Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 159 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget Fremsat den xx 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2010, som ændret bl.a. ved lov nr af 22. december 2010 og senest ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse anbragt uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 8, i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg m.v. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og er det mest hensigtsmæssige for barnet.«stk. 2-3 bliver herefter stk I 42, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 2«til:»stk. 3«. 3. I 114, stk. 4, indsættes som nr. 8:»8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 8, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil.«4. I 182, stk. 3, ændres» 42, stk. 2«til:» 42, stk. 3«. Loven træder i kraft den 1. januar

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 3 2. Lovforslagets indhold Tabt arbejdsfortjeneste Gældende ret Tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Handicapbil Gældende ret Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet 6 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7 5. Administrative konsekvenser for borgerne 7 6. Miljømæssige konsekvenser 7 7. Forholdet til EU-retten 7 8. Hørte myndigheder og organisationer 7 9. Sammenfattende skema 8 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om fordeling af satspuljemidlerne for Lovforslaget indeholder to elementer: For det første et forslag om ændring af reglerne om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, sådan at kravet om, at barnet skal være forsørget i hjemmet fraviges i forbindelse med anbragte børns hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg m.v., når moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og det mest hensigtsmæssige for barnet. For det andet et forslag om at udvide målgruppen for støtte til køb af handicapbil således, at der i videre omfang end efter de gældende regler gives adgang til at bevare en bevilget handicapbil eller få bevilget en handicapbil, når et barn med funktionsnedsættelse anbringes eller er anbragt uden for hjemmet. Lovforslaget bygger på det grundlæggende synspunkt, at familier med børn med funktionsnedsættelse skal kunne leve et familieliv, der ligger så tæt på det normale som muligt, på trods af barnets funktionsnedsættelse. Dette gælder, uanset om barnet bor hos forældrene eller er anbragt uden for hjemmet. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Tabt arbejdsfortjeneste Gældende ret Reglerne om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste findes i servicelovens 42 og i bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.

3 3 Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 42, stk. 1, yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle få timer om ugen og op til 37 timer ugentligt. Det er også muligt at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage fordelt over tid, f.eks. hvis en af forældrene skal følge barnet til ambulant behandling på hospital, ligesom der kan ydes hjælp i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelser, hvis det er nødvendigt, at forældrene er til stede på hospitalet, fordi funktionsnedsættelsen eller lidelsen er så alvorlig, at det kræver forældrenes tilstedeværelse. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret og individuel vurdering af, hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste der er behov for. Ved denne vurdering skal der blandt andet lægges vægt på, om der er tale om et fravær fra arbejde, som rækker ud over, hvad forældre til børn uden funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse må påregne. Det er en af betingelserne for at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at barnet forsørges i hjemmet. Dette betyder, at barnet skal bo hos forældrene eller andre pårørende i modsætning til, at barnet ved medvirken fra de sociale myndigheder er anbragt uden for hjemmet. Et barn, der er indlagt på hospital, er på aflastning, eller midlertidigt som et led i almindelig skolegang går på kost- eller efterskole, forsørges i hjemmet. I disse tilfælde vil forældrene kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Derimod kan der ikke ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet frivilligt eller tvangsmæssigt er anbragt uden for hjemmet i medfør af servicelovens 52, stk. 3, nr. 8. Dette gælder også i de tilfælde, hvor det anbragte barn bliver indlagt på hospital eller skal til kontrol m.v., Det er en forudsætning for at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at den person, der ansøger, har et indtægtstab som følge af, at den pågældende må passe barnet i hjemmet. Den ydelse, som vedkommende modtager som hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes på baggrund af den pågældendes tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på kr. om måneden, jf. servicelovens 42, stk. 2. Maksimumbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning af bruttoydelsen, og der indbetales ATPbidrag. Ved 2, stk. 3, i lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) er der fastsat en overgangsregel i forhold til ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Ifølge denne overgangsregel skal personer, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i løbet af 2010, have fastsat ydelsen på baggrund af deres hidtidige bruttoindtægt uden hensyntagen til ydelsesloftet på kr. om måneden, hvis betingelserne for at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i øvrigt er opfyldt Tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Det foreslås, at kravet om, at barnet skal være forsørget i hjemmet som betingelse for tabt arbejdsfortjeneste fraviges i forbindelse med anbragte børns hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg m.v., når moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og det mest hensigtsmæssige for barnet. På baggrund af oplysninger fra SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - om antallet af børn, der er anbragt uden for hjemmet på grund af nedsat funktionsevne eller langvarig sygdom, skønnes det, at ca familier vil være omfattet af den foreslåede ændring Handicapbil Gældende ret Reglerne for tilkendelse af støtte til køb af handicapbil findes i servicelovens 114 og i bekendtgørelse nr af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Reglerne suppleres af Ankestyrelsens principafgørelser om fortolkninger af reglerne.

4 4 Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 114, stk. 1, yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, i tilfælde, hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Vurderingen af, om en person, der ansøger om støtte til køb af handicapbil, er berettiget til støtte, baseres på oplysninger om pågældendes sociale forhold sammenholdt med oplysninger om helbredsforhold. Formålet med støtte til køb af bil på andet grundlag end erhverv og uddannelse er at forøge eller bevare personens udfoldelsesmuligheder og dermed medvirke til, at den pågældende kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. I den forbindelse vil fritidsaktiviteter, f.eks. sport, familiebesøg, fritidsundervisning, udflugter og lignende kunne have betydning for pågældendes mulighed for livsudfoldelse og sociale netværk. En af betingelserne for at få støtte til køb af bil er, at en bil i væsentlig grad vil gøre personen selvhjulpen, og dermed give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Dette vurderes på baggrund af den konstaterede funktionsnedsættelse og det konkrete daglige kørselsbehov. Derudover er bilstøtte betinget af, at behovet for kørsel i egen bil, sammenholdt med den konstaterede funktionsnedsættelse, er af tilstrækkeligt omfang til, at der reelt bliver tale om en væsentlig afhjælpning af følgerne af funktionsnedsættelsen. Der kan ikke ydes støtte til køb af bil, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan løses ved andre ordninger. Det er f.eks. tilfældet, når transportbehovet efter en konkret vurdering må antages at kunne tilgodeses på forsvarlig måde gennem udnyttelse af trafikselskabernes individuelle kørselsordninger for bevægelseshæmmede eller ved befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens 117. Forældre og en eventuel værge kan ansøge om støtte til bil på vegne af et barn med nedsat funktionsevne, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om der kan ydes støtte til køb af bil. I de tilfælde, hvor en person har eller får ophold i et botilbud, en døgninstitution eller en plejefamilie efter serviceloven, skal det vurderes, om der (stadig) foreligger et kørselsbehov, hvis opfyldelse i væsentlig grad afhjælper følgerne af lidelsen og letter den daglige tilværelse. Der skal i den forbindelse foretages en konkret vurdering af, om kørselsbehovet mere hensigtsmæssigt kan dækkes ved andre befordringsordninger. Et kørselsbehov i forbindelse med hjemmebesøg få gange om året, en enkelt ferie og lignende er ikke i sig selv tilstrækkeligt. Der skal være tale om et kørselsbehov ved deltagelse i et antal aktiviteter, som den pågældende selv kan køre til, eller hvor der er personer, som fast kan køre for ham eller hende. Endelig skal der være tale om et kørselsbehov, der ikke dækkes af en befordringsordning i botilbuddet eller døgninstitutionen, offentlige befordringsmidler eller andre befordringsordninger. Ankestyrelsen har flere gange behandlet sager vedrørende ansøgning om bil til både børn og voksne med ophold på døgninstitution eller i et botilbud. Ankestyrelsen har i alle sager foretaget en konkret vurdering af, om ansøgeren findes at have et kørselsbehov, hvis opfyldelse kan siges at lette den daglige tilværelse og ikke mere hensigtsmæssigt kan dækkes gennem andre kørselsordninger. Ankestyrelsen har i flere af afgørelserne gjort det klart, at et kørselsbehov i forbindelse med hjemmebesøg i weekender, ferier og lignende ikke er tilstrækkeligt til at kunne få bevilget en bil. I sager vedrørende børn har Ankestyrelsen særligt lagt vægt på, at institutionen i et vist omfang har opfyldt barnets kørselsbehov i det daglige. For så vidt angår et udækket kørselsbehov, mens børn er hjemme på weekend og i ferierne, har Ankestyrelsen lagt vægt på, at kørselsbehovet mere hensigtsmæssigt findes at kunne tilgodeses ved brug af andre transportordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Det foreslås, at børn og unge under 18 år med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er anbragt uden for hjemmet, får ret til bilstøtte i videre omfang end efter de gældende regler.

5 5 Forslaget omfatter de situationer, hvor en handicapbil er nødvendig på grund af barnets funktionsnedsættelse og samtidig kan sikre barnets befordringsmuligheder, når barnet opholder sig i hjemmet. Det forudsættes, at der under samvær med forældrene, den øvrige familie mv. er aktiviteter, som medfører et behov for kørsel med bil af et vist omfang. Det foreslås, at socialministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler for, hvornår et barn eller en ung under 18 år med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som anbringes uden for hjemmet i medfør af servicelovens 52, stk. 3, nr. 8, kan bevare eller få nybevilget støtte til køb af bil. Reglerne skal udformes således, at adgangen til at bevare og nybevilge en handicapbil forbedres i de situationer, hvor en handicapbil er nødvendig for befordring i forbindelse med barnets eller den unges besøg i hjemmet, under ferier mv., og hvor der samtidig er et behov for kørsel med bil af et vist omfang. Det relevante bedømmelsesgrundlag for målgruppens kørselsbehov foreslås at være de perioder, hvor barnet har samvær med forældrene i forbindelse med weekendbesøg, ferier eller lignende samvær og kontakt. Er der i disse perioder et behov for kørsel med bil af et vist omfang, kan bilen opretholdes eller nybevilges under forudsætning af, at funktionsevnen er nedsat i tilstrækkeligt omfang. Efter gældende ret kan der ikke bevilges støtte til køb af bil, hvis kørselsbehovet er utilstrækkeligt, og det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel. Der henvises herved til afsnit om gældende ret. Såfremt lovforslaget vedtages, er det hensigten at gøre det muligt for ovennævnte målgruppe at bevare eller få nybevilget støtte til køb af bil, selvom kørselsbehovet efter de gældende regler ikke er tilstrækkeligt, og selvom væsentlighedskriteriet efter nugældende regler ikke er opfyldt. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen dækker eventuelle merudgifter i forbindelse med bilen efter servicelovens 52 a, stk. 1, nr. 4, om støtte til udgifter, der bl.a. bevirker, at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barnet eller den unge under anbringelsen uden for hjemmet. Det vil især gælde den situation, hvor familien har en bil alene til befordring af barnet/den unge. Det vil også gælde, hvis det kan sandsynliggøres, at familien ikke ville have haft bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse. Det vil endvidere gælde i en situation, hvor en familie har en ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil som følge af barnets /den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse. I disse situationer kan der ydes tilskud til betaling af f.eks. forsikringer, benzin, reparationer mv., når udgiften må anses som en merudgift ved forsørgelsen af barnet/den unge. Merudgiften skal altid beregnes konkret. Det skønnes, at ca. 50 børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der på nuværende tidspunkt er anbragt uden for hjemmet, vil kunne få bevilget støtte til køb af bil. Derudover skønnes der at være ca. 20 børn årligt, der ved anbringelse uden for hjemmet vil kunne få adgang til at beholde eller få bevilget en handicapbil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den del af lovforslaget, der vedrører tabt arbejdsfortjeneste, skønnes at medføre offentlige merudgifter på 4,0 mio. kr. årligt fra Merudgifterne er fordelt ligeligt mellem stat og kommune, da der er 50 pct. refusion på kommunernes udgifter. Den del af lovforslaget, der vedrører handicapbil, forventes at medføre offentlige merudgifter på 11,0 mio. kr. i Som følge af, at lovforslagets bestemmelser også gælder børn, der på nuværende tidspunkt er anbragt, har merudgifterne en skæv indfasningsprofil. Det endelige niveau nås i Lovforslaget medfører ingen administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. De samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige fremgår af nedenstående skema: Tabel 1: Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget Mio. kr. (2011-pl)

6 6 Tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet 0,0 4,0 4,0 4,0 Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet 0,0 11,0 0,5 0,5 I alt 0,0 15,0 4,5 4,5 1) Lovforslaget træder i kraft 1. januar ) Fuldt indfaset er merudgiften 4,0 mio. kr. Ved satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en ramme på i alt 15,0 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af ovenstående initiativer vedrørende anbragte børn med funktionsnedsættelse. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Eventuelt uforbrugte midler forudsættes tilbageført til satspuljen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget forventes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ udgifter Forslaget om tabt arbejdsfortjeneste skønnes at medføre offentlige merudgifter på 4,0 mio. kr. fra 2012 og frem. Heraf vedrører halvdelen kommunerne og halvdelen staten. Forslaget om handicapbiler skønnes at medføre kommunale merudgifter på 11,0 mio. kr. i Fuldt indfaset skønnes de årlige kommunale merudgifter at være 4,0 mio. kr. for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser

7 7 for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med den foreslåede bestemmelse fraviges kravet om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, som forudsætning for forældrenes ret til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse anbragt uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 8, hvis forældrenes behov for tabt arbejdsfortjeneste opstår i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg m.v., som skyldes funktionsnedsættelsen eller den indgribende lidelse hos barnet. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og er det mest hensigtsmæssige for barnet. Det foreslås dermed, at det sikres, at forældre til børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 8, får mulighed for at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved barnets hospitalsindlæggelser m.v. Det er en betingelse, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det foreslås dermed, at der stilles samme betingelser i forhold til barnets funktionsnedsættelse/lidelse, som der gør ved ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, hvor barnet forsørges i hjemmet. Det bemærkes, at det er uden betydning for retten til hjælp, om forældrene har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, mens barnet var forsørget i hjemmet. Det afgørende foreslås dermed at være, at barnet har en funktionsnedsættelse eller lidelse som beskrevet, og om barnet er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 8. Det foreslås endvidere, at retten til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet, er betinget af, at der er tale om fravær fra arbejde i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg mv., som skyldes funktionsnedsættelsen eller den indgribende lidelse hos barnet. Endvidere skal moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet være en nødvendig konsekvens af funktionsnedsættelsen og være det mest hensigtsmæssige for barnet. Forældrenes ret til tabt arbejdsfortjeneste foreslås således at gælde ved hospitalsbesøg, herunder indlæggelser, ambulante besøg eller kontrolbesøg. Det er i den forbindelse et krav for at yde hjælp, at der skal være årsagssammenhæng mellem barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og hospitalsbesøget. Der vil således ikke kunne ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis indlæggelsen eller hospitalsbesøget ikke skyldes barnets funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse. Det bemærkes herved, at der i hver enkelt sag må foretages en konkret og individuel vurdering af, om kravet om årsagssammenhæng er opfyldt. Vedrørende den foreslåede betingelse om, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet skal være en nødvendig konsekvens af funktionsnedsættelsen og være det mest hensigtsmæssige for barnet, bemærkes, at der ved vurderingen af, hvorvidt en af forældrenes tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af funktionsnedsættelsen, ud over barnets behov for forældreomsorg i en fremmedartet situation, kan der blandt andet lægges vægt på årsagen til hospitalsbesøget samt på, om barnet har kommunikationsvanskeligheder som følge af sin funktionsnedsættelse eller let bliver angst. Vedrørende det, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet skal være det mest hensigtsmæssige for barnet, bemærkes, at der kan være tilfælde, f.eks. hvis forældrene har alkoholproblemer, misbrugsproblemer, eller hvis forholdet til barnet er problematisk, hvor forældrenes tilstedeværelse på hospitalet ikke altid vurderes at være det mest hensigtsmæssige for barnet. Det foreslås derfor, at det gøres til en betingelse for ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet vurderes som det mest hensigtsmæssige for barnet.

8 8 Hvis barnet forsørges i hjemmet, vil forældrenes adgang til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under barnets hospitalsindlæggelser mv. ikke være omfattet af forslaget, men vil skulle bedømmes efter de nugældende regler, jf. afsnit om gældende ret. Til nr. 2 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at der foreslås indsat et nyt stk. 2 i 42, hvorved det nugældende stk. 2 vil blive stk. 3. Til nr. 3 Med den foreslåede udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen får socialministeren adgang til at fastsætte regler, som skal gøre det muligt for børn og unge under 18 år med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 8, at bevare eller få nybevilget støtte til køb af bil i videre omfang end efter de gældende regler. Det foreslås, at bemyndigelsesbestemmelsen vil blive udnyttet til at ændre bekendtgørelse nr af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Ændringen vil betyde, at kommunalbestyrelsen skal bevilge støtte til køb af bil til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, og som har en tilstrækkelig nedsat funktionsevne, men som efter de gældende regler har et kørselsbehov, der er utilstrækkeligt. Det vil dog være en betingelse for bilstøtte, at der er et kørselsbehov af et sådant omfang, at familiens befordringsbehov og aktivitetsniveau med barnet eller den unge under samværet medfører et behov for kørsel med bil af et vist omfang. Med et behov for kørsel med bil af et vist omfang menes, at behovet som minimum skal svare til, hvad der er sædvanligt for en familie. I nævnte bekendtgørelse foreslås det, at der i en ny paragraf (som indsættes efter den nugældende 3) vil blive beskrevet, at kommunalbestyrelsen i sin vurdering af kørselsbehov og væsentlighedskriteriet, jf. den nugældende bekendtgørelses 1-3, skal foretage denne vurdering på baggrund af perioderne, hvor barnet eller den unge har samvær, ferie eller lignende med forældrene. Desuden vil det fremgå, at det er tilstrækkeligt, hvis barnets eller den unges og familiens samlede aktiviteter i forbindelse med samvær, ferie og lignende medfører et kørselsbehov af et vist omfang. Kommunalbestyrelsen skal således i sin vurdering af kørselsbehovet hos børn og unge, som er omfattet af personkredsen, og som samtidig er anbragt uden for hjemmet efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 8, anlægge en mildere bedømmelse af kørselsbehovet end efter bilbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 3, jf. 2, stk. 4, hvorefter det er en betingelse, at personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Der foreslås ikke nogen ændringer i de nugældende øvrige visitationskriterier. Om gældende ret henvises i det hele til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at der foreslås indsat et nyt stk. 2 i 42, hvorved det nugældende stk. 2 vil blive stk. 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2012.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2010, som ændret bl.a. ved lov nr af 22. december 2010 og senest ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fast- 1. I 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse anbragt uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 8, i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelser, kontrolbesøg m.v. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse og er det mest hensigtsmæssige for barnet.«stk. 2-3 bliver herefter stk I 42, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 2«til:»stk. 3«. 3. I 114, stk. 4, indsættes som nr. 8:»8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som

10 10 holde et arbejde uden brug af bil, 2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller 3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.«stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte, 2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri, 3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil, 4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil, 5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og 7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil. anbringes uden for hjemmet efter 52, stk. 3, nr. 8, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil.«4. I 182, stk. 3, ændres» 42, stk. 2«til:» 42, stk. 3«.

11 11 2 Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2017-6465 UDKAST af 4. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Økonomisk støtte til merudgifter Servicelovens 100, stk. 1-5

KVALITETSSTANDARD Økonomisk støtte til merudgifter Servicelovens 100, stk. 1-5 KVALITETSSTANDARD Økonomisk støtte til merudgifter Servicelovens 100, stk. 1-5 LOVGRUNDLAG FORMÅL 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Vi har i en meget lang periode kun bygget videre og videre på det sociale område.

Vi har i en meget lang periode kun bygget videre og videre på det sociale område. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 530 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål BF: Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser de planlagte ændringer i reglerne om kompensation

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning

Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning KEN nr 9073 af 20/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2113-32948 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Servicestandard for merudgifter

Servicestandard for merudgifter Servicestandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Mål med ydelsen Målet er at medvirke til, at Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en ungs nedsatte funktionsevne

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Indhold INDHOLD...1 INDLEDNING...2

Indhold INDHOLD...1 INDLEDNING...2 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard vedr. støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Bekendtgørelse nr. 1252 af 20.november 2017 Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om social

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Hjælp til alvorligt syge og handicappede

Hjælp til alvorligt syge og handicappede Hjælp til alvorligt syge og handicappede xx 91 91 Hjælp til alvorligt syge og handicappede Når kommunen bevilger handicapkompenserende ydelser, sker det på baggrund af en vurdering af funktionsevnen. I

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn

VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn VKO skærer hårdt i levevilkårene for alvorligt syge børn Som en del af regeringens Genopretningspakke med Dansk Folkeparti lægges der fra 1. januar 2011 loft over, hvor meget forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning

Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning Handicap- og Ældrerådgivningen Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning 1 I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL SERVICEDEKLARATION

STØTTE TIL KØB AF BIL SERVICEDEKLARATION STØTTE TIL KØB AF BIL SERVICEDEKLARATION 1 STØTTEN SKAL MEDVIRKE TIL, AT MAN FÅR MULIGHED FOR AT FØRE SÅ NORMAL EN TILVÆRELSE SOM MULIGT 2 SERVICEINFORMATIONER FOR STØTTE TIL KØB AF BIL EFTER SERVICELOVENS

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie 06.17 Handicapteamet Fagcenter børn & Familie Handicapteamet -en del af Fagcenter Børn & Familie. Teamet består af 7 rådgivere, der sammen dækker hele målgruppen for Handicapteamets indsats: Børn og Unge

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard 2018 Hvad er støtte til køb af bil: Formålet med at yde støtte til bil til er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 100, DÆKNING AF MERUDGIFTER Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 100 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang om året

Læs mere

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse HJÆLP OG STØTTE til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Hjælp og støtte til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Denne pjece er skrevet til

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere