Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus"

Transkript

1 N Udbud 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat bilagshæfte. N Hillerød Frederikssund Roskilde København Ejendommen og Egedal Kommunes placering hovedstadsområdet. 2

3 Indledning Egedal Kommune har besluttet at sælge ejendommen Rådhus Allé 1,. Grunden er på ca m 2, og kan udnyttes til både boliger og erhverv i op til 3 etager. Kommunen indbyder hermed interesserede købere til at afl evere et købstilbud ledsaget af et skitseprojekt for den fremtidige udnyttelse af ejendommen. Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Ølstykke Kommune Beliggenhed I Region Hovedstaden ligger Egedal Kommune, der hvor Storkøbenhavn holder op og det grønne frodige land begynder. Ejendommen ligger centralt i Ølstykke Stationsby kun 500 meter fra S-togs stationen, og med gode vejforbindelser til det øvrige hovedstadsområde via Frederikssundsvejen og A6-Roskildevej. Fra det indre København er der ikke længere end en halv time med tog, og S-banen snor sig tværs gennem hele Egedal Kommune med fem stationer: Kildedal - Veksø - Stenløse - Egedal - Ølstykke. Ejendommen ligger lige ved indkøbsmulighederne langs Rådhus Allé, omgivet af bibliotek, skole, daginstitution og med byparken lige rundt om hjørnet. Gårdmiljø Omfattende boligbyggerier og voksende indbyggertal karakteriserer den rivende udvikling i Egedal, og kommunen kan prale af en vækst som de sidste ti år har været dobbelt så stor som i resten af Hovedstadsområdet. I kombination med de fantastiske naturområder, der er over alt i kommunen, gør det Egedal Kommune til et enestående eftertragtet område at bo og arbejde i. Parkeringsplads nord-vest Billeder af ejendommen 3

4 Eksisterende forhold Tidsplan for udbuddet Udbudsperioden 24. marts til 19. maj 2014 Åbent hus og Fællesmøde afholdes den 10. april 2014 Åbent hus kl Smørum Rådhus kl Fællesmøde afholdes på Smørum Rådhus i Byrådssalen. Om Smørum Rådhus Om Tilmelding samt spørgsmål som ønskes besvaret på fællesmødet skal stilles skriftligt senest mandag den 7. april 2014 på Politisk behandling af indkomne bud 18. juni 2014 i Bedømmelsesudvalget 18. juni 2014 i Økonomiudvalget 25. juni 2014 i Byrådet Lokalplan Lokalplanarbejdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver, og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i 1. kvartal Fremvisning og yderligere information Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse om tegningsmateriale og spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til Stine Elken på Ejendommen Rådhus Allé 1, 3650 Ølstykke, omfatter hovedparten af matrikel nr. 3as Udlejre By, Ølstykke. Ejendommen vil blive udstykket som vist på side 8, således at det fremtidige areal vil omfatte ca m 2. Ifølge BBR er der opført 3 bygninger på grunden med et samlet bebygget areal på 2710 m². Selve rådhuset er bygget i 1971 med om-/tilbygning i Bygningen er i én etage med fuld kælder, og den har et bebygget areal på 2650 m² og et kælderareal på 2620 m². Da der er et stort terrænspring på grunden, er 681 m² af kælderen så højtliggende, at arealet indgår i det samlede erhvervsareal på 3331 m². De to øvrige bygninger er cykelskure med et samlet areal på 50 m². Kopi af BBR- ejermeddelelsen er vedlagt som bilag 1 i bilagshæftet. Der tages forbehold for OIS- og BBR-oplysningernes overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen. Køber opfordres i den anledning til selv at gennemgå ejendommen. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at der i ejendommen kan være risiko for PCB. Energimærke Energimærke er vedlagt som bilag 2. Offentlig ejendomsværdi Ejendommen er ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 ansat til kr , heraf grundværdi kr , se bilag 3. Spørgsmål til anvendelsesmulighed, planforhold m.v. kan rettes til Signe Nørgaard på 4

5 Oversigtskort N 5

6 Plangrundlag - anvendelse og udformning Udvalgte retningslinjer fra Kommuneplan Kommuneplanramme BE-10 Anvendelse: Blandet bolig og erhverv. Bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, foreningsog fritidsformål som naturligt kan indpasses i området. Der må ikke etableres detailhandel. Maksimal bebyggelsesprocent: 75 % Maksimal bygningshøjde: 12 m Maksimalt etageantal: 3 etager Miljøklasse: 1-2 Området er udpeget som stationsnært kerneområde. Boligområder Ved udbygning af større nye boligområder tilstræbes en varieret boligsammensætning med forskellige boligtyper og ejerforhold, således at det er muligt for alle grupper og familietyper at fi nde en attraktiv bolig. I de enkelte byområder langs banen skal der tilstræbes en varieret boligsammensætning med forskellige boligtyper og ejerforhold. Det kan ske gennem ombygning, fortætning og nybyggeri. Kommunalbestyrelsen arbejder specifi kt med udvikling og sikring af attraktive rammer for opførelse af seniorboliger og nye attraktive boformer såsom seniorbofællesskaber og aldersintegrerede boliger. Salget af vil åbne mulighed for en omdannelse af rådhusarealet til nye formål, som kan bidrage til en styrkelse af bymidten. Ejendommen ligger kun 500 meter fra Ølstykke Station, og skal derfor udnyttes til tæt og bymæssig bebyggelse og indrettes med henblik på at fremme forholdene for bløde trafi kanter og den kollektive trafi k. I kommuneplanrammen er der åbnet mulighed for fortætning med byggeri i op til 3 etager og en bebyggelsesprocent på op til 75, og der er åbnet mulighed for, at området kan anvendes til både bolig- og erhvervsformål. Ny lokalplan På baggrund af det vindende projekt med eventuelle tilpasninger og justeringer, vil Egedal Komune udarbejde en ny lokalplan for ejendommen. Lokalplanen vil blive udarbejdet af Egedal Kommune i dialog med den valgte tilbudsgiver, efter at Byrådet har besluttet at acceptere tilbuddet. Det forventes, at lokalplanarbejdet påbegyndes umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver, og at lokalplanen kan vedtages endelig i 1. kvartal af Den gældende Lokalplan 43 vil blive ophævet for ejendommen med vedtagelsen af den nye lokalplan. Boligsammensætning/boligbehov Egedal Kommune er primært udbygget i 1970 erne, og boligmassen består af en meget stor andel ejerboliger (primært parcelhuse, men også rækkehuse) og en lille andel lejeboliger, hvoraf hovedparten er almennyttigt tæt-lav byggeri. Befolkningen i Egedal Kommune forventes at vokse i de kommende år, og den relative andel af ældre i kommunen bliver større. Der er en vis nettotilfl ytning af børn og årige, og kommunen ønsker at udnytte sit potentiale for at tiltrække fl ere børnefamilier til Egedal Kommune ved at der tilbydes de rette boligtyper. Egedal Kommune arbejder for en differentieret boligsammensætning, der både kan imødekomme udviklingen i de nuværende borgeres behov og de kommende tilfl ytteres behov. Kommunen mangler attraktive senioregnede boliger, og ejendommens centrale placering gør den vellegnet til netop denne type boliger. 6

7 Det kunne være almindelige familieboliger, der er udformet med ekstra fokus på tilgængelighed, dedikerede seniorboliger og/eller egentlige seniorbofællesskaber. Der er i kommunen behov for fl ere mindre ejer- og lejeboliger, der kan tilgodese både enlige med og uden børn, familier og ældre, der gerne vil have et større rådighedsbeløb til hverdagen. Der er fortsat behov for attraktive boliger til børnefamilier. Kommunen ser gerne en bebyggelse med blandede boligtyper, der både arkitektonisk og socialt skaber rammerne for et aktivt og mangfoldigt liv i og mellem husene. Bebyggelse Der lægges vægt på, at nye bygninger på rådhusgrunden opføres i et moderne, tidsvarende udtryk, der tilfører området liv og identitet, men der stilles ikke specifi kke krav til byggeriets udformning eller til materialevalg. Bebyggelsen må gerne udformes, så den fremtræder med sit eget markante udtryk og beriger bybilledet med en høj arkitektonisk kvalitet. Da der er et forholdsvis stort terrænspring på ejendommen, vil det være oplagt at bruge dette til at skabe et varieret terrasseret miljø. Der lægges vægt på, at uderum af fælles karakter appellerer til social samvær og bevægelse, så de kan være med til at skabe kvalitet i hverdagen for beboerne. Ud over gode fælles uderum, kan direkte adgang til private eller halv-private uderum så som haver, terasser eller altaner være af stor betydning for boligkvaliteten. Udvalgte retningslinjer fra Kommuneplan Bebyggelse og byrum Kommunens planlægning og administration skal tage udgangspunkt i de enkelte lokalområders særlige karaktertræk og medvirke til at styrke områdernes identitet. Bygninger og anlæg skal med hensyn til omfang, proportioner, materialer og farver udformes, så der opnås en god funktionel og visuel helhed i forhold til omgivelserne. Tilgængelighed Kommunens planlægning og administration skal medvirke til at skabe tilgængelighed for alle, særligt i forbindelse med planlægning og udformning af offentligt tilgængelige byrum, bygninger og anlæg. Beplantning Ny beplantning skal som udgangspunkt bestå af arter, der er hjemmehørende i Danmark og naturligt forekommende i området. Der må ikke anvendes arter, som er opført på Naturstyrelsens sortliste over invasive arter. Tilgængelighed Der lægges vægt på, at bebyggelsen og udearealerne udformes med fokus på tilgængelighed for alle. Beplantning Der stilles krav om, at beplantningen primært skal bestå af arter, der er hjemmehørende i Danmark, og at der ikke anvendes invasive arter. 7

8 N # &! " & ( Frederiksborgvej # % evt fremtidig vejadgang Rådhus Allé Ny adgangsvej Eksisterende vejadgang, der evt. kan bevares hvis bebyggelsen bevares. 3as evt. fremtidig vejadgang Eksisterende adgangsvej kan bevares hvis bebyggelsen bevares. Ny adgangsvej Eksisterende vejadgang der nedlægges Eksisterende adgangsvej nedlægges Ny Toftegårdsvej & ' Plan med koter og vejadgange Matr.nr. 3as, Udlejre By, Ølstykke. Beliggende Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 8

9 Lavenergi Der stilles krav om, at nyt byggeri opføres som lavenergi-byggeri i bedste lavenergiklasse, det vil sige Bygningsklasse Vejadgang Ejendommen er i dag vejbetjent fra rundkørslen Frederiksborgvej/Ny Toftegårdsvej og fra en overkørsel fra Ny Toftegårdsvej meget tæt på lyskrydset ved Rådhus Allé/Gammel Roskildevej. For at øge trafi ksikkerheden skal de eksisterende overkørsler nedlægges, og der kan etableres to nye overkørsler som vist på side 8. En ny overkørsel fra Ny Toftegårdsvej og en ny overkørsel fra Rådhus Allé. Hvis de eksisterende bygninger langs Ny Toftegårdsvej ikke nedrives, og det derfor ikke er muligt at etablere en ny overkørsel fra Ny Toftegårdsvej, kan den eksisterende overkørsel fra rundkørslen fastholdes. Kommuneplan Lavenergi Erhvervs og boligbyggeri som minimum opfylder kravene til den bedste lavenergiklasse i det gældende bygningsreglement. Parkeringsnorm I de stationsnære kerneområder må som udgangspunkt højest udlægges: Tæt-lav boligbygger 1 p-plads/bolig Etageboliger 1 p-plads/bolig Kontor 1 p-plads/75 m2 etageareal Parkering Der stille krav om, at kommuneplanens parkeringsnorm for stationsnære kerneområder overholdes. Egedal Kommune er dog åben overfor, at der kan anlægges et passende antal gæsteparkeringspladser. Energiforsyning Ejendommen ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet fra et lokalt kraftvarme værk. Der stilles krav om, at ejendommen fortsat er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Eksempel på grønne tage Regnvand og spildevand Ejendommen ligger i et separatkloakeret område. Der kan være mulighed for at nedsive regnvandet på ejendommen og frakoble regnvandsledningen. Egedal Forsyning kan kontaktes vedrørende muligheden for eventuelt at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvandet. Lokal regnvandshåndtering kan være et aktiv for bebyggelsen, og det kan være med til at give uderummene kvalitet fx ved anlæggelse af regnvandsbede eller grønne tage, der giver levende grønne rum. Eksempel på regnvandsbed 9

10 Terrænregulering Der er en terrænforskel på 3 meter mellem ejendommens norsøstlige og sydvestlige hjørner. Kommunen er åben over for projekter, hvor der ændres i terrænet på ejendommen, hvis det tilfører projetet og området kvalitet. Rungsted Sundpark Sjølundsparken i Hellebæk Jordbundsforhold Egedal Kommune har fået udfærdiget geoteknisk rapport af 19. marts 2014, jf. bilag 4. Rapporten angiver bl.a., at der ved boring 1 og 2 anbefales, at kælderløse byggerier opføres på rammede jernbetonpæle. Traditionelle kælderløse byggerier kan opføres på rammede jernbetonpæle i skønnede længder på 8-10 m. Med forhold som ved boring nr. 3-6 samt ved byggeri med kælder med forhold som ved boring nr. 1 og 2, kan der foretages en fundering, hvor fundamentet dimensioneres med lave styrkeparametre. Alternativt kan der foretages en dyb direkte fundering, hvor fundamentet dimensioneres med højere styrkeparametre. Køber opfordres til at gøre sig bekendt med rapportens indhold samt tage højde herfor ved tilbudsafgivelsen. Forureningsforhold Region Hovedstaden har oplyst at regionen eller tidligere myndighed har afgjort, at matriklen ikke skal være kortlagt som forurenet/muligt forurenet i henhold til Jordforureningsloven på baggrund af de foreliggende oplysninger om matriklen, jf. bilag 5. Vi har forespurgt regionen, hvilke oplysninger de har lagt til grund vedrørende ovenstående, hvorefter de har sendt de i bilag 6 viste oplysninger. Der har tidligere på ejendommen været en olietank, hvilken blev opgravet i 1988, se korrespondance herom i bilag 6. Det er vurderet, at Jordforureningslovens 72 b træder i kraft for ejendommen, hvis ejendommen anvendes til boligformål eller anden følsom anvendelse. Bjørnveien i Oslo Eksempler på arkitektur og materialevalg 10

11 Ledninger Oplysninger modtaget fra LER vedlægges som bilag 7. Der tages dog forbehold for at disse kan være ufuldstændige, hvorfor køber henvises til selv at indhente relevante oplysninger ved LER. Bellahøj Tilslutningsafgifter og stikledninger Ejendommen sælges som den er med de forsyningsledninger, kloaker m.v. som allerede forefi ndes på ejendommen. Køber retter selv henvendelse til forsyningsselskaberne, såfremt et fremtidigt projekt kræver ændringer heri, samt betaler alle omkostninger forbundet hermed. Forsikring Ejendommen er forsikret under sælgers forsikringspolice, policenr (bygn./løsøre). Køber indhenter selv tilbud på forsikring af ejendommen. Skatter og afgifter Ejendommen er undtaget for ejendomsskat, men det må påregnes, at der ved købers erhvervelse af ejendommen vil blive påregnet ejendomsskat. Kopi af ejendomsskattebillet for år 2013 vedlægges som bilag 8. Grøndalsvænge i Kbh NV Brunevang (Danmarksgrunden) i Rødovre Ejendoms- oplysningsskema Kommunalt ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 9. Servitut Ejendommen overtages med de rettigheder, byrder og forpligtelser, der fremgår af tingbogen, jf. bilag 11, samt den servitut, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jf. nedenfor. 1. Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Dokument 1 vil blive afl yst inden overtagelsesdagen. Eksempler på arkitektur og materialevalg 11

12 Vilkår for handlen Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 10. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Indgang mod Ny toftegårdsvej Salget er betinget af Egedal Kommunes Økonomiudvalgs og Byråds godkendelse samt vedtagelse af endelig lokalplan baseret på købers skitseprojekt. Lokalplan vil blive udarbejdet af Egedal Kommune i dialog med den valgte tilbudsgiver efter at Byrådet har besluttet at acceptere tilbuddet. Lokalplanarbejdet forventes opstartet umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver. Gårdmiljø Afgivelse af bud skal ske på vedlagte tilbudsblanket. Når tilbuddet er accepteret af Byrådet samt tilbudsblanket underskrevet af Kommunaldirektør samt Borgmester er bindende købsaftale indgået. Krav til tilbud Ved indsendelse af bud skal liste over referenceprojekter samt skitseprojekt medsendes. Skitseprojektet skal indeholde følgende: Trappenedgang Billeder af ejendommen bebyggelsesplan facader (udvalgte dele af bebyggelsen i skala 1:100) eksempler på boligplaner, rumlige skitser der viser af bebyggelsens forhold til omgivelserne skitsemæssig beskrivelse af friarealer beskrivelse af farver, materialer evt. beskrivelse af særlige klimamæssige/bæredygtige tiltag 12

13 Kriterier for valg af tilbud Egedal Kommune vil ved tildelingen af det udbudte areal, udover den tilbudte købesum og opfyldelse af de stillede krav, lægge vægt på nedenstående punkter: Arkitektonisk helhed og kvalitet Byggeriets indpasning i området Boligkvalitet og boligsammensætning Bygningsvolumener Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Sælger har alene foretaget geotekniske undersøgelser af matriklens jordbundsforhold jf. bilag 4. Der er således ikke foretaget forureningsundersøgelse af matriklen. Køber er indforstået med at der i købsprisen er taget højde for ovenstående, og fraskriver sig retten til at gøre krav gældende i relation hertil. Køber forestår selv yderligere undersøgelser på egen grund, samt afholder udgifter til eventuel ekstra fundering, bortkørsel, oprensning, pilotering m.v. Parkeringsplads mod øst Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Kig til nabo Billeder af ejendommen 13

14 Sælger oplyser, at grunden sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de ovenfor under afsnittet Forureningsforhold fremførte og sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge af en af sælger ukendt eventuel forurening af grunden i forbindelse med såvel sælgers som tidligere ejeres anvendelse af ejendommen. Gavle mod vest Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i anledning af en mulig forurening, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen, ligesom handlen heller ikke vil kunne hæves som følge heraf. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en sagkyndig samt en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Ejendommen Kig fra lyskrydset Der tages forbehold for at alt teknisk udstyr, ITV, tyverialarmsystemer, nøglesystemer, dørhåndtag, låse og hårde hvidevarer fjernes eller udskiftes inden overtagelsesdagen, hvorfor køber ikke kan påregne af overtage disse og således bør tage højde for dette ved tilbudsafgivelse. Ligeledes må køber påregne, at alt kunst både indvendigt i bygningen og udvendigt på og omkring bygningen fjernes, hvorfor dette heller ikke medfølger i handlen. Køber er forpligtet til at tegne alle nødvendige forsikringer fra overtagelsesdagen. Facaden mod Ny Toftegårdsvej Billeder af ejendommen Ny servitut Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen, jf. bilag 10 samt den servitut, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jfr. nedenfor. Med prioritet forud for al pantegæld skal ejendommen ved salget pålægges følgende servitut: 14

15 Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommen matr.nr. 3as Udlejre By, Ølstykke. Byggefrist og tilbageskødning Ejendommen skal være bebygget/ombygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt senest 2 år efter overtagelsesdatoen. I modsat fald har Egedal Kommune ret til at kræve ejendommen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fastsættes til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til køber for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Køber betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet herunder tinglysningsomkostninger. Ved hovedindgangen Videresalg og tilbagekøbsret Såfremt ejendommen ønskes videresolgt af køber i uændret stand, dvs. uden at denne er bebygget/ændret i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og byggearbejdet færdigmeldt, har Egedal Kommune tilbagekøbsret til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til køber for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Køber betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet, herunder tinglysningsomkostninger. Egedal Kommune er påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut. Trappe ved niveauspring Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter endelig vedtaget lokalplan. Dog fastsættes overtagelsesdagen til den første i måneden efter endelig godkendelse af skema A såfremt køber er et alment boligselskab. Køber forpligter sig til ved nærværende købsaftale at indlevere skema A, således at det kan politisk godkendes samtidigt med den endelig vedtagelse af lokalplanen. Ved hovedindgangen Billeder af ejendommen 15

16 Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Vigtige links: Kommunens hjemmeside Kommuneplan aspx Egedalkortet, GIS- og kortsystem Købesum Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Ejendommen overdrages i rømmet stand, og alt kunst både udenfor og indeni ejendommen fjernes inden salg. Regulering af købesum Såfrem det udstykkede areal viser sig at være større eller mindre end m 2 reguleres købesummen ikke. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Sælger sørger for udmatrikulering af arealet og betaler alle omkostninger forbundet hermed. Areal mod nord Gårdmiljø Anmeldelse af skøde og servitut til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Billeder af ejendommen 16

17 Tilbudsafgivelse Tilbud skal afgives skriftligt senest den 19. maj 2014, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor, vedlagt skitseprojekt og liste over referenceprojekter, og sendes i en kuvert, mærket udbud/fortroligt, til: Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Rådhustorvet Stenløse Att.: Stine Elken Undertegnede: Navn, adresse, tlf. og Underskrift(er) byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, matr.nr. 3as Udlejre By, Ølstykke, beliggende Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. kr. skriver kroner Når tilbuddet er underskrevet af Kommunaldirektør og Borgmester er aftalen endelig. Denne tilbudsblanket udgør sammen med udbudsmaterialet en samlet købsaftale. d. d. Borgmester Willy Eliasen Kommunaldirektør Lars Wilms 17

18 Postadresse: Møde efter aftale: Egedal Kommune Plan, Kultur og Erhverv Rådhustorvet Stenløse Egedal Kommune Plan, Kultur og Erhverv Rådhus Allé Ølstykke Tlf

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere