Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland"

Transkript

1 Monica Wenusch Universität Wien Johannes V. Superstar Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland Uden oversættelse ingen reception i udlandet dette gælder vist i større eller mindre grad for langt de este forfattere alt efter hvilket sprog den pågældende forfatter skriver på. Naturligvis vil f.eks. en engelsksproget forfatter have et større udenlandsk læsepublikum, som reciperer værkerne på originalsproget, end det er tilfældet med en dansk, norsk eller svensk forfatter, der skriver på sit modersmål. Det er derfor, at en forfatters succes eller mangel på samme i udlandet er stærkt afhængig af ikke blot litteraturens oprindelige (dvs. udgangssproglige) kvalitet, men også og ikke mindst oversættelsens (dvs. målsproglige) kvalitet; hertil kommer bogbranchens mekanismer som f.eks. et forlags markedsføring el. lign. Men oversættelsernes kvalitet garanterer ikke nødvendigvis udødelighed i udlandet. Flere faktorer f.eks. litterære, kulturelle, historiske, samfunds- og tidsrelaterede er afgørende, om en forfatter læses eller ikke læses længere, uanset om han eller hun har været en litterær stjerne engang eller om den pågældende forfatter stadigvæk er det i sit hjemland. At undersøge og sammenligne en forfatters skæbne i hans hjemland og i udlandet er en opgave, receptionsforskningen tager sig af, men igen: uden oversættelse ingen udenlandsk reception. I det følgende skal en forfatters litterære skæbne i udlandet, den rolle, oversættelsen af hans værker og modtagelsen i målkulturen har spillet, belyses. Forfatteren er den danske nobelpristager Johannes V. Jensen ( ), der uden tvivl er et stort navn i de skandinaviske lande. Det er dog mindre kendt, at han også spillede en betydelig rolle uden for Danmarks og Skandinaviens grænser, ikke mindst i hans levetid. Dette gælder især i forhold til det tysksprogede område, selvom det faktisk var her, han havde sin største udenlandske succes og det største udenlandske publikum. Det er naturligvis ikke blot til tysk, Jensens værker blev oversat, men i forhold til andre lande, han blev reciperet i, indtager Tyskland 1 en særstilling. Her begyndte hans 1

2 værker som selvstændige bogudgivelser allerede at udkomme i 1907, de første tekster han offentliggjorde i tidsskrifter endda tidligere. De første omtaler af Jensens forfatterskab fremkom allerede i 1904, og det var især i de første to årtier af 1900-tallet, at han for alvor slog igennem. De store oplagstal taler for sig selv. Ikke blot blev Jensens skønlitterære værker oversat, men også hans essay- og artikelsamlinger såvel som en lang række enkelte bidrag til pressen om aktuelle emner blev trykt i Tyskland men her er han ikke desto mindre i dag så godt som glemt. Receptionen af Johannes V. Jensen er tæt forbundet med det velrenommerede tyske forlag S. Fischer Verlag i Berlin, som udgav Jensens værker og i det hele taget har gjort sig fortjent ved i stort omfang at udgive skandinavisk litteratur i tysk oversættelse. 2 Generelt har den skandinaviske litteratur fremkaldt en enorm interesse hos det tysksprogede læsepublikum, ikke mindst i tidsrummet mellem ca , 3 hvor den oplevede et regulært boom. 4 Jensens reception i Tyskland indskrænker sig for øvrigt ikke udelukkende til et almindeligt publikum, men kan også dokumenteres i forholdet til en række tysksprogede forfattere et emne, der ikke skal undersøges her. 5 I det følgende gives et overblik over Johannes V. Jensen i Tyskland: valget af de oversatte (først og fremmest skønlitterære) værker præsenteres og diskuteres; endvidere skal der kastes et kritisk blik på nogle få udvalgte tekster mht. selve oversættelsen. Forlagets udvalgskriterier og lanceringsstrategier belyses såvel som modtagelsen og receptionen. Afslutningsvist skal spørgsmålet stilles, om det billede af forfatteren, der herigennem blev skabt, svarer til det billede, man havde af forfatteren i Danmark og Skandinavien. Jensens første selvstændige bog udkom i 1907 efter nogle mindre udgivelser i form af tekstuddrag og artikler i tidsskrifter. Frem til 1929 udkom en ny bog næsten hvert år, nogle gange endda to om året, og i 1908 udkom hele tre Jensen-bøger på tysk. 6 Hvad blev oversat? 7 Efter den tyske debut med en selvstændig udgivelse, oversættelsen af Amerikaromanen Madame d Ora i 1907, stort set lidt af hvert; ikke blot alle romanerne (også den anden Amerikaroman Hjulet og Kongens Fald, derudover samtlige seks bind af Den lange Rejse, 8 såvel som Gudrun og Dr. Renaults Fristelser), men også en lang række myter, f.eks. i samlingen Die Welt ist tief (1907), samt artikler og essays i tre samlinger. Herudover udkom også en række himmerlandshistorier, der dog kom til at indtage en særstilling på det tyske marked. Hvad angår kronologien af de udgivne bøger, ser det ud til, at forskellige genrer skulle afprøves på det tyske publikum, inden man stort set overholdt rækkefølgen af de udvalgte bøger, som de udkom på dansk, så at der på skift blev udgivet romaner, noveller, myter og 2

3 essayistik. Således fulgte efter romandebuten med Madame d Ora samlingen Die Welt ist tief... (begge 1907). Derefter udkom Himmerlandsgeschichten, Das Rad og Die neue Welt (alle 1908), fulgt af Exotische Novellen (1909), Mythen und Jagden (1910), Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911), Des Königs Fall (1912), Dolores und andere Novellen (1914), Das Schiff (1915) og novellesamlingen Olivia Marianne (1916). Derefter fulgte en tysk udgave af dramatiseringen af Madame D Ora med titlen Madame d Ora (1917), som dog ikke blev nogen publikumssucces i Tyskland. Samme år udkom også Unser Zeitalter, Jensens første af i alt tre essay- og artikelsamlinger på tysk, hvorefter der efter en treårig pause igen fulgte en række skønlitterære værker, Das verlorene Land (1920), Kolumbus (1922), Der Monsun und andere Tiergeschichten, Zug der Cimbern (begge 1925) og Norne-Gast (1926). Med Verwandlung der Tiere. Zur Plastik der Entwicklung (1927) blev det andet ikke-skønlitterære værk udgivet på tysk; efter nogle mindre udgivelser fulgte i 1929 Die Stadien des Geistes. Zur Bestimmung des Gradus. Som det fremgår, bliver der i disse år længere mellem udgivelserne af nye Jensen-værker. De sidste tre bøger, som ikke havde været udgivet tidligere, blev således romanen Dr. Renaults Versuchung, igen en samling himmerlandshistorier med titel Mr. Wombwell (begge 1936) og endelig romanen Gudrun (1937). Efterspørgslen efter Jensens værker kan a æses af, hvor hurtigt oversættelserne kom på det tyske marked. Frem til 1927 forelå disse som regel to til tre år efter offentliggørelsen af den danske original, undertiden allerede året efter 9 og i et enkelt tilfælde samme år 10 en bemærkelsesværdig kort afstand mellem den danske og tyske udgave, hvilket ved siden af antallet og omfanget af de oversatte titler siger noget om Jensens enorme popularitet, ikke mindst i de første 20 år, og dermed nødvendigheden af at få aktuelle titler i oversættelse ud på markedet så hurtigt som muligt. Dertil kommer, at mindre såvel som større uddrag af Jensens bøger i mange tilfælde blev trykt i S. Fischer forlagets eget litterære tidsskrift Die neue Rundschau 11 inden udgivelsen i bogform. Det er et typisk fænomen, at oversættere lider den skæbne ikke at være mere end et navn forrest i en bog. Som Alken Bruns påpeger, kender man i Tyskland i anden halvdel af det 19. århundrede de store skandinaviske forfatternavne som f.eks. Henrik Ibsen, August Strindberg og J.P. Jacobsen, mens oversætterne, der gjorde det muligt for dem at slå igennem på et fremmedsprogligt marked, forbliver anonyme. 12 På lignende måde forholder det sig med Jensens oversættere, som vi kun har ganske få biogra ske oplysninger om. Alt i alt er der 3

4 seks oversættere, der i Jensens samtid har oversat hans værker til tysk, og af disse blev det Julia Koppel, der kom til at oversætte størstedelen af bøgerne samt artiklerne. Om hendes kvalitet som oversætter synes der at være delte meninger i samtiden. Forlæggeren Samuel Fischer skriver således i et brev, 13 at han ikke er ubetinget begejstret for Koppels arbejde og at hendes oversættelser i hvert fald bør kontrolleres. Men i det store og hele kan Fischer med god samvittighed anbefale Koppel og han understreger endvidere, at hun også har oversat Herman Bang, hvilket må gælde som en slags anbefaling. Heller ikke Jensen synes at have været helt tilfreds med Koppels arbejde, hvilket han ligeledes giver udtryk for i et brev. 14 Desværre ndes der ingen dokumentation af, hvad hans utilfredshed skyldes. Det er ikke muligt inden for artiklens rammer at analysere Koppels oversættelser til bunds, ikke desto mindre skal i det følgende oversættelsen af tre korte såkaldte myter diskuteres, som eksempler på Koppels arbejde, nemlig oversættelserne af Vinternat, Fusijama og September. 15 Myten Vinternat handler om en på mystisk vis etableret telefonsamtale mellem en ikke nærmere bestemt jeg-fortæller og dennes tidligere, men nu afdøde ven. Tekstens seks sider er kendetegnet ved dens kortfattethed, en intens form og stil, et ind imellem lyrisk sprog og usædvanligt indhold, altsammen karakteristisk for størstedelen af Jensens myter. Koppel magter i stort omfang at transponere både form, stil og sprog, hun rammer tonen, således at teksten på tysk opnår stort set den samme virkning som originalen. De este af de usædvanlige vendinger og lyrisk prægede neologismer som f.eks. Frostmaane, Evighedsblæsten eller augustblå bliver direkte overtaget. I det hele taget udviser Koppel stor respekt for Jensens sprog, hvilket dog ikke altid gælder, når det drejer sig om indholdet. Dette resulterer i, at hun tager sig forholdsvist store friheder ved på den ene side at stryge sætninger og passager eller på den anden side ligefrem at digte til. Således hedder det f.eks. i originalen om den afdøde telefonsamtalepartners hoved, der er blevet hugget i med en økse, at det har været tomt bortset fra (...) en modbydelig betændt Ansamling af Asien og Afrika og alle Hovedstæderne og Havet og Bjerg-kæder og Jernbaner, Sporvogne, Skruer, Kabler, Akkulumatorer og andet syrestinkende Materiel ( ). I oversættelsen hedder det derimod: ( ) eine widerwärtig entzündete Ansammlung von Asien und Afrika und allen Hauptstädten der Welt [!] und von Meeren [!] und Bergketten, Eisenbahnen und Dampfschiffen [!], Schornsteinen [!], Dynamos [!], Schrauben, Kabeln, Akkumulatoren und anderem säurestinkendem Material ( ). Hvorfor f.eks. sporvogne er blevet 4

5 skiftet ud med dampskibe, mens skorsten og dynamoer er blevet tilføjet, er uklart. I den anden myte, Fusijama, der indeholder det for Jensen typiske længselsmotiv, drejer det sig i teksten i væsentlig grad om en balanceakt mellem virkelighed og drøm, som understreges yderligere ved hjælp af sproget. Således lader Jensen jeg-fortælleren berette om en virkelig begivenhed, som hos Koppel bliver til en eigentliche [!] Begebenheit ; senere i forløbet kommer fortælleren til den erkendelse, at Da jeg saa Fusijama brast den sidste Drøm om en anden Tilværelse end den der er. Hos Koppel bliver den sidste Drøm til mein letzter Glaube, hvilket i konteksten giver en hel anden mening også i betragtning af, at Columbus nævnes senere i myten, en skikkelse, som hos Jensen oftest ses i sammenhæng med livsdrøm og længsel, ikke tro. Også når fortælleren nævner Illusionen om en anden ædlere Virkelighed vælger Koppel at erstatte illusionen med Glaube. Ligeledes bliver det kraftige udtryk at briste i oversættelsen til det noget svagere versank. Således bliver meningen og tonen en anden, det bliver en anden tekst, som dog samtidig virker ganske præcis. I den tredje myte, September, sker der endnu tydeligere indgreb i teksten, som handler om forgængeligheden, men også om at være i live. Forholdsvis mange sætninger er blevet strøget, få tilføjelser kan også ndes og igen ndes der en del inadækvate ordvalg, når f.eks. adjektivet spændende bliver til vornehm. Ikke desto mindre fungerer teksterne som allerede antydet ovenfor også i oversættelsen, selvom der ndes en række små afvigelser og inadækvate valg, der forandrer teksterne. Om det har været oversætterens valg eller om det var forlaget, der ønskede teksterne ændret hist og her, er et spørgsmål, der må forblive ubesvaret. Set fra receptionsforskningens synspunkt fungerer en oversættelse som kildemateriale. Målkulturens læsere opfatter en oversættelse som original, og når dette sker, må oversættelsen som regel betegnes som vellykket. Også anmeldelserne refererer gerne til oversættelserne; Jensens tekster i tysk oversættelse har åbenbart på trods af deres oversættelsesrelaterede defekter udmærket kunnet klare sig. Kendsgerningen er, at Jensen nød uhyre stor popularitet, ikke mindst pga. hans sproglige energi, hans nye, anderledes sprog og form, som det fremgår af anmeldelserne. Det er dog ikke blot selve teksterne, der er blevet udsat for indgreb; det er også interessant at se nærmere på opbygning, inddeling og for så vidt angår novellesamlingerne tekstudvalg og eventuelle udeladelser m.v. i oversættelserne. Således er det påfaldende, når man læser indholdsfortegnelsen i Koppels oversættelse af Kongens Fald, at 5

6 romanens kapitelinddeling ganske vist er blevet overholdt, dog med den undtagelse, at det knap tre sider lange kapitel Hjemløs er blevet sløjfet i den tyske udgave. 16 Desuden mangler de to dialektdigte fra afsnittet Vinteren ; deres dialektsprog kan være en årsag, og man kunne også få en mistanke om, at Koppel ganske enkelt manglede evnen til at oversætte stro sk, rimet lyrik. Men til hendes forsvar kan anføres, at det også kan skyldes tidnød, at de rimede digte ikke blev medtaget i oversættelsen, der udkom blot et år efter den danske originaludgave, der immervæk er på 415 sider. Formodningen om, at Koppel ikke skulle være i stand til at oversætte rimede strofer, afkræftes yderligere ved, at digtene i f.eks. romanerne Kolumbus og Norne-Gast netop er oversat med rim og rytme, 17 og at heksameter-digtet i Das Schiff ligeledes gengives i ligeså korrekte heksametre på tysk som i originalen. Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige bind af Den lange Rejse blev oversat til tysk, men også, at der ikke synes at være blevet gjort en indsats for at lancere romanrækken som en sådan og da slet ikke med den nærliggende titel Die lange Reise. Oversættelsernes kronologi er følgende: Der Gletscher (1911), 18 Das Schiff (1915), Das verlorene Land (1920), 19 Kolumbus (1922), Zug der Cimbern (1925) og Norne-Gast (1926) og svarer dermed hverken til rækkefølgen af de danske originaludgaver 20 eller til romanrækkens indre kronologiske rækkefølge. 21 Alle bindene blev oversat af Julia Koppel, med undtagelse af Der Gletscher, hvis første udgave offentliggjordes i Gertrud Ingeborg Kletts oversættelse. 22 Udgaven fra 1932 bygger på Kletts 21 år gamle oversættelse, men er revideret af Koppel; revisionen består dog stort set kun i mindre forandringer, som f.eks. ubetydelige justeringer i kapiteloverskrifter 23 eller i selve teksten justeringer, der i øvrigt ikke altid er lige vellykkede. Som eksempel kunne anføres begyndelsen af kapitlet Die Stimme des Blutes. I Kletts oversættelse hedder det: Das Schiff lag fertig, den Drachenrachen aufgerissen, dem Meer zugewandt, hvorimod det hos Koppel hedder: Das Schiff lag fertig (...) hungrig gen Meer zugewandt, en stilistisk faux-pas, da gen og zu betyder det samme. Grunden til en ændring af Kletts oprindelige oversættelse er ikke til at se, og endnu engang bliver det tydeligt, at både Fischers og Jensens forbehold over for Koppel var berettigede. Interessant er det ligeledes, at tekstudvalget i myte- og novellesamlingerne altid har en vis antologi-karakter, da de består af uddrag fra forskellige samlinger; dvs. der må have fundet et bevidst tekstudvalg sted mht. det tyske publikum. To bind er derudover blevet forsynet med et specielt til disse udgaver skrevet forord fra Jensens hånd; det drejer sig om Die Welt ist tief... og Exotische Novellen. Den følgende samling, Mythen und Jagden, er den første og eneste rene mytesamling, 6

7 der udkom på tysk, men består også af uddrag fra forskellige danske mytesamlinger. Dolores und andere Novellen, der skulle blive en af de store Jensen-bestsellere i Tyskland, er bl.a. bemærkelsesværdig, fordi bindet er en ret interessant, ganske uensartet blanding af Jensentekster, nemlig eksotiske noveller, myter og himmerlandshistorier. Og Olivia Marianne. Exotische Novellen indeholder ud over orginalbindets fem noveller yderligere tre tekster. Det fremgår desuden tydeligt, at det ikke så meget var danskeren Johannes V. Jensen, dvs. tekster som himmerlandshistorierne, der begejstrede det tyske publikum, men kosmopolitten Jensen med eksotiske miljøer, der appellerede til de tyske læsere, hvilket yderligere understreges af den følgende og sidste af novellesamlingerne, som egentlig er en blanding af eksotiske noveller og myter, bindet Der Monsun und andere Tiergeschichten. Ligesom allerede Dolores und andere Novellen indgik også dette bind i en serie udgivet af S. Fischer Verlag. 24 Hvad angår selve mytebegrebet og dets betydning i de tyske Jensenudgaver og i receptionen, forholder det sig på lignende vis som med betegnelsen for romanrækken Den lange Rejse, der end ikke forsøges lanceret. Betegnelsen Mythos bruges i titlen Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen, hvor beretningen i øvrigt med skift fra originaltitlens ertal (Myter om Istiden og det første Menneske) til oversættelsens ental (Ein neuer Mythos) bliver til én stor myte. Heller ikke i samlingen Mythen und Jagden ndes der nogen forklaring f.eks. i et forord som dét i Die Welt ist tief... på mytebegrebet, trods forekomsten i titlen. Forlaget må have besluttet, at myten som en typisk Jensensk tekstform ikke decideret skulle lanceres i Tyskland. Bemærkelsesværdigt er det derimod, at netop denne tekstform, som allerede antydet, skulle vække uhyre stor interesse, ikke mindst hos anmelderne, der med en enkelt undtagelse uden at bruge betegnelsen myte fremhævede netop det, der blev kendetegnende for myteteknikken hos Jensen. Så tidligt som fra 1904 blev Jensen omtalt i forskellige tysksprogede litteraturtidsskrifter, og allerede før den tyske romandebut fremkom uddrag af de planlagte udgivelser i Die neue Rundschau. Jensen k hér mulighed for at få anbragt et betydeligt antal af sine tekster på tysk. Bemærkelsesværdigt er det ikke blot, at ere udgivelser i mere eller mindre omfattende uddrag blev trykt før publikationen i bogform, men også, at to omfangsrige romaner oven i købet her blev trykt i deres helhed, som føljetonromaner, fordelt over ere af tidsskriftets numre, således at de enkelte afsnit gerne sluttede midt i et kapitel, så der skabtes en slags cliffhanger-effekt. 25 Dette understreger endnu engang, at Jensen var en af de helt store forfattere i tiden. 7

8 Derudover ndes der også uddrag i både mindre og større omfang af mange andre værker, hvilket i denne artikels sammenhæng er af mindre relevans. Ser man på, hvilke Jensen-tekster der blev trykt i Fischers tidsskrift, ndes der også her især hvad Jensens skønlitterære produktion angår i overensstemmelse med selve udgivelserne, to genrer, der begge har med det mytiske stof at gøre: på den ene side de to romaner fra Den lange Rejse, der blev bragt in extenso, og på den anden side de eksotiske noveller og andre korte tekster. Til gengæld blev hverken en eneste af himmerlandshistorierne eller eksempler på Jensens stro ske lyrik eller prosadigtene udgivet i Die neue Rundschau. Det er vanskeligt at fremlægge oplysninger om de nøjagtige oplagstal for de oversatte titler. En nærmere undersøgelse af disse tal ville klargøre, hvilke af Jensens værker især tildrog sig det tyske publikums interesse. Nogle basale oplysninger kan hentes fra de meddelelser fra S. Fischer Verlag bagest i bøgerne, hvor der gøres opmærksom på de allerede udgivne bind med angivelse af de foreløbige oplagstal. Af disse sider i f.eks. Norne-Gast vi be nder os i 1926, dvs. tallene er ret repræsentative fremgår det, at det generelt er de såkaldte eksotiske noveller, men også de mytiske tekster, der opnåede et stort salg. Således ligger bindet Dolores und andere Novellen i 1926 i spidsen og var allerede udkommet i et imponerende 52. oplag, fulgt af Exotische Novellen, som var udkommet i 16. oplag. Den mest populære roman synes at have været Der Gletscher med 29 oplag, fulgt af Madame d Ora, dvs. debutromanen, i et respektabelt 14. oplag. Sidstepladsen indtager Him merlandsgeschichten, 26 der 18 år efter førsteudgivelsen forelå i et noget skuffende 2. oplag. 27 At himmerlandshistorierne har været af mindre interesse for et tysk publikum kan undre, siden der også her ndes de typiske Jensenmotiver som f.eks. ekspansion og (ud-)længsel, som i anmeldelserne generelt understreges med anerkendelse og som hos Jensen som regel og ikke mindst også i bindene fra Den lange Rejse er nøglemotiver. Forklaringen kan være, at den form for fortællinger i deres skildring af det gamle himmerlandske univers virkede for traditionelle og blev opfattet som fortællinger, der hører en anden tid og verden til. Det er tydeligt, at det var litteraturfornyeren Jensen, der for det tyske publikum var af interesse. Man var kommet over den tid, hvor f.eks. Bjørnstjerne Bjørnsons såkaldte bondefortællinger var i stand til at fænge de tyske læsere. Det er naturligvis også relevant at se på modtagelsen af Jensens værker i Tyskland, som den genspejles i tidens kritik, og se på nogle få anmeldelser og omtaler som receptionsdokumenter. Kaster man et blik netop på de talrige anmeldelser, der så dagens lys i forskellige kultur- og 8

9 litteraturtidsskrifter såvel som i dagblade, bliver det tydeligt, at Jensens værker blev overmåde vel modtaget. Reaktionerne var gennemgående positive, oftest endda begejstrede og med nogle få undtagelser nærmest entusiastiske. Af det materiale, der har været tilgængeligt, tegnes et utvetydigt billede: nemlig at det først og fremmest var det nye, den originale kraft, der gang på gang fremhæves, når der er tale om forfatterskabet. Man kan stille spørgsmålet, hvorfor det netop var romanen Der Gletscher, der skulle udløse så megen begejstring hos det tyske publikum. En af begrundelserne præsenteres i en anmeldelse i Berliner Tageblatt, optrykt på forlagets meddelelsessider, hvor den begejstrede anmelder netop understreger det nye ved Jensen. Han taler om tiefe Schönheit, det levende og dynamiske og samtidig ophøjede ved teksten fremhæves, og også den muntre menneskelige måde, Jensen behandler sit stof på. Alle disse elementer, der samlet bidrager til det, der ses som det fornyende ved litteraturen, det der på forfriskende måde adskiller sig fra den ellers kendte litterære tradition, overbeviser anmelderen. I en omtale 28 af romanen Das Schiff fremhæves derimod det lyriske og poetiske i Jensens sprog; det hævdes at hans prosa på det kunstneriske plan bevæger sig i et spændingsfelt mellem prosaens lette og enkelt virkende beskaffenhed og de yderst komplicerede digtstrofer. Det er denne modsætningsfylde, som tiltaler publikum. Og det er denne blanding af prosa og lyrik, præget af en styrke og kraft, den begejstrede anmelder fokuserer på, samtidig med at han fremhæver, at kun ganske få forfattere er i stand til at fremkalde en lignende virkning. Og både det kunstneriske udtryk for kraft og energi og brugen af farverne i skildringen, men også den tematiske styrke i den Lebensgefühl, der udtrykkes, er aspekter, der spores i en roman som Des Königs Fall. 29 Men det er ikke blot romanerne, der får udelt entusiastiske anmeldelser, også samlinger som Die Welt ist tief... fremkaldte begejstring, for de gehören zum besten, was jemals über exotische Landschaften geschrieben wurde. 30 Det er de eksotiske miljøer og igen det dynamiske og levende samt det mytiske, der fremhæves i denne omtale. Jensen-receptionen i Tyskland hænger naturligvis i allerhøjeste grad sammen med oversættelsen af hans værker. Samtidig kan hans popularitet ikke alene forklares ud fra den generelle fremherskende begejstring for skandinavisk litteratur mellem i Tyskland og den store interesse for Skandinavien i form af en vis Nordland-Sehnsucht. Det er tværtimod teksterne med eksotiske miljøer, der tiltalte det tyske publikum. Derfor kan det heller ikke undre, at himmerlandshistorierne indtager en underordnet rolle i forbindelse med den tyske reception af Jensens skønlitterære værker. Samtidig betyder det dog, at en del 9

10 af hans mangfoldige forfatterskab blev skåret væk og at billedet af forfatteren, der blev skabt gennem udvalget og oversættelsen af hans værker for det tyske markedet, bliver et grundlæggende anderledes billede end i Danmark eller Skandinavien. Det tyske Jensen-billede fremstår tydeligt: forfatteren stod for noget nyt inden for den tyske litterære verden. Han var sprog- og stilfornyer, samtidig med at han brugte eksotiske miljøer og Amerika til sine beskrivelser. Det var netop det, det tyske publikum var interesseret i. Samtidig er det interessant at fastslå, at oversættelserne på trods af deres undertiden middelmådige kvalitet ikke forhindrede Jensen i at slå igennem i Tyskland. Tværtimod bidrog de til at se ham netop som en fornyer af litteraturen. Men hvorfor Johannes V. Jensen gik i glemmebogen igen, en forfatter, der i sin tid blev rost ud over alle grænser i den litterære verden, både af anmeldere og af tyske forfatterkolleger, og som oven i købet k nobelprisen, forbliver et spørgsmål, der kræver en yderligere undersøgelse. Noter 1 Der refereres i det følgende til Tyskland som overbegreb for det tysksprogede område som helhed. 2 Henrik Ibsen, Arne Garborg, Herman Bang, Knut Hamsun og Peter Nansen er blot få af de mange skandinaviske forfattere, der udkom hos S. Fischer Verlag. 3 Jf. Fallenstein, Robert og Christian Hening, Rezeption skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis (=Skandinavistische Studien, 7), Neumünster At den skandinaviske litteratur nød uhyre stor popularitet genspejles også i, at de to tyske forfattere Johannes Schlaf ( ) og Arno Holz ( ) udgav deres første bog (Papa Hamlet, 1889) under et norsk pseudonym, Bjarne P. Holmsen. En skandinavisk forfatter havde dengang større chancer for at blive anmeldt og omtalt i den tyske litterære verden end to unge, endnu ukendte tyske forfattere. 5 Denne artikel bygger på foreløbige forskningsresultater i forbindelse med min doktorafhandling, der er under udarbejdelse og som netop behandler emnet Johannes V. Jensen og det tysksprogede område. 6 Efter 1929 blev der lidt længere mellem udgivelserne, hvilket bl.a. skyldtes S. Fischer Verlags problemer netop i 1930erne samt under Anden Verdenskrig og fremover; frem til 1937 udkom der dog nye Jensen-titler med jævne mellemrum. Alt i alt skulle det blive til 27 titler, som næsten udelukkende udkom hos S. Fischer med undtagelse af nogle få licensudgaver og mindre tekster. 7 Jf. Aage Jørgensen, Johannes V. Jensen auf Deutsch, i Aage Jørgensen 10

11 og Sven Hakon Rossel (red.), Gelobt sei das Licht der Welt Eine Forschungsanthologie, Wien 2007, s I kronologisk rækkefølge: Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911), Des Königs Fall. Roman aus der Hansazeit (1912), Das Schiff (1915), Das verlorene Land (1920), Kolumbus (1922), Zug der Cimbern (1925), Norne-Gast (1926), Dr. Renaults Versuchung (1936) og Gudrun (1937). 9 F.eks. Die neue Welt (1908), Olivia Marianne (1915), Das verlorene Land (1919), Kolumbus (1922), Die Stadien des Geistes (1928), Dr. Renaults Versuchung (1935) og Gudrun (1937). 10 F.eks. Verwandlung der Tiere (1927). 11 Tidsskriftet udkommer uden afbrydelse siden 1890 og hører således til de ældste europæiske kulturtidsskrifter overhovedet. 12 Jf. Alken Bruns, Übersetzung als Rezeption. Deutsche Übersetzer skandinavischer Literatur von 1860 bis (=Skandinavistische Studien, 8), Neumünster 1977, s Brevet til Aage Madelung, dateret , be nder sig på Det Kongelige Bibliotek, København, NKS 2418,2. 14 Brevet til Samuel Fischer, dateret , be nder sig på Det Kongelige Bibliotek, København, JVJ-arkiv, I,3. 15 Vinternat og September på dansk oprindelig trykt i Politiken i 1907 og optrykt i Nye Myter (1908), Fusijama er trykt i Myter og Jagter (1907). Oversættelserne af teksterne er trykt i samlingen Die Welt ist tief (1907). 16 Hvorfor kapitlet Hjemløs, der for øvrigt ikke burde udgøre nogen særlig udfordring for en erfaren oversætter som Koppel, er blevet udeladt, må forblive en gåde. Der ndes ingen dansk udgave af Kongens Fald, hvor dette afsnit er udeladt. 17 Det drejer sig om stroferne 7, 8 og 9 af digtet Columbus (alle digtets 10 strofer indgår i Mathilde Manns Madame D Oraoversættelse fra 1907 i bunden form) samt følgende seks digte: Dagvisen, Folkevandringssang, Vor Frue, Pedro Gutierrez Sang, Kannibalvise og Den sørgeligste Vise. Se også Johannes V. Jensen, Samlede Digte, bind 2 (kommentarer), København 2006, s og Det afsluttende afsnit i Norne-Gæst ( Af Norne- Gæsts Kvad ) indeholder digtene Kværnsangen og Den nordiske Kvinde. Fragment. 18 Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen (1911). 19 Den fulde danske titel Det tabte Land. Mennesket før Istiden (1919) bliver på tysk for øvrigt anderledes end det var skik i de øvrige oversatte titler forkortet til Das verlorene Land (uden undertitel). 20 Udgivelseskronologien brydes ved, at Norne-Gast bliver udgivet som 11

12 det sidste bind i rækken, men egentlig burde være det tredje. 21 Som bekendt er rækkens indholdsmæssigt kronologiske rækkefølge: Det tabte Land (1919), Bræen (1908), Norne-Gæst (1919), Cimbrernes Tog (1922), Skibet (1912) og Christofer Columbus (1921). 22 Med udgaven fra 1932, Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen, mit einer Vorgeschichte: Das verlorene Land (Sonderausgabe), er der faktisk blevet rettet op på kronologien, idet Das verlorene Land nu stilles foran Der Gletscher. 23 Overskrifter som Der Ächter bliver til Der Geächtete, Die Stimme des Bluts bliver til Die Stimme des Blutes, osv. 24 At to af Jensens samlinger indgår i serier (hhv. Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane og Fischers illustrierte Bücher ) understreger yderligere Jensens betydning og popularitet som forfatter i de tysksprogede lande. Jensen be nder sig i velanset litterært selskab i disse serier med f.eks. Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Hermann Hesse, omas Mann og Herman Bang. 25 Det drejer sig om Der Gletscher, der udkommer i Die neue Rundschau i 1911, samme år som den udgives i bogform (289 s.), og Das Schiff, der kommer i tidsskriftet i 1914, mens bogen (243 s.) udgives i Udgaven fra 1908 indeholder en indledning af oversætteren Mens, s. 7 12, der faktisk forsøger at relativere begrebet himmerlandshistorie, således at det netop ikke drejer sig om en slags hjemstavnsdigtning i egentlig forstand. Der fokuseres tværtimod på Jensen som kosmopolit. 27 Så sent som i 1936 gøres der et nyt og i Jensens levetid sidste forsøg på at lancere et udvalg af disse fortællinger i Tyskland med bindet Mr. Wombwell (1936). 28 Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde, 17. årgang, hæfte 19, , s Erwin Ackerknecht, Neue Erzählkunst, i Eckart. Ein deutsches Literaturblatt, Berlin 1912/13, s Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde, 9. årgang, hæfte 21, , s

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Kære forfatter/oversætter/illustrator Tak fordi du vil tage dig tid til at svare på denne undersøgelse. Alle besvarelser behandles anonymt, og vi

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Tysk B fortsætter Grethe

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 19 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Ordet særudgave 3/2012 Bogreceptionen i Malmø 27.11.2012 Helge Krarup Vi tog vores nye lokaler i brug med denne bogreception, hvor vores medlemmer

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

Minimalisme og maksimalisme

Minimalisme og maksimalisme Minimalisme og maksimalisme samtale mellem Helle Helle (HH) og Per Krogh Hansen (PKH) d. 26. februar 2000 på Danskstudiet i Kolding. Transskriberet af Malene Rehr, redigeret af Jon Helt Haarder PKH: Lad

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Fik du den jagtkammerat du fortjente?

Fik du den jagtkammerat du fortjente? ROLF ANDERSEN Fik du den jagtkammerat du fortjente? en genopretningsbog forlaget INDBLIK Af samme forfatter: Få den hund, du fortjener (People s Press 2009) Få den jagtkammerat du fortjener (forlaget INDBLIK

Læs mere

MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS

MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS Forsidebillede: Edward Fuglø The Luncheon On The Grass, with Manet & Friedrich 208 cm x 264 cm Acrylic On Canvas 2011. 2 MENTUNARGRUNNUR STUDENTAFELAGSINS Jóanes Sekjær

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) Navn på universitet i udlandet: Georg-August-Universität, Göttingen Land: Tyskland Periode:

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Mette Winge. Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner. 150 Pp. København: Samleren, 1997. ISBN 87-568-1418-6.

Mette Winge. Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner. 150 Pp. København: Samleren, 1997. ISBN 87-568-1418-6. 118 TijdSchrift voor Skandinavistiek Mette Winge. Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner. 150 Pp. København: Samleren, 1997. ISBN 87-568-1418-6. Bogens titel skaber nogle forventninger som både

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk Fortsætterprog

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere