1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING"

Transkript

1 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Punkt 3 på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet lukkes af hensyn til fortrolighed omkring dialog mellem direktion og bestyrelse vedr. forudsætninger og prioriteringer vedr. langsigtede finansielle prioriteringer. Dog vil ikke alle bilag til punktet være omfattet af fortrolighed, jf. vedtægtens 3, stk. 6. Bilag til pkt. 6 på dagsordenen offentliggøres ikke, da bilaget indeholder økonomiske oplysninger om privat 3. part, jf. vedtægtens 3, stk. 4. Det indstilles: - at bestyrelsen godkender dagsordenen Bilag: 1.1 Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt b. Godkendelse af referat og mini-evaluering af seminar Der er foretaget enkelte rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 12. september ift. det tidligere udsendte udkast. Ændringerne, undtaget sproglige rettelser o.lign, fremgår af det vedlagte referat (med track changes). Det indstilles: - at bestyrelsen underskriver referatet på mødet Bilag: 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

2 B Pkt. 1.a Bilag 1.1 Forslag til dagsorden B4 25. oktober a. b. Godkendelse af dagsorden og referater beslutning Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat og mini-evaluering af seminar Budgetopfølgning - beslutning Skitsebudget 2014 og finansielt perspektiv beslutning/drøftelse Skitsebudget 2014 Finansielt perspektiv Planlægning af besøg af forskningsordførere på bestyrelsens decembermøde drøftelse CBS Executive drøftelse Bestyrelsens selvevaluering drøftelse/beslutning a. b. c. d. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt Møde- og årsplan 2014 Ledelsesinformation, oktober 2013 Udviklingskontrakt, rapportering oktober 2013 Mundtlige orienteringer a. b. c. Studietidsreduktionsmodel Lukket punkt. 4. Forskningsredegørelse 2013 drøftelse Møde i CBS bestyrelsen 25. oktober 2013

3 Bilagsoversigt B Pkt. 1.a Bilag Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september September økonomiopfølgning Skitsebudget Fortroligt: Finansielt perspektiv 3.3 Konesekvenser af implementeringen af studietidsmodel 3.4 Brev af 14. oktober 2013 til Niels Agerhus 4.1 Research Report Ingen bilag 6.1 Fortroligt: CBS Executive Forretningsorden for bestyrelsen ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen 8.1 Bestyrelsens mødeplan Ledelsesinformation, oktober Foreløbig afrapportering på udviklingskontrakt for CBS for 2013 Møde i CBS bestyrelsen 25. oktober 2013

4 B Pkt. 1.b Bilag 1.3 Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn, Christian Refshauge, og Morten Thanning Vendelø. 23. september 2013 AJP Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. Gæster: Professor Mette Morsing, professor Stefano Ponte, professor Carsten Greve og professor Paul Du Gay. 1. Opsamling på bestyrelsesseminar Bestyrelsen afholdt sit årlige strategiseminar d. 11. og 12. september Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra strategiseminaret, men formandens opsummering og evt. andre væsentlige pointer refereres nedenfor. Oplæg ved BiS Platformene Sustainability og Public Private Partnerships Præsentationerne ved academic co-directors for BiS Platformene Sustainability (professor Mette Morsing og professor Stefano Ponte) og Public Private Partnerships (professor Carsten Greve og professor Paul Du Gay), gav grundlag for en spændende drøftelse om dette strategiske initiativ og virkemiddel. På baggrund af drøftelsen fandt bestyrelsen blandt andet, at virkemidlets netværksorienterede karakter var velegnet til at skabe aktiviteter, der gik på tværs af både discipliner, institutter og uddannelser, samt involverede eksterne parter og virksomheder. platformene med fordel kunne arbejde på at få skabt endnu bedre opmærksomhed om initiativernes aktiviteter og muligheder i omverdenen. at investeringen i dette virkemiddel var givet godt ud. CBS Strategi Business in Society næste trin og status på strategien Bestyrelsen tog direktionens status på strategien til efterretning og konstaterede, at Business in Society -strategiens overordnede linjer stadig havde en god resonans.

5 For så vidt angik strategiens næste trin og ambitionen om at skabe bedre sammenhæng mellem strategiske instrumenter advarede bestyrelsen mod at skabe for langvarige involverende processer, der i sidste ende ville skuffe involverede aktører og besværliggøre endelige valg og beslutninger. På den baggrund opfordrede bestyrelsen til få etableret et skarpere hierarki mellem de strategiske instrumenter. Med ovenstående in mente, samt direktionens forsikring om, at ambitionen var at skabe øget sammenhæng og procesforenkling i udarbejdelsen af strategiske instrumenter tilsluttede bestyrelsen sig direktionens overordnede procesplan. CBS forretningsområder og perspektiver for nye forretningsområder Bestyrelsen konstaterede, at CBS aktuelt i et status quo scenarie i de seneste år har bygget på har en grundlæggende robust forretningsmodel, der bl.a. har hviler hvilet på CBS evne til at skabe attraktive uddannelser med høj søgning på både bachelor- og kandidatniveau, hvilket har medført at adgangskravende til CBS uddannelser har kunnet øges på trods af stigende optag. Bestyrelsen konstaterede ligeledes, at uddannelserne på CBS, herunder i særlig grad bacheloruddannelserne, leverede det dækningsbidrag der muliggjorde CBS øvrige aktiviteter. Det er dette grundlag, der gør at bestyrelsen aktuelt kan fastholde den økonomiske strategi, der tilsiger at egenkapital skal investeres i øget forskningsdækning af uddannelserne. Derfor er robustheden i den aktuellede seneste års forretningsmodel i høj grad knyttet an til det aktuelle niveau for uddannelsestaxametrene, samt at stigende optag skal finansiere udvidelse af øvrige aktiviteter, fx udvidelse af forskningsbasen. De seneste års forretningsmodel er dog ikke bæredygtig på længere sigt, da CBS allerede nu har nået en kapacitetsgrænse (Campus- og undervisningsressourcer), der betyder at marginalomkostningerne ved øget optag er stærkt stigende. Bestyrelsen pointerede på den baggrund, at den nuværende forretningsmodel ikke kan finansiere Folketingets og CBS langsigtede ambitioner om øget forskningsbasering af uddannelserne, øget kvalitet i uddannelserne og forbedring af studie- og campusmiljøet uden at den generelle finansiering og særligt forskningsfinansieringen øges. CBS vil, hvis de nuværende investeringer fortsættes, nå et punkt, hvor der ikke længere er egenkapital til at finansiere ambitionerne. På denne bagrund drøftede bestyrelsen mulighederne for at udvide CBS forretningsområder. Bestyrelsen bad direktionen arbejde videre med nedenstående områder: Modeller og koncept for Forskningsbaserede serviceydelser (status på bestyrelsens decembermøde) Udvikle organisatorisk koncept for øget ICT i undervisningen og blended learning, herunder design ift. eventuel ny bygning (status på bestyrelsens decembermøde) CBS Efteruddannelse (status i løbet af foråret 2014) Uddannelser med mulighed for et bedre dækningsbidrag i form af kombination af teknik, naturvidenskab og business-uddannelser; hvis højere taxameter kan opnås (status i løbet af foråret 2014) 2

6 Eventuelle muligheder for at opdyrke Eksterne eksterne finansieringsmuligheder ift. at skabe forretningsmuligheder for kapacitetsopbygning i Afrika (status i løbet af foråret 2014dog ikke højt prioriteret) Bestyrelsens endelige vurdering vedr. etablering af evt. nye forretningsområder vil blandt andet bero på følgende kriterier: Området skal have tilpas volumen og bidrage til øget indtjening Etablering af nye områder må ikke resultere i at CBS ressourcer spredes tyndt Området skal have synergi med CBS kerneaktiviteter Området skal bygge på CBS styrker, identitet og profil Bestyrelsen pointerede, at uanset om der kan udvikles yderligere forretningsområder, er hovedopgaven stadig under alle omstændigheder, at skabe balance i CBS langsigtede finansiering. Uddannelsesredegørelse 2013 Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, idet den bad direktionen: Fortsætte arbejdet (herunder de interne turnusevalueringer) med at forberede CBS til national institutionsakkreditering Sikre at bestyrelsen fremadrettet får status på turnusevalueringer af enkelte uddannelser i de årlige uddannelsesredegørelser Arbejde videre med at etablere et kandidathus og på sigt også gerne et bachelorhus (når ressourcer og kapacitet tillader det). Det langsigtede mål er at bibeholde det attraktive campus-miljø omkring Solbjerg Plads. Undersøge mulighederne for, at kandidatstuderende der vender hjem fra udveksling fra 3. kandidatsemester hurtigere integreres i studierytmen og kommer i gang med specialet Undersøge hvorledes der kan skabes (gerne studenterdrevne) konkurrerende alternativer til manuduktionsfirmaer, der tilsyneladende udnytter studerendes eksamens- og præstationsangst/-iver via aggressiv markedsføring Fortsætte arbejdet med taskforce studieliv 2. Budgetopfølgning Q2 Universitetsdirektøren gennemgik hovedbevægelserne i Q2-rapporteringen i forhold til Q1. Hovedkonklusion var, at resultatprognosen ændres fra -50 mio. kr. til 45 mio. kr. De væsentligste bevægelser bag prognosen var: Nedjustering af taxametertilskud med 9 mio. kr. Opjustering af indtægter vedr. eksternt finansierede projekter med 5 mio. kr. Nedjustering af udgifter til VIP-løn med 2 mio. kr. grundet træghed i ansættelsesproces for allokerede rekrutteringer Nedjustering af udgifter til TAP-løn med 2 mio. kr. grundet vakancer og vanskeligheder ved at ansætte tilstrækkelig kvalitet i særlige specialistfunktioner Udgifter til bygningsdrift og vedligehold nedskrives med netto 8 mio. kr, primært pga. af tilpasning til lavere indtægtsprognose, og fordi flere udgifter end påregnet kan aktiveres 3

7 Udgifter til konsulentanvendelse opskrives med 8 mio. kr., primært pga. af øget behov for juridisk og byggeteknisk rådgivning. Dertil kommer en række mindre bevægelser på både indtægts- og udgiftsside. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og bad samtidig om at det nye bilag 1 vedr. ekstern finansiering bibeholdes i kommende budgetopfølgninger. 3. Finanslovsforslag 2014 og SU-forlig Universitetsdirektøren præsenterede hovedlinjerne i regeringens finanslovsforslag for 2014, der generelt set ikke indeholdt overraskelser, idet forslaget i høj grad svarer til CBS forudsætninger for De præcise konsekvenser indarbejdes i skitsebudgettet, der forelægges bestyrelsen i oktober. Hovedpunkterne i finanslovsforsalget er følgende: Det forhøjede taxameter på kr. for det laveste taxameter forlænges til og med 2016 Den forhøjede basisforskningsbevilling fastholdes i yderligere et år til 2016 Fordeling af den resterende forskningsreserve på 859 mio. kr. i 2014 udmøntes i forbindelse med finanslovsforhandlinger Produktivitetsbesparelsen på 2 pct. fortsætter, men tilbageføres til sektoren via øget færdiggørelsespulje I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovsforslaget offentliggjorde regeringen også model for udmøntningen af forårets SU-forlig, der forudsatte, at den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende i 2020 skal være reduceret med 4,3 måneder. Modellen indebærer, at universiteterne pålægges et individuelt reduktionsmål, og at det enkelte universitet belønnes eller straffes, såfremt universitetet møder eller ikke møder reduktionsmålet via færdiggørelsespuljen (færdiggørelsesbonus for bachelor og kandidat), der samtidig gradvis øges via de tilførte midler fra 2 pct. produktivitetsbesparelsen. For CBS medfører modellen: CBS skal reducere den gennemsnitlige studietid med 4,2 måneder frem til 2020 svarende til 0,7 måneder årligt fra 2015 og frem set i forhold til 2011 niveauet Modellen kan på sigt tilføre CBS øgede uddannelsesmidler, såfremt det lykkes at nedbringe den gennemsnitlige studietid Studietiden for CBS er i modellen fastsat til 6,1 år i 2011 (Uddannelsesministeriets nye beregningsmetode). Tidligere har Uddannelsesministeriet beregnet den til 5,7 år (Tilsynsrapport 2012). CBS egne opgørelser viser også 5,7 år. CBS har bedt ministeriet komme med en detaljeret forklaring for forskellen, idet vi ikke kan genkende dette billede og ministeriets initiale forklaringer ikke umiddelbart kan forklare forskellen. Bestyrelsen bakkede op om, at CBS skal have en fornuftig og grundig forklaring på hvordan studietidsoverskridelsen og studietidsreduktionsmålet udregnes ikke mindst af hensyn til modellens legitimitet, og at CBS kan arbejde meningsfuldt med reduktionen og sikre ordentlig opfølgning. 4

8 Bestyrelsen fandt desuden, at det var en interessant model med potentiel reel positiv betydning for CBS økonomi (dog materialiserer potentialet sig ført på længere sigt grundet gradvis indfasning af modellen), hvorfor den bad direktionen om at skabe fuld opmærksomhed om modellen i studienævn og på institutter. 4. Ledelsesinformation, dimittendledighed Bestyrelsen tog informationen til efterretning og tilkendegav samtidig, at CBS gerne så en model for beskæftigelsesbonus til de universiteter, der formåede at opretholde en relativ høj beskæftigelse for dimittender. 5. Referat bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 12. juni Meddelelser og orientering fra rektor, direktion og formand Rektor og øvrig direktion orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst. De studentervalgte medlemmer af bestyrelsen gav en status på projektet om et studenterhus, som bestyrelsen fortsat gav sin fulde opbakning til. Kommende møder: Fredag d. 25. oktober 2013 kl Mandag d. 16. december 2013 kl Torsdag d. 27. februar 2014 kl Fredag d. 11. april 2014 kl Onsdag d. 11. juni 2014 kl Onsdag d. 3. september 2014 kl Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til torsdag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014 Onsdag d. 10. december 2014 kl

9 2. BUDGETOPFØLGNING - BESLUTNING Direktionen præsenterer med henblik på bestyrelsens godkendelse budgetopfølgning baseret på regnskab for september Der er tale om en top-down budgetopfølgning, hvor lokale budgetansvarliges input ikke er inkorporeret. Resultatet af organisationens tredjekvartalsopfølgning vil først forelægge ultimo oktober. Hovedkonklusionen på udviklingen fra Q2 til denne opfølgning er, at forventningen til årets resultat fortsat er på -45 mio. kr. Dette dækker over en række bevægelser, hvor den mest markante er at taxametertilskud samlet set nedskrives med 6 mio. kr. Budgetopfølgningsnotatet indeholder derfor en nærmere redegørelse for taxametertilskuddet. Budgetopfølgningen fremlægges med henblik på at holde bestyrelsen orienteret om den økonomiske udvikling og godkende eventuelle væsentlige økonomiske tiltag. Det indstilles: - at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen Bilag: 2.1 September økonomiopfølgning 2013 Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

10 B Pkt. 2 Bilag 2.1 September økonomiopfølgning 2013 I dette notat redegøres for ændringer i forhold til 2. kvartalsopfølgning på baggrund af september måneds regnskab samt opdateret information omkring taxameterindtægter. Resultatet af organisationens tredjekvartalsopfølgning vil først forelægge ultimo oktober. 14. oktober 2013 Budgetafdelingen Ændringer i forhold til Q2 prognosen Hovedkonklusionen på udviklingen fra Q2 til denne opfølgning er, at forventningen til årets resultat fortsat er på -45 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor. Hovedbevægelserne i forhold til Q2 prognosen er som følger: Indtægter - Samlet set nedskrives taxametertilskud med 6 mio. kr. grundet lavere indtægter vedrørende færdiggørelsesbonus, efterindberetning og udlandsophold. Modsat trækker lidt højere STÅ produktion. Se detaljer vedrørende taxametertilskud på side 2. - Studerendes deltagerbetaling opskrives til 1 mio. kr. - Øvrige indtægter opskrives med 2 mio. kr. som følge af større STÅ produktion på E- Buss uddannelsen, der administreres af ITU, og derfor indgår som øvrig indtægt. Udgifter - VIP-løn nedjusteres med 4 mio. kr. grundet færre VIP ansættelser end forventet. - DVIP løn opskrives med 2 mio. kr. grundet øget brug af eksterne lektorer, bl.a. som følge af den langsommere VIP-rekruttering samt øget vejledning. - Prognosen for TAP løn opskrives marginalt med 1 mio. kr. - Driftsomkostninger nedskrives samlet set med 5 mio. kr.: Husleje og ejendomsskatter nedskrives med 3 mio. kr., primært som følge af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat i tidligere år, Konsulentanvendelse nedskrives med 3 mio. kr., dels grundet nedskallering af it-porteføljen, dels grundet aktivering af nogle konsulentudgifter ifm. ombygningen af Hamlet. Derudover er der meromkostninger til fakturabetalte undervisere, som opskrives med 4 mio. kr. grundet øget aktivitet på betalingsuddannelserne IT-udstyr og software nedskrives med 6 mio. kr., idet der som følge af faldet i indtægter er gennemført en reduktion af udgiftsniveauet. Endelig er der mindre bevægelser under bygningsdrift og vedligehold, kontorhold, bøger, tidsskrifter, trykning mv., samt øvrige udgifter, der samlet betyder en opskrivning på 3 mio. kr. - Kapitalomkostninger opskrives med 3 mio. kr. grundet lavere kapitalafkast end forventet ved Q2. Der er stadig usikkerhed forbundet med prognosen på både indtægtssiden og omkostningssiden. Den største usikkerhed vedrører campus- og It-projektporteføljen. Der

11 er tale om en for CBS meget stor portefølje med mange projekter af varierende størrelse og kompleksitet, hvor især it-projektet STADS og campusprojekterne Flintholm og Hamlet samt interne ombygninger er udfordrende. På indtægtssiden er den største usikkerhed, at indtægterne fra såvel eksternt finansierede projekter som øvrige indtægter primært falder mod slutningen af året. Tabel 1: Økonomiopfølgning fordelt på arter September Prognose mio. kr. løbende pl. Jan-sept 2013 Jan-sept 2012 Budget 2013 Q1 prognose Q2 prognose Aktuel prognose Afvigelse Regnskab Q2 vs. Aktuel 2012 Indtægter Taxametertilskud Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Lønomkostninger SLS - VIP Lønomkostninger SLS - DVIP Lønomkostninger SLS - TAP Lønomkostninger SLS - Øvrige Lønomkostninger i alt Driftsomkostninger Husleje og ejendomsskatter Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt Konferencer og tjenesterejser Konsulentanvendelse (inc advokat, revision og vikar) Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte IT-udstyr og software Kontorhold Bøger, tidsskrifter, trykning mv Øvrige Driftsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Af- og nedskrivninger på anlæg Renteindtægter Finansielle omkostninger Kapitalomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat Nb. afvigelse skyldes afrundinger Som det fremgår af tabel 1, har CBS et resultat til og med september på 132 mio. kr. ift. et forventet årsresultat på -45 mio. kr. Det skyldes to forhold: dels at CBS finanslovsbevilling er forudbetalt, dels at en række udgifter knyttet til især it- og campusprojekter først afholdes sidst på året. Således er prognosen for året også baseret på, at en række aktiviteter og tilhørende udgifter gennemføres senere på året. Detaljer om taxametertilskuddet Den samlede reduktion af taxametertilskuddet er på 6 mio. kr. Det skyldes følgende forhold: - Det samlede STÅ regnskab er ca. 30 STÅ højere end forventet. Imidlertid har der været mindre forskydninger i STÅ produktion mellem takst 1 og takst 2, hvorfor de ca. 30 ekstra STÅ kun resulterer i en merindtægt på knap 1 mio. kr. i forhold til Q2 prognosen. 2

12 - Færdiggørelsesbonus nedskrives med 3 mio. kr. Det er især på bacheloruddannelserne at niveauet for færdiggørelsesbonus er lavere end forventet ved Q2. - Elitetakst indtægter udgør 1 mio. kr. og var ikke indregnet ved Q2 prognosen, idet der har været usikkerhed om ordningen ville blive forlænget. Det ser nu ud til, at ordningen forlænges til medio Der har været færre studerende på udlandsophold end forventet i prognosen, så indtægter forbundet med udlandsstipendieordningen og udvekslingsstuderende nedskrives med knap 2 mio. kr. - Efterindberetning fra tidligere studieår nedjusteres ca. 3 mio. kr. grundet lavere efterindberetning end forventet. Efterindberetningen vedrører STÅ, der blev opgjort i 2012, men som ikke blev indberettet sidste år (f.eks. grundet klager). Nedenfor sammenstilles hhv. årsresultatet 2012 og 2013 samt Q2-prognosen og årsresultatet. Derefter uddybes de enkelte poster. I tabel 2 nedenfor ses aktivitet og indtægt for taxametertilskudsområdet for 2013 sammenlignet med Tabel 2 viser, at der samlet set har været en indtægtsfremgang på 9 mio. kr. fsva. indtægter, der direkte vedrører året (altså ex efterindberetning). Tabel 2: taxametertilskud 2012 og 2013 Taxameter element (mio. kr) 2012 regnskab 2013 forventet regnskab 2012 vs 2013 takst STÅ mio. kr. takst STÅ mio. kr. mio. kr. Taxameter (takst 1) , ,0 8,6 Taxameter (takst 2) , ,6 1,0 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 1) , ,2-2,5 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 2) , ,6-0,6 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 1) , ,5 0,1 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 2) , ,3-0,0 Elitetakst , ,2 0,1 Udvekslingsstuderende , ,0-0,2 Balanceprincip, korrektion fra UI -4,9-2,7 2,2 Udlandsstipendieordningen , ,7 0,1 Tomplads , ,8 0,5 HD studiet , ,8 0,6 Master uddannelse , ,3 0,5 Indkøbsbesparelse -1,0-1,0 I alt 591,1 600,3 9,2 Efterindberetning vedr. foregående år 7,9-0,3-8,2 I alt inklusiv efterindberetning 599,0 600,0 1,0 3

13 I tabel 3 sammenstilles det forventede resultat 2013 med prognosen for Tabel 3 viser en forskel mellem Q2-prognosen og den endelige opgørelse på knap 6 mio. kr. Tabel 3: Taxametertilskud 2013, resultat vs. prognose Taxameter element (mio. kr.) 2013 STÅ prognose (Q2) 2013 forventet regnskab takst STÅ mio. kr. takst STÅ mio. kr. mio. kr. Taxameter (takst 1) , ,0 2,8 Taxameter (takst 2) , ,6-2,1 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 1) , ,2-2,1 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 2) , ,6-0,5 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 1) , ,5-0,7 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 2) , ,3-0,0 Elitetakst ,2 1,2 Udvekslingsstuderende , ,0-0,6 Balanceprincip, korrektion fra UI 0-3, ,7 0,3 Udlandsstipendieordningen , ,7-1,4 Tomplads , ,8 0,5 HD studiet , ,8-0,0 Master uddannelse , ,3-0,2 Indkøbsbesparelse 0-1, ,0 - I alt 603,2 600,3-2,8 Efterindberetning vedr. foregående år 2,4-0,3-2,7 I alt inklusiv efterindberetning 605,6 600,0-5,6 Diff Forklaring til de forskellige typer taxameterindtægter De enkelte elementer i taxametertilskud er kort beskrevet nedenfor. Procentsatsen angiver den andel af det samlede taxametertilskud på 600 mio. kr., som CBS forventes at modtage i Uddannelsestaxameter heltidsuddannelse (84 pct.) Hver gang en studerende består en eksamen, udløser det et antal ECTS point. 60 erlagte ECTS point svarer til et studenterårsværk (STÅ), som udgør beregningsgrundlaget for taxameterindtægterne. Taksterne pr. STÅ varierer afhængig af, hvilken type uddannelse der er tale om. Der er tre satser. CBS uddannelser er overvejende placeret i laveste takstgruppe (takst 1, kr.), men følgende uddannelser giver pt. mellemtaksten (takst 2, kr.): BA i kommunikation, HA (IT) og Cand. Merc (IT). CBS udbyder pt. ikke uddannelser med den højeste sats, takst 3, der udløser kr. pr. STÅ. Færdiggørelsesbonus (11 pct.) Der er på Finansloven afsat en rammebevilling til færdiggørelsesbonus for at tilskynde hurtigere gennemførsel. Taksterne fastlægges i ministeriet, når samtlige universiteters præstationer er kendt sidst på året. Bachelorbonus gives, såfremt bachelorstuderende færdiggør uddannelsen indenfor 4 år efter studiestart. Kandidatbonus gives såfremt kandidatstuderende færdiggør uddannelsen indenfor 2 år og 3 måneder efter studiestart. Her er der tale om almindelig studietid, ikke normtid (som påvirkes af sommeroptag vs. vinteroptag). Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs. at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus, der som vejledende er opført på finansloven. Der er udarbejdet separat notat til bestyrelsen om ændringer i studietidsmodellen, som vil påvirke færdiggørelsesbonusordningen fra Elitetakst (0,2 pct.) Som en del af globaliseringsforliget blev visse uddannelser opgraderet, således at STÅ produktionen for disse uddannelser udløste ca kr. ekstra pr. STÅ. Ordningen er 4

14 forlænget til 2013 og delvis til 2014, hvilket der har været usikkerhed om ville ske. På CBS udløser OECON uddannelsen samt et par Cand. Merc. moduler det ekstra taxameter. Udvekslingsstuderende (2 pct.) Det samlede antal indgående og udgående udvekslingsstuderende, der har påbegyndt et udvekslingsophold af mindst tre måneders varighed udløser et taxameter, forudsat opholdet indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Der er altså tage om en opgørelse pr. hoved. Der gives kun betaling for et udlandsophold pr. uddannelse (bachelor- og kandidatuddannelse). For 2013 er taksten kr. pr studerende. Balanceprincippet (-0,5 pct.) Såfremt der ikke er balance mellem det uddannelsestaxameter, indgående (udenlandske) studerende udløser til CBS og den merit udgående (danske) studerende optjener i udlandet, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere uddannelsesbevillingen. En eventuel regulering sker på baggrund af en beregning af ubalancen i STÅ og ikke i antal hoveder. Balanceprincippet baserer sig altså et andet princip end selve betalingen for udvekslingsstuderende. Ubalancen beregnes for CBS efter taxameter-takst 1 for heltidsuddannelser. Der er således tale om en bøde, som CBS får, såfremt udgående (danske) studerende ikke optjener ligeså mange STÅ som indgående (udenlandske) studerende optjener på CBS. Udlandsstipendieordningen (0,3 pct.) Udlandsstipendieordningen er en statslig stipendieordning, hvor de studerende kan ansøge om at få deres taxameterpenge med til at betale for undervisningsafgiften i udlandet. Den benyttes primært til universiteter, hvor CBS ikke har en udvekslingsaftale. For studerende, der søger udlandsstipendium gennem CBS, tildeles CBS et administrationsbidrag efter en takst, som ligger meget nær ved udvekslingstaxametret. Taksten er også baseret på en takst pr. hoved. For 2013 er taksten kr. Uddannelsestaxameter deltidsuddannelse (Tomplads, HD og Masteruddannelsen) (4 pct.) CBS modtager et mindre taxametertilskud for deltidsuddannelser (HD og Master). Der er tale om samme opgørelsesmetode som heltidsuddannelserne, dvs. at 60 ECTS aflagt ved bestået eksamen udløser 1 STÅ. Masteruddannelserne takseres som for heltidsuddannelse efter tre satser opført på finansloven og aktivitetsreguleres på basis af betalings-stå. Betalings-STÅ vil sige, at kun studerende, der har betalt for uddannelsen ved indberetningstidspunktet, tæller med i opgørelsen af STÅ produktionen forudsat at de består deres eksamen. For 2013 er taksten for masteruddannelserne på kr., Tompladsstuderende, dvs. studerende som læser almindelige dagsuddannelsesfag, udløser kr. pr betalende STÅ og HD-studerende udløser kr. pr betalende STÅ. Taksterne er særskilt opført på Finansloven. Indkøbsbesparelse (-0,2 pct.) En central grønthøster fra ministeriets side. Efterindberetning (-0,1 pct.) Ved syge-/omprøver og klager indberettes STÅ-produktionen ikke for det indeværende studieår. Der er således altid en mindre andel STÅ, der vedrører foregående studieår, som efterindberettes. I 2013 er der efterindberettet negativt STÅ grundet studieaktiviteter vedrørende udenlandske studerende, der i 2012 ved en fejl udløste taxameter. 5

15 Bilag 1: Udvidet indtægtsoversigt Aktivitetsgrundlag Taxametersats (Finanslovens P/L) 2012 Resultat mio. kr budget mio. kr Q1 mio. kr Q2 mio. kr Q3 mio. kr ramme mio. kr ramme mio. kr R 2013BUD 2013Q1 2013Q2 2013Q P/L 2012 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 Taxametertilskud til uddannelse: 5% 599, Ordinær uddannelse Takst Efterindberetning Takst Efterindberetning 0 Elitetakst (taxametertillæg) 34, Færdiggørelsesbonus (2012-grundlag linie 94) Gl. ordning / indfasning af ny Bachelorbonus, takst , , Bachelorbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Efterindberetning, færdiggørelsesbonus Færdiggørelsespulje, kandidat 7 Udvekslingsstuderende , Ubalance mellem merit og udenlandske stud Udlandsstip.ordningen Åben udd. - UBST (Dag) Tompl., Fagspec. kurser m.v Åben udd. - UBST (EXE) Takst Takst Takst Åben udd. - UVM (DIP) HD (incl. Byg.takst) ED (incl. Byg.takst) Uspecificeret indkøbsbesparelse Basistilskud i alt Basistilskud til Forskning: Basisforskning Særlige forskn.bevillinger Basismidler (Globalisering) Post.doc-stillinger (Globalisering) Øget Ph.d.-optag (Globalisering) Udmøntning af Match-fonden 3 Præmieringsordning (Globalisering) 2 Uforbrugte særbevillinger Øvrige Basistilskud direkte til CBS: Kapitalformål (aftrappes) Øvrige formål Fripladser og stipendier Administrationsbesparelse Dispositionsbegrænsning grundet lavere lønudvikling -3-3 Ekstern finansierede projekter (uk95) STUDERENDES DELTAGERBETALING Deltagerafgift - USB Deltagerafgift - Dag Deltagerafgift - EXE Deltagerafgift - DIP ØVRIGE INDTÆGTER Øvrige driftsindtægter og tilskud Indtægt fra E-business Kommerciel virksomhed 2 Total

16 3. RAMMEBUDGET 2014 OG FINANSIELT PERSPEKTIV BESLUTNING/DRØFTELSE Punktet behandles for lukkede døre. a. Skitsebudget 2014 Direktionen fremlægger skitsebudget for 2014 med henblik på bestyrelsens godkendelse. På bagrund af det af bestyrelsen vedtagne skitsebudget vil der blive udarbejdet et detail-budget som fremlægges til bestyrelsens godkendelse i december. Det indstilles: - at bestyrelsen tiltræder skitsebudgettet som grundlag for udarbejdelsen af budget 2014 Bilag: 3.1 Skitsebudget 2014 b. Finansielt perspektiv c. Studietidsreduktionsmodel Direktionen har siden bestyrelsesseminaret fortsat undersøgelsen af baggrunden for CBS studietidsreduktionsmål, der er noget højere end forventet. Resultatet af undersøgelserne fremlægges i bilag 3.3. Bilag 3.4 er kopi af brev afsendt til direktøren for Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 14. oktober. Indholdet af brevet forventes drøftet i regi af Danske Universiteter inden bestyrelsesmødet. Det indstilles: - at bestyrelsen drøfter fremadrettede reaktioner som følge af resultatet af undersøgelsen Bilag: 3.3 Konesekvenser af implementeringen af studietidsmodel 3.4 Brev af 14. oktober 2013 til Niels Agerhus Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

17 B Pkt. 3.a Bilag 3.1 Skitsebudget 2014 Resume Formålet med skitsebudgettet er at give bestyrelsen grundlag for en drøftelse af de overordnede prioriteter for På baggrund heraf opstilles budget 2014 til bestyrelsens godkendelse på december-mødet. 16. oktober 2013 Budgetafdelingen Oplægget er baseret på organisationens indmelding ifm. anden kvartalsopfølgning 2013 samt økonomiopfølgningen efter september måned inkl. opgørelse af STÅ-produktionen 2013 samt regeringens forslag til finanslov for Der kan dog forventes justeringer af de samlede indtægtsrammer samt af forventningen til de konkrete udgiftsniveauer, når bottom-up-budget-processen for alle hovedområder er afsluttet, der har været dialog med HSU og Akademisk råd, og den endelige tredje kvartalsopfølgning for 2013 er udarbejdet. På næste side ses skitsebudgettet fordelt på arter, hvorefter fordeling på hovedområder gennemgås. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder dette skitsebudget som grundlag for udarbejdelsen af budget 2014.

18 Tabel 1: Skitsebudget fordelt på arter Skitsebudget 2014 Regnskab 2012 Budget 2013 Prognose 2013 Ramme 2014 Indtægter Taxametertilskud til uddannelse: Basistilskud til forskning mv Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Lønomkostninger - VIP Lønomkostninger - DVIP Lønomkostninger - TAP Lønomkostninger - Øvrige Lønomkostninger i alt Driftsomkostninger Husleje og ejendomsskatter Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt Konferencer og tjenesterejser Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte IT-udstyr og software Kontorhold Bøger, tidsskrifter, trykning mv Øvrige Driftsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Af- og nedskrivninger på bygninger Renteindtægter Prioritetsrenter og bidrag Kapitalomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat Egenkapital ex statsforskrivning Afvigelser skyldes afrundinger 2

19 Indtægtsbudget 2014 I tabel 2 ses en oversigt over CBS forventninger til indtægter i 2014 fordelt på hovedkategorier. Tabel 2: Indtægtsbudget 2014 Afvigelser skyldes afrundinger. Indtægter 2012 Det skal bemærkes, at indtægterne er baseret på forslaget til finanslov for Der kan således ske ændringer ifm. de forestående finanslovsforhandlinger. Taxametertilskud til uddannelser (ca. 49 pct. af indtægt) Indtægten udgøres af taxametertilskuddet pr. studenterårsværk (STÅ), der er et udtryk for, hvor mange studerende som består deres eksamener. Hovedparten af indtægten kommer fra den ordinære takst på ca kr. pr. STÅ (takst 1), men herudover gives taxameterbetaling efter elitetakst, færdiggørelsesbonus, bonus for udvekslingsstuderende samt studenterårsværk på betalingsuddannelserne. Prognosen for STÅ-produktionen i 2014 er baseret på den nuværende studenterbestands handlingsmønstre til og med 2012 samt optaget i Således er skønnet i sagens natur usikkert, og der må forventes korrektioner af prognosen i løbet af året pba. de studerendes faktiske ageren. Det skal i den forbindelse nævnes, at et fald på et procentpoint i STÅ-produktionen betyder, at indtægten fra basistaksten falder med ca. 5 mio. kr. Hertil kommer så ændringer i færdiggørelsesbonus, bonus for udvekslingsstuderende, aktivitetsomfang på HD mv. Basistilskud til forskning og andre tilskud (ca. 26 pct. af indtægt) Udgøres primært af et basisforskningstilskud, hvis niveau overvejende er historisk fastsat om end en marginal del af tilskuddet kan påvirkes af CBS faktiske performance og reguleres for løbende besparelser. Hertil kommer en række puljer til f.eks. incitamentstilskud (øget ph.d-optag, præmieringsordning). Basistilskuddet til forskning fremgår af forslaget til finansloven og ændrer sig typisk ikke meget ifm. den faktiske finanslovsforhandling. Således vurderes indtægten at være rimelig sikker. Studerendes deltagerbetaling (ca. 13 pct.) Budget 2013 Prognose 2013 (Sept) Ramme 2014 Indtægter Taxametertilskud til uddannelser Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgør skønnet for deltagerbetalingen for HD- og Master/MBA-programmerne samt en lille indtægt fra betalende studerende på daguddannelsen. Skønnet er i sagens natur 3

20 usikkert, idet det er afhængigt af antallet af betalende studerende. I 2013 bortfaldt det statslige tilskud til Master in Public Governance fra efterårssemestret, men det har ikke påvirket tilmeldingerne. For 2014 forventes således samme niveau som i Eksternt finansierede projekter (ca. 8 pct. af indtægt) Indtægter fra forskningsprojekter finansieret via de statslige forskningsråd, EU, private kilder mv. Finansiering fra forskningsprojekter indtægtsføres efterhånden, som udgifterne afholdes i projektet. Således vil indtægter næsten altid være lig med udgifter, idet overskud typisk betales tilbage. Hvis et projekt går i underskud, dækkes dette af CBS. Således er indtægtsprognosen ikke et udtryk for, hvor mange nye projekter CBS forventer at få i det kommende år, men hvor stor aktivitet CBS forventer at have på igangværende og nye projekter i CBS har et mål i udviklingskontrakten om at vækste med 10 pct. pr. år i indtægter fra eksternt finansierede projekter ift Prognosen for 2014 viser, at CBS formentlig ikke kan nå det mål i Øvrige indtægter (ca 4 pct.) Udgøres af indtægter fra supplerende mindre virksomhed, f.eks. konferencegebyrer, CBS' Corporate Partners, ph.d.-gebyr, biblioteksgebyrer samt kommercielle indtægter (fra indtægtsdækket virksomhed). Der budgetteres med et lidt lavere niveau i forhold til 2013, idet indtægten vedr. E-Buss uddannelsen gradvist flyttes til STÅ indtægterne, fordi uddannelsen er overflyttet fra ITU til CBS. Generelt er der dog tale om enkeltstående indtægter, som er vanskelige at prognosticere det præcise niveau for. Udgiftsbudget 2014 Udgiftsbudgettet for 2014 er baseret på hovedområdernes prognosticerede forbrug for 2013 ved Q2 samt konkrete prioriteringsforslag for Idet 2014 budgettet er stramt, tager forslagene primært karakter af udgiftsreduktioner. Dermed opnås et baselinebudget fordelt på hovedområder, som viser resultatet, hvis prognosen for 2013 er korrekt på udgiftssiden, og der ikke tages nye initiativer ud over det indeholdte i skitsebudgettet. På den baggrund kan bestyrelsen drøfte nye eller ændrede prioriteringer ift. direktionens oplæg. I tabel 3 nedenfor ses resultatet pr. hovedområde for 2012, budgettet for 2013, det prognosticerede forbrug 2013 ved Q2 samt forslag til indledende hovedområdebudget De enkelte poster uddybes efterfølgende. Hovedkonklusionen er, at CBS må forvente at få et underskud på anslået 25 mio. kr. 4

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten

Læs mere

2. kvartalsopfølgning 2012

2. kvartalsopfølgning 2012 BS- Møde pkt. 2.a Bilag 2.1 2. kvartalsopfølgning I dette notat redegøres for anden kvartalsopfølgning. Det skal bemærkes, at forbruget er angivet til og med august, således at rapporten giver det mest

Læs mere

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, Jakob

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Finansielt outlook 2015+

Finansielt outlook 2015+ B5-2013 Pkt. 2.a Bilag 2.1 Bestyrelsesmødet 16. december 2013 Finansielt outlook 2015+ 16. december 2013 Side 1 En dansk business school iblandt den internationale elite af business schools CBS ambition

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Punkt 7.f (mundtlige orienteringer) på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet

Læs mere

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet Årsresultat Resumé I dette notat redegøres for årsresultatet, der viser et resultat på 37 mio. kr. mod et primobudget på 35 mio. kr. og et forventet resultatet ved Q3 på 44 mio. kr. Der er således kun

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 3. SEPTEMBER 2014

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 3. SEPTEMBER 2014 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 3. SEPTEMBER 2014 Tilstede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2016

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2016 Bestyrelsen 1 REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2016 Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Kristian Gjede, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Kristian

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 31. OKTOBER 2014

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 31. OKTOBER 2014 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 31. OKTOBER 2014 Tilstede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2015

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2015 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2015 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

2. Referat af tidligere møder Bestyrelsen underskrev referatet fra det ordinære møde d. 3. december 2009, samt strategiseminaret d. 4. februar 2010.

2. Referat af tidligere møder Bestyrelsen underskrev referatet fra det ordinære møde d. 3. december 2009, samt strategiseminaret d. 4. februar 2010. Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat bestyrelsesmøde d. 15. marts 2010 Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete

Læs mere

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring C B S Leveranceplan optimering økonomistyring 1 Direktionen/bestyrelsen -> Træffer endelig beslutning om fordeling af alle midler på CBS pba. nedenstående principper. -> Uddeler puljer til strategiske

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2015

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2015 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2015 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Karsten Dybvad, Eva Berneke, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser April 2017 Hovedkonklusioner Finansieringen af lang videregående uddannelse er systematisk underprioriteret. En af konsekvenserne har været, at

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2009-021-0018 9. september 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL

RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I DSF'S KVALITETSUDSPIL KAPITEL 1 FULDTIDSSTUDIER Danske studerende modtager i gennemsnit 12-13 timers undervisning om ugen. 30 40 % af de studerende på humanistiske

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013 Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital Juni 2013 BERETNING OM UNIVERSITETERNES STIGENDE EGENKAPITAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen. Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. april 2012 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017 Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere