VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1"

Transkript

1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet 1. maj Udvalgets hjemsted er: Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg A.H. Vedels Plads 1439 København K. Sejlsportsudvalgets stander er en trekantet blå stander med et kronet gyldent anker, beregnet på anvendelse i medlemmers fartøjer, eller i fartøjer, der føres af medlemmer. Det er udvalgets formål: FORMÅL 2 1. at fremme interessen for sejlsport blandt sejlsportsudvalgets medlemmer, 2. at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer, 3. at virke for sikkerhed til søs under sejlads med både og fartøjer, 4. at deltage i afvikling af kapsejladser og andre arrangementer i forbindelse med udøvelse af sejlsport. MEDLEMMER 3 A. ORDINÆRE MEDLEMMER. 1. Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i Idrætsforeningen, værnepligtigt personel, personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, her under hjemmeværnet, og afskediget personel i Forsvaret. 2. Pårørende til de i punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle / samlever og disses børn. 3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkterne 1 eller 2 efter bestyrelsens godkendelse. B. PASSIVE MEDLEMMER. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve sejlsport, men blot vil være medlem af udvalget. Disses kontingent fastsættes på det ordinære medlemsmøde.

2 INDMELDELSE 4 Begæring om indmeldelse eller ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt. Det er et krav for medlemskab af SIF KBH SPU at der også er et medlemskab i SIF. Såfremt bestyrelsen imødekommer begæringen, regnes optagelsen eller ændringen fra den 1. i den følgende måned. UDMELDELSE 5 Udmeldelse af SIF KBH SPU finder automatisk sted, såfremt betingelserne i 3 ikke længere opfyldes, med mindre begæring om fortsat ordinært medlemskab frem sættes. I andre tilfælde skal udmeldelse af SIF KBH SPU ske skriftligt og regnes 3 måneder fra den 1. i den nærmest efter udmeldelse følgende måned. SUSPENSION, EKSKLUSION OG KARANTÆNE 6 1. SIF KBH SPU bestyrelse kan, når det skønnes nødvendigt af hensyn til udvalgets om dømme eller tarv, suspendere et medlem. Medlemmets rettigheder bortfalder i suspensionsperioden og der betales ikke kontingent. 2. Suspensionen forelægges førstkommende årlige ordinære medlemsmøde i SIF KBH SPU, der træffer afgørelse af, om medlemmet skal ekskluderes. Det suspenderede medlem skal have lejlighed til at udtale sig på medlemsmødet. 3. Ekskluderes et medlem meddeles det til SIF. 4. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i udvalget efter beslutning taget på årligt ordinært medlemsmøde. SÆRKONTINGENT 7 1. Særkontingentets størrelse fastsættes ved udvalgets årlige ordinære medlemsmøde. 2. Såfremt særkontingent ikke er betalt senest en måned efter tilsendelse af 2. rykkerskrivelse vil udmeldelse af SIF KBH SPU ske automatisk fra den 1. i den efterfølgende måned. 1. rykker fremsendes ca. en måned efter kontingentets forfaldsdato, hvilket som regel er datoen for det ordinære medlemsmøde. 2. rykker fremsendes ca. en måned efter 1. rykker. 3. Tidligere medlemmer der ønsker genoptagelse, må betale den eventuelt skyldige kontingentrestance. 4. Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde fastsætte og godkende tilskud for enkelte medlemmers deltagelse i civile træningsarrangementer og mesterskaber. 5. Medlemmer der ønsker at dyrke sejlsport, som i økonomisk henseende stiller særlige krav til udvalget, kan pålægges særlige betalinger, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes og godkendes af bestyrelsen. ORDINÆRT MEDLEMSMØDE 8 Det årlige ordinære medlemsmøde er udvalgets højeste myndighed i alle anliggender, der vedrører Sejlsportsudvalget. Under iagttagelse af udvalgets vedtægter er ethvert ordinært medlemsmøde beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer. Kun medlemmer nævnt under 3 A har stemmeret. 9

3 10 Det ordinære medlemsmøde konstituerer sig under ledelse af formanden, der straks lader foretage valg af dirigent. Dirigenten der ikke må være medlem af Sejl sportsudvalgets bestyrelse, leder forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen. 11 Alle sager - med de i nærværende vedtægter fastsatte undtagelser - afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer fordrer det. Bestyrelsens referent fører referat af mødet, der underskrives af dirigenten og de på det ordinære udvalgsmøde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer SIF SPU ordinære medlemsmøde afholdes hvert år i marts/april måned med følgende dagsorden: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning c. Regnskabet herunder forslag til årsbudget d. Behandling af indkomne forslag e. Fastsættelse af særkontingent f. Valg af bestyrelse g. Eventuelt Det ordinære medlemsmøde indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel. Her under bekendtgøres den udførlige dagsorden, der skal indeholde oplysninger om forslag der skal behandles, samt bestyrelsens forslag til valg. 3. Forslag der ønskes behandlet ved det ordinære medlemsmøde skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på det ordinære medlemsmøde ved almindelig afstemning. Formand skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer i forsvaret. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelses medlem er på valg ulige årstal og kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1. næstformand og 1. referent ud over de ved det ordinære medlemsmøde valgte formand og kasserer. Udvalgets bestyrelse varetager den overordnede ledelse af udvalgets sejlsportsmæssige aktiviteter Bestyrelsen leder udvalgets anliggender og er ansvarlig for udvalgets midler.

4 2. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor udvalgets ordinære medlemsmøde og skal i så vid udstrækning som muligt holde udvalgets medlemmer orienteret om udvalgets anliggender, primært via foreningens hjemmeside og tidsskrifter. 3. Bestyrelsen træffer med ansvar overfor udvalgets ordinære medlemsmøde de fornødne afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver. 1. Bestyrelsen afholder møder mindst en gang i kvartalet, derudover så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Møderne sammenkaldes af formanden og ledes af denne Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 3. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til specialforbund og sammenslutninger m.m. som udvalget er tilsluttet. 4. Bestyrelsen indstiller til SIF KBH om hædersbevisninger til medlemmer og andre personer, der har ydet udvalget væsentlige tjenester eller har gjort sig særligt bemærket på det sejlsportsmæssige område. Ved bestyrelsens møder tages referat. Herudover udarbejdes og opdateres en erindringsliste. 18 FORMANDEN Formanden leder udvalget i fællesskab med bestyrelsen. 2. Formanden skal holde sig løbende orienteret om udvalgets økonomi. 3. Formanden repræsenterer i almindelighed udvalget udadtil, og har bemyndigelse til - når udvalgets interesser kræver det - at handle på bestyrelsens vegne. Formanden skal senest på det førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om sine dispositioner. 4. Formandens, i udvalgets interesser, afholdte repræsentationsudgifter dækkes af udvalget. NÆSTFORMANDEN 20 Næstformanden, der udpeges ved bestyrelsens konstituering på det første bestyrelsesmøde efter udvalgets ordinære medlemsmøde, træder i formandens sted under dennes forfald. Har også næstformanden forfald, træder et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i hans sted. KASSEREREN Fører løbende udvalgets regnskaber, der skal udvise såvel et kasse- som driftsregnskab samt bevægelser på udvalgets konto. 2. Disponerer over en kontantbeholdning, hvis størrelse fastsættes af udvalgets bestyrelse. 3. Foranstalter den årlige budgetlægning. 4. Forelægger udvalgets regnskab ved det årlige ordinære udvalgsmøde.

5 REGNSKAB OG ØKONOMI Udvalgets regnskabsår er kalenderåret. 2. Der føres årsregnskab for udvalgets aktiviteter. Regnskabet affattes i klar og tydelig form og afleveres til revision ved SIF KBH inden den 15. januar det efterfølgende år og skal være vedlagt attesterede bilag, bankbøger, opgørelser mv. UDØVELSE AF SEJLSPORT M.M Udvalgets medlemmer skal holde de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser for udøvelse af sejlsport efterrettelige. 2. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre karantæne eller suspension fra udvalget Under træning har instruktøren den højeste myndighed. Alle instruktioner skal respekteres og adlydes. Udviser et medlem dårlig opførsel under træning, har instruktøren ret til at tilrettevise, subsidiært bortvise medlemmet. Udvalgets bestyrelse orienteres snarest om hændelsen og disses konsekvenser. 2. De for sejlsportsudøvelsen gældende bestemmelser skal overholdes. 3. Deltagelse i SIF SPU arrangementer sker på den enkeltes eget ansvar. VEDTÆGTSÆNDRINGER 25 Udvalgets vedtægter kan kun ændres på det årlige ordinære medlemsmøde og kun såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor. OPLØSNING AF SEJLSPORTSUDVALGET Udvalget kan kun opløses når 2/3 af samtlige medlemmer nævnt under 3 A stemmer herfor. Afstemningen, der skal vedtages på et årligt ordinært medlemsmøde, skal foregå skriftligt. Såfremt udvalget opløses tilfalder eventuelle midler SIF KBH. 2. Den i stk. 1 omtalte afstemning foregår således, at der til alle de i pkt. 1 nævnte medlemmer udsendes en stemmeseddel, på hvilket vedkommende afgiver sin stemme ved påtegning "ja" eller "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt udvalget skal opløses. På stemmesedlen anføres hvornår den senest skal være bestyrelsen i hænde for at være gyldig. Ikke indsendte stemmesedler betragtes som ja stemmer. Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinært medlemsmøde 04. april 2006 Ovenstående vedtægter er Navne revideret efter FIN navneændring til SIF KBH på den ordinært Generalforsamling 22. marts 2011

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere