Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3"

Transkript

1 Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr

2 Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3 Michael Nielsen og Tore Pettersen Rambøll Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

4 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 DEMONSTRATIONSANLÆG PÅ GALS KLINT INDLEDNING DIMENSIONERINGSGRUNDLAG ANLÆGSDIMENSIONERING Forklaringstank Indløbs- og genbrugsbuffertank Biologisk sandfilter 17 2 DETAILPROJEKT ANLÆGSARBEJDER Forklaringstank Indløbsbuffertank Ventilbrønd Biologisk sandfilter Samlebrønd Genbrugsbuffertank VVS ARBEJDER Montage af jetpumpe og tilslutning af spildevandspumpe Tilslutninger Kemikaliedoseringsanlæg 26 3 ETABLERING AF GRÅVANDSANLÆG LICITATION PROJEKTTILPASNINGER UDFØRELSE OVERORDNET FUNKTIONSBESKRIVELSE OPSTART OG INDKØRING AF ANLÆG 34 4 FUNKTIONSAFPRØVNING AF GRÅVANDSANLÆG INDLEDNING MÅLEPROGRAM BIOLOGISK RENSNING Gråt spildevand Biologisk renset gråt spildevand DESINFEKTION DRIFTSERFARINGER Lugt- og støjgener Visuelle gener Arbejdsmiljø og adfærdsregulering Øvrige driftsforhold Forslag til anlægsforbedringer ØKONOMI 54 3

5 5 KONKLUSION 58 6 LITTERATUR 61 BILAG A ANALYSERESULTATER URENSET GRÅVAND 63 BILAG B ANALYSERESULTATER BIOLOGISK RENSET GRÅVAND 67 4

6 Forord Rapporten er et resultat af et projekt under aktionsplanen for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Tema 4: Håndtering af regnvand og gråt spildevand. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem RAMBØLL, Campingrådet og Gals Klint. Projektet er inddelt i tre faser: Fase 1. Fase 2. Fase 3. Gennemgang og vurdering af alternative muligheder for genbrug af gråt spildevand til sekundaformål på campingpladser. Udvælgelse af endelig løsning til behandling af gråt spildevand og genanvendelse, projektering af anlægget samt etablering af demonstrationsprojekt. Drift af demonstrationsprojekt og afrapportering af resultater. Nærværende rapport omfatter projektets fase 2 og 3. Formålet med faserne 2 og 3 har således været at etablere og drive et demonstrationsprojekt på basis af det udvalgte anlægskoncept fra fase 1, for herigennem at indhente erfaringer om effektiviteten og driften af gråvandsanlæg. Projektet er udført for Miljøstyrelsen af RAMBØLL med Chefkonsulent Tore Pettersen, RAMBØLL som projektleder og Civilingeniør Michael Nielsen, RAMBØLL som øvrig deltager. 5

7 6

8 Sammenfatning og konklusioner Udgangspunktet for etableringen af et demonstrationsanlæg til rensning af det grå spildevand fra baderumsbygningen på Gals Klint, er den valgte anlægsopbygning fra projektets fase 1. Der blev således etableret et demonstrationsanlæg med nedenstående overordnede opbygning: Forklaringstank Indløbsbuffertank (pumpestation m. buffervolumen) Biologisk sandfilter Genbrugsbuffertank (lagertank for biologisk renset gråvand) Desinfektionsanlæg (doseringsanlæg) På baggrund af den valgte anlægsopbygning fra projektets fase 1 blev udarbejdet et detailprojekt for etablering af et demonstrationsanlæg på Gals Klint udarbejdet. Projektet blev udbudt i begrænset licitation. Grundet resultatet af licitationen, samt ekstraudgifter til grundvandssænkning som følge af høj grundvandsstand og opblødt jordbund på Gals Klint, var det nødvendigt at foretage reduktioner i anlægsarbejderne, for herigennem at reducere den samlede anlægssum. Projekttilpasningerne søgtes gennemført, således anlæggets funktionalitet ikke ændres. Det blev derfor bl.a. besluttet at reducere størrelsen på det biologiske sandfilter med 50 %, herved bibeholdes muligheden for en evt. senere tilpasning til behandling af den dimensionsgivende anlægskapacitet. Selve etableringsarbejdet startede primo april 2002 mens opstart/indkøring påbegyndtes ultimo maj Indkøringsfasen forventedes at vare 4 6 uger af hensyn til opbygning af en funktionel biofilm i det biologiske sandfilter. I hele indkøringsperioden blev gråt spildevand tilledt og recirkuleret over anlægget. Efter endt indkøring af anlægget blev der foretaget en kontrolanalyse af effekten af den biologiske rensning i sandfiltret. Resultatet af kontrolanalysen viste at det biologiske sandfilter var indkørt og fuldt funktionsdygtigt efter ca. 7 uger. Umiddelbart efter indkøringsfasens afslutning, blev den egentlige afprøvning af anlægget iværksat. 7

9 Funktionsafprøvningen af gråvandsanlægget havde til formål, at dokumentere renseeffekten af hhv. den biologiske rensning og desinfektionen. Afprøvningen havde endvidere til formål, at indsamle praktiske erfaringer med driften af gråvandsanlægget, herunder bl.a.: Lugt- og støjgener Visuelle gener Arbejdsmiljø og adfærdsregulering Praktiske forhold Som udgangspunkt for måleprogrammet anvendes Miljøstyrelsens standardmåleprogram. Måleprogrammet er opdelt i to grupper, en bestående af fysiske-/kemiske parametre samt en gruppe bestående af mikrobiologiske parametre. Der blev under funktionsafprøvningen udtaget prøver tre steder i anlægget: 1. I tilløb til forklaringstank (urenset gråvand) 2. I Genbrugsbuffertanken (mekanisk-/biologisk renset gråvand) 3. I toiletcisterner i baderumsbygningen (renset og desinficeret gråvand). Valget af prøveudtagningssteder blev valgt således, effekten af hhv. den mekanisk-/biologiske rensning og desinfektionen kan dokumenteres. Der blev under funktionsafprøvningen udtaget i alt tolv prøver, hvoraf én er udtaget i tilløbet til forklaringstanken, tre i genbrugsbuffertanken og otte i toiletcisterne. Den afsluttende behandling af det rensede gråvand var en desinfektion med hydrogenperoxid (35 %). Formålet med desinfektionen var, at reducere antallet af mikroorganismer i det biologisk rensede gråvand til et så lavt niveau som muligt, og herigennem fastlægge den nødvendige dosering af hydrogenperoxid, set ud fra både et hygiejnisk og driftsøkonomisk synspunkt. Herudover havde desinfektionen til formål at forbrugsvandet tilføres et ekstra iltpotentiale, således risikoen for lugtgener ved henstand af genbrugsvand i toiletcisterne reduceres. Under funktionsafprøvningen er der som nævnt overfor i alt udtaget otte prøver på det rensede og desinficerede gråvand samt en prøve fra referencetoilet forsynet med drikkevand. To af de udtagne prøver blev opbevaret ved stuetemperatur af det akkrediterede laboratorium i tre uger forinden analyse. Formålet med opbevaringen var at kontrollere hvorvidt der i prøverne sker eftervækst ved henstand. I nedenstående tabel er samtlige analyseresultater for det rensede og desinficerede gråvand angivet. Vand der renses og genanvendes i husholdninger, som i dette tilfælde til toiletskyl, skal have en renhedsgrad svarende til drikkevandskvalitet som angivet i Bekendtgørelse nr. 871 af 21/ : Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Da gråvandet udelukkende skal benyttes til toiletskyl er det primært indholdet af mikroorganismer der er af interesse, men samtlige kvalitetskrav skal principielt overholdes. Sammenholdes analyseresultaterne med kravværdierne, ses at det rensede desinficerede gråvand fra Gals Klint er af en kvalitet modsvarende drikkevand mht. de mikrobiologiske parametre. Det skal dog 8

10 bemærkes, at indholdet af mikroorganismer i det biologisk rensede gråvand har ligget på et meget lavt niveau, hvilket følgelig skal tages i betragtning ved vurderingen af effektiviteten. Udover de rent hygiejniske aspekter, er der omkring genanvendelsen af gråt spildevand til toiletskyl en række æstetiske og driftsmæssige forhold, der kan medføre gener for brugere af baderumsbygningens faciliteter samt for anlægspasseren. Ved tidligere gråvandsanlæg har specielt lugtgener været årsag til nedlukning af anlæg. Af resultaterne fra det gennemførte projekt på Gals Klint vedr. genanvendelse af gråvand til toiletskyl kan følgende konklusioner drages. Det må på baggrund af det etablerede demonstrationsprojekt på Gals Klint konkluderes, at udgifterne til etablering af et gråvandsanlæg med en behandlingskapacitet på 12 m 3 /d vil beløbe sig til ca. kr ,-, ekskl. moms. De årlige driftsudgifter må forventes at udgøre ca. kr ,- eller forventeligt ca. kr. 7,-/m 3 renset og genbrugt gråt spildevand. Den direkte afskrivningsperiode for gråvandsanlægget på Gals Klint vil udgøre ca år. Betragtes samtlige danske kommuner, vil afskrivningsperioden i stort set alle kommuner være længere end 10 år. Overordnet set må det konkluderes, at der p.t. kun er begrænset økonomisk potentiale i at etablere gråvandsanlæg i kommuner hvor vandprisen ligger under ca kr./m 3. Alternativt kræves, at besparelsespotentialet ved genanvendelse af gråvand ligger over ca m 3 /sæson. Evt. fremtidige stigninger i den samlede vandpris, kan dog forrykke dette billede på sigt, således det på sigt generelt bliver mere attraktivt at rense og genanvende gråt spildevand. På baggrund af resultaterne fra funktionsafprøvningen, må det konkluderes at gråvandsanlægget på Gals Klint biologisk renser det grå spildevand målt på de traditionelle spildevandsparametre til et meget lavt niveau. Organisk- og suspenderet stof og ammonium reduceres endda til et niveau under detektionsgrænsen. Ammonium, total fosfor, sulfid og olie/fedt reduceres tilsvarende til et niveau tæt på nul. De miljøfremmede organiske stoffer, herunder bl.a. Phthalater, Phenoler mv., reduceres ligeledes til et niveau tæt på nul eller under detektionsgrænsen. Det skal dog bemærkes, at en del af disse parametre har et meget lavt koncentrationsniveau i det urensede gråvand, hvorfor fjernelsesgraderne skal tages med et vist forbehold. For en del af tungmetallerne sker en entydig reduktion fra et relativt højt koncentrationsniveau til et konsekvent noget lavere niveau. Dette gør sig gældende for Al, Ba, Cu og Zn, og delvist for K. For de øvrige metaller kan det konkluderes, at der for As, Ca, Mg, Na og Ni er en stor sandsynlighed for der ikke sker en fjernelse over sandfiltret. For de øvrige metaller kan det ikke konkluderes entydigt om der sker en ændring i koncentrationsniveauet over det biologiske sandfilter. For samtlige mikrobiologiske parametre sker der over sandfiltret en reduktion på 97 99,9 %. 9

11 På baggrund af de gennemførte analyser på desinfektionen må det konkluderes, at der ved desinfektion med hydrogenperoxid opnås en renseeffekt, hvor samtlige parametre reduceres til et niveau modsvarende det mikrobielle krav til drikkevand. På baggrund af funktionsafprøvningen kan ikke fastsættes en generel anbefaling for doseringsniveauet for hydrogenperoxid, men for anlægget på Gals Klint skønnes et doseringsniveau på ca. 0,05 0,1 ml H 2 O 2 /l gråvand at sikre en tilfredsstillende mikrobiel kvalitet på gråvandet, dvs. en mikrobiel kvalitet modsvarende kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Der har under funktionsafprøvningen ikke været konstateret gener i forbindelse med anlægget, herunder bl.a. lugt- og støjgener. Endvidere har genbrugsvandet i hele perioden været klart og lugtfrit med undtagelse af en kortere periode hvor vandet blev gulligt grundet henstand i genbrugsbuffertank pga. fejl på spildevandspumpen. Såfremt anlægstypen i fremtiden evt. skal finde anvendelse bør de i afsnit angivne anlægsforbedringer implementeres, således dette kan betjenes uden arbejdsmiljømæssige gener. Med udgangspunkt i funktionsafprøvningen må det konkluderes, at gråvandsanlægget på Gals Klint har været velfungerende og renset vandet til et, set fra et sundhedsmæssigt og spildevandsteknisk perspektiv, fornuftigt niveau. På baggrund af ovennævnte vurderes det, at der generelt ikke vil være gener forbundet med genanvendelse af gråt spildevand til toiletskyl på Gals Klint. Det skal dog bemærkes, at gråvandets karakteristik og anlæggets udformning og drift er altafgørende for renseresultatet, hvorfor erfaringerne fra projektet ikke direkte og ukritiske kan anvendes til tilsvarende anlæg. 10

12 Summary and conclusions To further elaborate on the unit from Phase 1 of the project, the demonstration unit for the cleaning of grey water from douche rooms on camping sites was placed on Gals Klint Camping. The demonstration unit has the following superior structure: Settling tank Inlet buffer tank (pumping station with buffer volume) Biological sandfilter Recycling buffer tank (storage tank for biologically treated grey water) Installation for disinfection (installation for dosing) Detailed design for a demonstration unit on Gals Klint has been elaborated with basis in the design and experience from Phase 1 of the project. Invitation to tender was sent to selective contractors. Due to the outcome of the tender and extra costs for groundwater lowering, as a result of a high groundwater level and sodden soil on Gals Klint, it was necessary to reduce the construction works and thus the total construction cost. It was important that the functionality would not be altered by the adjustment of the project. Therefore it was decided to reduce the size of the biological sandfilter by 50%, thus maintaining the possibility of a later adjustment to treating dimension and capacity. Construction works began primo April 2002 whilst the start/running-in was initiated ultimo May Running-in was expected to last 4 6 weeks due to the forming of a functional biofilm in the biological sandfilter. Grey water was led to and recycled in the plant throughout the entire running-in period. After running-in a control analysis of the effect of biological treatment in the sandfilter was carried out. The result of this analysis showed that the sandfilter was fully operational after approx. 7 weeks. Immediately upon termination of running-in, the test period started. The purpose of testing the functionality of the grey water unit was to prove the cleaning effect of the biological treatment and the disinfection. Furthermore the purpose of testing was to gather practical experience on the operation of the grey water plant, on amongst others: Odour and noise Visual nuisances Working environment and behaviour Practical conditions 11

13 The DEPA s standard measure program was used as basis. The measure program is split in two groups, one with physical/chemical parameters and one with microbiological parameters. Samples were taken three places during the functionality test: 1. In the inlet to the settling tank (untreated grey water) 2. In the recycling buffer tank (mechanically/biologically treated grey water) 3. In the cisterns in the douche room building (treated and disinfected grey water) The sampling places were chosen to prove the effect of the mechanical/biological treatment and the disinfection. Twelve samples were drawn in all, one in the inlet to the settling tank, three in the recycling buffer tank and eight in the cisterns. Finally the grey water was disinfected with hydrogen peroxide (35%). The purpose of this was to reduce the number of micro-organisms in the biologically treated grey water to the lowest possible level and in this way determine the necessary dose of hydrogen peroxide, both from a hygienic and economic point of view. Apart from this, the disinfection served as additional oxygen potential for the water, reducing the risk of odour from water settling in the cisterns. As mentioned above eight samples on the treated and disinfected grey water and one sample from a reference toilet with drinking water were drawn in the functionality test. Two samples were stored at room temperature by the accredited laboratory for three weeks before being analysed. The purpose was to control whether additional growth would occur over time. Water, which is treated and reused in the households, in this case for toilet flush, must have a degree of purity corresponding to the drinking water quality as stated in Regulation no. 871 of 21/ : Regulation on water quality and supervision of water supplies. As the grey water is solemnly used for toilet flush, it is primarily the content of microorganisms, which is interesting, but in principle all demands for quality must be observed. A comparison of the results of the analyses with the remediation values shows that the treated disinfected grey water from Gals Klint has a quality, which corresponds to drinking water on the microbiological parameters. However, please note that the content of microorganisms in the biologically treated grey water has been on a very low level, which must be taken into consideration when evaluating the efficiency. Apart from the hygienic aspects, the reuse of grey water for toilet flush involves a number of aesthetic and operational circumstances, which can cause nuisances for the users and the caretaker of the facilities in the douche rooms. Especially odours have been a problem and have resulted in the closing down of earlier installations. The following conclusions can be drawn from the present grey water project on Gals Klint: 12

14 The construction costs for a grey water unit with a treatment capacity of 12 m 3 /d amounts to approx. DKK 275,000.- excl. VAT. Yearly expenses are expected to amount to approx. DKK 7,750.- which equals approx. DKK 7.- /m 3 cleaned and reused grey water. The direct depreciation is approx years. When considering all Danish Local Authorities on a whole, the depreciation period will be more than 10 years in practically all of them. The overall conclusion is, that at present there is only a limited economic potential in constructing grey water units in Local Authorities where the water price is less than DKK/m 3. An alternative demand is, that the saving potential when reusing grey water is above approx. 1,500 m 3 /season. A future rise in the total price of water may, however, have the effect that it will generally be more attractive to clean and reuse grey water. Based on the results from the functionality test, the conclusion is that the grey water unit on Gals Klint biologically treats the grey water to a very low level when measured on traditional wastewater parameters. Organic and suspended matter and ammonium is reduced to a very low level, which is below the limit of detection. Ammonium, total phosphorus, sulphide and oil/grease are also reduced to a level close to zero. The environmentally unacceptable substances, incl. Phthalate, Phenol etc. are reduced equally to a level close to zero or below the limit of detection. However, please note that a part of these parameters have a very low concentration level in the untreated grey water, why the degree of removal is with certain reservations. A part of the heavy metals is reduced from a relatively high concentration level to a consequently lower level. This applies to Al, Ba, Cu and Zn, and partly to K. The conclusion for the other metals is that As, Ca, Mg, Na and Ni are very likely to remain unchanged in the sandfilter. No unambiguous conclusion can be drawn on changes in the concentration level for other metals in the biological sandfilter. The sandfilter reduces the microbiological parameters by 97 99,9%. The conclusion of the disinfection analyses is that disinfection with hydrogen peroxide has the effect of reducing all parameters to a level corresponding to the microbial demand for drinking water. A general recommendation for the dosing level of hydrogen peroxide cannot be established with basis in the functionality test, but for the unit on Gals Klint a level of approx ml H 2 O 2 /l grey water, is estimated to secure a satisfactorily microbial quality of grey water, that is a quality corresponding to the demands in the Regulation on Drinking Water. The functionality test has not shown any nuisances in connection with the installation including odour and noise. Furthermore in entire period, the recycled water has appeared clear and odourless, with the exception of a shorter period, where the water turned yellowish due to settling in the recycling buffer tank caused by damage on the wastewater pump. If this type of installation shall be used in the future, the conditions stated in section

15 shall be implemented to operate the installation without annoyances in the working environment. Based on the result from the functionality test it is concluded that the grey water unit on Gals Klint has been operating very satisfactorily and has cleaned the water to a acceptable level with regards to health factors and wastewater techniques. Based on the above we estimate that generally no nuisances are connected with the reuse of grey water for toilet flush on Gals Klint. However, please note that the characteristics of the grey water and the design of the plant is essential for the result of the treatment, for which reason the experience drawn from the project cannot be used directly and uncritically in other similar units. 14

16 1 Demonstrationsanlæg på Gals Klint 1.1 Indledning Udgangspunktet for etablering af et demonstrationsanlæg til rensning af det grå spildevand fra baderumsbygningen på Gals Klint, er den valgte anlægsopbygning fra projektets fase 1 /1/. Der tages således udgangspunkt i et anlæg med nedenstående overordnede opbygning: Forklaringstank Indløbsbuffertank (pumpestation m. buffervolumen) Biologisk sandfilter Genbrugsbuffertank (lagertank for biologisk renset gråvand) Desinfektionsanlæg (doseringsanlæg), 1.2 Dimensioneringsgrundlag I projektets fase 1 er dimensioneringsgrundlaget fastlagt på baggrund af hhv. registreringer af vandforbruget på Gals Klint, litteraturstudie samt udførte spildevandsanalyser på gråvand fra Gals Klint. I tabel 1 og 2 er de dimensionsgivende parametre fra /1/ gengivet. Parameter Dimensionsgivende Maksimalt vandforbrug til toiletskyl 12 m 3 /d Maksimalt timevandforbrug til toiletskyl 3 m 3 /h Maksimalt vandforbrug til brus og håndvaske 20 m 3 /d Maksimalt timevandforbrug til brus og håndvaske 4 m 3 /h Tabel 1. Hydrauliske dimensioneringsparametre. Parameter Enhed Dimensionsgivende ph COD (Cr) mg O 2 /l 300 BOD 5 mg O 2 /l 150 SS mg SS/l 50 PO 4 -P mg PO 4 -P/l 0,5 Total-P mg TP/l 1,0 Total-N mg TN/l 7,0 Tabel 2. Dimensionsgivende spildevandsparametre. Udover de ovennævnte dimensionsgivende værdier, skal endvidere tages hensyn til døgn- og sæsonvariationer, samt en række øvrige parametre såsom lugt, hygiejne mv. /1/. 15

17 1.3 Anlægsdimensionering I projektets fase 1 /1/ blev der, på baggrund af de dimensionsgivende parametre angivet i afsnit 1.2, gennemført en dimensionering af anlæggets enkelte komponenter, dvs. forklaringstanken, det biologiske sandfilter, indløbsbuffertank og genbrugsbuffertank. I afsnittene gennemgås dimensioneringen af disse delkomponenter overordnet. For en detailbeskrivelse af dimensioneringen henvises til /1/ Forklaringstank Forklaringstanken har overordnet til formål at sikre, at slam, suspenderet stof, fedtstoffer mv. i størst muligt omfang udskilles fra det grå spildevand, således disse ikke aflejres andre steder i anlægget med efterfølgende tilstopninger og lugtgener til følge. For et demonstrationsprojekt på Gals Klint Camping er der valgt en bundfældningstank med et volumen på 3,5 m 3, baseret på en tømningsfrekvens på ca. to tømninger pr. sæson Indløbs- og genbrugsbuffertank Af hensyn forsyningssikkerheden mht. det rensede gråvand, samt for at udnytte det biologiske sandfilters kapacitet bedst muligt, er der i anlægskonceptet indbygget to buffertanke. Årsagen til, at der er behov for to buffertanke er, at produktionen af gråt spildevand og forbruget af renset gråvand til toiletskyl varierer over døgnet, således der i perioder er en overproduktion af gråvand (i forbindelse med bad morgen/aften), og i andre perioder et behov for en større vandmængde til toiletskyl end der produceres. Indløbsbuffertanken fungerer således som buffertank for det urensede grå spildevand, således variationerne i gråvandsproduktionen udlignes over døgnet. Indløbsbuffertanken fungerer endvidere som pumpestation for indpumpning af gråvand til det biologiske sandfilter. Genbrugsbuffertanken er opsamlings- og lagertank for det biologisk rensede gråvand. Herfra pumpes vandet via desinfektion til toiletterne. For at optimere både tankvolumenernes størrelse samt det biologiske sandfilter, er der på baggrund af de dimensionsgivende parametre (afsnit 1.2), i projektets fase 1 blevet gennemført en række simuleringer af variationerne i de to buffertanke. På basis af undersøgelserne, er der valgt buffervolumener som angivet i tabel 3. - Buffervolumen (m 3 ) Indløbsbuffertank 3,0 Genbrugsbuffertank 1,5 Tabel 3. Beregnede buffervolumener. 16

18 1.3.3 Biologisk sandfilter Det biologiske sandfilters daglige behandlingskapacitet er som angivet i afsnit 1.2 sat til 12 m 3 /d. Da der er tale om et mindre sandfilteranlæg, valgtes med udgangspunkt i /2/ og /10/, en dimensionsgivende belastning på 20 g BOD 5 /m 2 d, hvilket giver et areal af det biologiske sandfilter på ca. 90 m 2 baseret på en behandlingskapacitet på 12 m 3 /d. 17

19 2 Detailprojekt På baggrund af anlægsdimensioneringen fra projektets fase 1, gengivet i afsnit 1.3, blev et detailprojekt for etablering af et demonstrationsanlæg på Gals Klint udarbejdet. Detailprojektet for etablering af gråvandsanlægget dannede grundlag for entreprenørernes tilbudspriser. I afsnit 2.1 hhv. 2.2, er dele af detailprojektet gengivet for anlæggets hovedkomponenter, herunder bl.a. anlægsarbejder og VVS installationer. Anlæggets placering er gengivet på oversigtsplanen, figur 3. RK: UK: BK: Figur 3. Oversigtsplan for gråvandsanlæg 18

20 2.1 Anlægsarbejder Forklaringstank Forklaringstanken etableres som en Ø1500 mm betonbrønd, der afsluttes med betondæk, topring og Ø600 mm betondæksel. Betondæk afsluttes ca. 100 mm under færdigafrettet terræn. Indløb til brønden forsynes med standard Ø110 mm pvc T-stykke. På udløb monteres Ø315 x 2700 mm pvc indsatsbrønd forsynet med T-stykke. Indsatsbrønd kan evt. være en standard indsatsbrønd der efterfølgende forhøjes. Mandehul i betondæk centreres, således evt. spuling af både ind- og udløbsarrangement kan foretages Indløbsbuffertank Indløbsbuffertank etableres som en Ø1500 mm betonbrønd, der afsluttes med betondæk, topring og Ø600 mm betondæksel. Betondæk afsluttes ca. 100 mm under færdigafrettet terræn. Tanken forsynes med spildevandspumpe med en pumpeydelse på min. 5 l/s ved 14 m geometrisk løftehøjde. Pumpe monteres med rustfrit guiderør og guidefæste. Mandehul i betondæk skal placeres således pumpe kan hejses op. Kabler mv. fra pumpe i indløbsbuffertank føres via trækrør til teknikrum i baderumsbygning Ventilbrønd Ventilbrønd etableres som Ø600 mm betonbrønd. Brønden føres 50 mm over terræn og afsluttes med Ø600 m betondæksel. Centralt i ventilbrønden opdeles trykledningen i to strenge via T-stykke. De to udløb fra ventilbrønden forsynes med Ø40 mm pvc kuglehaneventil, maks. tryk 16 bar (v. 20 ºC) Biologisk sandfilter Opbygningen af det biologiske sandfilter følger i hovedtræk retningslinierne angivet i /10/, er vist på figur 4 og 5. Det skal bemærkes, at sandfiltret opbygges i to separate sektioner, adskilt ved membran. Til opbygning af fordelerlag, filter og drænlag anvendes vaskede materialer uden indhold af ler eller silt. Sandfiltrets bund og sider tætnes med membran, der placeres på et 50 mm grusafretningslag med d max < 5 mm. På siderne af anlægget renses jorden af for skarpe sten og lign., der kan skade membranen. Membranen udlægges i ét 19

21 stykke, alternativt sammensvejst af flere stykker. Der anvendes en HDPE membran med en tykkelse på 1,0 mm. Membranen anvendes desuden til adskillelse af de to sandfiltersektioner. Adskillelsen udføres ved, at membranen foldes, således en skillevæg opstår, se figur 4. Figur 4. Biologisk sandfilter - Snit Over membranen placeres en ikke vævet geotekstil med en materialevægt på mindst 180 g/m 2 og en tykkelse på mere end 1,5 mm (ved 2 kpa overlejringstryk). Sandfiltrets bund og drænlag etableres med et fald på 2 fald mod udløb af sandfilter. Direkte over geotekstilet lægges drænrør Ø117/100 mm DSA. Dræn føres til terræn (top af færdig sandfilteranlæg), og afsluttes med udluftningshætte. Selve drænlaget opbygges af vaskede ærtesten (8 16 mm). Drænlaget udlægges løst i et 200 mm tykt lag. Der må ikke køres med maskiner på laget. Over drænmaterialet udlægges en åben geotekstil med tilstrækkelig styrke til at modstå evt. påvirkninger under installationsarbejdet. Geotekstilet skal være en ikke vævet type, have en vandgennemtrængelighed på tværs af geotekstilets plan på min l/m 2 /d og en brudforlængelse på mindst 25%. Geotekstilet udlægges som ét stykke, eller i baner med et overlap på min. 300 mm. Filterlaget opbygges af filtersand. Filtersandet skal være vasket og have et uensformighedstal (U = d 60 /d 10 ) mindre end 3,5. Kornstørrelsen skal karakteriseres ved, at d 10 ligger mellem 0,5 og 1,2 mm og d 60 mellem 2 og 4 mm. Der må ikke forefindes ler eller silt i filtersandet, maks. 0,5 % må være mindre end 0,125 mm. Mindre afvigelser i filtersandets karakteristik kan accepteres. Filtersandet udlægges løst uden komprimering. 20

22 Fordelerlaget opbygges af vaskede nøddesten (16 32 mm), og udlægges løst i et 250 mm tykt lag. Fordelerrørene placeres 100 mm over bund af fordelerlaget. Trykfordelerrørene placeres med 1 meters indbyrdes afstand. Alle bøjninger skal forankres og rørene lægges vandret. Manifold placeres i selve drænlaget. Enden af tryksivestrengene føres 50 mm over terræn og afsluttes med trækfast lukning, således sivestrenge kan spules. Der anvendes Ø40 mm tryksiverør, med en hulafstand på ca. 700 mm. Der anvendes præfabrikerede tryksivestrenge. Fordelerlaget udluftes via Ø250 mm pvc rør. Røret placeres 50 mm nede i fordelerlaget, og føres 50 mm over færdigafrettet terræn. Røret fyldes med nøddesten (16 32 mm). Inspektions-/pejlerør, Ø160 mm pvc, placeres 200 mm nede i fordelerlag. Røret føres 50 mm over færdigafrettet terræn. Røret afsluttes med tæt rørprop el. lign. Placering af trykrør, udluftning og inspektionsrør fremgår af figur 5 og 6. Figur 5. Biologisk Sandfilter - Plan 21

Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand

Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 59 2006 Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Nils Juul Larsen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen Indhold MBR princip Specielle driftsforhold for MBR anlæg Hva koster det? Markedsudvikling Er MBR anlæg interessante

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DETEKTERING AV FREMMEDVANN

DETEKTERING AV FREMMEDVANN DETEKTERING AV FREMMEDVANN RIN årsmøte 13. august 2015 Peter Plejdrup Poulsen Dagsorden Hvem er jeg? Hvad er fremmedvann? NIRAS erfaringer og tilgang til detektering af fremmedvann Anvendelse af DTS/fiberoptik

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1.1. Hvad er plantebaserede anlæg Plantebaserede renseanlæg eller grønne renseanlæg - er kendetegnet ved at grønne planter

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand?

Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand? 1 Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand? Hvilke udfordringer giver det? Lars Houborg, Regional R&D/Application Manager, Food & Beverage, ECOLAB Kan man anvende procesvand?

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere