Menuer og meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menuer og meddelelser"

Transkript

1 Menuer og meddelelser Marts Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road NW Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Udgave: Marts 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Mac og Mac-logoet er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. 2

3 Indhold Indhold Kapitel 1: Brug af printermenuer... 4 Om printerens kontrolpanel... 5 Menugrupper... 7 Papirmenu... 7 Rapporter Indstillinger Sikkerhed Netværk/Porte Hjælp Kapitel 2: Om printermeddelelser

4 Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel. Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog. Menu Papirmenu Rapporter Indstillinger Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Generel opsætn. Indstilling af bakke Rapporter Side med menuindstillinger Enhedsstatistik Side med netværksindstillinger Side med netværksindstillinger <x> Profilliste Side med NetWareindstilling Udsk. skr.typer Udskriv biblio. Indstillinger Opsætningsmenu Menuen Finishing Menuen Kvalitet Testmenu PDF-menu PostScript-menu PCL-emul-menu HTML-menu Billedmenu Netværk/Porte IPv6 TCP/IP Standard Network Netværksindstilling <x> Standard USB USB-indstilling <x> Parallel og Parallel <x> Seriel indstilling <x> NetWare AppleTalk LexLink Sikkerhed Maks. ugyldig PIN Jobudløb Hjælp Udskriv alt Udskriftskvalitet Udskrivningsvejledning Medievejledning Udskriftsfejl Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejledning til flytning af printeren 4

5 Om printerens kontrolpanel Printerens kontrolpanel består af en 4-linjet, baggrundsbelyst gråtoneskærm, der både kan vise grafik og tekst. Knapperne Tilbage, Menu og Stop findes til venstre på kontrolpanelet, navigationsknapperne findes under panelet, og det numeriske tastatur findes til højre på panelet. Skærm Tilbage Menu Numerisk tastatur Stop Indikatorlampe USB-port Navigationsknapper Vælg Brug af knapperne og displayets layout er beskrevet i følgende tabel. Panelpunkt Tilbage Menu Stop Indikatorlampe Funktion For at returnere til det sidst viste skærmbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærmbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage. For at åbne menuindeks. Bemærk: Printeren skal være i klar-tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printeren ikke er klar. Stopper printerens mekaniske handling. Efter tryk på Stop vises meddelelsen Stopper. Når printeren er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet Stoppet, og en liste med funktioner vises. En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling. Status Angiver Slukket Fast grøn Printer er tændt, men ledig Blinker grønt Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job. Fast rød Kræver brugerhandling. 5

6 Panelpunkt Navigationsknapper Funktion Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne. Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen for at skifte til den næste hele side. Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen. Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg, når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job. USB Direct interface Numerisk tastatur Værts USB Direct interface på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USBflashhukommelsesenhed og udskrive PDF-filer. Bemærk: En USB-port findes bag på printeren, så en pc eller andre tilsluttede enheder kan tilsluttes. Det numeriske tastatur består af tal, et pundtegn (#) og en slet-bagud-tast. Knappen 5 har en hævet knop, så man kan mærke den. Tallene bruges til at indtaste numeriske værdier til f.eks. antal eller PIN-koder. Slet bagud-tasten bruges til at slette tallet til venstre for markøren. Tryk på bagud-tasten flere gange sletter yderligere indgange. Bemærk: Pundtegnet (#) bruges ikke. 0 # Skærm Status/forbrugsstoffer Klar Skuffe 1 snart tom Vis forbrugsstoffer Skærmen Fortæl mig mere Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbage-knappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma. De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærmbilleder og foretage valg. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. Skærmen Vis mig Fjern skuffe; fjern printmedie 6

7 Menugrupper Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling. Papirmenu Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken. Standardkilde Standardkilde Identificerer standardpapirkilden. Skuffe <x> MP-arkføder Konvolutføder Manuelt papir Manu. konvo. Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde. Papirformat/type Bemærk: Det er kun installerede papirkilder, som vises. Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en totrinsproces. I det første menuvalg vises Format med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og Type vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen. Magasin <x> Format/type Identificerer standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. Bemærk: Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde. 7

8 Magasin <x> Format/type Identificerer den papirtype, der er lagt i hver papirkilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Almindeligt papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne papir. Vælge papirkilder via programmerne ved at vælge type og størrelse. Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier. MP-arkføder Format/Type Identificerer papirformatet, der er installeret i MP-arkføderen. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut Anden konvolut MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. MP-arkføder Format/Type Identificerer papirtypen, der er installeret i MParkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Konvolutføder Format/Type Identificerer konvolutformatet, der ilægges. 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-us) C5-konvolut Anden konvolut Konvolutføder Format/Type Identificerer konvoluttypen, der ilægges. Konvolut* Specialtype <x> 8

9 Manuelt papir Format/Type Manuelt papir Format/Type Manuel konvolut Format/Type Manuel konvolut Format/Type Identificerer papirformatet, der ilægges manuelt. Identificere papirtypen, der ilægges manuelt. Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt. Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-us) C5-konvolut Anden konvolut Konvolut* Specialtype <x> Konfigurer MP Dette menuvalg bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden papirskuffe eller manuel arkføder. Hvis du knytter MP-arkføderen til en anden skuffe, kan du få printeren til at trække papir fra MP-arkføderen, inden den tager papir fra den anden skuffe. Konfigurer MP Bestemmer, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen. Kassette* Manuel Første 9

10 Konvolutforbedring Brug denne indstilling til at deaktivere konvolutforbedring, når der udskrives på konvolutter. Konvolutforbedring er en indstilling, der betydeligt formindsker folder på nogle konvolutter. Konvolutforbedring Deaktiverer konvolutforbedringsoptionen. * Vises, hvis hardware til konvolutforbedringsoptionen er installeret. Erstat med str. Dette menuvalg bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat i øjeblikket ikke er lagt i printerens papirkilder. Hvis f.eks. Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er lagt Letter papir i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir. Erstat med str. Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt. Statement/A5 Letter/A4 Alt anført* Værdien angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt. Papirstruktur Dette menuvalg bruges til at indstille mediestruktur til hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie. Alm. struktur Transparenttekstur Etiketstruktur Identificerer strukturen på mediet, der er lagt i den angivne inputkilde. Glat Normal* Groft Struktur vinyletiketter Tykt papir Konvolutstruktur Brevpapirstruktur Fortrykt struktut Farvet struktur Kartonstruktur Identificerer strukturen på karton, der er lagt i en angiven inputkilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. Spec. <x> strukt. Identificerer strukturen på specialpapir, der er lagt i en angiven inputkilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. 10

11 Papirvægt Dette menuvalg bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten. Vægt af almindeligt papir Vægt af transparent Identificerer den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. Lys Normal* Tung Vægt af etiketter Vinyletiketter Vægt af tykt papir Vægt af konvolutter Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Karton Identificerer den relative vægt på karton, der er lagt i den angivne kilde. Lys Normal* Tung Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. Spec. <x> vægt Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. Lys Normal* Tung Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. Papirilægning Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt. Bemærk: Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed. Ilægning af etiketter Vinyletiketter ilægges Tykt papir ilægges Brevpapir ilægges Fortrykt papir ilægges Farvet ilægges Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job. Dupleks udskrivning 11

12 Karton ilægges Håndterer fortrykt karton korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job. Dupleks udskrivning Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. Brugerd. <x> ilæg. Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job. Dupleks udskrivning Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. Specialtyper Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision eller fra kontrolpanelet. Specialtype N Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype. Papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Konvolut Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for Specialtype x. Generel opsætn. Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal Paper Size bruger printeren Universal-indstillingen nøjagtig som andre papirstørrelser, inklusive support af dupleks og uddelingskopi. Måleenheder Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal. Tommer Millimeter Tommer er amerikansk standard; Millimeter er international standard. Bredde stående Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 mm er international standard. Højde stående Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 i spring på 1mm Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 14 tommer er amerikansk standard, og 356 er international standard. Indføringsretning Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal. Kort kant* Lang kant Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde. 12

13 Indstilling af bakke Dette menuvalg bruges til at angive, hvilken udskriftsbakke som udskriftsmaterialet skal leveres i. Bemærk: Indstilling af bakke vises kun, når mindst en udskriftsbakkeoption er installeret. Udskriftsbakke Konfig. bakker Angiver standardbakken til udskriftsmateriale. Angiver, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job. Standardbakke* Bakke <x> Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for bakke <x>. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke. Sorteringsenhed* Sammenkædning Udskriftsoverløb Smn.kæd valgfr Typetildeling Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger. Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker. Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger, indtil den er fyldt op, og sender derefter job til den angivne overflow-bakke. Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardbakken. Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype. 13

14 Tildel type/bak. Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> bak. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak. Bakke til alm. papir Kartonbakke Transparentbakke Etiketbakke Bakke til vinyletiketter Bakke til tykt papir Konvolutbakke Brevpapirbakke Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 10) * Standardbakke Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke. Overflow-bakke Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke. Rapporter Side med menuindstillinger Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger. Side med menuindstillinger Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Enhedsstatistik Dette menuvalg viser printerstatistik. Enhedsstatistik Udskriver oplysninger om printerstatistik. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. 14

15 Side med netværksindstillinger Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger. Side med netværksindstillinger Side med <x> netværksindstil linger vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner. Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Profilliste Dette menuvalg udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren. Profilliste Udskriver en liste med profiler, der er gemt på printeren. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Side med NetWare-indstilling Dette menuvalg udskriver oplysninger om den interne printserver. Side med NetWareindstilling Udskriver oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Udsk. skr.typer Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren. Udskr. skr.typer Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog. PCL-fonte PS-fonte Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering. Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering. 15

16 Udskriv biblio. Dette menuvalg udskriver liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken. Udskriv biblio. Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Indstillinger Opsætningsmenu Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Displaysprog Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet. Dansk Français Bemærk: Alle værdier er måske ikke tilgængelige. Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Magyar Turkish Czech Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk 16

17 Strømbesparer Alarmer Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand. Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling. Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til. Se Brugervejledningen for at få flere oplysninger Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.) Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob. Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmningsperiode. Alarmkontrol: En gang* Kontinuerligt Toneralarm: En gang Kontinuerligt Hæftealarm: En gang Kontinuerligt Deaktv. Printer udsender ikke en alarm. En gang* Printer udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Bemærk: Alarmer til hæftning og hulning udsendes kun, hvis finisheroptionen er installeret. 17

18 Timeout Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren. Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering. Skærm-timeout: (30*) Print timeout (90*) Deaktiverer skærmtimeout Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen. 30* er standardindstillingen. Deaktiverer printtimeout Angiver mængden af tid, printeren venter på meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data. 90* er standardindstillingen. Vent timeout: (40*) Deaktiverer Vent timeout Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet. 40* er standardindstillingen. 18

19 Genopret udskrift Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offlinesituationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet. Fortsæt autom.: * Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter. Genopret v. stop: Auto* Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Printeren genudskriver fastklemte sider. Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto* Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. Sidebeskyttelse: Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks. Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis du, efter du har valgt, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge. Når er valgt, kan udskrivningen være langsommere. Printersprog Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog. PCL-emulering PS-emulering* PCL-emulering Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation. Udskrivn.område Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde. Normal* Tilpas til side Hele siden Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5 fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScriptfortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i ikke-udskrivningsområdet, der er defineret via det normale udskrivningsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskrivningsområde, der er defineret som Normal. 19

20 Indlæs til Jobstatistik Spar ressourcer Fabriksindstillinger Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAMlagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes. Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%. Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig. Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. RAM* Flash Disk Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM). Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken. Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob. Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog. Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld. Genopret Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke). Gendan ikke* De brugerdefinerede indstillinger bevares. 20

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006 Lexmark International,

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com Lexmark C910 Brugervejledning Oktober 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 11 Udskriftshastighed... 12 Hukommelse... 12 Papirhåndtering... 12 Kapitel 2: Forhindring af

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n C3200 C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200 C3200n Hvorfor vælge mellem farver og sort/hvid, når du kan få begge dele og endda få hurtigere og flottere udskrifter? 12 farvesider og 20 s/h sider

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

C54x Series. Brugervejledning

C54x Series. Brugervejledning C54x Series Brugervejledning November 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5025 Model(ler): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Indhold

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere