Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne"

Transkript

1 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Juni 2008

2 Formanden skriver Grundejerforeningen har med glæde set, at Gentofte Kommune har udarbejdet et regelsæt for byggearbejder m.h.t. arbejdstid, støj og støv. Det er et stort ønske for foreningen, at dette regelsæt oversættes til polsk, litauisk, engelsk eller andre sprog. De fleste østeuropæiske byggearbejdere/håndværkere forstår ikke dansk. Det ville være rart, at oversættelser for byggearbejder m.v. præciserede reglerne for oplag på offentlig vej, især tæt på vejtræer, og ikke mindst for parkering af campingvogne og beboelsesvogne. Bestyrelsesmedlemmer har med fagter forklaret, at når det er lørdag, søndag eller helligdag, og mange derfor er hjemme, gælder der særlige regler for støj. Vi har ikke noget imod, at der arbejdes, blot det er med stilfærdigt arbejde, f.eks. med opmåling og maling m.m. De fleste udenlandske bygningshåndværkere og byggearbejdere har efter henstilling - og oversættelse til polsk og engelsk - respekteret kommunens regler for byggearbejdere, også selv om de måtte tåle en fridag uden løn. Teknisk forvaltning på Rådhuset er blevet orienteret i denne sag. Bent Thorø Pedersen Byggematerialer, skurvogne og beboelsesvogne fylder godt op på vejene i Gentofte Kommune, her på Hambros Allé og Richelieus Allé. (Foto: Gerda Rump Christensen) Udgiver: Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne Redaktion: Gerda Rump Christensen (ansvarshavende) og Susanne Hartwig Forside: Axel Poulsens og Elisabeth Bergstrands hus, Maglemosevej 20, juni 2008 (Foto: Gerda Rump Christensen) Tryk: Universal Trykkeriet ApS 2

3 Generalforsamling 10/3 på Øregaard Museum Generalforsamlingen var velbesøgt med ca. 10 % af grundejerforeningens medlemmer. Formanden bød velkommen med en særlig introduktion til den senere foredragsholder Margaret Ward. Generalforsamlingen fulgte vedtægternes dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog bankdirektør Ivan Rasmussen, hvilket blev modtaget med akklamation. Ivan Rasmussen konstaterede forsamlingen lovlig indkaldt ved annonce i Villabyerne og dertil det senere udsendte medlemsblad. Bestyrelsens årsberetning. Bestyrelsen aflagde beretning om årets arbejde og kommende opgaver ved sekretæren, Henrik Egede Glahn. Beretningen gav anledning til efterfølgende drøftelse af en række emner. Vedr. storskraldsordningen var det blevet indskærpet, at man først stiller skraldet ud på vejen aftenen før afhentningsdagen og ringer til entreprenøren, såfremt skraldet ikke er afhentet senest dagen efter den fastsatte dag. Endvidere foreslog man, at afhenterne havde en fortrykt seddel, hvorpå der stod alt det, som ordningen ikke omfatter med afkrydsning af det aktuelle, som grundejeren derefter omgående tager ind til aflevering på anden godkendt måde. Dette gælder for bl.a. byggemateriale, rør og VVS-udstyr. Vedr. byggeriers tilsvining af vore veje, som inspirerer andre til at smide deres affald der. Al aktivitet, som fordrer midlertidig brug af offentligt vejareal, kræver forhåndstilladelse af kommunen. Man kan klage til kommunen, såfremt der opstår overtrædelse eller utilsigtede følgegener. Vedr. planerne om kystsikring af strækningen Hellerup Havn Charlottenlund Fort. Der er ingen tidsangivelse for start eller varighed af arbejdet. Det oppumpede sand til Charlottenlund Strand vil af strømmen føres ned langs kysten, og det sidste vil blive opfanget af en forlænget molearm ud for indsejlingen til Hellerup Havn, hvis sejldybde derved kan fastholdes. Hellerup og Charlottenlund Strand bliver således udvidet, og der vil blive mulighed for passage til fods langs stranden i stille vejr. Vedr. nudiststranden ved det tidl. Vennerslund. Vi formoder, at den kommende offentlige passage for gående langs stranden vil stoppe udskejelserne på det pågældende sted. Bestyrelsen har påklaget den uacceptable situation til Vej- og Parkafdelingen, som vil holde et vågent øje med forholdene. Referat af generalforsamlingen fortsættes på side 6 3

4 En lille anekdote over en familierelation Dette er en lille anekdote over en familerelation, jeg har qua min onkel. Min onkel er søn af to kunstnere, billedhuggeren Axel Poulsen og malerinden og forfatterinden Elisabeth Bergstrand, som boede i et meget særpræget hus på Maglemosevej i Charlottenlund. Jeg er mange gange blevet spurgt om, hvorfor dette hus så så underligt ud, og det er der såmænd en meget god forklaring på. Axel Poulsen og Elisabeth Bergstrands hus på Maglemosevej (Foto 1935) Huset blev bygget af de to kunstnere selv, og ned til mindste detalje designet til familiens behov og funktioner både arbejdsmæssigt og privat. Byggeriet varede fra 1917 til 1927, og da familiens to drenge blev født, huggede Axel Poulsen simpelthen et hul i muren på første sal og byggede et børneværelse frit ud i luften. Et miniaturerum, næppe to meter bredt med vindue ud mod skoven, ja sådan blev det bare, ikke så mange dikkedarer. Det måtte være godt nok til hans børn det skal bemærkes, at Axel Poulsen selv kom fra meget beskedne kår og ud af en børneflok på otte. Det var en helt igennem stor mundfuld at være selvbygger, og de havde absolut ikke valgt den nemmeste løsning. Mange målløse forbipasserende naboer udtrykte deres beklagelse og misbilligelse Det er vildt, det er fuldkommen vildt! En sjov historie er om tobakshandleren på hjørnet af Strandvejen, hvor Axel Poulsen altid købte sin tobak. Han spurgte ironisk: Er det Deres mærkelige nye hus? Ja tilstod Axel Poulsen Er De ikke ked af det? spurgte tobakshandleren Naa-aa, var billedhuggerens uudgrundelige svar. 4 Axel Poulsen med sin pibe

5 Atelieret med de høje vinduer var jo lavet til at kunne rumme de store skulpturer, relieffer og altertavler, som Axel Poulsen arbejdede på. En trappe højt oppe i atelieret kan jeg huske som noget fascinerende for os børn at stå så højt oppe og skue ned over de igangværende værker, samtidig med at vi ganske respektløst sendte papirflyvere af sted eller kastede andre lignende genstande ned i det store rum. Når man kom ind ad lågen til huset, var der en fantastisk flot gårdhave, der var en tro kopi af en klosterhave i Fiesole nær Firenze, hvor de to kunstnere tilbragte en del tid og derfor gerne ville bringe noget af denne inspirerende oplevelse med hjem til Danmark. Klostergården (Foto Axel Poulsen) Personligt nåede jeg at møde Axel Poulsen ved mange familiesammenkomster, og han fremstod som en særdeles venlig, smilende og rar piberygende mand. Piben var hans kendetegn. Elisabeth Bergstrand nåede jeg desværre ikke at møde, da hun døde tidligt. Men jeg har læst hendes bøger og set hendes malerier, som jo hang i deres hjem og hos min faster og onkel. Jeg håber, at dette hus vil blive betegnet som bevaringsværdigt og blive fredet. For historien bag byggeriet er så enestående, at det ville være meget beklageligt, hvis man ikke bevarede en seværdighed som dette hus og også som et stykke ægte Charlottenlund-historie. For at nævne nogle af Axel Poulsens mest kendte skulpturer i Kommunen, er der bl.a. skulpturen foran Gentofte Rådhus til minde om befrielsen i 1945, samt Frihedsmonumentet i Mindelunden i Ryvangen. Havvandet har trukket sig tilbage Susanne Hartwig 5

6 Fortsættelse af referat af generalforsamlingen fra side 3 Vedr. offentlig transport klagedes der under generalforsamlingen over, at bilparkering finder sted ud for busstoppesteder, hvorfor bestyrelsen anmodes om at foranledige en opmaling med gult langs kantsten på disse steder, således at af- og påstigning fra bus kan ske fra stoppestederne og ikke fra en anden position. Vedr. standarden for udsendte lokalplaner blev bestyrelsen anmodet om at bede kommunen om for fremtiden at anskueliggøre de pågældende projekter tredimensionalt og set i øjenhøjde/gadeplan, således at almindelige borgere kan forstå konsekvenserne af det forelagte projekt eller forslag og dermed kunne svare kvalificeret. Vedr. ledningsføringerne i forbindelse med vejfornyelserne. Hellerup bliver det sidste område i kommunen, ca. år Der vil blive indkaldt til orienteringsmøder i god tid inden, bl.a. for præsentation af mulighed for bredbåndstilslutning for hurtig IT-forbindelse. Bestyrelsens beretning blev godkendt Det reviderede regnskab for 2007 fremlægges. Da vores kasserer midlertidig er flyttet til Sverige, blev regnskabet forelagt af bestyrelsesmedlem Gerda Rump Christensen. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet blev vedtaget til 150 kr. pr. matrikel, også for Valg af bestyrelsens medlemmer. Valget af bestyrelsen omfattede 4 pladser. 1 var ledig. 1 var blevet ledig ved kassererens udtrædelse. 2 bestyrelsesmedlemmer afgik efter turnus men er begge villige til genvalg. Begge blev genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Flemming Visholm, Strandvejen 191,. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Begge revisorer var villige til genvalg og blev det med akklamation. Der var hidtil ikke valgt en revisorsuppleant, og denne gang blev der heller ikke valgt en suppleant. Eventuelt. Bestyrelsen blev anmodet om at annoncere generalforsamlingen i god tid, helst igennem bladet såvel som hjemmesiden, idet Villabyerne ikke altid kommer ud til alle, og en beskeden annonce let kan overses. Dirigenten fastslog derefter generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter forsamlingen af den kendte foredragsholder Margeret Ward fik et meget oplysende og fornøjeligt lysbilledforedrag, om hvordan den populære københavnermaler Paul Fischer så sin by, og hvordan den ser ud i dag? F.eks. gennem arkitekten Michael Varmings nutidige fotografier, ophængt på Øregaards særudstilling Københavnerdrømme. Paul Fischers København og vores. Tid sidst bød bestyrelsen på en festlig buffet for de fremmødte medlemmer. Referent: Henrik Egede Glahn Den ny bestyrelse se bagsiden! 6

7 NYT FRA FOGUS Foreningen til Gentofte Kommunes Udvikling og Forskønnelse En af de vigtigste sager, FOGUS har beskæftiget sig med, er udbygningen af Tuborg Syd. Tuborg Syd set fra Strandpromenaden ved Svanemøllen Gentofte Kommune udsendte i 2007 et nyt Lokalplanforslag nr Boliger på Tuborg Syd. Det ny forslag er meget anderledes end det tidligere (nr. 247 fra 2004). Bebyggelsesgraden er mindre. De færre boligblokke er lagt ud til kysten. Den yderste boligblok foreslås højere, evt. med et tårn på 22 etager. Mellem bygningerne vil der blive et større eng-område, gennemskåret af stier. En del af området vil blive et kuperet terræn med græs over delvis nedgravede, underjordiske parkeringspladser. FOGUS bestyrelse har deltaget i flere møder på Gentofte Rådhus om planlægningen af området Tuborg Syd. Bestyrelsen anser det ny forslag som en gennemgående bedre løsning, men har som omtalt i forrige (marts 2008) nr. af medlemsbladet sendt en række kommentarer og forslag til kommunen inden høringsfristens udløb den 30. januar Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2008 enstemmigt vedtaget Lokalplanforslag 307. Boliger på Tuborg Syd endeligt. Resultatet af høringen og behandlingen af de fremkomne forslag og indsigelser har medført en række forbedringer af de oprindelige forslag. F.eks. er det værd at påpege, at der nu udlægges en alment tilgængelig promenade med opholdsmuligheder langs kysten. I Gentofte Kommunes svarskrivelse af 30. april 2008 til FOGUS brev af 30. januar 2008 fremhæves fem væsentlige punkter. Som resultat af den offentlige høring blev følgende ændringer i lokalplanen vedtaget: - Kystpassager skal indrettes med opholdsmuligheder. - Der fastlægges en laveste sokkelkote. - Det præciseres, at der skal være udsigt til Øresund fra det grønne område. - Det maksimale etageareal i byggefelt I (højhuset) reduceres med m2 etageareal. - Byggefelt I (højhuset) beskæres, og der indsættes bestemmelser om et bygningsprofil. FOGUS bestyrelse er foreløbig tilfreds med resultatet af dialogen med Gentofte Kommune i denne sag. Og vi håber, at vore intentioner om almenhedens brug og glæde af området må blive realiseret. FOGUS holdt generalforsamling den 7. april i Hellerup Kirkes Sognegård, Margrethevej 7 B. Den valgte og konstituerede bestyrelse er herefter: Gerda Rump Christensen (formand), Otto Mønsted Nielsen (næstformand, kasserer), Jørgen Pers, Thorkil Brodersen, Birthe Rostrup, Steen Lærke Nielsen (hjemmeside). Henvendelse til formanden, A.N. Hansens Allé 12, - Tlf eller næstformanden, Alminingen 66, 2870 Dyssegård - Tlf Se i øvrigt hjemmesiden 7

8 Hellerup-Maglegaard Grundejerforening Bestyrelsens medlemmer: Bent Thorø Pedersen Formand Strandvejen 191, 1 Hugo Berthelsen Kasserer Ingersvej Charlottenlund Henrik Egede Glahn Sekretær Duntzfelts Allé 20 Gerda Rump Christensen Redaktør af medlemsblad A.N. Hansens Allé 12 Jørn G. Andersen Hambros Allé 8 Jan Knudsen A.N. Hansens Allé 19 Susanne Hartwig Medredaktør Tonysvej Charlottenlund Flemming Visholm Strandvejen 191, hellerup Foreningens e-post adresse er: Foreningens hjemmeside: Ændring af navn, adresse mv. meddeles til formanden

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Marts 2014 Formanden skriver Jeg ønsker alle grundejerforeningens medlemmer et

Læs mere

Rødderne fra Hellerup

Rødderne fra Hellerup NYHEDSBREV NR. 28 September 2011 2/2011 Gerda Rump Christensen, formand A.N. Hansens Allé 12, 2900 Hellerup Tlf. 39 62 04 17, e-mail gerdarump@mail.dk Otto Mønsted Nielsen, kasserer og sekretær Almindingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 1 - Januar 2015-37. ÅRGANG Skovserkorets Julekoncert i Holmegårdsparken Husk! Sangforeningen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv 1 BONDEBYPOSTEN no. 2. juni 2009 33.årgang En tilflytters beretning Som så mange andre har jeg købt en lille oase i et kulturhistorisk område. Dels fordi her er smukt og roligt, men også fordi jeg ønsker

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere