Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune"

Transkript

1 Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014

2 2 Resume De nye breve er lettere forstå for målgruppen, og derfor kan man sige indssen med omskrive brevene i Borgerservice er vellykket. Det skal ses i lyset af der er tale om målgruppe der hovedsagligt består af ældre borgere, der kan tænkes se de gamle breve som mere rigtige offentlige breve, og derfor er det overraskende pilotundersøgelsen så klart viser tilslutning til de nye breve. Undersøgelsen Undersøgelsen består af to dele. Den første del er en spørgeskemaundersøgelse hvor 28 borgerne i målgruppen har fået udleveret et af to breve. 14 fik udleveret det gamle brev, mens 14 fik udleveret det nye. Spørgeskemaet var det samme uanset hvilket brev borgerne fik udleveret, men skemaerne var kodet med en farve, så det var til se ud fra hvilket brev det enkelte spørgeskema er blevet besvaret. De to breve som blev brugt, var to udgaver af samme brev, og er udvalgt af pilotgruppen, blandt andet med baggrund i en problemstilling som er blevet diskuteret en del i gruppen, nemlig hvordan man kan formulere en kompliceret problemstilling (tillægsprocentberegning) på en forståelig måde. Der er ikke blevet stillet spørgsmål der kan kontrollere om informanterne har forstået brevene, men kun spørgsmål der handler om informanternes holdning til dem. Derfor siger undersøgelsen ikke noget om hvorvidt det ene eller det andet brev er bedre til formidle tillægsprocentproblemikken, kun noget om informanternes opftelse af brevene med udgangspunkt i de spørgsmål der er stillet i spørgeskemaet. Spørgeskemaet er bygget op sådan informanterne bliver bedt om deres holdning til Stevns Kommune, så vi i læsningen af skemaerne har en mulighed for se om en negiv holdning til brevene er lig en negiv holdning til Stevns Kommune. Det er et kort spørgeskema med kun seks spørgsmål der skal kunne give et fingerpeg om de sproglige ændringer som man kan se i de nye breve, kan accepteres af borgerne og om ændringerne, som ønsket, har ført til breve der er lettere forstå. Informanterne fik udleveret brev og spørgeskema og kunne derefter læse brevet og udfylde spørgeskemaet i enrum. Undersøgelsen indeholder også en interviewundersøgelse, hvor 10 borgere i målgruppen har set begge breve og er blevet interviewet om deres brevvaner såvel som deres holdning til de to versioner af brevet. Interviewene er korte, men lange nok til give et klart billede af informanternes holdninger, der grundlæggende understøtter det samme billede som spørgeskemaundersøgelsen. Interviewundersøgelsen blev gennemført efter to principper. Det første var hver anden informant fik det nye brev først og hver anden det gamle brev først. Da det kunne se ud som om informanterne systemisk foretrak det brev de så først, blev der skiftet princip, så begge brevene blev udleveret samtidigt. Fordelingen i hvor mange informanter der foretrak hvilket brev, bekræftede ikke mistanken om det første brev systemisk vurderes højere. På den måde har vi sikret os de udsagn, som vi ser i såvel interviewene som i spørgeskemaerne, er troværdige og har ingen grund til tro andre informanter ville have resulteret i væsentligt anderledes svar. Specielle forhold ved undersøgelsen Når man kigger på svarene i undersøgelsen, er det bemærkelsesværdigt, hvor få egentligt negive svar der er. Man kan kun gætte på hvad der er baggrunden for informanterne ikke har svaret negivt på hvordan de finder de to versioner af brevet. Disse gæt kan gå på der er tale om ældre mennesker som Magt, Medier og Kommunikion

3 3 af høflighedsgrunde, respekt for myndighederne eller lignende ikke har kunnet få sig selv til være alt for negive. Men man kan heller ikke udelukke der ganske enkelt er tale om informanternes holdning til spørgsmålene. Det har i dette tilfælde betydet i stedet for se på forskellen mellem meget positive svar og meget negive svar, er der blevet kigget på forskellen mellem de grundlæggende meget positive svar. Som man kan se herunder er der blevet brugt procentsser til illustrere forholdene mellem de forskellige svar. Jeg vil gerne understrege selvom procenterne er ganske illustrive, skal de ikke skjule det faktum der er tale om en ganske lille undersøgelse, hvilket brugen af procenttal kan have en tendens til skjule. Visse steder kan man se der ikke er 14 svar for hver version af brevet ved alle spørgsmål. Det skyldes ikke alle informanter har besvaret alle spørgsmålene. Spørgeskemaerne Det første spørgsmål handler ikke om brevet, men om informanternes generelle holdning til Stevns Kommune. Spørgsmålet har to funktioner. For det første skal det signalere informanterne må sige hvad de har lyst til, og for det andet skal det give et indtryk af i hvilket lyst vi kan se de andre svar. Det skal forstås på den måde hvis en informant er meget kritisk over for Stevns kommune og vedkommende også er meget negiv over for brevene, kan de negive svar, hvis de skiller sig ud fra de andre informanters svar, forklares ved informantens negive syn på kommunen. Spørgsmål 1: Hvad er dit generelle indtryk af Stevns Kommune? godt Godt Dårligt % 71% 4% 7% Figur 1, Samlede svar for spørgsmål 1 Vi kan se af det samlede result for spørgsmål 1, ganske få informanter (nemlig 2) har et generelt indtryk af Stevns Kommune. Det modsvares af fem informanter siger de har et godt generelt indtryk af kommunen, mens det klare flertal på 20 siger de har et Godt indtryk. Hvis vi deler spørgsmålet op efter hvilket brev informanterne fik, kan vi se de informanter der fik det nye brev (figur 2), er lidt mere positive i udgangspunktet end dem der fik det gamle brev (figur3): Men selvom informanterne der fik det nye brev er relivt positive over for Stevns Kommune, er der ikke en klar overensstemmelse mellem antallet af positive og antallet af borgere der mener alle Stevns Kommunes breve skal ligne det nye brev (spørgsmål 6). Fordelingen i spørgsmål 1 er dog identisk med fordelingen i spørgsmål 2 Spørgsmål 1: Hvad er dit generelle indtryk af Stevns Kommune? godt Godt Dårligt Figur % 57% 7% 7% (det generelle indtryk af brevet). Det tyder på der ikke er en entydig sammenhæng mellem synet på kommunen og synet på brevene. I den sammenhæng kan det bemærkes Magt, Medier og Kommunikion

4 4 Det samme kan man sige med udgangspunkt i tallene for det gamle brev. Heller ikke her modsvares indtrykket af Stevns kommune med en lignende fordeling i de andre svar. Spørgsmål 1: Hvad er dit generelle indtryk af Stevns Kommune? godt Godt Dårligt Figur % 86% 0% 7% Og det betyder tallene for vurderingen af de to brevversioner er troværdige uanset informanternes syn på kommunen. Dermed kan vi gå videre til analysen af de tal der har med vurderingen af brevene gøre. Spørgsmål 2: Hvad er dit generelle indtryk af brevet? Der er ingen signifikant forskel på svarene fordelt på brevversion. Det ses i figurerne herunder: Spørgsmål 2: Hvad er dit generelle indtryk af brevet? godt Godt Figur 4 Dårligt % 62% 0% 8% Spørgsmål 2: Hvad er dit generelle indtryk af brevet? godt Godt Figur 5 Dårligt % 71% 7% 0% result vi ser i behandlingen af de følgende spørgsmål. Som det kan ses, er der kun to personer som har et eller rigtigt indtryk af det brev de har fået udleveret. Det store flertal i begge grupperne har altså et godt eller rigtigt godt indtryk af brevet. Det betyder informanternes indstilling til brevene er grundlæggende positiv og derfor også man kan forvente de vil gå positivt ind i læsningen af brevene. Sammenstillet med det overvejende positive indtryk af Stevns Kommune, kan man derfor gå ud fra informanternes vurdering af brevene og deres indhold, vil tage udgangspunkt i en generel positiv holdning til breve såvel som til kommune. Man må derfor forvente holdningerne til brevene vil være overvejende positive. Og det er da også det Spørgsmål 3: Finder du brevet I det tredje spørgsmål kigger vi på hvad informanterne siger om deres forståelse af brevene. Her ser vi der er en interessant forskel på de to brevversioner, nemlig den klart flere informanter finder det nye brev Meget let forstå sammenlignet med det gamle brev, og der de er lige så mange Spørgsmål 3: Finder du brevet Meget let Figur 6 Let Svært Meget svært % 46% 0% 0% Magt, Medier og Kommunikion

5 5 læsere af det gamle brev der finder det Svært forstå, 2 læsere, s Meget let forstå, 2 læsere. Og selvom der er en klar forskel på de to breve hvad angår kegorien Let forstå, hvor det nye brev scorer klart lavere end det gamle, nemlig 10 til det gamle brev mod 6 til det nye, overskygges det af det gamle brev kun er Meget let forstå for 2, mens det tilsvarende tal for det nye brev er 7. Spørgsmål 3: Finder du brevet Meget let Figur 7 Let Ifølge informanterne er det nye brev er altså lettere forstå end det gamle brev. Svært Meget svært % 67% 20% 0% Spørgsmål 4: Finder du brevet imødekommende (også selvom du måske ikke fik medhold)? Spørgsmål 4: Finder du brevet imødekommende (også selvom du måske ikke fik medhold)? Ja Måske Ikke rigtig Slet ikke Figur 8 71% 29% 0% 0% Det samme mønster ser vi i spørgsmål 4. Informanterne siger generelt det nye brev er mere imødekommende end det gamle. Og der er flere der finder det gamle brev ikke rigtigt er imødekommende, mens ingen af informanterne har krydset af i den rubrik under det nye brev. Som man kan se i Figur 8 vurderer det store flertal af informanterne, det nye brev er imødekommende over for læseren. Kun 4 af 14 informanter er i tvivl, og ingen af informanterne finder brevet ikke er imødekommende. Det gamle brev opftes ikke helt så imødekommende som det nye, og her er der tillige 2 informanter som finder brevet ikke rigtigt er imødekommende. Det er altså helt tydeligt den måde som det Spørgsmål 4: Finder du brevet imødekommende (også selvom du måske ikke fik medhold)? Ja Måske Ikke rigtig Slet ikke % 29% 14% 0% Figur 9 gamle brev er skrevet på ikke opftes som helt så imødekommende som det nye brev. Det er dog værd bemærke 8 af 14 informanter finder brevet imødekommende, så såvel det nye som det gamle brev opftes af et flertal af informanterne som imødekommende. Magt, Medier og Kommunikion

6 6 Spørgsmål 5: Får du nok vide i brevet? Man kan sige det ikke er overraskende der ikke er den store forskel på de to breve, når der grundlæggende er tale om det samme brev med det samme indhold. Og det er i hvert fald det man ser i de to figurer (Figur 10 og Figur 11). Det er værd lægge mærke til det store flertal af informanter finder de får nok vide i begge brevversioner og der, også for begge breves vedkommende, kun er 1 informant der finder vedkommende ikke får nok vide. Ifølge informanterne er informionsniveauet i begge breve altså tilfredsstillende. Spørgsmål 5: Får du nok vide i brevet? Ja Delvist Nej Slet ikke % 31% 8% 0% Figur 10 Figur 11 Spørgsmål 6: Synes du alle breve fra kommunen skulle været formuleret på en lignende måde? I det sidste spørgsmål vender mønstret fra spørgsmålene 3, 4 og 5 tilbage. Vi ser Spørgsmål 6: Synes du alle breve fra kommunen informanterne generelt er positive over for skulle været formuleret på en lignende måde? spørgsmålet og der er en overvægt i Ja Delvist Nej Slet ikke tilslutning hos de informanter der har læst det nye brev. 79% 14% 7% 0% Figur 12 Spørgsmål 6: Synes du alle breve fra kommunen skulle været formuleret på en lignende måde? Ja Delvist Nej Slet ikke % 36% 7% 0% Figur 13 Spørgsmål 5: Får du nok vide i brevet? Ja Delvist Nej Slet ikke % 36% 7% 0% Vi ser også de informanter der har læst det nye brev er klart mere positive for brevet skal danne grundlag for fremtidige breve end de informanter der har læst det gamle brev og det selvom der i begge grupper er en enkelt informant som ikke finder det brev vedkommende har læst bør være udgangspunktet for fremtidige breve. Det er med andre ord sådan de informanter der har læst det nye brev i højere grad end de informanter der har læst det gamle brev, ser brevet som et godt forlæg for fremtidige breve. Interviewundersøgelsen Interviewundersøgelsen skal ses som det andet ben i pilotundersøgelsen af pilotprojektet. De to undersøgelser supplerer hinanden og i det omfang man kan sige de bekræfter de samme tendenser, er der større sandsynlighed for resulterne er troværdige. Som i spørgeskemaundersøgelsen er der en overvægt af informanter der foretrækker det nye brev. I interviewundersøgelsen er det muligt få svar på spørgsmål som man ikke så let får svar på i et spørgeskema. Fx siger flere af informanterne de mener breve fra det offentlige skal være klart formulerede og har på den måde en holdning til offentlige breve der grundlæggende svarer til den man kan læse i Projekt Bedre Breve. Ikke overraskende er der grundlæggende to positioner, nemlig enten tilslutning til det nye eller det gamle brev opfylder informantens krav til et offentligt brev. En enkelt informant vil dog slet ikke tage stilling til forskellen mellem de forskellige brevversioner, fordi vedkommende ikke har ret til den støtte Magt, Medier og Kommunikion

7 7 som brevet handler om. Der er altså ikke tale om informanten ikke kan bestemme sig for en af de to versioner, men om informanten ikke ønsker tage stilling, fordi vedkommende ikke ser sig selv som målgruppe for brevet. Da jeg beder informanten om tage stilling til det principielle i brevet ved forstille sig brevet adresseret til sig selv, afviser vedkommende tanken ved sige det var noget andet hvis det drejede sig om håndværkerfradraget som vedkommende, der planlægger en renovering af tagrender, ser som mere aktuelt. Der blev foretaget 11 interview. Men en af informanterne havde ikke sine læsebriller med og kunne ikke læse brevene, så der er 10 tællende interview. Af de 10 informanter foretrak 1 informant ikke noget af de to breve, 3 foretrak det gamle brev, mens 6 foretrak det nye brev. Dermed bekræfter interviewundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen hinanden. Nogle af de ord som informanterne siger om det brev de foretrækker, uanset hvilket brev de foretrækker, er det er klart, der står hvad de har brug for vide og brevet er skrevet i en acceptabel tone. Ingen af brevene afvises som uhøflige, men det brev der bliver fravalgt (uanset hvilket) får kritik der går på det er svært forstå eller der er for mange paragrafhenvisninger. Når der er tale om en situion hvor informanterne bliver bedt om forholde sig til to breve og vælge det ene frem for det andet, kan det ikke undre det valgte brev roses og det fravalgte brev får kritik. Derfor er det ekstra interessant kigge på hvad informanterne fortæller om deres holdninger til offentlige breve. Og her er der grundlæggende overensstemmelse mellem det som informanterne lægger vægt på og de holdninger man kan læse i Kodeks for Godt Sprog fra Stevns Kommune. Informanterne bruger fx vendinger der understreger man skal kunne forstå offentlige breve, offentlige breve skal være klart formulerede, og der skal være den nødvendige informion, mens der er en generel skepsis over for for mange paragrafhenvisninger. En af informanterne afviser fx det nye brev, fordi det er hæftet sammen med en klagevejledning. Begrundelser for afvise det gamle brev er det er indviklet og ordrigt og derfor svært forstå. Samlet konklusion Dømt på det begrænsede grundlag som to breve og 38 informanter må siges være, er der en væsentlig konklusion drage, og det er der i gruppen af informanter er en grundlæggende tilfredshed med Stevns Kommunes breve. Der er dog en helt klar tendens til det nye brev opnår højere vurderinger end det gamle og derfor vil min anbefaling være Stevns kommune bør fortsætte Projekt Bedre Breve. Det er bemærkelsesværdigt uanset brevversion, er der generelt set stor tilfredshed med de breve som informanterne ser. Her er der forskel på spørgeskemaerne, hvor informanterne kun ser det ene brev, og interviewene, hvor informanterne ser begge breve. I interviewene er der en klar tendens til informanterne tager afstand fra det brev som de ikke foretrækker. Denne meget polariserede holdning ses ikke i spørgeskemaerne, hvor en tilsvarende tendens ville have vist sig i form af en klarere fordeling mellem meget positiv og meget negiv holdning til brevene. På baggrund af pilotundersøgelsen af pilotprojektet vil jeg regne med når Stevns Kommune begynder henvende sig til yngre befolkningsgrupper, så vil tilfredsheden med formuleringerne i de nye breve stige, fordi det kan forventes yngre mennesker stiller andre krav til offentlig kommunikion end den gruppe af ældre borgere der er målgruppen for det undersøgte brev. Magt, Medier og Kommunikion

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Energieffektive 50+ ere ELFORSK projekt Ekstra analyse vedr. boligejeres parathed til at investere i energibesparelser

Energieffektive 50+ ere ELFORSK projekt Ekstra analyse vedr. boligejeres parathed til at investere i energibesparelser Energieffektive 50+ ere ELFORSK projekt 347-009 Ekstra analyse vedr. boligejeres parathed til at investere i energibesparelser Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Q41: Har du planer om, at investere

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sagsnr.: T207540 Side 1 af 14 2. oktober 2014 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Danmark Tlf. (+45) 72 19 41 00

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret Brugerundersøgelser februar-marts 2019 Kerneområdet Alle Kan Bidrage Kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemførte februar/marts 2019 to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Virksomhederne i Vordingborg Kommune

Virksomhederne i Vordingborg Kommune Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter:... 2 - Hvordan I påvirker borgerne...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10 Kristianslyst Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Spørgeskemaet blev lanceret 19. december 2016 og sidste svarfristen var 8. januar 2017. To gange undervejs

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Medieetik. Rapport udarbejdet af Mark Blach-Ørsten, Jannie Møller Hartley, Sofie Flensburg & Maria Bendix Olsen

Medieetik. Rapport udarbejdet af Mark Blach-Ørsten, Jannie Møller Hartley, Sofie Flensburg & Maria Bendix Olsen Korallen i RUC s segl Medieetik Rapport udarbejdet af Mark Blach-Ørsten, Jannie Møller Hartley, Sofie Flensburg & Maria Bendix Olsen Mark Blach- Ørsten, professor mso Jannie Møller- Hartley, adjunkt Center

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet Retur Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet I perioden d.. september til 3. november har borgere, der har været til møde i rehabiliteringsteamet, fået udleveret et spørgeskema om deres oplevelser

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2015

Gladsaxe Kommune 2015 Gladsaxe Kommune 2015 Brugerundersøgelse af borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice den 10. juni 2015 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2018

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2018 Rapport Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: 118-20773.20 Side 1 af 13 10-10-2018 DELTA - a part of FORCE Technology Teknisk-Audiologisk Lab. Edisonsvej 24 5000 Odense C Danmark Tlf. +45

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bankernes privat- og erhvervskunder går hver sin vej privatkundernes tilfredshed falder

Bankernes privat- og erhvervskunder går hver sin vej privatkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank 2018 Dato: 2018-10-01 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere