1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING"

Transkript

1 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Punkt 3 på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet lukkes af hensyn til fortrolighed omkring dialog mellem direktion og bestyrelse vedr. forudsætninger og prioriteringer vedr. langsigtede finansielle prioriteringer. Dog vil ikke alle bilag til punktet være omfattet af fortrolighed, jf. vedtægtens 3, stk. 6. Bilag til pkt. 6 på dagsordenen offentliggøres ikke, da bilaget indeholder økonomiske oplysninger om privat 3. part, jf. vedtægtens 3, stk. 4. Det indstilles: - at bestyrelsen godkender dagsordenen Bilag: 1.1 Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt b. Godkendelse af referat og mini-evaluering af seminar Der er foretaget enkelte rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 12. september ift. det tidligere udsendte udkast. Ændringerne, undtaget sproglige rettelser o.lign, fremgår af det vedlagte referat (med track changes). Det indstilles: - at bestyrelsen underskriver referatet på mødet Bilag: 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

2 B Pkt. 1.a Bilag 1.1 Forslag til dagsorden B4 25. oktober a. b. Godkendelse af dagsorden og referater beslutning Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat og mini-evaluering af seminar Budgetopfølgning - beslutning Skitsebudget 2014 og finansielt perspektiv beslutning/drøftelse Skitsebudget 2014 Finansielt perspektiv Planlægning af besøg af forskningsordførere på bestyrelsens decembermøde drøftelse CBS Executive drøftelse Bestyrelsens selvevaluering drøftelse/beslutning a. b. c. d. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt Møde- og årsplan 2014 Ledelsesinformation, oktober 2013 Udviklingskontrakt, rapportering oktober 2013 Mundtlige orienteringer a. b. c. Studietidsreduktionsmodel Lukket punkt. 4. Forskningsredegørelse 2013 drøftelse Møde i CBS bestyrelsen 25. oktober 2013

3 Bilagsoversigt B Pkt. 1.a Bilag Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september September økonomiopfølgning Skitsebudget Fortroligt: Finansielt perspektiv 3.3 Konesekvenser af implementeringen af studietidsmodel 3.4 Brev af 14. oktober 2013 til Niels Agerhus 4.1 Research Report Ingen bilag 6.1 Fortroligt: CBS Executive Forretningsorden for bestyrelsen ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen 8.1 Bestyrelsens mødeplan Ledelsesinformation, oktober Foreløbig afrapportering på udviklingskontrakt for CBS for 2013 Møde i CBS bestyrelsen 25. oktober 2013

4 B Pkt. 1.b Bilag 1.3 Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn, Christian Refshauge, og Morten Thanning Vendelø. 23. september 2013 AJP Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. Gæster: Professor Mette Morsing, professor Stefano Ponte, professor Carsten Greve og professor Paul Du Gay. 1. Opsamling på bestyrelsesseminar Bestyrelsen afholdt sit årlige strategiseminar d. 11. og 12. september Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra strategiseminaret, men formandens opsummering og evt. andre væsentlige pointer refereres nedenfor. Oplæg ved BiS Platformene Sustainability og Public Private Partnerships Præsentationerne ved academic co-directors for BiS Platformene Sustainability (professor Mette Morsing og professor Stefano Ponte) og Public Private Partnerships (professor Carsten Greve og professor Paul Du Gay), gav grundlag for en spændende drøftelse om dette strategiske initiativ og virkemiddel. På baggrund af drøftelsen fandt bestyrelsen blandt andet, at virkemidlets netværksorienterede karakter var velegnet til at skabe aktiviteter, der gik på tværs af både discipliner, institutter og uddannelser, samt involverede eksterne parter og virksomheder. platformene med fordel kunne arbejde på at få skabt endnu bedre opmærksomhed om initiativernes aktiviteter og muligheder i omverdenen. at investeringen i dette virkemiddel var givet godt ud. CBS Strategi Business in Society næste trin og status på strategien Bestyrelsen tog direktionens status på strategien til efterretning og konstaterede, at Business in Society -strategiens overordnede linjer stadig havde en god resonans.

5 For så vidt angik strategiens næste trin og ambitionen om at skabe bedre sammenhæng mellem strategiske instrumenter advarede bestyrelsen mod at skabe for langvarige involverende processer, der i sidste ende ville skuffe involverede aktører og besværliggøre endelige valg og beslutninger. På den baggrund opfordrede bestyrelsen til få etableret et skarpere hierarki mellem de strategiske instrumenter. Med ovenstående in mente, samt direktionens forsikring om, at ambitionen var at skabe øget sammenhæng og procesforenkling i udarbejdelsen af strategiske instrumenter tilsluttede bestyrelsen sig direktionens overordnede procesplan. CBS forretningsområder og perspektiver for nye forretningsområder Bestyrelsen konstaterede, at CBS aktuelt i et status quo scenarie i de seneste år har bygget på har en grundlæggende robust forretningsmodel, der bl.a. har hviler hvilet på CBS evne til at skabe attraktive uddannelser med høj søgning på både bachelor- og kandidatniveau, hvilket har medført at adgangskravende til CBS uddannelser har kunnet øges på trods af stigende optag. Bestyrelsen konstaterede ligeledes, at uddannelserne på CBS, herunder i særlig grad bacheloruddannelserne, leverede det dækningsbidrag der muliggjorde CBS øvrige aktiviteter. Det er dette grundlag, der gør at bestyrelsen aktuelt kan fastholde den økonomiske strategi, der tilsiger at egenkapital skal investeres i øget forskningsdækning af uddannelserne. Derfor er robustheden i den aktuellede seneste års forretningsmodel i høj grad knyttet an til det aktuelle niveau for uddannelsestaxametrene, samt at stigende optag skal finansiere udvidelse af øvrige aktiviteter, fx udvidelse af forskningsbasen. De seneste års forretningsmodel er dog ikke bæredygtig på længere sigt, da CBS allerede nu har nået en kapacitetsgrænse (Campus- og undervisningsressourcer), der betyder at marginalomkostningerne ved øget optag er stærkt stigende. Bestyrelsen pointerede på den baggrund, at den nuværende forretningsmodel ikke kan finansiere Folketingets og CBS langsigtede ambitioner om øget forskningsbasering af uddannelserne, øget kvalitet i uddannelserne og forbedring af studie- og campusmiljøet uden at den generelle finansiering og særligt forskningsfinansieringen øges. CBS vil, hvis de nuværende investeringer fortsættes, nå et punkt, hvor der ikke længere er egenkapital til at finansiere ambitionerne. På denne bagrund drøftede bestyrelsen mulighederne for at udvide CBS forretningsområder. Bestyrelsen bad direktionen arbejde videre med nedenstående områder: Modeller og koncept for Forskningsbaserede serviceydelser (status på bestyrelsens decembermøde) Udvikle organisatorisk koncept for øget ICT i undervisningen og blended learning, herunder design ift. eventuel ny bygning (status på bestyrelsens decembermøde) CBS Efteruddannelse (status i løbet af foråret 2014) Uddannelser med mulighed for et bedre dækningsbidrag i form af kombination af teknik, naturvidenskab og business-uddannelser; hvis højere taxameter kan opnås (status i løbet af foråret 2014) 2

6 Eventuelle muligheder for at opdyrke Eksterne eksterne finansieringsmuligheder ift. at skabe forretningsmuligheder for kapacitetsopbygning i Afrika (status i løbet af foråret 2014dog ikke højt prioriteret) Bestyrelsens endelige vurdering vedr. etablering af evt. nye forretningsområder vil blandt andet bero på følgende kriterier: Området skal have tilpas volumen og bidrage til øget indtjening Etablering af nye områder må ikke resultere i at CBS ressourcer spredes tyndt Området skal have synergi med CBS kerneaktiviteter Området skal bygge på CBS styrker, identitet og profil Bestyrelsen pointerede, at uanset om der kan udvikles yderligere forretningsområder, er hovedopgaven stadig under alle omstændigheder, at skabe balance i CBS langsigtede finansiering. Uddannelsesredegørelse 2013 Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, idet den bad direktionen: Fortsætte arbejdet (herunder de interne turnusevalueringer) med at forberede CBS til national institutionsakkreditering Sikre at bestyrelsen fremadrettet får status på turnusevalueringer af enkelte uddannelser i de årlige uddannelsesredegørelser Arbejde videre med at etablere et kandidathus og på sigt også gerne et bachelorhus (når ressourcer og kapacitet tillader det). Det langsigtede mål er at bibeholde det attraktive campus-miljø omkring Solbjerg Plads. Undersøge mulighederne for, at kandidatstuderende der vender hjem fra udveksling fra 3. kandidatsemester hurtigere integreres i studierytmen og kommer i gang med specialet Undersøge hvorledes der kan skabes (gerne studenterdrevne) konkurrerende alternativer til manuduktionsfirmaer, der tilsyneladende udnytter studerendes eksamens- og præstationsangst/-iver via aggressiv markedsføring Fortsætte arbejdet med taskforce studieliv 2. Budgetopfølgning Q2 Universitetsdirektøren gennemgik hovedbevægelserne i Q2-rapporteringen i forhold til Q1. Hovedkonklusion var, at resultatprognosen ændres fra -50 mio. kr. til 45 mio. kr. De væsentligste bevægelser bag prognosen var: Nedjustering af taxametertilskud med 9 mio. kr. Opjustering af indtægter vedr. eksternt finansierede projekter med 5 mio. kr. Nedjustering af udgifter til VIP-løn med 2 mio. kr. grundet træghed i ansættelsesproces for allokerede rekrutteringer Nedjustering af udgifter til TAP-løn med 2 mio. kr. grundet vakancer og vanskeligheder ved at ansætte tilstrækkelig kvalitet i særlige specialistfunktioner Udgifter til bygningsdrift og vedligehold nedskrives med netto 8 mio. kr, primært pga. af tilpasning til lavere indtægtsprognose, og fordi flere udgifter end påregnet kan aktiveres 3

7 Udgifter til konsulentanvendelse opskrives med 8 mio. kr., primært pga. af øget behov for juridisk og byggeteknisk rådgivning. Dertil kommer en række mindre bevægelser på både indtægts- og udgiftsside. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og bad samtidig om at det nye bilag 1 vedr. ekstern finansiering bibeholdes i kommende budgetopfølgninger. 3. Finanslovsforslag 2014 og SU-forlig Universitetsdirektøren præsenterede hovedlinjerne i regeringens finanslovsforslag for 2014, der generelt set ikke indeholdt overraskelser, idet forslaget i høj grad svarer til CBS forudsætninger for De præcise konsekvenser indarbejdes i skitsebudgettet, der forelægges bestyrelsen i oktober. Hovedpunkterne i finanslovsforsalget er følgende: Det forhøjede taxameter på kr. for det laveste taxameter forlænges til og med 2016 Den forhøjede basisforskningsbevilling fastholdes i yderligere et år til 2016 Fordeling af den resterende forskningsreserve på 859 mio. kr. i 2014 udmøntes i forbindelse med finanslovsforhandlinger Produktivitetsbesparelsen på 2 pct. fortsætter, men tilbageføres til sektoren via øget færdiggørelsespulje I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovsforslaget offentliggjorde regeringen også model for udmøntningen af forårets SU-forlig, der forudsatte, at den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende i 2020 skal være reduceret med 4,3 måneder. Modellen indebærer, at universiteterne pålægges et individuelt reduktionsmål, og at det enkelte universitet belønnes eller straffes, såfremt universitetet møder eller ikke møder reduktionsmålet via færdiggørelsespuljen (færdiggørelsesbonus for bachelor og kandidat), der samtidig gradvis øges via de tilførte midler fra 2 pct. produktivitetsbesparelsen. For CBS medfører modellen: CBS skal reducere den gennemsnitlige studietid med 4,2 måneder frem til 2020 svarende til 0,7 måneder årligt fra 2015 og frem set i forhold til 2011 niveauet Modellen kan på sigt tilføre CBS øgede uddannelsesmidler, såfremt det lykkes at nedbringe den gennemsnitlige studietid Studietiden for CBS er i modellen fastsat til 6,1 år i 2011 (Uddannelsesministeriets nye beregningsmetode). Tidligere har Uddannelsesministeriet beregnet den til 5,7 år (Tilsynsrapport 2012). CBS egne opgørelser viser også 5,7 år. CBS har bedt ministeriet komme med en detaljeret forklaring for forskellen, idet vi ikke kan genkende dette billede og ministeriets initiale forklaringer ikke umiddelbart kan forklare forskellen. Bestyrelsen bakkede op om, at CBS skal have en fornuftig og grundig forklaring på hvordan studietidsoverskridelsen og studietidsreduktionsmålet udregnes ikke mindst af hensyn til modellens legitimitet, og at CBS kan arbejde meningsfuldt med reduktionen og sikre ordentlig opfølgning. 4

8 Bestyrelsen fandt desuden, at det var en interessant model med potentiel reel positiv betydning for CBS økonomi (dog materialiserer potentialet sig ført på længere sigt grundet gradvis indfasning af modellen), hvorfor den bad direktionen om at skabe fuld opmærksomhed om modellen i studienævn og på institutter. 4. Ledelsesinformation, dimittendledighed Bestyrelsen tog informationen til efterretning og tilkendegav samtidig, at CBS gerne så en model for beskæftigelsesbonus til de universiteter, der formåede at opretholde en relativ høj beskæftigelse for dimittender. 5. Referat bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 12. juni Meddelelser og orientering fra rektor, direktion og formand Rektor og øvrig direktion orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst. De studentervalgte medlemmer af bestyrelsen gav en status på projektet om et studenterhus, som bestyrelsen fortsat gav sin fulde opbakning til. Kommende møder: Fredag d. 25. oktober 2013 kl Mandag d. 16. december 2013 kl Torsdag d. 27. februar 2014 kl Fredag d. 11. april 2014 kl Onsdag d. 11. juni 2014 kl Onsdag d. 3. september 2014 kl Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til torsdag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014 Onsdag d. 10. december 2014 kl

9 2. BUDGETOPFØLGNING - BESLUTNING Direktionen præsenterer med henblik på bestyrelsens godkendelse budgetopfølgning baseret på regnskab for september Der er tale om en top-down budgetopfølgning, hvor lokale budgetansvarliges input ikke er inkorporeret. Resultatet af organisationens tredjekvartalsopfølgning vil først forelægge ultimo oktober. Hovedkonklusionen på udviklingen fra Q2 til denne opfølgning er, at forventningen til årets resultat fortsat er på -45 mio. kr. Dette dækker over en række bevægelser, hvor den mest markante er at taxametertilskud samlet set nedskrives med 6 mio. kr. Budgetopfølgningsnotatet indeholder derfor en nærmere redegørelse for taxametertilskuddet. Budgetopfølgningen fremlægges med henblik på at holde bestyrelsen orienteret om den økonomiske udvikling og godkende eventuelle væsentlige økonomiske tiltag. Det indstilles: - at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen Bilag: 2.1 September økonomiopfølgning 2013 Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

10 B Pkt. 2 Bilag 2.1 September økonomiopfølgning 2013 I dette notat redegøres for ændringer i forhold til 2. kvartalsopfølgning på baggrund af september måneds regnskab samt opdateret information omkring taxameterindtægter. Resultatet af organisationens tredjekvartalsopfølgning vil først forelægge ultimo oktober. 14. oktober 2013 Budgetafdelingen Ændringer i forhold til Q2 prognosen Hovedkonklusionen på udviklingen fra Q2 til denne opfølgning er, at forventningen til årets resultat fortsat er på -45 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor. Hovedbevægelserne i forhold til Q2 prognosen er som følger: Indtægter - Samlet set nedskrives taxametertilskud med 6 mio. kr. grundet lavere indtægter vedrørende færdiggørelsesbonus, efterindberetning og udlandsophold. Modsat trækker lidt højere STÅ produktion. Se detaljer vedrørende taxametertilskud på side 2. - Studerendes deltagerbetaling opskrives til 1 mio. kr. - Øvrige indtægter opskrives med 2 mio. kr. som følge af større STÅ produktion på E- Buss uddannelsen, der administreres af ITU, og derfor indgår som øvrig indtægt. Udgifter - VIP-løn nedjusteres med 4 mio. kr. grundet færre VIP ansættelser end forventet. - DVIP løn opskrives med 2 mio. kr. grundet øget brug af eksterne lektorer, bl.a. som følge af den langsommere VIP-rekruttering samt øget vejledning. - Prognosen for TAP løn opskrives marginalt med 1 mio. kr. - Driftsomkostninger nedskrives samlet set med 5 mio. kr.: Husleje og ejendomsskatter nedskrives med 3 mio. kr., primært som følge af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat i tidligere år, Konsulentanvendelse nedskrives med 3 mio. kr., dels grundet nedskallering af it-porteføljen, dels grundet aktivering af nogle konsulentudgifter ifm. ombygningen af Hamlet. Derudover er der meromkostninger til fakturabetalte undervisere, som opskrives med 4 mio. kr. grundet øget aktivitet på betalingsuddannelserne IT-udstyr og software nedskrives med 6 mio. kr., idet der som følge af faldet i indtægter er gennemført en reduktion af udgiftsniveauet. Endelig er der mindre bevægelser under bygningsdrift og vedligehold, kontorhold, bøger, tidsskrifter, trykning mv., samt øvrige udgifter, der samlet betyder en opskrivning på 3 mio. kr. - Kapitalomkostninger opskrives med 3 mio. kr. grundet lavere kapitalafkast end forventet ved Q2. Der er stadig usikkerhed forbundet med prognosen på både indtægtssiden og omkostningssiden. Den største usikkerhed vedrører campus- og It-projektporteføljen. Der

11 er tale om en for CBS meget stor portefølje med mange projekter af varierende størrelse og kompleksitet, hvor især it-projektet STADS og campusprojekterne Flintholm og Hamlet samt interne ombygninger er udfordrende. På indtægtssiden er den største usikkerhed, at indtægterne fra såvel eksternt finansierede projekter som øvrige indtægter primært falder mod slutningen af året. Tabel 1: Økonomiopfølgning fordelt på arter September Prognose mio. kr. løbende pl. Jan-sept 2013 Jan-sept 2012 Budget 2013 Q1 prognose Q2 prognose Aktuel prognose Afvigelse Regnskab Q2 vs. Aktuel 2012 Indtægter Taxametertilskud Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Lønomkostninger SLS - VIP Lønomkostninger SLS - DVIP Lønomkostninger SLS - TAP Lønomkostninger SLS - Øvrige Lønomkostninger i alt Driftsomkostninger Husleje og ejendomsskatter Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt Konferencer og tjenesterejser Konsulentanvendelse (inc advokat, revision og vikar) Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte IT-udstyr og software Kontorhold Bøger, tidsskrifter, trykning mv Øvrige Driftsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Af- og nedskrivninger på anlæg Renteindtægter Finansielle omkostninger Kapitalomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat Nb. afvigelse skyldes afrundinger Som det fremgår af tabel 1, har CBS et resultat til og med september på 132 mio. kr. ift. et forventet årsresultat på -45 mio. kr. Det skyldes to forhold: dels at CBS finanslovsbevilling er forudbetalt, dels at en række udgifter knyttet til især it- og campusprojekter først afholdes sidst på året. Således er prognosen for året også baseret på, at en række aktiviteter og tilhørende udgifter gennemføres senere på året. Detaljer om taxametertilskuddet Den samlede reduktion af taxametertilskuddet er på 6 mio. kr. Det skyldes følgende forhold: - Det samlede STÅ regnskab er ca. 30 STÅ højere end forventet. Imidlertid har der været mindre forskydninger i STÅ produktion mellem takst 1 og takst 2, hvorfor de ca. 30 ekstra STÅ kun resulterer i en merindtægt på knap 1 mio. kr. i forhold til Q2 prognosen. 2

12 - Færdiggørelsesbonus nedskrives med 3 mio. kr. Det er især på bacheloruddannelserne at niveauet for færdiggørelsesbonus er lavere end forventet ved Q2. - Elitetakst indtægter udgør 1 mio. kr. og var ikke indregnet ved Q2 prognosen, idet der har været usikkerhed om ordningen ville blive forlænget. Det ser nu ud til, at ordningen forlænges til medio Der har været færre studerende på udlandsophold end forventet i prognosen, så indtægter forbundet med udlandsstipendieordningen og udvekslingsstuderende nedskrives med knap 2 mio. kr. - Efterindberetning fra tidligere studieår nedjusteres ca. 3 mio. kr. grundet lavere efterindberetning end forventet. Efterindberetningen vedrører STÅ, der blev opgjort i 2012, men som ikke blev indberettet sidste år (f.eks. grundet klager). Nedenfor sammenstilles hhv. årsresultatet 2012 og 2013 samt Q2-prognosen og årsresultatet. Derefter uddybes de enkelte poster. I tabel 2 nedenfor ses aktivitet og indtægt for taxametertilskudsområdet for 2013 sammenlignet med Tabel 2 viser, at der samlet set har været en indtægtsfremgang på 9 mio. kr. fsva. indtægter, der direkte vedrører året (altså ex efterindberetning). Tabel 2: taxametertilskud 2012 og 2013 Taxameter element (mio. kr) 2012 regnskab 2013 forventet regnskab 2012 vs 2013 takst STÅ mio. kr. takst STÅ mio. kr. mio. kr. Taxameter (takst 1) , ,0 8,6 Taxameter (takst 2) , ,6 1,0 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 1) , ,2-2,5 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 2) , ,6-0,6 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 1) , ,5 0,1 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 2) , ,3-0,0 Elitetakst , ,2 0,1 Udvekslingsstuderende , ,0-0,2 Balanceprincip, korrektion fra UI -4,9-2,7 2,2 Udlandsstipendieordningen , ,7 0,1 Tomplads , ,8 0,5 HD studiet , ,8 0,6 Master uddannelse , ,3 0,5 Indkøbsbesparelse -1,0-1,0 I alt 591,1 600,3 9,2 Efterindberetning vedr. foregående år 7,9-0,3-8,2 I alt inklusiv efterindberetning 599,0 600,0 1,0 3

13 I tabel 3 sammenstilles det forventede resultat 2013 med prognosen for Tabel 3 viser en forskel mellem Q2-prognosen og den endelige opgørelse på knap 6 mio. kr. Tabel 3: Taxametertilskud 2013, resultat vs. prognose Taxameter element (mio. kr.) 2013 STÅ prognose (Q2) 2013 forventet regnskab takst STÅ mio. kr. takst STÅ mio. kr. mio. kr. Taxameter (takst 1) , ,0 2,8 Taxameter (takst 2) , ,6-2,1 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 1) , ,2-2,1 Færdiggørelsesbonus, bachelor (takst 2) , ,6-0,5 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 1) , ,5-0,7 Færdiggørelsesbonus, kandidat (takst 2) , ,3-0,0 Elitetakst ,2 1,2 Udvekslingsstuderende , ,0-0,6 Balanceprincip, korrektion fra UI 0-3, ,7 0,3 Udlandsstipendieordningen , ,7-1,4 Tomplads , ,8 0,5 HD studiet , ,8-0,0 Master uddannelse , ,3-0,2 Indkøbsbesparelse 0-1, ,0 - I alt 603,2 600,3-2,8 Efterindberetning vedr. foregående år 2,4-0,3-2,7 I alt inklusiv efterindberetning 605,6 600,0-5,6 Diff Forklaring til de forskellige typer taxameterindtægter De enkelte elementer i taxametertilskud er kort beskrevet nedenfor. Procentsatsen angiver den andel af det samlede taxametertilskud på 600 mio. kr., som CBS forventes at modtage i Uddannelsestaxameter heltidsuddannelse (84 pct.) Hver gang en studerende består en eksamen, udløser det et antal ECTS point. 60 erlagte ECTS point svarer til et studenterårsværk (STÅ), som udgør beregningsgrundlaget for taxameterindtægterne. Taksterne pr. STÅ varierer afhængig af, hvilken type uddannelse der er tale om. Der er tre satser. CBS uddannelser er overvejende placeret i laveste takstgruppe (takst 1, kr.), men følgende uddannelser giver pt. mellemtaksten (takst 2, kr.): BA i kommunikation, HA (IT) og Cand. Merc (IT). CBS udbyder pt. ikke uddannelser med den højeste sats, takst 3, der udløser kr. pr. STÅ. Færdiggørelsesbonus (11 pct.) Der er på Finansloven afsat en rammebevilling til færdiggørelsesbonus for at tilskynde hurtigere gennemførsel. Taksterne fastlægges i ministeriet, når samtlige universiteters præstationer er kendt sidst på året. Bachelorbonus gives, såfremt bachelorstuderende færdiggør uddannelsen indenfor 4 år efter studiestart. Kandidatbonus gives såfremt kandidatstuderende færdiggør uddannelsen indenfor 2 år og 3 måneder efter studiestart. Her er der tale om almindelig studietid, ikke normtid (som påvirkes af sommeroptag vs. vinteroptag). Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs. at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus, der som vejledende er opført på finansloven. Der er udarbejdet separat notat til bestyrelsen om ændringer i studietidsmodellen, som vil påvirke færdiggørelsesbonusordningen fra Elitetakst (0,2 pct.) Som en del af globaliseringsforliget blev visse uddannelser opgraderet, således at STÅ produktionen for disse uddannelser udløste ca kr. ekstra pr. STÅ. Ordningen er 4

14 forlænget til 2013 og delvis til 2014, hvilket der har været usikkerhed om ville ske. På CBS udløser OECON uddannelsen samt et par Cand. Merc. moduler det ekstra taxameter. Udvekslingsstuderende (2 pct.) Det samlede antal indgående og udgående udvekslingsstuderende, der har påbegyndt et udvekslingsophold af mindst tre måneders varighed udløser et taxameter, forudsat opholdet indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Der er altså tage om en opgørelse pr. hoved. Der gives kun betaling for et udlandsophold pr. uddannelse (bachelor- og kandidatuddannelse). For 2013 er taksten kr. pr studerende. Balanceprincippet (-0,5 pct.) Såfremt der ikke er balance mellem det uddannelsestaxameter, indgående (udenlandske) studerende udløser til CBS og den merit udgående (danske) studerende optjener i udlandet, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere uddannelsesbevillingen. En eventuel regulering sker på baggrund af en beregning af ubalancen i STÅ og ikke i antal hoveder. Balanceprincippet baserer sig altså et andet princip end selve betalingen for udvekslingsstuderende. Ubalancen beregnes for CBS efter taxameter-takst 1 for heltidsuddannelser. Der er således tale om en bøde, som CBS får, såfremt udgående (danske) studerende ikke optjener ligeså mange STÅ som indgående (udenlandske) studerende optjener på CBS. Udlandsstipendieordningen (0,3 pct.) Udlandsstipendieordningen er en statslig stipendieordning, hvor de studerende kan ansøge om at få deres taxameterpenge med til at betale for undervisningsafgiften i udlandet. Den benyttes primært til universiteter, hvor CBS ikke har en udvekslingsaftale. For studerende, der søger udlandsstipendium gennem CBS, tildeles CBS et administrationsbidrag efter en takst, som ligger meget nær ved udvekslingstaxametret. Taksten er også baseret på en takst pr. hoved. For 2013 er taksten kr. Uddannelsestaxameter deltidsuddannelse (Tomplads, HD og Masteruddannelsen) (4 pct.) CBS modtager et mindre taxametertilskud for deltidsuddannelser (HD og Master). Der er tale om samme opgørelsesmetode som heltidsuddannelserne, dvs. at 60 ECTS aflagt ved bestået eksamen udløser 1 STÅ. Masteruddannelserne takseres som for heltidsuddannelse efter tre satser opført på finansloven og aktivitetsreguleres på basis af betalings-stå. Betalings-STÅ vil sige, at kun studerende, der har betalt for uddannelsen ved indberetningstidspunktet, tæller med i opgørelsen af STÅ produktionen forudsat at de består deres eksamen. For 2013 er taksten for masteruddannelserne på kr., Tompladsstuderende, dvs. studerende som læser almindelige dagsuddannelsesfag, udløser kr. pr betalende STÅ og HD-studerende udløser kr. pr betalende STÅ. Taksterne er særskilt opført på Finansloven. Indkøbsbesparelse (-0,2 pct.) En central grønthøster fra ministeriets side. Efterindberetning (-0,1 pct.) Ved syge-/omprøver og klager indberettes STÅ-produktionen ikke for det indeværende studieår. Der er således altid en mindre andel STÅ, der vedrører foregående studieår, som efterindberettes. I 2013 er der efterindberettet negativt STÅ grundet studieaktiviteter vedrørende udenlandske studerende, der i 2012 ved en fejl udløste taxameter. 5

15 Bilag 1: Udvidet indtægtsoversigt Aktivitetsgrundlag Taxametersats (Finanslovens P/L) 2012 Resultat mio. kr budget mio. kr Q1 mio. kr Q2 mio. kr Q3 mio. kr ramme mio. kr ramme mio. kr R 2013BUD 2013Q1 2013Q2 2013Q P/L 2012 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 Taxametertilskud til uddannelse: 5% 599, Ordinær uddannelse Takst Efterindberetning Takst Efterindberetning 0 Elitetakst (taxametertillæg) 34, Færdiggørelsesbonus (2012-grundlag linie 94) Gl. ordning / indfasning af ny Bachelorbonus, takst , , Bachelorbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Efterindberetning, færdiggørelsesbonus Færdiggørelsespulje, kandidat 7 Udvekslingsstuderende , Ubalance mellem merit og udenlandske stud Udlandsstip.ordningen Åben udd. - UBST (Dag) Tompl., Fagspec. kurser m.v Åben udd. - UBST (EXE) Takst Takst Takst Åben udd. - UVM (DIP) HD (incl. Byg.takst) ED (incl. Byg.takst) Uspecificeret indkøbsbesparelse Basistilskud i alt Basistilskud til Forskning: Basisforskning Særlige forskn.bevillinger Basismidler (Globalisering) Post.doc-stillinger (Globalisering) Øget Ph.d.-optag (Globalisering) Udmøntning af Match-fonden 3 Præmieringsordning (Globalisering) 2 Uforbrugte særbevillinger Øvrige Basistilskud direkte til CBS: Kapitalformål (aftrappes) Øvrige formål Fripladser og stipendier Administrationsbesparelse Dispositionsbegrænsning grundet lavere lønudvikling -3-3 Ekstern finansierede projekter (uk95) STUDERENDES DELTAGERBETALING Deltagerafgift - USB Deltagerafgift - Dag Deltagerafgift - EXE Deltagerafgift - DIP ØVRIGE INDTÆGTER Øvrige driftsindtægter og tilskud Indtægt fra E-business Kommerciel virksomhed 2 Total

16 3. RAMMEBUDGET 2014 OG FINANSIELT PERSPEKTIV BESLUTNING/DRØFTELSE Punktet behandles for lukkede døre. a. Skitsebudget 2014 Direktionen fremlægger skitsebudget for 2014 med henblik på bestyrelsens godkendelse. På bagrund af det af bestyrelsen vedtagne skitsebudget vil der blive udarbejdet et detail-budget som fremlægges til bestyrelsens godkendelse i december. Det indstilles: - at bestyrelsen tiltræder skitsebudgettet som grundlag for udarbejdelsen af budget 2014 Bilag: 3.1 Skitsebudget 2014 b. Finansielt perspektiv c. Studietidsreduktionsmodel Direktionen har siden bestyrelsesseminaret fortsat undersøgelsen af baggrunden for CBS studietidsreduktionsmål, der er noget højere end forventet. Resultatet af undersøgelserne fremlægges i bilag 3.3. Bilag 3.4 er kopi af brev afsendt til direktøren for Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 14. oktober. Indholdet af brevet forventes drøftet i regi af Danske Universiteter inden bestyrelsesmødet. Det indstilles: - at bestyrelsen drøfter fremadrettede reaktioner som følge af resultatet af undersøgelsen Bilag: 3.3 Konesekvenser af implementeringen af studietidsmodel 3.4 Brev af 14. oktober 2013 til Niels Agerhus Møde i CBS bestyrelsen / 25. oktober 2013

17 B Pkt. 3.a Bilag 3.1 Skitsebudget 2014 Resume Formålet med skitsebudgettet er at give bestyrelsen grundlag for en drøftelse af de overordnede prioriteter for På baggrund heraf opstilles budget 2014 til bestyrelsens godkendelse på december-mødet. 16. oktober 2013 Budgetafdelingen Oplægget er baseret på organisationens indmelding ifm. anden kvartalsopfølgning 2013 samt økonomiopfølgningen efter september måned inkl. opgørelse af STÅ-produktionen 2013 samt regeringens forslag til finanslov for Der kan dog forventes justeringer af de samlede indtægtsrammer samt af forventningen til de konkrete udgiftsniveauer, når bottom-up-budget-processen for alle hovedområder er afsluttet, der har været dialog med HSU og Akademisk råd, og den endelige tredje kvartalsopfølgning for 2013 er udarbejdet. På næste side ses skitsebudgettet fordelt på arter, hvorefter fordeling på hovedområder gennemgås. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder dette skitsebudget som grundlag for udarbejdelsen af budget 2014.

18 Tabel 1: Skitsebudget fordelt på arter Skitsebudget 2014 Regnskab 2012 Budget 2013 Prognose 2013 Ramme 2014 Indtægter Taxametertilskud til uddannelse: Basistilskud til forskning mv Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Lønomkostninger - VIP Lønomkostninger - DVIP Lønomkostninger - TAP Lønomkostninger - Øvrige Lønomkostninger i alt Driftsomkostninger Husleje og ejendomsskatter Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt Konferencer og tjenesterejser Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte IT-udstyr og software Kontorhold Bøger, tidsskrifter, trykning mv Øvrige Driftsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Af- og nedskrivninger på bygninger Renteindtægter Prioritetsrenter og bidrag Kapitalomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat Egenkapital ex statsforskrivning Afvigelser skyldes afrundinger 2

19 Indtægtsbudget 2014 I tabel 2 ses en oversigt over CBS forventninger til indtægter i 2014 fordelt på hovedkategorier. Tabel 2: Indtægtsbudget 2014 Afvigelser skyldes afrundinger. Indtægter 2012 Det skal bemærkes, at indtægterne er baseret på forslaget til finanslov for Der kan således ske ændringer ifm. de forestående finanslovsforhandlinger. Taxametertilskud til uddannelser (ca. 49 pct. af indtægt) Indtægten udgøres af taxametertilskuddet pr. studenterårsværk (STÅ), der er et udtryk for, hvor mange studerende som består deres eksamener. Hovedparten af indtægten kommer fra den ordinære takst på ca kr. pr. STÅ (takst 1), men herudover gives taxameterbetaling efter elitetakst, færdiggørelsesbonus, bonus for udvekslingsstuderende samt studenterårsværk på betalingsuddannelserne. Prognosen for STÅ-produktionen i 2014 er baseret på den nuværende studenterbestands handlingsmønstre til og med 2012 samt optaget i Således er skønnet i sagens natur usikkert, og der må forventes korrektioner af prognosen i løbet af året pba. de studerendes faktiske ageren. Det skal i den forbindelse nævnes, at et fald på et procentpoint i STÅ-produktionen betyder, at indtægten fra basistaksten falder med ca. 5 mio. kr. Hertil kommer så ændringer i færdiggørelsesbonus, bonus for udvekslingsstuderende, aktivitetsomfang på HD mv. Basistilskud til forskning og andre tilskud (ca. 26 pct. af indtægt) Udgøres primært af et basisforskningstilskud, hvis niveau overvejende er historisk fastsat om end en marginal del af tilskuddet kan påvirkes af CBS faktiske performance og reguleres for løbende besparelser. Hertil kommer en række puljer til f.eks. incitamentstilskud (øget ph.d-optag, præmieringsordning). Basistilskuddet til forskning fremgår af forslaget til finansloven og ændrer sig typisk ikke meget ifm. den faktiske finanslovsforhandling. Således vurderes indtægten at være rimelig sikker. Studerendes deltagerbetaling (ca. 13 pct.) Budget 2013 Prognose 2013 (Sept) Ramme 2014 Indtægter Taxametertilskud til uddannelser Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgør skønnet for deltagerbetalingen for HD- og Master/MBA-programmerne samt en lille indtægt fra betalende studerende på daguddannelsen. Skønnet er i sagens natur 3

20 usikkert, idet det er afhængigt af antallet af betalende studerende. I 2013 bortfaldt det statslige tilskud til Master in Public Governance fra efterårssemestret, men det har ikke påvirket tilmeldingerne. For 2014 forventes således samme niveau som i Eksternt finansierede projekter (ca. 8 pct. af indtægt) Indtægter fra forskningsprojekter finansieret via de statslige forskningsråd, EU, private kilder mv. Finansiering fra forskningsprojekter indtægtsføres efterhånden, som udgifterne afholdes i projektet. Således vil indtægter næsten altid være lig med udgifter, idet overskud typisk betales tilbage. Hvis et projekt går i underskud, dækkes dette af CBS. Således er indtægtsprognosen ikke et udtryk for, hvor mange nye projekter CBS forventer at få i det kommende år, men hvor stor aktivitet CBS forventer at have på igangværende og nye projekter i CBS har et mål i udviklingskontrakten om at vækste med 10 pct. pr. år i indtægter fra eksternt finansierede projekter ift Prognosen for 2014 viser, at CBS formentlig ikke kan nå det mål i Øvrige indtægter (ca 4 pct.) Udgøres af indtægter fra supplerende mindre virksomhed, f.eks. konferencegebyrer, CBS' Corporate Partners, ph.d.-gebyr, biblioteksgebyrer samt kommercielle indtægter (fra indtægtsdækket virksomhed). Der budgetteres med et lidt lavere niveau i forhold til 2013, idet indtægten vedr. E-Buss uddannelsen gradvist flyttes til STÅ indtægterne, fordi uddannelsen er overflyttet fra ITU til CBS. Generelt er der dog tale om enkeltstående indtægter, som er vanskelige at prognosticere det præcise niveau for. Udgiftsbudget 2014 Udgiftsbudgettet for 2014 er baseret på hovedområdernes prognosticerede forbrug for 2013 ved Q2 samt konkrete prioriteringsforslag for Idet 2014 budgettet er stramt, tager forslagene primært karakter af udgiftsreduktioner. Dermed opnås et baselinebudget fordelt på hovedområder, som viser resultatet, hvis prognosen for 2013 er korrekt på udgiftssiden, og der ikke tages nye initiativer ud over det indeholdte i skitsebudgettet. På den baggrund kan bestyrelsen drøfte nye eller ændrede prioriteringer ift. direktionens oplæg. I tabel 3 nedenfor ses resultatet pr. hovedområde for 2012, budgettet for 2013, det prognosticerede forbrug 2013 ved Q2 samt forslag til indledende hovedområdebudget De enkelte poster uddybes efterfølgende. Hovedkonklusionen er, at CBS må forvente at få et underskud på anslået 25 mio. kr. 4

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten

Læs mere

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet Årsresultat Resumé I dette notat redegøres for årsresultatet, der viser et resultat på 37 mio. kr. mod et primobudget på 35 mio. kr. og et forventet resultatet ved Q3 på 44 mio. kr. Der er således kun

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter

Læs mere

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring C B S Leveranceplan optimering økonomistyring 1 Direktionen/bestyrelsen -> Træffer endelig beslutning om fordeling af alle midler på CBS pba. nedenstående principper. -> Uddeler puljer til strategiske

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til dagsorden 061210

Forslag til dagsorden 061210 B5-2010 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 061210 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. b. 4. a. 5. a. b. CBS økonomi beslutning Budget 2011-13, inkl. resultatprognose

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere