystemet eller købes hos en lokal forhandler. IP-indstillinger for enkeltstående installation 4 Installation 4.2 Hardware-installation Udpakning af systemenhederne For en enkeltstående installation skal klientcomputerens netværkskort, som er tilsluttet til vippeenheden, have statisk IP Se UNICORN Administration and Technical manual, bilag D for anvisninger til, hvordan du kan ændre disse indstillinger. NOTE Alle computere, der bruges sammen med udstyret, skal overholde IEC og være installeret og anvendes i henhold til producentens anvisninger. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 79

80 4 Installation 4.2 Hardware-installation Tilslutning af systemkomponenter Tilslutning af systemkomponenter Tilslutning af systemenheder til vippeenheden Enhederne ReadyToProcess Pump 25 og ReadyToProcess CBCU er tilsluttet vippeenheden med UniNet-kabler. Der leveres strøm til enhederne fra vippeenheden. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte systemenhederne til vippeenheden. NOTE Hvis UniNet-kablerne frakobles under en kørsel, afbrydes kørslen og skal genstartes. Kontrollér, at kablerne sidder helt fast, før en kørsel startes, og lad være med at flytte systemenheder under en kørsel. Se Vippeenheden set bagfra, på side40 for at se placeringen af stikkene på vippeenhedens bagpanel. Trin 1 Handling Tilslut ReadyToProcess CBCU-enheden (-enhederne) til vippeenheden. 1 Sæt det medfølgende UniNet-kabel mellem UniNet-9-porten på CBCU'ens bagpanel (se ReadyToProcess CBCU set bagfra, på side 47) og den første tilgængelige UniNet-9 port på vippeenhedens bagpanel. Der bruges op til to ReadyToProcess CBCU-enheder til betjening i dobbeltbetjeningstilstand. 2 Til enkeltbetjeningstilstand indstilles CAN ID-knappen på CBCU til position 1. Til dobbeltbetjeningstilstand med to CBCU-enheder indstilles CAN ID-knapperne på de to CBCU-enheder til henholdsvis position 1 og 2. Tip: I dobbeltbetjeningstilstand mærkes CBCU-enhederne med deres respektive CAN ID for at lette identifikationen i UNICORN-softwaren. 80 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

81 4 Installation 4.2 Hardware-installation Tilslutning af systemkomponenter Trin 2 Handling Tilslut ReadyToProcess Pump 25-enheden (-enhederne) til vippeenheden. 1 Sæt det medfølgende UniNet-kabel mellem UniNet-9-porten på pumpens bagpanel (se Pumpen set bagfra, på side 50) og den næste tilgængelige UniNet-9-port på vippeenhedens bagpanel. 2 Indstil pumpens CAN ID til position 1 for den første pumpe, position 2 for den anden pumpe og position 3 for den tredje pumpe. Tip: Mærk pumpeenhederne med deres respektive CAN ID for at lette identifikationen i UNICORN-softwaren. 3 Tilslut filtervarmeren (filtervarmerne) til vippeenheden. Tilslut filtervarmerkablet til filtervarmerporten på vippeenhedens bagpanel. Der bruges to filtervarmere i dobbeltbetjeningstilstand, der hver er tilsluttet en filtervarmerport. Bemærk: Filtervarmerstikket klikker på plads i stikdåsen, så det forhindres i at blive frakoblet ved et pludseligt træk i kablet. Stikket trækkes ud ved at trække stikmuffen ud af stikdåsen. Koblere Indsæt koblere i alle ledige UniNet-9-porte på vippeenheden. Koblere følger med systemet. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 81

82 4 Installation 4.2 Hardware-installation Tilslutning af systemkomponenter Tilslutning til netværk eller computer Systemet kan tilsluttes en enkeltstående computer eller et netværk ved hjælp at en Ethernet-forbindelse eller en trådløs forbindelse. Benyt den relevante fremgangsmåde i nedenstående tabel. Forbindelse Separat computer Ethernet Trådløs Vejledning Tilslut et netværkskabel mellem Ethernet-stikket på vippeenhedens bagpanel og Ethernet-porten på computeren. Tilslut et netværkskabel mellem Ethernet-stikket på vippeenhedens bagpanel og netværket. Tilslut computeren til netværket. Kontakt din GE-repræsentant for at få hjælp til at oprette og konfigurere netværksforbindelsen. Slut en WiFi USB-adapter til USB-porten på vippeenhedens bagpanel. Kontakt din GE-repræsentant for at få hjælp til at oprette og konfigurere netværksforbindelser. Yderligere I/O-forbindelser Det 15-benede D-understik på vippeenhedens bagpanel giver to analoge indgange, fire digitale indgange og fire digitale udgange til styring og overvågning af ekstra udstyr. Se ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook for yderligere oplysninger. Tilslutning til forsyningsnettet Trin 1 2 Handling Tilslut den medfølgende elledning til strømindgangen på vippeenhedens bagpanel og en jordet stikkontakt. Følg producentens anvisninger for at slutte strøm til computer, monitor og lokal printer (hvis anvendt). 82 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

83 Forberedelse af gasslanger 4 Installation 4.2 Hardware-installation Tilslutning af systemkomponenter Slanger til gastilslutninger (Tygon E3603 og silikone. Se Slanger og konnektorer, på side48) følger med ReadyToProcess CBCU. Til gasfordeling med fuld gasblandingsfunktionalitet (N 2 /luft, CO 2 og O 2 ) kræves der fire gasslanger til hver ReadyToProcess CBCU. Der bruges tre stykker til at tilslutte gaskilder til indtagene på bagpanelet på CBCUog ét stykke til at tilslutte gasblandingsudtaget på frontpanelet på CBCU til Cellbag-bioreaktoren. Følg nedenstående instruktioner for at forberede slangerne til gasfordeling. Trin 1 2 Handling Skær Tygon-slangen i stykker i en passende længde, dvs. ét stykke til tilslutning af gasfordelingen fra CBCU'en til Cellbag-bioreaktoren og så mange stykker, som der kræves, for at tilslutte gasblandingskilderne til CBCU'en. Isæt CPC -slangesamlingerne i enden på hvert stykke. 3 For den slange, der bruges til at tilslutte CBCU'en til Cellbag-bioreaktoren, skal du tilslutte enden uden CPC-stikket til silikoneslangen ved brug af det medfølgende reduktionssamlestykke. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 83

84 4 Installation 4.3 Softwareinstallation 4.3 Softwareinstallation I dette afsnit Dette afsnit beskriver den komplette UNICORN-installation på en enkeltstående arbejdsstation (fuld installation). Desuden er der vejledninger i konfigurationen af et e-licens, defineringen af et system og opsætningen af en systemprinter. Bemærk: For andre typer installationer skal du kontakte din GE-repræsentant for at få hjælp. Dette gælder også netværksinstallationer, hvor du ønsker adgang til ReadyToProcess WAVE 25-systemet fra flere klientcomputere eller ønsker at styre mere end ét system fra en enkelt computer eller køre systemet fra en tredjepartskontrolenhed. Se UNICORN Administration and Technical manual for yderligere oplysninger om installation og konfiguration af softwaren. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Installation af UNICORN-software Konfigurer et e-licens Definition af systemet Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

85 4.3.1 Installation af UNICORN-software 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Installation af UNICORN-software Indledning Den fulde UNICORN-installation omfatter alle softwarekomponentdele, herunder UNICORN-databasen, som kræves for at betjene UNICORN og et tilsluttet lokalt system. Den UNICORN-software, der er installeret på klientcomputeren, skal svare til den version, som er installeret på ReadyToProcess WAVE 25-vippeenheden. Kontakt din GE-repræsentant, hvis du er i tvivl. Installationen omfatter komponenterne, der er beskrevet i tabellen nedenfor. Software-komponent Programmet UNICORN Databaseserver Licensserver Egenskaber UNICORN-softwaren omfatter følgende fire moduler: Administration, Method Editor, System Control og Evaluation. Den serversoftware, der kræves for at benytte den database, hvor alle UNICORN-data er gemt. Til dette bruges Microsoft SQL Server Express Edition. Licensserverens software bruges til at godkende, at UNICORN-softwareinstallationen er korrekt licenseret. Bemærk: For generelle tekniske specifikationer for UNICORN-computere henvises der til Afsnit Klientcomputerspecifikationer, på side 75. Installationsprocedure Trin Handling Indsæt installationsdisken i dit DVD-drev. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du åbne DVD'en i Windows Explorer og dobbeltklikke på filen Setup.exe for at starte programmet. Brug knappen Next> for at gennemføre installationsproceduren trin for trin. Tip: Du kan afbryde installationen når som helst ved at klikke på knappen Cancel. Hvis du gør det, er installationen dog ikke fuldført, og softwaren kan ikke bruges. Du kan også klikke på knappen Back i nogle installationstrin for at vende tilbage til det forrige trin og ændre dine valg. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 85

86 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Installation af UNICORN-software Trin 4 Handling Angiv oplysninger eller foretag valg, når du bliver bedt om det. I noterne nedenfor kan du finde yderligere oplysninger. Trin Bemærkninger Licensaftale Installationstype. Systemtype Destinationsmappe Læs og accepter licensaftalen. Du bør normalt vælge at udføre en Full installation. Du bør kun udføre en Custom installation, hvis du tilrådes at gøre det af en GE-repræsentant. Vælg Cell cultivation som systemtype. Hvis du installerer UNICORN til Chromatography, vil du ikke kunne bruge softwaren sammen med ReadyToProcess WAVE 25. Vælg at installere softwaren i den valgte mappe, eller rediger destinationsmappen. Der skal være tilstrækkelig ledig plads i destinationsmappen. Bemærk: Den generelle mappestruktur for UNICORN-installationen vil blive gemt i den mappe, der vælges på dette trin. Men som standard installeres softwaren til SQL-serveren og e-licensserveren på C-drevet. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads, mislykkes installationen muligvis. Den nødvendige plads varierer i forhold til, hvad der tidligere er blevet installeret på computeren. Der bør dog mindst være 2 GB fri plads for at sikre, at installationen gennemføres korrekt. 86 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

87 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Installation af UNICORN-software Trin Datalagring Vælg, om adgang til UNICORN-softwaren skal være adgangskodebeskyttet. Adgangskodeindstillinger Bemærkninger Vælg placeringer til lagring af data i forbindelse med sikkerhedskopiering og arkivering. Sikkerhedskopieringsmappen bruges til sikkerhedskopier af databasen, som tages automatisk hver nat. Sikkerhedskopieringsmateriale kan gendannes i enhver UNICORN-celledyrkningsdatabase. Arkivmappen bruges til at flytte gamle data og skabe plads i databasen. Arkiveret materiale kan kun hentes til den oprindelige database. UNICORN foreslår som standard en Backup-mappe i den samme mappe som installationen. Sikkerhedskopier bør dog, hvis det er muligt, gemmes på et andet fysisk drev end den aktive database for at mindske risikoen for tab af data i tilfælde af, at disken går i stykker. Dette drev skal være installeret på den samme computer som den, databasen er installeret på. Netværksmapper kan ikke bruges til dette formål. For at øge sikkerheden, anbefales det jævnligt at kopiere eller flytte sikkerhedskopi- og arkivmapperne til en anden computer eller et andet lagringsmedie. Sikkerhedskopi- og arkivmapperne kan ændres efter installation ved hjælp af UNICORN Configuration Manager. Adgangskodeindstillingen kan ændres efter installation ved hjælp af UNICORN Configuration Manager. Når installationen er fuldført, kan du klikke på Show Report for at få vist en oversigtsrapport over installationen. Inden systemet kan bruges, skal du konfigurere en e-licens og definere et system. Du får adgang til disse funktioner ved at trykke på knappen Configure elicense og Define System i dialogboksen Installation completed. Funktionerne er beskrevet i de følgende afsnit i dette kapitel. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 87

88 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Konfigurer et e-licens Indledning En e-licens er en licensfil, som er hentet fra GE's e-licenshjemmeside til den lokale computer. Dette afsnit beskriver, hvordan du henter og konfigurerer en e-licens. En e-licens konfigureres direkte efter installation af softwaren ved at klikke på Configure elicense i den sidste dialogboks i installationsproceduren. Du kan også konfigurere e- licensen senere ved hjælp af UNICORN Configuration Tools, som er installeret under Windows-programmer. Typer af e-licens Nedenstående tabel angiver de forskellige typer e-licens, som er tilgængelige for UNICORN. Type Arbejdsstationslicens Fjernlicens Tør licens Betegnelse En arbejdsstationslicens er en knudelåst licens, der kun bruges til én klientcomputer. En fjernlicens er en flydende licens, som kan bruges på en vilkårlig arbejdsstation i et netværk. En tør licens er en flydende licens, som kan bruges på en vilkårlig computer i et netværk til alle funktioner undtagen oprettelse af forbindelse til et instrument. Før du starter Adgangskode Før du kan hente et e-licens fra GE-softwarens e-licenshjemmeside, skal du have en Access Code, som du har modtaget sammen med din software eller pr. kurerpost. Uden denne kode kan du ikke konfigurere e-licenset. Kontakt din GE-repræsentant, hvis du ikke har modtaget koden. Internetforbindelse Du skal have adgang til Internettet for at kunne aktivere e-licensen. Hvis du konfigurerer e-licensen til en enkeltstående arbejdsstation uden ekstern netværksadgang, hentes e- licensfilen vha. af en anden computer og derefter flyttes filen til arbejdsstationscomputeren f.eks. vha. en USB-nøgle. 88 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

89 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Computerens Ethernet-adresse Du skal bruge en fysisk adresse til det netværkskort, der bruges til kommunikation med instrumentet, for at konfigurere e-licensen. Normalt er denne adresse vist i dialogboksen Configure e-license. Hvis adressen af en eller anden grund ikke er vist i dialogboksen, kan du benytte nedenstående fremgangsmåde til at finde adressen. Bemærk: Hvis computeren er udstyret med to interfacekort, skal du kontrollere, at det er den korrekte adresse, der er brugt. Trin Handling Åbn et Command Prompt-vindue. 1 og indtast kommandoen ipconfig/all. Find listen for det netværksinterfacekort (også kaldet Ethernet-adapter), som bruges til at oprette forbindelse til instrumentet. Notér Physical Address. Bemærk: Den fysiske adresse er et sekscifret hexadecimalt tal, hvor cifrene er adskilt af bindestreger (f.eks. F0-1F-AF-3E-42-1A). Du kan eventuelt udelade bindestregerne. Tip: Hvis du indtaster adressen i en teksteditor eller et lignende program, kan du kopiere den til udklipsholderen i Windows (du kan ikke kopiere tekst fra vinduet Command Prompt). 1 I Windows XP klikkes på Start-knappen, hvorefter Programs:Accessories:Command Prompt vælges. I Windows 7 klikkes på Windows-ikonet, hvorefter All Programs:Accessories:Command Prompt vælges. Du kan også trykke på og holde Windows-tasten nede og derefter trykke på bogstavet R. Skriv 'cmd' i indtastningsfeltet, og klik på OK, eller tryk på Enter. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 89

90 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Start af e-licenskonfiguration Benyt nedenstående fremgangsmåde for at starte e-licenskonfigurationen. Trin 1 Handling I dialogboksen Configure e-license: Klik på Copy to Clipboard for at kopiere den viste Ethernet-adresse til udklipsholderen i Windows. Bemærk: Hvis adressen ikke er vist, eller hvis der er flere netværkskort i computeren, skal du benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i Computerens Ethernet-adresse, på side 89, for at finde den korrekte adresse. Klik ikke på Copy to Clipboard. Bemærk: Når du aktiverer flere licenser, skal du altid bruge Ethernet-adressen til netværkskortet på den computer, hvor licensserversoftwaren er installeret. Ethernet-adresserne må ikke bruges på yderligere klientcomputere. 90 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

91 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Trin 2 Handling Klik på hyperlinket i dialogboksen for at få adgang til e-licenseringshjemmesiden. Resultat: GE Healthcare software elicensing web site åbnes i din webbrowser. 3 Indtast din adgangskode (se Adgangskode, på side 88), og klik på Login. Resultat: Operations Portal åbnes. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 91

92 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Hent e-licenset Benyt nedenstående fremgangsmåde for at hente e-licensen. Du kan få hjælp til at hente en e-licens ved at gå til Help & FAQ på Operations Portal. Trin 1 Handling Klik på linket for at Collect License. Resultat: Siden manage entitlements åbnes med listen over den (de) e-licens(er), du er berettiget til. 2 3 Marker afkrydsningsfeltet for din UNICORN-licens, og klik på Activate. Resultat: En side til indtastning af data til manage entitlements åbnes. Indtast de krævede data. Elementer, som er markeret med en rød prik, er obligatoriske. Hvis e-licensen af en eller anden grund ikke kan gemmes i en fil under konfigurationen, skal du vælge indstillingen Ship to eller Ship to Address. Normalt er dette ikke nødvendigt. Markér, om du ønsker at modtage softwareopdateringer og oplysninger om relaterede produkter. Klik på Next-knappen for at gå videre til næste side. 92 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

93 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Trin 4 Handling Klik på Add New Host under overskriften Nodelocked Hosts. Resultat: Dialogboksen create license host åbnes. 5 6 Indsæt eller indtast computerens Ethernet-adresse i feltet Nodelocked Hosts. Adressen kopieres enten til udklipsholderen som beskrevet i Start af e-licenskonfiguration, på side 90 eller hentes som beskrevet i Computerens Ethernetadresse, på side 89. Klik på OK-knappen for at gå videre. Kontrollér, at de oplysninger, der er vist på siden manage entitlements, er korrekte, og klik derefter på Generate. Resultat: Siden License summary åbner. 7 Markér afkrydsningsfeltet for din licens på siden License summary, og klik på Save to File. Gem licensfilen et sikkert sted. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 93

94 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Konfigurer et e-licens Trin 8 Handling Klik på Complete og Logout for at lukke hjemmesiden til e-licensering af software. Knyt e-licensen til softwaren Benyt nedenstående fremgangsmåde for at knytte e-licensen til softwaren. Trin 1 Handling I dialogboksen Configure e-license: Klik på Browse, og gå til det sted, hvor e-licensen er gemt, og klik derefter på Open for at overføre søgestien til filen til dialogboksen e-license Configuration. 2 3 Klik på Configure e-license-knappen. Resultat: En bekræftelsesdialogboks vises, hvor konfigurationens gennemførelse bekræftes. Klik på OK i dialogboksen med oplysninger, og luk derefter dialogboksen Configure e-license. 94 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

95 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Definition af systemet Definition af systemet Instruktioner På den sidste side i UNICORN-installationprogrammet, kan du vælge at fortsætte med at definere et system. For at kunne overvåge og styre systemet fra UNICORN-klienten, skal du definere systemet i UNICORN-databasen. Dette er beskrevet i tabellen nedenfor. Bemærk: For at muliggøre tilslutningstestning skal der være tændt for instrument under systemdefinitionen. Trin 1 Handling I dialogboksen Define System: Vælg den relevante instrumentkonfiguration i rullemenuen Instrument Configuration. Tip: Listen indeholder alle de instrumentkonfigurationer, der aktuelt findes i UNICORN-databasen. Hvis din konfiguration ikke er inkluderet, skal du gøre følgende: Indsæt instrumentkonfigurationsdisken i dit DVD-ROM-drev. Klik på knappen Import, og navigér til konfigurationszipfilen på disken. Vælg den relevante konfigurationsfil. Define System-dialogboksen ændres, og Connect by-valgmuligheden skifter afhængigt af det valgte Instrument Configuration. 2 Indtast et navn i feltet System name. Bemærk: Vær omhyggelig, når du navngiver systemet. Navnet kan ikke ændres, efter at systemet er blevet defineret. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 95

96 4 Installation 4.3 Softwareinstallation Definition af systemet Trin 3 Handling Indtast serienummeret for instrumentet i feltet Instrument serial no. Dette nummer findes på systemmærkaten bag på vippeenhedens platform. Træk platformen i vippeposition, så mærkaten bliver synlig. InstrumentServer er som standard EPC-<serienummeret> for bioreactor. 4 5 Vælg for at tilslutte med Fixed IP address.. Indtast IP-adressen for instrumentets kontrolenhed ( ). 1 Kontrollér, at vippeenheden er tændt og sluttet til klientcomputeren. 2 Klik på Connection Test-knappen. Resultat: Forbindelsen mellem instrumentserverens station og instrumentet verificeres. 6 Klik på Define System-knappen. Resultat: Systemets definitionsindstillinger gemmes, og det nye system tilføjes i dialogboksen System Properties som et aktivt system. Det anbefales at genstarte vippeenheden, før systemet anvendes. Bemærk: Før UNICORN-klienten kan slutte til systemet, skal vippeenhedens LED lyse konstant grønt. 96 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

97 5 Betjening 5 Betjening I dette kapitel Dette kapitel beskriver hvordan ReadyToProcess WAVE 25 betjenes. Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 5.1 Opsætning af systemet 5.2 Start og konfiguration af systemet 5.3 Klargøring til dyrkning 5.4 Sådan udføres dyrkning Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 97

98 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet 5.1 Opsætning af systemet I dette afsnit Dette afsnit beskriver, hvordan man klargør bioreaktorsystemet til celledyrkning. For illustrationer og beskrivelser af systemet, se Kapitel 3 Systembeskrivelse, på side 35. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Vælg bakken og Cellbag-bioreaktoren Montering og demontering af bakken Klargøring af ph- og DO-sensorer Montering af Cellbag-bioreaktoren Klargøring af pumpen Tilslutning af gas til systemet Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

99 5.1.1 Vælg bakken og Cellbag-bioreaktoren 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Vælg bakken og Cellbag-bioreaktoren Vælg den størrelse Cellbag-bioreaktor og tilsvarende bakke, som passer til anvendelseskravene og systemkonfigurationen. Se retningslinjerne i nedenstående tabel. Cellbag bioreaktorer og bakker Dyrkningsvolumen/ bioreaktor (L) Cellbag-bioreaktorstørrelse (L) Bakke Dobbeltbetjeningstilstand Enkeltbetjeningstilstand 0,3 til 1 2 Tray 10, Tray 20 Tray 20 0,5 til 5 10 Tray 10, Tray 20 Tray 20 1 til Tray 20 N/A 1 til Tray 50 Tray 50 5 til Tray 50 N/A Bemærk: Afhængigt af anvendelsen og konfigurationen kan det være muligt at dyrke mindre end den anbefalede minimumsvolumen. Det anbefales dog kraftigt at overskride denne volumen for anvendelser, der kræver høj omrøring og phog DO-kontrol. Temperaturen, ph- og DO-sensorerne skal nedsænkes i væske under hele vippecyklussen for at fungere korrekt. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 99

100 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Montering og demontering af bakken Montering og demontering af bakken Dette afsnit beskriver, hvordan en bakke monteres på og demonteres fra vippeenhedens platform. Disse handlinger skal helst udføres uden en Cellbag-bioreaktor på bakken. FORSIGTIG På grund af størrelsen og vægten af Tray 50 anbefales det, at der er to personer til at montere bakken. Montering af bakke Bakken kan monteres på vippeplatformen i vippeposition og i normal position. Vippepositionen anbefales, som beskrevet i vejledningen nedenfor. Trin 1 Handling Vip vippeenhedens platform ved at trække den øverste kant hen mod dig selv. 2 Løft bakken til samme vinkel som vippeenhedens platform. 100 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

101 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Montering og demontering af bakken Trin 3 Handling Sæt bakken på vippeenhedens platform. Påmonteringsstifterne på bakken griber fat i hullerne i platformen. Fastgør stifterne i den øverste kant først, og før derefter bakken nedad, idet du sikrer, at de nederste stifter griber ind i de respektive huller. Bemærk: Kontrollér, at hullerne til temperatursensorerne på vippeenhedens platform passer til hullerne i bakken. 4 Sørg for at sætte stikket på bakken i bakkestikket bag på vippeenhedens platform. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 101

102 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Montering og demontering af bakken Afmontering af bakken Bakken kan afmonteres fra vippeplatformen i vippeposition og i normal position. Vippeposition anbefales, som beskrevet i vejledningen nedenfor. Trin 1 Handling Tag fat om de teksturerede håndtag på hver side af bakken, og skub den opad, så påmonteringsstifterne på bakken frakobles hullerne i vippeenhedens platform. 2 Træk bakken hen mod dig selv. Bemærk: Hvis bakken afmonteres, mens vippeenheden er i normal position, skal du løfte bakken i den øvre kant, inden du skubber den væk fra dig selv. 102 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

103 5.1.3 Klargøring af ph- og DO-sensorer 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af ph- og DO-sensorer Instruktioner Følg nedenstående vejledning for at tilslutte sensoradapterne til ph- og DO-posesensorportene NOTE Sørg for at tilslutte sensorerne til de korrekte porte på ReadyToProcess CBCU. Der følger identifikationsmærkater med til mærkning af stikkene. NOTE I dobbeltbetjeningstilstand skal du sørge for at tilslutte sensorerne til den venstre og højre Cellbag-bioreaktor til den korrekte ReadyToProcess CBCU. Dette er nemmere, hvis de respektive ReadyToProcess CBCU-enheder er placeret henholdsvis til højre og venstre for vippeenheden. Trin 1 Handling Fjern Cellbag-bioreaktoren fra den beskyttende pose. NOTE Udsættelse for kraftigt lys medfører, at de optiske sensorer på Cellbag-bioreaktoren svækkes. Unødvendig udsættelse for lys forhindres ved først at tage beskyttelsesdækslet af umiddelbart før brug. 2 Placér Cellbag-bioreaktoren på en stabil overflade med posesensorportene vendt opad. Pletterne på de optiske sensorer har forskellige farver. Pletten på ph-posesensorporten er hvid/gul, og pletten på DO-sensorporten er pink/sort. Hvis både ph- og DO-sensoren anvendes, kræves der et særskilt fiberkabel til hver sensor. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 103

104 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af ph- og DO-sensorer Trin 3 Handling Montér sensoradapteren med den optiske linse pegende mod sensorporten ved at isætte portens fire tapper i de tilsvarende huller i adapteren. Bemærk: Sensoradapteren kan fastgøres i alle fire retvinklede retninger. Vælg den mest hensigtsmæssige retning. 4 Drej sensoradapteren med uret for at fastgøre tapperne på sensorporten til adapteren. Der høres et tydeligt "klik", som angiver, at adapteren er sikkert fastgjort. Bemærk: Når sensoradapteren drejes, skal du sørge for ikke at trække i fiberkablet. 104 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

105 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af ph- og DO-sensorer Trin 5 Handling Placér Cellbag-bioreaktoren på bakken med de optiske sensorer vendt nedad. NOTE Kontrollér, at de optiske fiberkabler ikke er placeret mellem Cellbag-bioreaktoren og temperatursensoren på bakken. Det kan føre til forkert temperaturaflæsning og kontrol og resultere i overophedning Mærk kablerne med de medfølgende mærkater for at gøre det lettere at registrere hvert enkelt fiberkabels placering. Bundt de optiske fiberkabler sammen, og placér dem i slangeudgangen. Se Illustrationer af bakke og låg, på side 41. Tilslut ph-sensorkablet til ph-porten på CBCU'ens frontpanel. 9 Tilslut DO-sensorkablet til DO-porten på CBCU'ens frontpanel. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 105

106 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Montering af Cellbag-bioreaktoren Montering af Cellbag-bioreaktoren Instruktioner Følg nedenstående vejledning for at montere Cellbag-bioreaktoren på bakken. Bemærk: Bemærk: Hvis der anvendes en Cellbag-bioreaktor, som kun dækker halvdelen af bakken i enkeltbetjeningstilstand, f.eks. en 10 l pose på Tray 20, placeres posen på venstre side af bakken. I dobbeltbetjeningstilstand skal du sørge for, at hver Cellbag-bioreaktor er centralt placeret på den respektive grå varmepude. Opløsningen for vægtmålingen bliver forringet, hvis bioreaktoren ikke er placeret korrekt. Trin 1 Handling Skub poseklemmeåbnerne i de øverste hjørner af bakken nedad. Derved åbnes de øverste poseklemmer. Bemærk: For en Cellbag-bioreaktor, der dækker hele bakken, åbnes begge poseklemmer. I dobbeltbetjeningstilstand eller med en bioreaktor, der kun dækker halvdelen af bakken, er det kun nødvendigt at åbne én klemme. 106 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

107 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Montering af Cellbag-bioreaktoren Trin 2 Handling Isæt den øvre Cellbag-stang i den åbnede poseklemme. 3 Hvis klemmen ikke lukker automatisk, skal du skubbe poseklemmeåbneren forsigtigt opad for at sikre den øverste ende af Cellbag-bioreaktoren. Undlad at anvende magt. Træk forsigtigt i bioreaktoren for at sikre, at den fastgjort. 4 5 Gentag ovenstående trin for at fastgøre den nederste Cellbag-stang, så Cellbag-bioreaktoren fastgøres helt på bakken. Placér låget oven på bakken. NOTE Hold Cellbag-bioreaktoren dækket med låget under hele dyrkningen for at beskytte de optiske sensorer mod overdreven udsættelse for lys. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 107

108 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af pumpen Klargøring af pumpen Positioner for slangeholder Pumpehovedet har to forskellige holderpositioner, som passer til slanger i forskellige størrelser. Den indvendige position er til små slanger, og den udvendige position er til store slanger (se Pumpeslangestørrelser, på side 108). Indvendig position til små slanger. Udvendig position til store slanger Pumpeslangestørrelser Nedenstående tabel viser de slangestørrelser, som understøttes af ReadyToProcess Pump 25, sammen med de strømningshastigheder, som opnås med de enkelte størrelser. Slangens vægtykkelse skal være 1,6 mm (1/16"). Bemærk: Pumpeslanger følger ikke med systemet. Velegnede slanger skal købes særskilt. 108 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

109 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af pumpen Slangers indvendige diameter Millimeter Tommer Slangeholderposition Strømningshastighed (ml/min) 1 0,5 1/50 Indre 0,01 til 4,6 0,8 1/32 Indre 0,02 til 8,6 1,6 1/16 Indre 0,07 til 28 2,4 3/32 Indre 0,15 til 58 3,2 1/8 Indre 0,24 til 95 4,0 5/32 Ydre 0,34 til 135 4,8 3/16 Ydre 4,3 til Strømningshastigheder er begrænsede i mediekontrol. Maksimale strømningshastigheder kan opnås i manuel kontrol. NOTE Hvis der bruges større slanger med slangeholderen i den indvendige position, reduceres strømningshastigheden og slangernes levetid. Hvis der bruges mindre slanger med slangeholderen i den udvendige position, er slangerne ikke forsvarligt beskyttet, og det kan medføre brud på slangerne. Justering af slangeholderpositionen Brug en spids anordning, som for eksempel en kuglepen, til at justere slangeholderens positioner på begge sider af pumpehovedet. Følg anvisningerne herunder for at ændre slangeholderens position. Trin 1 2 Handling Sørg for, at pumpen ikke er i drift. Åbn pumpehovedets vippetop helt. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 109

110 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af pumpen Trin 3 Handling Placér den spidse anordning i den lille fordybning på slangeholderen på den ene side af pumpehovedet. 4 Tryk ned, og flyt slangeholderen til den ønskede position, indtil den klikker på plads. 5 Fjern trykket. Slangeholderen hæves til den nye position. 6 Gentag ovenstående trin for at justere slangeholderen på pumpehovedets anden side. NOTE Sørg for, at slangeholderen er placeret i den samme side på begge sider af pumpehovedet. NOTE Kontrollér, at slangeholderens position ikke fanges mellem den indvendige eller ydre position, da det kan medføre forkerte strømningshastigheder og unormalt slid på slangen. 110 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

111 Montering af slange 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af pumpen Følg anvisningerne nedenfor for at anbringe slangen i pumpehovedet og tilslutte slangen til Cellbag-bioreaktoren. Trin 1 2 Handling Sørg for, at pumpen er slukket. Åbn pumpehovedets vippetop helt. 3 4 Kontrollér, at slangeholderen er indstillet i den korrekte position til den størrelse slange, som anvendes. Se anvisningerne ovenfor. Placér slangerne mellem rotorrullerne og sporet, og trykket op mod pumpehovedets indre væg. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 111

112 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Klargøring af pumpen Trin 5 Handling Sænk vippetoppen, indtil den klikker på plads i den fuldt lukkede position. 6 Bemærk: Tilslut indgangs- og udgangsslanger til Cellbag-bioreaktoren, f.eks. syre, base, føde og høst. Pilen på pumpehovedet angiver pumperetningen. 112 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

113 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Tilslutning af gas til systemet Tilslutning af gas til systemet Gasblanding Cellbag-bioreaktoren kræver, at gasstrømmen holder posen oppustet konstant og sørger for ventilation. CBCU giver forskellige muligheder for gasblanding. Trykluft eller N 2 kan blandes med CO 2 og/eller O 2 for at opnå den ønskede gasblanding. Trykluft eller N 2 er tilsluttet AIR/N2 på CBCU'en. CO 2 og O 2 er tilsluttet henholdsvis CO2 IN og O2 IN på CBCU'ens bagpanel. NOTE I dobbeltbetjeningstilstand skal du sørge for at tilslutte luft og gas til den venstre og højre Cellbag-bioreaktor til den korrekte CBCU. Dette er nemmere, hvis de respektive CBCU-enheder er placeret henholdsvis til højre og venstre for vippeenheden. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 113

114 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Tilslutning af gas til systemet Opsætning af gennemluftning og gasforsyning Følg nedenstående vejledninger for at tilslutte gas til bioreaktorsystemet. Trin 1 Handling Tilslut filtervarmeren til udgangsventilfilteret på Cellbag-bioreaktoren. I dobbeltbetjeningstilstand skal du sørge for, at filtervarmerne er korrekt placeret i forhold til de venstre og højre bioreaktor. Bemærk: Trykkontrolventilen på udgangsfilteret (angivet med en pil på nedenstående billede) er forskellig på indgangs- og udgangsventilationsfiltrene. Filtervarmeren må ikke koblet til indgangsventilationsfilteret. Billedet nedenunder viser den monterede filtervarmer på stativet på Cellbag-bioreaktoren. 114 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

115 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Tilslutning af gas til systemet Trin 2 Handling Tilslut slangen fra GAS MIX OUT på CBCU-frontpanelet til indgangsventilationsfilteret på Cellbag-bioreaktoren. 3 Tilslut den ønskede gaskilde, luft eller N 2, ved 1,0 til 1,5 bar til AIR/N2 på CBCU-bagpanelet. 4 Tilslut CO 2 -gaskilde, hvis det er relevant, ved 1,0 til 1,5 bar til CO2 IN på CBCU-bagpanelet. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 115

116 5 Betjening 5.1 Opsætning af systemet Tilslutning af gas til systemet Trin 5 Handling Tilslut O 2 -gaskilde, hvis det er relevant, ved 1,0 til 1,5 bar til O2 IN på CBCUbagpanelet. NOTE Sørg for at holde indgangstrykket inden for de angivne grænser (1,0 til 1,5 bar). For højt et tryk kan medføre, at den indvendige slange løsner sig. NOTE Et ustadigt indgangstryk påvirker gasstrømningshastigheden og gasblandingen. 116 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

117 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet 5.2 Start og konfiguration af systemet Indledning Dette afsnit beskriver, hvordan du starter systemet, logger på UNICORN, tilslutter systemet til UNICORN og konfigurerer systemet i softwaren. Dette afsnit omfatter de følgende underafsnit: Afsnit Start systemet, og log på UNICORN Tilslutning til systemet Konfiguration af systemegenskaber Opstart af en kørsel Se side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 117

118 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Start systemet, og log på UNICORN Start systemet, og log på UNICORN Følg nedenstående vejledning for at starte systemet og logge på UNICORN. Arbejdsstationen skal have en gyldig e-licens. Se Afsnit Konfigurer et e-licens, på side 88 for flere oplysninger om e-licenser. Trin Handling Tænd klientcomputeren. Start programmet UNICORN. Angiv User Name og Password for at logge på UNICORN. Adgangslegitimationsoplysninger tildeles af UNICORN-administratoren. Afhængigt af indstillingerne for din brugerkonto kan du muligvis vælge en Access Group. Bemærk: Hvis Use Windows Authentication er markeret, kan du logge på med dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode. 4 Tænd for vippeenheden. Tænd/sluk-knappen blinker grønt under start. 118 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

119 5.2.2 Tilslutning til systemet Følg nedenstående vejledning for at slutte systemet til UNICORN. 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Tilslutning til systemet Trin 1 Handling Når indikatorlampen på vippeenhedens frontpanel viser et fast grønt lys, skal du klikke på Connect to Systems-ikonet i System Control-modulet. Resultat: Connect to Systems-dialogboksen vises. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 119

120 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Tilslutning til systemet Trin 2 Handling I dialogboksen Connect to Systems: Vælg et system. Vælg Control-tilstand. Klik på OK. Resultat: Process Picture vises. Bemærk: Procesbilledets detaljerede udseende kan variere afhængigt af systemopsætningen. Tip: Hvis UNICORN ikke kan oprette forbindelse til det valgte system, skal du se Afsnit 7.5 UNICORN-systemkontrol, på side ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

121 5.2.3 Konfiguration af systemegenskaber Rediger systemegenskaberne, når systemets konfiguration ændres, for eksempel for at skifte mellem enkelt- og dobbeltbetjeningstilstand. ændre systemopsætningen, for eksempel hvis der er tilføjet eller fjernet en CBCU eller pumpe. ændre Instrument Configuration for systemet. Instrument Configuration er det systemspecifikke styreprogram. Det leveres på en DVD sammen med systemet og kan også downloades. Kontakt din GE-repræsentant, hvis du har brug for hjælp til at downloade Instrument Configuration. Følg anvisningerne nedenfor for at redigere systemegenskaberne. 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Konfiguration af systemegenskaber Trin 1 2 Handling Åbn modulet Administration i menuen Tools. Klik på System Properties. Vælg dit system i dialogboksen System Properties, og klik på Edit. Bemærk: Kun systemer, der er tændt og tilsluttet computeren, kan redigeres. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 121

122 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Konfiguration af systemegenskaber Trin 3 Handling Alle tilgængelige komponenter er vist på listen Component selection. Klik i afkrydsningsfelterne for at vælge eller fravælge komponenter. Kontrollér, at de valgte komponenter svarer til systemets tilsluttede enheder. 4 Klik på OK for at anvende ændringerne. 122 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

123 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Opstart af en kørsel Opstart af en kørsel Indledning Dette afsnit beskriver, hvordan en manuel eller metodekontrolleret kørsel startes. Dataindsamlingen begynder, når kørslen startes. Der henvises til ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook for yderligere oplysninger om metoder. Bemærk: Hvis der trykkes på tænd/sluk-knappen på vippeenheden, mens vippeenheden er tændt, lukkes systemet ned, og en eventuel igangværende kørsel stoppes. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 123

124 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Opstart af en kørsel Start af en manuel kørsel Nedenstående anvisninger beskriver, hvordan en manuel kørsel startes. Trin 1 Handling Rediger Cellbag-indstillingerne efter behov. I dobbeltbetjeningstilstand skal det kontrolleres, at indstillingerne er korrekt angivet for begge bioreaktorer. 1 Klik på ikonet for Cellbag. I dobbeltbetjeningstilstand skal du sørge for at klikke på den rigtige side af ikonet. 2 Hvis der vil blive anvendt ph- og/eller DO-kontrol, skal du indtaste de korrekte kalibreringsdata (trykt på mærkaten på Cellbag). 3 Klik på OK. Resultat: Start Protocol-dialogboksen for den manuelle kørsel åbnes. 124 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC

125 5 Betjening 5.2 Start og konfiguration af systemet Opstart af en kørsel Trin Handling 2 På den viste side i Start Protocol: 1 Indtast Result name, og klik på Browse for eventuelt at ændre Location, der angiver, hvor resultatet gemmes. 2 Vælg den korrekte Bag size (der er angivet to størrelser i dobbeltbetjeningstilstand). 3 Klik på OK. Resultat: Den manuelle kørsel starter. Start en metodekørsel I nedenstående vejledning beskrives, hvordan en metodekørsel startes. Tip: Systemet kan kontrolleres manuelt fra Process Picture, efter at metodekørslen er startet. Trin 1 Handling Åbn System Control-modulet, og klik på Open Method Navigator-ikonet. Resultat: Method Navigator-ruden vises. ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning AC 125

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt i gang med. Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk

Kom godt i gang med. Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk Kom godt i gang med Typhoon FLA 9500 Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger... 1.3 Typhoon FLA 9500-laserskanneren...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere