Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand"

Transkript

1 Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand Anne Ledin, Karina Auffarth, Eva Eriksson, Morten Smith, Anne Marie Eilersen, Peter Steen Mikkelsen, Anders Dalsgaard & Mogens Henze Danmarks Tekniske Universitet Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL 15 2 FREMGANGSMÅDE 16 3 KOMPONENTER I GRÅT SPILDEVAND FYSISKE PARAMETRE KEMISKE PARAMETRE METALLER MILJØFREMMEDE ORGANISKE STOFFER MIKROORGANISMER OPSUMMERING 24 4 MILJØFREMMEDE ORGANISKE STOFFER I GRÅT SPILDEVAND IDENTIFIKATION AF POTENTIELT FOREKOMMENDE MILJØFREMMEDE ORGANISKE STOFFER Potentielle miljøfremmede stoffer FORBRUG AF HUSHOLDNINGSKEMIKALIER OG PLEJEPRODUKTER Grøn information Det økologiske råd Forbrugerinformationen Arbejdsmiljøinstituttet Miljøstyrelsen Nordiske studier Sammenfatning FARLIGHEDSIDENTIFIKATION OG PRIORITERING AF STOFFER SAMMENFATNING 38 5 METODE TIL KARAKTERISERING AF GRÅT SPILDEVAND INVENTERINGSMETODE Formål og fremgangsmåde Udvælgelse af lokalitet Registrering af produkter i to trin Aktiviteter og persontimer MÅLEPROGRAM Formål Fremgangsmåde Valg af relevante analyseparametre i Måleprogrammets trin Valg af relevante analyseparametre i Måleprogrammets trin

4 6 CASESTUDIE DEN UDVALGTE LOKALITET - BO Gråvandsanlæg MÅLEPROGRAM Måleprogrammet trin Måleprogrammet trin Prøvetagning og analyser ANALYSER UDOVER MÅLEPROGRAMMET Miljøfremmede organiske stoffer Andre analyser 52 7 RESULTAT - INVENTERINGSMETODEN BAGGRUNDS INFORMATION Persontimer Aktivitetsskemaer Forbrugsregistrering og vejning Indholdsstoffer 61 8 RESULTAT - MÅLEPROGRAMMET RESULTATER AF MÅLINGER PÅ INDLØBET TIL ANLÆGGET PÅ BO-90 - MÅLEPROGRAMMET TRIN Prøveudtagning og analyser Fysiske og kemiske parametre Metaller Miljøfremmede organiske stoffer Mikrobiologiske parametre MÅLEPROGRAMMET - TRIN Fysiske og kemiske parametre Mikrobiologiske parametre Inhiberingstest for nitrifikation OUR respirationstest KOMPLEMENTERENDE ANALYSER AF MILJØFREMMEDE STOFFER SAMMENSTILLING AF RESULTATER 89 9 DISKUSSION KONKLUSION ORDLISTE REFERENCER 102 Bilag A 109 Bilag B 111 Bilag C 131 Bilag D 139 Bilag E 147 Bilag F 161 Bilag G 167 Bilag H 173 Bilag I 181 Bilag J 183 4

5 5

6 Forord I de senere år er interessen for at spare på grundvandsressourcen steget. Der er også et ønske blandt myndigheder og græsrødder om at finde metoder til i større omfang at håndtere spildevand lokalt. Det er derfor af stor interesse at undersøge muligheder for at f.eks. bruge gråt spildevand til toiletskyl og tøjvask, og dermed erstatte den del af drikkevandet, som ikke anvendes til drikkevandsformål med sekunda vand og samtidig undgå centraliseret rensning af en del af spildevandet. Det er nærværende projekts overordnede formål at indsamle information vedrørende indholdet af forureningskomponenter (fysiske og kemiske komponenter, miljøfremmede stoffer og mikroorganismer) i gråt spildevand. Denne information vil udgøre et nødvendigt grundlag i fremtidige vurderinger af lokal håndtering inkl. genbrug af gråt spildevand. I projektet er to metoder til vurdering af indholdet af forureningskomponenter i gråt spildevand blevet afprøvet. Den ene metode er en traditionel fremgangsmåde med målinger. Den anden metode er en inventering af forbruget af produkter der bidrager til det grå spildevands indhold af forureningskomponenter. Disse metoder evalueres og sammenlignes. Undersøgelsen er foretaget i perioden 1. Juli December 2002 på Miljø og Ressourcer DTU (M&R DTU), Danmarks Tekniske Universitet. Arbejdsgruppen bestod af følgende personer fra M&R DTU: Anna Ledin, Lektor, Ph.d. Karina P.S. Auffarth, Forskningsassistent, M.Sc. Eva Eriksson, Ph.d. studerende, M.Sc. Ann Marie Eilersen, Forskningsadjunkt, Ph.d. Morten Smith, Forskningsassistent, M.Sc. Margrethe Sørensen, Miljøtekniker Signe Qualmann, Laborant Peter Steen Mikkelsen, Lektor, Ph.d. Mogens Henze, Professor, Ph.d. En række projektstuderende ved M&R DTU samt lektor Anders Dalsgaard, Institut for Veterinær Mikrobiologi, Kongelige Veterinære Landbohøjskole har også deltaget i projektet. Projektgruppen vil fremføre et tak til beboerne på BO-90 og særligt Nils Juul Larsen for altid at være imødekommende og samarbejdsvillige. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen under Aktionsplanen til fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. Tema 4: håndtering af regnvand og gråt spildevand samt af Danmarks Tekniske Universitet. Projektets styregruppe har bestået af : Linda Bagge, Miljøstyrelsen Mogens Kaasgaard, Miljøstyrelsen 6

7 Tine Otterström, Miljøstyrelsen Mogens Henze, Miljø & Ressourcer DTU Anna Ledin, Miljø & Ressourcer DTU Peter Steen Mikkelsen, Miljø & Ressourcer DTU Morten Elle, BYG DTU Nils Juul Larsen, Beboerforeningen BO-90 Anders Dalsgaard, KVL 7

8 Sammenfatning og konklusioner Gråt spildevand er betegnelsen for den del af det samlede spildevand fra husholdninger, der ikke indeholder fækalier og urin. Interessen for genbrug af gråt spildevand er stigende på internationalt plan, men motiverne er forskellige. Indenfor EU er det motivet om en bæredygtig udvikling der driver interessen. I lande som USA, Spanien, Israel og Australien skyldes interessen for genanvendelse at vandressourcerne er begrænsende, mens motivet i Japan desuden udspringer fra en stor befolkningstæthed. På grund af gråt spildevands indhold af forskellige forureningskomponenter (partikler, BOD, COD, næringsstoffer, tungmetaller, miljøfremmede organiske forbindelser og mikroorganismer) er det i forbindelse med nogle anvendelsesformål ikke hensigtsmæssigt at genbruge vandet uden forudgående rensning. For eksempel kan indholdet af patogene mikroorganismer udgøre en smitterisiko for brugeren af det grå spildevand, og for personer der kommer i berøring med vandet under håndteringen. Derudover har indholdet af næringsstoffer og mikroorganismer betydning for graden af eftervækst i vandforsyningsinstallationer samt opbevaringsbeholdere. Genbrugsmuligheder, som finder sted udendørs, medfører en fare for forurening af jord og grundvand. I disse tilfælde er det vigtigt at kende indholdet af miljøfremmede stoffer og mikroorganismer, der kan udgøre en risiko. Ud fra et æstetisk synspunkt skal gråt spildevand, der genanvendes være uden farve og lugt. Ovennævnte forhold gør, at det er nødvendigt at vide hvilke stoffer og mikroorganismer gråt spildevand kan indeholde. En karakteristik af gråt spildevand er endvidere væsentlig for at kunne vurdere hvilke rensningsmetoder der skal anvendes og til hvilke formål det grå spildevand kan genanvendes. Gråt spildevand kan f.eks. anvendes til toiletskylning, tøjvask, havevanding, brandbekæmpelse og vask af udendørsarealer. Projektets overordnede formål har været at indsamle information vedrørende indholdet af forureningskomponenter i gråt spildevand, samt at udvikle en metode til karakterisering af gråt spildevand. Et literaturstudium viste at den tilgængelige information om sammensætningen af gråt spildevand koncentrerer sig mest om ph, total alkalinitet, SS, organisk stof (BOD, COD), næringsstoffer (N, P og K) samt tungmetaller og i begrænset omfang mikroorganismer. Indholdet af miljøfremmede organiske stoffer stammende fra husholdningskemikalier og hygiejneprodukter ikke er dokumenteret. Endvidere er information vedrørende toksicitet og sundhedsmæssige risici forbundet med de enkelte stoffer i gråvandet såvel som selve gråvandet begrænset. Videre vides der stort set intet om kvaliteten af de primære gråvandstyper, der efter sammenblanding bliver til klassisk gråvand. Der er derfor behov for grundige måleprogrammer til afklaring af gråt spildevands indhold af kemiske forbindelser, mikroorganismer samt dets toksicitet. Der er i nærværende studie udviklet en metode til undersøgelse af gråvand. Baggrunden er at måleprogrammer har deres begrænsninger. De er dyre at gennemføre, det mangler analysemetoder til mange potentielt forekommende 8

9 stoffer, og det kan være svært at udtage repræsentative prøver. Metoden er opbygget af to dele a) inventering og b) målinger. Inventeringsmetoden har til formål at vurdere indholdet af forureningskomponenter ud fra beboernes adfærd, mens måleprogrammet er en kvantitativ måling af indholdet af forureningskomponenter. Metoden er afprøvet på et eksisterende gråvandssystem i bebyggelsen BO-90 i København. Den gennemførte undersøgelse er den første der udover de klassiske parametre også inkluderer en karakterisering af et gråvands indhold af organiske miljøfremmede stoffer. Undersøgelsen viser at gråvandet fra BO-90 har et gennemsnitligt indhold af klassiske spildevandskomponenter, der ligger indenfor det der tidligere er publiceret i den åbne litteratur. Spildevandsparametrene udviser væsentlige tidsmæssige variationer og for mange forekommer der ekstremværdier der giver store variationsintervaller. De dominerende kilder til miljøfremmede kemiske forbindelser i gråt spildevand er stoffer, som indgår i kemikalier og andre produkter, der anvendes i husholdningerne, f.eks. vaske- og skyllemidler, opvaskemidler, rengøringsmidler, desinfektions- og blegemidler og afløbsrens, shampoo, balsam og hudcrèmer. I alt er det fremkommet 899 miljøfremmede stoffer, der potentielt kan forekomme i gråt spildevand. Det var ikke muligt at indhente statistiske oplysninger vedrørende hvilke mængder af husholdningsprodukter der bliver brugt i husholdningerne. Ligesom information vedrørende mængden/koncentrationen af indholdsstoffer i produkterne ikke er tilgængelig. Der blev gennem en inventering på BO-90 identificeret ca. 70 forskellige produkter som blev brugt i de 17 lejligheders badeværelser. Forbruget var domineret af shampoo, balsam, tandpasta og diverse crémer. Der blev registreret 290 forskellige indholdsstoffer i de anvendte produkter. Eksempel på indholdsstoffer er amyloglucosidas (enzym), citronsyre (blødgørere), cocamidpropylbetain (amfoter tensid), EDTA (blødgører), glycerin (emulgator), laurylsulfat (anionisk tensid), methyl-, ethyl- og propylparaben (konserveringsmidler) og PEG-7-glycerylcocoat (nonionisk tensid). I den kvantitative screening af gråvand fra BO-90 blev der fundet 201 miljøfremmede organiske stoffer, tilhørende grupperne; tensider (eks. LAS, nonylphenol), emulgatorer (eks.1-hexadecanol, 1-Octadecanol), duft- og smagstoffer (eks. caffein, camphor, citronellol), konserveringsmidler (eks.benzosyre, butylhydroxytoluen, ethylparaben, triclosan), blødgørere (eks. bis(2- ethylhexyl)phthalat, dibutylphthalat,), UV-filtre (Parasol MCX), opløsningmidler (eks. 2-hexadecanol, ethylbensen, toluen) etc. Det blev ikke påvist Salmonella, Campylobacter og Legionella i prøver af hverken ubehandlet eller behandlet, opbevaret gråvand. Der synes derfor være en ringe risiko for infektioner med disse smitstoffer ved anvendelse af gråvand. Der er i dette projekt ikke undersøgt for virus, da der ikke forelå egnede metoder til påvisning af virus i gråvand. Men især forekomsten af virus, afhængigt af gråvandstypen, den påtænkte anvendelse og behandlingen, kan udgøre en egentlig sundhedsrisiko. Undersøgelsen viser at resultatet fra en inventering kan udgøre et godt grundlag for at designe et målrettet og relevant måleprogram. Den viser også tydeligt at målinger fra en enkelt undersøgelse ikke kan ekstrapoleres til gråvand generelt. Videre tyder resultaterne på at koncentrationerne af forureningskomponenter i i gråvand generelt, er på et niveau der gør at gråvand ikke uden videre behandling kan genbruges i husholdninger eller til vanding og nedsivning. 9

10 Summary and conclusions Grey wastewater is wastewater produced in kitchens, showers, hand basins and laundry, e.g. wastewater from households without the toilet included. There is an increasing interest for reuse of grey wastewater in the world, however, the arguments for doing that differs. Sustainable development is the major driving force in EU. The limited water resources due to the climate are the major reason for reuse of grey wastewater in countries like USA, Spain, Israel and Australia, while the high pressure on the water resources due to the high population density is the reason in e.g. Japan. There is generally a need for treatment of the grey wastewater before it can be reused, where the level of treatment is dependent on the way the water is going to be reused. The reason is the presence of different kinds of pollutants (particles, BOD, COD, nutrients, heavy metals, xenobiotic organic compounds and micro-organisms) in the grey wastewater. Pathogenic microorganisms may constitute a risk to human health for the user of the reuse wastewater, as well as for those who will come in contact with the water during treatment and transport. The presence of nutrients and microorganisms are of importance for the level of re-growth in installations for water supply as well as in the storage tanks. There is a risk for pollution of soil and receiving waters if the grey wastewater is going to be used for reuse activities outdoors. Reused grey wastewater should also be without any smell and colour, due to esthetical reasons. Consequently, there is a need for knowledge regarding the presence and quantities of chemical compounds and micro-organisms that may constitute a risk or that potentially can cause some kind of problem. Knowledge of the characteristics of the grey wastewater is also needed in order to select the best method for treatment as well as a suitable reuse purpose. Toilet flushing, laundry, irrigation, fire protection, washing of out door areas, infiltration and creation and protection of recreational areas are examples of reuse possibilities. The overall aims of this project were to collect information regarding the presence and quantities of pollutants in grey wastewater, and to develop a method for characterisation of grey wastewater. A literature survey showed that the present knowledge regarding the presence and the quantities of pollutants in grey wastewater is restricted to measurements of ph, total alkalinity, SS, organic matter (BOD, COD), nutrients (N, P and K), and heavy metals. There are some studies that have included micro-organisms in their monitoring programs. Studies including xenobiotic organic compounds originating from household chemicals and hygiene products are lacking. Information regarding toxicity and health risk related to the individual pollutants as well as the grey wastewater as such, is also limited. Furthermore, knowledge is lacking regarding the quality of the primary grey wastewater types (kitchen, bathroom excl. toilet, laundry), since most studies are focusing on the mixture; classical grey wastewater. Consequently, there is an urgent need for well-defined broad monitoring programs, in order to obtain the information needed regarding the content of chemical compounds and micro-organisms, as well as the toxicity of the grey wastewater. 10

11 Most monitoring programs have a number of limitations. They are expensive to carry out, there is lack of analytical methods for analysing many of the potentially present compounds, and it is generally difficult to take representative samples. This is why a methodology for characterisation of grey wastewater has been developed within the present study. The method has two parts a) an inventory and b) measurements. The aim of the inventory is to evaluate the content of pollutants in the grey wastewater, from the behaviour of the people producing the water. The monitoring program is quantitative measurements of the content of pollutants. The methodology was tested on an existing grey wastewater reuse plant in a residence building; BO- 90 in Copenhagen. The present study is the first study that has included xenobiotic organic compounds in the monitoring program, besides the classical monitoring parameters. The study shows that the grey wastewater produced at BO-90, contains pollutants in concentrations within the same concentrations ranges as published from other similar studies in the open literature. The concentrations of the classical wastewater parameters vary as a function of time. A number of extreme values were observed, which results in wide concentration ranges for several of the measured parameters. Compounds present in household chemicals and other products used in the households, e.g. washing powders, softeners, dishing and cleaning agents, disinfectants and bleaching products, drain cleaners, shampoos, conditioners and skin products, are the dominating source for xenobiotic organic compounds in the grey wastewater. Potentially can 899 different xenobiotic organic compounds be present in grey wastewater, according to the present study. It was not possible to get statistical information regarding neither the quantities of household chemicals used in Denmark, nor the quantities of different compounds in the individual households chemicals. The inventory performed at BO-90 showed that approximately 70 different household products are used in the bathrooms in the 17 apartments. The dominating products were shampoo, hair conditioner, toothpaste and different skin crèmes. In total 290 compounds was registered in the products that were used. For instance, amyloglucosidase (enzyme), citric acid (softener), cocamidpropylbetaine (amphoteric surfactant), EDTA (softener), glycerine (emulgator), laurylsulphate (anionic surfactant), methyl-, ethyl- and propylparabene (conservation agent) and PEG-7-glycerylcocoate (nonionic surfactant). In total 201 xenobiotic organic compounds were found in the quantitative measurements of grey wastewater from BO-90. The groups represented were; surfactants (e.g. LAS, nonyl phenol), emulgators (e.g. 1-Hexadecanol, 1- Octadecanol), flavours (e.g. caffeine, camphor, citronellal), conservation agents (e.g. benzoic acid, butylhydroxytoluene, ethylparabene, triclosane), softeners (e.g. bis(2-ethylhexyl)phthalate, dibutylphthalate,), UV-filters (Parasol MCX), solvents (e.g. 2-hexadecanol, ethylbensene, toluene) etc. There were no positive observations of Salmonella, Campylobacter or Legionella in the samples of untreated, as well as treated and stored grey wastewater from BO-90. This indicates that there are limited risks for infections from these bacteria when grey wastewater is reused. There were, unfortunately no measurements for virus included in the study, since there 11

12 were no suitable analytical methods available. However, virus may constitute a health risk, depending on the type of grey wastewater as well as the reuse strategy and selected method for treatment. Finally, the study showed that the results obtained from an inventory will constitute an excellent basis for design of a focused and relevant monitoring program. It became also clear that results from single measurements cannot be extrapolated to grey wastewater in general. Furthermore, the results indicates that pre-treatment will be needed before reuse of grey wastewater in households or for irrigation or groundwater recharge, since the concentrations of pollutants in the grey wastewater are too high. 12

13 13

14 1 Indledning 1.1 Baggrund Gråt spildevand er den del af det samlede spildevand fra husholdninger, der ikke indeholder fækalier og urin. Det grå spildevand stammer hovedsageligt fra tre kilder; badeværelser (brusebad og håndvask), køkkenet (opvask og opvaskemaskiner) og vask af tøj (vaskemaskiner). Spildevand fra industrier indgår ikke i betragtningerne omkring gråt spildevand. Generelt defineres det som den lavest belastede spildevandsstrøm set i forhold til indholdet af organisk stof og næringsstoffer (nitrogen og fosfor; Henze og Ledin, 2001). Interessen for genbrug af gråt spildevand er stigende på internationalt plan, men motiverne er forskellige. Indenfor EU er det motivet om en bæredygtig udvikling der driver interessen, hvilket bl.a. fremgår af formuleringen i et af direktiverne: Treated wastewater shall be reused whenever appropiate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment (ECC, 1991). I lande som USA, Spanien, Israel og Australien skyldes interessen for anvendelse at vandressourcerne er begrænsende på grund af store tørke områder, mens motivet i Japan udspringer fra en stor befolkningstæthed. På grund af gråt spildevands indhold af forskellige forureningskomponenter (fysiske og kemiske komponenter, tungmetaller, miljøfremmede organiske forbindelser og mikroorganismer) er det i forbindelse med nogle anvendelsesformål ikke hensigtsmæssigt at genbruge vandet uden forudgående rensning. For eksempel vil indholdet af patogene mikroorganismer udgøre en smitterisiko for brugeren af det grå spildevand, og for personer der kommer i berøring med vandet under håndteringen. Derudover har indholdet af næringsstoffer og mikroorganismer betydning for graden af eftervækst i vandforsyningsinstallationer samt opbevaringsbeholdere. Ud fra et æstetisk synspunkt skal gråt spildevand, der genanvendes være uden farve og lugt. Ovennævnte forhold gør, at det er nødvendigt at vide hvilke stoffer og mikroorganismer gråt spildevand kan indeholde. En karakteristik af gråt spildevand er endvidere væsentlig for at kunne vurdere hvilke rensningsmetoder der skal anvendes og til hvilke formål det grå spildevand kan genanvendes. Gråt spildevand kan f.eks. anvendes til toiletskylning, tøjvask, havevanding, brandbekæmpelse og vask af udendørsarealer. Genbrugsmulighederne, som finder sted udendørs, medfører en fare for forurening af jord og grundvand. I disse tilfælde er det vigtig at kende indholdet af miljøfremmede stoffer og mikroorganismer, der kan udgøre en risiko. Den tilgængelige information om sammensætningen af gråt spildevand koncentrerer sig mest om ph, total alkalinitet, SS, organisk stof (COD/BOD), næringsstoffer (N, P og K) samt tungmetaller og i begrænset omfang mikroorganismer, mens indholdet af miljøfremmede organiske stoffer stammende fra husholdningskemikalier og hygiejneprodukter er meget sparsomt dokumenteret (Eriksson et al., 2002A). Endvidere er information vedrørende toksicitet og sundhedsmæssige risici forbundet med de enkelte stoffer i gråvandet såvel som for selve gråvandet begrænset. Der er derfor behov for 14

15 grundige måleprogrammer til afklaring af gråt spildevands indhold af forskellige kemiske forbindelser og mikroorganismer og dets toksicitet. Det forventes, at den dominerende kilde til miljøfremmede kemiske forbindelser i gråt spildevand er stoffer, som indgår i kemikalier og andre produkter, der anvendes i husholdningerne, f.eks. vaske- og skyllemidler, opvaskemidler, rengøringsmidler, desinfektions- og blegemidler og afløbsrens, shampoo, balsam og hudcrèmer. I denne sammenhæng er det nødvendigt at tage i betragtning, at sammensætningen af det grå spildevand kan variere betydeligt mellem husholdninger. For at kunne designe en god metode for karakterisering af gråt spildevand, er der et behov for at indsamle detaljeret information omkring, hvilke miljøfremmede organiske stoffer der indgår i de ovennævnte husholdningskemikalier, hvilke effekter stofferne kan have i miljøet, og hvilke forandringer stofferne undergår i forskellige typer af behandlingsanlæg som f.eks. bundfældningstanke og biologiske filtre. Derudover er der behov for undersøgelser, der dokumenterer betydningen af beboernes sammensætning og levevis (f.eks. alderssammensætningen og forbrug af husholdningskemikalier) for indholdet af stoffer i det grå spildevand. Undersøgelser af den art er en nødvendig forudsætning for, at fremtidige kampagner der igangsættes, med henblik på at ændre folks adfærdsmønstre for at mindske indholdet af forurenende/problematiske stoffer i gråt spildevand, er effektive. 1.2 Formål Projektets overordnede formål er: at indsamle information vedrørende indholdet af forureningskomponenter i gråt spildevand. Med forureningskomponenter menes i dette sammenhæng generelle fysiske og kemiske parametre inkl. tungmetaller, miljøfremmede stoffer samt mikroorganismer. at udvikle en metode til karakterisering af gråt spildevand. Disse to overordnede formål kan deles op i følgende fire delmål: - State-of-the-art ; Vidensopsamling om indholdet af forureningskomponenter i gråt spildevand fra litteraturen. Herunder en vurdering af hvilke komponenter der kan komme til at udgøre et problem ved anvendelse af opsamlet gråvand til toiletskyl, tøjvask m.m.. - Udvikling og udførsel af en metode til vurdering af indholdet af miljøfremmede stoffer i gråt spildevand ud fra beboernes adfærd; inventeringsmetoden. - Udvikling og udførsel af et måleprogram for fysiske, kemiske og mikrobiologiske forureningskomponenter i gråt spildevand; måleprogrammet - Vurdering af om inventeringsmetoden kan bruges til at reducere antallet parametre der skal indgå i måleprogrammet, eller helt kan erstatte gennemførelsen af et måleprogram. 15

16 2 Fremgangsmåde For at opfylde projektets formål var en fremgangsmåde i 6 trin valgt (Figur 2.1). Indledningsvis er den eksisterende viden om karakteristik af gråt spildevand blevet kortlagt (trin A, kapitel 3), derefter er der foretaget en søgning af hvilke stoffer, der potentielt kan forekomme i gråt spildevand (trin B, kapitel 4). Eksisterende viden om forbrugsmønstre er blevet indsamlet og bearbejdet. Udenlandske og danske undersøgelser er blevet bearbejdet. Der er blevet trukket på viden fra en række danske aktører, bl.a. Grøn Information og Forbrugerstyrelsen, der har indsamlet viden om danskernes forbrug af forskellige produkter. Desuden er en række indholdsdeklarationer fra vilkårlig udvalgte produkter, der tilfører stoffer til gråt spildevand, blevet undersøgt. Trin: A Nuværende viden om karakteristik af gråt spildevand B C D E Søgning af potentielt forekommende problematiske stoffer Indledende farlighedsidentifikation Udvikling af værktøj til karakterisering af gråt spildevand: 1) Inventering 2) Måleprogram Afprøvning af metoder ved gennemførelse at et case-studie F Evaluering af metoder Figur 2.1 projektets/undersøgelsens fremgangsmåde 16

17 Under trin C er der foretaget en farlighedsidentifikation (kapitel 4.3) af de organiske stoffer, der er fundet under trin B. Dvs. stoffer der potentielt kan forekomme i gråt spildevand. Til farlighedsidentifikationen er en række relevante kemiske og økotoksikologiske data/egenskaber bearbejdet og resultatet heraf er en prioritering af stofferne i forhold til deres farlighed overfor det akvatiske miljø. Trin D Udvikling af værktøj til karakterisering af gråt spildevand består af udvikling af to metoder: 1. En inventeringsmetode (kapitel 5.1) og 2. Målinger på gråt spildevand (kapitel 5.2). Inventeringsmetoden er en metode til kortlægning af forbruget af produkter inkl. indholdsstoffer, der bidrager til det grå spildevands indhold af bl.a.. miljøfremmede organiske forureningskomponenter. Måleprogrammet gennemføres i to trin, hvor der foretages en bred screening af stoffer i gråvand fra en udvalgt lokalitet i det første trin (Måleprogrammet - Trin 1 kapitel 5.2), der danner grundlaget for en generel karakteristik af gråt spildevand. Herefter er et mere specifikt måleprogram blevet udarbejdet; Måleprogrammet - Trin 2 (kapitel 5.2). Efter udviklingen af værktøj for karakterisering af gråt spildevand under trin D, afprøves de to metoder ved udførelse af et casestudie (Trin E, kapitel 6 og 7). Som et ekstra supplement i forbindelse med evaluering af værktøjet er der gennemført yderligere målinger på gråt spildevand (kapitel 8). Der er dels analyseret for organiske miljøfremmede stoffer, og dels målt på en række kemiske og fysiske parametre (Figur 2.2.). Til sidst evalueres disse metoder under trin F (kapitel 8 og 9). Det vurderes om inventeringsmetoden kan anvendes til at reducere antallet parametre der skal indgå i et måleprogram, eller helt kan erstatte et måleprogram. Kvartal År Aktivitet Måleprogrammet X s Trin 1 Måleprogrammet X X s Trin 2 Komp. Analyser af X XOCs Studenter X X X X X X X X X X X projekter 1 4 Figur 2.2 Gennemførende af måleprogrammets forskellige dele. 17

18 3 Komponenter i gråt spildevand Dette kapitel sammenfatter stoffer og mikroorganismer, der tidligere er blevet undersøgt samt deres tilhørende koncentrationsintervaller. Ved en grundig litteraturgennemgang er det søgt at karakterisere gråt spildevand. Artikler og rapporter m.m. publiceret i den åbne litteratur fra suppleret med få referencer af ældre dato, der omhandler gråt spildevand, er blevet gennemgået. Der er yderligere på Internettet blevet søgt efter rapporter og tilsvarende. Kvaliteten af gråt spildevand afhænger af tilskuddet fra tre hovedkilder til komponenter i vandet. For det første selve kvaliteten af vandet fra vandforsyningen, derpå selve distributionsnettet (herunder kemiske og biologiske processer samt ind-/udsivning af utætte rør) og for det tredje af de aktiviteter i husholdningerne, der er skyld i stoftilførslen fra husholdningskemikalier, hygiejneprodukter og levnedsmidler. Da de tre forskellige kilder varierer fra sted til sted og fra tid til tid, vil sammensætningen af det grå spildevand ligeledes være steds- og tidsafhængig. Videre kan de aktiviteter der foregår i husholdningerne inddeles i tre forskellige typer, dvs. om det grå spildevand er produceret i badeværelse, køkken eller i vaskemaskine. Fundne data er videre blevet inddelt i tre kategorier efter stedet, hvor det grå spildevand er produceret i husholdningen. Generelt ses det, at antallet af undersøgelser er få. Der er for eksempel kun fundet seks studier for fysiske parametre i gråt spildevand fra badeværelser og vaskemaskiner;), og fire for gråvandet fra køkkener. (Præcist hvor mange undersøgelser som er fundet vedrørende hver enkelt parameter er givet i tabel De fleste undersøgelser er foretaget i Danmark, Sverige og USA, men også nogle få i Tyskland og Australien (Almeida et al., 1999; Burrows et al., 1991; Christova-Boal et al., 1996; Günther, 2000; Hargelius et al, 1995; Laak, 1974; Nolde, 1999; Rose et al., 1991; Shin et al., 1998; Siegrist et al., 1976; Surendran and Wheatley, 1998). Data for parametre er opdelt i fysiske parametre, kemiske parametre, metaller, miljøfremmede organiske stoffer og mikrobiologiske parametre. Endvidere er der suppleret med oplysninger fra Henze og Ledin (2001) vedrørende fysiske parametre og indholdet af stoffer/mikroorganismer i moderat koncentreret husspildevand. Foruden de nedenfor gennemgåede resultater fra litteraturundersøgelsen er der fundet data fra 9 undersøgelser, som det ikke var muligt at inddele efter stederne: badeværelse, køkken og vaskemaskine, fordi gråvandet var af blandet oprindelse (Albrechtsen, 1998; Fittschen og Niemczynowicz, 1997; Gerba et al., 1995; Hargelius et al., 1995; Hypes, 1974; Jeppesen, 1993; Rose et al., 1991; Santala et al., 1998; Sheikh, 1993). Det volumen vand der bliver produceret er også forskelligt på de tre produktions steder (Tabel 3.1). 18

19 Tabel 3.1 vandforbrug i københavnske husholdninger i 1989 og Kilde Vandmængde (liter/person og dag Vandmængde (liter/person og dag Bad, personlig hygiejne Toiletskyl Tøjvask Opvask og rengøring Drikkevand og madlavning 12 9 Øvrigt 12 9 I alt Københavns Energi, Fysiske parametre Fysiske parametre som suspenderet stof og turbiditet vil give en idé om indholdet af partikler i det grå spildevand. Dette vil have betydning for risikoen for f. eks. tilstopning af filter ved behandling af spildevandet. Temperaturen har betydning for vækstbetingelserne for mikroorganismer og dermed også for evnen at nedbryde organisk materiale. Indholdet af suspenderet stof er større i gråt spildevand fra køkkener end fra badeværelser og vaskemaskiner, hvilket skyldes tilførslen af organisk materiale fra mad samt jord og sand ved skylning af frugt og grøntsager etc (Tabel 3.2). Det største indhold af suspenderet stof fundet i gråvand fra køkkener (1300 mg/l) er desuden større end indholdet i almindeligt husspildevand (300 mg/l). Temperaturen af gråt spildevand fra badeværelser og vaskemaskiner favoriserer væksten af mikroorganismer (optimal temperatur for mikroorganismer er på C). Tabel 3.2 Fysiske parametre. Koncentrationer i mg/l, hvor der ikke er oplyst andet. Litteratur interval, badeværelse Litteratur interval, køkken 1 Litteratur interval, vaske- Husspilde -vand, moderat 2 Parametre 1 maskine 1 Antal undersøgelser Fysiske parametre: Suspenderet stof (mg/l) Turbiditet (NTU) Temperatur ( C) Eriksson et al., 2002A 2. Henze og Ledin, Kemiske parametre ph af gråt spildevand har også betydning for mikroorganismernes vækstbetingelser og dermed deres evne til at omsætte organisk materiale. 19

20 Samtidig fortæller ph noget om, hvilke biologiske og kemiske processer der kan finde sted i vandet. BOD og COD anvendes traditionelt som et mål for de organiske iltforbrugende forbindelser i vand. Et lavt iltindhold i gråt spildevand, der er forårsaget af et stort iltforbrug i forbindelse med nedbrydningen af organisk materiale, kan give lugtgener i form af ildelugtende hydrogensulfid. Derfor bestemmes sulfat og sulfid indholdet generelt i spildevand. Nitrogen og fosfor er næringsstoffer for mikroorganismer. Næringsstofferne er essentielle for mikroorganismers vækst og kan give anledning til uønsket vækst af mikroorganismer i dannet gråvand så vel som i rensningsanlæg og vandforsyningsinstallationer. Men næringsstofferne skal også være der for at give forudsætninger for en aktiv biofilm til nedbrydning af organisk materiale. Stofferne tilføres det grå spildevand via husholdningskemikalier og madrester samt forurening af urin- og fækalier. Mange almindeligt forekommende mikroorganismer i spildevand har optimal ph på 6-9, og der er derfor gode vækstbetingelser for mikroorganismer i gråt spildevand fra badeværelser og køkkener (se tabel 3.3). Den elektriske ledningsevne er i nogle tilfælde større i gråvand fra badeværelser og vaskemaskiner end for husspildevand generelt. Dette kan forklares med at en væsentlig kilde til ioner i spildevandet er de kemikalier som bliver brugt i f eks. husholdningernes rengøringsprodukter. Tabel 3.3 Kemiske parametre Litteratur interval, badeværels Litteratur interval, køkken Litteratur interval, vaskemaski Husspildevand, moderat 2 Parametre e ne Antal undersøgelser mg/l mg/l mg/l mg/l PH 5-8,1 6,3-7,4 9,3-10 7,8 Elektrisk ledningsevne (25 C µs/cm) BOD Opløst oxygen 0, ,2-5,8 - - Sulfid ,100 COD Ammoniak (NH3- N) <0, <0,1-3,47 30 Nitrat (NO3-N) 0-4,9 0,2-23,0 0.,4-0,6 0,5 Sulfat Tot-N 0,6-7, Tot-P 0,11-2,2 3,1-10 0, Eriksson et al., 2002A 2. Henze og Ledin, 2001 Også COD er i nogle tilfælde større i gråvand fra badeværelser og køkkener end for almindeligt husspildevand. BOD ligger på samme niveau som for husspildevand og i nogle tilfælde lavere. Indholdet af ammoniak i gråvand er generelt lavere end i husspildevand, mens indholdet af nitrat kan være større i 20

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand

Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 59 2006 Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Nils Juul Larsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer

Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 48 2004 Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 48 2004 Brug af regnvand opsamlet fra tage

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. FREMTIDENS SENSOR A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group @ Zenzor 14 konferencen, Eigtveds Pakhus

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand Organiske mikroforureninger i dansk grundvand En række menneskeskabte, organiske stoffer indgår i det nationale program for grundvandsovervågning. Her gives en introduktion til overvågningen og udvalgte

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler

Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler Branchebeskrivelse for virksomheder, der fremstiller sæbe, vaske- og rengøringsmidler Teknik og Administration Nr. 6 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 7 3. Generel beskrivelse

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede Pia Brunn Poulsen og Maria Strandesen FORCE Technology Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed?

Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed? Temadag om kemien omkring os Vordingborg d. 1. september 2005 Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed? Børns følsomhed i relation til kemi i tøj, kropsplejemidler, mad og affald

Læs mere

SEKUNDAVAND GENERISK CASE

SEKUNDAVAND GENERISK CASE SEKUNDAVAND GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group Grundfos perspektiv på sensorer til vand. - historisk og investeringsmæssigt tilbageblik samt skuen fremad ifht. hvad vandværkskunder

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri. Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN 2000-4

VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri. Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN 2000-4 VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri Rikke Berg Larsen HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN F o o d a n d E n v i r o n m e n t a l A g e n c y 2000-4 VANDKVALITETEN i den færøske fiskeindustri 2000-4 Tey

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere