Bilag 2 Risikostyring i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Risikostyring i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Bilag 2 Risikostyring i Fredericia Kommune Side 1 af 8

2 Indhold 1. Generelle oplysninger om Risikostyring og forsikringsadministration Transportoptimering Klimatilpasning... 8 Side 2 af 8

3 1. Generelle oplysninger om Risikostyring og forsikringsadministration Fredericia Kommune er beliggende i trekantsområdet og byen har i dag knap indbyggere. Afdelingen for Sikring og Forsikring er organisatorisk placeret under Fredericia Brandvæsen som en stabsfunktion. Pr. 1. August 2012 bliver Forsikring en selvstændig enhed placeret ved Teknik og Miljøområdet under Facility Centret. Forsikringsgruppen består af 2,5 medarbejder: En økonomiperson uddannet indenfor regnskab En administrationsperson uddannet cand. negot En risikorådgiver uddannet Erhvervsassurandør samt risikorådgiver på Den Kommunale Højskole. I forsikringsgruppen arbejdes med mange forskelligartede opgaver f.eks.: Rådgivning og vejledning til borgere og ansatte Skadesbehandling Skaderegistrering Skadereducerende tiltag til sikring af tab og driftsforstyrrelser Tilsyn/gennemgang af bygninger og løsøre Udarbejdelse af årsrapport på arbejdsmiljø- som på øvrige forsikringsområder Sikre et trygt miljø Sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau I Fredericia Kommune er vedtaget en forsikrings- og en risikostyringspolitik som overordnet betyder, at kommunen har meget stort fokus på at risikostyrer sine værdier, således at vort arbejdsmiljø forbedres, samt antallet af skader og omfanget af disse skader reduceres, så Fredericia Kommune kan fremstå som en kommune der har et højt service niveau, passer på sine værdier og har et godt image overfor både borgerne og de ansatte i kommunen. I Fredericia Kommune har man siden 2003 været selvforsikret på Arbejdsskader og på løsøre tyveri. Fredericia Kommune har i gennem mange år arbejdet meget målrettet med risikostyring og denne proces er højt prioriteret i kommunen, og det er på baggrund af dette, at man i dag er selvforsikret på de to nævnte områder. I kommunen opnås i dag meget gode skadesprocenter og hvis denne tendens fortsætter vil man på sigt overveje endnu mere selvforsikring. Den målrettede risikostyringsproces i kommunen bør også føre til besparelser på forsikringssiden. Som tidligere nævnt er risikostyring højt prioriteret i Fredericia Kommune og i år afvikles to store projekter med opgradering af videoovervågning og vandsikring på skoleområdet. På disse to projekter bruges et par millioner. Side 3 af 8

4 For at få et overblik over det risikostyringsniveau Fredericia Kommune befinder sig på, kan man på nedenstående liste se eksempler på hvilke tiltag kommunen har: Video overvågning og vandsikring : Samtlige skoler i Fredericia Kommune er 100 % dækket ind med videoovervågning samt vandsikring. Samtlige alarmer går alle direkte til vagtcentralen på Brandstationen som er døgnbemandet. Skoler Antal kameraer Erritsø Centralskole 13 stk. Herslev Skole 10 stk. Taulov Skole 11 stk. Skansevejens Skole 28 stk. Skjoldborgvejens Skole 15 stk. Købmagergades Skole 6 stk. Alleskolen 28 stk. Bakkeskolen 8 stk. Lyng Skole 14 stk. Treldevejens Skole 20 stk. Skærbæk Skole 13 stk. 10 ende 6 stk. Bredstrup Pjedsted Skole 15 stk. Mølledamskole 4 stk. Bøgeskov Skole 13 stk. Ryttergrøftvejens Skole 9 stk. Egumvejens Skole 14 stk. I alt 227 stk. Andre institutioner Antal kameraer Rådhuset 7 stk. Østerstrand 8 stk. Brandstationen 6 stk. Sct. Joseph 3 stk. Troldehuset 8 stk. Basen 14 stk. Proaktiv 10 stk. Ungdommens Hus 10 stk. Genbrugsplads Industrivej 2 stk. Genbrugsplads Bundgårdsvej 2 stk. Domus Axel (p-hus) 29 stk. Landsoldaten 3 stk. Biblioteket 9 stk. Mehldals Rådhus 8 stk. Gasværksgrunden 8 stk. Damhusvejens Fritidscenter 7 stk. Stadion 14 stk. I alt 148 stk. Derudover råder forsikringsafdelingen over 3 mobile videoovervågningsanlæg som sidder i perioder af mellem 3-6 måneder på udsatte adresser. Disse anlæg er altid i funktion. Side 4 af 8

5 Øvrige tiltag: Det er politisk besluttet at alt teknisk udstyr i Fredericia Kommune skal tyverimærkes. Alle designer møbler mærkes Alle Pc er, Ipads mv. opbevares i sikringsskabe eller sikringsceller efter lukketid Nøglebokse bruges på alle større institutioner ABA anlæg (en stor del af bygningsmassen i Kommunen) og brandtilsyn Tyverialarmeringsanlæg og tågekanoner (en stor del af bygningsmassen i Kommunen) Hammerglas GPS i bl.a. en del biler Rundering af vagtselskab på udsatte adresser Akut krisehjælp til de ansatte APV gennemgang 1 årlige arbejdsmiljøkonference Der er to arbejdsmiljøkonsulenter ansat som rådgiver og forebygger arbejdsskader Skaderegistrering af alle typer skader, inkl. nærved skader på både arbejdsskader og tingskader. Fredericia Kommune vil fortsat i årene frem have stor opmærksomhed på risikostyring og vil være indstillet på et samarbejde omkring risikostyring med det vindende selskab. Side 5 af 8

6 2. Transportoptimering Fredericia Kommune har i maj 2012 implementeret begrebet transportoptimering for at øge bevågenheden omkring risikostyring af Fredericia Kommunens vognpark. Transportoptimering betyder, at der etableres en fælles kommunal vognpark, således at man opnår en centralstyring af alle kommunale køretøjer, og samtidig får fokus på miljøet og risikostyring. Transportoptimering består af flere forskellige elementer, som betyder, at Fredericia Kommune får fuldt overblik over bil udgifterne og samtidig kan risikostyrer vores køretøjer. Af fordele kan nævnes: Centralstyring af alle kommunale biler styrker den interne kommunikationsproces vedrørende antal skader og udbedring af disse. Man opnår et skærpet tilsyn af alle kommunale biler, således at bilerne vedligeholdes, rengøres og overvåges. Implementering af GPS Tracker i samtlige køretøjer gør os i stand til at lokalisere bilernes placering eksempelvis i tilfælde af tyveri. Økonomiske incitamenter er med til at finansiere det forebyggende arbejde i form af f.eks. køretekniskkurser til Fredericia Kommunens medarbejder, og dermed højne fokus på at mindske skadesforløbet, således at skadestatistikken kan holdes på et acceptabelt niveau. Økonomiske incitamenter er med til at skabe større opmærksom i de forskellige afdelinger omkring kørselsadfærd, som giver brugerne af bilerne et større ejerskab og større ansvarsfølelse, hvilket munder ud i at skaderne på bilerne mindskes. Samtlige kommunale køretøjer skal serviceres af vores central bilværksted, som i dag varetages af Fredericia Brandvæsen. Kommunikationen mellem værkstedet og forsikringsafdelingen bliver styrket. Samtidig betyder transportoptimeringen, at der etableres en fælles vognpark (puljebilordning) for alle kommunale ansatte. Cirka 60 % af alle kommunale køretøjer vil blive puljebiler. Arbejdsvogne, specielle køretøjer m.v., anvendes ikke som puljebiler. Alle biler som er med i puljebilordningen serviceres, vedligeholdes, vaskes og gennemgås for mangler, fejl og skader løbende af faste medarbejdere på værkstedet. Denne gennemgang betyder, at der er et skærpet tilsyn omkring f.eks. skader på køretøjerne, såsom buler, ridser, glasskader o. lign. På sigt indføres en intern selvrisiko pr. skade for den pågældende afdeling som benytter køretøjet på skadestidspunktet. I dag er Fredericia Kommunens uden selvrisiko både internt som eksternt. Indtægten fra selvrisici benyttes til forebyggende arbejde. Puljeordning styres via et bookingsystem, således at den pågældende afdeling/medarbejder som skal bruge en bil skal booke bilen inden den tages i brug. Bookingsystemet betyder, at de driftsansvarlige kan kontrollere, hvem som har booket bilen og hvornår. Hvis man konstaterer en skade på bilen uden at have modtaget en skadeanmeldelse, kan man ud fra bookingsystemet finde den ansvarlige. Side 6 af 8

7 På nuværende tidspunkt er alle puljebiler udstyret med GPS Tracker. På sigt skal der installeres GPS Tracker i samtlige køretøjer i Fredericia Kommune, herunder arbejdsvogne, lastbiler etc. Formålet er, at opnå en mere valid datastatistik omkring bilernes benyttelsesgrad, bilerne kan hurtig lokaliseres, samt at bilerne kan spores døgnet rundt og i tilfælde af tyveri findes igen. Side 7 af 8

8 3. Klimatilpasning Status for arbejdet med klimatilpasning i Fredericia Kommune. Natur- og Miljøpolitik Kortlægning af blue spot og havvandsstigning Tværgående projektgruppe (Brand & Redning, Fredericia Spildevand A/S, Vej & Park, Plan & Byg og Natur & Miljø) Erfaringskortlægning Klimahandlingsplan Fredericia Kommune har i sin Natur- og Miljøpolitik for formuleret et mål om, at vi vil fastlægge en klimatilpasningsstrategi, der fokuserer på konsekvenserne af vandstandsstigninger og kraftige regnskyl. Fredericia Kommune har allerede i 2008 indledt et arbejde med at afdække hvor store problemer der er med oversvømmelser i kommunen. Hertil er der udarbejdet to screeningsværktøjer, der kan give et første indtryk af hvor problemer med for meget vand kan opstå. Det drejer sig om et blue spot kort og et havstigningskort. Blue spot kortet viser, hvor fordybninger i overfladen findes, og over hvor regnvandet i princippet kan samle sig. Der er dog ikke taget højde for, om der er afvandingskanaler, dræn, regnvandskloakker, som dræner vandet væk. Kortet giver et billede af, hvor store regnmængder vil kunne samle sig i terrænet, men ikke noget om hvor længe vandet vil opholde sig der. Terrænkortet er også sat op imod havvandsstigninger, så effekten af en havvandsstand på op til 1,5 meter på landområder er vist. Kortet er dog igen ikke nødvendigvis fyldestgørende, idet de viste steder med vand kun vil være våde, hvis der er et system, som leder vand til fordybningen. For begge kortmaterialer gælder, at de kan forbedres, så der tages højde for afstrømningssystemer, som leder vand væk fra eller fører vand til fordybningen. Kortene kan kun bruges til en forundersøgelse. På baggrund af dette arbejde har Fredericia Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe der skal formulere en strategi for klimatilpasning i kommunen. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra Brand & Redning, Fredericia Spildevand A/S, Vej & Park, Plan & Byg og Natur & Miljø, så arbejdet er sikret en bred forankring. Gruppen har arbejdet med en erfaringskortlægning, dvs. samlet de erfaringer det tekniske område, beredskabet og spildevandsselskabet har gjort med oversvømmelser fra havet, regnvand og kloak. For nogle områder, f.eks. byen inden for voldene, er Spildevandselskabet allerede i gang med at aflaste kloaknettet, ved at afskære vejvandet fra kloaksystemet, så problemer med vand i kældre kan imødegås. I det åbne land sker der allerede i dag flere aflastninger af overløbsbygværk i kommunen, så regnvandsbetingede udløb til vandmiljøet kan reduceres. Med strategien for klimatilpasning vil vi sikre, at kommuneplanen 2013, lokalplaner, beredskabsplanen og spildevandsplanen 2013 tager hensyn til klimatilpasning. Derudover skal den anvise hvordan borgere og virksomheder tænkes inddraget i klimatilpasning, hvilke områder der er relevant at samarbejde med eksterne parter om, pege på interne indsatser og fastlægge de overordnede rammer for indholdet af og tilvejebringelsen af en kommunal klimatilpasningsplan. Side 8 af 8

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere