X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com"

Transkript

1 X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky Januar 2006

2 Udgave: Januar 2006 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet, MarkTrack og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder: Albertus The Monotype Corporation plc ITC Lubalin Graph International Typeface Corporation Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE ITC Mona Lisa International Typeface Corporation Apple-Chancery Apple Computer, Inc. ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation Arial The Monotype Corporation plc Joanna The Monotype Corporation plc CG Times Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation Marigold Arthur Baker Chicago Apple Computer, Inc. Monaco Apple Computer, Inc. Clarendon Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber New York Apple Computer, Inc. Eurostile Nebiolo Oxford Arthur Baker Geneva Apple Computer, Inc. Palatino GillSans The Monotype Corporation plc Stempel Garamond Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Helvetica Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Taffy Agfa Corporation Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry Times New Roman The Monotype Corporation plc ITC Avant Garde Gothic International Typeface Corporation Univers Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber ITC Bookman International Typeface Corporation 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2

3 Indhold Kapitel 1: Brug af printermenuer... 5 Beskrivelse af printerens kontrolpanel... 5 Startskærmbilledet... 8 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Skærmen Eksempel Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Skærmen Eksempel Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Funktioner Menuer Menuoversigt Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Generel opsætning Rapporter Netværk/porte TCP/IP IPv Indstilling af server Trådløs Standard netværk eller netværk <x> Standard USB eller USB <x> Standard parallel eller parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Håndter genveje

4 Indhold Kapitel 2: Om printermeddelelser Statusmeddelelser Meddelelser om faxstatus Annuller jobmeddelelser Meddelelser om adgangskoder og PIN Meddelelser om knapperne kopier, , fax, FTP og scan Betjeningsmeddelelser Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser Stikordsregister

5 1 Brug af printermenuer Beskrivelse af printerens kontrolpanel De fleste indstillinger kan ændres fra den aktuelle applikation eller printerdriveren. De indstillinger, du ændrer fra applikationen eller printerdriveren, gælder kun for det job, der sendes til printeren. De ændringer, du udfører på udskrivningsindstillingerne fra en applikation, tilsidesætter de ændringer, du udfører på kontrolpanelet. Hvis en indstilling ikke kan ændres fra applikationen, skal du bruge printerens kontrolpanel, MarkVision Professional eller EWS-siderne (Embedded Web Server). Hvis du foretager en ændring fra disse, bliver denne indstilling angivet som brugerstandard. Printerens kontrolpanel består af: 1 2 ABC DEF 3 GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Brug af printermenuer 5

6 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 1 LCD En skærm med flydende krystaller, som viser knapper til startskærmbilledet, menuer, menupunkter og værdier. Du kan vælge inden for Kopi, Fax osv. 2 Indikatorlampe Giver oplysninger om printerens status vha. farverne rød og grøn. Status Slukket Blinker grønt Fast grøn Fast rød Angiver Printeren er slukket. Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job. Printeren er tændt, men ikke i brug. Kræver brugerhandling Bemærk: Kaldes det numeriske tastatur. Tryk på disse knapper for at indtaste tal, når LCD-skærmen har et felt, hvor man kan indtaste tal. Du kan også bruge disse knapper til at indtaste telefonnumre til faxer. Bemærk: Hvis du trykker på et tal på startskærmbilledet, uden først at trykke på knappen #, åbnes menuen Kopi, og kopikvaliteten ændres. 4 # (Pund eller nummertegn) Tryk på denne knap: Som genvejs-id. I telefonnumre. Hvis et faxnummer har et #, skal du trykke på den to gange ##. På startskærmbilledet, menupunktet Faxdestinationsliste, menupunktet -destinationsliste eller menupunktet Profilliste for at få adgang til disse genveje. 5 Opkaldspause Tryk på denne for at få en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. Du kan kun bruge denne knap i menuen Fax eller i faxfunktioner. Hvis du trykker på den i startskærmbilledet ringes der igen til et faxnummer. Hvis du trykker på Opkaldspause, når du ikke bruger menuen Fax, en faxfunktion eller startskærmbilledet, lyder der et fejlbip. Når du sender en fax, og feltet Fax Til: er aktivt, og du trykker på Opkaldspause, vises et komma (,). 6 Slet alt Tryk på denne knap for at gendanne alle standardindstillinger på en skærm og få vist printerens startskærmbillede. Hvis en menu er åben, annulleres alle ændringer, der ikke er sendt, og printerens startskærmbillede vises. I andre menuer vender alle indstillinger tilbage til deres standardværdi, og printerens startskærmbillede vises herefter. 7 Start Tryk på denne knap for at starte det job, der er angivet på kontrolpanelet. På startskærmbilledet kan du trykke på den for at starte et kopieringsjob med standardindstillingerne. Hvis du trykker på denne knap, mens scanneren er ved at scanne et job, sker der ingenting. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 6

7 Billedforklaring Kontrolpanelpunkt Funktion 8 Stop Tryk på denne knap for at stoppe udskrivning eller scanning. Under et scanningsjob afslutter scanneren scanningen af den aktuelle side og stopper herefter, hvilket betyder, at der måske findes papir i den automatiske dokumentføder. Under et udskrivningsjob ryddes udskriftsmediets sti, før udskrivningen stopper. Stopper vises på kontrolpanelet under denne proces. 9 Backspace Hvis du trykker på Backspace, mens du bruger menuen Kopi, som du åbner ved at trykke på knappen Kopi, slettes tallet længst til højre i kopitælleren. Standardværdien 1 vises, hvis du sletter hele tallet ved at trykke på Backspace flere gange. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger faxdestinationslisten, slettes tallet længst til højre af de tal du selv har indtastet. Den sletter også et helt genvejstal. Hvis du trykker på Backspace, når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje op. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger destinationslisten, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis indgangen er i en genvej, slettes hele genvejen. 10 Stjerne (*) * bruges som en del af et faxnummer eller som et alfanumerisk tegn. 11 Stik til USB-interface USB-stikket (Universal Serial Bus) på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelse og udskrive PDF-filer (Portable Document Format) [.pdf], JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group) [.jpeg eller.jpg], TIFF-filer (Tagged Image File Format) [.tiff eller.tif], GIF-filer (Graphics Interchange Format) [.gif], BMP-filer (Basic Multilingual Plane) [.bmp], PNG-filer (Portable Network Graphics) [.png], PCX-filer (PiCture exchange) [.pcx] og PC Paintbrush-filer [.dcx]. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 7

8 Startskærmbilledet Når printeren er tændt og efter en kort opvarmning, viser LCD-skærmen følgende grundlæggende skærmbillede, som kaldes startskærmbilledet. Brug knapperne på LCD-berøringsskærmen til at åbne en menu. Når du har åbnet en menu, kan du bruge andre knapper til at rulle gennem en liste af menupunkter eller værdier, vælge en værdi for at ændre brugerindstillingerne og reagere på meddelelser. 1 Kopi 8 Fax 2 FTP 7 6 Status/ forbrugsstoffer 5 Klar. Toner snart tom Tryk på en knap for at starte. 4 Menuer 3 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 1 Kopier Tryk på denne knap for at åbne menuen Kopi. Hvis startskærmbilledet vises, skal du også trykke på et tal for at åbne menuen Kopi. 2 Tryk på denne knap for at åbne menuen . Du kan scanne et dokument direkte til en -adresse. 3 Menuer Der vises en nøgle på knappen. Tryk på denne knap for at åbne menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand. Knappen Menuer findes på en grå linje, der kaldes navigeringslinjen. Linjen indeholder andre knapper: 4 Statusmeddelelse Viser printerens aktuelle status, f.eks. Klar eller I brug. Viser printerbetingelser, f.eks. Toner lav. Viser meddelelser, som fortæller, hvad brugeren skal gøre, for at printeren kan fortsætte sit arbejde, f.eks. Luk panel eller Indsæt tonerkassette. 5 Status/forbrugsstoffer Vises på LCD-skærmen, når printerstatus indeholder en meddelelse, som kræver en brugerhandling. Tryk på den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 8

9 Nummer Knap eller skærmelement Funktion 6? (Tip) Alle menuer har denne knap. Tip er den kontekstfølsomme hjælp, som findes på LCD-berøringsskærmene. 7 FTP Tryk på denne knap for at åbne menuerne File Transfer Protocol (FTP). Et dokument kan scannes direkte til et FTP-sted. 8 Fax Tryk på denne knap for at åbne menuen Fax. Der vises måske andre knapper på startskærmbilledet. De er: Knap Knapnavn Funktion Frigør tilbageholdte faxer, eller Tilbageholdte faxer, hvis du bruger manuel tilstand Der er tilbageholdte faxer med en tidligere angivet tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at åbne listen over tilbageholdte faxer. Søg i tilbageholdte job Tilbageholdte job Søg i følgende og vis alle forekomster: Brugernavne til tilbageholdte eller fortrolige udskriftsjob Jobnavne til tilbageholdte job, dog ikke fortrolige udskriftsjob Profilnavne Bogmærkebeholder eller jobnavne USB-beholder eller jobnavne kun for understøttede forlængere. Sådan kommer du til skærmen, der indeholder alle tilbageholdte jobbeholdere. Lås enheden: Denne knap vises på skærmen, når printeren er ulåst og enhedens PIN-kodelås (PIN) hverken er nul eller tom. Sådan låser du printeren: 1 Tryk på Lås enhed for at åbne skærmen Indtast PIN-kode 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet, hvilket både låser knapperne i kontrolpanelet og på berøringsskærmen. Når kontrolpanelet er låst, vil skærmen Indtast PIN-kode blive ryddet og knappen Lås enhed erstattes af knappen Lås enhed op. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PINkode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt. Startskærmbilledet vises igen med knappen Lås enhed. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 9

10 Knap Knapnavn Funktion Annuller job Lås enheden op: Annuller job Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst. Knapperne i kontrolpanelet og genvejstasterne kan ikke bruges, mens knappen vises på skærmen, og ingen standardkopiering kan startes. Sådan låser du printeren op: 1 Tryk på Lås enhed op for at åbne skærmen, hvor PIN-koden kan indtastes. 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse det numeriske tastatur (0-9) samt knappen Slet bagud op i kontrolpanelet. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PINkode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt. Startskærmbilledet vises igen med knappen Lås enhed op. Sådan åbner du skærmen Annuller job. Skærmen Annuller job viser et af de følgende punkter under tre overskrifter på skærmen, som er Udskriv, Fax og Netværk: udskriftsjob kopieringsjob fax profil FTP send Hver overskrift har sin egen jobliste, der ses i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Jobbet vises som en knap. Hvis der findes mere end tre job i en kolonne, vil en pil ned blive synlig nederst på kolonnen. Hver gang du klikker på pil ned, får du adgang til endnu et job i listen. Når der findes mere end tre job, og der peges på det fjerde job i listen, vil en pil op blive synlig øverst i kolonnen. For illustration af op og ned pileknapperne, se Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen på side 13. Se Brugervejledningen vedrørende oplysninger om, hvordan du annullerer et job. Beskrivelse af printerens kontrolpanel 10

11 Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen Det følgende afsnit giver dig oplysninger om, hvordan man navigerer rundt på flere forskellige skærme. Der er foretaget et udvalg for at demonstrere brugen af berøringsskærmens knapper. Skærmen Eksempel 1 Kopier fra Letter (8,5 x 11") Kopier til Letter (8,5 x 11") Almindeligt papir Sider (dupleks) Stående 1 sidet til 1 sidet Indhold Tekst Tekst/foto Skaler Auto (100%) Sværtning Fotografi Udskrevet billede Scan ADF Scan fra flatbed'en Tilbage Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Knappen Vælg Tryk på knappen vælg for a få vist en anden skærm med yderligere punkter. Standardbrugerindstillingen er vist på den første skræm. Efter du har trykket på knappen vælg, og den næste skærm vises, og du trykker på et andet punkt på skærmen, vil dette ændre på standardbrugerindstillingen. Venstre rulleknap til faldende rækkefølge Tryk på den venstre rulleknap faldende for at rulle til en anden værdi i faldende rækkefølge. Højre rulleknap til stigende rækkefølge Tryk på den højre rulleknap stigende for at rulle til en anden værdi i stigende rækkefølge. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 11

12 Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Venstre pileknap Du kan trykke på venstre pileknapfor at rulle til venstre og: Nå en lavere værdi som illustreret. Se et helt tekstfelt på venstre side. Højre pileknap Du kan trykke på den højre pileknapfor at rulle til venstre og: Nå en højere værdi, som illustreret. Se et helt tekstfelt på højre side. Scan ADF Scan ADF Scan fra flatbed'en Send På den grå navigeringslinjen angiver disse to valg, at de to scanningsmetoder er tilgængelige. Du kan enten vælge at scanne fra den automatiske dokumentføder eller fra flatbed'en. En grøn knap angiver et valg. Hvis du trykker på en anden værdi i et menupunkt, skal du gemme værdien, før den bliver den nye standardbrugerindstilling. Tryk på Send, hvis du vil gemme værdien som den nye standardbrugerindstilling. Scan fra flatbed'en Send Tilbage Tilbage Tilbage Tilbage Se side 17 for at få flere oplysninger om standardbrugerindstillinger. Når knappen Tilbage har denne form, er det kun muligt at vende tilbage fra den aktuelle skærm. Skærmen lukker, hvis du foretager andre valg end Tilbage i navigeringslinjen. For eksempel foretages alle scanningsvalgene i Skærmen Eksempel 1. En af de foregående grønne knapper skal vælges. Den eneste tilgængelige knap derudover er Tilbage. Når du trykker på Tilbage, vender du tilbage til det forrige skærmbillede. De scanningsindstillinger, du har valgt på skærmbilledet Eksempel 1, går tabt. Når knappen Tilbage har denne form, er det muligt at navigere både fremad og tilbage fra dette skærmbillede. Der er mao. andre valgmuligheder end Tilbage på dette skærmbillede. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 12

13 Skærmen Eksempel 2 Ukendt papirstørrelse. Kopier fra: Letter (8,5 x 11") Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8, 5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm) Annuller job Fortsæt Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Pil ned Pil op Ikke-valgt alternativknap Tryk på pil ned for at rulle ned til næste punkt i listen i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil ned vil ikke blive vist på en skærm med en kort liste. Den vises kun, når hele listen ikke kan være på skærmen. Pilen er grå på den skærm, der viser slutningen af listen, hvilket betyder, at pilen ikke er aktiv. Tryk på pil op for at rulle op til næste punkt i listen, i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil op er farvet grå på den først viste side af en lang liste, hvilket angiver, at knappen ikke er aktiv. På det næste skærmbillede, som viser resten af listen, er pil op farvet blå for at vise, at knappen er aktiv. Dette er en ikke-valgt alternativknap. Valgt alternativknap Dette er en valgt alternativknap. Tryk på en alternativknap for at vælge den. Alternativknappen skifter farve, når den er blevet valgt. I Skærmen Eksempel 2 er Brev den eneste valgte papirstørrelse. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 13

14 Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Annuller job Se Annuller job på side 10. Annuller job Fortsæt Fortsæt Tryk på Fortsæt, når du har valgt et menupunkt eller en værdi på en skærm, og du skal foretage flere ændringer i et job i startskærmbilledet. Når du har trykket på Fortsæt, vil startskærmbilledet blive vist. Hvis du f.eks. har trykket på Kopier på startskærmbilledet, vil skærmbilledet Kopiering se ud som Skærmen Eksempel 1 på side 11. Det følgende eksempel viser, hvordan knappen Fortsæt fungerer. 1 Tryk på knappen vælg i feltet Kopier til. Et nyt skærmbillede vises. 2 Tryk på MP-arkføder og et nyt skærmbillede vises. 3 Tryk på Legal og et nyt skærmbillede vises. 4 Tryk på Næste og et nyt skærmbillede vises. 5 Tryk på Alm. papir for at vælge udskriftsmediet. 6 Tryk på Fortsæt. Kopieringsskærmbilledet vises igen, og det er muligt at foretage andre valg ud over Kopier til. De andre tilgængelige indstillinger i kopieringsskærmbilledet er Dupleks, Skaler, Sværtning, Sorter og Kopier. Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til startskærmbilledet og foretage andre ændringer i indstillingerne for et kopieringsjob, før du trykker på knappen Kopier det for at starte jobbet. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 14

15 Andre knapper på LCD-berøringsskærmen Knappen Knapnavn Funktion eller beskrivelse Tilpasset Giver mulighed for at oprette en tilpasset knap ud fra brugerens behov. Annuller Annuller Tryk på Annuller for at annullere en handling eller et valg. Du kan trykke på knappen for at annullere et skærmbillede og vende tilbage til det forrige. Vælg Tryk på knappen for at vælge en menu. Det næste skærmbillede, der indeholder menupunkter, vises. Tryk på et menupunkt for at vælge dette. Det næste skærmbillede, der indeholder værdier, vises. Udført Udført Denne knap giver dig mulighed for at angive, at et job er afsluttet. Hvis du f.eks. scanner et dokument, kan du angive, hvornår den sidste side er scannet, hvorefter udskriftsjobbet kan begynde. Tilbage Tilbage Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Indstillingerne på det skærmbillede, hvor der blev trykket på knappen, gemmes ikke. Knappen Tilbage er tilgængelig på alle menuskærmbilleder bortset fra startskærmbilledet. Startside Tryk på knappen Start for at vende tilbage til startskærmbilledet. Knappen Start er tilgængelig på alle skærmbilleder bortset fra startskærmbilledet. Se Startskærmbilledet på side 8 for at få flere oplysninger. Gråtonet knap Grå knap Når denne knap vises, ser den utydelig ud og dens tekst er også utydelig. Dette betyder, at knappen ikke er aktiv eller at funktionen er utilgængelig på dette skærmbillede. Den var muligvis aktiv på det forrige skærmbillede, men på grund af de valg, du foretog på den forrige skærm, er den nu utilgængelig på det aktuelle skærmbillede. For eksempel, se side 90. Tryk på denne knap for at vælge den handling, som knappen angiver. For eksempel, se side 91. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 15

16 Funktioner Funktion Funktionsnavn Beskrivelse Menuer Indstillinger Kopier indstillinger Antal kopier Stilinjer for menuer Advarsel om betjeningsmeddelelse Øverst på hvert menuskærmbillede vises en linje. Denne fungerer som en sti. Den viser den nøjagtige placering i menuerne. Tryk på et hvilket som helst af de understregede ord for at vende tilbage til denne menu eller dette menupunkt. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærmbillede. Hvis denne funktion anvendes på skærmbilledet Antal kopier, før Antal kopier er indstillet og gemt, vil valget ikke blive gemt, og det er dermed ikke standardbrugerindstillingen. Hvis en betjeningsmeddelelse, der lukker en funktion, forekommer i forbindelse med f.eks kopi eller fax, vil et blinkende rødt udråbstegn blive vist over den pågældende funktionsknap på startskærmbilledet. Denne funktion indikerer, at der er en betjeningsmeddelelse. Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen 16

17 Menuer Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som er gældende første gang, printeren tændes. Disse vil være gældende indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne vil blive gendannet, hvis du har valgt værdien Gendan i menupunktet Fabriksindstillinger Når en værdi eller indstilling vælges og gemmes for en printerfunktion, gemmes den i printerhukommelsen. Disse indstillinger er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes. Disse indstillinger kaldes for brugerstandardindstillingerne, da det er brugeren, som vælger og derpå gemmer dem. Bemærk: Programmets indstillinger for at sende fax, scanne, e og kopiere samt indstillingerne til udskrivning kan eventuelt tilsidesætte brugerstandardindstillingerne. Menuoversigt Den følgendemenuoversigt giver dig et overblik over de menuer og menupunkter, der er tilgængelige fra kontrolpanelet. Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere detaljer. Se menuoversigtens beskrivelser af de enkelte menupunkter for disses værdier eller indstillinger. Der kan optræde et ekstra niveau i menuhierarkiet, således at der findes menu, menupunkt, menupunkt (hvilket kan være flere menupunkter under et menupunkt) og værdier. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du klikke på en hvilken som helst af de følgende menuer eller menupunkter: Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Generel opsætning Rapporter Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Sidennetværksindstillinger Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWareindstilling Udskrifttyper Udskriv biblio. Håndter genveje Håndter faxgenveje Håndter -genveje Håndter FTP-genveje Håndter profilgenveje Netværk/porte TCP/IP IPv6 Indstilling af server Trådløs Standard netværk Netværk <x> Standard USB USB <x> Standard Parallel Parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger -indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt Hjælpesider Udskriv alt Informationsvejledning Kopiering Send fax FTP Udskriftsfejl Vejledning til forbrugsstoffer Bemærk: Fabriksindstillingen er angivet med en stjerne (*) ud for værdien i de følgende tabeller. Menuer 17

18 Papirmenu Brug Papirmenuen til angivelse af indstillinger vedrørende medier. Standardkilde Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard. Standardkilde Identificerer standardmediekilden. Bakke <x> MP-arkføder Konvolutføder Manuelt papir Manu. konvo. Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. x er nummeret på skuffen, såsom Skuffe 1 for standardbakken og Skuffe 2 for en skuffeoption. Bemærk: Værdien for MP-arkføderen, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirformat/type Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises under dette menupunkt. Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indføres i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises Format med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og Type vises med fed skrift. Vælg derefter medietype. Skuffe <x> Størrelse Identificerer standardformatet for alle kilder. Kun de installerede kilder vises. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Hvis du har lagt samme størrelse og type medie og i to kilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Se Skuffe <x> Type for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 18

19 Skuffe <x> Type MParkføder størrelse MP-arkføder type Konvolutføder format Identificerer den medietype, der er lagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den mediestørrelse, der er installeret i MP-arkføderen. Identificerer den medietype, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Alm. papir Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4 (ikke-us)* A5 JIS B5 Letter (US)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut B5-Konvolut C5-konvolut Anden konvolut Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-us) C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. Vælge kilder via softwareprogrammet ved at vælge type. Sammenkæder automatisk kilder. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse, sammenkædes automatisk af printeren, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirstørrelse og Papirtype. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Specialtype 6 er fabriksindstillingen for Specialtyper. Bemærk: Se, Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger. Papirmenu 19

20 Konvolutføder type Størrelsepå manuelt papir Manuel papir type Størrelse på manuel konvolut Manuel konvolut type Identificerer den konvoluttype, der er installeret i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret. Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt. Identificerer den medietype, der ilægges manuelt. Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt. Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt. Konvolut Specialtype <x> (hvor x er 1 6) A4* (ikke-us) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1 6) 7 3/4-konvolut 9-Konvolut 10-Konvolut (USA)* DL-konvolut (ikke-usa)* B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut Konvolut* Specialtype <x> (hvor x er 1 6) Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Konvolutfødertype. Papirmenu 20

21 Konfigurer MP Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printeren vælge medie fra MP'en, inden den vælger medie fra en anden bakke. Konfigurer MP Bestemmer, hvornår printeren skal vælge de medier, der ligger i MP-arkføderen. Kassette* Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, trækker printeren papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob. Manuel Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe, og Fyld i manuelt vises, når et enkelt ark af udskriftsmediet skal indsættes i føderen. Første Printeren trækker udskriftsmedia fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset den kilde og størrelse, der er anmodet til jobbet. Konvolutforbedring Brug denne indstilling til at deaktivere hardwaren til konvolutforbedringsoptionen, når du udskriver konvolutter. Hardwaren reducerer mængden af folder og krøller på nogle konvolutter betydeligt. Bemærk: Når der udskrives på konvolutter, kan der dannes en boble mellem konvolutlagene. Når boblen når konvoluttens ende under fuserprocessen, krølles eller foldes konvolutten. For at undgå dette, udløses regelmæssigt et tryk på en rulle i fuseren. Dette er konvolutforbedring. Envelope Enhance Deaktiverer hardwaren til konvolutforbedringsoptionen. Aktiveret* Deaktiveret Dette menupunkt vises, hvis hardwaren til konvolutforbedringsoptionen er installeret. Hvis Konvolutforbedring deaktiveres, vil fuseren ikke få mulighed for at lette trykket via fusing. Papirmenu 21

22 Erstat med str. Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis for eksempel Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er ilagt papir i letter-format i printeren, når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, benytter printeren letterformat til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir. Erstat med str. Printeren erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i. Deaktiveret Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. Det ikke er tilladt at erstatte papirstørrelser. Statement/A5 Udskriver job i A5-format på papir af statement-format, hvis der kun er ilagt statement-papir, og udskriver job i statement-format på A5-papir, hvis der kun er ilagt A5-papir. Letter/A4 Udskriver job i A4-format på papir i letter-format, hvis der kun er ilagt letter-papir, og udskriver job i letterformat på A4-papir, hvis der kun er ilagt A4-papir. Alt anført* Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5, hvilket er ensbetydende med, at begge erstatninger er tilladt. Papirstruktur Disse menupunkter bruges til at indstille mediestruktur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie. Stru af alm. pap Transparenttekstur Glossy struktur Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Bemærk: Standard for Strukt. t. papir er Groft. Etiketstruktur Strukt. t. papir Konvolutstruktur Brevpapirstruktur Fortrykt struktur Struk. af farvet Struktur vinyletiketter Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 22

23 Kartonstruktur Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde. Glat Normal* Groft Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde. Spec. <x> strukt. Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. (x er 1 6) Glat Normal* Groft Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirvægt Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten. Vægt af almindeligt papir Vægt af karton Identificerer den relative vægt af det medie, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. Lys Normal* Tung Bemærk: Karton er kun vist i kontrolpanelet, hvis det understøttes af den angivne kilde. Vægt af transparent Vægt af etiketter Vægt af tykt papir Vægt af konvolutter Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Vægt af vinyletiketter Identificerer den relative vægt af vinyletiketterne, der er lagt i en angiven kilde. Lys Normal* Tung Vises, hvis vinyletiketter er en understøttet type. Spec. <x> vægt Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. (x er 1 6) Lys Normal* Tung Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Papirmenu 23

24 Papirilægning Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programsoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkeltsidet). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt. Papirilægning vises kun på kontrolpanelet, hvis en dupleksenhed er installeret. Karton ilægges Etiketter ilægges Tykt papir ilægges Håndterer korrekt det angivne, fortrykte papir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). Dupleksudskrivning Deaktiveret* Dupleks er til tosidet udskrivning på mediet, og deaktiveret angiver, at dupleksudskrivning er deaktiveret. Brevpapir ilægges Fortrykt papir ilægges Farvet ilægges Vinyletiketter ilægges Dupleksudskrivning Deaktiveret* Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde. Brugerd. <x> ilæg. Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). x er 1 6. Dupleksudskrivning Deaktiveret* Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde. Specialtyper Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision eller via kontrolpanelet. Specialtype <x> Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype. Papir* Karton Transparenter Etiketter Vinyletiketter Konvolut Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når du har tildelt navnet, vises dette i stedet for Specialtype <x>. Brugerdef. navne Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hvert udskriftsmedie. <brugerdefineret Specialtypenavn> Angiver navnet på det medie, der er knyttet til hver Specialtype <x>, der er tilgængelig i menuen Papirtype. x er 1 6. [brugerdefineret navn], f.eks.: Oles etiketter Lises karton Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Papirmenu 24

25 Generel opsætning Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Når du angiver højde og bredde på papirformatet Universal, bruger printeren indstillingen Universal på samme måde som andre papirformater, herunder support af dupleks og uddelingskopi. Se Udskr. fl. sider, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi. Måleenheder Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal. Tommer Millimeter Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard. Bredde stående Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Højde stående Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter. 3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 i spring på 1 mm Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. Indføringsretning Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal. Kort kant* Lang kant Indføringsretning vises kun, hvis Lang kant er tilgængelig. Lang kant er tilgængelig, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader. Se Dupleksindbind på side 68, hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter. Papirmenu 25

26 Rapporter Bemærk: Printeren vender tilbage til startskærmbilledet, når den har udskrevet en rapport. Hver rapport bruger nogle standardudskrivningsværdier, f.eks. en kopi, udskrivningsopløsning på 600 punkter pr. tomme (dpi), normalt udskrivningsområde, ingen adskillelsesark, dupleks-udskrivning fra, udskrivning af flere sider fra, tonersværtning sat til 8, stående retning, og mediekilden er standardindstillingen. Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Sidennetværksindstillinger Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner. Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog -genveje Faxgenveje FTP-genveje Profilliste Side med NetWareindstilling Udskriver oplysninger vedrørende: Aktuelle indstillinger af hvert menupunkt i alle menuer Oplysninger om tonerkassette En liste over installerede optioner og funktioner Tilgængelig printerhukommelse Udskriver oplysninger om printerstatistik. Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning. Udskriver en liste over tidligere definerede genveje. Udskriver en liste over ventende faxjob sammen med de seneste 200 udførte faxopgaver. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver joblog er aktiveret. Udskriver en liste over de seneste 100 faxopkald, som printeren har udført eller besvaret. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver opkaldslog er aktiveret. Udskriver en liste over -genveje. Udskriver en liste over fax-genveje. Udskriver en liste over FTP-genveje. Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren. Udskriver en liste over NetWareprotokolindstillinger. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Rapporter 26

27 Udskrifttyper Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte emulering. PCL-fonte Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering. PostScript-fonte Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering. Udskriv biblio. Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelseskortoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv bibliotek er tilgængelig via kontrolpanelet, hvis der er installeret og formateret enten en ikke-defekt flashhukommelse eller en standard harddisk. Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Netværk/porte TCP/IP Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol. Internetprotokol (IP) angiver formatet på pakkerne, også kaldet datagrammer, og adresseringsskemaet. De fleste netværk kombinerer IP med en protokol på højere niveau som betegnes transmissionskontrolprotokol (TCP). TCP gør de to værter i stand til at oprette en forbindelse og udveksle data. TCP garanterer både for, at dataene leveres, og at pakkerne leveres i samme rækkefølge, som de blev sendt i. Angiv værtsnavn Adresse Netmaske Gateway Opret statisk IP-adresse Aktiver DHCP Aktiver RARP Definerer en specifik adresse i det netværk, som definerer enheden. Definerer de oplysninger, som netværket bruger til at afgøre, hvordan det skal søge efter den specifikke IP-adresse. Giver adressen på den maskine, som styrer kommunikationen i undernetværket. DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk værtskonfigurationsprotokol). Netværket tildeler automatisk netværksoplysningerne et nummer. RARP står for Reverse Address Resolution Protocol. IP-adresse netmaske gateway link Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Aktiver BOOTP BOOTP står for Bootstrap Protocol. Aktiveret* Deaktiveret 4 felter til IP-adresse Vis kun 4 felter til maske Vis kun 4 felter til IP-adresse Vis kun Link til den side, hvor du kan oprette en statisk IP-adresse. Når du ændrer IP-adressen, deaktiveres DHCP, BOOTP og RARP. Netværk/porte 27

28 AutoIP Tildeler automatisk IP. Aktiveret* Deaktiveret Aktiver FTP/TFTP HTTP-server aktiveret WINS-serveradresse DNS-serveradresse Adresse på backup- DNS-server Begrænset serverliste Tillader at filerne overføres til enheden. File Transfer Protocol (FTP) er den protokol, der anvendes på internettet til udveksling af filer. FTP bruger internetprotokollerne TCP/IP til at aktivere dataoverførsel. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en simpel form af FTP. Angiver, om der kan vises websider. HyperText Transfer Protocol (HTTP) er den underliggende protokol, der bruges af internettet. HTTP definerer, hvordan meddelelserne er formateret og transmitteret, og hvilke handlinger, som webserverne og browserne skal udføre som svar på forskellige kommandoer. En server håndterer værtsnavne ved at tildele værtsnavne til IP-adresser. Enhederne har et værtsnavn registreret med WINS-serveren. Windows Internet Naming Service (WINS) er et system, som bestemmer den IP-adresse, som er knyttet til en given netværkscomputer. Dette kaldes navneløsning. WINS understøtter netværksklientcomputere og servercomputere, der kører Windows, og kan levere en navneløsning til andre specielle computere. Registrerer værtsnavnet med DNSserveren. Aktiverer navneløsning for serveren, FTP'en og andre værtsnavneposter. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en internetservice, som oversætter domænenavne til IP-adresser. Domænenavne er alfabetiske og derfor lettere at huske. Internettet er baseret på IP-adresser. Hver gang der benyttes et domænenavn, skal en DNS-service oversætte navnet til den tilsvarende IP-adresse. Dette benyttes, hvis DNS-serveradresse ikke er tilgængelig. Definerer den rækkefølge, som domænesøgningen foretages i. Definerer et begrænset antal IP-adresser. Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse 4 felter til IP-adresse tekstindtastni ngsfelt Domænesøgerækkefølge tekstindtastning MTU Definerer kommunikationtypens interval. numerisk indtastning Funktionen er aktiveret. Der kan vises websider. Funktionen er deaktiveret. Søgerækkefølgen angives i kommasepareret liste, f.eks: minserver.dk, minprinter.dk Kommasepareret liste på op til 10 IP-adresser, der har lov til at oprette TCP-forbindelser. Et nul (0) kan benyttes som jokertegn i listen. Dette er et interval, f.eks Ethernet, Token-Ring Netværk/porte 28

29 Standard-TTL* DDNS mdns SLP-rundsending LPD-timeout LPD-bannerside LPD-trailerside LPD-CR.konvertering numerisk indtastning Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret Zero Configurationnavn tekstindtastning Aktiveret* Deaktiveret numerisk indtastning Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* Aktiveret Deaktiveret* Angiver intervallet i sekunder, f.eks. Interval: sekunder Eksempel: Oles kontorprinter. Intervallet er sekunder. IPv6 Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6 (IPv6). Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk. IPv6 Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6). Aktiver IPv6 Ja* Nej Autom. konfiguration Aktiveret* Deaktiveret Værtsnavn tekstindtastningsfelt Adresse tekstindtastningsfelt Routeradresse tekstindtastningsfelt Aktiver DHCPv6 Ja* Nej Netværk/porte 29

30 Indstilling af server Primær SMTP-gateway Primær SMTP-gateway-port Sekundær SMTP-gateway Sekundær SMTP-gatewayport SMTP-timeout Godkendelse Server kræver godkendelse Bruger-id Adgangskode IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) IP-adressefelt numerisk indtastning (25*) numerisk indtastning 5 30 (30*) overskrift Ja Nej* tekstindtastning tekstindtastning i alm. tekst? hvis nej, bekræft Den numeriske indtastning for timeout består som standard af et interval på 5 til 30 sekunder. Svaradresse tekstindtastning Dette element er påkrævet. Emne tekstindtastning Meddelelse tekstindtastning Tekstindtastningsfeltet er begrænset til 512 tegn. Send mig en kopi Maks. -størrelse Meddelelse om fejl i størrelse Begræns destinationer Indstilling af web-link Sender en kopi af en tilbage til den, der oprettede en. Angiver maks. størrelse af i kilobyte. s, der fylder mere, sendes ikke. Sender en besked, når en fylder mere end den konfigurerede maks.-grænse. Sender kun en, hvis adressen indeholder domænenavnet, f.eks. et firmas domænenavn. Der kan kun sendes s til det angivne domæne. Vises aldrig* Aktiveret som standard Deaktiveret som standard Altid aktiveret numerisk indtastning overskrift Brugeren skal godkendes. Server Angiver servernavnet. tekstindtastning F.eks.: server.min.dk Angiv 0 (nul) for ingen grænse. Der er en begrænsning på ét står altid foran tekstfeltet. For eksempel sendes en kun, hvis adressen slutter Netværk/porte 30

31 Login Adgangskode tekstindtastning Adgangskode til tekstindtastning Sti Definerer stinavnet. tekstindtastning Eksempel: /bibliotek/sti De følgende tegn eller symboler er ugyldige indtastninger i et stinavn: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret streg Basisfilnavn Angiver basisfilnavnet. Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert navn. tekstindtastning billede* Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * stjerne : kolon? spørgsmålstegn < symbol for mindre end > symbol for større end lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn. Web-link tekstindtastning Eksempel: Netværk/porte 31

32 Trådløs Menupunkt Tilstand Netværksnavn Værdier Infrastruktur Ad hoc liste over tilgængelige navne printserver* Standard netværk eller netværk <x> Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport (enten standard netværk eller netværk <x>), hvor x er enten 1 eller 2. PCL SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCLemulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. PS SmartSwitch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScriptemulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. Aktiveret* Deaktiveret Printeren undersøger data på netværksinterfaceforbindelsen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. NPA-tilstand Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Deaktiveret Automatisk* Printeren udfører ikke NPAbehandling. Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. Netværk/porte 32

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com Lexmark C910 Brugervejledning Oktober 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 11 Udskriftshastighed... 12 Hukommelse... 12 Papirhåndtering... 12 Kapitel 2: Forhindring af

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Eduroam mac os x 10.6

Eduroam mac os x 10.6 1 Eduroam mac os x 10.6 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Serie X54x. Brugervejledning. Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Serie X54x. Brugervejledning. Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Serie X54x Brugervejledning August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Indhold Sikkerhedsinformation...11 Om printeren...13

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 XM7100 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere