Jette Christensen, Vibeke Ranch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jette Christensen, Vibeke Ranch"

Transkript

1 REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V. Christiansen, Jørgen Schmidt, John Braskhøj, John Hermansen, Aage Krogsdal, Aage Ravn, Bent Mikkelsen, Merete Giehm-Reese, Brian Kjær Andreasen, Erik Krarup, Marie-Louise Vagnby, Anna Maria Sønderholm Afbud Jette Christensen, Vibeke Ranch 1. Godkendelse af dagsorden Viggo Thinggaard indledte mødet med at byde Kompetencerådet velkommen til det ordinære møde samt efterfølgende seminar. En særlig velkomst til de to medlemmer af Kompetencerådet, der ikke tidligere har deltaget Jørgen Schmidt og John Braskhøj. Af hensyn til de nye deltagere fulgte en kort præsentationsrunde. Herefter blev dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. januar 2008 Godkendt uden bemærkninger 3. Orientering om projektets status v/viggo Thinggaard Viggo Thinggaard orienterede om, at opstartskonferencen for Kompetenceplatform Midtjylland er flyttet til den 8. maj Desværre har undervisningsminister Bertel Haarder ikke mulighed for at deltage. I stedet vil Undervisningsministeriet være repræsenteret ved uddannelsesdirektør Villy Hovard. Endvidere vil Bent Hansen samt Viggo Thinggaard være blandt de indledende talere. Det endelige program for dagen er endnu ikke fastlagt. Konferencen finder sted hos virksomheden Unimerco i Sunds v/herning og målgruppen for konferencen er primært konsortiernes deltagende parter. Socialfondsansøgningen behandles i øjeblikket i Erhvervs- og Byggestyrelsen og forventes at være afsluttet ca. 1. april Der har været afholdt møde med EBST, hvor en række spørgsmål i forhold til projektet er blevet afklaret. I relation til sagsbehandlingen i EBST supplerede Bent Mikkelsen med, at det der sker i øjeblikket er en legalitetskontrol fra EBST-side, og det derfor ikke har betydning for det indholdsmæssige i projektet. Som følge af en sagspukkel i EBST er dette arbejde trukket ud, men omhandler alene det at sikre at formalia er på plads. Viggo pointerede, at mulighederne for et rigtig godt projektet er til stede, og det er væsentligt, at de aktiviteter der igangsættes, markerer et skifte i forhold til tidligere tiltag, og at region Midtjylland bliver mønsterbryder med dette projekt.

2 Projektet vil blive præsenteret i en række større sammenhænge i den kommende tid dels i forbindelse med Regionsrådets besøg hos Væksthus Midtjylland i Herning den 5. marts 2008 og dels overfor erhvervsservicesystemet den marts Der kan i den forbindelse forventes en større opmærksomhed omkring projektet blandt aktørkredsen i konsortierne. Side 2/5 Viggo Thinggaard oplyste endvidere, at han var orienteret om, at Undervisningsministeriet pt. arbejder på et lovforslag vedr. permanentgørelse og forankring af kompetencecentrene fra 1. januar 2009, uden at det nærmere indhold er bekendt. Marie-Louise Vagnby gennemgik kort en status i forhold til den på sidste møde udleverede aktivitets- og mødeplan. En række af punkterne behandles på dagens møde. Den væsentligste opgave i den kommende periode er forhandling af resultatkontrakterne med de 6 konsortier. Som nyt punkt på planen var tilrettelæggelse af en seminarrække for konsortiernes kompetencekonsulenter. Formålet med seminarerne er at kvalitetssikre, at konsulentopgaven løses professionelt, ensartet og uafhængig af konsulenternes basisorganisationer. Der vil blive taget afsæt i konkrete virksomhedscases. Det blev fra projektsekretariatets side pointeret, at der inden iværksættelse af aktiviteter fra centralt hold, vil ske en løbende drøftelse og koordinering af disse med konsortierne, herunder afstemning mellem de øvrige initiativer og programmer. Afslutningsvis foreslog Viggo Thinggaard, at møderne i Kompetencerådet foregår rundt omkring hos de enkelte medlemmer af Kompetencerådet. Det var der stemning for, og i den forbindelse tilbød Aage Ravn, at Holstebro Handelsskole gerne vil lægge faciliteter til det næste møde den 30. maj. Dette blev taget til efterretning. 4. Drøftelser, herunder godkendelse af forretningsorden og kommissorium for Kompetencerådet Viggo Thinggaard indledte med at orientere om, at den fremsendte forretningsorden var udformet på hel traditionel vis og derfor ikke burde give anledning til nævneværdige bemærkninger. Med hensyn til kommissoriet var der følgende bemærkninger fra rådet: Det ønskes præciseret, hvad kompetencerådets rolle og beføjelser er i forhold til fastlæggelse og opfølgning på resultatkontraktmålene, herunder ligeledes opgaven og relationen til konsortierne. Af kommissoriet fremgår det, at rådet hovedsageligt skal varetage en rådgivende funktion, samt i relation til resultatkontrakterne skal rådet sikre den løbende opfølgning i forhold til konsortierne. Der blev i den forbindelse udtrykt ønske om, at Kompetencerådets viden bruges mere aktivt i form af eksempelvis en mere aktiv opfølgning fra rådets side på, hvorvidt målene i konsortierne nås, og at der i højere grad i beskrivelsen af rådets opgaver lægges op til drøftelser og sparring eksempelvis i relation til indsatsområderne. Det vil muliggøre mere interessante diskussioner i rådet. Ovenstående synspunkter vil blive indarbejdet i et revideret forslag til kommissorium, der vil blive fremlagt til endelig godkendelse på næste møde.

3 5. Drøftelse af aktivitets- og resultatmål for de 6 konsortier, herunder godkendelse af skabelon for resultatkontrakterne Efter en kort introduktion til opbygningen af resultatkontraktskabelonen for de enkelte konsortier blev fokus koncentreret om kontraktens punkt 2 omhandlende Beskrivelse af indhold eller mere præcist en gennemgang af de enkelte resultat- og aktivitetsmål. De afklarende spørgsmål og kommentarer, der fremkom under gennemgangen af de enkelte resultatmål, er indarbejdet i vedlagte reviderede kontraktskabelon. Her følger blot de mere generelle kommentarer til resultatkontraktskabelonen: Side 3/5 Formulering af ikke bare resultatmål, men ligeledes en præcisering af mål i form af effekter. (Der skal i denne sammenhæng gøres opmærksom på, at netop effektmål og effektmåling er et af de områder, som den samlede projektevaluering vil have særligt fokus på.) Præcisering af udgangspunktet Hvor er vi i dag? (Det foreslås, at der tages afsæt i basistallene for vejledningsprojektet). Hvordan kan projektet være med til at sikre et samlet kompetenceløft for alle virksomhedens ansatte, dog med særligt fokus på de kortuddannede (kompetencesamspil). Beregningsgrundlaget skal være realistisk (hvad kan vi nå?) og samtidig ambitiøst (hvad vil vi gerne nå?) Indarbejdelse af yderligere mål i forhold til progression i forbindelse med flere besøg ved samme virksomhed (kontraktskabelonen er pt. opbygget i 3-trin Trin 1: et indledende besøg (3.000 virksomheder pr. år); Trin 2: konkret uddannelsesplanlægning (2.000 virksomheder pr. år.) og Trin 3: planlægning og igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter (1.500 virksomheder pr. år). Kontraktkravene skal tænkes enkle og skal så vidt muligt ikke medføre for meget papirarbejde for virksomhederne. Hvad forstås ved skriftlige uddannelsesplaner (resultatmål 1.4.)? Begrebet vil i denne sammenhæng blive defineret (notehenvisning i kontrakten), herunder minimumskrav til hvad en uddannelsesplan skal indeholde. Der blev fra flere sider gjort opmærksom på, at der allerede ligger gennemarbejdede metoder/modeller for uddannelsesplaner offentligt tilgængeligt. Hvad forstås ved partnerskaber (resultatmål 1.6.)? Det bør præciseres, hvilke indholdsmæssige krav der skal være opfyldt, for at der er tale om partnerskaber, netværksfora eller dialogfora (notehenvisning i kontrakten). Hvad menes der med Learning Angels? (I modsætning til uddannelsesambassadørerne, der i princippet kan være alle, er Learning Angels repræsentanter fra de faglige organisationer). Der vil blive udarbejdet et særskilt notat vedr. Learning Angels. Særskilt punkt vil blive indarbejdet vedr. dokumentationskrav (EU-projekt krav) Med hensyn til punktet vedr. konsortiernes organisering (beskrevet i særskilt notat) blev det, efter en længere drøftelse af styregruppens sammensætning og repræsentation, fastslået at det er et ufravigeligt krav, at det enkelte konsortium organiseres med en styregruppe med en minimumssammensætning som beskrevet i notatet. Under drøftelserne udtrykte uddannelsesinstitutionernes repræsentanter i rådet betænkelighed ved at inddrage aktører uden for kredsen af uddannelsesinstitutionerne i styregruppen, og mente at arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationernes repræsentation allerede var

4 tilgodeset i bestyrelsessammensætningen på den enkelte uddannelsesinstitution. Fra arbejdstagerorganisationerne fandt man, at argumentationen for, at de øvrige parter ikke skulle være repræsenteret i styregruppen, bekræftede vigtigheden af, at de blev repræsenteret i denne sammenhæng. Endvidere blev der fra rådets øvrige medlemmer givet udtryk for, at dette projekt netop er et læringsprojekt, hvor nye organisatoriske samarbejdsmodeller skal afprøves. Såfremt projektets omdrejningspunkt er at skabe sammenhæng mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, må der nødvendigvis skabes en organisatorisk ramme for at få det til at fungere. Afslutningsvist præciserede Viggo Thinggaard, at Vækstforum har besluttet at arbejdsmarkeds parter, erhvervsservicesystemet og beskæftigelsessystemet skal være repræsenteret i styregruppen, og dette har været en af forudsætningerne for projektet. Ligesom det endnu engang blev fastslået, at projektet ikke må blive for administrativt tungt ved, at der opbygges administrative enheder. Side 4/5 6. Informationsplan og formidlingsstrategi, herunder orientering og status vedr. fælles designprofil samt web-portal for KOMPETENCEmidt Der er fra projektsekretariatets side udarbejdet et arbejdspapir omhandlende de initiativer, der påtænkes iværksat fra centralt hold dels i relation til profilering og formidling af det samlede projekt og dels i relation til opbygning af en fælles web-portal. Arbejdspapiret vil blive drøftet med konsortierne, inden der igangsættes konkrete initiativer. Der blev for Kompetencerådets side givet udtryk for, at det var godt med de centrale initiativer og strukturer, samt at der i relation til en fælles web-portal lægges op til, at der etableres en web-hotelløsning uafhængig af de enkelte institutionernes hjemmesider og IT-sikkerhedssystemer. 7. Indstilling vedr. tematisering og fordelingsnøgle af puljemidler til særlige udviklingsopgaver og indsatsområder Der blev knyttet følgende bemærkninger til de 5 særlige indsats- og udviklingsområder: Til punktet vedr. udenlandsk arbejdskraft blev der rejst spørgsmål til, hvad der menes med udenlandsk arbejdskraft Omfatter det ligeledes ansatte med anden etnisk baggrund? Merete Giehm-Reese præciserede, at de afsatte midler til de 5 indsatsområder skal anvendes til igangsætning af aktiviteter, der ikke i dag via nuværende ordninger er afsat midler til. Projektet har endvidere fokus på beskæftigede og ikke indslusning/omskoling af personer med anden etnisk baggrund til arbejdsmarkedet. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at der i dag ydes tilskud til oversættelse af undervisningsmateriale (certifikatkrævende forløb bliver oversat). Derimod kunne der være behov for at uddanne lærerkorpset til at undervise udlændinge samt i begrænset omfang behov for tolkebistand. Til punktet vedr. yderområder blev det fremhævet, at problemstillingen omhandlende gennemførelse af undervisning på uopfyldte hold, ikke kun er et problem i yderområder,

5 men ligeledes andre steder. Papiret vil derfor blive udvidet med et ekstra indsatsområde gående specifikt på problemstillingen vedr. uopfyldte hold. Side 5/5 Afsluttende bemærkning fra rådet var, at der var tale om et godt papir, der lå fint i tråd med de øvrige diskussioner i regionen. John Hermansen henledte atter engang opmærksomheden på beskæftigelsesregionens SWOT-analyse. 8. Næste møde Næste møde er fastlagt til fredag den 30. maj 2008 kl Mødet afsluttes med frokost. Mødet finder sted hos Aage Ravn, Holstebro Handelsskole, Døesvej 76, 7500 Holstebro. Mødet vil blive indledt med en kort præsentation (max. 30 min), hvor Kompetencerådet kan blive informeret om, hvad der lokalt er fokus på og arbejdes med. 9. Evt. Der blev fremsat forslag om, at der i forbindelse med tilrettelæggelse af opstartskonference den 8. maj 2008 lægges op til aktiv deltagelse i form af spændende og gerne proaktive oplægsholdere samt efterfølgende mulighed for diskussioner i mindre grupper (workshops). Der vil blive taget højde for dette synspunkt i forbindelse med planlægning af dagen. De indledende talere ved konferencen vil være som nævnt under pkt. 3. BILAG til referatet Aktivitets- og tidsplan 2008, status 27. februar 2008 Revideret skabelon for resultatkontrakt med konsortierne vil blive fremsendt til Kompetencerådet efter den indledende drøftelse med konsortierne den 7. marts BILAG fra eftermiddagens seminar PowerPoint-præsentation, Morten Lassen Alle vil kompetenceudvikling Hvorfor sker der så ikke noget?. Morten Lassen henviste endvidere i sit oplæg til erfaringerne fra KvaliNord-projektet. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden PowerPoint-præsentationer, Merete Giehm-Reese Efteruddannelsesindsatsen i 2007, Analyse Danmarks undersøgelse januar 2008

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere