Indholdsfortegnelse. Bilag...52

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bilag...52"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Problemformulering Metodiske overvejelser Teori Retorikkens væsen Retorikkens menneskesyn Retorikkens sprogsyn Retorikkens troværdighed Retorik som færdighed Retorikkens mundtlighed Kort introduktion til Barack Hussein Obama Talesituationen Analyse af retoriske virkemidler Strukturanalyse Analyse af stilistiske træk Billedsprog Antiteser Anafor Klimaks og clausula Analyse af appelformer Ethos Pathos Logos Analyse af argumenter Analyse af actio Diskussion Obama: den karismatiske folkehelt Afro-amerikansk retorik Religion som politisk argument Konklusion Litteraturliste Bilag

2 1. Problemfelt Barack Hussein Obama blev d. 20. januar 2009 officielt indsat som præsident for U.S.A. Under valgkampen mod Hillary Clinton om at blive demokraternes kandidat til præsidentvalget år 2008 og især under præsidentvalgkampen mod republikaneren John McCain opnåede Obama stor popularitet og anerkendelse hos såvel den amerikanske befolkning som internationalt. Et begreb som Obamania vidner om hans påvirkning. Selv i den danske presse bliver ord som Messias 1 og frelser 2 brugt om ham. Efter at have fulgt den amerikanske valgkamp og ikke mindst Obamas tiltrædelsestale 3 var jeg som så mange andre opstemt og forventningsfuld. Men hvordan kan en enkelt mand skabe så stort et indtryk verden over? Min hypotese er, at retorikken har en aldeles vigtig rolle at spille. Obama er uden tvivl en meget talentfuld retoriker, men hvad er det egentlig han kan med ord? At Obamas talegaver har været af afgørende betydning for resultatet af valget er jeg ikke i tvivl om. Denne antagelse er jeg ikke alene om og hans retoriske evner er da heller ikke forbigået pressens opmærksomhed 4. Obamas talegaver er tilsyneladende af en anden og mere bemærkelsesværdig kaliber, end vi er vant til at se på den moderne politiske arena. I antikken var man som politiker intet værd uden betydelige retoriske evner og en politikers evne til at holde taler var afgørende for folkets tilslutning. Politik afhang af retorik. Når man medtænker retorikkens enorme betydning for tidligere tiders politiske succes, må man spørge sig selv, om retorik også i dag har samme effekt. Hvor stor en rolle spiller Obamas retoriske evner for hans succes og popularitet? Efter at have gennemgået adskillige af Obamas taler fra har jeg valgt at beskæftige mig med hans tiltrædelsestale d. 20. januar Dette er talen, hvor Obama skal vise sit folk, at de har valgt rigtigt og fortælle dem, hvordan han vil udføre sit præsidentembede. Dette er talen, hvor hele verden kigger med og hvor al retorisk snilde og evne skal fremføres. Altså en meget forpligtende tale. Netop af den grund finder jeg den bedst egnet til en undersøgelse af hans retoriske stil. Jeg vil i min undersøgelse gøre brug af et spektrum af retorikkens værktøjer. Herigennem ønsker jeg at afdække, hvordan Obama skaber et billede af sig selv som en troværdig, tillidsvækkende og ærlig 1 Thranholm, 2008 og Ostrynski, Qvortrup, Se bilag 1 4 Se f.eks. Rubin,

3 statsleder, samt hvordan han formår at skabe så stærke følelsesmæssige reaktioner i U.S.A. og i store dele af den øvrige verden. Jeg er med andre ord interesseret i, hvordan Obama retorisk fremstiller sig selv som en mand, der kan redde USA fra den nuværende tilstand af krig, krise og social ulighed og genoplive den amerikanske drøm, hvor alt kan lade sig gøre, hvis blot man kæmper hårdt nok for det. Jeg vil afdække, hvordan han bruger retorikken samt om han benytter sig af en særlig retorisk stil. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i Præsident Barack Obamas tiltrædelsestale d. 20. januar 2009 vil jeg undersøge, hvilke retoriske virkemidler Obama benytter sig af for at opnå tilslutning og om der er særlige træk ved hans retoriske stil, der kan forklare hans popularitet. 2. Metodiske overvejelser Metoden i denne undersøgelse bygger på en antagelse om, at jeg kan opnå en samlet helhedsforståelse af Obamas retorik, når jeg i en fortløbende proces samstemmer analysematerialet med min teoretiske forforståelse. Metoden er hermeneutisk og som sådan et udtryk for en humanistisk tradition, der fordrer et helhedssyn på mennesket. Dette helhedssyn angår også emnet for min undersøgelse, således forstået at en konstant vekselvirken mellem del og helhed bringer min undersøgelse frem. Jeg åbner med en introduktion af udvalgte teoretiske begreber, hvormed jeg anskuer teksten. Disse teoretiske begreber danner en ramme om analysen, men analysens resultater medfører også undervejs et behov for yderligere teori og hermed udvikles og kvalificeres undersøgelsen yderligere. Min undersøgelse er således et konkret eksempel på den hermeneutiske cirkel i anvendelse. Min undersøgelse klassificerer jeg som retorisk kritik. Ifølge Lisa Storm Villadsen skaber man med begrebet retorisk kritik det terminologiske grundlag for en videnskabelig styrkelse af retorikeres teoretiske arbejde med tekster. 5 Retorisk kritik forløber over en række stadier, som tilsammen skaber et fagligt og nuanceret blik på det analyserede materiale. Således indeholder min 5 Villadsen, 2002, s. 7 3

4 undersøgelse først og fremmest en fortolkende analyse af talens retoriske virkemidler. Derudover indeholder undersøgelsen en diskussion, hvori jeg nøje behandler de problemstillinger, som via analysen viser sig påtrængende. Sidst men ikke mindst indgår der i den retoriske kritik en vurdering af talens funktion og kvalitet. Disse faser følger ikke en streng kontinuitet, for den hermeneutiske metode fungerer jo netop i kraft af samspillet mellem de enkelte faser. Jeg benytter mig i min undersøgelse af flere teoretikere. Om dem vil jeg sige et par ord. Først og fremmest inddrager jeg Aristoteles retorikforståelse og jeg anvender flere af hans begreber som forståelsesramme. Den klassiske retorikforståelse danner som bekendt grundlag for den moderne retorikforskning og jeg mener, at Aristoteles begreber stadig er aktuelle og nødvendige for at forstå retorikkens væsen. Jeg forsøger undervejs at være loyal overfor begrebernes oprindelige betydning, men jeg gør dem også til mine egne, således at de giver direkte relevant mening i forhold til denne specifikke problematik. I moderne retorikforskning har Jørgen Fafner bidraget væsentligt til en samlende forståelse af retorikkens grundprincipper, hvorfor jeg inddrager hans teori til at belyse retorikvidenskaben i et helhedsperspektiv. I forhold til begrebet ethos, supplerer jeg med James C. McCroskey, som udmærker sig særligt indenfor den aktuelle troværdighedsforskning. Som McCroskey sætter jeg lighedstegn mellem ethos og troværdighed, hvilket betyder, at jeg analyserer Obamas ethos for at kunne udtale mig om hans troværdighed. I min analyse af talens stilistiske træk har jeg gjort brug af Kurt Johannessons kompetente udlægning af retoriske stiltræk. Derudover har jeg fundet Charlotte Jørgensens og Merete Onsbergs gennemgang af argumenttyper velegnet til at identificere, hvilke former for argumentation, Obama gør særligt brug af i sin tale. Øvrige danske retorikforskere som Christian Koch, Katrine Ravn Jørgensen og Lis Garbers fungerer endvidere som faglige input på områder, hvor deres respektive forskning kaster lys over sagen. I diskussionen benytter jeg mig i særdeleshed af udenlandske retorikforskere som Eva Kihlström, Ronald L. Jackson II og Elaine Richardson samt David Domke og Kevin Coe. Disse forskere er valgt, fordi de hver især kan bidrage til at belyse særlige træk ved Obamas retoriske stil. Projektet følger den vej, som Aristoteles med flere har lagt for os. Som analysen vil vise, slår Obamas tale ind på den klassiske retoriks vej. For at forstå hans retoriske stil, vil jeg derfor gøre det samme. Etymologisk set betyder metode netop medvej (gr. méthodos af metá, efter el. med og hodós, vej). Projektet er som medvej en invitation til læseren om at følge os ad denne vej. 4

5 3. Teori 3.1 Retorikkens væsen Retorikken har en lang historie og har i skiftende tider haft en mere eller mindre betydningsfuld rolle i samfundet 6. Den klassiske retorik blev første gang skildret fyldestgørende i Aristoteles ( f. Kr.) Retorik, som er en samling af hans vigtigste iagttagelser og analyser af retorikkens væsen og metode. Retorik kommer af det græske ord rhetor, som betyder taler. Begrebet dækker over betydningen veltalenhed eller talekunst. Men retorik er mere end veltalenhed. Den er læren om den intentionelle mundtlighed, dvs. læren om de principper der går forud for veltalenheden 7. Retorikkens mål er at opstille regler for den gode tale, samt for hvordan budskaber accepteres af modtageren. Retorik er efterhånden ved at blive et plusord i den akademiske verden, men sådan har det ikke altid været. Retorikken har fra sin start været meget omdiskuteret og udskældt, blandt andet for dens evne til at tjene både gode og dårlige formål. Retorikken har i perioder haft svært ved at finde fodfæste og bevise sit værd. Den blev som videnskab endda erklæret død i 1700-tallet 8. Men med nyretorikken er der sket en opblomstring, hvor bl.a. retorikkens erkendelsesmæssige status fortolkes på ny. En af disse fortolkere er Jørgen Fafner, som har leveret et bud på, hvorledes retorikkens væsen skal forstås. Fafner har i Retorikkens brændpunkt fra 1990 opstilet 5 grundprincipper om retorikfagets essens, som enhver fornuftig refleksion over faget må vedkende sig 9. De fem principper er: retorikkens menneskesyn, sprogsyn, troværdighed, færdighed og mundtlighed. Principperne kan ses som successivt fremadskridende etaper, hvor det ene naturligt bygger oven på det andet. Jeg vil i det følgende gennemgå de fem principper: Retorikkens menneskesyn Det første princip er retorikkens menneskesyn, som indebærer et helhedssyn på mennesket, hvor det anerkendes, at erkendelse sker både via fornuft, følelse og vilje. Aristoteles, som gav retorikfaget sit 6 For en detaljeret gennemgang af retorikkens historiske betydning, se Fafner, Fafner, Fafner, Fafner, 1990, s. 15 5

6 fundament, så nødvendigheden af dette helhedssyn og insisterede på, at såvel logos, pathos og ethos måtte indgå i den overbevisende argumentation. For Aristoteles var sproget en måde at erkende og opfatte verden på, som ikke kunne adskilles fra fornuften. Sproget bruges både som erkendemiddel og til at overbevise andre om ens forståelse af verden. I al videnskab og hverdagstale er der en hensigt om at overbevise nogen om noget, og derfor vil retorik altid være en del af det at være menneske. Antikkens menneskesyn blev problematiseret, da der med rationalismen og f.eks. filosoffen René Descartes ( ) og den engelske empirisme med f.eks. filosoffen John Locke ( ), opstod et behov for orden og klarhed, som medførte, at følelser blev udelukket fra videnskab. Senere videreførte positivismen og det naturvidenskabelige paradigme den nye videnskabelige diskurs, hvor helhedsperspektivet ethos-logos-pathos blev afvist til fordel for en skarp opdeling af logos og pathos, fornuft og følelse, rationalitet og irrationalitet. Dette medførte, at man vendte retorikken ryggen i en sådan grad, at retorikken i visse dele af verden oplevede total afvisning 10. Det er værd at bemærke, at for grækerne og herunder Aristoteles rummede kernebegrebet logos både betydningen fornuft, sprog og tale. Den sondring vi stadig i dag ofte foretager mellem fornuft, sprog og tale er altså i den forstand ugræsk. Med nyretorikken og humanismens stigende betydning fik retorikfaget efter 2. verdenskrig igen nye ben at gå på. Det skal dog bemærkes, at den retoriske tradition i U.S.A. adskiller sig fra den europæiske ved ikke at have oplevet samme nedgang som i Europa 11. Den amerikanske retoriske tradition har altså undergået en anden udvikling end den europæiske og har ikke på samme måde kæmpet for atter at blive anerkendt Retorikkens sprogsyn Det andet princip omhandler retorikkens sprogsyn og lægger sig tæt op ad retorikkens menneskesyn. Sprogsynet tager udgangspunkt i, at tanke og tale ikke kan skilles ad. Retorik er lige så meget de tankeprocesser, man gør sig, inden man taler eller skriver og vejen til erkendelse går derfor både gennem tanken og talen. Sagen og ordene må nødvendigvis høre sammen. Op igennem middelalderen blev denne res-verba tradition anfægtet og der opstod en dualisme mellem form og indhold, som fratog retorikken sin erkendende funktion og reducerede det til et rent håndværksfag. 10 Fafner, Fafner,

7 Renæssancen og senere nyretorikken kom dog retorikken til undsætning og genoptog tanken om et dynamisk sprogsyn, hvor tanke og tale ikke kan adskilles Retorikkens troværdighed Retorikkens tredje grundprincip omhandler troværdighed og princippet rummer både et erkendende og et handlende aspekt. Den sproglige handling genererer forståelse og omvendt, hvorfor vi her har at gøre med en handlende erkendelse 13. Retorikkens mål er jo netop at skabe forståelse og troværdighed gennem sproglige handlinger. Dertil kommer at retorikken opererer med et sandhedsbegreb, som ikke lader sig fange ind af logikkens krav om absolutte sandheder. Jørgen Fafner siger det sådan: Retorikkens sandhedsbegreb er bredere end det logiske. Det er menneskets sandhedsbegreb, slet og ret. 14 Retorik har således ikke med sandhed at gøre i begrebets strenge rationelle eller logiske betydning, men derimod i betydningen af det mulige og sandsynlige. Retorikfaget finder netop sin anvendelse i situationer, hvor man skal træffe valg om, hvad der er muligt eller sandsynligt og hvor der ikke er tale om endegyldige sandheder. For Aristoteles var retorikkens opgave da også nærmere at beskæftige sig med relevans end at udsmykke sig med begrebet sandhed 15. I vores praktiske liv og i vores hverdagstale ville det ikke give mening at forlange logisk gyldige beviser for kærlighed, venskab, moral eller lignende. Det praktiske liv og hverdagstalen er jo præget af formodninger, sandsynligheder og muligheder og det er dét, som retorikken forsøger at forstå, formidle og vejlede om. Dens opgave er, som Aristoteles hævder:.. ikke i og for sig at overbevise nogen, men i hvert enkelt tilfælde at pege på de overbevisende momenter, der foreligger 16. Fordi virkeligheden ikke kun er rationel og logisk men også består af formodninger og sandsynligheder, må der argumenteres og overbevises. Og hvor der er argumenter er der retorik. Men med en videnskab om, hvordan man bedst muligt fremstiller sin sag, følger naturligvis også risikoen for misbrug. Denne mistro har altid fulgt i kølvandet på retorikken. Eksempelvis anklagede Platon sofisterne for at udnytte retorikken og veltalenheden til at lyve og manipulere 17. Men retorik handler ikke kun om muligheden for og evnen til at overbevise og evt. manipulere, men mindst lige så meget om selve kunsten at tale smukt. Ifølge Aristoteles er muligheden for at misbruge faget da heller ikke enestående for retorikken alene: 12 Fafner, Fafner, 1990, s Fafner, 1990, s Aristoteles, Aristoteles, 2007, I, Se f.eks. Sokrates opgør med sofisterne i Platons dialoger Protagoras og Gorgias 7

8 Vil man heroverfor gøre gældende, at den, der anvender en sådan talens gave på uretmæssig måde, kan volde stor skade dermed, så er dette en indvending, man kan gøre mod alle gode ting, undtagen dyden selv, og i særlig grad mod de nyttigste af dem så som styrke, et godt helbred, rigdom, kommando-myndighed i krig o.l. For med dem kan man lige så vel gøre umådelig gavn, hvis man anvender dem på rette måde, som man kan volde ubodelig skade, dersom man gør det modsatte Retorik som færdighed Det fjerde princip omhandler retorik som færdighed eller som Aristoteles udtrykker det; retorikken som en kunnen eller et håndværk. I retorik hænger erkendelse og praktisk færdighed uløseligt sammen. Denne dialektik mellem erkendelse og færdighed definerede den italienske filosof Giambattista Vico i protest mod rationalismens opdeling af fornuft og følelse med formlen verum et factum convertuntur, sandhed og handling afhænger af hinanden 19. Vi formår ikke at begribe den retoriske kunst udelukkende ved at lære og teoretisere om den, men ved at gøre den efter. Teori og praksis ladere sig ikke adskille Retorikkens mundtlighed Mundtlighedsprincippet er det femte retoriske grundprincip og følger naturligt færdighedsprincippet. Mundtligheden udmønter sig uundgåeligt i actio, dvs. i selve fremførelsen. Publikum bruger hørelsen og synet til at afkode klang, melodi, intonation, rytme, gestik og mimik. Disse lyd- og synsindtryk påvirker tilhøreren på en måde, som er unik for den mundtlige kultur. Lyde og synsindtryk skaber følelser og stemninger og betyder dermed enormt meget for opfattelsen af talens budskab. Derudover forudsætter mundtligheden et møde mellem taler og lytter. Dette møde skaber betydning i sig selv og publikum kan bedømme talerens nærvær, engagement og troværdighed på en helt anden måde, end det ville være muligt uden den mundtlige fremførelse. Det dynamiske sprogsyn implicerer som nævnt både et erkendende og handlende moment og det er det som udfoldes i selve fremførelsen. Retorik er således ikke blot skøntale eller talepædagogik, men netop de betydningsdannelser, der opstår i sammensmeltningen af erkendelse og fremførelse. Jeg har nu gennemgået retorikkens fem grundprincipper. Disse principper danner grundlag for retorisk tænkning og praksis og kaster lys over retorikkens videnskabelige fundament. Hvis jeg ud 18 Aristoteles, 2007, I, Fafner, 1990, s. 18 8

9 fra de fem principper skal formulere et hovedbudskab, må det være sammensmeltningen mellem tanke og tale, fornuft og følelse, erkendelse og praksis. Retorikken har ikke kun at gøre med den sproglige ytring, men lige så meget med helheden og erkendelsespotentialet. Retorik er ikke kun et spørgsmål om at formulere sig rigtigt, men beskæftiger sig lige så meget med indholdet og kvaliteten af det sagte. I nærværende undersøgelse er mit formål derfor at udtale mig om indholdet i Barack Obamas argumentation og om kvaliteten af hans argumentation. Jeg ser på helheden af hans talehandling, såvel de bagvedliggende intentioner som de visuelle og auditive udtryksmåder. Pointen i retorikken er, som allerede Aristoteles hævdede, at det gør en forskel på modtagelsen af ens budskab, om man siger tingene på den ene eller den anden måde Kort introduktion til Barack Hussein Obama Inden vi fortsætter er en kort præsentation af Barack Obama på sin plads. Han blev født d. 4. august 1961 i Honolulu på Hawaii, USA. Han er søn af kenyaneren Barack Hussein Obama, Sr. og amerikaneren Ann Dunham. Han har tilbragt størstedelen af sin barndom hos sin mor og sine bedsteforældre på Hawaii, men har også tilbragt en del af sine tidlige år i Indonesien. Obama er uddannet i statskundskab og international politik fra Columbia University og jurist fra Harvard University. Obama har tidligt i sin karriere stiftet bekendtskab med flere af U.S.A. s velfærdsproblematikker: han har arbejdet med at forbedre forholdene i Chicagos fattige kvarterer og haft job som advokat med speciale i borgerrettighedslovgivning. Obama kvalificerer sig altså som en mand med kendskab til folkets problemer og som en græsrodsmand, der har startet sin karriere, der hvor problemerne var. Offentligheden fik øjnene op for Obama og han retoriske evner, da han ved det demokratiske konvent i 2004 holdt hovedtalen, der skulle motivere John Kerrys nominering som partiets præsidentkandidat. Obama vandt præsidentvalget d. 4. november 2008 og er U.S.A. s 44. præsident. Han er også Amerikas første præsident med afro-amerikansk afstamning. 20 Aristoteles,

10 5. Talesituationen Den talesituation, som Obama befinder sig i, er en ganske særlig situation, om hvilken jeg vil sige et par ord. Ifølge Lloyd F. Bitzer kan en retorisk situation defineres som: en sammensat enhed af personer, hændelser, genstande og relationer som udgør et faktisk eller potentielt påtrængende problem som helt eller delvist kan afhjælpes hvis den diskurs som indføres i situationen kan fremtvinge menneskelig beslutning eller handling i en sådan grad at det påtrængende problem afhjælpes væsentligt. 21 Bitzers artikel om den retoriske situation er fra 1968 og budskabet om situationens vigtighed for retorik er derfor ikke nær så nyskabende i dag som dengang. I moderne kommunikationsforskning er man godt klar over, at kontekst, publikum og taler indgår i et samspil. Ikke desto mindre mener jeg stadig, at hans teori har værdi, idet den sætter fokus på afgørende spørgsmål, som man må stille sig selv, når man analyserer retorik. Eksempelvis mener Bitzer, at ethvert retorisk produkt udspringer af et påtrængende problem, som taleren ved hjælp af de tvingende omstændigheder kommunikerer til sit publikum 22. Det påtrængende problem i Obamas tiltrædelsestale er, at nationen er i en kritisk tilstand, som må forbedres. De tvingende omstændigheder er affødt af problemet og er de bevismidler, som Obama bygger sin argumentation på. I denne situation udgøres de tvingende omstændigheder af eksempler på nationens forfald, såvel på det individuelle som på det værdimæssige plan. Problemerne kan løses retorisk ved en henvendelse til folket. Med folkets støtte og tiltro til deres nye præsident kan nationen som helhed udvikle sig og problemerne blive løst. Men hvem er egentlig Obamas publikum? Ifølge Bitzer består et ægte retorisk publikum af personer, som kan påvirkes af diskursen og dermed videreformidle den nødvendige forandring, som diskursen anbefaler 23. Men d. 20. januar 2009 var hele verden jo publikum, så hvem taler Obama egentlig til? Holder vi kravet om det ægte retoriske publikum for øje, bliver det klart, at det primære publikum kun er den amerikanske befolkning. Det er jo dem, han skal overbevise om sit værd. De er det ægte retoriske publikum, fordi kun de har magten til at løse de nationale problemer og kun de har magten til ved næste valgperiode at dømme Obama som egnet eller uegnet præsident. Det ved 21 Bitzer, 1968 i 1997, s Bitzer, Bitzer,

11 Obama, men han ved også at resten af verden kigger med og talens brede budskab gør den derfor egnet til at blive hørt af hele verden. Ifølge Bitzer afføder den retoriske situation bestemte retoriske responser. Det gælder også for denne tiltrædelsestale. Der er grænser for, hvad Obama kan sige. I en tale som denne ville det eksempelvis ikke være passende at gå i dybden med økonomiske beregninger eller udelukkende at tale om kampen mod terror. Det ville være at skyde forbi målet. Eftersom målgruppen er bred, er det påtrængende problem også bredt. Situationen tvinger Obama til at udtale sig om nationen som helhed, om nationens tilstand, om aktuelle ind- og udenlandske problemstillinger, og så må han ikke mindst udtale sig om, hvad der bør gøres for at løse problemerne. Men det er ikke lige meget, hvordan han siger det. Lad os nu gå til analysen og se nærmere på, hvad Obama egentlig siger og hvordan. 6. Analyse af retoriske virkemidler Hermed når vi frem til analysen. Selve analysebegrebet (gr. analysis) betyder som bekendt at opløse eller opdele i bestanddele. For at kunne give et fyldestgørende svar på min problemformulering, analyserer jeg derfor talen fra flere forskellige retoriske perspektiver. Jeg benytter mig af multiple retoriske værktøjer, såsom stilistik, argumentationstyper, appelformer og actio. Dette med henblik på til sidst at kunne udtale mig om syntesen (gr. synthesis), altså helheden af de forskellige dele, som tilsammen udgør Obamas retorik. Først skal vi se nærmere på, hvorledes talen er struktureret. 6.1 Strukturanalyse Før vi bevæger os ind i analysen af talens stilistiske træk, er det nødvendigt kort at gennemgå talens struktur. Som før antydet formoder jeg, at min undersøgelse vil vise, at Barack Obamas retorik er overordentlig velovervejet. Men hvordan er talen egentlig bygget op og følger den et klassisk mønster? 11

12 En klassisk opbygget tale vil være struktureret på denne måde 24 : Exordium: Talens begyndelse. Består ofte af en indledning eller en forklaring på talens anledning. Corpus: Talens krop, som i reglen er den længste og vægtigste midterdel. - Narratio: En fortællende del, som beskriver baggrunden for emnet. Narratio er ofte første del af corpus. - Argumentatio: Argumentationsdelen skal overbevise tilhørerne om at tænke, føle og handle på en bestemt måde. Argumentatio er ofte anden del af corpus. - Probatio: Første del af argumentatio, hvor taleren fremfører sine egne argumenter. - Refutatio: Andel del af argumentatio, hvor taleren gendriver modstanderens argumenter. Peroratio: Talens afslutning, som ofte består af en sammenfatning og/eller en direkte appel. Der kan forekomme skift og vekslen mellem f.eks. probatio og refutatio, men i store træk vil den klassisk opbyggede tale følge ovenstående opskrift. Jeg vil nu anskueliggøre strukturen i Obamas tale. Exordium (l. 1-12): Talens anledning Tak til præsident Bush Corpus I (l ): Narratio: Beskrivelse af nationens tilstand Corpus II Argumentatio Probatio (l ): Problemer og udfordringer Hårdt arbejde kan løse problemerne Hyldest til de amerikanske værdier Kritik af Bush-regeringen Håb Refutatio (l ): En direkte konfrontation med kritikere af hans politik. Probatio (l ): Den nye regering vil lede landet via ærlighed og tillid Udenrigspolitik: fred og samarbejde frem for krig og had U.S.A. er klar til at atter at være forgangsland for resten af verden 24 Garbers og Høgel,

13 Refutatio (l ): Advarsel til fjender: U.S.A. er stærkest Probatio (l ): Fællesskabet skal sejre Internationalt samarbejde og udvikling Hyldest til de helte der kæmper for frihed og fred Opfordring til at erindre værdier og idealer Peroratio (l ): Fremtidsvision Opfordring til at stå sammen og kæmpe for nationens fremtid. Som vi kan se følger talen en klassisk struktur. I exordium lægger Obama ud med at fortælle om, at 44 præsidenter nu har taget den samme ed. Talens anledning placeres dermed i et historisk lys. Høfligt takker han Bush for hans tjeneste, hvormed den formelle tone slås an. Narratio benytter Obama til at berette om nationens kritiske tilstand. Dette er et klogt træk, da han derved kan placere sig selv som manden med svarene og egenskaberne til at forbedre landets tilstand. Svaret leverer han i probatio. Probatio og refutatio gentages et par gange hver, hvilket skaber dynamik i talen. Probatio er selve argumentationen i talen og omhandler i korte træk en opfordring til at stå sammen i krig og fred samt en opfordring til at arbejde hårdt og flittigt for derved i fællesskab at kunne løse problemerne og komme sikkert ud af krisen. Adskillige gange henviser Obama til lignende historiske epoker, som alle endte godt. Der er altså håb forude. Dernæst følger en refutatio, hvor Obama viser sig som en stærk og klog leder, der på forhånd kan gendrive modstandernes argumenter. Probatio genoptages og Obama sætter sig selv i scene som den mand, der vil lede landet med ærlighed og loyalitet og som vil skabe fred og igen gøre U.S.A. til forgangsland for resten af verden. I den forbindelse inddrager han endnu en refutatio, der skal pointere, at selv om han vil kæmpe for fred, vil han også sætte hårdt mod hårdt, hvis fjender forsøger at skade landet. Han fortsætter sin probatio ved at hylde idealer som fællesskab, arbejdsomhed, flid og mod. Generelt bærer hans probatio præg af mange metaforer og opfordringer til at stå sammen. Dette vækker håb og øger tilliden til Obama, som vil lede vejen for de, som er villige til at arbejde og kæmpe for den amerikanske drøm. Peroratio ender ud i en fremtidsvision, hvor Obama minder befolkningen om, at fremtiden er værd at kæmpe for og at denne kamp vil blive husket af kommende generationer. 13

14 Jeg kan konkludere, at talen ikke er tilfældigt struktureret. Tværtimod følger den et meget fastlagt mønster, som siden antikken har fungeret som en effektiv måde at strukturere taler på. Så langt så godt. Men hvordan ser talen ud, hvis vi graver et lag dybere? Er brugen af stilistiske træk mon lige så velovervejet? 6.2 Analyse af stilistiske træk Hemmeligheden bag retorik, der overbeviser, er ikke kun indholdet, men lige så meget, hvordan man siger tingene. Sagen og ordene kan som nævnt ikke adskilles i retorisk tænkning og dermed heller ikke stil og tematik. Derfor skal vi i denne del af analysen se nærmere på Obamas sprog og stil, eller talens ornatus om man vil. Indimellem hører man skeptikere af retorikken sige, at ornatus blot er manipulerende udsmykninger af sproget, som slører den faktiske virkelighed. Som vist tidligere kan sproget dog også opfattes som en erkendemåde, hvorfor sprogets stilistik er med til at forme tanken og gøre budskabet forståeligt 25. Det er med dette in mente, at jeg nu begiver mig ud i en analyse af de stilistiske træk i Obamas tale. Ifølge Kurt Johannesson bruger den dygtige retoriker billedsprog, troper, stil- og tankefigurer til at gøre sproget spændende: När människor tycker att språket är banalt, slitet och intetsägande, upphör de att lyssna. När människor finner att en sak är abstrakt, vag eller främmande, skjuter de den ifrän sig, med olust eller likgiltighet ( )Det är då talaren eller författaren måste söka efter ett annat uttryck i stället för det vanliga, ett uttryck som gör att folk lyssnar igen och som tycks förvandla det abstrackta till något konkret, det vaga til något klart, det främmande och avlägsna till något välbekant och nära. 26 Den velovervejede brug af stilistiske træk fremhæver talens budskaber. Det kræver dog omtanke at forme sproget, så det bliver spændende og fremkalder billeder og følelser hos lytteren. Omhu og sans for situationen er påkrævet for at talen ikke skal blive smagløs, f.eks. af for mange og upræcise floskler. Kunsten er, at gøre de sproglige ornamenter usynlige i den forstand, at: orden, fraserna, figurerna framtvingas enbart av ämnets natur och talarens könslor. De skal synas naturliga Fafner, Johannesson, 1990, s Johannesson, 1990, s

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar

I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være. Julius Cæsar Forsiden: Nederst på siden er der en række brands som illustration på vores overordnede emne. For at linke dette til vores specifikke projekt-titel ( Personlig Branding ), har vi valgt at tilføje en karikeret

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

Gamification Et teoretisk orienteret speciale

Gamification Et teoretisk orienteret speciale Gamification Et teoretisk orienteret speciale Udarbejdet af Danni Kirstine Skou 10. semester, Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Titelblad Gamification Et

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed

Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed Bekymrer de sig virkelig om os? Eunoia og moderne politisk troværdighed 1 Do They Really Care About Us? Eunoia and Modern Political Credibility Thomas Albrechtsen Kandidatspeciale i retorik Institut for

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Værdier i oplevelsen. - et speciale om oplevelsesbaseret kommunikation og værdiformidling

Værdier i oplevelsen. - et speciale om oplevelsesbaseret kommunikation og værdiformidling Værdier i oplevelsen - et speciale om oplevelsesbaseret kommunikation og værdiformidling 1 22. december 2006 Maiken Nørgaard Mouritsen Vejleder: Søren Frimann Trads 231.708 tegn = 96 normalsider Humanisitsk

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

Internt nyhedsbrev i NOVEM

Internt nyhedsbrev i NOVEM Internt nyhedsbrev i NOVEM Speciale i Cand.ling.merc., engelsk, International Informationsmedarbejder Handelshøjskolen i Århus, Dato: 25. november 2004 Engelsk institut Af: Helle Smedegaard Rasmussen Vejleder:

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Virksomhedskommunikation

Virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikation Kandidatprojekt skrevet af: Josefine Spindler Vejleder: Susanne Kjærbeck Roskilde Universitetscenter Dansk modul III Foråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...6

Læs mere

Politisk retorik og propaganda på tv

Politisk retorik og propaganda på tv Politisk retorik og propaganda på tv En komparativ analyse af danske valgvideoer fra 2007 Med udgangspunkt i en teoretisk fremstilling af politisk retorik og propaganda analyseres, i hvilken grad tre danske

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

Introduktion til retorisk stil

Introduktion til retorisk stil Resumé Artiklen giver en indføring i det retoriske stilbegreb med særlig vægt på retoriske figurer. Introduktionen dækker tre overordnede områder: stilen som system i den klassiske retorik, stilens og

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere