Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus"

Transkript

1 N Udbud 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat bilagshæfte. N Hillerød Frederikssund Roskilde København Ejendommen og Egedal Kommunes placering hovedstadsområdet. 2

3 Indledning Egedal Kommune har besluttet at sælge ejendommen Rådhus Allé 1,. Grunden er på ca m 2, og kan udnyttes til både boliger og erhverv i op til 3 etager. Kommunen indbyder hermed interesserede købere til at afl evere et købstilbud ledsaget af et skitseprojekt for den fremtidige udnyttelse af ejendommen. Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Ølstykke Kommune Beliggenhed I Region Hovedstaden ligger Egedal Kommune, der hvor Storkøbenhavn holder op og det grønne frodige land begynder. Ejendommen ligger centralt i Ølstykke Stationsby kun 500 meter fra S-togs stationen, og med gode vejforbindelser til det øvrige hovedstadsområde via Frederikssundsvejen og A6-Roskildevej. Fra det indre København er der ikke længere end en halv time med tog, og S-banen snor sig tværs gennem hele Egedal Kommune med fem stationer: Kildedal - Veksø - Stenløse - Egedal - Ølstykke. Ejendommen ligger lige ved indkøbsmulighederne langs Rådhus Allé, omgivet af bibliotek, skole, daginstitution og med byparken lige rundt om hjørnet. Gårdmiljø Omfattende boligbyggerier og voksende indbyggertal karakteriserer den rivende udvikling i Egedal, og kommunen kan prale af en vækst som de sidste ti år har været dobbelt så stor som i resten af Hovedstadsområdet. I kombination med de fantastiske naturområder, der er over alt i kommunen, gør det Egedal Kommune til et enestående eftertragtet område at bo og arbejde i. Parkeringsplads nord-vest Billeder af ejendommen 3

4 Eksisterende forhold Tidsplan for udbuddet Udbudsperioden 24. marts til 19. maj 2014 Åbent hus og Fællesmøde afholdes den 10. april 2014 Åbent hus kl Smørum Rådhus kl Fællesmøde afholdes på Smørum Rådhus i Byrådssalen. Om Smørum Rådhus Om Tilmelding samt spørgsmål som ønskes besvaret på fællesmødet skal stilles skriftligt senest mandag den 7. april 2014 på Politisk behandling af indkomne bud 18. juni 2014 i Bedømmelsesudvalget 18. juni 2014 i Økonomiudvalget 25. juni 2014 i Byrådet Lokalplan Lokalplanarbejdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver, og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i 1. kvartal Fremvisning og yderligere information Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse om tegningsmateriale og spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til Stine Elken på Ejendommen Rådhus Allé 1, 3650 Ølstykke, omfatter hovedparten af matrikel nr. 3as Udlejre By, Ølstykke. Ejendommen vil blive udstykket som vist på side 8, således at det fremtidige areal vil omfatte ca m 2. Ifølge BBR er der opført 3 bygninger på grunden med et samlet bebygget areal på 2710 m². Selve rådhuset er bygget i 1971 med om-/tilbygning i Bygningen er i én etage med fuld kælder, og den har et bebygget areal på 2650 m² og et kælderareal på 2620 m². Da der er et stort terrænspring på grunden, er 681 m² af kælderen så højtliggende, at arealet indgår i det samlede erhvervsareal på 3331 m². De to øvrige bygninger er cykelskure med et samlet areal på 50 m². Kopi af BBR- ejermeddelelsen er vedlagt som bilag 1 i bilagshæftet. Der tages forbehold for OIS- og BBR-oplysningernes overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen. Køber opfordres i den anledning til selv at gennemgå ejendommen. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at der i ejendommen kan være risiko for PCB. Energimærke Energimærke er vedlagt som bilag 2. Offentlig ejendomsværdi Ejendommen er ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 ansat til kr , heraf grundværdi kr , se bilag 3. Spørgsmål til anvendelsesmulighed, planforhold m.v. kan rettes til Signe Nørgaard på 4

5 Oversigtskort N 5

6 Plangrundlag - anvendelse og udformning Udvalgte retningslinjer fra Kommuneplan Kommuneplanramme BE-10 Anvendelse: Blandet bolig og erhverv. Bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, foreningsog fritidsformål som naturligt kan indpasses i området. Der må ikke etableres detailhandel. Maksimal bebyggelsesprocent: 75 % Maksimal bygningshøjde: 12 m Maksimalt etageantal: 3 etager Miljøklasse: 1-2 Området er udpeget som stationsnært kerneområde. Boligområder Ved udbygning af større nye boligområder tilstræbes en varieret boligsammensætning med forskellige boligtyper og ejerforhold, således at det er muligt for alle grupper og familietyper at fi nde en attraktiv bolig. I de enkelte byområder langs banen skal der tilstræbes en varieret boligsammensætning med forskellige boligtyper og ejerforhold. Det kan ske gennem ombygning, fortætning og nybyggeri. Kommunalbestyrelsen arbejder specifi kt med udvikling og sikring af attraktive rammer for opførelse af seniorboliger og nye attraktive boformer såsom seniorbofællesskaber og aldersintegrerede boliger. Salget af vil åbne mulighed for en omdannelse af rådhusarealet til nye formål, som kan bidrage til en styrkelse af bymidten. Ejendommen ligger kun 500 meter fra Ølstykke Station, og skal derfor udnyttes til tæt og bymæssig bebyggelse og indrettes med henblik på at fremme forholdene for bløde trafi kanter og den kollektive trafi k. I kommuneplanrammen er der åbnet mulighed for fortætning med byggeri i op til 3 etager og en bebyggelsesprocent på op til 75, og der er åbnet mulighed for, at området kan anvendes til både bolig- og erhvervsformål. Ny lokalplan På baggrund af det vindende projekt med eventuelle tilpasninger og justeringer, vil Egedal Komune udarbejde en ny lokalplan for ejendommen. Lokalplanen vil blive udarbejdet af Egedal Kommune i dialog med den valgte tilbudsgiver, efter at Byrådet har besluttet at acceptere tilbuddet. Det forventes, at lokalplanarbejdet påbegyndes umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver, og at lokalplanen kan vedtages endelig i 1. kvartal af Den gældende Lokalplan 43 vil blive ophævet for ejendommen med vedtagelsen af den nye lokalplan. Boligsammensætning/boligbehov Egedal Kommune er primært udbygget i 1970 erne, og boligmassen består af en meget stor andel ejerboliger (primært parcelhuse, men også rækkehuse) og en lille andel lejeboliger, hvoraf hovedparten er almennyttigt tæt-lav byggeri. Befolkningen i Egedal Kommune forventes at vokse i de kommende år, og den relative andel af ældre i kommunen bliver større. Der er en vis nettotilfl ytning af børn og årige, og kommunen ønsker at udnytte sit potentiale for at tiltrække fl ere børnefamilier til Egedal Kommune ved at der tilbydes de rette boligtyper. Egedal Kommune arbejder for en differentieret boligsammensætning, der både kan imødekomme udviklingen i de nuværende borgeres behov og de kommende tilfl ytteres behov. Kommunen mangler attraktive senioregnede boliger, og ejendommens centrale placering gør den vellegnet til netop denne type boliger. 6

7 Det kunne være almindelige familieboliger, der er udformet med ekstra fokus på tilgængelighed, dedikerede seniorboliger og/eller egentlige seniorbofællesskaber. Der er i kommunen behov for fl ere mindre ejer- og lejeboliger, der kan tilgodese både enlige med og uden børn, familier og ældre, der gerne vil have et større rådighedsbeløb til hverdagen. Der er fortsat behov for attraktive boliger til børnefamilier. Kommunen ser gerne en bebyggelse med blandede boligtyper, der både arkitektonisk og socialt skaber rammerne for et aktivt og mangfoldigt liv i og mellem husene. Bebyggelse Der lægges vægt på, at nye bygninger på rådhusgrunden opføres i et moderne, tidsvarende udtryk, der tilfører området liv og identitet, men der stilles ikke specifi kke krav til byggeriets udformning eller til materialevalg. Bebyggelsen må gerne udformes, så den fremtræder med sit eget markante udtryk og beriger bybilledet med en høj arkitektonisk kvalitet. Da der er et forholdsvis stort terrænspring på ejendommen, vil det være oplagt at bruge dette til at skabe et varieret terrasseret miljø. Der lægges vægt på, at uderum af fælles karakter appellerer til social samvær og bevægelse, så de kan være med til at skabe kvalitet i hverdagen for beboerne. Ud over gode fælles uderum, kan direkte adgang til private eller halv-private uderum så som haver, terasser eller altaner være af stor betydning for boligkvaliteten. Udvalgte retningslinjer fra Kommuneplan Bebyggelse og byrum Kommunens planlægning og administration skal tage udgangspunkt i de enkelte lokalområders særlige karaktertræk og medvirke til at styrke områdernes identitet. Bygninger og anlæg skal med hensyn til omfang, proportioner, materialer og farver udformes, så der opnås en god funktionel og visuel helhed i forhold til omgivelserne. Tilgængelighed Kommunens planlægning og administration skal medvirke til at skabe tilgængelighed for alle, særligt i forbindelse med planlægning og udformning af offentligt tilgængelige byrum, bygninger og anlæg. Beplantning Ny beplantning skal som udgangspunkt bestå af arter, der er hjemmehørende i Danmark og naturligt forekommende i området. Der må ikke anvendes arter, som er opført på Naturstyrelsens sortliste over invasive arter. Tilgængelighed Der lægges vægt på, at bebyggelsen og udearealerne udformes med fokus på tilgængelighed for alle. Beplantning Der stilles krav om, at beplantningen primært skal bestå af arter, der er hjemmehørende i Danmark, og at der ikke anvendes invasive arter. 7

8 N # &! " & ( Frederiksborgvej # % evt fremtidig vejadgang Rådhus Allé Ny adgangsvej Eksisterende vejadgang, der evt. kan bevares hvis bebyggelsen bevares. 3as evt. fremtidig vejadgang Eksisterende adgangsvej kan bevares hvis bebyggelsen bevares. Ny adgangsvej Eksisterende vejadgang der nedlægges Eksisterende adgangsvej nedlægges Ny Toftegårdsvej & ' Plan med koter og vejadgange Matr.nr. 3as, Udlejre By, Ølstykke. Beliggende Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 8

9 Lavenergi Der stilles krav om, at nyt byggeri opføres som lavenergi-byggeri i bedste lavenergiklasse, det vil sige Bygningsklasse Vejadgang Ejendommen er i dag vejbetjent fra rundkørslen Frederiksborgvej/Ny Toftegårdsvej og fra en overkørsel fra Ny Toftegårdsvej meget tæt på lyskrydset ved Rådhus Allé/Gammel Roskildevej. For at øge trafi ksikkerheden skal de eksisterende overkørsler nedlægges, og der kan etableres to nye overkørsler som vist på side 8. En ny overkørsel fra Ny Toftegårdsvej og en ny overkørsel fra Rådhus Allé. Hvis de eksisterende bygninger langs Ny Toftegårdsvej ikke nedrives, og det derfor ikke er muligt at etablere en ny overkørsel fra Ny Toftegårdsvej, kan den eksisterende overkørsel fra rundkørslen fastholdes. Kommuneplan Lavenergi Erhvervs og boligbyggeri som minimum opfylder kravene til den bedste lavenergiklasse i det gældende bygningsreglement. Parkeringsnorm I de stationsnære kerneområder må som udgangspunkt højest udlægges: Tæt-lav boligbygger 1 p-plads/bolig Etageboliger 1 p-plads/bolig Kontor 1 p-plads/75 m2 etageareal Parkering Der stille krav om, at kommuneplanens parkeringsnorm for stationsnære kerneområder overholdes. Egedal Kommune er dog åben overfor, at der kan anlægges et passende antal gæsteparkeringspladser. Energiforsyning Ejendommen ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet fra et lokalt kraftvarme værk. Der stilles krav om, at ejendommen fortsat er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Eksempel på grønne tage Regnvand og spildevand Ejendommen ligger i et separatkloakeret område. Der kan være mulighed for at nedsive regnvandet på ejendommen og frakoble regnvandsledningen. Egedal Forsyning kan kontaktes vedrørende muligheden for eventuelt at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvandet. Lokal regnvandshåndtering kan være et aktiv for bebyggelsen, og det kan være med til at give uderummene kvalitet fx ved anlæggelse af regnvandsbede eller grønne tage, der giver levende grønne rum. Eksempel på regnvandsbed 9

10 Terrænregulering Der er en terrænforskel på 3 meter mellem ejendommens norsøstlige og sydvestlige hjørner. Kommunen er åben over for projekter, hvor der ændres i terrænet på ejendommen, hvis det tilfører projetet og området kvalitet. Rungsted Sundpark Sjølundsparken i Hellebæk Jordbundsforhold Egedal Kommune har fået udfærdiget geoteknisk rapport af 19. marts 2014, jf. bilag 4. Rapporten angiver bl.a., at der ved boring 1 og 2 anbefales, at kælderløse byggerier opføres på rammede jernbetonpæle. Traditionelle kælderløse byggerier kan opføres på rammede jernbetonpæle i skønnede længder på 8-10 m. Med forhold som ved boring nr. 3-6 samt ved byggeri med kælder med forhold som ved boring nr. 1 og 2, kan der foretages en fundering, hvor fundamentet dimensioneres med lave styrkeparametre. Alternativt kan der foretages en dyb direkte fundering, hvor fundamentet dimensioneres med højere styrkeparametre. Køber opfordres til at gøre sig bekendt med rapportens indhold samt tage højde herfor ved tilbudsafgivelsen. Forureningsforhold Region Hovedstaden har oplyst at regionen eller tidligere myndighed har afgjort, at matriklen ikke skal være kortlagt som forurenet/muligt forurenet i henhold til Jordforureningsloven på baggrund af de foreliggende oplysninger om matriklen, jf. bilag 5. Vi har forespurgt regionen, hvilke oplysninger de har lagt til grund vedrørende ovenstående, hvorefter de har sendt de i bilag 6 viste oplysninger. Der har tidligere på ejendommen været en olietank, hvilken blev opgravet i 1988, se korrespondance herom i bilag 6. Det er vurderet, at Jordforureningslovens 72 b træder i kraft for ejendommen, hvis ejendommen anvendes til boligformål eller anden følsom anvendelse. Bjørnveien i Oslo Eksempler på arkitektur og materialevalg 10

11 Ledninger Oplysninger modtaget fra LER vedlægges som bilag 7. Der tages dog forbehold for at disse kan være ufuldstændige, hvorfor køber henvises til selv at indhente relevante oplysninger ved LER. Bellahøj Tilslutningsafgifter og stikledninger Ejendommen sælges som den er med de forsyningsledninger, kloaker m.v. som allerede forefi ndes på ejendommen. Køber retter selv henvendelse til forsyningsselskaberne, såfremt et fremtidigt projekt kræver ændringer heri, samt betaler alle omkostninger forbundet hermed. Forsikring Ejendommen er forsikret under sælgers forsikringspolice, policenr (bygn./løsøre). Køber indhenter selv tilbud på forsikring af ejendommen. Skatter og afgifter Ejendommen er undtaget for ejendomsskat, men det må påregnes, at der ved købers erhvervelse af ejendommen vil blive påregnet ejendomsskat. Kopi af ejendomsskattebillet for år 2013 vedlægges som bilag 8. Grøndalsvænge i Kbh NV Brunevang (Danmarksgrunden) i Rødovre Ejendoms- oplysningsskema Kommunalt ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 9. Servitut Ejendommen overtages med de rettigheder, byrder og forpligtelser, der fremgår af tingbogen, jf. bilag 11, samt den servitut, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jf. nedenfor. 1. Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Dokument 1 vil blive afl yst inden overtagelsesdagen. Eksempler på arkitektur og materialevalg 11

12 Vilkår for handlen Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 10. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Indgang mod Ny toftegårdsvej Salget er betinget af Egedal Kommunes Økonomiudvalgs og Byråds godkendelse samt vedtagelse af endelig lokalplan baseret på købers skitseprojekt. Lokalplan vil blive udarbejdet af Egedal Kommune i dialog med den valgte tilbudsgiver efter at Byrådet har besluttet at acceptere tilbuddet. Lokalplanarbejdet forventes opstartet umiddelbart efter, at der er indgået aftale med tilbudsgiver. Gårdmiljø Afgivelse af bud skal ske på vedlagte tilbudsblanket. Når tilbuddet er accepteret af Byrådet samt tilbudsblanket underskrevet af Kommunaldirektør samt Borgmester er bindende købsaftale indgået. Krav til tilbud Ved indsendelse af bud skal liste over referenceprojekter samt skitseprojekt medsendes. Skitseprojektet skal indeholde følgende: Trappenedgang Billeder af ejendommen bebyggelsesplan facader (udvalgte dele af bebyggelsen i skala 1:100) eksempler på boligplaner, rumlige skitser der viser af bebyggelsens forhold til omgivelserne skitsemæssig beskrivelse af friarealer beskrivelse af farver, materialer evt. beskrivelse af særlige klimamæssige/bæredygtige tiltag 12

13 Kriterier for valg af tilbud Egedal Kommune vil ved tildelingen af det udbudte areal, udover den tilbudte købesum og opfyldelse af de stillede krav, lægge vægt på nedenstående punkter: Arkitektonisk helhed og kvalitet Byggeriets indpasning i området Boligkvalitet og boligsammensætning Bygningsvolumener Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Sælger har alene foretaget geotekniske undersøgelser af matriklens jordbundsforhold jf. bilag 4. Der er således ikke foretaget forureningsundersøgelse af matriklen. Køber er indforstået med at der i købsprisen er taget højde for ovenstående, og fraskriver sig retten til at gøre krav gældende i relation hertil. Køber forestår selv yderligere undersøgelser på egen grund, samt afholder udgifter til eventuel ekstra fundering, bortkørsel, oprensning, pilotering m.v. Parkeringsplads mod øst Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Kig til nabo Billeder af ejendommen 13

14 Sælger oplyser, at grunden sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de ovenfor under afsnittet Forureningsforhold fremførte og sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge af en af sælger ukendt eventuel forurening af grunden i forbindelse med såvel sælgers som tidligere ejeres anvendelse af ejendommen. Gavle mod vest Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i anledning af en mulig forurening, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen, ligesom handlen heller ikke vil kunne hæves som følge heraf. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en sagkyndig samt en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Ejendommen Kig fra lyskrydset Der tages forbehold for at alt teknisk udstyr, ITV, tyverialarmsystemer, nøglesystemer, dørhåndtag, låse og hårde hvidevarer fjernes eller udskiftes inden overtagelsesdagen, hvorfor køber ikke kan påregne af overtage disse og således bør tage højde for dette ved tilbudsafgivelse. Ligeledes må køber påregne, at alt kunst både indvendigt i bygningen og udvendigt på og omkring bygningen fjernes, hvorfor dette heller ikke medfølger i handlen. Køber er forpligtet til at tegne alle nødvendige forsikringer fra overtagelsesdagen. Facaden mod Ny Toftegårdsvej Billeder af ejendommen Ny servitut Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen, jf. bilag 10 samt den servitut, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jfr. nedenfor. Med prioritet forud for al pantegæld skal ejendommen ved salget pålægges følgende servitut: 14

15 Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommen matr.nr. 3as Udlejre By, Ølstykke. Byggefrist og tilbageskødning Ejendommen skal være bebygget/ombygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt senest 2 år efter overtagelsesdatoen. I modsat fald har Egedal Kommune ret til at kræve ejendommen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fastsættes til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til køber for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Køber betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet herunder tinglysningsomkostninger. Ved hovedindgangen Videresalg og tilbagekøbsret Såfremt ejendommen ønskes videresolgt af køber i uændret stand, dvs. uden at denne er bebygget/ændret i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og byggearbejdet færdigmeldt, har Egedal Kommune tilbagekøbsret til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til køber for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Køber betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet, herunder tinglysningsomkostninger. Egedal Kommune er påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut. Trappe ved niveauspring Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter endelig vedtaget lokalplan. Dog fastsættes overtagelsesdagen til den første i måneden efter endelig godkendelse af skema A såfremt køber er et alment boligselskab. Køber forpligter sig til ved nærværende købsaftale at indlevere skema A, således at det kan politisk godkendes samtidigt med den endelig vedtagelse af lokalplanen. Ved hovedindgangen Billeder af ejendommen 15

16 Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Vigtige links: Kommunens hjemmeside Kommuneplan aspx Egedalkortet, GIS- og kortsystem Købesum Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Ejendommen overdrages i rømmet stand, og alt kunst både udenfor og indeni ejendommen fjernes inden salg. Regulering af købesum Såfrem det udstykkede areal viser sig at være større eller mindre end m 2 reguleres købesummen ikke. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Sælger sørger for udmatrikulering af arealet og betaler alle omkostninger forbundet hermed. Areal mod nord Gårdmiljø Anmeldelse af skøde og servitut til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Billeder af ejendommen 16

17 Tilbudsafgivelse Tilbud skal afgives skriftligt senest den 19. maj 2014, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor, vedlagt skitseprojekt og liste over referenceprojekter, og sendes i en kuvert, mærket udbud/fortroligt, til: Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Rådhustorvet Stenløse Att.: Stine Elken Undertegnede: Navn, adresse, tlf. og Underskrift(er) byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, matr.nr. 3as Udlejre By, Ølstykke, beliggende Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. kr. skriver kroner Når tilbuddet er underskrevet af Kommunaldirektør og Borgmester er aftalen endelig. Denne tilbudsblanket udgør sammen med udbudsmaterialet en samlet købsaftale. d. d. Borgmester Willy Eliasen Kommunaldirektør Lars Wilms 17

18 Postadresse: Møde efter aftale: Egedal Kommune Plan, Kultur og Erhverv Rådhustorvet Stenløse Egedal Kommune Plan, Kultur og Erhverv Rådhus Allé Ølstykke Tlf

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Smørum Rådhus. Udbud. Smørum Rådhus

Smørum Rådhus. Udbud. Smørum Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 3 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 7 Udbudsvilkår 15 Tilbudsafgivelse 21 Bilag er samlet i et seperat bilagshæfte.

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse.

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse. EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommene, matrikelnummer 40ay Stenløse Syd, Stenløse, til salg U D B U D S V I L K Å R Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 193 Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Absalonsgade 3, 1658 København V, til salg. 1 29. september 2016 Sagsnr. 2016-0239603

Læs mere

TIL SALG. Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES

TIL SALG. Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 38a, Sundbyøster, København, beliggende Øresundsvej 55A, 2300 København S til salg. August 2016 Sagsnr.

Læs mere

2. Ejendomsbeskrivelse Matrikelnummer Matrikel 2bh, Smørumnedre By, Smørum

2. Ejendomsbeskrivelse Matrikelnummer Matrikel 2bh, Smørumnedre By, Smørum EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommen, matrikelnummer 2bh, Smørumnedre By, Smørum til salg 1. Udbudsvilkår Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud

Læs mere

10. april Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park

10. april Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park 1 Ejendomsbeskrivelse Matr.nr., ejerlav og beliggenhed 2 l, 13 bx, 2 f, 13 bø, 3 fe samt del af 3 dp, Smørumnedre by, Smørum. Beliggenheden

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Juni 2015 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 22ch Stenløse By, Stenløse, beliggende Sikaleddet 8, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken, på

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole

ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole Syddjurs Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole til salg Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/ Jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommen med matr.nr. 335 Vestervold Kvarter, København, beliggende Stoltenbergsgade 11, 1576 København V til salg. November 2017 Sagsnr.:

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 2930, Sundbyøster, København, beliggende Genuavej 52, 2300 København S til salg. 1 Oktober 2016 Sagsnr. 2016-0244128 Henvendelse

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg UDBUD 2 byggefelter med etage areal på i alt ca. 1.600 m 2, heraf ca. 250 m 2 erhvervsareal Grundareal 1.742 m 2 Sælges til blandet bolig og erhverv Tilbudsfrist mandag den 16. december 2013 kl. 12.00

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

2. juli 2015. Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park

2. juli 2015. Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park Egedal Kommune Udbyder herved erhvervsområdet Kong Svends Park 1 Ejendomsbeskrivelse Matr.nr., ejerlav og beliggenhed 2 l, 13 bx, 13 bø, 3 fe samt del af 3 dp, Smørumnedre by, Smørum. Beliggenheden af

Læs mere

TO EJER- LEJLIGHEDER UDBYDES TIL SALG

TO EJER- LEJLIGHEDER UDBYDES TIL SALG TO EJER- LEJLIGHEDER UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 5550 Udenbys Klædebo Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 24 og 50, beliggende henholdsvis Sorgenfrigade 4A og 8K, 2200 København

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Udbudsvilkår KASTANIE- GÅRDEN UDBYDES TIL SALG

Udbudsvilkår KASTANIE- GÅRDEN UDBYDES TIL SALG Udbudsvilkår KASTANIE- GÅRDEN UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 29d, 9h, 23c, 13h Bakkebølle, Vordingborg Jorder, beliggende Kastaniegårdsvej 30, 4760 Vordingborg, til salg. April 2017

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 1964 Udenbys Klædebo Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 1, beliggende Willemoesgade 56, ST.,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje Udbudsprospekt Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Vilkår for at afgive bud...2 Samlet oversigt over krav til tilbud...3 2. Ejendommen...4 3. Salgsvilkår...5

Læs mere

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 5ag, Kvarmløse By, Tølløse, beliggende Tølløsevej 35A, 4340 Tølløse til salg. 1 af 13 Februar 2017 Sagsnr. 2016-0246285

Læs mere

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg Udbudsmateriale Dynamovej 5 2860 Søborg J. nr. 82.02.00S00 1 Udbudsmaterialet indeholder følgende: Offentligt udbud af grunden Dynamovej 5, 2860 Søborg Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommen Bilag

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til boligformål i Ballerup Bymidte, med adressen Linde Alle 9, 2750 Ballerup. Ballerup Bymidte er under stærk forandring

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Syddjurs Kommune udbyder Bauneskolen i Nimtofte til salg

Syddjurs Kommune udbyder Bauneskolen i Nimtofte til salg Syddjurs Kommune udbyder Bauneskolen i Nimtofte til salg Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/ Lene Bleeker Pedersen på telefon 87 53 50 10 eller e-mail,

Læs mere

GRUND UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår (opd. 22. december 2017)

GRUND UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår (opd. 22. december 2017) Udbudsvilkår (opd. 22. december 2017) GRUND UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder grunden matr.nr. 400 Vestervold Kvarter, København, beliggende Vester Søgade 14 m.fl., 1601 København V, til salg.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendom. Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Oktober 2016 Sagsnr a

Salgsprospekt. Projektejendom. Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Oktober 2016 Sagsnr a Salgsprospekt Projektejendom Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg Oktober 2016 Sagsnr. 82.02.00-a50-1-16 Henvendelse og spørgsmål om ejendommen kan rettes til: Niels Parmo Christensen, NP Consult pr. e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund til salg. Der er tale om en kommunal

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE. Udbyder ejendommen, del af matr.nr. 28ba Stenløse By, Stenløse til salg

EGEDAL KOMMUNE. Udbyder ejendommen, del af matr.nr. 28ba Stenløse By, Stenløse til salg EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommen, del af matr.nr. 28ba Stenløse By, Stenløse til salg 1. Udbudsvilkår Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til bolig og eller erhvervsformål i det eftertragtede Egebjerggård, med adressen Egebjerg

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere