X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com"

Transkript

1 X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky Januar 2006

2 Udgave: Januar 2006 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet, MarkTrack og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder: Albertus The Monotype Corporation plc ITC Lubalin Graph International Typeface Corporation Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE ITC Mona Lisa International Typeface Corporation Apple-Chancery Apple Computer, Inc. ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation Arial The Monotype Corporation plc Joanna The Monotype Corporation plc CG Times Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation Marigold Arthur Baker Chicago Apple Computer, Inc. Monaco Apple Computer, Inc. Clarendon Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber New York Apple Computer, Inc. Eurostile Nebiolo Oxford Arthur Baker Geneva Apple Computer, Inc. Palatino GillSans The Monotype Corporation plc Stempel Garamond Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Helvetica Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Taffy Agfa Corporation Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry Times New Roman The Monotype Corporation plc ITC Avant Garde Gothic International Typeface Corporation Univers Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber ITC Bookman International Typeface Corporation 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2

3 Indhold Kapitel 1: Brug af printermenuer... 5 Beskrivelse af printerens kontrolpanel... 5 Startskærmbilledet... 8 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Skærmen Eksempel Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Skærmen Eksempel Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Funktioner Menuer Menuoversigt Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Generel opsætning Rapporter Netværk/porte TCP/IP IPv Indstilling af server Trådløs Standard netværk eller netværk <x> Standard USB eller USB <x> Standard parallel eller parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Håndter genveje

4 Indhold Kapitel 2: Om printermeddelelser Statusmeddelelser Meddelelser om faxstatus Annuller jobmeddelelser Meddelelser om adgangskoder og PIN Meddelelser om knapperne kopier, , fax, FTP og scan Betjeningsmeddelelser Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser Stikordsregister

5 1 Brug af printermenuer Beskrivelse af printerens kontrolpanel De fleste indstillinger kan ændres fra den aktuelle applikation eller printerdriveren. De indstillinger, du ændrer fra applikationen eller printerdriveren, gælder kun for det job, der sendes til printeren. De ændringer, du udfører på udskrivningsindstillingerne fra en applikation, tilsidesætter de ændringer, du udfører på kontrolpanelet. Hvis en indstilling ikke kan ændres fra applikationen, skal du bruge printerens kontrolpanel, MarkVision Professional eller EWS-siderne (Embedded Web Server). Hvis du foretager en ændring fra disse, bliver denne indstilling angivet som brugerstandard. Printerens kontrolpanel består af: 1 2 ABC DEF 3 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Brug af printermenuer 5

6 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 1 LCD En skærm med flydende krystaller, som viser knapper til startskærmbilledet, menuer, menupunkter og værdier. Du kan vælge inden for Kopi, Fax osv. 2 Indikatorlampe Giver oplysninger om printerens status vha. farverne rød og grøn. Status Slukket Blinker grønt Fast grøn Fast rød Angiver Printeren er slukket. Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job. Printeren er tændt, men ikke i brug. Kræver brugerhandling Bemærk: Kaldes det numeriske tastatur. Tryk på disse knapper for at indtaste tal, når LCD-skærmen har et felt, hvor man kan indtaste tal. Du kan også bruge disse knapper til at indtaste telefonnumre til faxer. Bemærk: Hvis du trykker på et tal på startskærmbilledet, uden først at trykke på knappen #, åbnes menuen Kopi, og kopikvaliteten ændres. 4 # (Pund eller nummertegn) Tryk på denne knap: Som genvejs-id. I telefonnumre. Hvis et faxnummer har et #, skal du trykke på den to gange ##. På startskærmbilledet, menupunktet Faxdestinationsliste, menupunktet -destinationsliste eller menupunktet Profilliste for at få adgang til disse genveje. 5 Opkaldspause Tryk på denne for at få en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. Du kan kun bruge denne knap i menuen Fax eller i faxfunktioner. Hvis du trykker på den i startskærmbilledet ringes der igen til et faxnummer. Hvis du trykker på Opkaldspause, når du ikke bruger menuen Fax, en faxfunktion eller startskærmbilledet, lyder der et fejlbip. Når du sender en fax, og feltet Fax Til: er aktivt, og du trykker på Opkaldspause, vises et komma (,). 6 Slet alt Tryk på denne knap for at gendanne alle standardindstillinger på en skærm og få vist printerens startskærmbillede. Hvis en menu er åben, annulleres alle ændringer, der ikke er sendt, og printerens startskærmbillede vises. I andre menuer vender alle indstillinger tilbage til deres standardværdi, og printerens startskærmbillede vises herefter. 7 Start Tryk på denne knap for at starte det job, der er angivet på kontrolpanelet. På startskærmbilledet kan du trykke på den for at starte et kopieringsjob med standardindstillingerne. Hvis du trykker på denne knap, mens scanneren er ved at scanne et job, sker der ingenting. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 6

7 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 8 Stop Tryk på denne knap for at stoppe udskrivning eller scanning. Under et scanningsjob afslutter scanneren scanningen af den aktuelle side og stopper herefter, hvilket betyder, at der måske findes papir i den automatiske dokumentføder. Under et udskrivningsjob ryddes udskriftsmediets sti, før udskrivningen stopper. Stopper vises på kontrolpanelet under denne proces. 9 Backspace Hvis du trykker på Backspace, mens du bruger menuen Kopi, som du åbner ved at trykke på knappen Kopi, slettes tallet længst til højre i kopitælleren. Standardværdien 1 vises, hvis du sletter hele tallet ved at trykke på Backspace flere gange. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger faxdestinationslisten, slettes tallet længst til højre af de tal du selv har indtastet. Den sletter også et helt genvejstal. Hvis du trykker på Backspace, når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje op. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger destinationslisten, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis indgangen er i en genvej, slettes hele genvejen. 10 Stjerne (*) * bruges som en del af et faxnummer eller som et alfanumerisk tegn. 11 Stik til USB-interface USB-stikket (Universal Serial Bus) på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelse og udskrive PDF-filer (Portable Document Format) [.pdf], JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group) [.jpeg eller.jpg], TIFF-filer (Tagged Image File Format) [.tiff eller.tif], GIF-filer (Graphics Interchange Format) [.gif], BMP-filer (Basic Multilingual Plane) [.bmp], PNG-filer (Portable Network Graphics) [.png], PCX-filer (PiCture exchange) [.pcx] og PC Paintbrush-filer [.dcx]. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 7

8 Startskærmbilledet Når printeren er tændt og efter en kort opvarmning, viser LCD-skærmen følgende grundlæggende skærmbillede, som kaldes startskærmbilledet. Brug knapperne på LCD-berøringsskærmen til at åbne en menu. Når du har åbnet en menu, kan du bruge andre knapper til at rulle gennem en liste af menupunkter eller værdier, vælge en værdi for at ændre brugerindstillingerne og reagere på meddelelser. 1 Kopi 8 Fax 2 FTP 7 6 Status/ forbrugsstoffer 5 Klar. Toner snart tom Tryk på en knap for at starte. 4 Menuer 3 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 1 Kopier Tryk på denne knap for at åbne menuen Kopi. Hvis startskærmbilledet vises, skal du også trykke på et tal for at åbne menuen Kopi. 2 Tryk på denne knap for at åbne menuen . Du kan scanne et dokument direkte til en -adresse. 3 Menuer Der vises en nøgle på knappen. Tryk på denne knap for at åbne menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand. Knappen Menuer findes på en grå linje, der kaldes navigeringslinjen. Linjen indeholder andre knapper: 4 Statusmeddelelse Viser printerens aktuelle status, f.eks. Klar eller I brug. Viser printerbetingelser, f.eks. Toner lav. Viser meddelelser, som fortæller, hvad brugeren skal gøre, for at printeren kan fortsætte sit arbejde, f.eks. Luk panel eller Indsæt tonerkassette. 5 Status/forbrugsstoffer Vises på LCD-skærmen, når printerstatus indeholder en meddelelse, som kræver en brugerhandling. Tryk på den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 8

9 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 6? (Tip) Alle menuer har denne knap. Tip er den kontekstfølsomme hjælp, som findes på LCD-berøringsskærmene. 7 FTP Tryk på denne knap for at åbne menuerne File Transfer Protocol (FTP). Et dokument kan scannes direkte til et FTP-sted. 8 Fax Tryk på denne knap for at åbne menuen Fax. Der vises måske andre knapper på startskærmbilledet. De er: Knap Knapnavn Funktion Frigør tilbageholdte faxer, eller Tilbageholdte faxer, hvis du bruger manuel tilstand Der er tilbageholdte faxer med en tidligere angivet tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at åbne listen over tilbageholdte faxer. Søg i tilbageholdte job Tilbageholdte job Søg i følgende og vis alle forekomster: Brugernavne til tilbageholdte eller fortrolige udskriftsjob Jobnavne til tilbageholdte job, dog ikke fortrolige udskriftsjob Profilnavne Bogmærkebeholder eller jobnavne USB-beholder eller jobnavne kun for understøttede forlængere. Sådan kommer du til skærmen, der indeholder alle tilbageholdte jobbeholdere. Lås enheden: Denne knap vises på skærmen, når printeren er ulåst og enhedens PIN-kodelås (PIN) hverken er nul eller tom. Sådan låser du printeren: 1 Tryk på Lås enhed for at åbne skærmen Indtast PIN-kode 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet, hvilket både låser knapperne i kontrolpanelet og på berøringsskærmen. Når kontrolpanelet er låst, vil skærmen Indtast PIN-kode blive ryddet og knappen Lås enhed erstattes af knappen Lås enhed op. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PINkode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt. Startskærmbilledet vises igen med knappen Lås enhed. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 9

10 Knap Knapnavn Funktion Annuller job Lås enheden op: Annuller job Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst. Knapperne i kontrolpanelet og genvejstasterne kan ikke bruges, mens knappen vises på skærmen, og ingen standardkopiering kan startes. Sådan låser du printeren op: 1 Tryk på Lås enhed op for at åbne skærmen, hvor PIN-koden kan indtastes. 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse det numeriske tastatur (0-9) samt knappen Slet bagud op i kontrolpanelet. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PINkode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt. Startskærmbilledet vises igen med knappen Lås enhed op. Sådan åbner du skærmen Annuller job. Skærmen Annuller job viser et af de følgende punkter under tre overskrifter på skærmen, som er Udskriv, Fax og Netværk: udskriftsjob kopieringsjob fax profil FTP send Hver overskrift har sin egen jobliste, der ses i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Jobbet vises som en knap. Hvis der findes mere end tre job i en kolonne, vil en pil ned blive synlig nederst på kolonnen. Hver gang du klikker på pil ned, får du adgang til endnu et job i listen. Når der findes mere end tre job, og der peges på det fjerde job i listen, vil en pil op blive synlig øverst i kolonnen. For illustration af op og ned pileknapperne, se Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen på side 13. Se Brugervejledningen vedrørende oplysninger om, hvordan du annullerer et job. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 10

11 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Det følgende afsnit giver dig oplysninger om, hvordan man navigerer rundt på flere forskellige skærme. Der er foretaget et udvalg for at demonstrere brugen af berøringsskærmens knapper. Skærmen Eksempel 1 Kopier fra Letter (8,5 x 11") Kopier til Letter (8,5 x 11") Almindeligt papir Sider (dupleks) Stående 1 sidet til 1 sidet Indhold Tekst Tekst/foto Skaler Auto (100%) Sværtning Fotografi Udskrevet billede Scan ADF Scan fra flatbed'en Tilbage Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Knappen Vælg Tryk på knappen vælg for a få vist en anden skærm med yderligere punkter. Standardbrugerindstillingen er vist på den første skræm. Efter du har trykket på knappen vælg, og den næste skærm vises, og du trykker på et andet punkt på skærmen, vil dette ændre på standardbrugerindstillingen. Venstre rulleknap til faldende rækkefølge Tryk på den venstre rulleknap faldende for at rulle til en anden værdi i faldende rækkefølge. Højre rulleknap til stigende rækkefølge Tryk på den højre rulleknap stigende for at rulle til en anden værdi i stigende rækkefølge. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 11

12 Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Venstre pileknap Du kan trykke på venstre pileknapfor at rulle til venstre og: Nå en lavere værdi som illustreret. Se et helt tekstfelt på venstre side. Højre pileknap Du kan trykke på den højre pileknapfor at rulle til venstre og: Nå en højere værdi, som illustreret. Se et helt tekstfelt på højre side. Scan ADF Scan ADF Scan fra flatbed'en Send På den grå navigeringslinjen angiver disse to valg, at de to scanningsmetoder er tilgængelige. Du kan enten vælge at scanne fra den automatiske dokumentføder eller fra flatbed'en. En grøn knap angiver et valg. Hvis du trykker på en anden værdi i et menupunkt, skal du gemme værdien, før den bliver den nye standardbrugerindstilling. Tryk på Send, hvis du vil gemme værdien som den nye standardbrugerindstilling. Scan fra flatbed'en Send Tilbage Tilbage Tilbage Tilbage Se side 17 for at få flere oplysninger om standardbrugerindstillinger. Når knappen Tilbage har denne form, er det kun muligt at vende tilbage fra den aktuelle skærm. Skærmen lukker, hvis du foretager andre valg end Tilbage i navigeringslinjen. For eksempel foretages alle scanningsvalgene i Skærmen Eksempel 1. En af de foregående grønne knapper skal vælges. Den eneste tilgængelige knap derudover er Tilbage. Når du trykker på Tilbage, vender du tilbage til det forrige skærmbillede. De scanningsindstillinger, du har valgt på skærmbilledet Eksempel 1, går tabt. Når knappen Tilbage har denne form, er det muligt at navigere både fremad og tilbage fra dette skærmbillede. Der er mao. andre valgmuligheder end Tilbage på dette skærmbillede. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 12

13 Skærmen Eksempel 2 Ukendt papirstørrelse. Kopier fra: Letter (8,5 x 11") Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8, 5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm) Annuller job Fortsæt Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Pil ned Pil op Ikke-valgt alternativknap Tryk på pil ned for at rulle ned til næste punkt i listen i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil ned vil ikke blive vist på en skærm med en kort liste. Den vises kun, når hele listen ikke kan være på skærmen. Pilen er grå på den skærm, der viser slutningen af listen, hvilket betyder, at pilen ikke er aktiv. Tryk på pil op for at rulle op til næste punkt i listen, i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil op er farvet grå på den først viste side af en lang liste, hvilket angiver, at knappen ikke er aktiv. På det næste skærmbillede, som viser resten af listen, er pil op farvet blå for at vise, at knappen er aktiv. Dette er en ikke-valgt alternativknap. Valgt alternativknap Dette er en valgt alternativknap. Tryk på en alternativknap for at vælge den. Alternativknappen skifter farve, når den er blevet valgt. I Skærmen Eksempel 2 er Brev den eneste valgte papirstørrelse. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 13

14 Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Annuller job Se Annuller job på side 10. Annuller job Fortsæt Fortsæt Tryk på Fortsæt, når du har valgt et menupunkt eller en værdi på en skærm, og du skal foretage flere ændringer i et job i startskærmbilledet. Når du har trykket på Fortsæt, vil startskærmbilledet blive vist. Hvis du f.eks. har trykket på Kopier på startskærmbilledet, vil skærmbilledet Kopiering se ud som Skærmen Eksempel 1 på side 11. Det følgende eksempel viser, hvordan knappen Fortsæt fungerer. 1 Tryk på knappen vælg i feltet Kopier til. Et nyt skærmbillede vises. 2 Tryk på MP-arkføder og et nyt skærmbillede vises. 3 Tryk på Legal og et nyt skærmbillede vises. 4 Tryk på Næste og et nyt skærmbillede vises. 5 Tryk på Alm. papir for at vælge udskriftsmediet. 6 Tryk på Fortsæt. Kopieringsskærmbilledet vises igen, og det er muligt at foretage andre valg ud over Kopier til. De andre tilgængelige indstillinger i kopieringsskærmbilledet er Dupleks, Skaler, Sværtning, Sorter og Kopier. Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til startskærmbilledet og foretage andre ændringer i indstillingerne for et kopieringsjob, før du trykker på knappen Kopier det for at starte jobbet. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 14

15 Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Tilpasset Giver mulighed for at oprette en tilpasset knap ud fra brugerens behov. Annuller Annuller Tryk på Annuller for at annullere en handling eller et valg. Du kan trykke på knappen for at annullere et skærmbillede og vende tilbage til det forrige. Vælg Tryk på knappen for at vælge en menu. Det næste skærmbillede, der indeholder menupunkter, vises. Tryk på et menupunkt for at vælge dette. Det næste skærmbillede, der indeholder værdier, vises. Udført Udført Denne knap giver dig mulighed for at angive, at et job er afsluttet. Hvis du f.eks. scanner et dokument, kan du angive, hvornår den sidste side er scannet, hvorefter udskriftsjobbet kan begynde. Tilbage Tilbage Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Indstillingerne på det skærmbillede, hvor der blev trykket på knappen, gemmes ikke. Knappen Tilbage er tilgængelig på alle menuskærmbilleder bortset fra startskærmbilledet. Startside Tryk på knappen Start for at vende tilbage til startskærmbilledet. Knappen Start er tilgængelig på alle skærmbilleder bortset fra startskærmbilledet. Se Startskærmbilledet på side 8 for at få flere oplysninger. Gråtonet knap Grå knap Når denne knap vises, ser den utydelig ud og dens tekst er også utydelig. Dette betyder, at knappen ikke er aktiv eller at funktionen er utilgængelig på dette skærmbillede. Den var muligvis aktiv på det forrige skærmbillede, men på grund af de valg, du foretog på den forrige skærm, er den nu utilgængelig på det aktuelle skærmbillede. For eksempel, se side 90. Tryk på denne knap for at vælge den handling, som knappen angiver. For eksempel, se side 91. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 15

16 Funktioner Funktion Funktionsnavn Beskrivelse Menuer Indstillinger Kopier indstillinger Antal kopier Stilinjer for menuer Advarsel om betjeningsmeddelelse Øverst på hvert menuskærmbillede vises en linje. Denne fungerer som en sti. Den viser den nøjagtige placering i menuerne. Tryk på et hvilket som helst af de understregede ord for at vende tilbage til denne menu eller dette menupunkt. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærmbillede. Hvis denne funktion anvendes på skærmbilledet Antal kopier, før Antal kopier er indstillet og gemt, vil valget ikke blive gemt, og det er dermed ikke standardbrugerindstillingen. Hvis en betjeningsmeddelelse, der lukker en funktion, forekommer i forbindelse med f.eks kopi eller fax, vil et blinkende rødt udråbstegn blive vist over den pågældende funktionsknap på startskærmbilledet. Denne funktion indikerer, at der er en betjeningsmeddelelse. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 16

17 Menuer Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som er gældende første gang, printeren tændes. Disse vil være gældende indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne vil blive gendannet, hvis du har valgt værdien Gendan i menupunktet Fabriksindstillinger Når en værdi eller indstilling vælges og gemmes for en printerfunktion, gemmes den i printerhukommelsen. Disse indstillinger er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes. Disse indstillinger kaldes for brugerstandardindstillingerne, da det er brugeren, som vælger og derpå gemmer dem. Bemærk: Programmets indstillinger for at sende fax, scanne, e og kopiere samt indstillingerne til udskrivning kan eventuelt tilsidesætte brugerstandardindstillingerne. Menuoversigt Den følgendemenuoversigt giver dig et overblik over de menuer og menupunkter, der er tilgængelige fra kontrolpanelet. Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere detaljer. Se menuoversigtens beskrivelser af de enkelte menupunkter for disses værdier eller indstillinger. Der kan optræde et ekstra niveau i menuhierarkiet, således at der findes menu, menupunkt, menupunkt (hvilket kan være flere menupunkter under et menupunkt) og værdier. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du klikke på en hvilken som helst af de følgende menuer eller menupunkter: Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Generel opsætning Rapporter Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Sidennetværksindstillinger Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWareindstilling Udskrifttyper Udskriv biblio. Håndter genveje Håndter faxgenveje Håndter -genveje Håndter FTP-genveje Håndter profilgenveje Netværk/porte TCP/IP IPv6 Indstilling af server Trådløs Standard netværk Netværk <x> Standard USB USB <x> Standard Parallel Parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger -indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Udskriv alt Informationsvejledning Kopiering Send fax FTP Udskriftsfejl Vejledning til forbrugsstoffer Bemærk: Fabriksindstillingen er angivet med en stjerne (*) ud for værdien i de følgende tabeller. Menuer 17

18 Papirmenu Brug Papirmenuen til angivelse af indstillinger vedrørende medier. Standardkilde Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard. Standardkilde Identificerer standardmediekilden. Bakke <x> MP-arkføder Konvolutføder Manuelt papir Manu. konvo. Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. x er nummeret på skuffen, såsom Skuffe 1 for standardbakken og Skuffe 2 for en skuffeoption. Bemærk: Værdien for MP-arkføderen, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirformat/type Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises under dette menupunkt. Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indføres i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises Format med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og Type vises med fed skrift. Vælg derefter medietype. Skuffe <x> Størrelse Identificerer standardformatet for alle kilder. Kun de installerede kilder vises. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Hvis du har lagt samme størrelse og type medie og i to kilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Se Skuffe <x> Type for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 18

19 Skuffe <x> Type MParkføder størrelse MP-arkføder type Konvolutføder format Identificerer den medietype, der er lagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den mediestørrelse, der er installeret i MP-arkføderen. Identificerer den medietype, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Alm. papir Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4 (ikke-us)* A5 JIS B5 Letter (US)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut B5-Konvolut C5-konvolut Anden konvolut Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-us) C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. Vælge kilder via softwareprogrammet ved at vælge type. Sammenkæder automatisk kilder. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse, sammenkædes automatisk af printeren, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirstørrelse og Papirtype. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Specialtype 6 er fabriksindstillingen for Specialtyper. Bemærk: Se, Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 19

20 Konvolutføder type Størrelsepå manuelt papir Manuel papir type Størrelse på manuel konvolut Manuel konvolut type Identificerer den konvoluttype, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt. Identificerer den medietype, der ilægges manuelt. Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt. Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt. Konvolut Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-Konvolut 10-Konvolut (USA)* DL-konvolut (ikke-usa)* B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut Konvolut* Specialtype <x> (hvor x er 1 6) Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Konvolutfødertype. Papirmenu 20

21 Konfigurer MP Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printeren vælge medie fra MP'en, inden den vælger medie fra en anden bakke. Konfigurer MP Bestemmer, hvornår printeren skal vælge de medier, der ligger i MP-arkføderen. Kassette* Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, trækker printeren papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob. Manuel Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe, og Fyld i manuelt vises, når et enkelt ark af udskriftsmediet skal indsættes i føderen. Første Printeren trækker udskriftsmedia fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset den kilde og størrelse, der er anmodet til jobbet. Konvolutforbedring Brug denne indstilling til at deaktivere hardwaren til konvolutforbedringsoptionen, når du udskriver konvolutter. Hardwaren reducerer mængden af folder og krøller på nogle konvolutter betydeligt. Bemærk: Når der udskrives på konvolutter, kan der dannes en boble mellem konvolutlagene. Når boblen når konvoluttens ende under fuserprocessen, krølles eller foldes konvolutten. For at undgå dette, udløses regelmæssigt et tryk på en rulle i fuseren. Dette er konvolutforbedring. Envelope Enhance Deaktiverer hardwaren til konvolutforbedringsoptionen. Aktiveret* Deaktiveret Dette menupunkt vises, hvis hardwaren til konvolutforbedringsoptionen er installeret. Hvis Konvolutforbedring deaktiveres, vil fuseren ikke få mulighed for at lette trykket via fusing. Papirmenu 21

22 Erstat med str. Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis for eksempel Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er ilagt papir i letter-format i printeren, når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, benytter printeren letterformat til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir. Erstat med str. Printeren erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i. Deaktiveret Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. Det ikke er tilladt at erstatte papirstørrelser. Statement/A5 Udskriver job i A5-format på papir af statement-format, hvis der kun er ilagt statement-papir, og udskriver job i statement-format på A5-papir, hvis der kun er ilagt A5-papir. Letter/A4 Udskriver job i A4-format på papir i letter-format, hvis der kun er ilagt letter-papir, og udskriver job i letterformat på A4-papir, hvis der kun er ilagt A4-papir. Alt anført* Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5, hvilket er ensbetydende med, at begge erstatninger er tilladt. Papirstruktur Disse menupunkter bruges til at indstille mediestruktur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie. Stru af alm. pap Transparenttekstur Glossy struktur Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Bemærk: Standard for Strukt. t. papir er Groft. Etiketstruktur Strukt. t. papir Konvolutstruktur Brevpapirstruktur Fortrykt struktur Struk. af farvet Struktur vinyletiketter Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 22

23 Kartonstruktur Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde. Spec. <x> strukt. Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. (x er 1 6) Glat Normal* Groft Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirvægt Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten. Vægt af almindeligt papir Vægt af karton Identificerer den relative vægt af det medie, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. Lys Normal* Tung Bemærk: Karton er kun vist i kontrolpanelet, hvis det understøttes af den angivne kilde. Vægt af transparent Vægt af etiketter Vægt af tykt papir Vægt af konvolutter Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Vægt af vinyletiketter Identificerer den relative vægt af vinyletiketterne, der er lagt i en angiven kilde. Lys Normal* Tung Vises, hvis vinyletiketter er en understøttet type. Spec. <x> vægt Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. (x er 1 6) Lys Normal* Tung Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 23

24 Papirilægning Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programsoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkeltsidet). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt. Papirilægning vises kun på kontrolpanelet, hvis en dupleksenhed er installeret. Karton ilægges Etiketter ilægges Tykt papir ilægges Håndterer korrekt det angivne, fortrykte papir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). Dupleksudskrivning Deaktiveret* Dupleks er til tosidet udskrivning på mediet, og deaktiveret angiver, at dupleksudskrivning er deaktiveret. Brevpapir ilægges Fortrykt papir ilægges Farvet ilægges Vinyletiketter ilægges Dupleksudskrivning Deaktiveret* Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Brugerd. <x> ilæg. Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). x er 1 6. Dupleksudskrivning Deaktiveret* Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Specialtyper Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision eller via kontrolpanelet. Specialtype <x> Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype. Papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Konvolut Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når du har tildelt navnet, vises dette i stedet for Specialtype <x>. Brugerdef. navne Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hvert udskriftsmedie. <brugerdefineret Specialtypenavn> Angiver navnet på det medie, der er knyttet til hver Specialtype <x>, der er tilgængelig i menuen Papirtype. x er 1 6. [brugerdefineret navn], f.eks.: Oles etiketter Lises karton Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Papirmenu 24

25 Generel opsætning Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Når du angiver højde og bredde på papirformatet Universal, bruger printeren indstillingen Universal på samme måde som andre papirformater, herunder support af dupleks og uddelingskopi. Se Udskr. fl. sider, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi. Måleenheder Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal. Tommer Millimeter Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard. Bredde stående Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Højde stående Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 i spring på 1 mm Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Indføringsretning Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal. Kort kant* Lang kant Indføringsretning vises kun, hvis Lang kant er tilgængelig. Lang kant er tilgængelig, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader. Se Dupleksindbind på side 68, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Papirmenu 25

26 Rapporter Bemærk: Printeren vender tilbage til startskærmbilledet, når den har udskrevet en rapport. Hver rapport bruger nogle standardudskrivningsværdier, f.eks. en kopi, udskrivningsopløsning på 600 punkter pr. tomme (dpi), normalt udskrivningsområde, ingen adskillelsesark, dupleks-udskrivning fra, udskrivning af flere sider fra, tonersværtning sat til 8, stående retning, og mediekilden er standardindstillingen. Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Sidennetværksindstillinger Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner. Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWareindstilling Udskriver oplysninger vedrørende: Aktuelle indstillinger af hvert menupunkt i alle menuer Oplysninger om tonerkassette En liste over installerede optioner og funktioner Tilgængelig printerhukommelse Udskriver oplysninger om printerstatistik. Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning. Udskriver en liste over tidligere definerede genveje. Udskriver en liste over ventende faxjob sammen med de seneste 200 udførte faxopgaver. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver joblog er aktiveret. Udskriver en liste over de seneste 100 faxopkald, som printeren har udført eller besvaret. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver opkaldslog er aktiveret. Udskriver en liste over -genveje. Udskriver en liste over fax-genveje. Udskriver en liste over FTP-genveje. Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren. Udskriver en liste over NetWareprotokolindstillinger. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Rapporter 26

27 Udskrifttyper Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte emulering. PCL-fonte Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering. PostScript-fonte Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering. Udskriv biblio. Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelseskortoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv bibliotek er tilgængelig via kontrolpanelet, hvis der er installeret og formateret enten en ikke-defekt flashhukommelse eller en standard harddisk. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Netværk/porte TCP/IP Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol. Internetprotokol (IP) angiver formatet på pakkerne, også kaldet datagrammer, og adresseringsskemaet. De fleste netværk kombinerer IP med en protokol på højere niveau som betegnes transmissionskontrolprotokol (TCP). TCP gør de to værter i stand til at oprette en forbindelse og udveksle data. TCP garanterer både for, at dataene leveres, og at pakkerne leveres i samme rækkefølge, som de blev sendt i. Angiv værtsnavn Adresse Netmaske Gateway Opret statisk IP-adresse Aktiver DHCP Aktiver RARP Definerer en specifik adresse i det netværk, som definerer enheden. Definerer de oplysninger, som netværket bruger til at afgøre, hvordan det skal søge efter den specifikke IP-adresse. Giver adressen på den maskine, som styrer kommunikationen i undernetværket. DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk værtskonfigurationsprotokol). Netværket tildeler automatisk netværksoplysningerne et nummer. RARP står for Reverse Address Resolution Protocol. IP-adresse netmaske gateway link Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Aktiver BOOTP BOOTP står for Bootstrap Protocol. Aktiveret* Deaktiveret 4 felter til IP-adresse Vis kun 4 felter til maske Vis kun 4 felter til IP-adresse Vis kun Link til den side, hvor du kan oprette en statisk IP-adresse. Når du ændrer IP-adressen, deaktiveres DHCP, BOOTP og RARP. Netværk/porte 27

28 AutoIP Tildeler automatisk IP. Aktiveret* Deaktiveret Aktiver FTP/TFTP HTTP-server aktiveret WINS-serveradresse DNS-serveradresse Adresse på backup- DNS-server Begrænset serverliste Tillader at filerne overføres til enheden. File Transfer Protocol (FTP) er den protokol, der anvendes på internettet til udveksling af filer. FTP bruger internetprotokollerne TCP/IP til at aktivere dataoverførsel. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en simpel form af FTP. Angiver, om der kan vises websider. HyperText Transfer Protocol (HTTP) er den underliggende protokol, der bruges af internettet. HTTP definerer, hvordan meddelelserne er formateret og transmitteret, og hvilke handlinger, som webserverne og browserne skal udføre som svar på forskellige kommandoer. En server håndterer værtsnavne ved at tildele værtsnavne til IP-adresser. Enhederne har et værtsnavn registreret med WINS-serveren. Windows Internet Naming Service (WINS) er et system, som bestemmer den IP-adresse, som er knyttet til en given netværkscomputer. Dette kaldes navneløsning. WINS understøtter netværksklientcomputere og servercomputere, der kører Windows, og kan levere en navneløsning til andre specielle computere. Registrerer værtsnavnet med DNSserveren. Aktiverer navneløsning for serveren, FTP'en og andre værtsnavneposter. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en internetservice, som oversætter domænenavne til IP-adresser. Domænenavne er alfabetiske og derfor lettere at huske. Internettet er baseret på IP-adresser. Hver gang der benyttes et domænenavn, skal en DNS-service oversætte navnet til den tilsvarende IP-adresse. Dette benyttes, hvis DNS-serveradresse ikke er tilgængelig. Definerer den rækkefølge, som domænesøgningen foretages i. Definerer et begrænset antal IP-adresser. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse tekstindtastni ngsfelt Domænesøgerækkefølge tekstindtastning MTU Definerer kommunikationtypens interval. numerisk indtastning Funktionen er aktiveret. Der kan vises websider. Funktionen er deaktiveret. Søgerækkefølgen angives i kommasepareret liste, f.eks: minserver.dk, minprinter.dk Kommasepareret liste på op til 10 IP-adresser, der har lov til at oprette TCP-forbindelser. Et nul (0) kan benyttes som jokertegn i listen. Dette er et interval, f.eks Ethernet, Token-Ring Netværk/porte 28

29 Standard-TTL* DDNS mdns SLP-rundsending LPD-timeout LPD-bannerside LPD-trailerside LPD-CR.konvertering numerisk indtastning Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Zero Configurationnavn tekstindtastning Aktiveret* Deaktiveret numerisk indtastning Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* Angiver intervallet i sekunder, f.eks. Interval: sekunder Eksempel: Oles kontorprinter. Intervallet er sekunder. IPv6 Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6 (IPv6). Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk. IPv6 Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6). Aktiver IPv6 Ja* Nej Autom. konfiguration Aktiveret* Deaktiveret Værtsnavn tekstindtastningsfelt Adresse tekstindtastningsfelt Routeradresse tekstindtastningsfelt Aktiver DHCPv6 Ja* Nej Netværk/porte 29

30 Indstilling af server Primær SMTP-gateway Primær SMTP-gateway-port Sekundær SMTP-gateway Sekundær SMTP-gatewayport SMTP-timeout Godkendelse Server kræver godkendelse Bruger-id Adgangskode IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) numerisk indtastning 5 30 (30*) overskrift Ja Nej* tekstindtastning tekstindtastning i alm. tekst? hvis nej, bekræft Den numeriske indtastning for timeout består som standard af et interval på 5 til 30 sekunder. Svaradresse tekstindtastning Dette element er påkrævet. Emne tekstindtastning Meddelelse tekstindtastning Tekstindtastningsfeltet er begrænset til 512 tegn. Send mig en kopi Maks. -størrelse Meddelelse om fejl i størrelse Begræns destinationer Indstilling af web-link Sender en kopi af en tilbage til den, der oprettede en. Angiver maks. størrelse af i kilobyte. s, der fylder mere, sendes ikke. Sender en besked, når en fylder mere end den konfigurerede maks.-grænse. Sender kun en, hvis adressen indeholder domænenavnet, f.eks. et firmas domænenavn. Der kan kun sendes s til det angivne domæne. Vises aldrig* Aktiveret som standard Deaktiveret som standard Altid aktiveret numerisk indtastning overskrift Brugeren skal godkendes. Server Angiver servernavnet. tekstindtastning F.eks.: server.min.dk Angiv 0 (nul) for ingen grænse. Der er en begrænsning på ét står altid foran tekstfeltet. For eksempel sendes en kun, hvis adressen slutter Netværk/porte 30

31 Login Adgangskode tekstindtastning Adgangskode til tekstindtastning Sti Definerer stinavnet. tekstindtastning Eksempel: /bibliotek/sti De følgende tegn eller symboler er ugyldige indtastninger i et stinavn: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret streg Basisfilnavn Angiver basisfilnavnet. Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert navn. tekstindtastning billede* Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn. Web-link tekstindtastning Eksempel: Netværk/porte 31

32 Trådløs Menupunkt Tilstand Netværksnavn Værdier Infrastruktur Ad hoc liste over tilgængelige navne printserver* Standard netværk eller netværk <x> Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport (enten standard netværk eller netværk <x>), hvor x er enten 1 eller 2. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScriptemulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger data på netværksinterfaceforbindelsen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. NPA-tilstand Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Deaktiveret Automatisk* Printeren udfører ikke NPAbehandling. Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. Netværk/porte 32

Din brugermanual LEXMARK X854E http://da.yourpdfguides.com/dref/1260105

Din brugermanual LEXMARK X854E http://da.yourpdfguides.com/dref/1260105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X854E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

X642e Printer. Vejledning til menuer og meddelelser. May 2006 www.lexmark.com

X642e Printer. Vejledning til menuer og meddelelser. May 2006 www.lexmark.com X642e Printer Vejledning til menuer og meddelelser May 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. August 2006

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. August 2006 4600 MFP Vejledning til menuer og meddelelser August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006

X642e Printer. Brugervejledning. www.lexmark.com. Maj 2006 X642e Printer Brugervejledning Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark International,

Læs mere

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. Februar 2006

4600 MFP. Vejledning til menuer og meddelelser. Februar 2006 4600 MFP Vejledning til menuer og meddelelser Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

E450dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006

E450dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006 E450dn Menuer og meddelelser Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

E350d og E352dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006

E350d og E352dn. Menuer og meddelelser. www.lexmark.com. Juni 2006 E350d og E352dn Menuer og meddelelser Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Netværk opsætning NPA-tilstand

Netværk <x> opsætning NPA-tilstand Brug til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std. nettilslutn eller Nettilslutning ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Job

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Brug af Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger:

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Multisiderkflg. 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind. Multisideramme

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding.

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Skriftsnit og skrifttyper 1 En skrifttype er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et skriftsnit. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt.

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Udskriftsmateriale, specifikationer

Udskriftsmateriale, specifikationer Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og valgfri papirkilder til printeren, herunder hvilke papirstørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt. Bemærk:

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com T420 Installationsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Udgave: Juni 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere