REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN"

Transkript

1 ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. REGISTRERING OG ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER M.V. I MEDFØR AF OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN Rev. 1 September 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Dokumentkontrol Indledning Lovgivning Definitioner Offshoreanlæg Mobile offshoreanlæg Faste offshoreanlæg Permanent bemandede offshoreanlæg Ikke-permanent bemandede offshoreanlæg FPSO (floating production, storage and offloading unit) FSO (floating storage and offloading unit) Rørledninger Specialfartøjer m.v Indkvarteringsskibe Sikkerhedskritiske elementer Ulykke Erhvervssygdom Skadelig påvirkning Uarbejdsdygtig SIDE 2

3 3.10 Arbejdsskader Sikringspligtig arbejdsgiver Nærved hændelse Nærved situationer Anvendelsesområde Generelt Særlige forhold for ikke-permanent bemandede offshoreanlæg Målgruppe Registrering af ulykker, materielle skader, nærved hændelser og sygdomstilfælde Hvad skal registreres? Ulykker eller dødsfald Nærved hændelser Materielle skader Nærved situationer Hvem skal registerere? Den driftsansvarlige virksomhed De ansattes medvirken ved registreringen Registreringens formål m.v Brug af registreringen Registreringens form Anmeldelse af ulykker Hvem skal anmelde? Anmeldelse SIDE 3

4 7.3 Hvordan skal anmeldelse ske? Underretning af politiet EASY Anmeldeblanket Supplerende oplysninger Anmeldelse af nærved hændelser og skader på offshoreanlægget Hvem skal anmelde? Anmeldelse Hvordan skal anmeldelse ske? Underretning af politiet Underretning af Energistyrelsen EASY Anmeldeblanket Hvordan bruges anmeldelsen? Anmeldelse af formodede eller konstaterede erhvervssygdomme samt skadelige påvirkninger i øvrigt Anmeldelse Hvordan skal anmeldelse ske? EASY Anmeldeblanket Honorar Hvordan bruges anmeldelsen? Indgivelse af supplerende Oplysninger SIDE 4

5 Forkortelsesliste Bilag Oplysninger i anmeldelse af ulykker, jf afsnit BILAG Alvorlige personskader, jf. 4, stk. 4, nr. 1, litra b, og 6, stk. 1, nr BILAG Eksempler på nærved hændelser, jf. afsnit BILAG Kategorisering af kulbrinteudslip SIDE 5

6 DOKUMENTKONTROL Revision Ændring Dato Erstatter 1 Tilpasning til ny bekendtgørelse (nr af 05/09/2013). 10. september 2013 Vejledning af juli 2008 SIDE 6

7 1 INDLEDNING Vejledningen beskriver lovgivningens bestemmelser om krav til registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. på offshoreanlæg, samt på andre konstruktioner omfattet af lovgivningen og hvordan anmeldelse kan finde sted. Vejledningen kan anvendes uden, at det er nødvendigt at læse de tilhørende regler. Vejledningen er ikke bindende for virksomhederne eller andre, men bygger på regler i lovgivningen, der er bindende. Visse steder i vejledningen anvendes formuleringen skal. Det betyder, at det er krav fra love og regler, som virksomheden skal følge. Vejledningen udgives udelukkende elektronisk og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, Vejledningen er tiltrådt af arbejdsmarkedets parter på offshoreområdet. 2 LOVGIVNING Vejledningen er baseret på følgende lovgivning: Offshoresikkerhedslovens 1 49, 52 og 52 a. Lov om arbejdsskadesikring (lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013). Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr af 5. september 2013 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 733 af 25. juni 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker med senere ændringer. Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 509 af 25. maj 2011 om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. 1 Lov nr af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) med senere ændringer. SIDE 7

8 Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg med senere ændringer. Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg med senere ændringer. Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 399 af 15. maj 2008 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling på offshoreanlæg med senere ændringer. 3 DEFINITIONER 3.1 OFFSHOREANLÆG Offshoreanlæg er defineret i offshoresikkerhedslovens 2, stk. 1. Omskrevet er definitionen således: 1) Platform eller anden type anlæg, (i loven kaldet indretning), hvorfra der udføres efterforskning eller produktion af kulbrinter fra undergrunden under havbunden. 2) Platform eller anden type anlæg, der anvendes til indkvartering af personer. 3) Platform eller anden type anlæg, der anvendes i forbindelse med transport af kulbrinter og andre stoffer og materialer mellem offshoreanlæg, eller mellem offshoreanlæg og installationer på land. Et eksempel på sådanne platforme eller konstruktioner er anlæg til at øge trykket i rørledningen (pumpestationer). Rørledninger, der fører til og fra offshoreanlægget, er ikke omfattet af definitionen. 4) Platform eller anden type anlæg, der anvendes til lagring og lastning af producerede kulbrinter fra et offshoreanlæg, og som er permanent knyttet til et andet offshoreanlæg. Offshoreanlæg kan have flere af de ovennævnte funktioner samtidig. F.eks. kan en borerig (se definitionen af mobile offshoreanlæg nedenfor) både anvendes til boring og til indkvartering af personer, der ikke arbejder på riggen, men på et andet offshoreanlæg. Skibe er ikke omfattet af definitionen. En undtagelse herfra er boreskibe, flydende produktions-, lager- og afskibningsenheder (engelsk: floating production, storage and off-loading units (FPSO units) og flydende lager- og afskibningsenheder (engelsk: floating storage and off-loading units (FSO units)), som anses for offshoreanlæg. SIDE 8

9 3.1.1 MOBILE OFFSHOREANLÆG Ved et mobilt offshoreanlæg forstås et offshoreanlæg, som kan flyttes fra en position til en anden enten ved egen kraft eller ved bugsering, og som er tiltænkt anvendt på flere forskellige positioner i dets levetid. Definitionen gælder uanset anvendelse. I Danmark findes mobile offshoreanlæg i form af mobile offshore boreenheder (engelsk: mobile offshore drilling units (MODUs)) og indkvarteringsenheder. MODUs benævnes også borerigge eller boreplatforme FASTE OFFSHOREANLÆG Ved et fast offshoreanlæg forstås alle andre offshoreanlæg end mobile offshoreanlæg uanset anvendelse. Dvs. et flydende anlæg, der ikke er beregnet til at blive flyttet fra et sted til et andet, er også at betragte som et fast offshoreanlæg. Det kan f.eks. være en FPSO. I Danmark findes faste offshoreanlæg i form af anlæg til produktion af kulbrinter, anlæg, der anvendes i forbindelse med rørledninger (pumpestationer) og anlæg til lagring og lastning af olie, der er produceret fra et tilknyttet offshoreanlæg. Faste offshoreanlæg, der er indbyrdes broforbundne, og som drives af samme driftsansvarlige virksomhed, betragtes som ét anlæg. Et eksempel herpå er Halfdan A, som er et permanent bemandet anlæg opereret af Mærsk Olie og Gas A/S på vegne af DUC (Dansk Undergrunds Consortium). Et andet permanent bemandet anlæg, Gorm, som også drives af Mærsk Olie og Gas AS, betragtes også som ét offshoreanlæg, selvom Gorm A-D drives på vegne af DUC og Gorm E drives på vegne af DONG Energy, som ejer platformen. Gorm E er en pumpeplatform i forbindelse med olierørledningen til land PERMANENT BEMANDEDE OFFSHOREANLÆG Offshoreanlæg, der planlægges anvendt til overnatning. Benævnes også bemandede offshoreanlæg. Omfatter også offshoreanlæg, der kun er bemandet i perioder. SIDE 9

10 3.1.4 IKKE-PERMANENT BEMANDEDE OFFSHOREANLÆG Offshoreanlæg, der ikke er permanent bemandede offshoreanlæg. På sådanne anlæg kan overnatning alene finde sted i form af nødovernatning, f.eks. på grund af vejrforhold. Benævnes også ubemandede offshoreanlæg FPSO (FLOATING PRODUCTION, STORAGE AND OFFLOADING UNIT) En FPSO er en flydende enhed, som oftest et skib, hvorfra der produceres, oplagres og afskibes kulbrinter FSO (FLOATING STORAGE AND OFFLOADING UNIT) En FSO er som en FPSO, idet der dog ikke produceres og behandles kulbrinter. Olien kommer i stedet for typisk fra en nærliggende produktionsplatform. 3.2 RØRLEDNINGER I offshoresikkerhedsloven er rørledninger ikke defineret, så det fremgår ikke, hvornår rørføringer anses for en del af et offshoreanlæg eller som en del af den rørledning, der leder bort fra anlægget. Operatøren og ejeren af rørledningen definerer i fællesskab i hvert enkelt tilfælde afgrænsningen mellem, hvad der betragtes som en del af offshoreanlægget, og hvad der betragtes som en del af rørledningen. 3.3 SPECIALFARTØJER M.V. Andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens 3, stk. 3 og 4, og som ikke er omfattet af definitionen på offshoreanlæg, i det omfang disse udfører aktiviteter, der er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter, jf. 3 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. Eksempler på specialfartøjer er kranfartøjer, fartøjer til brøndstimulering (stimuleringsfartøjer), brøndinterventionsfartøjer og rørlægningsfartøjer. 3.4 INDKVARTERINGSSKIBE Skibe og indretninger, som ikke er omfattet af offshoresikkerhedslovens definition i 2, stk. 1, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, jf. 2 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. SIDE 10

11 3.5 SIKKERHEDSKRITISKE ELEMENTER Sikkerhedskritiske elementer er defineret i styringsbekendtgørelsens 2 2, nr. 12, som anlægsdele, udstyr eller komponenter (herunder edb-programmer), a) som ved svigt kan være årsag til eller bidrage væsentligt til større ulykker eller b) hvis formål er at hindre eller begrænse konsekvensen af sådanne ulykker. Eksempler på sikkerhedskritiske elementer: Flamme-, røg-, gas- og H2S-detektorer. Alarmer. Brandslukningsudstyr. Nødstrømsforsyning. ESD-udstyr (Emergency Shut Down). Redningsmidler. Bærende konstruktioner. Flugtveje. Mønstringsområde. 3.6 ULYKKE Ved en ulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Definitionen svarer til den, der anvendes for arbejdsulykker i arbejdsskadesikringslovgivningen, idet ulykker på offshoreanlæg dog omfatter alle ulykker, der sker på offshoreanlægget eller indkvarteringen på de skibe, der er omfattet af bekendtgørelsen, dvs. ikke kun under arbejdet, men også i fritiden. 2 Bekendtgørelse nr. 729 af 3. juli 2009 om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v. med senere ændringer. SIDE 11

12 Personskade omfatter både fysiske og psykiske skader. Et eksempel på, hvornår sidstnævnte kan opstå, er hvis en person er vidne til en alvorlig ulykke. Forgiftningstilfælde, som er nævnt i bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven, er ikke særskilt nævnt i anmeldebekendtgørelsen, idet disse er omfattet af definitionen af ulykker. Forgiftningstilfælde medfører akut sygdom efter en kortvarig påvirkning ved indtagelse, indånding, absorption eller injektion af et sundhedsskadeligt stof eller materiale. Hvis påvirkningen sker over længere varighed, og der dermed ikke er tale om akut sygdom, taler man om en erhvervssygdom. 3.7 ERHVERVSSYGDOM Ved en erhvervssygdom forstås, jf. arbejdsskadesikringslovens 7, stk. 1: 1. Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter efter forhandling med Erhvervssygdomsudvalget, jf. arbejdsskadesikringslovens 9, i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter. 2. Andre sygdomme, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i litra a, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Erhvervssygdomme på offshoreanlæg omfatter også sygdomme, der er opstået efter påvirkning i fritiden på offshoreanlægget eller indkvarteringen på de skibe, der er omfattet af bekendtgørelsen, dvs. ikke kun efter påvirkning i forbindelse med arbejdet. Erhvervssygdomme kan omfatte både fysiske og psykiske lidelser. 3.8 SKADELIG PÅVIRKNING Påvirkning fra en agens, f.eks. stof, materiale, støj eller vibrationer, der kan medføre sygdom. 3.9 UARBEJDSDYGTIG Ved uarbejdsdygtig forstås, at den tilskadekomne ikke er i stand til i fuldt omfang at genoptage sit sædvanlige arbejde på offshoreanlægget. Hvad der forstås ved den pågældendes sædvanlige SIDE 12

13 arbejde vil være baseret på en konkret vurdering, men kan fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt, eller stillingsbetegnelse på anlægget (f.eks roughnecks ). I den situation kan den tilskadekomne enten blive sendt i land eller blive sat til andet arbejde på anlægget. Sidstnævnte tilfælde benævnes ofte i offshoreindustrien for Restricted Work Case (RWC) eller Restricted Work Day Case (RWDC). Den tid, der medgår til undersøgelse i land med henblik på behandling af skaden, hvor tilskadekomne efter behandlingen vender tilbage til sit sædvanlige arbejde, anses ikke for uarbejdsdygtighed. Evt. uarbejdsdygtighed fastsættes fra det tidspunkt hvor skaden konstateres og behøver således ikke være i umiddelbar forlængelse af ulykkestidspunktet. Der er tilfælde, hvor en skade først konstateres et stykke tid efter hændelsen, der forårsagede den ARBEJDSSKADER En fælles betegnelse for ulykker og erhvervssygdomme, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. dog arbejdsskadesikringslovens 10 a. Definitionen svarer til den, der anvendes i arbejdsskadesikringslovens 5. Arbejdsskadesikringslovens 10 a vedrører erstatning for følgerne af terrorhandlinger. I visse tilfælde er det vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en ulykke, og hvad der er en erhvervssygdom. Praksis for offshoreanlæg følger praksis på land. Arbejdstilsynets hjemmeside nævner nogle eksempler: F.eks. er en høreskade forvoldt ved lang tids ophold i et kraftigt støjmiljø en erhvervssygdom, mens en høreskade forvoldt ved en eksplosion er en ulykke. Hvis slid på huden, kombineret med kontakt med eksemfremkaldende stoffer, medfører eksem, er det en erhvervssygdom. Et snitsår, der giver anledning til infektion med efterfølgende blodforgiftning, er en ulykke. En rygskade, opstået ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, er en erhvervssygdom, mens en rygskade opstået ved et fald, er en ulykke. Mistanke om, at en sygdom er opstået som følge af en skadelig påvirkning på offshoreanlæg opstår som regel hos en læge efter undersøgelse af den sygdomsramte og er ofte arbejdsgiveren ubekendt. Ifølge offshoresikkerhedsloven gælder lægens anmeldepligt mistanke om enhver sundhedsskadelig påvirkning, jf. afsnit 9 i vejledningen. SIDE 13

14 3.11 SIKRINGSPLIGTIG ARBEJDSGIVER Enhver arbejdsgiver, der har sikringspligt efter arbejdsskadesikringslovens 48. Ifølge arbejdsskadesikringslovens 2 og 48 er den arbejdsgiver, der beskæftiger ansatte til at udføre arbejde for sig, sikringspligtig efter loven, dvs vedkommende skal bl.a. tegne en arbejdsskadeforsikring for disse ansatte. Denne arbejdsgiver er den, der betaler løn til de ansatte og dermed ikke nødvendigvis arbejdsgiver i offshoresikkerhedslovens forstand, idet arbejdsgiverbegrebet her er knyttet til instruktionsbeføjelserne overfor de ansatte, uanset hos hvem disse ansatte er beskæftiget. Omvendt betyder dette, at en arbejdsgiver i offshoresikkerhedslovens forstand ikke behøver at være sikringspligtig for alle de ansatte, som vedkommende har instruktionsbeføjelser for NÆRVED HÆNDELSE En hændelse, som kunne have ført til en ulykke eller en skade på offshoreanlægget af sikkerhedseller sundhedsmæssig betydning. Andre udtryk for nærved hændelser kan optræde, såsom tæt-på hændelser, near miss, uønskede hændelser og farlige hændelser. Eksempler på nærved hændelser er givet i bilag NÆRVED SITUATIONER Ved en nærved situation forstås en situation, hvor der ikke er sket en faktisk hændelse, men en situation, der umiddelbart kunne have ført til en hændelse, som kunne have forårsaget en ulykke eller skade på offshoreanlægget m.v. eller udstyr på dette. 4 ANVENDELSESOMRÅDE 4.1 GENERELT Reglerne, som denne vejledning refererer til, omfatter: Arbejde og ophold på faste og mobile offshoreanlæg. Arbejde i forbindelse med rørledninger omfattet af offshoresikkerhedslovens 3, stk. 2, jf. 1, i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. Dette omfatter rørledninger, der anvendes til transport af kulbrinter eller andre stoffer og SIDE 14

15 materialer mellem offshoreanlæg og anlæg på land eller mellem flere offshoreanlæg. Transitrørledninger er ikke omfattet, jf. lov om kontinentalsoklen. Ophold i indkvarteringen på indkvarteringsskibe. Dog er kravet i anmeldebekendtgørelsens 7, stk. 2, om lægers pligt til at anmelde skadelige påvirkninger til Energistyrelsen, hvor det er konstateret, eller der er mistanke om, at påvirkningerne stammer fra ophold på disse indkvarteringsfaciliteter ikke omfattet. Arbejde og ophold på specialfartøjer, m.v. Gælder kun de personer, der udfører arbejde, der er forbundet med aktiviteter, der direkte eller indirekte er knyttet til efterforskning eller produktion af kulbrinter. Arbejde på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. 4 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. For faste offshoreanlæg og rørledninger omfatter reglerne aktiviteter i forbindelse med hele anlæggets eller rørledningens livscyklus: Bygning, hvis dette finder sted offshore. Transport af anlæg eller anlægsdele til installationsstedet offshore. Installation offshore. Hookup and commissioning, HUC (sammenbygning og klargøring). Drift. Ændring af anlæggenes eller rørledningernes fysiske forhold. Demontering. For så vidt angår transport af anlæg eller anlægsdele til installationsstedet offshore, er det kun arbejde, der vedrører det kommende anlæg eller den kommende rørledning der er omfattet. Arbejde i forbindelse med løft af anlægget, rørledningen eller dele heraf fra transportfartøjet på installationsstedet betragtes som en del af installationen. For mobile offshoreanlæg omfatter reglerne alt arbejde og ophold i øvrigt i forbindelse med drift og arbejde med ændring af anlæggenes fysiske forhold. SIDE 15

16 Visse af reglerne kan have et anvendelsesområde, der ikke omfatter alt, hvad der er nævnt ovenfor. Dette vil så tydeligt fremgå af vejledningen. Om et konkret mobilt offshoreanlæg er indregistreret i Danmark eller et andet land, eller om det er danskdrevet eller danskejet, er uden betydning, så længe det opererer på dansk søterritorium eller kontinentalsokkelområde. 4.2 SÆRLIGE FORHOLD FOR IKKE-PERMANENT BEMANDEDE OFFSHOREANLÆG Reglerne gælder fuldt ud for ikke-permanent bemandede offshoreanlæg. 5 MÅLGRUPPE Vejledningen henvender sig primært til de, der har pligter i forhold til reglerne, dvs.: Operatører. Driftsansvarlige virksomheder. Sikringspligtige arbejdsgivere Entreprenører. Læger og tandlæger. Syd- og Sønderjyllands Politi. Endvidere henvender vejledningen sig til faglige organisationer, sikkerhedsorganisationen på offshoreanlæg og øvrige ansatte, der skal udføre arbejde eller opholder sig på offshoreanlæg. 6 REGISTRERING AF ULYKKER, MATERIELLE SKADER, NÆRVED HÆNDELSER OG SYGDOMSTILFÆLDE. 6.1 HVAD SKAL REGISTRERES? ULYKKER ELLER DØDSFALD Alle ulykker skal registreres. Endvidere skal alle dødsfald uanset årsag registreres, dvs. også dødsfald, der ikke skyldes en ulykke. SIDE 16

17 6.1.2 NÆRVED HÆNDELSER Alle nærved hændelser, herunder ethvert udslip af kulbrinter, skal registreres. Ved udslip af kulbrinter forstås frigørelse af kulbrinter, der ikke er tilsigtet af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. flaring). Udslip af kulbrinter, der medfører brand eller eksplosion hører under pkt MATERIELLE SKADER Alle ikke ubetydelige skader skal registreres. Ved en ikke ubetydelig skade forstås enhver skade på offshoreanlæg, m.v. eller udstyr herpå, eller rørledninger, medmindre skaden er åbenbart uden betydning for sikkerhed og sundhed på offshoreanlægget m.v. eller åbenbart uden betydning for en rørlednings fysiske sikkerhed NÆRVED SITUATIONER Der er ikke krav i reglerne om, at nærved situationer skal registreres. Eftersom en nærved situation udgør en mulig risiko og dermed er omfattet af risikovurderingen for anlægget forudsættes det, at opfølgning på sådanne situationer inddrages af sikkerhedsorganisationen på offshoreanlægget, m.v. efter nærmere procedurer fastsat i den driftsansvarlige virksomheds ledelsessystem for sikkerhed og sundhed. 6.2 HVEM SKAL REGISTERERE? DEN DRIFTSANSVARLIGE VIRKSOMHED Det er den driftsansvarlige virksomhed, jf. definitionen heraf i offshoresikkerhedslovens 4, stk. 3, på offshoreanlæg og specialfartøjer, m.v. og for rørledninger, der skal foretage registreringen. På faste offshoreanlæg (produktionsanlæg) og for rørledninger vil det typisk være operatøren, mens det på mobile offshoreanlæg og specialfartøjer m.v., vil være den virksomhed, operatøren har indgået kontrakt om brug af offshoreanlægget eller fartøjet med. Sker hændelsen på indkvarteringen på et indkvarteringsskib, er det den driftsansvarlige virksomhed på det offshoreanlæg, hvor den tilskadekomne arbejder, der skal registrere hændelsen DE ANSATTES MEDVIRKEN VED REGISTRERINGEN Eftersom registreringen af ulykker m.v. har betydning for reduktion af de sikkerhedsmæssige risici bør de ansatte medvirke til, at f.eks. nærved hændelser bliver registreret. De nærmere regler for, hvordan dette opfyldes på det enkelte offshoreanlæg, skal fremgå af den driftsansvarlige SIDE 17

18 virksomheds ledelsessystem. Det kan ske ved, at de ansatte straks indberetter hændelser til den driftsansvarlige virksomhed gennem deres arbejdsleder eller anlægschefen. 6.3 REGISTRERINGENS FORMÅL M.V. Registreringens formål er at give virksomheden og sikkerhedsorganisationen på offshoreanlæg, m.v. viden om, hvor og hvorfor ulykker, materielle skader og nærved hændelser sker. Sikkerhedsorganisationen på offshoreanlægget eller specialfartøjet m.v. skal have adgang til oplysningerne i registreringen i det omfang, de har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, jf. anmeldebekendtgørelsens 3, stk BRUG AF REGISTRERINGEN Registreringen skal bruges af den driftsansvarlige virksomhed med inddragelse af sikkerhedsorganisationen i forbindelse med undersøgelsen af ulykken, den materielle skade eller nærved hændelsen. Ved undersøgelsen skal årsagen til ulykken, skader på anlægget og nærved hændelser søges klarlagt, og der skal foreslås forebyggende foranstaltninger. På de offshoreanlæg m.v., hvor der ikke findes en sikkerhedsorganisation, skal den driftsansvarlige virksomhed i samarbejde med eventuelle andre arbejdsgivere og de ansatte foretage undersøgelsen. 6.5 REGISTRERINGENS FORM Registreringen skal ske elektronisk eller på papir på en måde, der er tilgængelig for Energistyrelsen. Der er ikke krav om, hvordan og i hvilken form registreringen skal ske, blot at registreringen er tilgængelig for Energistyrelsen, som led i dennes tilsyn, f. eks. ved at styrelsen kan få adgang til at se skærmbilleder af den elektroniske registrering eller har adgang til de papirbaserede dokumenter, hvoraf registreringsoplysningerne fremgår. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den driftsansvarlige virksomhed kan anvende disse til at imødegå gentagelse af ulykker, nærved hændelser m.v. Energistyrelsen forventer, at registreringen har et indhold og en form, der tilgodeser formålet med den. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt blot at have en liste over de indtrufne ulykker, nærved hændelser eller materielle skader. SIDE 18

19 7 ANMELDELSE AF ULYKKER 7.1 HVEM SKAL ANMELDE? Det er den sikringspligtige arbejdsgiver, der har pligt til at foretage anmeldelsen. I tilfælde af, at der straks skal ske underretning af Syd- og Sønderjyllands Politi eller Energistyrelsen efter 6 i anmeldebekendtgørelsen (se også afsnit 7.2) er det den driftsansvarlige virksomhed, der har underretningspligten. Den driftsansvarlige virksomhed skal i samarbejde med den sikringspligtige arbejdsgiver indsende den efterfølgende redegørelse efter anmeldebekendtgørelsens 6, stk. 5. Sikkerhedsorganisationen på offshoreanlægget m.v. skal gives adgang til anmeldelsen. Eventuelle tilskadekomne skal endvidere have en kopi af anmeldelsen. Udover pligt til anmeldelse efter anmeldebekendtgørelsens 4 og 6 har den sikringspligtige arbejdsgiver også pligt til at anmelde ulykker til forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen med henblik på erstatning til tilskadekomne efter lov om arbejdsskadesikring. Reglerne fremgår af Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 733 af 25. juni 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker med senere ændringer. 7.2 ANMELDELSE Tabellen giver en oversigt over, hvad der skal anmeldes, hvornår og til hvem. Paragrafhenvisningerne, hvor ikke andet er nævnt, er til bestemmelser i anmeldebekendtgørelsen. Konsekvens Anmeldes til Frist Anmeldepligtig Dødsfald forårsaget af ulykke Telefonisk til Syd- og Sønderjyllands Politi ( 6, stk. 1, nr. 1) Straks Driftsansvarlig virksomhed Arbejdsskadestyrelsen/Forsikringsselskab ( 3 i bek. 733/2010) Inden 48 timer Sikringspligtig arbejdsgiver Energistyrelsen ( 4, stk. 1, nr. 1, 4, stk. 5, og 6, stk. 5) Snarest muligt og inden 9 dage med uddybende redegørelse Sikringspligtig arbejdsgiver i samarbejde med driftsansvarlig SIDE 19

20 virksomhed Dødsfald, anden årsag Telefonisk til Syd- og Sønderjyllands Politi ( 6, stk.1, nr. 3) Straks Driftsansvarlig virksomhed Arbejdsskadestyrelsen ( 3 i bek. 733/2010) Inden 48 timer Sikringspligtig arbejdsgiver Alvorlig personskade, jf. bilag 1 Telefonisk til Syd- og Sønderjyllands Politi ( 6, stk. 1, nr. 2) Straks Driftsansvarlig virksomhed Energistyrelsen ( 4, stk. 1, nr. 2, 4, stk. 5, og 6, stk. 5). Snarest muligt og inden 9 dage Sikringspligtig arbejdsgiver i med uddybende redegørelse samarbejde med driftsansvarlig virksomhed Forsikringsselskab/Arbejdsskadestyrelsen Snarest muligt og Sikringspligtig inden 9 dage arbejdsgiver Øvrige, der medfører uarbejdsdygtighed i mere end 1 dag udover tilskadekomstdagen Energistyrelsen ( 4, stk. 1, nr. 2, og 4, stk. 5) Forsikringsselskab/Arbejdsskadestyrelsen Snarest muligt og inden 9 dage Snarest muligt og inden 9 dage Sikringspligtig arbejdsgiver Sikringspligtig arbejdsgiver Øvrige, der medfører akut ilandbringning, 5, stk. 1, nr. 4. Telefonisk til Syd- og Sønderjyllands Politi ( 6, stk. 1, nr. 4) Straks Driftsansvarlig virksomhed Bemærkninger til tabellen: Ved ulykker, der kræver underretning af politiet, skal stedet, hvor ulykken skete efterlades urørt og afspærret, indtil politiet bestemmer andet, eller hensynet til at afværge en overhængende eller umiddelbar fare godtgør andet. Anlæggets sikkerhedsorganisation skal snarest efter ulykken er sket, underrettes herom. SIDE 20

21 Ulykker, der medfører uarbejdsdygtighed, jf. definitionen i afsnit 3.9, i 1 dag eller mere ud over den dag, hvor skaden blev konstateret, skal snarest og inden 9 dage herefter anmeldes til Energistyrelsen. Uddybende redegørelse: Underretningen til politiet skal snarest, og senest 9 dage efter skadens indtræden, efterfølges af en anmeldelse i henhold til 4, stk. 5 til Energistyrelsen, ledsaget af en skriftlig redegørelse om den driftsansvarlige virksomheds eller andre arbejdsgiveres undersøgelse af ulykken eller skaden, herunder klarlæggelse af bagvedliggende årsager. Redegørelsen skal bl.a. indeholde beskrivelse af virksomhedens undersøgelse af hændelsesforløbet samt beskrivelse af, hvilke forebyggende foranstaltninger, der er truffet, således at gentagelser undgås. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i undersøgelsen, jf. bekendtgørelserne om sikkerheds- og sundhedsarbejde på henholdsvis faste og mobile offshoreanlæg. De anmeldte ulykker, der er indtruffet i den tilskadekomnes fritid ( fritidsulykker ), indgår ikke i Energistyrelsens ulykkesstatistik. Disse anmeldelser anvendes udelukkende i Energistyrelsens tilsyn med det forebyggende arbejde. For så vidt angår anmeldelse til den sikringspligtige arbejdsgivers forsikringsselskab, eller hvis et sådant ikke findes, til Arbejdsskadestyrelsen, gælder det, at anmeldelse skal ske for alle ulykker, der anses for at kunne berettige til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvor tilskadekomne ikke efter 5-ugers dagen efter skadens indtræden kan genoptage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, Dødsfald skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen på inden 48 timer. Er arbejdsgiver en selvforsikret statslig eller kommunal myndighed, skal anmeldelse ske til forsikringsenheden. Hvis der ikke er tegnet forsikring, skal anmeldelse ske direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Nærmere oplysninger om anmeldelse og muligheder for skadeserstatning kan fås ved henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen på på tlf eller på dennes hjemmeside Specielle regler om brilleskader uden personskade og tandskader sket ved en ulykke Brilleskader, samt tandskader, sket ved en ulykke, men som ikke har medført uarbejdsdygtighed ud over den dag, skaden skete, skal ikke anmeldes til Energistyrelsen, men alene til forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen, hvis erstatning ønskes. SIDE 21

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM REGISTRERING OG ANMELDELSE AF (Bekendtgørelse nr. 644 af 25. juni 2008) Rev. 0 Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentkontrol...3 1. Indledning...3 2. Anvendelsesområde...3

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED REV. 0 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DOKUMENTKONTROL... 4 1 INDLEDNING...

Læs mere

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Vejledning om arbejdstidsregler i offshoresektoren Rev. 1 Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Definitioner...

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY

VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY VEJLEDNING TIL ANMELDELSE OG UNDERSØGELSE AF ARBEJDSULYKKER I EASY Juni 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk EASY elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker EASY er et system til elektronisk

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelse af arbejdsskade. Registrering. Ekspedition. Opfølgning SIG. Afgørelse på arbejdsskade. 1. Anmeldelse af arbejdsskade Side 1 af 5 Formål At få tilskadekomster indberettet korrekt og undgå nye skader. Gyldighedsområde Proceduren gælder når der sker en tilskadekomst i tjenesten på Klargøring Gb og når en medarbejder anmelder

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker. Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade

Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker. Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade Vejledning elektronisk indberetning af arbejdsulykker Kom godt i gang med at anmelde arbejdsulykker i A-skade Senest revideret: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Administratorer:... 5 Adgang

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Faxekuben Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Indholdsfortegnelse 1. VEJLEDNING TIL BRUG AF FAXEKUBEN... 3 2. HVAD ER FAXEKUBEN... 5 3. ISAP SKADESREGISTRERINGSSYSTEM TIL ANMELDELSE

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere