Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet"

Transkript

1 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade København V Tel Fax Elevoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet arbejdsgiver Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Elevoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

2 Afsnit 14 - Protokollater og bilag 41 LØNSATSER Grundforløbet tæller med i ancienniteten. Prøvetiden begynder først på virksomheden. Elever under 18 år lønnes pr. måned med: pr kr ,14 og pr kr ,34 (Kun det 1. læreår). Elever over 18 år lønnes pr. måned med følgende satser: 1.marts marts måneder: kr ,63 kr , måneder: kr ,14 kr , måneder: kr ,77 kr , måneder: kr ,27 kr ,44 EGU-elever over 18 år: lønnes pr måned: kr ,63 kr ,02 Minimalløn for ikke-faglærte: Gastronomer kr ,48 kr ,93 Receptionister kr ,35 kr ,80 Hotel- og fritids. kr ,35 kr ,80 Lønsatser jf. hovedoverenskomsten Tjenere: kr ,52 kr ,13 Årlig lønsamtale: Elever har ret til en årlig lønsamtale Særligt løntillæg Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1 % af en ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens 41, stk. 8. For receptionistelever, der har ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til eleven sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie i det følgende ferieår. Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

3 ELEVOVERENSKOMST mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

4 4 Afsnit Indholdsfortegnelse 1 - Ansættelse Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Ansættelse Uddannelsesaftale Læretid Praktik i udlandet Funktionærloven... 6 Afsnit 2 - Arbejdstid Arbejdstiden Vagtplan Overarbejde Betaling for overarbejde Hvileperiode Fridage Feriefridage Afsnit 3 - Løn og tillæg Løfteparagraf Løn Lønudbetaling Aflønning ved forlænget læretid Aflønning ved forkortet læretid Tillæg for forskudt arbejdstid Søgnehelligdage Værktøjstilskud Afsnit 4 - Kost og logi Kost på virksomheden Afsnit 5 - Arbejdstøj m.v Uniform Garderobeskabe og vaskeindretning Afsnit 6 - Sygdom, graviditet og barsel Sygdom Graviditet og barsel Afsnit 7 - Skoleophold Skoleperioder Afsnit 8 - Ferie Ferie... 25

5 Afsnit 1 - Ansættelse 5 Afsnit 9 - Pension og forsikringsydelser Pension Afsnit 10 Retsstilling Retsforhold Mæglingsregler Lokalaftaler Tillidsrepræsentantregler SU- og Hovedaftale Udlændinge Konkurs og betalingsstandsning Kontingenttræk Virksomhedsbesøg Afsnit 11 - Øvrige bestemmelser Renholdelsespligt Kassearbejde Elever på færger Afsnit 12 - Ferie Ferieregulativ Afsnit 13 - Overenskomstens gyldighedsperiode Overenskomstens varighed og opsigelse Afsnit 14 - Protokollater og bilag Protokollat om Uddannelses- og Samarbejdsfond Protokollat om indgåelse af lokalaftaler Protokollat om kost Elevoverenskomst Nærværende overenskomst er gældende for følgende elever inden for hotelog restaurationsbranchen: Kokkeelever Smørrebrødselever Tjenerelever Receptionistelever Caterelever Hotel- og fritidsassistentelever

6 6 Afsnit 1 - Ansættelse Afsnit 1 - Ansættelse 1. Uddannelsesaftale En betingelse for gennemførelse af førnævnte uddannelser er, at der mellem eleven og virksomheden er indgået en uddannelsesaftale. Aftalen skal angive lønnen samt omfatte alle uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder også svendeprøve. Uddannelsesaftalen skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. 2. Læretid Stk. 1. Læretid Der henvises til de respektive uddannelsesbekendtgørelser. I henhold til gældende lovgivning er prøvetiden for elever de første 3 måneder af praktiktiden. Inden for prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves uden varsel og uden begrundelse af såvel virksomhed som elev. 3. Praktik i udlandet Ved udstationering i udlandet, som led i uddannelsen og anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil, er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og dansk elevløn efter denne overenskomst. Flytning og rejse Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering. Virksomheden modtager refusion fra AER efter gældende regler. 4. Funktionærloven Receptionspersonale er altid omfattet af Funktionærloven.

7 Afsnit 2 - Arbejdstid 7 Afsnit 2 - Arbejdstid 5. Arbejdstiden Stk. 1. Arbejdstiden Skoletid er at regne som arbejdstid. Stk. 2. Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4 ugers turnus, medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden 1. Turnusperioden kan dog maksimalt udgøre 13 uger. Spisepause Den daglige arbejdstid tillægges ½ times daglig spisepause. Stk. 3. Maksimale ugentlige timetal Der kan i den enkelte uge maksimalt vagtplaneres 50 timers effektiv arbejdstid. Dog kan der aldrig i 2 på hinanden følgende uger vagtplaneres mere end 86 timers effektiv arbejdstid. Stk. 4. Overarbejde Arbejdstiden påføres vagtplanen og beordret arbejde, ud over det i stk. 1 og 2 nævnte timetal, betales som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte. Stk. 5. Arbejdstidens deling Den daglige arbejdstid kan ikke deles. Stk. 6. Arbejdsdagens længde Den maksimale daglige arbejdstid for elever under 18 år må ikke overstige 10 timer, inkl. eventuelt overarbejde. Den maksimale daglige arbejdstid for elever over 18 år må normalt ikke overstige 11 timer, inkl. eventuelt overarbejde. Stk. 7. Natarbejde og helbredskontrol a) Natarbejder er elever, der inden for natperioden kl til kl : a)normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller b)udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden Der henvises til protokollat om natarbejde og helbredskontrol i afsnit Se 31. Såfremt aftale om anden turnusperiode indgås, skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgøre 37 timer.

8 8 Afsnit 2 - Arbejdstid 6. Vagtplan Stk. 1. Vagtplan Arbejdstidens tilrettelæggelse tilkommer virksomheden. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt elev. Eleven vil efter anmodning få udleveret en kopi/kopier heraf. På vagtplanen skal spisetiderne ligeledes være anført. Stk. 2. Varsling af vagtplan Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten eller eleverne. Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger 2, men kan ændres med 2 ugers varsel dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt, eller med kortere varsel, såfremt det skriftligt aftales lokalt på virksomheden 3. Stk. 3. Selskabslokaler (serverings personale) I forretninger (selskabslokaler), som på grund af arbejdets skriftende art ikke kan udarbejde vagtplan forlods, føres liste over arbejdstiden for hver enkelt. 7. Overarbejde Stk. 1. Elever må kun i sjældne tilfælde udføre overarbejde. Stk. 2. Overarbejde må ikke være vagtplaneret. Stk. 3. Varsling af overtid Eventuelt overarbejde skal varsles i god tid og så vidt muligt dagen før. Herfra undtaget force majeure, sygdom eller lignende. Overarbejde foranlediget af forudbestilte selskaber skal varsles senest dagen før. For manglende varsel betales kr. 32,85pr. 1. marts 2012 og pr. 1. marts 2013 kr. 33,31. Stk. 4. Overarbejde og vagtplan Arbejdstiden fordeles på vagtplanen over en 4 ugers turnus, og arbejde herudover betragtes som overarbejde 2 Uanset hvilken turnusperiode der er aftalt, skal vagtplanen altid mindst omfatte 4 uger. 3 Se 31.

9 Afsnit 2 - Arbejdstid 9 8. Betaling for overarbejde Stk. 1. Skriftlig attestation Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Stk. 2. Overarbejdstillæg Tillægget for overarbejde udgør dagligt 50 % for de første 2 timer og derefter 100 % af den oppebårne løn. Overarbejde efter kl betales dog altid med 100 %. Stk. 3. Overarbejdsregler tjenerelever For tjenerelever gælder en speciel overarbejdsregel: For hver time, der arbejdes ud over normal arbejdstid, skal der betales en timeløn, svarene til voksent serveringspersonales overtidsgaranti. Den udgør kr. 151,72 pr. 1. marts 2012 og pr. 1. marts 2013 kr. 153,84 pr. time. Stk. 4. Udbetaling af overtid Overtidsbetaling udbetales ved førstkommende lønudbetaling. Stk. 5. Afspadsering af overarbejde Såfremt eleven ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres, d.v.s. frihed med normal personlig løn. Overarbejdet afspadseres time for time og overarbejdstillægget, jf. stk. 2, udbetales altid. Afspadsering af overarbejde kan kun ske med mindst 3 dages varsel, og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Overarbejde skal være afviklet inden for de efterfølgende 3 turnusperioder, og inden læretidens udløb. Stk. 6. Afspadsering for tjenerelever Tjenerelever kan ikke afspadsere overtid.

10 10 Afsnit 2 - Arbejdstid 9. Hvileperiode Stk. 1. Hviletid for elever under 18 år Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn, regnet fra arbejdstidens begyndelse, gives elever under 18 år en hvileperiode på mindst 12 på hinanden følgende timer. Stk. 2. Hviletid for elever over 18 år Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn, regnet fra arbejdstidens begyndelse, gives elever over 18 år en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. For elever over 18 år kan hvileperioden maksimalt 1 gang pr. uge nedsættes til 8 timer ved skriftlig aftale lokalt på virksomheden Fridage Stk dages uge Medmindre andet skriftligt aftales lokalt, skal eleven over en 4 ugers turnus garanteres 2 fridage pr. uge, som minimum hver anden uge skal placeres i sammenhæng 5. Stk. 2. Undtagelse fra 5-dages uge Det kan lokalt på virksomheden skriftligt aftales 6, at medarbejderne kun 1 ugentlig fridag 7. Stk. 3. Flytning/bortfald af fridage Flytning eller bortfald af fridage kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Det forudsættes i sådanne situationer, at Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser respekteres. Kompensation Flytning af fridag, der kun kan ske med 3 dages varsel, giver ret til en kompensation på kr. 75,75pr. 1. marts 2012 og pr. 1. marts 2013 kr. 76,81. Tilgodehavende fridage Tilgodehavende fridage skal senest være afviklet i den første halvdel af den efterfølgende 4 ugers turnus. I modsat fald udbetales som for mistet fridag ved første efterfølgende lønudbetaling. 4 Se Der kan i henhold til 31 aftales, at fridagene placeres anderledes inden for turnusperioden. Der henvises i øvrigt til Arbejdsmiljølovens bestemmelser. 6 Se Se 31.

11 Afsnit 2 - Arbejdstid 11 Såfremt en fridag helt bortfalder, betales der efter følgende satser jf. hovedoverenskomstens Der betales for mindst 5 timer. Reservelønningerne udgør pr. 1. marts marts 2013 De første 8 timer: kr. 159,63 kr. 161,51 9. og 10. time: kr. 182,43 kr. 184, time og derefter: kr. 239,44 kr. 242,27 Stk. 4. Friweekender Medmindre andet skriftlig aftales lokalt 8 på virksomheden, garanteres over 3 måneder 5 friweekender (frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl timers hvile), dog placeres minimum 1 friweekend pr. måned. Stk. 5. Mistet friweekend Bortfald af en friweekend kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Hvis en friweekend bortfalder, betales en kompensation på 1 dagløn svarende til 1 /22 af den oppebårne månedsløn, samt kompensation i henhold til bestemmelserne om mistet fridag. Stk. 6. Session Elever, der indkaldes til session, har ret til frihed med fuld løn. 11. Feriefridage Stk. 1. Optjening af feriedage Elever har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse. Stk. 2. Placering Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af elever, Stk. 3. Timer Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj 30. april). For elever regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Stk. 4. Betaling Feriefridagene betales med fuld løn. 8 Se 31.

12 12 Afsnit 2 - Arbejdstid Stk. 5. Kompensation Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales eleven en kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. Stk. 6. Fratræden Ved fratræden udbetales til eleven kompensation, svarende til 2,25% af den personlige løn 9. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage. Stk. 7. Jobskifte Der kan, uanset eventuelt jobskifte, kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. 9 Excl. visse arbejdstidsbestemte tillæg (helligdagstillæg, overtidstillæg og lign.).

13 Afsnit 3 - Løn og tillæg 13 Afsnit 3 - Løn og tillæg 12. Løfteparagraf Stk. 1. Højere løn Det betragtes som forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Stk. 2. Systematisk vurdering Organisationerne er enige om, at virksomhederne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn, således at der for den enkelte elev tages behørigt hensyn, f.eks. til dennes dygtighed, erfaring, uddannelse, anciennitet og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende). Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst én gang om året. Stk. 3. Lønnen aftales Lønnen for den enkelte elev aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og eleven. Efter forhandlingerne mellem virksomheden og eleven 10 kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte elev ønsker det. Stk. 4. Misforhold Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til overenskomstens mæglingsregler (jf. 30). Stk. 5. I tilfælde, hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. 13. Løn Stk. 1. Lønbilag Der henvises vedrørende lønninger til side Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte elever.

14 14 Afsnit 3 - Løn og tillæg Stk. 2. Betaling af elevløn Under hele elevperioden betales lønnen af arbejdsgiveren. For tjenerelevernes vedkommende, herunder voksne jf. stk. 3, opkræver arbejdsgiveren halvdelen af lønnen hos den provisionslønnede tjener. Der kan på virksomheden indgås lokalaftale 11 om en anden fordeling. For så vidt angår voksenelever forhandler virksomheden med de provisionslønnede tjenere om fordelingen af voksenelevens løn. Såfremt der ikke opnås enighed om anden fordeling, betaler tjenerne i henhold til ovenstående, dog efter fradrag af den del af voksne elevers løn, for hvilken arbejdsgiveren modtager tilskud i henhold til de til enhver tid gældende regler 12. Under fravær ved samlet skoletid betales lønnen for tjenereleven, dog fuldt ud af arbejdsgiveren. Stk. 3. Løn til voksne elever a) Ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. b)voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, anbefales lønnet i henhold til den for faget gældende minimalløn for ikke-faglærte 13 c) Voksne elever, der i mindst 12 måneder forud for uddannelsesaftalens oprettelse har været ansat i den pågældende virksomhed, aflønnes i henhold til den for fagets gældende minimalløn for ikke-faglærte 14. Stk. 4. Særligt løntillæg Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1 % af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. hovedoverenskomstens 55, stk. 8. For receptionistelever, der modtager ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til eleven sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie i det efterfølgende ferieår. Beløbet er ikke feriepengeberettiget. 14. Lønudbetaling Stk. 1. Lønsedler Der skal til eleven udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn, herunder pensionsbidrag og optjent feriegodtgørelse. 11 Se Jf. p.t. bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne nr. 560 af 2. juli Se lønbilag, afsnit Se note 12.

15 Afsnit 3 - Løn og tillæg 15 Stk. 2. Lønudbetaling Alle elever er månedslønnede. Lønudbetaling sker en gang om måneden og skal senest være til disposition den sidste bankdag i måneden. Stk. 3. Lønudbetaling Personalet og virksomheden kan dog skriftligt aftale andre terminer. 15. Aflønning ved forlænget læretid Stk. 1. Forlænget læretid I henhold til Erhvervsuddannelsesloven, kan læretiden i særlige tilfælde forlænges, f.eks. i forbindelse med barselsorlov, sygdom og lignende. Eleven bevarer i sådanne situationer ancienniteten. Forlængelse af læretiden kræver godkendelse i den enkelte uddannelses faglige udvalg. Stk. 2. Aflønning Såfremt læretiden forlænges udover den fastlagte tidsramme, er det aftalt, at elevens løn forhøjes med kr. 278,00 pr. måned, medmindre forlængelsen beror på elevens egne forhold. Barsel, længerevarende sygdom samt arbejdsskadetilfælde betragtes ikke som beroende på elevens egne forhold. Stk. 3. Ved elevtidsforlængelse som følge af, at elevens skoleophold på arbejdsgiverens foranledning flyttes, betales fuld uddannet løn + evt. fagtillæg for den periode, elevtiden forlænges. 16. Aflønning ved forkortet læretid Aflønning ved forkortet læretid Forkortes læretiden ved meritoverførsel eller lignende, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at alene de højere satser er gældende. 17. Tillæg for forskudt arbejdstid Stk. 1. Forskudttidstillæg For arbejde på forskudt arbejdstid betales: 1. marts 2012 Hverdage kl kr. 7,63 Lørdage kl kr. 7,63 Søndage kl kr. 16,08

16 16 Afsnit 3 - Løn og tillæg 1. marts 2013 Hverdage kl kr. 7,74 Lørdage kl kr. 7,74 Søndage kl kr. 16,31 Stk. 2. Nattillæg For alt arbejde fra kl ydes et tillæg på 30 % af gældende minimalløn. Stk. 3. Betaling for jule- og nytårsaftensdag Elever betales juleaftensdag fra kl og nytårsaften fra kl med kr. 86,22 pr. time. 18. Søgnehelligdage Stk. 1. Søgnehelligdage Søgnehelligdage er: 1. juledag, 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag og 2. pinsedag, uanset om disse falder på en søndag. Stk. 2. Betaling for søgnehelligdage Elever der arbejder på ovenstående søgnehelligdage ydes 1 ½ fridag pr. Arbejdet søgnehelligdag med fuld personlig løn. Søgnehelligdagsfridage skal senest være afviklet inden 6 måneder efter optjeningen og bør gives samlet i forbindelse med anden samlet frihed i den pågældende periode. Elever, der forlader virksomheden, kan dog afvikle den opsamlede frihed inden fratrædelsen sker. Tilgodehavende fridage, der ikke afspadseres, betales med en personlig dagløn plus 50 % pr. opsparet fridag. 19. Værktøjstilskud Stk. 1. Værktøjstilskud Ved prøvetidens udløb udbetales til kokke-, smørrebrøds- og caterelever et beløb til værktøjskøb mod dokumenteret regning. Beløbet udgør kr ,00 og udbetales kun én gang i læretiden.

17 Afsnit 4 - Kost og logi 17 Afsnit 4 - Kost og logi 20. Kost på virksomheden Stk. 1. Betaling for kosten Eleverne skal betale kr. 12,00 pr. arbejdsdag for kosten, bestående af et måltid med te, kaffe, mælk eller sodavand. Eleverne skal have adgang til at indtage måltidet i et lyst, luftigt og rent lokale. Stk. 2. Tillæg uden modregning Elever, der skal betale for kosten, jf. stk. 1, betales et tillæg pr. præsteret arbejdstime på kr. 1,00. Tillægget kan ikke modregnes i den personlige løn. Stk. 3. Fri kost Såfremt virksomheden ikke forlanger betaling for kosten, skal værdien heraf beskattes i henhold til gældende skattelovgivning. Stk. 4. Ingen kost Såfremt arbejdsgiveren ikke kan tilbyde kost for maksimalt kr. 12,00, godtgøres eleverne den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af et måltid. Der beregnes feriepenge og sygeløn af kostens skattemæssige værdi, som ligeledes indgår ved beregning af fuld personlig løn under ferie og sygdom. Stk. 5. Logi Hvor eleven benytter logi, kan arbejdsgiveren forlange godtgørelse på højst kr. 270,38 pr. måned for enkeltværelse, inklusive lys, varme og sengelinned. Arbejdsgiveren kan ikke forlange, at eleven skal overtage logi. Aftale om logi skal i øvrigt være selvstændig og skriftlig, herunder også fastsættelse af med hvilket varsel logiet kan opsiges. Stk. 6. Kost under skoleophold Kost under skoleophold. Der henvises til 25, stk. 1.

18 18 Afsnit 5 - Arbejdstøj m.v. Afsnit 5 - Arbejdstøj m.v. 21. Uniform Stk. 1. Uniform Såfremt der af eleven kræves særlig uniform, udover hvad der er sædvanligt i erhvervet, afholder forretningen udgifter til køb eller leje og vask. Arbejdstøj/uniform skal betragtes som værnemidler. Stk. 2. Det første elevår Det første elevår betaler arbejdsgiveren anskaffelsen af uniformen til eleven. Eleven står selv for vask og vedligeholdelse. Stk. 3. Tjenerelever Efter første elevår anskaffer og vedligeholder tjenerelever selv sort eller blå uniform med slips eller sløjfe samt sorte sko. Ligeledes anskaffer og vedligeholder tjenereleverne selv hvid tropejakke (steward). Hvis der i en forretning anvendes hvid, fransk jakke, betaler arbejdsgiveren både anskaffelse og vask Anden påklædning Hvis der i en forretning anvendes anden påklædning, anskaffes den og fornys af arbejdsgiveren, mens den almindelige daglige renholdelse påhviler tjenereleven. Hvis en forretning ønsker at anskaffe en særlig outreret påklædning, skal dette forelægges organisationerne til godkendelse. Hvor påklædning anskaffes af forretningen, forbliver dette dennes ejendom. Stk. 4. Værnefodtøj Der henvises til gældende Arbejdsmiljølov. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse af værnefodtøj til elever i køkkenet. 22. Garderobeskabe og vaskeindretning Stk. 1. Garderobeskabe Arbejdsgiveren skal sørge for garderobeskabe til hver enkelt elev. Skabet skal kunne aflåses ved elevens egen foranstaltning (hængelås). Hvor dette på grund af pladsforholdene ikke kan lade sig gøre, påhviler det arbejdsgiveren at optage forhandling med forbundet. Eleven har pligt til at renholde egne skabe, og der er adgang for arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder til sammen med den pågældende at påse pligtens overholdelse.

19 Stk. 2. Vaskeindretning Eleven skal have adgang til vaskeindretning. Afsnit 5 - Arbejdstøj m.v. 19

20 20 Afsnit 6 - Sygdom, graviditet og barsel Afsnit 6 - Sygdom, graviditet og barsel 23. Sygdom Stk. 1. Sygdomscirkulære Der henvises til gældende lovgivning samt til det af organisationerne godkendte personalecirkulære vedrørende sygdom, bilag 1, afsnit 14. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusion fra kommunen ophører og det skyldes elevens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. Stk. 2. Fuld løn ved sygdom Eleven har i læretiden krav på fuld personlig løn, inklusive alle tillæg i henhold til vagtplanen, fra arbejdsgiveren under sygdom. Der ydes ved sygdom pr. fraværende dag en godtgørelse, svarende til den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af ét måltid. Receptionistelever Receptionistelever er desuden omfattet af Funktionærlovens bestemmelser. Stk. 3. Læge- og tandlægebesøg Elever gives betalt frihed til læge- og tandlægebesøg. Stk. 4. Barnets 1. sygedag Ved barnets 1. sygedag ydes der til elever frihed med fuld løn til pasning af elevens syge hjemmeboende barn under 14 år. Friheden ydes kun til den ene af barnets forældre og omfatter alene barnets første hele sygedag. Stk. 5. Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Til elever, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder ydes der frihed, når det er nødvendigt, at eleven indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Eleven skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes under dette fravær fuld løn, dog maksimalt kr. 120,00 pr. time. Såfremt eleven er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret.

21 Afsnit 6 - Sygdom, graviditet og barsel Graviditet og barsel Stk. 1. Ret til orlov med løn Graviditets- og barselsorlov Kvindelige elever, der har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt, har ret til graviditetsorlov med løn 4 uger før det forventede fødselstidspunkt, og ret til barselsorlov med løn indtil 14 uger efter fødslen. Fædreorlov Faderen har under samme betingelser ret til 2 ugers fædreorlov med løn, der afholdes i forbindelse med fødslen og senest indtil 14 uger efter fødslen. Adoption Til adoptanter betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Ved adoption skal anciennitetskravet være opfyldt ved modtagelse af barnet. Forældreorlov Virksomheden yder løn under forældreorloven i indtil 11 uger. Hver af forældrene har heraf ret til 4 ugers betaling. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. De 11 ugers betalt orlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales på virksomheden, skal denne betalte forældreorlov varsles af medarbejderen med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden. Stk. 2. Løn under orloven Lønnen svarer, medmindre andet er særskilt nævnt, til den løn, medarbejderen ville have oppebåret i perioden. Under de 11 ugers forældreorlov betales dog maksimalt 135 kr. pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis virksomheden ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

22 22 Afsnit 6 - Sygdom, graviditet og barsel Stk. 4. Barselsfond For medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver henvises i øvrigt til muligheden for lønrefusion fra DA s barselsfond. For øvrige virksomheder henvises til den statslige barselsfond, Stk. 3. Pension under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag pr. mdr. Arbejdstagerbidrag pr. mdr. Samlet bidrag pr. mdr. kr ,00 kr. 560,00 kr ,00

23 Afsnit 7 - Skoleophold 23 Afsnit 7 - Skoleophold 25. Skoleperioder Stk. 1. Inden skoleperioden: Arbejdsfri Søndag inden skoleperiodens start skal eleven have arbejdsfri til forberedelse af skoleophold / transport. Kostpenge Til elever der i skoleperioden bor på skolen, skal arbejdsgiveren udbetale et a conto beløb. Beløbet skal dække kost i weekender, hvor eleven spiser på skolen. Til skolen skal arbejdsgiveren betale for elevens kost på hverdage samt logi. Til elever der ikke bor på skolen, betales SKATs takst for et dagligt måltid (delvis kost) + et tillæg på kr. 6,31 x 5 dage x antal skoleuger. Pr. 1. marts 2013 er tillægget kr. 6,40. Eleven skal have feriepenge og pension af kosten. Disse lønandele skal stå på lønsedlen, og beskattes som al anden løn. Transportudgifter Til elever der ikke bor på skolen, men har mindst 10 km til skolen, udbetaler arbejdsgiveren et a conto beløb. Beløbet skal være så stort at eleven kan købe månedskort/10-turs kort til bus eller tog for hele skoleperioden. Benyttes andet transportmiddel udbetales kr. 0,67 pr. km. Til elever der i skoleperioden bor på skolen udbetaler arbejdsgiver et a conto beløb til dækning af transportudgifter i forbindelse med hjemrejse i weekender og skoleferier. Stk. 2. Under skoleopholdet Eleven er afgivet til skolen Under henvisning til overenskomstens 5, stk. 1, må elever ikke hjemkaldes under skoleophold til arbejde i virksomheden. Hvis skolen er lukket på hverdage omkring jul, påske eller pinse, skal eleven møde på virksomheden, hvis der er åbent. Eleven har kun mødepligt hvis skoleperioden forlænges med lukkedagene. Samlet set må arbejdstid på virksomheden samt skoletid ikke være længere end normal arbejdstid (37 timer pr. uge) Løn i skoleperioder Arbejdsgiver betaler fuld sædvanlig løn i skoleperioder, og dækker samtlige undervisningsudgifter.

24 24 Afsnit 7 - Skoleophold Lærebøger Skolen udleverer lærebøger, som arbejdsgiveren betaler. Lærebøgerne er elevens ejendom efter afsluttet uddannelse. Stk. 3. Efter skoleperioden Dokumentation Eleven skal dokumentere transportudgifter, og tilbagebetale evt. for meget udbetalt a conto. Elever der har boet på skolen Efter skoleperiodens afslutning skal eleven dokumentere overfor arbejdsgiveren, hvor meget kost der er betalt for under skoleperiodens weekends, og tilbagebetale evt. for meget udbetalt a conto. Elever der har boet på skolen, får betalt transportudgifter mellem skole og egen bopæl i forbindelse med weekend og ferie, hvis der er over 10 km mellem skole og bopæl.

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 45 33 29 70 00 def.dk DI nr. 794656 VERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere