Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland"

Transkript

1 Monica Wenusch Universität Wien Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland Uden oversættelse ingen reception i udlandet dette gælder vist i større eller mindre grad for langt de este forfattere alt efter hvilket sprog den pågældende forfatter skriver på. Naturligvis vil f.eks. en engelsksproget forfatter have et større udenlandsk læsepublikum, som reciperer værkerne på originalsproget, end det er tilfældet med en dansk, norsk eller svensk forfatter, der skriver på sit modersmål. Det er derfor, at en forfatters succes eller mangel på samme i udlandet er stærkt afhængig af ikke blot litteraturens oprindelige (dvs. udgangssproglige) kvalitet, men også og ikke mindst oversættelsens (dvs. målsproglige) kvalitet; hertil kommer bogbranchens mekanismer som f.eks. et forlags markedsføring el. lign. Men oversættelsernes kvalitet garanterer ikke nødvendigvis udødelighed i udlandet. Flere faktorer f.eks. litterære, kulturelle, historiske, samfunds- og tidsrelaterede er afgørende, om en forfatter læses eller ikke læses længere, uanset om han eller hun har været en litterær stjerne engang eller om den pågældende forfatter stadigvæk er det i sit hjemland. At undersøge og sammenligne en forfatters skæbne i hans hjemland og i udlandet er en opgave, receptionsforskningen tager sig af, men igen: uden oversættelse ingen udenlandsk reception. I det følgende skal en forfatters litterære skæbne i udlandet, den rolle, oversættelsen af hans værker og modtagelsen i målkulturen har spillet, belyses. Forfatteren er den danske nobelpristager Johannes V. Jensen ( ), der uden tvivl er et stort navn i de skandinaviske lande. Det er dog mindre kendt, at han også spillede en betydelig rolle uden for Danmarks og Skandinaviens grænser, ikke mindst i hans levetid. Dette gælder især i forhold til det tysksprogede område, selvom det faktisk var her, han havde sin største udenlandske succes og det største udenlandske publikum. Det er naturligvis ikke blot til tysk, Jensens værker blev oversat, men i forhold til andre lande, han blev reciperet i, indtager Tyskland 1 en særstilling. Her begyndte hans 1

2 værker som selvstændige bogudgivelser allerede at udkomme i 1907, de første tekster han offentliggjorde i tidsskrifter endda tidligere. De første omtaler af Jensens forfatterskab fremkom allerede i 1904, og det var især i de første to årtier af 1900-tallet, at han for alvor slog igennem. De store oplagstal taler for sig selv. Ikke blot blev Jensens skønlitterære værker oversat, men også hans essay- og artikelsamlinger såvel som en lang række enkelte bidrag til pressen om aktuelle emner blev trykt i Tyskland men her er han ikke desto mindre i dag så godt som glemt. Receptionen af Johannes V. Jensen er tæt forbundet med det velrenommerede tyske forlag S. Fischer Verlag i Berlin, som udgav Jensens værker og i det hele taget har gjort sig fortjent ved i stort omfang at udgive skandinavisk litteratur i tysk oversættelse. 2 Generelt har den skandinaviske litteratur fremkaldt en enorm interesse hos det tysksprogede læsepublikum, ikke mindst i tidsrummet mellem ca , 3 hvor den oplevede et regulært boom. 4 Jensens reception i Tyskland indskrænker sig for øvrigt ikke udelukkende til et almindeligt publikum, men kan også dokumenteres i forholdet til en række tysksprogede forfattere et emne, der ikke skal undersøges her. 5 I det følgende gives et overblik over Johannes V. Jensen i Tyskland: valget af de oversatte (først og fremmest skønlitterære) værker præsenteres og diskuteres; endvidere skal der kastes et kritisk blik på nogle få udvalgte tekster mht. selve oversættelsen. Forlagets udvalgskriterier og lanceringsstrategier belyses såvel som modtagelsen og receptionen. Afslutningsvist skal spørgsmålet stilles, om det billede af forfatteren, der herigennem blev skabt, svarer til det billede, man havde af forfatteren i Danmark og Skandinavien. Jensens første selvstændige bog udkom i 1907 efter nogle mindre udgivelser i form af tekstuddrag og artikler i tidsskrifter. Frem til 1929 udkom en ny bog næsten hvert år, nogle gange endda to om året, og i 1908 udkom hele tre Jensen-bøger på tysk. 6 Hvad blev oversat? 7 Efter den tyske debut med en selvstændig udgivelse, oversættelsen af Amerikaromanen Madame d Ora i 1907, stort set lidt af hvert; ikke blot alle romanerne (også den anden Amerikaroman Hjulet og Kongens Fald, derudover samtlige seks bind af Den lange Rejse, 8 såvel som Gudrun og Dr. Renaults Fristelser), men også en lang række myter, f.eks. i samlingen Die Welt ist tief (1907), samt artikler og essays i tre samlinger. Herudover udkom også en række himmerlandshistorier, der dog kom til at indtage en særstilling på det tyske marked. Hvad angår kronologien af de udgivne bøger, ser det ud til, at forskellige genrer skulle afprøves på det tyske publikum, inden man stort set overholdt rækkefølgen af de udvalgte bøger, som de udkom på dansk, så at der på skift blev udgivet romaner, noveller, myter og 2

3 essayistik. Således fulgte efter romandebuten med Madame d Ora samlingen Die Welt ist tief... (begge 1907). Derefter udkom Himmerlandsgeschichten, Das Rad og Die neue Welt (alle 1908), fulgt af Exotische Novellen (1909), Mythen und Jagden (1910), Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911), Des Königs Fall (1912), Dolores und andere Novellen (1914), Das Schiff (1915) og novellesamlingen Olivia Marianne (1916). Derefter fulgte en tysk udgave af dramatiseringen af Madame D Ora med titlen Madame d Ora (1917), som dog ikke blev nogen publikumssucces i Tyskland. Samme år udkom også Unser Zeitalter, Jensens første af i alt tre essay- og artikelsamlinger på tysk, hvorefter der efter en treårig pause igen fulgte en række skønlitterære værker, Das verlorene Land (1920), Kolumbus (1922), Der Monsun und andere Tiergeschichten, Zug der Cimbern (begge 1925) og Norne-Gast (1926). Med Verwandlung der Tiere. Zur Plastik der Entwicklung (1927) blev det andet ikke-skønlitterære værk udgivet på tysk; efter nogle mindre udgivelser fulgte i 1929 Die Stadien des Geistes. Zur Bestimmung des Gradus. Som det fremgår, bliver der i disse år længere mellem udgivelserne af nye Jensen-værker. De sidste tre bøger, som ikke havde været udgivet tidligere, blev således romanen Dr. Renaults Versuchung, igen en samling himmerlandshistorier med titel Mr. Wombwell (begge 1936) og endelig romanen Gudrun (1937). Efterspørgslen efter Jensens værker kan a æses af, hvor hurtigt oversættelserne kom på det tyske marked. Frem til 1927 forelå disse som regel to til tre år efter offentliggørelsen af den danske original, undertiden allerede året efter 9 og i et enkelt tilfælde samme år 10 en bemærkelsesværdig kort afstand mellem den danske og tyske udgave, hvilket ved siden af antallet og omfanget af de oversatte titler siger noget om Jensens enorme popularitet, ikke mindst i de første 20 år, og dermed nødvendigheden af at få aktuelle titler i oversættelse ud på markedet så hurtigt som muligt. Dertil kommer, at mindre såvel som større uddrag af Jensens bøger i mange tilfælde blev trykt i S. Fischer forlagets eget litterære tidsskrift Die neue Rundschau 11 inden udgivelsen i bogform. Det er et typisk fænomen, at oversættere lider den skæbne ikke at være mere end et navn forrest i en bog. Som Alken Bruns påpeger, kender man i Tyskland i anden halvdel af det 19. århundrede de store skandinaviske forfatternavne som f.eks. Henrik Ibsen, August Strindberg og J.P. Jacobsen, mens oversætterne, der gjorde det muligt for dem at slå igennem på et fremmedsprogligt marked, forbliver anonyme. 12 På lignende måde forholder det sig med Jensens oversættere, som vi kun har ganske få biogra ske oplysninger om. Alt i alt er der 3

4 seks oversættere, der i Jensens samtid har oversat hans værker til tysk, og af disse blev det Julia Koppel, der kom til at oversætte størstedelen af bøgerne samt artiklerne. Om hendes kvalitet som oversætter synes der at være delte meninger i samtiden. Forlæggeren Samuel Fischer skriver således i et brev, 13 at han ikke er ubetinget begejstret for Koppels arbejde og at hendes oversættelser i hvert fald bør kontrolleres. Men i det store og hele kan Fischer med god samvittighed anbefale Koppel og han understreger endvidere, at hun også har oversat Herman Bang, hvilket må gælde som en slags anbefaling. Heller ikke Jensen synes at have været helt tilfreds med Koppels arbejde, hvilket han ligeledes giver udtryk for i et brev. 14 Desværre ndes der ingen dokumentation af, hvad hans utilfredshed skyldes. Det er ikke muligt inden for artiklens rammer at analysere Koppels oversættelser til bunds, ikke desto mindre skal i det følgende oversættelsen af tre korte såkaldte myter diskuteres, som eksempler på Koppels arbejde, nemlig oversættelserne af Vinternat, Fusijama og September. 15 Myten Vinternat handler om en på mystisk vis etableret telefonsamtale mellem en ikke nærmere bestemt jeg-fortæller og dennes tidligere, men nu afdøde ven. Tekstens seks sider er kendetegnet ved dens kortfattethed, en intens form og stil, et ind imellem lyrisk sprog og usædvanligt indhold, altsammen karakteristisk for størstedelen af Jensens myter. Koppel magter i stort omfang at transponere både form, stil og sprog, hun rammer tonen, således at teksten på tysk opnår stort set den samme virkning som originalen. De este af de usædvanlige vendinger og lyrisk prægede neologismer som f.eks. Frostmaane, Evighedsblæsten eller augustblå bliver direkte overtaget. I det hele taget udviser Koppel stor respekt for Jensens sprog, hvilket dog ikke altid gælder, når det drejer sig om indholdet. Dette resulterer i, at hun tager sig forholdsvist store friheder ved på den ene side at stryge sætninger og passager eller på den anden side ligefrem at digte til. Således hedder det f.eks. i originalen om den afdøde telefonsamtalepartners hoved, der er blevet hugget i med en økse, at det har været tomt bortset fra (...) en modbydelig betændt Ansamling af Asien og Afrika og alle Hovedstæderne og Havet og Bjerg-kæder og Jernbaner, Sporvogne, Skruer, Kabler, Akkulumatorer og andet syrestinkende Materiel ( ). I oversættelsen hedder det derimod: ( ) eine widerwärtig entzündete Ansammlung von Asien und Afrika und allen Hauptstädten der Welt [!] und von Meeren [!] und Bergketten, Eisenbahnen und Dampfschiffen [!], Schornsteinen [!], Dynamos [!], Schrauben, Kabeln, Akkumulatoren und anderem säurestinkendem Material ( ). Hvorfor f.eks. sporvogne er blevet 4

5 skiftet ud med dampskibe, mens skorsten og dynamoer er blevet tilføjet, er uklart. I den anden myte, Fusijama, der indeholder det for Jensen typiske længselsmotiv, drejer det sig i teksten i væsentlig grad om en balanceakt mellem virkelighed og drøm, som understreges yderligere ved hjælp af sproget. Således lader Jensen jeg-fortælleren berette om en virkelig begivenhed, som hos Koppel bliver til en eigentliche [!] Begebenheit ; senere i forløbet kommer fortælleren til den erkendelse, at Da jeg saa Fusijama brast den sidste Drøm om en anden Tilværelse end den der er. Hos Koppel bliver den sidste Drøm til mein letzter Glaube, hvilket i konteksten giver en hel anden mening også i betragtning af, at Columbus nævnes senere i myten, en skikkelse, som hos Jensen oftest ses i sammenhæng med livsdrøm og længsel, ikke tro. Også når fortælleren nævner Illusionen om en anden ædlere Virkelighed vælger Koppel at erstatte illusionen med Glaube. Ligeledes bliver det kraftige udtryk at briste i oversættelsen til det noget svagere versank. Således bliver meningen og tonen en anden, det bliver en anden tekst, som dog samtidig virker ganske præcis. I den tredje myte, September, sker der endnu tydeligere indgreb i teksten, som handler om forgængeligheden, men også om at være i live. Forholdsvis mange sætninger er blevet strøget, få tilføjelser kan også ndes og igen ndes der en del inadækvate ordvalg, når f.eks. adjektivet spændende bliver til vornehm. Ikke desto mindre fungerer teksterne som allerede antydet ovenfor også i oversættelsen, selvom der ndes en række små afvigelser og inadækvate valg, der forandrer teksterne. Om det har været oversætterens valg eller om det var forlaget, der ønskede teksterne ændret hist og her, er et spørgsmål, der må forblive ubesvaret. Set fra receptionsforskningens synspunkt fungerer en oversættelse som kildemateriale. Målkulturens læsere opfatter en oversættelse som original, og når dette sker, må oversættelsen som regel betegnes som vellykket. Også anmeldelserne refererer gerne til oversættelserne; Jensens tekster i tysk oversættelse har åbenbart på trods af deres oversættelsesrelaterede defekter udmærket kunnet klare sig. Kendsgerningen er, at Jensen nød uhyre stor popularitet, ikke mindst pga. hans sproglige energi, hans nye, anderledes sprog og form, som det fremgår af anmeldelserne. Det er dog ikke blot selve teksterne, der er blevet udsat for indgreb; det er også interessant at se nærmere på opbygning, inddeling og for så vidt angår novellesamlingerne tekstudvalg og eventuelle udeladelser m.v. i oversættelserne. Således er det påfaldende, når man læser indholdsfortegnelsen i Koppels oversættelse af Kongens Fald, at 5

6 romanens kapitelinddeling ganske vist er blevet overholdt, dog med den undtagelse, at det knap tre sider lange kapitel Hjemløs er blevet sløjfet i den tyske udgave. 16 Desuden mangler de to dialektdigte fra afsnittet Vinteren ; deres dialektsprog kan være en årsag, og man kunne også få en mistanke om, at Koppel ganske enkelt manglede evnen til at oversætte stro sk, rimet lyrik. Men til hendes forsvar kan anføres, at det også kan skyldes tidnød, at de rimede digte ikke blev medtaget i oversættelsen, der udkom blot et år efter den danske originaludgave, der immervæk er på 415 sider. Formodningen om, at Koppel ikke skulle være i stand til at oversætte rimede strofer, afkræftes yderligere ved, at digtene i f.eks. romanerne Kolumbus og Norne-Gast netop er oversat med rim og rytme, 17 og at heksameter-digtet i Das Schiff ligeledes gengives i ligeså korrekte heksametre på tysk som i originalen. Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige bind af Den lange Rejse blev oversat til tysk, men også, at der ikke synes at være blevet gjort en indsats for at lancere romanrækken som en sådan og da slet ikke med den nærliggende titel Die lange Reise. Oversættelsernes kronologi er følgende: Der Gletscher (1911), 18 Das Schiff (1915), Das verlorene Land (1920), 19 Kolumbus (1922), Zug der Cimbern (1925) og Norne-Gast (1926) og svarer dermed hverken til rækkefølgen af de danske originaludgaver 20 eller til romanrækkens indre kronologiske rækkefølge. 21 Alle bindene blev oversat af Julia Koppel, med undtagelse af Der Gletscher, hvis første udgave offentliggjordes i Gertrud Ingeborg Kletts oversættelse. 22 Udgaven fra 1932 bygger på Kletts 21 år gamle oversættelse, men er revideret af Koppel; revisionen består dog stort set kun i mindre forandringer, som f.eks. ubetydelige justeringer i kapiteloverskrifter 23 eller i selve teksten justeringer, der i øvrigt ikke altid er lige vellykkede. Som eksempel kunne anføres begyndelsen af kapitlet Die Stimme des Blutes. I Kletts oversættelse hedder det: Das Schiff lag fertig, den Drachenrachen aufgerissen, dem Meer zugewandt, hvorimod det hos Koppel hedder: Das Schiff lag fertig (...) hungrig gen Meer zugewandt, en stilistisk faux-pas, da gen og zu betyder det samme. Grunden til en ændring af Kletts oprindelige oversættelse er ikke til at se, og endnu engang bliver det tydeligt, at både Fischers og Jensens forbehold over for Koppel var berettigede. Interessant er det ligeledes, at tekstudvalget i myte- og novellesamlingerne altid har en vis antologi-karakter, da de består af uddrag fra forskellige samlinger; dvs. der må have fundet et bevidst tekstudvalg sted mht. det tyske publikum. To bind er derudover blevet forsynet med et specielt til disse udgaver skrevet forord fra Jensens hånd; det drejer sig om Die Welt ist tief... og Exotische Novellen. Den følgende samling, Mythen und Jagden, er den første og eneste rene mytesamling, 6

7 der udkom på tysk, men består også af uddrag fra forskellige danske mytesamlinger. Dolores und andere Novellen, der skulle blive en af de store Jensen-bestsellere i Tyskland, er bl.a. bemærkelsesværdig, fordi bindet er en ret interessant, ganske uensartet blanding af Jensentekster, nemlig eksotiske noveller, myter og himmerlandshistorier. Og Olivia Marianne. Exotische Novellen indeholder ud over orginalbindets fem noveller yderligere tre tekster. Det fremgår desuden tydeligt, at det ikke så meget var danskeren Johannes V. Jensen, dvs. tekster som himmerlandshistorierne, der begejstrede det tyske publikum, men kosmopolitten Jensen med eksotiske miljøer, der appellerede til de tyske læsere, hvilket yderligere understreges af den følgende og sidste af novellesamlingerne, som egentlig er en blanding af eksotiske noveller og myter, bindet Der Monsun und andere Tiergeschichten. Ligesom allerede Dolores und andere Novellen indgik også dette bind i en serie udgivet af S. Fischer Verlag. 24 Hvad angår selve mytebegrebet og dets betydning i de tyske Jensenudgaver og i receptionen, forholder det sig på lignende vis som med betegnelsen for romanrækken Den lange Rejse, der end ikke forsøges lanceret. Betegnelsen Mythos bruges i titlen Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen, hvor beretningen i øvrigt med skift fra originaltitlens ertal (Myter om Istiden og det første Menneske) til oversættelsens ental (Ein neuer Mythos) bliver til én stor myte. Heller ikke i samlingen Mythen und Jagden ndes der nogen forklaring f.eks. i et forord som dét i Die Welt ist tief... på mytebegrebet, trods forekomsten i titlen. Forlaget må have besluttet, at myten som en typisk Jensensk tekstform ikke decideret skulle lanceres i Tyskland. Bemærkelsesværdigt er det derimod, at netop denne tekstform, som allerede antydet, skulle vække uhyre stor interesse, ikke mindst hos anmelderne, der med en enkelt undtagelse uden at bruge betegnelsen myte fremhævede netop det, der blev kendetegnende for myteteknikken hos Jensen. Så tidligt som fra 1904 blev Jensen omtalt i forskellige tysksprogede litteraturtidsskrifter, og allerede før den tyske romandebut fremkom uddrag af de planlagte udgivelser i Die neue Rundschau. Jensen k hér mulighed for at få anbragt et betydeligt antal af sine tekster på tysk. Bemærkelsesværdigt er det ikke blot, at ere udgivelser i mere eller mindre omfattende uddrag blev trykt før publikationen i bogform, men også, at to omfangsrige romaner oven i købet her blev trykt i deres helhed, som føljetonromaner, fordelt over ere af tidsskriftets numre, således at de enkelte afsnit gerne sluttede midt i et kapitel, så der skabtes en slags cliffhanger-effekt. 25 Dette understreger endnu engang, at Jensen var en af de helt store forfattere i tiden. 7

8 Derudover ndes der også uddrag i både mindre og større omfang af mange andre værker, hvilket i denne artikels sammenhæng er af mindre relevans. Ser man på, hvilke Jensen-tekster der blev trykt i Fischers tidsskrift, ndes der også her især hvad Jensens skønlitterære produktion angår i overensstemmelse med selve udgivelserne, to genrer, der begge har med det mytiske stof at gøre: på den ene side de to romaner fra Den lange Rejse, der blev bragt in extenso, og på den anden side de eksotiske noveller og andre korte tekster. Til gengæld blev hverken en eneste af himmerlandshistorierne eller eksempler på Jensens stro ske lyrik eller prosadigtene udgivet i Die neue Rundschau. Det er vanskeligt at fremlægge oplysninger om de nøjagtige oplagstal for de oversatte titler. En nærmere undersøgelse af disse tal ville klargøre, hvilke af Jensens værker især tildrog sig det tyske publikums interesse. Nogle basale oplysninger kan hentes fra de meddelelser fra S. Fischer Verlag bagest i bøgerne, hvor der gøres opmærksom på de allerede udgivne bind med angivelse af de foreløbige oplagstal. Af disse sider i f.eks. Norne-Gast vi be nder os i 1926, dvs. tallene er ret repræsentative fremgår det, at det generelt er de såkaldte eksotiske noveller, men også de mytiske tekster, der opnåede et stort salg. Således ligger bindet Dolores und andere Novellen i 1926 i spidsen og var allerede udkommet i et imponerende 52. oplag, fulgt af Exotische Novellen, som var udkommet i 16. oplag. Den mest populære roman synes at have været Der Gletscher med 29 oplag, fulgt af Madame d Ora, dvs. debutromanen, i et respektabelt 14. oplag. Sidstepladsen indtager Him merlandsgeschichten, 26 der 18 år efter førsteudgivelsen forelå i et noget skuffende 2. oplag. 27 At himmerlandshistorierne har været af mindre interesse for et tysk publikum kan undre, siden der også her ndes de typiske Jensenmotiver som f.eks. ekspansion og (ud-)længsel, som i anmeldelserne generelt understreges med anerkendelse og som hos Jensen som regel og ikke mindst også i bindene fra Den lange Rejse er nøglemotiver. Forklaringen kan være, at den form for fortællinger i deres skildring af det gamle himmerlandske univers virkede for traditionelle og blev opfattet som fortællinger, der hører en anden tid og verden til. Det er tydeligt, at det var litteraturfornyeren Jensen, der for det tyske publikum var af interesse. Man var kommet over den tid, hvor f.eks. Bjørnstjerne Bjørnsons såkaldte bondefortællinger var i stand til at fænge de tyske læsere. Det er naturligvis også relevant at se på modtagelsen af Jensens værker i Tyskland, som den genspejles i tidens kritik, og se på nogle få anmeldelser og omtaler som receptionsdokumenter. Kaster man et blik netop på de talrige anmeldelser, der så dagens lys i forskellige kultur- og 8

9 litteraturtidsskrifter såvel som i dagblade, bliver det tydeligt, at Jensens værker blev overmåde vel modtaget. Reaktionerne var gennemgående positive, oftest endda begejstrede og med nogle få undtagelser nærmest entusiastiske. Af det materiale, der har været tilgængeligt, tegnes et utvetydigt billede: nemlig at det først og fremmest var det nye, den originale kraft, der gang på gang fremhæves, når der er tale om forfatterskabet. Man kan stille spørgsmålet, hvorfor det netop var romanen Der Gletscher, der skulle udløse så megen begejstring hos det tyske publikum. En af begrundelserne præsenteres i en anmeldelse i Berliner Tageblatt, optrykt på forlagets meddelelsessider, hvor den begejstrede anmelder netop understreger det nye ved Jensen. Han taler om tiefe Schönheit, det levende og dynamiske og samtidig ophøjede ved teksten fremhæves, og også den muntre menneskelige måde, Jensen behandler sit stof på. Alle disse elementer, der samlet bidrager til det, der ses som det fornyende ved litteraturen, det der på forfriskende måde adskiller sig fra den ellers kendte litterære tradition, overbeviser anmelderen. I en omtale 28 af romanen Das Schiff fremhæves derimod det lyriske og poetiske i Jensens sprog; det hævdes at hans prosa på det kunstneriske plan bevæger sig i et spændingsfelt mellem prosaens lette og enkelt virkende beskaffenhed og de yderst komplicerede digtstrofer. Det er denne modsætningsfylde, som tiltaler publikum. Og det er denne blanding af prosa og lyrik, præget af en styrke og kraft, den begejstrede anmelder fokuserer på, samtidig med at han fremhæver, at kun ganske få forfattere er i stand til at fremkalde en lignende virkning. Og både det kunstneriske udtryk for kraft og energi og brugen af farverne i skildringen, men også den tematiske styrke i den Lebensgefühl, der udtrykkes, er aspekter, der spores i en roman som Des Königs Fall. 29 Men det er ikke blot romanerne, der får udelt entusiastiske anmeldelser, også samlinger som Die Welt ist tief... fremkaldte begejstring, for de gehören zum besten, was jemals über exotische Landschaften geschrieben wurde. 30 Det er de eksotiske miljøer og igen det dynamiske og levende samt det mytiske, der fremhæves i denne omtale. Jensen-receptionen i Tyskland hænger naturligvis i allerhøjeste grad sammen med oversættelsen af hans værker. Samtidig kan hans popularitet ikke alene forklares ud fra den generelle fremherskende begejstring for skandinavisk litteratur mellem i Tyskland og den store interesse for Skandinavien i form af en vis Nordland-Sehnsucht. Det er tværtimod teksterne med eksotiske miljøer, der tiltalte det tyske publikum. Derfor kan det heller ikke undre, at himmerlandshistorierne indtager en underordnet rolle i forbindelse med den tyske reception af Jensens skønlitterære værker. Samtidig betyder det dog, at en del 9

10 af hans mangfoldige forfatterskab blev skåret væk og at billedet af forfatteren, der blev skabt gennem udvalget og oversættelsen af hans værker for det tyske markedet, bliver et grundlæggende anderledes billede end i Danmark eller Skandinavien. Det tyske Jensen-billede fremstår tydeligt: forfatteren stod for noget nyt inden for den tyske litterære verden. Han var sprog- og stilfornyer, samtidig med at han brugte eksotiske miljøer og Amerika til sine beskrivelser. Det var netop det, det tyske publikum var interesseret i. Samtidig er det interessant at fastslå, at oversættelserne på trods af deres undertiden middelmådige kvalitet ikke forhindrede Jensen i at slå igennem i Tyskland. Tværtimod bidrog de til at se ham netop som en fornyer af litteraturen. Men hvorfor Johannes V. Jensen gik i glemmebogen igen, en forfatter, der i sin tid blev rost ud over alle grænser i den litterære verden, både af anmeldere og af tyske forfatterkolleger, og som oven i købet k nobelprisen, forbliver et spørgsmål, der kræver en yderligere undersøgelse. Noter 1 Der refereres i det følgende til Tyskland som overbegreb for det tysksprogede område som helhed. 2 Henrik Ibsen, Arne Garborg, Herman Bang, Knut Hamsun og Peter Nansen er blot få af de mange skandinaviske forfattere, der udkom hos S. Fischer Verlag. 3 Jf. Fallenstein, Robert og Christian Hening, Rezeption skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis (=Skandinavistische Studien, 7), Neumünster At den skandinaviske litteratur nød uhyre stor popularitet genspejles også i, at de to tyske forfattere Johannes Schlaf ( ) og Arno Holz ( ) udgav deres første bog (Papa Hamlet, 1889) under et norsk pseudonym, Bjarne P. Holmsen. En skandinavisk forfatter havde dengang større chancer for at blive anmeldt og omtalt i den tyske litterære verden end to unge, endnu ukendte tyske forfattere. 5 Denne artikel bygger på foreløbige forskningsresultater i forbindelse med min doktorafhandling, der er under udarbejdelse og som netop behandler emnet Johannes V. Jensen og det tysksprogede område. 6 Efter 1929 blev der lidt længere mellem udgivelserne, hvilket bl.a. skyldtes S. Fischer Verlags problemer netop i 1930erne samt under Anden Verdenskrig og fremover; frem til 1937 udkom der dog nye Jensen-titler med jævne mellemrum. Alt i alt skulle det blive til 27 titler, som næsten udelukkende udkom hos S. Fischer med undtagelse af nogle få licensudgaver og mindre tekster. 7 Jf. Aage Jørgensen, Johannes V. Jensen auf Deutsch, i Aage Jørgensen 10

11 og Sven Hakon Rossel (red.), Gelobt sei das Licht der Welt Eine Forschungsanthologie, Wien 2007, s I kronologisk rækkefølge: Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911), Des Königs Fall. Roman aus der Hansazeit (1912), Das Schiff (1915), Das verlorene Land (1920), Kolumbus (1922), Zug der Cimbern (1925), Norne-Gast (1926), Dr. Renaults Versuchung (1936) og Gudrun (1937). 9 F.eks. Die neue Welt (1908), Olivia Marianne (1915), Das verlorene Land (1919), Kolumbus (1922), Die Stadien des Geistes (1928), Dr. Renaults Versuchung (1935) og Gudrun (1937). 10 F.eks. Verwandlung der Tiere (1927). 11 Tidsskriftet udkommer uden afbrydelse siden 1890 og hører således til de ældste europæiske kulturtidsskrifter overhovedet. 12 Jf. Alken Bruns, Übersetzung als Rezeption. Deutsche Übersetzer skandinavischer Literatur von 1860 bis (=Skandinavistische Studien, 8), Neumünster 1977, s Brevet til Aage Madelung, dateret , be nder sig på Det Kongelige Bibliotek, København, NKS 2418,2. 14 Brevet til Samuel Fischer, dateret , be nder sig på Det Kongelige Bibliotek, København, JVJ-arkiv, I,3. 15 Vinternat og September på dansk oprindelig trykt i Politiken i 1907 og optrykt i Nye Myter (1908), Fusijama er trykt i Myter og Jagter (1907). Oversættelserne af teksterne er trykt i samlingen Die Welt ist tief (1907). 16 Hvorfor kapitlet Hjemløs, der for øvrigt ikke burde udgøre nogen særlig udfordring for en erfaren oversætter som Koppel, er blevet udeladt, må forblive en gåde. Der ndes ingen dansk udgave af Kongens Fald, hvor dette afsnit er udeladt. 17 Det drejer sig om stroferne 7, 8 og 9 af digtet Columbus (alle digtets 10 strofer indgår i Mathilde Manns Madame D Oraoversættelse fra 1907 i bunden form) samt følgende seks digte: Dagvisen, Folkevandringssang, Vor Frue, Pedro Gutierrez Sang, Kannibalvise og Den sørgeligste Vise. Se også Johannes V. Jensen, Samlede Digte, bind 2 (kommentarer), København 2006, s og Det afsluttende afsnit i Norne-Gæst ( Af Norne- Gæsts Kvad ) indeholder digtene Kværnsangen og Den nordiske Kvinde. Fragment. 18 Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911). 19 Den fulde danske titel Det tabte Land. Mennesket før Istiden (1919) bliver på tysk for øvrigt anderledes end det var skik i de øvrige oversatte titler forkortet til Das verlorene Land (uden undertitel). 20 Udgivelseskronologien brydes ved, at Norne-Gast bliver udgivet som 11

12 det sidste bind i rækken, men egentlig burde være det tredje. 21 Som bekendt er rækkens indholdsmæssigt kronologiske rækkefølge: Det tabte Land (1919), Bræen (1908), Norne-Gæst (1919), Cimbrernes Tog (1922), Skibet (1912) og Christofer Columbus (1921). 22 Med udgaven fra 1932, Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen, mit einer Vorgeschichte: Das verlorene Land (Sonderausgabe), er der faktisk blevet rettet op på kronologien, idet Das verlorene Land nu stilles foran Der Gletscher. 23 Overskrifter som Der Ächter bliver til Der Geächtete, Die Stimme des Bluts bliver til Die Stimme des Blutes, osv. 24 At to af Jensens samlinger indgår i serier (hhv. Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane og Fischers illustrierte Bücher ) understreger yderligere Jensens betydning og popularitet som forfatter i de tysksprogede lande. Jensen be nder sig i velanset litterært selskab i disse serier med f.eks. Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Hermann Hesse, omas Mann og Herman Bang. 25 Det drejer sig om Der Gletscher, der udkommer i Die neue Rundschau i 1911, samme år som den udgives i bogform (289 s.), og Das Schiff, der kommer i tidsskriftet i 1914, mens bogen (243 s.) udgives i Udgaven fra 1908 indeholder en indledning af oversætteren Mens, s. 7 12, der faktisk forsøger at relativere begrebet himmerlandshistorie, således at det netop ikke drejer sig om en slags hjemstavnsdigtning i egentlig forstand. Der fokuseres tværtimod på Jensen som kosmopolit. 27 Så sent som i 1936 gøres der et nyt og i Jensens levetid sidste forsøg på at lancere et udvalg af disse fortællinger i Tyskland med bindet Mr. Wombwell (1936). 28 Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde, 17. årgang, hæfte 19, , s Erwin Ackerknecht, Neue Erzählkunst, i Eckart. Ein deutsches Literaturblatt, Berlin 1912/13, s Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde, 9. årgang, hæfte 21, , s

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Kort før 2. verdenskrig,

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2012 - maj/juni

Læs mere