Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN 2 FORMÅL 1. Formålet er, ved hyggeligt samvær og golfspil, at samle ansatte og pensionerede medlemmer af SIF. 3 MEDLEMMER A. Ordinære medlemmer. B. Ekstraordinære medlemmer. C. Særlige forhold A. ORDINÆRE MEDLEMMER. 1. Personel ansat/tjenstgørende i Forsvaret og ansatte i SIF. 2. Befalingsmænd/befalingshavende, fast tjenstgørende i marinehjemmeværnet. 3. Marinehjemmeværnspersonel samt personel fra hjemmeværnets tjenestestedskompagnier med tilknytning til søværnets tjenestesteder, der er civilt ansat i forsvaret, herunder hjemmeværnet. 4. Ordinære medlemmer der afskediges fra forsvaret som 45 årige eller senere, såfremt der er tale om uafbrudt medlemskab. B. EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER. 1. Frivilligt marinehjemmeværnspersonel samt personel fra hjemmeværnets tjenestestedskompagnier med tilknytning til søværnets tjenestesteder, der ikke er omfattet af 3A pkt Nære slægtninge til ordinære medlemmer efter bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. 3. Ordinære medlemmer ved afgang fra forsvaret, såfremt der er tale om uafbrudt medlemskab. 4. Ekstraordinære medlemmer - efter flerårigt uafbrudt medlemskab (min. 2 år) - der afgår fra/mister tilhørsforhold til søværnet. Godkendelse om retten til fortsat medlemskab træffes af hovedbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 5. Personel ansat/tjenstgørende i forsvaret, såfremt de er tjenstgørende ved et af forsvarets tjenestesteder beliggende i idrætsforeningens geografiske dækningsområde. Godkendelse om retten til medlemskab træffes i hvert tilfælde af bestyrelsen. C. SÆRLIGE FORHOLD. For at deltage, skal man skal være fuldtidsmedlem i en DGU godkendt golfklub. Er men hverdagsmedlem eller har andet medlemskab, kan man deltage i turneringerne, mod selv at betale greenfee på den pågældende bane. 4 INDMELDELSE 1. Indmeldelse kan ske ved at hente og udfylde indmeldelsesformularen på SIF-golf s hjemmeside, på denne adresse: 5 UDMELDELSE 1. Medlemsarkivet opgøres hvert år med udgangen af november måned. Medlemmer der ikke har deltaget, eller ladet høre fra sig det pågældende år, streges af medlemslisten. 2. At blive streget af medlemsliste, er ikke en udmeldes af SIF. 3. Medlemmer kan skrifteligt udmelde sig af SIF, ved henvendelse til bestyrelsen eller SIF i København. Side 1

2 6 SUSPENSION, EKSKLUSION OG KARANTÆNE Eksklusion af et medlem, kan kun foregå via SIF Frederikshavn. 1. Bestyrelsen kan - når den skønner det nødvendigt af hensyn til foreningens omdømme eller tarv - suspendere et medlem. I suspensionstiden bortfalder den suspenderedes rettigheder, og der betales ikke kontingent. 2. Suspensionen forelægges for den førstkommende generalforsamling, der træffer afgørelse af, om medlemmet skal ekskluderes. Det suspenderede medlem skal have lejlighed til at udtale sig på generalforsamlingen. 3. Ekskluderes et medlem, meddeles dette til Dansk Militært Idrætsforbund (kun ordinære medlemmer) og til eventuelle specialforbund. 4. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen ved en generalforsamlingsbeslutning. 5. Bestyrelsen/udvalgene orienterer formanden om medlemmer, der som repræsentanter for SIF, idømmes karantæne af et forbund eller lignende. (se endvidere 24 pkt.3). 7 INDSKUD OG KONTIGENTER 1. Medlemmer betaler kontingent via løntræk eller giro. 2. Der betales hvert år særkontingent ved første fremmøde. Særkontingentets størrelse besluttes ved den årlige generalforsamling til godkendelse. 3. Der betales en egenbetaling i forbindelse med afvikling af turneringer. Egenbetalingens størrelse besluttes af bestyrelsen, og kan ændres løbende. Bestyrelsen oplyser den forventede størrelse ved generalforsamlingen. 4. Tilmelding er bindende efter dato for sidste tilmelding. 5. Medlemmer der har tilmeldt en gæst, hæfter for denne i tilfælde af afbud. 8 FORENINGENS LEDELSE Foreningens ledelse består af: 1. Generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen. 9 GENERALFORSAMLINGEN 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 2. Under iagttagelse af foreningens vedtægter er enhver generalforsamling beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 3. Generalforsamlingen konstituerer sig under ledelse af formanden, der straks lader foretage valg af dirigent. 4. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, leder forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen. 5. Alle sager - med de i nærværende vedtægter fastsatte undtagelser - afgøres ved simpelt stemmeflertal. 6. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer fordrer det. 10 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. Hvert år i februar/marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens beretning c. Regnskabet d. Behandling af forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant Side 2

3 h. Eventuelt 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel ( og hjemmesiden). Samtidig bekendtgøres den udførlige dagsorden, som skal være affattet i klar og tydelig form og indeholde oplysninger om forslag, der skal behandles (dagsordenens pkt. d.), samt bestyrelsens forslag til valg (dagsordenens pkt. f. og g.). 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 14. dage før generalforsamlingen. 15 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller den ordinære generalforsamling finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver motiveret begæring herom. 2. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes snarest efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel. Samtidig bekendtgøres den udførlige dagsorden, som skal være affattet i klar og tydelig form og indeholde oplysninger om de forslag, der skal behandles. 16 BESTYRELSEN 1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. 2. Bestyrelsen vælges normalt for 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år og den anden halvdel året efter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg. 3. Bestyrelsen leder foreningens anliggender og er ansvarlig for foreningens midler. 4. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal i så vid udstrækning som muligt holde medlemmerne underrettet om foreningens anliggender. 5. Bestyrelsen træffer - med ansvar overfor generalforsamlingen - de fornødne afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver. 6. Bestyrelsen afholder møder efter behov. 7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 17 FORMANDEN 1. Formanden leder foreningen i fællesskab med bestyrelsen og de stående udvalg. 2. Formanden skal holde sig løbende orienteret om foreningens økonomi. 3. Formanden repræsenterer i almindelighed foreningen udadtil, og har bemyndigelse til - når foreningens interesser kræver det - at handle på bestyrelsens vegne. Formanden skal hurtigst muligt orientere bestyrelsen om sine dispositioner. 18 NÆSTFORMANDEN 1. Der er ingen næstformand i SIF-golfafdeling. 19 KASSEREREN 1. Fører løbende foreningens regnskaber, der skal udvise såvel et kasse- som driftsregnskab samt bevægelser på foreningens konti. 2. Disponerer over en kontantbeholdning, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, samt over girokontoen. 3. Har fuldmagt til at udbetale forskud til udvalg. Refunderer eller betaler regninger, når disse er attesteret af et bestyrelsesmedlem, eller en udvalgsformand. 4. Foranstalter den årlige budgetlægning. 5. Forelægger foreningens reviderede regnskab for generalforsamlingen. Side 3

4 20 SUPPLEANTER 1. Der vælges én suppleant for 2 år. 2. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem afgår i utide eller i en længere periode er forhindret i at give møde. 3. Suppleanten kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 21 REGNSKAB OG ØKONOMI 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2. Der føres særskilte årsregnskaber for foreningens aktiviteter, legater og fonde. Regnskaberne affattes i overensstemmelse med SIF FRH bestemmelser og afleveres med attesterede bilag, bankbøger, opgørelser m.v. til gennemsyn ved kalenderårets slutning. 3. Efterfølgende overleves regnskaberne til kritisk revision ved de af foreningen valgte revisorer. Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers, formands og kasserers underskrift kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 4. Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse. 5. Foreningens faste ejendom kan kun sælges efter en generalforsamlings beslutning herom. Foreningens løsøre kan kun afhændes efter en bestyrelsesbeslutning herom. 22 REVISION 1. Regnskabet kan revideres af et registreret/statsautoriseret revisionsfirma. 2. Til kritisk revision af foreningens regnskaber, eftersyn af kassebeholdning m.m. vælges på ordinære generalforsamlinger 1 revisor for 2 år. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal til enhver tid have uhindret adgang til at efterse foreningens regnskaber og kassebeholdning m.m. 23 FORENINGENS STRUKTUR 1. Foreningens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af foreningens sportslige aktiviteter. 2. Til at varetage de idrætslige interesser kan der med bestyrelsens godkendelse oprettes udvalg. 3. Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen underrettet om aktiviteterne. 24 IDRÆTTENS UDØVELSE M.M. 1. Foreningens medlemmer skal holde de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser for idrætsudøvelser og lignende efterrettelige. 1. Intet medlem kan i samme idrætsgren eller -art deltage i forbundskonkurrencer indenfor et kalenderår/sæson for både SIF/FRH og en civil forening. Et medlem kan dog deltage i alle militære konkurrencer samt i civile. Såfremt et medlem vælger at repræsentere en civil forening skal SIF/FRH orienteres herom. 2. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre karantæne eller suspension. 3. Under træning har instruktøren den højeste myndighed. Udviser et medlem dårlig opførsel under træningen, har instruktøren ret til at tilrettevise, subsidiært bortvise medlemmet. Vedkommende bestyrelse/ udvalg orienteres snarest om hændelsen og dens konsekvenser. 4. De for idrætsområdet gældende bestemmelser skal overholdes. 5. Deltagelse i SIF/FRH arrangementer sker på den enkeltes eget ansvar. 25 VEDTÆGTSÆNDRINGER Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og kun såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.(jf. 10). Disse vedtægter er en tilpasning af SIF FREDERIKSHAVN VEDTÆGTER, der i tvivltilfælde altid er øverste myndighed. ne kan hentes på hjemmesiden Side 4

5 26 OPLØSNING AF FORENINGEN Foreningen kan kun opløses når 2/3 af samtlige medlemmer nævnt under 3A stemmer herfor. Afstemningen, der skal vedtages på en generalforsamling, skal foregå skriftligt, evt. midler skal i så fald overføres til FÆLLESUDVALGET og fordeles til øvrige idrætsforeninger i henhold til fordelingsnøglen. Ovenstående vedtægter er vedtaget den Side 5

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere