Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Niels Fog, Erling B. Nielsen, Else-Marie L. Sørensen, Bo Manderup, Heino Hahn, Knud Larsen Poul A. Larsen, Bo Manderup Dagsorden godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side behandling Strategi for udvidet offentligt-privat samarbejde (OPS) på beskæftigelsesområdet Diæt for deltagelse ved valghandlinger Væsentlige ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen Til orientering...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandling Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Proces- og tidsplan for budget Resumé forslaget for præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt, en investeringsoversigt som er 10-årig og et bilag der indeholder de ændringer i driftsbudgettet som er foretaget i forhold til det tekniske budget. Endelig er der foreløbige budgetbemærkninger og takster. Sagsfremstilling forslaget til 1. behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er opstillet på baggrund af budgetforliget af 29. august Som der efterfølgende er orienteret om så er materialet nu opdateret med det reelle tilskud som vanskeligt stillet kommune samt en revideret forventning til lånoptagelse efter modtagelse af afslag på ansøgning om lånedispensationer. Resultatet fremgår af bilaget sammendrag Der budgetteres i 2014 med et overskud på ordinær drift på 110,1 mio. kr., et overskud på det skattefinansierede område på 21,4 mio. kr., men efter afdrag på lån og andre finansielle forskydninger så vil der i 2014 være et forbrug af kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. sammendraget indeholder samtidig en bevillingsoversigt, da bevillingsniveauet i Vordingborg Kommune er udvalgene. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør mio. kr. og er dermed 5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig negativt i budgetperioden. Udgangspunktet er 184,4 mio. kr. i starten af 2014 dette reduceres med mio. kr. om året således at den gennemsnitlige likviditet er 13,5 mio. kr. ved udgangen af Dette skyldes dels at der budgetteres med kasseforbrug i alle årene og dels at det forventes at en del af den samlede overførsel på anlægsprojekter realiseres i de kommende år. Overførslen på anlægsprojekter forventes således at falde fra 100 mio. kr. i 2013 til 50 mio. kr. i Den foreslåede låneoptagelse på 18 mio kr. i 2014 og 15 mio kr. i er lavere end tidligere forventninger og derfor medvirkende til at likviditeten forringes, men til gengæld betyder det en netto gældsafvikling i budgetperioden på 94,9 mio kr. Det tekniske budget er udgangspunktet for budgetforslaget. forliget betyder at der er foretaget en række justeringer i forhold til det tekniske budget. Ændringerne i driftsbudgettet fremgår af bilaget Specifikation af ændringer. forliget indeholder en 10-års investeringsplan som medfører at enkelte projekter er flyttet eller justeret i forhold til den senest vedtagne investeringsoversigt. Ligeledes ar en række nye anlægsprojekter prioriteret i perioden I bilaget Investeringsoversigt er kun den prioriterede liste med anlægsprojekter. Der er således ikke en oversigt over ændringerne i investeringsoversigten. Bilaget bemærkninger indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med de vedtagne budgetrammer samt at det på enkelte områder ligeledes vil medføre en justering af teksten i bemærkningerne, hvis der ændres i budgettet. Tilsvarende kan målsætningerne i budgetbemærkningerne ændres. Sidste bilag er en oversigt over de foreløbige takster som var forelagt udvalgene inden sommerferien. Takster på Socialudvalgets område vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen. Forslag til budget udsendes til de høringsberettigede parter fredag den 6. september 2013 og fristen for høringssvar er torsdag den 19. september 2013,kl

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben sammendrag 1. behandling.pdf 94154/13 2 Åben Investeringsoversigt 1. behandling.pdf 94156/13 3 Åben Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget 94007/13 4 Åben bemærkninger 2014.doc 93819/13 5 Åben Takster /13 Indstilling Borgmesteren indstiller, at budgettet oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Poul A. Larsen, Bo Manderup Indstillingen anbefales. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Strategi for udvidet offentligt-privat samarbejde (OPS) på beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Borger- og Arbejdsmarkedssekretariatet - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Resumé Vordingborg Kommune har siden 1. april 2011 gennemført et samarbejde med privat aktør om jobcenterets indsats over for målgruppen af sygedagpengemodtagere. Samarbejdet er efterfølgende udvidet til dele af den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere. Aftalen med den private aktør udløber 31. marts 2014 med endelig opgørelse af resultater og afregning et halvt år senere. På grundlag bl.a. af erfaringerne fra det igangværende OPP lægges op til politisk drøftelse af, om der er grundlag for at udvide samarbejdet med private aktører i form af udvidet offentlig-privat samarbejde (OPS) på andre dele af beskæftigelsesområdet. Hvis der skal gennemføres udvidet OPS på beskæftigelsesområdet forudsætter det, at der forinden gennemføres et offentligt udbud. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har siden 1. april 2011 gennemført et offentligt-privat partnerskab (OPP) på sygedagpengeområdet med særlig fokus på lange sygedagpenge over 52 uger med Falck Jobservice A/S. Udvalget vil forud for dagens møde modtage en orientering om de foreløbige resultater fra og erfaringer med dette samarbejde. Samarbejdet med Falck Jobservice er baseret på en no cure, no pay -model. Indsatsperioden udløber den 31. marts 2014 og et halvt år senere sker den endelige opgørelse af resultaterne af indsatsen og afregning med Falck Jobservice. Gennem dette OPP har det været muligt at tilføre ekstra ressourcer til indsatsen for at effektivisere opfølgningen over for de lange sygedagpengesager - primært til ekstra medarbejderressourcer, kompetenceudvikling af medarbejderne, øget ledelsesrådgivning og -sparring. Populært kan det siges, at Vordingborg Kommune gennem dette OPP har indliciteret nogle af de fordele, en privat virksomhed kan have frem for en offentlig - bedre investeringsmuligheder, sikring af kompetencer til organisations- og medarbejderudvikling, alternative erfaringer med organisering og ledelse m.v. Inden det igangværende samarbejde udløber, bør der gennemføres en politisk drøftelse af, om det tætte samarbejde med en privat aktør skal videreføres og udvides til andre dele af den kommunale beskæftigelsesindsats. Det vil forudsætte et offentligt udbud af opgaven, og forud herfor bør der udarbejdes en strategi for en sådan udvidelse og afklaring af rammerne herfor? Herunder ønskes en politisk stillingtagen til bl.a. følgende spørgsmål: 1) Hvilke dele af den kommunale beskæftigelsesindsats vil være særligt egnet til et udvidet OPS? 2) I hvilket omfang vil en udvidet OPS kunne gennemføres under no cure, no pay -modellen, hvor den private aktør bærer den fulde risiko i forhold til sin investering i samarbejdet? 3) Vil der - hvis det er nødvendigt - være opbakning til en egentlig samdrift i et fælles kommunaltprivat selskab, hvor kommunen gennem en investering påtager sig en del af den økonomiske risiko? 4) Hvilken myndighed kan og vil Vordingborg Kommune overgive til et eventuelt OPS - herunder afklaring af myndighedsrolle i forhold til borgerne? 5) Hvilken beslutningskompetence kan og vil Vordingborg Kommune overgive til et eventuelt OPS - herunder afklaring af ledelseskompetence i forhold til medarbejdere, beslutningskompetence i forhold til nedlæggelse/oprettelse af enheder (geografisk/institutionsmæssigt), indgåelse af aftaler med 3. part, politisk beslutningskompetence i forhold til løbende politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen, udarbejdelse af beskæftigelsesplaner osv.? 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ) Mulig kontraktperiode - hvor lang tid kan og vil den nuværende og den kommende kommunalbestyrelse binde fremtidige kommunale politikere? Hvis der på grundlag af den politiske drøftelse af disse spørgsmål viser sig, at der er politisk opbakning til at arbejde frem mod et udvidet OPS, skal de nærmere rammer herfor konkretisere og beskrives, og der skal udarbejdes en procesplan for det videre forløb. Her skal det sikres, at der sker medinddragelse af de relevante medarbejdergrupper - både i tilrettelæggelse af proces og beslutning. Det er afgørende vigtigt, at det sikres de fornødne økonomiske og juridiske fundament for forberedelse og gennemførelse af en eventuel udbudsproces. Herunder skal det sikres, at der tilvejebringes økonomi til at købe juridisk advokatbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale. Med dette udgangspunkt forelægges sagen til en indledende drøftelse i udvalget. Det forudsættes, at der - hvis det besluttes at arbejde videre med sagen - efterfølgende vil blive udarbejdet et mere uddybet grundlag for en beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen. Indstilling Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at at udvalget har en indledende drøftelse af strategi og rammer for et udvidet OPS på beskæftigelsesområdet, udvalget forelægger sin foreløbige indstilling til drøftelse og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt med den bemærkning, at der skal arbejdes videre med såvel økonomisk og juridisk undersøgelse med henblik på et udbud snarest muligt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Poul A. Larsen, Bo Manderup Sagen sendes tilbage til behandling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Diæt for deltagelse ved valghandlinger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Diana Ehlers Lovgrundlag LBK nr. 127 af 11. februar 2013 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg VEJ nr af 29. august 2013 Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Sagsfremstilling I henhold til valgloven ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. I følge en lovændring i 2012 kan Kommunalbestyrelsen nu beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan højst udgøre 1975,00 kr. pr. dag. Diætbeløbet udgør 395 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der det dobbelte af det for det pågældende år gældende diætbeløb, dvs. i 2013, 790 kroner pr. dag. Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan dog højst udgøre kr. pr. dag. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af de hverv, der nævnes i bestemmelsen (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere eller tilforordnede vælgere). Kommunalbestyrelsen kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af indehaverne af et givet hverv. F.eks. kan kommunalbestyrelsen ud fra belastningen på det enkelte afstemningssted beslutte, at der kun for de medvirkende ved visse afstemningssteder ydes et andet diætbeløb. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af den virksomhed, den pågældende persongruppe udøver i forbindelse med et valg. F.eks. kan kommunalbestyrelsen ud fra belastningen ved afstemningen på valgdagen og valgaftenen beslutte, at de personer, der medvirker til begge typer opgaver, skal ydes et andet diætbeløb end de personer, der medvirker til f.eks. fintællingen. For medarbejdere der deltager i forberedelsen, koordinering, gennemførelsen og fintælling af valget er der indgået en lokalaftale med HK. Det er valgsekretariatets vurdering, at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere yder en stor indsats som med rimelighed bør belønnes. Da det har været praksis i mange år at udbetale almindelige diæter (1 diæt for deltagelse under 4 timer og dobbelt diæt for deltagelse over 4 timer pr. dag) samt kørselsgodtgørelse for afhentning og tilbagelevering af valgmateriale, vurderes det rimeligt at fastholde diæt m.v. på det hidtidige niveau. Økonomi Økonomistaben skal bemærke, at der ved seneste budgetopfølgning er rapporteret om forventet merforbrug på kr. på konto for valgafholdelse. Ved seneste afholdte valg beløb udgifterne til diæter sig til kr. Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at at der fortsat ydes diæt for deltagelse i valghandlinger der ydes 1 diæt for deltagelse under 4 timer og en dobbelt diæt for deltagelse over 4 timer pr. dag, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at der fortsat ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med afhentning og aflevering af valgmateriale. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Poul A. Larsen, Bo Manderup Indstillingen anbefales. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Væsentlige ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Helle Munk Lovgrundlag Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen Resumé Offentlighedsloven af 1987 afløses pr. 1. januar 2014 af ny offentlighedslov, som viderefører en stor del af den tidligere lovs principper og bestemmelser, men som også indeholder en lang række væsentlige ændringer. I lyses af den nye offentlighedslov er der følgende ændringer med særlig interesse for den kommunale virksomhed. Sagsfremstilling Folketinget har den 4. juni 2013 vedtaget Lov om offentlighed i forvaltningen. Loven træder i kraft pr. 1. januar Den nye offentlighedslov udbygger den hidtil gældende offentlighedslovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Ændringer af særlig interesse for kommunen er som følgende: Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde: Loven vil pr. 1. januar 2014 også omfatte KL og Danske Regioner. Herudover ændres loven således, at al virksomhed, der udøves af selskaber, hvor mere end 75 % af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder nu også er omfattet af reglerne i loven. Det betyder fremadrettet, at Vordingborg Forsyning som aktieselskab også omfattes af reglerne. Kapitel 2: Identifikationskravet: Med den nye lov vil kravene til identifikation af den sag, hvori man ønsker aktindsigt blive lempet. Hidtil har der været krav om, at man ret præcist skulle angive, hvilken sag man ønskede aktindsigt i. Fremover vil det være tilstrækkeligt at angive et tema for, hvad der søges aktindsigt i, dog sådan at man stadig skal bidrage med tilstrækkelige oplysninger til, at en sag kan identificeres, uden at der dog i den forbindelse er krav om, at man angiver andet end et tema til hvad aktindsigten skal gælde. Bestemmelsen om, at en offentlig myndighed ikke har pligt til at udarbejde nye dokumenter i forbindelse med en aktindsigtsbegæring, opretholdes. Dataudtræk og indsigt i databeskrivelser: Med lovændringen indføres en ret til at få foretaget en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser (også kaldet dataudtræk) ved få og enkle dataudtræk. Denne ændring er dog betinget af, at dataudtrækket kan foretages ved enkle kommandoer, (dvs. uden brug af væsentlige ressourcer), og at udtrækket, hvis det indeholder fortrolige oplysninger omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser kan anonymiseres ved enkle kommandoer. Meroffentlighedsprincippet: Med lovforslaget er der pligt til for myndigheden, i hvert enkelt tilfælde at overveje, om man vil give aktindsigt i videre omfang end man iflg. loven er forpligtet til. Fremover vil der være pligt til at overveje i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens Kapitel 3: Journaliseringspligt: Tidligere har det været god forvaltningsskik at journalisere dokumenter. Med den nye lov er der pligt til at journalisere. Dvs. dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres. Indførelse af postlister: 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det fremgår af aftalen, at Økonomi- og Indenrigsministeren efter forhandling med den enkelte kommune kan træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen skal udfærdige en fortegnelse (postliste) over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos kommunen eller afsendt af kommunen. Kapitel 4: Aktindsigt: I relation til reglerne om aktindsigt betyder lovændringen endvidere, at der fremover vil være adgang til aktindsigt i visse oplysninger i den øverste ledelseskontrakt, om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v., ligesom der fremover skal gives aktindsigt i interne faglige vurderinger, som foreligger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag, eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en offentligt ansattes kalender. Der har været en del debat i medierne om især denne ændring, som dog ikke har den store kommunalretlige betydning: undtagelse af interne dokumenter og oplysninger, som udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der konkret er grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand samt Endelig er der adgang til at undtage dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske og politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. Interne dokumenter: Interne dokumenter skal fortsat være undtaget fra aktindsigt. Dog er der den ændring, at den kreds af interne dokumenter, der skal være aktindsigt i, udvides til også at omfatte dokumenter, der indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte områder. De nærmere regler herfor vil blive fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeren efter forhandling med KL og Danske Regioner. Kapitel 5: Tidsfrist: En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 dage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Svarfristen er pt. 10 dage. Afslag på aktindsigt: Der indføres en generel adgang til, at en offentlig myndighed kan afslå en anmodning om aktindsigt, hvis det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at imødekomme den. Hertil skal dog tilføjes, at der skal være tale om et enormt ressourceforbrug for at kunne afslå aktindsigt. Generelt: Det bemærkes, at der i henhold til lov og cirkulæreprogrammet er en forventning om, at den nye offentlighedslov medfører flere og mere ressourcekrævende anmodninger om aktindsigt. Kommunerne kompenseres herfor og Vordingborg Kommunes andel skønnes at udgøre ca kr. i 2014 og overslagsårene. Fællessekretariatet vil i løbet af efteråret 2013 sørge for, at der bliver gennemført kompetencepakke (r) Ændringer om regler for aktindsigt. Fællessekretariatet vil naturligvis samtidig sikre, at ændringerne bliver kommunikeret ud internt i organisationen. Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen om ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen tages til efterretning. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Niels Fog, Bo Manderup Henrik Holmer deltog ikke i sagens behandling. Udsat til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11/ Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Poul A. Larsen, Poul A. Larsen, Bo Manderup, Bo Manderup Indstillingen tiltrådt. I de tilfælde, hvor der meddeles afslag på anmodning om aktindsigt vil Kommunalbestyrelsens medlemmer blive orienteret herom. Sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Poul A. Larsen, Bo Manderup Udvalget er enige om, at kandidater til det kommende kommunalvalg får mulighed for at deltage i et åbenthus arrangement på et af kommunens skoler. Mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. september 2013 starter umiddelbart efter fællesmødet med MED-Hovedudvalget. Det planlagte temamøde for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23. oktober 2013 aflyses. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt behandling 1. sammendrag 1. behandling.pdf (94154/13) 2. Investeringsoversigt 1. behandling.pdf (94156/13) 3. Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget (94007/13) 4. bemærkninger 2014.doc (93819/13) 5. Takster 2014 (93818/13) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Henrik Holmer Poul A. Larsen Birgitte Steen Jørgensen Niels Fog Erling B. Nielsen Else-Marie L. Sørensen Bo Manderup Heino Hahn Knud Larsen 13

15 Bilag: 1.1. sammendrag 1. behandling.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 11. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94154/13

16 forslag Beløb i kr prisniveau B u d g e t o v e r s l a g forslag SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Miljø- og Klimaudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Miljø- og Klimaudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Sammendrag fra system Intern Økonomi, d. 5. september 2013

17 Bilag: 1.2. Investeringsoversigt 1. behandling.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 11. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94156/13

18 Investeringsoversigt Prisniveau Beløb i hele kr. 5. september 2013 år Samlet resultat Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Byggemodning ved afkørsel Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihallerne) Ny proces for administrationsbygning Nye lokaler til Cantabile Socialudvalg Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang Teknikudvalg Bogø Havn - asfaltering på havnepladen 300 Bogø Havn - rev. af mole ifb. nyt ledeværk Busanlæg på Chr. Richardtsvej 600 Busanlæg på Stege rutebilstation Bygningsvedligeholdelsespulje Cykelstiplan Cykelstiplan for købstæderne 300 Elektronisk P-infosystemer i Vordingborg Energibesparende foranstaltninger Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Gadebelysning, investeringsramme Havnerenovering, pulje Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af færgelejet på Bogø 750 Istandsættelse af grusveje Kalvehave Havn, renovering Klintholm Havn, ny bådebro i fiskerihavn 350 Klintholm Havn, toiletbygning 350 Kryds Udbyvej/Klintevej - svingbaner m.m Kryds Ulvshalevej/Katedralvej - sikr. kryds 400 Side 1

19 år Krydsning af Næstvedvej Masnedsund Havn - istands. og renover Nordhavnen - oprensning og udskiftning Ny Ndr. Vindingevej Opgradering af busstoppesteder Renovering af Københavnsvej Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering af færgen IDA Renovering af krydset Valdem./Badstueg. 697 Spuns, Langelinie i Stege 400 Stege Havn, renovering Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Trafiksikkerhed Vand i Kiirkeengen Vejafvanding, skift af afløbsledninger Vejbidrag Ugledigevej - udvidelse af vej 900 Ørslevvej - delt sti og fartdæmpere Miljø- og Klimaudvalg Anlæg af ny Blå Flag Strand 520 By- og områdefornyelse, Køng -313 Grøn Vækst-pulje Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Klima- og Varmeplan Kystsikring på Farø Medfinansiering af byfornyelsesramme Miljømålslov - øvrige projekter Pulje til landsfornyelse Pumpelag i Masnedsund Renovering af Frederiksmindeanlægget 500 Renovering af parker og grønne områder Renovering af udendørs idrætsanlæg Strandprojekt på Ore Strand Supplerende arbejder, indsatspuljen Udlæg i fb med Vandoplandsplan -516 Vand, natur og overfladevand (tilpasning) Børne-, Unge- og Familieudvalg Børnehaven Parkhaven flyttes Nedrivning af bygning, Marienberg Skole Side 2

20 år Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling Renovering af Bårse Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling, SFO Renovering af Marienberg Skoleafdeling Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Renovering af Stege Skoleafdeling Renovering af Stensved Skoleafdeling Udbygning af Præstø Skoleafdeling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Flexhallen i Stege Idrætsbaner i fb med ny hal Ny sportshal i Vordingborg Ny svømmehal - undersøgelse 500 Nyt fælles bibliotekssystem 753 Side 3

21 Bilag: 1.3. Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 11. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94007/13

22 Ændringer i budgettet som følge af budgetforliget af 29. august 2013 samt beslutning i ØPU 4. september Administrationsanalysen og digitaliseringsstrategien, reduktioner som følge af indkøbsbesparelser, energibesparelser på IT-udstyr og en lille rammebesparelse i administrationen ØÆ1 Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge. (Sundhedsudvalget) ØÆ2 Aktivitetsbestemt medfinansiering ØÆ3 Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge. (Socialudvalget) ØÆ4 Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge. (Psykiatriudvalget) ØÆ5 Øget undervisningtillæg til lærere, ressourcer til overhead klassetrin samt udgifter vedr. frie grundskoler og udfasningen af 60-årsreglerne ØÆ6 Implementering af folkeskolereformen FÆ4 Drift af mobile toiletvogne FÆ5 Drift af tunnel under Mønvej Ekstrabevilling til Vordingborg erhvervsudvikling Forsamlingshuse Reduktion af Udvikling og Markedsføringspuljen -430 til afholdelse af DM i cykelløb 430 I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

23 Bilag: 1.4. bemærkninger 2014.doc Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 11. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93819/13

24 bemærkninger 2014 Indhold Sundhedsudvalget...3 Oversigt over udvalgsområde...3 Generelt...4 Målsætning...8 Teknikudvalget...9 Oversigt over udvalgsområde...9 Generelt...10 Målsætning for Bygningsvedligeholdelse...13 Målsætning for Vej- og Trafikområdet...14 Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse...14 Mål og visioner for Vej- og Trafikområdet...14 Væsentlige anlægsprojekter...15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...16 Oversigt over udvalgsområde...16 Væsentlige anlægsprojekter...19 Målsætning...19 Psykiatriudvalget...20 Oversigt over udvalgsområde...20 Generelt...21 Målsætning...23 Vision...23 Socialudvalget...24 Oversigt over udvalgsområde...24 Generelt...25 Pension & Boligstøtte...27 Målsætning...27 Væsentlige anlægsprojekter...28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget...29 Oversigt over udvalgsområde...29 Generelt...31 Målsætning...35

25 2 Mål og visioner for beskæftigelsesområdet...36 Væsentlige anlægsprojekter...36 Miljø- og Klimaudvalget...37 Oversigt over udvalgsområde...37 Generelt...38 Målsætning for Naturområdet...40 Mål og visioner for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet...41 Væsentlige anlægsprojekter...41 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget...42 Oversigt over udvalgsområde...42 Generelt...43 Målsætning...44 Væsentlige anlægsprojekter...45 Børne-, Unge- og Familieudvalget...47 Politikområde Børn og Familie...47 Generelt...48 Målsætning...49 Mål for Børne- og Familieområdet i Politikområde Skoler...51 Opgaver...51 Målsætning...53 Politikområder Dagtilbud...56 Oversigt over udvalgsområde...56 Generelt...56 Målsætning...57 Væsentlige anlægsprojekter...57

26 3 Sundhedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift ramme Andre faste ejendomme Kommunal genoptræning og vedl.holdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere ramme Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsomr ramme 3 Anlæg Sundhedsudvalget i alt = Udgift, - = Indtægt Opgaver Sundhedsudvalget består af politikområdet Sundhed. Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

27 4 Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer væsentligt kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger nr. 92 ud af 98 kommuner mht. middellevetid. På lang sigt er der både er økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret tilbud, der samtidig mindsker social ulighed i sundhed. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den målrettede ydelse skal ofte gives i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsaktører som rusmiddelcenter eller træningsenhed og næsten altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. Forebyggelse på tværs i kommunen Kommunernes største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven løses kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver, hvordan dette kan praktiseres. Stigende ældrebefolkning Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende 10 år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Faktaboks - 26% ryger dagligt - 22% har en risikabel alkoholadfærd - 39% er fysisk aktive mindre end 30 min. om dagen - 18% vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred - 7% har diabetes/sukkersyge - 27% har slidgigt - 17% er svært overvægtige - 20% oplever et højt stressniveau - På en liste over middellevetid placerer Vordingborg Kommune sig i den tunge ende, som nr. 92 ud af 98 (Kilde: Sundhedsprofilen 2010 for Vordingborg Kommune. Ny sundhedsprofil offentliggøres primo 2014) Fokus på det nære sundhedsvæsen Mange borgere i Vordingborg Kommune vil med Region Sjællands sygehusplan få endnu længere til et specialiseret sygehustilbud. Derfor er kapacitets- og kvalitetsopbygning nødvendig, så sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller lægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv, lokal rehabilitering. For de sygeste og mest ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud tilbydes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje.

28 5 Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunens udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling er stigende, og årsagerne er uklare. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje, og arbejder gennem KL for en mere gennemsigtig afregningsmodel med incitamenter der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Tabel 1: Den store stigning i 2012 skyldes reform af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Den reelle merudgift er 3,8 mio. kr. svarende til 2,4%. Tabel 2: Tandsundhed, mælketænder

29 6 Tabel 3: Tandsundhed, blivende tænder Tabel 4: Udvikling i antallet af genoptræningsplaner ( 140, efter sygehusbehandling)

30 7 Tabel 5: Udvikling i søgning til misbrugsbehandling Tabel 6: Udvikling i antallet af sundhedsplejens behovssamtaler Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling. Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2011) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning

31 8 Målsætning I henhold til Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune skal sundhed og forebyggelse være en naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg bør være tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold. Mål og visioner for sundheds-området Sundhedsområdets overordnede mål er derfor: Sundere rammer om borgernes liv afspejler sig i en forbedret sundhedsprofil i Forbedringen gælder i særlig grad forekomst af social ulighed i sundhed. Forebyggelse og sundhedsfremme får større fokus i alle kommunens forvaltningsområder og kan aflæses i konkrete indsatser for borgere og ansatte i kommunen. Der arbejdes mod målene gennem følgende indsatsområder: Mere sundhed i hverdagslivet. Flere og bedre tilbud til de mest udsatte. Forebyggelse af og flere tilbud til kronisk syge.

32 9 Teknikudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 80,3 93,2 92,6 93,7 93,1 93,1 Politikområde Bygningsvedligeholdelse ramme 1 7,3-2,3-3,0-3,6-4,0-4,0 Jordforsyning, bolig- og erhvervsformål 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Faste ejend., vedligeholdelses- og effektiviseringspulj. 7,0-2,2-2,9-3,5-3,9-3,9 Faste ejendomme, beboelse - -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Andre faste ejendomme 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturområdet ramme 1-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Jordforsyning, offentlige og ubestemte formål -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Politikområde Vej- og Trafikområdet ramme 1 63,5 88,5 88,6 90,3 90,1 90,1 Faste ejendomme, offentlige toiletter 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Fælles formål, trafiktælling, maskiner, vejpersonale 24,4 22,7 15,9 17,3 17,1 17,0 Arbejder for fremmed regning 0,1-1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Driftsbygninger og pladser 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 Parkering - 0, Vejvedligeholdelse 7,5 5,5 10,6 10,7 10,8 10,8 Belægninger 0,4 25,0 24,4 24,4 24,4 24,4 Kollektiv trafik, administration 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Busdrift 20,2 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 Færgedrift 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Havne, Klintholm havn 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Lystbådehavne - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Befordring af elever i grundskolen 8,4 7,5 8,8 8,8 8,8 8,8 ramme 2 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Vintertjeneste 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 ramme 3 Anlæg 54,0 43,5 32,4 46,2 43,6 0,8 Teknikudvalget i alt 134,3 136,7 125,0 139,9 136,7 93, + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknikudvalget består af 2 politikområder, Bygningsvedligeholdelse; herunder naturområdet og Vej- og Trafikområdet. Politikområdet Bygningsvedligeholdelse; herunder naturområdet har følgende ansvarsområder: Jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv, offentlige formål, landbrugsarealer, forpagtning og ubestemte formål Faste ejendomme fælles formål herunder vedligeholdelsespulje og tværgående effektiviseringspuljer Faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme.

33 10 Politikområdet Vej og Trafik har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Drift af offentlige veje og grønne områder Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Færge og havnedrift Anlæg på vejområdet Generelt Faktaboks Vordingborg Kommune råder over ca. 140 Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV - arbejder ejendomme med (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering af vedligeholdelsesarbejder ca etage tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de m2. kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og bliver løbende Vordingborg revideret/opdateret i kommunens digitale kommune har vedligeholdelsesdatabase. Der arbejdes efter en rullende 5 års opnået plan. APV arbejder tager afsæt i gennemført APV fra 2011 og energibesparelser arbejderne prioriteres og udføres i samarbejde med kommunens på samlet 3.4 mill. stab for HR/Personale. Bygningsvedligeholdelse kr. mod en investering på 26 mill. fra 2008 Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og Dette svarer boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav aktivitet. til en CO2 Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning reduktion af på ca. udbudsmateriale for grundsalg. Andre arealer, herunder 3000 ton. vedligehold af offentlige områder, forpagtning m.v. ligger Vordingborg i Natursekretariatets regi. kommune råder over erhvervsarealer i Faste ejendomme omfatter blandt andet boligudlejning og anden større eller mindre udlejning. Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet omfang i udlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt forsøges afhændet. Naturområdet Vordingborg, Ørslev, Stensved, Præstø og Stege. Landbrugsarealer. Der bortforpagtes 186 ha landbrugsjord fordelt på 46 forpagtningsaftaler. Arealerne er erhvervet med henblik på senere udstykning til boligformål eller erhvervsarealer. Administrationen omfatter annoncering og udbud, udarbejdelse af forpagtningskontrakter og opkrævning af forpagtningsafgift. Kolonihaver. Der udlejes 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Administrationen omfatter vedligeholdelse af en venteliste, udfærdigelse af lejekontrakter, vandforsyning og renovation samt vedligeholdelse af stier og beplantninger.

34 11 Vej- og Trafikområdet Vordingborg Kommune har et meget stort vejnet. Vej- og Trafiksekretariatet står for vedligeholdelse af hele vejnettet, herunder renhold, samt pasning af rabatter m.m. Vej- og Trafiksekretariatet er endvidere vejmyndighed på både offentlige veje, og private fællesveje i kommunen. I 2013 blev arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje implementeret og evalueret, som udgangspunkt for effektiv planlægning af driftsopgaver. Beskrivelserne vil i de kommende år, afstemmes efter budgetter og politiske prioriteringer. Trafiksikkerhed er generelt et emne, som der bruges store ressourcer på i Vordingborg. Der er i 2012 udarbejdet en ny Trafiksikkerhedsplan for hele Vordingborg Kommune, så nye projekter fremover kan prioriteres i forhold til hinanden, samtidigt med at uheld og trafikmængder bliver analyseret. Områdefornyelsen i Vordingborg by er færdiggjort i Algade, Kirketorvet og Voldgade/Karolinegangen har fået et løft, og skabt en dynamisk bymidte. Der vil fortsat være anlægsprojekter der bidrager til, at skabe større sammenhæng i Vordingborg by. Havneområdet er inde i sidste fase, i en større omstrukturering, så de kommunale havne fremover bliver organiseret i Vordingborg Havne. Der er også planer om istandsættelse og udvidelse, af flere af de kommunale havne. Derudover er der særlig fokus på Vesthavnen i Vordingborg, som udbygges. Vej- og Trafiksekretariatet vil være særligt involveret i forbindelse med Fehmern Bælt-projektet, samt ændringer vedrørende jernbanen og problematikken omkring Storstrømsbroen. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Antallet af trafikuheld er faldende i Vordingborg Kommune Vej og Trafik beskæftiger ca. 80 medarbejdere Der er 27 havne i kommunen, hvoraf 17 er kommunale havne Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr. Der er i 2013 indgået 4-årige aftaler om vedligeholdelse af ca. ¼ af kommunens broer og broværker. I 2013 blev der lavet en ny busplan for den kollektive trafik. Denne giver flere, og mere fleksible busser. Busplanen medfører bl.a. flere afgange på forskellige buslinjer, samt billigere flexture. Vej- og Trafik har i 2013 ansøgt om støtte i Trafikstyrelsen, til forbedret busdrift. Sygefraværet i Vej og Trafik (2012: 4,27 %) ligger fortsat lavere end kommunen i øvrigt (2012: 5,24 %).

35 12 Figur 1 - Kilde ECO nøgletal Figur 1 viser, at Vej- og Trafiksekretariatet har forholdsvis lave udgifter til drift af veje i Vordingborg Kommune, pr. indbygger i perioden Det høje udgiftsniveau i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift.

36 13 Figur 2 - Kilde: ECO nøgletal Figur 2 viser det samme billede som figur 1. Denne figur viser endvidere, at udgiften ligeledes er relativt lav, når der fokuseres på driften pr. meter vej. Den høje værdi i 2010 skyldes en hård vinter. Figur 3: Udvikling i skadegraden ved trafikuheld i perioden Figur 3 viser udviklingen i skadesgraden ved trafikuheld i perioden , samt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning på en 40 % reduktion frem til 2012 med udgangspunkt i tallene fra Set henover hele perioden fra har Vordingborg Kommune opnået en reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. Målsætning for Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Målsætningerne er derfor, at: der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligehold- og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. projekter, inden udførelse, afstemmes med politiske beslutninger, således at der alene investeres i ejendomme der er sikret en fortsat anvendelse.

37 14 Målsætning for Vej- og Trafikområdet Som næste skridt i udarbejdelse af en digital driftsplan, og i forlængelse af implementering af arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje, vil der i 2014 være fokus på udarbejdelse af et kvalitetsstyringssystem, der understøtter og sikrer, at opgaverne løses som aftalt og så effektivt som muligt. Ligeledes vil der være fokus på at gennemgå hele maskinparken og planlægge, hvordan udskiftning og vedligehold af materiel kan ske fremover. Der vil være konstant fokus på nedbringelse af antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen, dette for at opfylde kommunens målsætning, om en reduktion af antallet af tilskadekomne. Særligt ønskes størst mulig tryghed for de lette trafikanter. Veje og broer skal være i en stand, så der ikke er risiko for uheld for trafikanterne. Dette skal samtidigt udføres så effektivt som muligt. Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen, som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Der er fortsat fokus på at gøre det mere attraktivt, at benytte kollektiv trafik. Dette vil blandt andet ske ved samarbejde med Movia/Flextrafik, samt ved bedre information. Målsætningerne er derfor, at: der udarbejdes et kvalitetsstyringssystem i forbindelse med løsning af driftsopgaver der skal udarbejdes driftsplaner for både arbejdets udførelse og for materiellet anlægsprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomien antallet af tilskadekomne skal nedsættes og trygheden forbedres for alle trafikanter der er indgået funktionskontrakter for vedligehold af cykelstier der er indledt samarbejde med relevante interessenter om gennemførelse af cyklistkampagner borgerinddragelse og høringer i videst muligt omfang belægningsprocenten på busområdet øges i de kommende år. Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse Inden 1. januar 2014 er der udarbejdet prioriteret plan for gennemførelse af bygningsvedligehold og APV arbejder for Der er i 2013 udarbejdet og godkendt strategi for energibesparende foranstaltninger. Denne strategi følges op af ny handleplan for energibesparende foranstaltninger og der vil således, i 2014, blive arbejdet hen mod de mål og visioner opstillet i strategi og handleplan. Mål og visioner for Vej- og Trafikområdet Inden 1. maj 2014 er der udarbejdet driftsplaner for arbejdets udførelse samt materielplaner Ultimo 2014 er der udarbejdet et oplæg til kvalitetsstyringssystem i forbindelse med planlægning og løsning af driftsopgaver. Der er et fald i antallet af tilskadekomne fra perioden til Ultimo 2014 er der indgået funktionskontrakter på cykelstierne, med start i I løbet af 2014 har Vej og Trafik iværksat cyklistkampagne i samarbejde med fagsekretariaterne Sundhed og Skoler.

38 15 Sygefraværet i Vej og Trafik skal fortsat ligge lavere end kommunen i øvrigt, og der skal være en forebyggende indsats mod stress. Projektet om Fremtidens Havne er under fortsat implementering. Væsentlige anlægsprojekter Bygningsvedligeholdelsespulje: Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt energiledelse, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er nu en integreret del af bygningsvedligehold, og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2014 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,6 mio. kr. med en forventet besparelse på 0,60 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. tilfalder kommunekassen. Der arbejdes primært med solcelleanlæg, varmepumpeanlæg og projekter med baggrund i kommunens energimærkning af ejendomsporteføljen. Handicappolitisk handleplan, forbedring af tilgængelighed og teleslyngeanlæg: Der er i 2014 afsat 1,0 mio. kr., og der gennemføres tilgængelighedsarbejder specielt på skoler og offentlige bygninger. Arbejdet koordineres og prioriteres i samarbejde med handicaprådets repræsentanter. Vej og Trafik har ansvaret for mange anlægsprojekter, og følgende projekter repræsenterer kun de væsentligste i 2014: Vesthavnen. Havnen udvides med 135 meter ny kaj og havneområde på m2. Næstvedvej. I 2014 vil projekteringen af oplægningen af Næstvedvej gennemføres. Trafiksikkerhed. Der gennemføres fortsat anlægsprojekter for at følge op på de seneste års indsatser på trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, og ambitionerne i trafiksikkerhedsplanen. Cykelstiplan. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler. Inden arbejderne med cykelstierne starter i 2014, bliver prioriteringerne opdaterede, så de er tilpasset den nye skolereform. Istandsættelse af broer og tunneler. Arbejdet med istandsættelse af broer og tunneler vil fortsætte. Klasse 6 veje. Arbejdet med, at sætte de dårligste klasse 6 veje i stand fortsætter.

39 16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 311,5 327,8 301,1 299,8 296,4 296,1 ramme 1 286,2 300,5 272,6 269,8 266,4 266,1 Andre faste ejendomme 0,1-2,0-1,9-1,9-1,9-1,9 Driftssikring af boligbyggeri 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Redningsberedskab 12,2 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 Andre kulturelle opgaver 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 1,2 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politisk organisation - fælles formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 Kommissioner, råd og nævn 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Valg m.v. 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administrationsbygninger 8,7 11,1 7,7 7,7 5,5 5,5 Sekretariat og forvaltninger 191,1 138,6 114,4 113,3 112,7 112,7 Fælles IT og telefoni 0,0 1,3 24,4 24,4 24,4 24,4 Administration vedrørende jobcentre 23,3 21,9 21,8 21,6 21,6 21,6 Administration vedrørende naturbeskyttelse 3,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 9,6 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 Byggesagsbehandling 0,0-0,7-0,7 0,5 0,5 0,5 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,0 11,8 11,7 11,6 11,6 11,6 Det specialiserede børneområde 0,0 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - 0,1 16,0 14,5 14,5 14,5 14,5 Turisme 6,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Erhvervsservice og iværksætteri 5,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Løn- og barselspuljer - 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne forsikringspuljer 1,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 RENGØRING 17,0 15,7 18,0 18,2 18,4 18,4 BUDGETPULJER 0,0 27,3 2,2-0,5-1,1-1,3 ramme 2 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 Tjenestemandspension 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 ramme 3 - Anlæg 33,9 8,4 8,7 40,3 38,9 0,0 Udvalget for Økonomi, Planl. og Udvikl. i alt 345,4 336,2 309,8 340,1 335,3 296,1 + = Udgift, - = Indtægt

40 17 Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Lønpuljer og tjenestemandspensioner Erhvervsudvikling Turisme og landdistrikter Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2014 på 301,1 mio. kr. mod 327,8 mio. kr. i budget Godt 68% af budgettet er afsat til den administrative organisation, herunder administrationsbygningerne. Omkring 9% er afsat til lønpuljer og tjenestemandspensioner. Herudover er der blandt andet afsat budget til turisme- og erhvervsfremme samt til kommunens beredskab. Da Vordingborg Brandvæsen løser opgaver for andre myndigheder og borgere er 17,8 % af redningsberedskabets virksomhed indtægtsdækket. Under øvrige områder indgår bl.a. en bufferpulje (bevillingsreserve) på 10,9 mio. kr. samt budget til rengøringsløsning på 18,0 mio. kr. vedr. decentrale institutioner samt administrationsbygninger. pulje fra 2013 på 20,0 mio. kr. til finansiering af forventet forbrug af overførsler er ikke videreført i budget 2014.

41 18 Under øvrige områder indgår desuden forventede indkøbsbesparelser på 2,8 mio. kr. og forventede besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning på 6,0 mio. kr. Bl.a. forventes det at indførelse af Obligatorisk Digital Service (Borgerservice m.fl.) vil kunne give besparelser på 2,1 mio. kr. pr. år. De forventede besparelser er lagt som poster under ØPU s område, men vil blive udmøntet på de øvrige fagudvalgs kontoområder. Bevillingsreserve: Den samlede bevillingsreserve udgør 10,9 mio. kr. som fordeles på relevante hovedkonti. Bevillingsreserven er fordelt procentvis på de øvrige hovedfunktioner som bevillingsreserver til de stående udvalg, dog således at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling administrerer beløbene. Specifikation Beløb / Miljø og Klimaudvalget / Teknikudvalget / Børne-, Unge- og Familieudvalget / Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget / Sundhedsudvalget / Socialudvalget / Psykiatriudvalget / Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget / Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling I alt Der er et samlet fald i udgifterne på budgetramme 1 på 27,9 mio. kr. fra budget 2013 til budget Dette kan henføres til at budgetpulje fra 2013 på 20,0 mio. kr. til finansiering af forventet forbrug af overførsler ikke er videreført i Desuden er besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning hævet med 3,7 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. i 2013 til 6,0 mio. kr. i 2014 og forventede indkøbsbesparelser er hævet med 0,6 mio. kr. I nedenstående figur kan det aflæses at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger er fra at ligge over niveauet for andre kommuner i 2007 til at være på niveau for sammenligningskommuner og kommunerne i Region Sjælland i 2012.

42 19 Tabel 1 Kilde: ECO-nøgletal Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2014 hensat 5,0 mio. kr. til administrationsbygninger mens der for budgetår 2015 og 2016 er hensat tilsammen 78,9 mio. kr. Der er ligeledes afsat midler til etablering af nye lokaler til egnsteater på 3,0 mio. kr. i Målsætning Indholdet i udvalgsaftalen for behandles særskilt frem til budgetvedtagelsen. Derfor skrives målsætningerne for budget 2014 først ind i dette dokument, når udvalgsaftalen er godkendt.

43 20 Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift ramme Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 85 og 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål ramme Ældreboliger ramme 3 - Anlæg Psykiatriudvalget i alt = Udgift, - = Indtægt Opgaver Psykiatriudvalget har følgende ansvarsområder såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Generelt Psykiatri og handicaps område strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede

44 21 dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, Hvad Vordingborg Kommune vil vi være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø, gode værksteder og botilbud til mennesker med sindslidelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området." Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Det det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Herudover er der den strukturelle udfordring, at vi er en netto-sælger kommune samtidig med, at der primo 2011 kom lov om ændret handleforpligtelse. Det lov indebærer bl.a., at andre kommuner har forventning om at kunne spare midler ved at nedsætte visitationen i bl.a. vores kommuner, hvor de tidligere har været betalingskommuner uden at være handlekommune. Vi har også mange borgere i andre kommuner. Det er især visitationer fra før kommunesammenlægningen De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de ikke behøves at blive flyttet i et egentligt botilbud. Men der vil fortsat være behov for at udvikle de egentlige botilbud. Tendensen er også, at der er flere og flere med ADHD, som har brug for hjælp ofte hele familier med såvel voksne som børn med ADHD. Der er også selvmordstruede unge mennesker, unge med selvskadende adfærd f.eks. cuttere, personer med spiseforstyrrelser og hjemvendte soldater med psykiske problemer. Der er således en række udfordringer på området, som der skal findes nye løsninger på i de kommende år.

45 22 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er svagt faldende Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner 7

46 23 Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder såvel de behov, som de borgere har, som bor i vores tilbud som at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at være brug for at møde fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så den visiterer så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Vil videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Vil afholde dialogmøder med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Vil udvikle tilbud tilknyttet aktivitetshuset Elverhøjene i Stege til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser Vil udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde,

47 24 dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet.

48 25 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift Politikområde Pension & Boligstøtte ramme 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 90 Andre sundhedsudgifter 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 99 Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ramme 2 45,1 45,5 45,7 46,0 46,2 46,2 67 Personlige tillæg m.v. 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 76 Boligydelser til pensionister 23,0 24,3 24,8 25,1 25,5 25,5 77 Boligsikring 15,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,9 Politikområde Ældre ramme 1 400,5 396,7 406,1 413,8 420,6 420,6 13 Andre faste ejendomme 0,4-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 90 Andre sundhedsudgifter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,2-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 340,5 335,7 344,9 352,6 359,7 359,7 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 34 Plejehjem og beskyttede boliger -0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 32,9 33,2 33,2 33,1 33,0 32,9 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 ramme 2 2,9-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2 30 Ældreboliger 2,2-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 72 Sociale formål 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ramme 3 - Anlæg 23,9 29,0 Socialudvalget i alt = Udgift, - = Indtægt Opgaver Socialudvalget består af 2 politikområder, Pension & boligstøtte samt Ældre. Politikområdet Pension og Boligstøtte har følgende ansvarsområder: Begravelseshjælp og befordring Boligydelser og boligsikring Politikområdet Ældre løser både Myndigheds og leverandør opgaver i relation til ældre og plejekrævende borgere. Det drejer sig om visitation og levering af: Sygepleje Personlig hjælp Praktisk bistand Aktivering Madservice Hjælpemidler

49 26 Generelt Andelen af ældre i Vordingborg Kommune er stigende. Ældreområdet har til opgave at medvirke til at ældre og plejekrævende borgere gives mulighed for, at mestre eget liv længst muligt uden at få behov for omfattende hjælp. Indsatsen ydes i samarbejde med borgeren og dennes netværk, frivillige og eventuelle interesseorganisationer. Der samarbejdes med Sundhedssekretariatet i forhold til træning og sundhedsfremme og de politiske målsætninger, kvalitetsstandarder og det givne budget danner rammen for en fortsat stram økonomistyring samtidig med en fortløbende udvikling af området. Plejekrævende borgere udskrives efter kort behandlingstid på sygehus eller efter ambulant behandling. Behandling fortsættes i eget hjem i samarbejde med praktiserende læger. Den forcerede behandlingsindsats og opgaveflytning fra regioner stiller med Det nære sundhedsvæsen store krav til sygeplejerskers og til øvrigt sundhedspersonales kompetencer og evne til at prioritere opgaver og evne til at afstemme forventninger, dokumentere og formidle. Samtidig betyder fokus på at hindre (gen)indlæg-gelser store krav til både forebyggende og sundhedsfremmende indsats, relevant brug af velfærdsteknologi, hvor det nytter, samt akut og tidlig indsats i hjemmet eller på akut-/ aflastningsbolig. Den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats udfordres af årligt stigende omkostninger til kørsel, kombineret med at nogle borgere fravælger træning, når de selv skal betale transport. Ressourcer til opgavevaretagelse skal findes indenfor de givne rammer, hvor løbende justering af arbejdsgange og udvikling af kompetencer for alle faggrupper finder sted. Området er reguleret af lovgivning, diverse aftaler og overenskomster. Den gældende lovgivning har indbyrdes indflydelse på muligheder for forenkling og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsvilkår. En udviklingstendens der ikke forventes ændret fra foregående år. Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gns. pr. borger Plejeboliger, aflastning mv ,22 Eget hjem, kom. leverandør ,26 Eget hjem, priv. leverandør ,95 Tabel 1 - Kilde: CSC omsorgssystem uge 19, (En borger kan godt have både Kommunal og privat leverandør) Faktaboks Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune på ældreområdet, ekskl. ældreboliger, er faldet med 17,5 % fra 2008 (regnskab) til 2013 (budget) Faste priser. Landsgennemsnit er 13,7 %.(kilde: ECO-nøgletal) Der er i Vordingborg Kommune 400 plejeboliger og 44 aflastningspladser fordelt på 10 distrikter. Derudover er der 374 ældreboliger 13,9 % af de 65+ årige i Vordingborg Kommune modtager hjemmehjælp. På landsplan er tallet 14,2 % (2011, kilde: ECOnøgletal) Fritvalgsprisen for Madservice inkl. udbringning er i 2013 kr. 47,96 i Vordingborg, hvilket er den 10 billigste kommune (kilde: Fritvalgsdatabasen) 23,3 % af Vordingborgborger ne er over 64 år, hvor landsgennemsnittet er 17,8 %. 23,7 % af borgerne over 64 år var indlagt i 2011, hvilket er nøjagtig som landsgennemsnittet. kilde: ECOnøgletal nøgletal

50 27 Tabel 2 Kilde: ECO-nøgletal Udgiftsniveauet pr. 65+ borger er fortsat meget lavt i Vordingborg kommune. Også i forhold til sammenligningsgruppen, hvor der er kommuner hvor udgiftspresset og ressourcepresset er højt. Det er kommuner som Guldborgsund, Morsø, Tønder, Hjørring m.fl. Når Vordingborg Kommunes graf stiger i 2012, skyldes det primært en ændret regnskabspraksis, hvor indtægter for ældreboliger på ca. 8,5 mio. ikke kom med i regnskabet. Tabel 3 - Kilde: ECO-nøgletal

51 28 Når det er lykkedes at holde udgifterne nede, er det primært på grund af det meget lave personaleforbrug i Vordingborg Kommune. Vi bruger inden for den samlede ældrepleje (inkl. Madservice) i ,2 medarbejder pr ældre, mens det i sammenligningsgruppen er 102,1 og på landsplan 103,3 medarbejdere. Pension & Boligstøtte Hovedfunktionen omhandler personlige tillæg mv. til offentlig pension. Indtægter og udgifter vedrørende boligydelse og boligsikring. Begravelseshjælp, befordring til læge og speciallæge samt visitering til handicapkørsel. Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsansvaret for en stor del af opgaverne vedrørende pension og boligstøtte. terne på de 2 områder bliver i Kommunerne, og når Udbetaling Danmark fra marts 2013 begynder at udbetale ydelser med kommunal medfinansiering, vil der hver måned skulle ske en overførsel til og fra Kommunerne og Udbetaling Danmark. Det giver ikke anledning til nogen budgetmæssige ændringer for Socialudvalgets ramme for 2014 og overslagsår, idet det fortsat er Vordingborg Kommune der har budgetansvaret. Medarbejderne på området, er overgået til Udbetaling Danmark, men de er aflønnet under Økonomiudvalget. Målsætning Der er store forskelle i ældres ønsker, behov og forventninger til et godt ældreliv. Ældre har alderen til fælles, men er ellers lige så forskellige som resten af befolkningen. Mange ældre kan klare sig langt op i årene, hvis de har de rigtige rammer, mens andre får brug for mere hjælp. Derfor skal kommunens indsats målrettes de værdier, som ældre føler og oplever som værdige. Målsætningerne er derfor, at der: Med afsæt i den enkelte borgers situation og individuelle livsværdier, skal ydes en sammenhængende helhedsorienteret indsats Med afsæt i det politisk bestemte serviceniveau, skal ydes en hjælp og støtte af høj kvalitet Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal støttes op om borgeren i forhold til at mestre deres eget liv Mål og visioner for Socialområdet Akut indsats og hindring af (gen)indlæggelser, der skal mindske behov for ydelser efter servicelov og sundhedslov, samt reducere omkostning til sygehusindlæggelser for borgere kendt i omsorgssystemet, udvides i muligt omfang til at dække borgere, der er ukendte i omsorgssystemet. Rehabiliteringsteam Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Velfærdsteknologi og teknologi/ digitaliseringsmuligheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering kan fastlægges. Indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse fortsættes og resultater fra projekter iværksat i 2013 indarbejdes i muligt omfang i driften. Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes.

52 29 Fraværsprocenten på det samlede fravær skal under 6½ % i Ældresekretariatet incl. de tilknyttede virksomheder. Mål for Borgerservice se Borgerservice og Arbejdsmarked. Væsentlige anlægsprojekter Der er afsat 40 mio. kr. til opførelse af en ny institution for ældre, sundhed og idræt i Præstø. Byggeriet forventes færdigt primo Der vurderes i 2013 om ældreboligmassen med fordel kan ændres til nye formål målrettet andre borgergrupper.

53 30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme 1 26,5 26,7 26,7 26,6 26,4 26,3 Beboelse - integration 0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Andre faste ejendomme 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Produktionsskoler 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinst. 6,2 7,1 7,0 7,0 6,7 6,7 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Servicejob 0 0,0 ramme 2 677,1 677,7 666,9 654,9 649,0 649,0 Erhvervsgrunduddannelser 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme -0,2-0,1-1,8-1,8-1,8-1,8 4,9 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Repatriering 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 33,3 28,6 33,5 33,5 33,5 33,5 46,2 41,2 48,8 48,8 48,8 48,8 183,5 197,5 184,3 178,9 173,0 173,0 Sygedagpenge 86,0 83,5 86,0 78,5 78,5 78,5 Sociale formål 1,0 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Kontanthjælp 56,3 44,4 39,1 39,1 39,1 39,1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,6 0,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42,3 40,4 44,8 45,7 45,7 45,7 Dagpenge til forsikrede ledige 102,3 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 Revalidering 6,1 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 66,8 62,9 52,2 52,2 52,2 52,2 27,9 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16,2 22,6 22,1 22,1 22,1 22,1 Seniorjob til personer over 55 år 1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskæftigelsesordninger 2,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 ramme 3 - Anlæg 1, Udd.- og Arbejdsmarkedsudv. I alt 704,6 704,4 693,6 681,5 675,4 675,3 + = Udgift, - = Indtægt

54 31 Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob og revalidering. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet.

55 32 Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Folketinget vedtog i slutningen af 2012 en reform af fleksjob og førtidspension. Denne reform er blevet implementeret i løbet af de første måneder af 2013 bl.a. med etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Bestræbelserne med at reformere beskæftigelsesindsatsen vil fortsætte i resten af 2013 og Der er indgået politisk aftale om en kontanthjælpsreform, som forventes at blive omsat til konkret lovgivning inden sommeren 2013, og som vil blive sat i værk fra starten af Kontanthjælpsreformen vil betyde væsentlig justeringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Som led heri anbefales, at den kommunale indsats, opfølgning og kontakt med de unge kontanthjælpsmodtagere skal foregå tæt på uddannelsesmiljøet og Vordingborg Kommune undersøger muligheden for at etablere nye organisatoriske rammer for kommunens ungeindsats på Vordingborg Uddannelsescenter. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den nuværende særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, og fra starten af 2014 indførelse af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Endelig har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skal foretage en analyse af den samlede beskæftigelsesindsats og på baggrund heraf komme med forslag til en reform heraf. Det forventes at kunne komme til at omfatte aktiveringsindsatsen, herunder kommunale beskæftigelsestilbud, samt administrationen af indsatsen i jobcentre og a-kasser. Samtidig afventes fortsat udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL i sommeren 2012 om, at der skal fremlægges forslag til en omlægning af den kommunale refusion. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2014 udarbejdes og godkendes parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, begynder det også at ramme de serviceproducerende erhverv. Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,8 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 10 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikkevestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2012 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2011 (gennemsnit 720 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 1.000) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.150)

56 33 Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - Femern Bælt, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsstyrke og erhvervsaktive befolkning i Vordingborg Kommune 2001 til Prognose fra 2013 til 2015 Note: Prognose for udviklingen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune og de kendte beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i 2012 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2015 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være en forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, som ligger ud over mulighederne i beskæftigelseslovgivningen, hvis denne afgang på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Den officielle ledighed a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til Omvendt har der i 2012 og starten af 2013 været en kraftig stigning i antallet af ikke-jobklare

57 34 kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at fortsætte frem til udgangen af 2013, men herefter forventes antallet at falde en smule, jf. figur 2. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2009 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2013 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser, der er i de erhvervsaktive aldersgrupper, og hvor det er kommunen der har ansvaret for tildeling og udbetaling af ydelsen. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2013 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % Kontanthjælp i alt (inkl. aktiverede) % % Jobklare % % Ikke-jobklare % % Revalidering (inkl. for-revalidering) 52-9 % 51-9 % Sygedagpenge % % Alle midlertidige ydelser* % % Ledighedsydelse % % Fleksjob** % % Førtidspension % % Alle permanente ydelser* % % Alle ydelser* % % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 26 % 24 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Data er kun opdateret til ultimo Tal for fleksjob vedrører derfor udvikling december 2011 til december Kilde:

58 35 Mange af de unge, der forlader folkeskolen, får ikke nogen erhvervsuddannelse. Det betyder, at de har en øget risiko for varigt at blive afhængig offentlig forsørgelse lige som det forstærker den fremtidige risiko for mangel på uddannet arbejdskraft. Figur 3 viser, at risikoen for at stå uden for arbejdsmarkedet, når du er i 30 års alderen, og blive varigt afhængig af offentlig forsørgelse er 4-10 gange stor for personer, der har folkeskolen som eneste uddannelse, end den er for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Figur 3 Socialøkonomisk status for årige efter uddannelsesniveau. Vordingborg Kommune 2012 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Frem til 2008 lykkedes det år for år at reducere andelen af 30 årige uden en kompetencegivende uddannelse, men i de senere år er denne udvikling gået i stå. I 2012 var det i gennemsnit hver 6. af de unge under 30 år i Vordingborg Kommune, der modtog en offentlig forsørgelsesydelse (ekskl. SU). Vordingborg Kommune har de seneste år haft særlig fokus på at reducere udgifterne til sygedagpenge. Pr. 1. april 2011 indgik kommunen et tre-årigt offentligt-privat partnerskab (OPP) med dette formål. Dette samarbejde har siden starten mere end halveret antallet af lange sygedagpengeforløb over 52 uger, ligesom det har betydet et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Når aftalen udløber i 2014 forventes antallet af lange sager at være reduceret til 80 mod ca. 200 på det tidspunkt, hvor samarbejdet blev indgået. Det er lykkedes at gennemføre denne indsats, uden det har medført et tilsvarende træk på kommunen udgifter til førtidspension, jf. figur 4. De gode resultater betyder, at det overvejes at overføre erfaringerne med det igangværende OPP til andre dele af beskæftigelsesområdet.

59 36 Figur 4 Udvikling i antal lange sygedagpengeforløb og tilkendelser af førtidspension. Vordingborg Kommune Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Beskæftigelsesministeren fastlægger gennem de årlige ministermål en række overordnede målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2014 tager indsats udgangspunkt i følgende ministermål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på førtidspension Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen De fire ministermål for 2014 er en videreførelse af ministermålene i Det vil naturligvis afspejle sig i de strategiske sigtelinjer i beskæftigelsesplanen for 2014, der i stort omfang vil videreføre strategierne fra 2013 under hensyn til de justeringer og ændringer, der er begrundet i de igangsatte reformer på beskæftigelsesområdet. Vordingborg Kommune vil i løbet af efteråret i tæt samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd fastlægge kvantitative måltal hver af disse ministermål. Herudover vil det fortsat være kommunens mål at sikre en kvalificeret vejledning, rådgivning og aktivering af ledige uddannelses- og arbejdssøgende. Indsatsen skal øge den enkeltes

60 37 muligheder for at opnå selvforsørgelse og samtidig være med til at sikre det størst mulige, kvalificerede arbejdsudbud. Endelig er det kommunens målsætning at sikre kvalitet og rettidig omhu i kontakten med ledige, sygemeldte og virksomheder. Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Gennem de årlige ministermål fastlægger beskæftigelsesministeren inden for rammerne af denne vision en række landsdækkende prioriteringer, som kommunens indsats tilpasses. Herudover fastlægger kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner en række lokale prioriteringer af indsatsen. De kvantitative mål for indsatsen vil blive fastlagt endeligt i slutningen af Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2014

61 38 Miljø- og Klimaudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 24,3 28,7 28,5 28,0 28,3 28,2 Politikområde Naturområdet ramme 1 21,4 22,5 22,4 21,9 22,0 22,0 Grønne områder og naturpladser 9,4 10,5 10,5 10,6 10,5 10,5 Stadion og idrætsanlæg 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Naturforvaltningsprojekter 2,7 2,3 2,1 2,1 2,3 2,3 Natura ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vandløbsvæsen, fælles formål 1,8 4,9 4,9 4,4 4,4 4,4 Vedligeholdelse af vandløb 3,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Politikområde Byfornyelse og Miljøbeskyttelse ramme 1 2,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Byfornyelse 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Miljøbeskyttelse, fælles formål 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadedyrsbekæmpelse -0, Brugerfinansieret 0,7 3,3 3,3* 3,3* 3,3* 3,3* Affaldshåndtering -0,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Affaldshåndtering, genbrugsstationer 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ramme 3 Anlæg 7,4 9,0 8,5 12,4 7,5 - Miljø- og Klimaudvalget i alt 31,7 37,7 37,0 40,4 35,8 + = Udgift, - = Indtægt * = Brutto: udgifter på i alt 56,7 mio. kr. og indtægter på i alt 53,4 mio. kr. Opgaver Miljø- og Klimaudvalget består af 2 politikområder, Naturområdet samt Byfornyelse og Plan- og Miljøbeskyttelse. Politikområdet Natur har følgende ansvarsområder: Hegnssyn og Miljøråd samt Fredningsnævn Jordforsyning og Kolonihaver Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltning Vandløbsvæsen Politikområdet Byfornyelse og Plan- og Miljøbeskyttelse har følgende ansvarsområder: Jordforurening Miljøtilsyn Grundvand og vandforsyning Godkendelse af landbrug og virksomheder Spildevand VVM og SMV Miljøvagt

62 39 Affald Klimakoordinering Byggetilladelser Landzonetilladelser Lokalplaner og kommuneplantillæg Sommerhuslovgivningen Byfornyelse Udvikling af landdistrikter Kulturarv Ejendomsbeskatning BBR-registrering Forbrugsopkrævning GIS Generelt Naturområdet Naturområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik. Forvaltningen omfatter myndighed, planlægning, anlæg og driftsopgaver. Areal- og opgavemæssigt er der både tale om arealer som Vordingborg Kommune ejer og arealer, der tilhører private lodsejere. Naturområdet er præget af en stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på vandmiljø og naturkvalitet. Myndighed og planlægningsopgaver. Der varetages myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende rekreative områder, naturbeskyttelsesområdet (naturbeskyttelsesloven m.fl.), råstofområdet (råstofloven) samt vandløb og søer (vandløbsloven m.fl.). Hertil kommer forskellige sekretariatsopgaver. Driftsopgaver. Hovedparten af de driftsopgaver som løses på Naturområdet er udliciteret eller løses på kontrakt. Driftsopgaverne er i hovedtræk: Jordforsyning og Kolonihaver, parker og grønne områder, strande, beskæftigelsesprojekt, udendørs idrætsanlæg, natur- og fortidsmindepleje, vandreruter, bjørneklobekæmpelse, kvalitetssystem på natur- og miljøområdet, Natura 2000 samt vedligeholdelse af vandløb. Anlægsopgaver. På Naturområdet gennemføres der hvert år forskellige anlægsopgaver. I den nuværende investeringsplan (2014) er der anlægsprojekter inden for Fritidsområder (Renovering af parker og grønne områder, Renovering af Frederiksmindeanlægget, Anlæg af ny Blå Flag-strand), Fritidsfaciliteter (Renovering af udendørs idrætsanlæg) samt Vandløbsvæsen (Vand- og naturprojekter, Vandoplandsplan og Vådområdeprojekter). Samlet budgetramme til anlægsprojekter (2014): 6,33 mio. kr. Faktaboks Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune. Der er 19 nyanlagte, offentlige legepladser spredt i kommunen. Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km. vandreruter. Der er registreret 598 jordfaste fortidsminder. Kommunen plejer og formidler 50 af de vigtigste. Der er fredet ha af Vordingborg Kommunes landareal, svarende til 10,9 %. Der er registreret ha 3 naturarealer i kommunen. Der er registreret søer over 100 m2. Der er 389 km målsatte vandløb i kommunen.

63 40 Byfornyelse og Plan- og Miljøbeskyttelsesområdet På grundvandsområdet skal indsatsplanen for Møn afsluttes. Regionen foretager kortlægning af grundvandsressourcerne på Sjælland. Dette arbejde forventes afsluttet sidst i 2014, hvorefter Miljø skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for vores del af Sjælland indenfor et år. Når Statens vandplan er endeligt godkendt, forventeligt primo 2014, skal ca årige vandindvindingstilladelser fornyes. Vandforsyningsplanen forventes endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen primo På landbrugsområdet forventes aktiviteten også i 2014 at blive relativ lav. Der er vedtaget nye regler for landbrudstilsyn, der sikrer, at de landbrug der forurener mest, eller får flest påtaler for manglende overholdelse af gældende regler, får hyppigere miljøtilsyn. Omvendt får de landbrug der overholder gældende, færre tilsyn. Hvert år skal tilsynsplanen offentliggøres med navnene på de virksomheder, der skal besøges. Samlet set bliver omfanget af tilsynsarbejdet større end hidtil, da der nu også skal udarbejdes risikovurderinger for hver bedrift. Når Vandplanen er endeligt vedtaget, skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, idet det forventes, at ca. 200 ejendomme i det åbne land, alligevel ikke skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. Det forventes, af Vandplanen fortsat vil pålægge kommunen, at der skal gives påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land for 200 ejendomme hvert år. Der vil fortsat være et stort aktivitetsniveau med godkendelse af Forsyningsselskabets spildevandsprojekter. I 2014 vil det primært være kloakseparering. Aktiviteterne på klimaområdet følger klimaplanen, for at kunne leve op til Borgmesterpagten og klimaaftalen med DN. Den strategiske energiforsyningsplan forventes afsluttet i Den nye affaldsplan skulle være godkendt i 2013, men har afventet Statens ressourcestrategi. Denne plan forventes godkendt medio 2014, hvorefter affaldsplanen kan endeligt afsluttes. På virksomhedsområdet er der i lighed med landbrugsområdet indført nye regler for miljøtilsyn, som vil øge arbejdsmængden. Der har været gjort en stor indsats for at effektivisere arbejdsgangene på Plan og Byggeområdet, og sagsbehandlingstiderne er blevet reduceret. Denne tendens forventes fortsat i Presset på lokalplanområdet forventes også i 2014 fortsat at være stort. Indsatspuljen ophører i 2013, og de tilsagn til projekter der er givet i 2013, skal være udnyttet og afsluttet i I stedet for indsatspuljen, har Staten med Vækstpakken etableret en ny pulje, kaldet pulje for landsbyfornyelse, i alt 200 mio. kr. i 2014 og Vordingborg Kommune har fået en ramme på 6,2 mio. kr. til Den kommunale medfinansiering udgør 4,1 mio. kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i byfornyelsesmidler med tilhørende kommunal medfinansiering på 2 mio. kr. i byfornyelsesmidler, Samlet vil der i 2014 skulle gennemføres puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Der blev i 2012 påbegyndt et projekt der skal rette op på fejl i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Der er i alt fundet ca bygninger der enten ikke er registreret i BBR, eller har et væsentligt større areal end angivet i BBR. Af disse forventes det at der skal ske lovliggørelse af ca bygninger, hvilket vil blive en stor opgave for især byggesagsbehandlerne og BBR-medarbejderne. Til dette projekt er der tilknyttet 3 projektansatte medarbejdere. Projektet financierer sig selv, og der forventes et nettooverskud, som tilgår kassebeholdningen. Projektet forventes afsluttet i 2017.

64 41 Målsætning for Naturområdet Naturområdet arbejder indenfor følgende politiske målsætninger: Naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber beskyttes, bevares, plejes og forbedres. Udvikling og udbygning af større naturområder, herunder naturparker til gavn for natur, miljø, sundhed, erhverv og befolkning. Kommunen vil arbejde for en nationalpark på Møn. Opfyldelse af målsætninger for naturområder, vandløb og søer. Medvirke til gennemførelse af de mål, der fremgår af nationale som internationale aftaler herunder vand- og natura 2000 planer. Der sættes fokus på bevaring og udvikling af grønne områder som en integreret del af byudviklingen. Der etableres partnerskaber om naturtiltag. Målsætning for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet Der er stadig fokus på effektiv sagsbehandling, både på planområdet, men også på miljøområdet. Der vil blive lagt yderligere bestræbelser ind på, at virksomheder og borgere oplever 1 indgang til det kommunale system. Ved udgangen af 2014 skal vi være klar til en verden, hvor al korrespondance mellem kommune og borger sker elektronisk. Digitalisering af papirarkiverne skal således være afsluttet ved udgangen af Der opleves et øget arbejdspres med stadig reducerede ressourcer, hvilket sætter personalet under pres. Der vil derfor til stadighed være trivselsprojekter med fokus på personalets trivsel og arbejdssituationer med afsæt i vores værdier. For at øge omgivelsernes opmærksomhed på området, vil vi arbejde med mere synlighed. Det vil ske med nyhedsbreve og brug af pressen. Målsætningerne er derfor, at der: Gennemføres en digitalisering af papirarkiverne Sker en synlig reduktion af sagsbehandlingstider At det forvejen lave sygefravær reduceres eller som minimum fastholdes Plan- og miljøområdet bliver mere synligt Nye it-systemer implementeres i det omfang det viser sig muligt. Mål og visioner for Naturområdet Naturområdet arbejder med følgende områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål: Natur og miljø: Begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Grønne områder: Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder. Vandløb og søer: Udarbejdelse af den kommunale vandhandleplan til Statens vandplaner. Natur: Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. Kulturarv: Sikre og forbedre formidling af kulturarv i Vordingborg Kommune. Gennemførelse af konkrete projekter indenfor formidling og pleje.

65 42 Mål og visioner for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet Ny vandforsyningsplan godkendt primo 2014 Ny affaldsplan godkendt medio 2014 Alla aftalte miljøtilsynsfrekvenser overholdes Der gives mindst 200 påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Der gennemføres puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Mål og visioner for Plan-området Bygningsgeokodning følger tidsplanen med henblik på at rette fejl i BBR Der igangsættes puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Væsentlige anlægsprojekter Som et led i udviklingen af Vordingborg Kommunes strande og kyster etableres der endnu en Blå Strand i Vordingborg Kommune. Der igangsættes renovering af parker og grønne områder i overensstemmelse med Strategiog prioriteringsplanen samt de 16 grønne udviklingsplaner. Fortsat renovering af Frederiksmindeanlægget i Præstø. Arbejdet er igangsat i 2013, og omfatter en omlægning af stinettet samt renovering af beplantning og inventar. Renovering af udendørs idrætsanlæg omfatter en fortsat forbedring af kommunens udendørs idrætsanlæg. Arbejdet omfatter kontrol af drænanlæg, forbedring af vækstlaget for at sikre græsset gode betingelser, adgangsveje og p-pladser, boldhegn og beplantninger. Miljømålsloven omfatter Vordingborg Kommunes indsats på vand- og naturområdet. Indsatsen vil både indebære planlægningsopgaver som fysiske projekter. På planlægningssiden skal nævnes igangsætning af arbejdet med at udarbejde nye vandløbsregulativer, i første omgang udarbejdelse af et nyt fællesregulativ for alle kommunens vandløb. Herudover skal der gennemføres fysiske forbedringer i vandløbene, der både tilgodeser vandmiljø og vandafledning. På naturområdet er der planlagt flere mindre naturgenopretningsprojekter, blandt andet af strandenge på Knudshoved. Af de afsatte midler til Klima- og Varmeplan udarbejdes en strategisk energiplan, hvor der tages stilling til, hvordan opvarmningsformerne i kommunens enkelte områder skal fremmes. Med den sidste del af indsatspuljen, byfornyelsesmidlerne og den nye pulje til landsbyfornyelse vil der kunne igangsættes projekter for ca. 16 mio. kr. Midlerne kan hovedsageligt anvendes i landsbyerne og det åbne land, og er i særdeleshed påtænkt renovering af eller fjernelse af nedslidte, overflødige boliger. Byfornyelsesmidlerne kan dog også anvendes i byområderne.

66 43 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 59,8 57,7 57,9 56,7 56,4 56,4 ramme 1 59,8 57,7 57,9 56,7 56,4 56,4 Stadion og idrætsanlæg 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Folkebiblioteker 19,6 19,8 19,1 19,1 19,1 19,1 Museer 6,4 4,8 6,3 6,3 6,3 6,3 Biografer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teater 3,0 3,2 3,2 2,2 2,2 2,2 Musikarrangementer 5,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Andre kulturelle opgaver 3,5 5,5 4,9 4,7 4,4 4,3 Fælles formål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Folkeoplysende voksenundervisning 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Lokaletilskud 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Svend Heinild Centeret 1, ramme ramme 3 - Anlæg 4,8 11,9 19,6 2,5 0,8 0,8 XXXudvalget i alt 64,6 69,6 77,5 59,2 57,2 57,2 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget består af 3 politikområder: Kultur og Fritids politik som omhandler kulturelle aktiviteter indenfor områderne o Folkeoplysning, musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed Idrætspolitik o Aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse Folkeoplysningspolitik o Rammesættende for det folkeoplysendes arbejde for sundhed, trivsel, undervisning, udfoldelse og den deraf følgende sammenhængskraft i Vordingborg Kommune. Generelt Faktaboks Svømmehaller: Iselinge: 91,5 åbningstimer pr. uge heraf 42 til offentlig svømning Besøgende i alt , fordelt med besøgende til offentlig svømning, og fra skoler,

67 44 Kultur og Fritids politikken baseres på forskellige lovgivninger og økonomiske rammer f.eks. Folkeoplysningsloven, Teaterloven, Biblioteksloven. Musikloven og Museumsloven. Politikken skal understøtte kulturlivets mod til at agere utraditionelt og derved bidrage til at samle og integrere Vordingborg Kommune. Dette gøres ved at understøtte og inspirere til kulturelle aktiviteter bl.a. indenfor områderne musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed. Idrætspolitikken fremmer og understøtter aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse. Motivering af alle borgernes idrætsdeltagelse og i forlængelse heraf et særligt fokus på motionssvage borgere. Ligeledes skal det lokale idrætsliv så vidt muligt indtænkes i socialt og præventivt arbejde. Idrætspolitikken skal understøtte vækst og samarbejder omkring idrætsfaciliteter og uddannelse af frivillige trænere og ledere, som nogle af flere virkemidler til at fastholde borgere i at være idræts, - og motionsaktive. Desuden understøtter politikken udvikling af idræt for handicappede, udvikling af eliteidræt samt have et fokus på mulighederne for internationalt samarbejde. Politikken understøtter dette arbejde ved at rådgive, vejlede og være behjælpelig med at etablere folkeoplysende aktiviteter. Samtidig skal Folkeoplysningens værdier, kvaliteter og potentialer indtænkes i politikområder hvor fritidslivet og folkeoplysning ikke traditionelt ses som et aktiv. Der skal ligeledes indtænkes en særlig indsats målrettet uorganiserede idrætter. Sidst er det vigtigt i egen organisation at opbygge strukturer og samarbejder, der skaber grundlag og forudsætninger for lige adgang og muligheder for deltagelse. Kultur, Idræts og Fritidsområdet i Vordingborg Kommune indeholder en meget bred og mangfoldig vifte af kulturelle institutioner, frivillige foreninger, klubber, aftenskoler og idrætslige og kulturelle ildsjæle. Over 200 frivillige godkendte foreninger fordelt ud over hele Vordingborg Kommunes geografi er med til at sikre både sammenhængskraft og lokal forankring. Et velfungerende biblioteksvæsen sammen med et stort udbud af kulturelle aktiviteter omkring billedkunst, musik og teater er nogle af de styrker som er med til at sætte Vordingborg Kommune på det nationale kulturkort. Regionalt spillested Stars, Egnsteater Cantabile 2, performance Teatret Neander, Billedkunstnerisk grundkursus, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Borgcentret, Geocenter Møns Klint, Musikforeningen Cæcilia, lokale kunstforeninger, osv. er blot et lille udpluk af de kulturelle tilbud der er til borgere i Vordingborg Kommune. En mangfoldighed af tilbud som i henhold til Strategiplan 2021 samt den vedtagne brandingstrategi skal synliggøres og benyttes som varemærke for Vordingborg kommune i langt større grad end det er tilfældet i dag. Målsætning Hele Vordingborg Kommune sætter over de kommende par år yderligere fokus på, hvordan vi styrker dialog, udvikling og synlighed i forhold til vore borgere og brugere. Målsætningerne for kultur og fritid er: Kultur og fritid skal spille en afgørende rolle i den samlede brandingstrategi af Vordingborg Kommunen. Det giver store perspektiver og muligheder - og mange ny opgaver.

68 45 Vi skal brande os udenfor Vordingborg blandt andet ved hjælp af de store spillere på banen Stars, bibliotekerne, museerne, Cantabile 2, Borgcenter. Det kræver nye netværker og nye samarbejdsformer, der skal udvikles og dyrkes. De opgaver vi kender og løser nu ser anderledes ud i morgen, og de kan ikke løses med de værktøjer vi har i dag. Vi har brug for nye kompetencer, ny viden og helt nye måder at løse opgaverne på. Mål og visioner for Kultur, Idræts og Fritidsområdet Visionen er: Vordingborg Kommune vil være kendt for attraktive og alsidige kultur- og fritidstilbud og købstæder med sjæl, fællesskab, og kvalitet. Overordnet målsætning: Vi vil samle, koordinere og markedsføre Vordingborg Kommunes mangfoldige kultur- og fritidstilbud, så borgere, gæster og turister kan opleve den spændvidde og kreativitet som de mange professionelle og frivillige bidrager til. Kun når vi står sammen, kan vi gøre en forskel! Kultur- og Fritidssekretariatet vil derfor i de kommende år arbejde med tre fokusområder for at nå visionen og målsætningerne. Fokusområder 1. Styrke samarbejdet foreninger, frivillige og ildsjæle I Vordingborg Kommune spiller aktive og kreative foreninger og ildsjæle en vigtig rolle i det lokale samfund. Et stærkt foreningsliv og et aktivt fritidsliv skaber oplevelser og netværk af vital betydning for borgerne og bidrager til at binde kommunen sammen. Gennem fælles oplevelser får ikke mindst børn, unge og ældre et uvurderligt tilskud af kulturog fritidsvitaminer. Vi skal derfor arbejde med følgende mål: Ændre arbejdsgangene i Kultur og Fritid, så brugerne oplever, at det er lige til, når de har brug for hjælp, fx ved hjælp af brugerdreven innovation Udvikle og forbedre it-løsninger og kommunikationssystemer Professionalisere netværksdannelse og øge videndeling Understøtte de foreningsløses aktiviteter Skabe bedre rammer og udvikle nye faciliteter Øge samarbejdet på tværs, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for foreningerne, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Knytte kulturinstitutioner, Folkeskoler og foreninger tættere sammen. 2. Få kulturinstitutionerne til at skinne igennem Med udgangspunkt i en stærk kulturprofil og gennem en fælles prioriteret og retningsgivende indsats skal områdets mange kulturelle attraktioner sikres en særlig plads i folks bevidsthed. Dette kan gøres ved at alle kulturinstitutioner og eksterne og interne samarbejdspartnere indgår i konkrete markedsføringsinitiativer. Vi skal derfor arbejde med følgende mål: Skabe tættere relationer og nye samarbejdsformer mellem institutionerne og Kultur- og Fritidssekretariatet Udvikle fælles branding- og PR-løsninger, der skal være med til at gøre institutionerne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Bane vejen for nye samarbejder med kulturinstitutionerne, Folkeskoler og foreninger Øge samarbejdet på tværs af institutionerne, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for dem, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Udvikle tværkommunalt samarbejde omkring Kulturregion Storstrøm

69 46 3. Dyrke Stjernestunderne I de kommende år vil Vordingborg Kommune lægge rum og plads til en lang række projekter, der samlet set kan sætte byen på landkortet. Disse stjernebegivenheder/stjernestunder vil være en god lejlighed til at fastholde og udbrede den gode historie om Vordingborg Kommune som et attraktivt kulturelt energicentrum både lokalt, regionalt og nationalt. Hvis vi skal få det maksimale ud af disse begivenheder, skal vi arbejde med følgende mål: Udvikle projektledelses- og formidlingskompetencerne hos de relevante projektledere Udvikle fælles branding - og PR-løsninger, der skal være med til at gøre projekterne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Professionalisere Øge netværksdannelse og videndeling projekterne imellem. 4. Et solidt fundament De tre foregående fokusområder kan ikke stå alene. De bygger på et solidt fundament. Et fundament, der består af et robust og kompetent sekretariat. Sekretariatet skal udgøre det bærende element i denne kultur- og fritidskonstruktion, og de nye arbejdsområder kræver en ændret organisering. Vi skal organisere vores opgaver og udvikle nye kompetencer og færdigheder således at vi kan levere noget andet end vi gør i dag. Derfor skal vi arbejde med følgende mål: Vi skal kommunikere langt mere effektivt til vores brugere blandt andet gennem vores hjemmeside Vi skal synliggøre de mange initiativer og begivenheder langt bedre fx via pressen Vi skal veksle fra en til en - kommunikation til viden for mange kommunikation. Væsentlige anlægsprojekter Multicenter i Præstø/Idrætsfunktionen Der er i alt afsat 13,4 mio. kr., hvoraf de 7,4 mio. kr. er afsat i Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo Fodbold/idrætsbaner Midler til at på begynde flytning af fodboldbaner i Vordingborg fra det eksisterende stadionanlæg til areal i nærhed af skoler og uddannelsesinstitutioner i Vordingborg. Der er i alt afsat 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i henholdsvis 2015 og Ny sportshal i Vordingborg Der er i alt afsat 20,9 mio. kr. til ny sportshal i Vordingborg, hvoraf de 2 mio. kr. er afsat i 2013 og 17,4 mio. kr. i Midlerne forventes anvendt i forbindelse med udviklingen af arealet på Solbakken. Svømmehal Der er i årene 2013 og 2014 afsat i alt 1,0 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med evt. anlæg af en ny Svømmehal i Vordingborg Kunsthalglas Der er i 2014 samt overslagsårene afsat 0,5 mio. kr. årligt til drift af et kommende Kunstglasmuseum i Præstø.

70 47 Børne-, Unge- og Familieudvalget Politikområde Børn og Familie Oversigt over politikområde Børn og Familie Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Politikområde Børn og Familie 158,5 153,1 146,8 144,7 142,9 142,3 ramme 1 149,6 145,0 138,8 136,6 134,8 134,3 Pædagogisk psykologisk rådgivning og forebyggelse 16,6 14,8 14,1 14,1 14,1 14,1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,1-1,8-2,6-2,6-2,6-2,6 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 90,5 89,2 85,5 83,4 81,6 81,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,8 25,1 24,6 24,6 24,6 24,6 Døgninstitutioner for børn og unge 17,2 14,2 13,6 13,6 13,6 13,6 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ramme 2 8,9 8,1 8,0 8,1 8,1 8,1 Børn med nedsat funktionsevne 8,9 8,1 8,0 8,1 8,1 8,1 ramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde Børn og Familie i alt 158,5 153,1 145,4 143,3 141,5 140,90 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder: PPR og Forebyggelse Familiecenter Kalvehave Særlig støtte til udsatte børn og unge Særlig støtte til børn med funktionsnedsættelser

71 48 Generelt Børne- og ungeområdets formål er jvf. Servicelovens 46 er at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, og at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at: 2. Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3. Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4. Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5. Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge. Faktaboks Antallet af helårsanbringelser er faldet med 8 % både fra og Det forventes, at 1. Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære antallet falder og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den yderligere 6 % fra unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune til børn og unge med særlige behov, ekskl. indtægter fra den særlige refusionsordning, er faldet med 12,5 % fra 2010 (regnskab) til 2012 (regnskab) (kilde: ECO-nøgletal) Antallet af anbringelser uden for hjemmet er faldet gennem de senere år, hvilket skyldes større systematik i sagsbehandlingen, fokus på den tidlige indsats, herunder etablering af Familiecenter Kalvehave og tilbud om en målrettet og hurtig indsats til familierne med udgangspunkt i lokalområdet Tabel 1 Antal Helårsanbringelser 2010 Antal Helårsanbringelser 2011 Antal Helårsanbringelser 2012 Antal Helårsanbringelser Pr 30/ Plejefamilier 105,30 103,47 98,53 94,62 Netværksplejefamilier 15,60 14,85 13,50 10,65 Opholdssteder 45,90 44,85 42,73 35,09 Kost- og Efterskoler 26,30 16,89 12,54 13,15 Eget Værelse 24,40 25,08 24,88 19,41 Skibsprojekter 1,70 0,88 1,00 1,83 Døgninstitutioner, fysisk/psykisk handicap og social adfærd - samlet 23,8 17,71 13,21 18,0 I ALT 243,00 223,73 206,24 192,75

72 49 Tabel 2 Kilde: ECO-nøgletal Målsætning Helhed, sammenhæng og kvalitet Kommunens arbejde med børn og unge i udsatte positioner og deres familier skal være præget af helhed, sammenhæng og højt fagligt niveau. Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv. Derfor skal alle overgange for børn og unge i udsatte positioner, ske rettidigt. Forældrene, barnet og den unge skal opleve tryghed og sammenhæng i overgangene fra et system til et andet. Arbejdet med børn og unge i udsatte positioner skal være præget af høj faglig kvalitet. Det betyder, at kompetenceudvikling for alle medarbejdere skal prioriteres med særlig fokus på indsatser, der virker. Børn og unge skal sikres medindflydelse på anliggender, der vedrører deres egen situation. Almenområdet og den sammenhængende børne- og ungepolitik Den overordnede vision samt målet om helhed, sammenhæng og kvalitet omfatter alle kommunens børn og unge. Vi ønsker at give kommunens børn og unge en sund, tryg og udviklende opvækst, der danner et godt fundament for et velfungerende voksenliv. At alle børn og unge skal trives og udvikle sig hver dag, vil derfor være den fælles ledestjerne for alle, der kommer i kontakt med Vordingborg Kommunes børn og unge. Den politiske målsætning er: at alle børn og unge trives, at alle børn og unge udfolder deres potentialer samt at alle børn og unge er med i fællesskaber Mål for Børne- og Familieområdet i 2014

73 50 Børn i udsatte positioner skal hjælpes i det nære og lokale miljø. Det være sig hjem, skole eller dagtilbud Børne- og Familieområdet vil understøtte inklusion på almenområdet og forbygge eksklusion Vi vil handle hurtigt og effektivt ved mistanke eller viden om overgreb på børn og unge Vi vil understøtte, at marginaliserede unge inkluderes i uddannelse, fritidstilbud og andre områder i lokalsamfundet Vi vil have fokus på indsatser, der virker Vi vil iværksætte projekter i samarbejde med andre afdelinger og sektorer for at skabe lokale løsninger præget af helhed og sammenhæng Vi vil sikre overholdelse af budget og et ensartet serviceniveau

74 51 Politikområde Skoler Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 Drift ,8 378,9 /* 369,3 365,8 360,8 360,6 Politikområde Skoler ramme 1 Stadion og Idrætsanlæg Folkeskoler Fællesudgifter Folkeskole Syge- og Hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Specialundv. i regionale tilbud Specialundervisning Privatskoler Efterskoler Kulturel virksomhed, Avnø Ungdomsskolevirksomhed Særlige dagtilbud og klubber 3, ,1 250,1 251,2 251,2 251,2 251,2 17,3 39,4 30,0 26,9 22,4 22,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 32,5 18,6 17,2 16,8 16,3 16,3 3,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 43,5 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 32,7 31,6 32,8 32,8 32,8 32,8 7,1 8,0 7,2 7,2 7,1 7,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 9,7 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 6, ramme 3 - Anlæg 36, I alt 421,1 389,9 391,3 373,8 366,8 360,6 */Det oprindelige budget 2013 i 2013-priser for politikområde skoler er på 371,7 mio. kr. Når dette budgettal opskrives til 2014-priser svarer det til 378,9 mio. kr. Forskellen mellem budget 2013 og 2014 skyldes fortrinsvis demografiregulering på -5,0 mio. kr. på undervisningsområdet samt -0,7 mio. kr. på SFO-området. Opgaver Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder: Folkeskolerne Undervisning generelt Ungdomsskolen Avnø Naturskole Generel skoler Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. februar 2012 Fokus på Folkeskolen, der medfører følgende Ny skolestruktur med 5 distriktsskoler + Kompetencecenter Kalvehave kl. centret Ny økonomisk model for ressourcetildeling Indholdsreform med særlig fokus på o Inkluderende miljøer o Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) o Faglighed og faglig læsning o Kompetenceudvikling o Holddannelse og fleksibel skole

75 52 ECO-nøgletal Nettodriftsudgiften pr. elev pr årig: (Inkl. SFO) Øvrige ECO-nøgletal er udeladt, idet de af kommunen indberettede budgettal er foretaget som en samlet indberetning af summen den enkelte distriktsskolens decentrale budgetramme. Derved bliver tallene ikke sammenlignelige med øvrige kommuners indberetning. Indberetningsformen er ændret fremover. Tildelingsmodel til beregning af skolernes budget 2014 Skolernes decentrale budgetter beregnes med enkelte undtagelser (markeret med grøn skrift) som takstbeløb pr. elev. Nedenstående tabel viser den taksttabel, der benyttes til beregning af budgetterne for Undervisning klasse klasse klasse klasse klasse fast ledelse Vikar 2,25% Sygefravær % af vikarbudget -18,5% Skoleledelse Skolesekretær Skolesekretær elevbaseret Elevrelaterede udgifter tilskud til central barselspulje 0,89% Skolefritidsordninger SFO SFO Fast sfo ledelsestid : 1/3 af gns lederløn

76 53 SFO-Ledelse SFO-barn baseret SFO-1 Forældrebetaling mdr SFO-2 Forældrebetaling mdr -920 Dækningsgrad SFO 1 88,86% Dækningsgrad SFO 2 45,22% SFO-1 Børnerelaterede udgifter SFO-2 Børnerelaterede udgifter Kompetenceudvikling 886 Der på fællesområdet i lighed med budget 2013 afsat en pulje på 7 mio. kr. fra provenuet vedrørende projekt fokus på folkeskolen. Midlerne anvendes således: Kompetenceudvikling på skolerne 4.0 mio. kr. Kompetenceudvikling central pulje 1.0 mio. kr. IT leasing af udstyr 2.0 mio. kr. Med hensyn til leasing af it-udstyr er udgiften besluttet for 2013, 2014 og Udgiften til kompetenceudvikling gælder foreløbig for skoleåret 2013/14. Børnetallet (antal 6 15 årige) i skoledistrikterne falder ifølge befolkningsprognosen 2013 fra 2013 til 2026 samlet set med 20 %: Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Møn Skole Præstø Skole Svend Gønge-skolen Målsætning Efter den politiske godkendelse af Børne- og Ungepolitikken skal skole-, dagtilbuds-, sundheds-, børn og unge- samt kultur og fritidsområderne udarbejde handleplaner, som virkeliggør den overordnede politik. Handleplanerne skal vise, hvordan man inden for det enkelte fagområde konkret omsætter Børneog Ungepolitikken til ny praksis i hverdagen. Konsekvensen vil være, at Børne- og Ungepolitikken også fremover bliver et tydeligt element i alle ledere og medarbejderes dagligdag.

77 54 Et centralt pejlemærke for den reviderede Børne-, Unge- og Familiepolitik er, at den skal være en politik for alle børn i Vordingborg Kommune, hvilket er en ændring i forhold til den eksisterende politik, som har sit hovedfokus på de udsatte børn og unge Mål og visioner for skole-området I forslaget til udvalgsaftale for skoleområdet er der indarbejdet følgende målsætninger: Mål vedrørende Børne- og Ungepolitikken At alle medarbejder har kendskab til politikken og ser en sammenhæng mellem det daglige arbejde og politikkens 3 mål. At sikre alle børns trivsel At sikre at alle børn mødes med tilpasse udfordringer. At færrest mulige børn modtager et undervisningstilbud uden for den almene folkeskole Mål vedrørende Fokus på Folkeskolen at skolerne overholder budgetterne. at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på, at alle elever lærer mere i alle fag. Der fastsættes mål for elevernes læring, en systematisk opfølgning på effekter af læreprocesserne samt en evaluering af samme. Skolevæsenets pædagogik, undervisningsdifferentiering, teamet og læringsmiljøet. Inklusion af elever med særlige forudsætninger og særlige behov. Den didaktiske IT-vejleder og Frontløberne understøtter, at alle lærere integrerer digitale læremidler i alle skolens fag. Alle lærere har i deres årsplaner for fagene inddraget IT som middel til at understøtte elevernes læring. IT at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på faglighed og faglig læsning at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledelser at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på holddannelse og fleksibel skole Mål vedrørende SSP Hver skoles Trivselscoach (TC)/SSP-kontakt har gennemgået SSP- Samrådets grunduddannelse på 1-2 dage Livsstils- & trivselsundersøgelse med deltagelse af alle klasses elever gennemføres efteråret Alle elever i Vordingborg Kommune gennemgår samme pensum (se SSP læseplan). Projektet gennemføres i hele Sydsjælland & Lolland-Falsters Politikreds. At alle 5. klasser modtager 4 lektioners undervisning i Jeg er sej når jeg siger nej efterfulgt af forældremøde med oplæg til forældre. Alle overbygningsskoler afholder SSP temaaften for 7. klasse forældre med fokus på forældreansvar og klassetrivsel Alle overbygningslærere inviteres til temadag om fravær med fokus på mangel på trivsel som vigtigste indikator på fravær. Væsentlige anlægsprojekter

78 55 Børne-, Unge og Familieudvalget fremsendte i forbindelse med budgetlægningen Plan for modernisering og renovering af kommunens skolebygninger. Med udgangspunkt heri besluttede kommunalbestyrelsen med budget 2013 at afsætte 48 mio. kr. i 2012, 2013 samt overslagsårene 2014 til 2016 til modernisering/renovering af bygningerne på skoleområdet. (2012-niveau) I forbindelse med Børne-, Unge og Familieudvalgets behandlig af planen for modernisering og renovering af kommunens skolebygninger anbefalede udvalget, at der afsættes 5,1 mio. kr. i Beløbet blev ikke afsat ved budgetlægningen i 2013, idet 2017 ikke indgår som overslagsår i forbindelse med Kulsbjerg afd. Stensved afd. 4,5 9,1 Kulsbjerg afd. Stensved afd. og 1,0 5,0 Børn og Familieafd. - Havnevej 2, Kalvehave Præstø Skole 1,0 7,0 Gåsetårnskolen, Marienberg afd ,8 7,2 Stege Skole 0,7 0,7 Svend Gønge-skolen SFO, 1,8 Lundby Svend Gønge-skolen, Lundby 6,0 I alt (mio. kr.) 1,0 10,5 22,4 7,9 6,0 Mern, SFO-2, renovering 0,5 Bårse, delvis renovering 1 Lundby, 4 nye lokaler 3,6 I alt 5,1 budgetlægningen for 2013.

79 56 Dagtilbud Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 146,1 152,2 143,9 139,4 135,8 133,8 Politikområde Dagtilbud 146,1 152,2 143,9 139,4 135,8 133,8 ramme 1 146,1 152,2 143,9 139,4 135,8 133,8 Fælles område 19,8 28,2 27,3 22,8 19,2 17,1 Dagpleje 43,8 43,2 35,5 35,5 35,5 35,5 Børnehaver 38,1 33,4 32,7 32,7 32,7 32,7 Integrerede daginstitutioner 31,5 32,6 34,3 34,3 34,3 34,4 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 1,2 0,5 0, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje 11,7 14,3 14,1 14,1 14,1 14,1 ramme 3 Anlæg 3,1 11,0 9, Børn- Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud i alt 149,2 163,2 152,9 139,4 135,8 133,8 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Børn- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud består af 1 politikområder Politikområdet har følgende ansvarsområder: Dagtilbud herunder specialbørnehaver og dagpleje for børn samt pladsanvisning. Institutioner med driftsoverenskomst Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. ECO- Nøgletal: Børnepasning Udgiftsniveau, indeks i alt kr. 92,1 93,8 96,1 100 pr. 0-5 år Vordingborg Sammenligni Region Hele landet Beregnet udgiftsbehov 96,4 ngs- 96,5 98,7 100 (2011), indeks kommuner Beregnet 95,5 97,3 97,5 100 serviceniveau, indeks De seneste ECO-nøgletal for dagtilbudsområdet viser, at Vordingborg Kommune ligger lavere på udgiftsniveau og serviceniveau både i forhold til sammenlignelige kommuner og regionen. Generelt Det politisk vedtagne Fælles Faglige Fundament på dagtilbudsområdet udgør et grundlæggende udgangspunkt for arbejdet og udviklingen på dagtilbudsområdet i den kommende periode. Det handler især om organiseringen af arbejdet, så børnene oplever den nødvendige struktur og forudsigelighed, så de kan trives og udvikle deres potentialer. Den nye Børne- og Ungepolitik er samtidig et godt tværfagligt udgangspunkt for hele børne- og ungeområdet, og vores fælles arbejde, hvor fokus er at alle børn skal opleve sig som en del af et inkluderende fællesskab. I forhold til arbejdet på dagtilbudsområdet arbejdes der fortsat med struktur og organisering, så der sker en tilpasning af området til den tidligere gennemførte strukturændring på dagtilbudsområdet. Derfor er det vigtigt, at der stadig er plads til at tænke i andre arbejdsgange og nye måder at løse opgaverne på, hvor også forældrene og de øvrige samarbejdspartnere inddrages.

80 57 På denne baggrund er der fortsat fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne ved at tilbyde nogle målrettede og praksisnære forløb, der tager udgangspunkt i det vi ved, at børn har brug for gennem deres opvækst. Det væsentlige er her, at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der skaber struktur og gennem voksenstyrede aktiviteter fremmer tryghed, organiseret leg og læring i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsområdet har ligeledes fokus på dokumentationen af de pædagogiske indsatser, og arbejder i den forbindelse målrettet med at skabe tid til planlægning og forberedelse af arbejdet både på kort og langt sigt, og i forhold til individuelle indsatser for det enkelte barn. Dette arbejde hænger også tæt sammen med fokusfelterne fra Vordingborg Kommunes nye børne- og ungepolitik. Sundhed, kost og trivsel vigtige tværgående fokusfelter, hvor 0-6 års alderen har særlig betydning. Det er her børns vaner grundlægges og forældrene kan have stort behov for pædagogisk vejledning og opmærksomhed bl.a. i forhold til børnenes kost og fysiske aktivitet. Det faldende børnetal gør det herudover nødvendigt at arbejde med en tilpasning og udvikling af området uden at kvaliteterne af de pædagogiske indsatser mindskes. I den forbindelse er det vigtigt, at udnytte de digitale muligheder både til at styrke samarbejdet med forældrene, dokumentere det pædagogiske arbejde og generelt i arbejdet med børnene. Endelig prioriteres det højt, at ny viden og forskning på området også får opmærksomhed og bliver omsat i praksis i en form, der passer til de vilkår der gælder for Vordingborg Kommunes borgere. Målsætning Målsætningerne er derfor, at der: At styrke dagtilbuddenes muligheder for at arbejde særlig målrettet med børns sproglige udvikling som en integreret del af de voksenstyrede aktiviteter i hverdagen. Her har både arbejdet med børns sproglige udvikling og sociale kompetencer stor betydning for barnet videre forløb. At arbejde med målrettet med struktur og planlægning i dagtilbuddene som en måde til at give børn den forudsigelige ramme, de har behov for, når de skal opleve tryghed, trivsel og udvikle sig. At tilbyde kurser og kompetenceudviklingsforløb til alle medarbejdere, så de oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn, så børnene føler sig set, hørt og mødt. At vejlede både børn og forældre i sundhed, kost og fysisk aktivitet, så de vaner børn grundlægger i de tidlige år, er sunde. Mål og visioner for dagtilbudsområdet Skabe trygge, omsorgsfulde og udviklende rammer for børn Skabe moderne læringsmiljøer på 0-6 års området i alle kommunens dagtilbud Generelt tage afsæt i de enkelte børns ressourcer og behov på en anerkendende måde Medvirker til at udvikle fælles og sammenhængende indsatser på tværs af de forskellige fagligheder, der hver især har en vigtig viden om børns behov og i fællesskab kan styrke barnets livsmuligheder. Væsentlige anlægsprojekter I 2013 er der igangsat et vigtigt anlægsprojekt med at bygge en helt ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge.

81 Bilag: 1.5. Takster 2014 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 11. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93818/13

82 Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling...2 Øvrige attester og gebyrer...2 Oplysninger...2 Diverse planer...2 Opkrævning af ydelser...2 Bødestraf efter CPR-loven...2 Øvrige...2 Teknik...3 Forslag takster Tømning af samletanke 2013/ Takster for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune...4 Miljø- og klima...10 ALFA Specialaffald Priser Affaldsgebyrer for virksomheder...12 Affaldsgebyrer for husholdninger...13 Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser...14 Takster for rottebekæmpelse...14 Kultur, idræt og fritid...15 Bibliotek...15 Musikskole...15 Svømning...16 Børn, unge og familie...16 Takster dagtilbud...16 Beredskabet...17 Materiel...17 Operative opgaver...18 Serviceopgaver...18 Vagtcentralydelser...18 Kurser...19 Lokaleleje...19

83 2 Økonomi, plan og udvikling Øvrige attester og gebyrer Oplysninger BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Skatteattest / skattebillet med bilag 50,00 50,00 Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning Takst pr. oplysning 52,00 52,00 Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v ejendomme 1.200, ,00 Diverse planer Lokalplaner Gebyrfri Gebyrfri Kommuneplaner 100,00 100,00 Spildevandsplaner Gebyrfri Gebyrfri Affaldsplaner Gebyrfri Gebyrfri Opkrævning af ydelser Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige rykkere pr. stk. 100,00 100,00 Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Takst pr. rykker 250,00 250,00 Bødestraf efter CPR-loven Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds Overskridelse 600,00 600,00 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 2.000, ,00 Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000, ,00 I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde 2.000, ,00 Øvrige Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere) Takst pr. gang 500,00 500,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 180,00 180,00 EU-sygesikringskort (blåt) 0 0 Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00 Knallertbevis 100,00 100,00

84 3 Teknik Forslag takster Tømning af samletanke 2013/2014 TØMNING AF SAMLETANKE Tømning af samletanke i kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms Tømning til og med liter Takst pr. tømning 1385, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2365, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2960, ,00 For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3450, ,00 Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m3 112,00 115,00

85 4 Takster for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm) For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) - Alle priser er inklusive moms, medmindre andet er nævnt. 1 Midlertidige areallejer: 1.1 Lystbåde m.v., der har fast havneplads, kan i perioden 1. november til den 15. maj, efter forudgående aftale med havnefogeden, henstilles på havnearealer, hvis der er plads. Har bådejeren ikke fast plads, er afgiften 50 % af pladslejen. Under særlige omstændigheder, og kun efter aftale med havnefogeden, kan både forblive på land udover nævnte vintersæson. Afgiften i perioden 16. maj til 31. oktober 100 kr. om dagen. 1.2 For både, hvor bådejeren ikke har en fast plads, som overvintrer i vandet i tidsrummet fra betales en afgift svarende til 50 % af den faste pladsleje, som skulle være afregnet, hvis bådejeren havde haft fast plads. Bådejere som tager ophold i båden af permanent karakter skal betale en afgift svarende til 100 % af den faste pladsleje. Både over 15 m. kan efter 1. januar 2013, pålægges at betale et depositum på kr. i form af bankgaranti for bådens ophold i havnene. 2 Faste pladslejer for havnerelaterede aktiviteter på land. For udlejning af havnearealer betales en årlig takst på: Areal til erhvervsformål: For det samlede grundareal afregnes der for de første m² 55 kr. pr. m² For de efterfølgende m² 45 kr. pr. m² Herefter fra 1501 m² og opefter 25 kr. pr. m² Dog afregnes der minimum for leje af erhvervsareal kr. Areal til fritidsformål: 40 kr. pr. m² Areal med kommunal bygning - minimum 100 kr. pr. m². Hvor havnen køber bygninger, skal lejen afspejle havnens udgifter, herunder også udvendig vedligeholdelse, renter og afdrag. Dette aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde. Fastepladslejer - for ikke havnerelaterede virksomheder og aktiviteter på havnearealet: For udlejning af havnearealer betales en årlig takst på: Pris pr. m² pr. år for m² 100 kr. Pris pr. m² pr. år for m² 50 kr. Pris pr. m² over 500 m² 25 kr. Pris pr. m² med kommunal bygning 150 kr. Alle priser reguleres årligt efter nettoprisindekset. Fastlejepladser for ikke havnerelaterede virksomheder, reguleres over en 5 årig periode, startende i Hvor havnen køber bygninger, skal lejen afspejle havnens udgifter herunder også til udvendig vedligeholdelse, renter og afdrag. Aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.

86 5 3 Vederlag for brugsret af havnebassin Vederlag for brugsret havnebassin betales for fartøjer, som efter havneadministrationen tilladelse henligger i havnen i mere end 2 uger. Ligeledes betales vederlag af pladsafgift for fartøjer, som efter havneadministrationens tilladelse oplægges i havnen eller ved broer og estakader uden påmønstret fuldtallig besætning, samt for pladsafgift til skibsværfter, flydedokker og reparationsflåder m.v. Oplagte skibe, herunder også oplagte men stadig registrerede fiskerbåde, for hvilke der er betalt havneafgift i en herværende kommunal havn, kan henligge afgiftsfrie i andre havne i kommunen. Afgift betales dog til den havn, hvor et oplagt skib ligger pr. 1. januar. Såfremt der opstår kajpladsproblemer, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til afvisning af oplagte skibe. Vederlag fastsættes af havneadministrationen med baggrund i regulativets øvrige takster. 4 Vandafgift For skibe på 20 bruttoregistertons og derover, betales der i de kommunale havne i Vordingborg Kommune en afgift for påfyldning af vand efter måler med den til enhver tid gældende vandafgift, samt andre eventuelle afgifter. 5 Elforbrug I tidsrummet fra 1. oktober til den 30. april skal bådene benytte havnens godkendte elkabler med bimåler. Elkabler udleveres på havnekontoret mod indbetaling af 500 kr. depositum. Elforbrug skal registreres efter installering af måler, og afregnes efter aflæst forbrug. For 2014 er prisen 3,50 kr. pr. kwh. Der afregnes en gang årligt Midlertidigt elforbrug (maks. 3 dage) til små reparationer skal ikke betales. Ved små reparationer forstås, elforbrug til opladninger af batterier, brugerhåndværktøj og lign. Det gælder ved optagning, udsætning og klargøring af både, eller ved små reparationer på både i vandet. 5.1 Elforbrug i garnhuse og lignende. Forbrug af strøm til opvarmning af garnhuse og lignende, er kun tilladt såfremt der er monteret bimåler. Forinden skal der indhentes tilladelse fra havnefogeden. 6 Beddingsanlæg og slæbesteder. 6.1 Ophalerbedding ved Stege skibsværft og Klintholm Havn: Afregnes til skibsværftet. 6.2 Brug af slæbesteder Ved brug af slæbesteder i Vordingborg Kommune betales en afgift på 100 kr. pr. gang (én udsætning og ophaling), eller der kan købes et årskort til ubegrænset brug på alle slæbesteder i de kommunale havne til 500 kr. For slæbestedsbrugere kan der tilkøbes liggedage hos havnefogeden, i perioder af 14 dage til en fast pris. Afgift/årskort kan købes på havnekontor eller turistkontor. Afgiften skal ikke betales, såfremt man har fast plads i en af havnene.

87 6 Pladser Pladsleje for kommunale lystbådehavne (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm). Pladsleje gælder for et helt kalenderår. Pladsleje er kategoriseret i tre forskellige kategorier. Kategori 1 : pris 150,00 kr. / m² Kategori 2 : pris 160,00 kr. / m² Kategori 3 : pris 180,00 kr. / m² Havn: Vordingborg Nordhavn 3 Vordingborg Nordhavn (joller 5,50m) 1 Masnedsund Havn 3 Stege Lystbådehavn 3 Stege Nordre havn 3 Stege Sukkerhavn 1 Stege Fiskerstræde 2 Bogø Havn 3 Bogø havn (joller 5,50m) 1 Skåninge Bro 1 Skåninge Bro (joller 5,50m) 1 Kalvehave havn 2 Klintholm Havn 3 Kategori: Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af det enkelte fartøj. For flerskrogede skibe betales bådpladsafgift efter skrogenes samlede areal. Joller som hales på land og tilhører en af Vordingborg Kommunes godkendte sejlklubber er afgiftsfri. I perioden fra den 1. september til den 30. maj kan fastliggere fra de kommunale lystbådehavne i Vordingborg Kommune, frit ligge i andre kommunale lystbådehavne, dog i maksimal 5 sammenhængende dage. Derefter gælder de almindelige takster for gæstesejler. 7 Fastligger, Indskud, opsigelse og forsikring Fastliggere betaler et indskud på 2000 kr. ved tilmelding og oprettelse som bruger på respektive lystbådehavn. Indskuddet er et oprettelses- og administrationsgebyr og betales ikke tilbage. Der er 3 måneders opsigelse pr. påbegyndt måned. Så længe en bruger har en båd liggende i en kommunal lystbådehavn, skal båden have en ansvarsforsikring. Enhver fastligger skal derfor foreligge dokumentation for en gyldig ansvarsforsikring. En kopi af dette dokument skal sendes til havneadministrationen.

88 7 8 Takster for gæstesejler, camper og andre gæster Takster er inklusiv el, vand og internet (WiFi) Gæstesejler i højsæson (1. juni til 31. august) Bådlængde Takst under 8 meter 130 kr meter 160 kr. 12,1 15 meter 180 kr. 15,1 til 18 meter 230 kr. Over 18 meter 330 kr. Takster gælder for en båd og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. Gæstesejler i lavsæson (1. september til 30. maj) Bådlængde Takst under 8 meter 80 kr meter 100 kr. 12,1 15 meter 120 kr. 15,1 til 18 meter 155 kr. Over 18 meter 220 kr. Takster gælder for en båd og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. Rabatordning: En gæstesejler opnår, efter 4 sammenhængende dage i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne, 1 gratis dag. Er båden registreret i Træskibs Sammenslutningen, er første døgn gratis, herefter normal takst. Skibe, som har betalende gæster ombord, betaler normal havnetakst efter bådens størrelse. For fartøjer, som ikke kan henføres til lystfartøj og som er henvist til lystbådehavnen af havnefogeden, er afgiften i henhold til Vordingborg Vesthavns takstblad vedrørende skibsog vareafgifter. Autocamper Uanset længde 100 kr. Takster gælder for en camper og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. (for dette beløb køber man adgang til bad, toilet og rettigheder til at bruge internet på havnen) Andre gæster (cyklister, gående, kajak og kano mm.) Per person per dag 30kr. (for dette beløb køber man adgang til bad, toilet og rettigheder til at bruge internet på havnen) 10 Turistsejlads For sejlads med turister, aftales der nærmere med havneadministrationen.

89 8 11 Varigt ophold i båden Der tillades ophold i båden af permanent karakter, såfremt følgende krav er opfyldt: alle som tager permanent ophold i båden, skal være tilmeldt folkeregistret i Vordingborg Kommune mindst én af de tilmeldte personer, skal eje båden. strømforbrug skal afregnes efter forbrug, målt på bimåler monteret båden. der må ikke afledes nogen form for spildevand fra båden, i havnebassinet. der skal tegnes ansvarsforsikring på båden Havnefogeden kan til enhver tid afvise både, med baggrund i tilstand og udseende. 12 Liggeafgift m.v. for fiskerbåde (Gælder for fiskerbåde der er fritaget for skibsafgift.) Der betales en årlig liggeafgift på kr. Denne reduceres med de betalte vareafgifter i kalenderåret, til pågældende havn for lossede fisk m.v. Vareafgiften er fastsat til 2,8 %. Eventuel reduktion berigtiges ved udløbet af kalenderåret, mod forelæggelse af dokumentation for betalt vareafgift. Andre fiskerbåde (joller m.v.), der betaler liggeafgift efter andre regler fastsat i regulativet, får ligeledes denne afgift refunderet. Dette sker ved regnskabsårets afslutning, mod fremvisning af dokumentation for, at vareafgift for lossede fisk m.v. overstiger betalt liggeafgift. BEMÆRK! Der skal udstedes kvittering for alle beløb, der betales til havnefogederne. Hertil må alene anvendes autoriseret formular for havnefogederne eller kvittering direkte fra Vordingborg Kommune. Takstbladet vil være lagt ud på havnens hjemmeside og ophængt på de lokale havnekontorer, ligesom yderligere oplysninger kan fås hos havnefogederne.

90 Miljø- og klima ALFA Specialaffald Priser

91 10

92 Affaldsgebyrer for virksomheder 11

93 Affaldsgebyrer for husholdninger 12

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 ramme 1 62 65 64 64 64 64 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 Kommunal

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2014

Budgetbemærkninger Budget 2014 bemærkninger 2014 Indhold Sundhedsudvalget...3 Oversigt over udvalgsområde...3 Generelt...4 Målsætning...8 Teknikudvalget...9 Oversigt over udvalgsområde...9 Generelt...10 Målsætning for Bygningsvedligeholdelse...13

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 404,8 401,5 400,3 400,1 399,9

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 394,7 395,1 394,1 392,7 392,2 391,9 Politikområde Psykiatri

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere