Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune"

Transkript

1 Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005

2 Indhold Indhold Formål Sikring frem for forsikring Afgrænsning Ansvar og organisering Overordnet ansvar Sikringsprojektgruppe på tværs af magistratsafdelingerne Magistratsafdelingerne Netværk Økonomiske rammer for sikringsarbejdet Sikringsprojekt Kommissorium for sikringsprojektgruppen... 2

3 Århus Kommune juni 2005 Side 3 1. Formål Århus Byråd har den Kommune vedtaget følgende risikostyringspolitik for Århus 1.1. Sikring frem for forsikring Århus Kommune ønsker via en risikostyringspolitik at opprioritere sikringsområdet, hvilket skal ses i sammenhæng med Århus Kommunes forsikringspolitik, hvorefter Århus Kommune hovedsageligt er selvforsikrende. Formålet med en risikostyringspolitik for Århus Kommune er at afdække risici og iværksætte sikringstiltag på de områder, hvor det økonomisk bedre kan betale sig at sikre frem for at tegne en forsikring. Det er således et mål at reducere skadesudgifterne på de områder, hvor Århus Kommune i forvejen er selvforsikrende. På de områder, hvor der i dag tegnes forsikringer, er det et mål at skabe et økonomisk forsvarligt grundlag for at være selvforsikrende eller alternativt at skabe et grundlag for at opnå billigere forsikringspræmier. Formål med Århus Kommunes risikostyringspolitik er mere konkret: At nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse, herunder at sikre kommunen mod undgåelige tab og driftsforstyrrelser som følge af skader på løsøre, bygninger, anlæg, biler, m.v. At højne medarbejdernes og ledernes forståelse for vigtigheden af risikoforebyggelse At sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau indenfor sammenlignelige driftsområder At opnå nedsættelse af forsikringspræmierne 2. Afgrænsning Risikostyringspolitikken omfatter principielt også den del af sikringsindsatsen, der relaterer sig til medarbejdernes arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsskader, sygefravær og lignende. Denne del varetages allerede nu af Personaleafdelingen (Borgmesterens Afdeling). Nærværende risikostyringspolitik og det projekt, der iværksættes til udmøntning af risikostyringspolitikken, omfatter alene den del af risikostyringsindsatsen, der vedrører bygnings- og tingsskade. Projektet skal dog afdække, om det på sigt vil være hensigtsmæssigt at samle risikostyringsindsatsen.

4 Århus Kommune juni 2005 Side 4 3. Ansvar og organisering 3.1. Overordnet ansvar Det overordnede politiske ansvar for risikostyringspolitikken i Århus Kommune påhviler Århus Byråd. Det overordnede administrative ansvar for gennemførelsen af politikken ligger hos Magistraten, der fungerer som styregruppe med endelig beslutningskompetence på områder af tværmagistratslig økonomisk eller personalemæssig betydning som for eksempel beslutning om gennemførelse af konkrete sikringstiltag. Sikringstiltag, der alene vedrører en magistratsafdeling, besluttes af pågældende magistratsafdeling. Det praktiske administrative ansvar ligger i Borgmesterens Afdeling, Juridisk Afdeling, der fungerer som projektleder og formand for sikringsprojektgruppen 3.2. Sikringsprojektgruppe på tværs af magistratsafdelingerne Projektlederen/Risikostyringskoordinatoren nedsætter i samarbejde med magistratsafdelingerne en sikringsprojektgruppe, bestående af 1-2 repræsentanter fra hver magistratsafdeling, kommunens beredskabschef, kommunens forsikringsadministrator samt projektlederen. Sikringsprojektgruppen forestår den overordnede koordinering af risikostyringsinitiativerne. For at sikre kontinuiteten i sikringsprojektgruppens arbejde, forudsættes det, at repræsentanterne for magistratsafdelingerne fortsætter i sikringsprojektgruppen, uanset en eventuel ændring i magistratsstrukturen. Sikringsprojektgruppen kan i givet fald suppleres med yderligere medlemmer. Århus Politi, kommunens SSP konsulent og andre rådgivere kan inddrages i sikringsprojektgruppens arbejde efter behov. Sikringsindsatsen koordineres i nødvendigt omfang med Århus Kommunes øvrige forvaltninger og afdelinger, der kan inddrages ad hoc. Sikringsprojektgruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til analyse og bearbejdning af de enkelte indsatsområder. Ad hoc arbejdsgrupperne sammensættes af medarbejdere med kompetence inden for det enkelte indsatsområde. Sikringsprojektgruppen fungerer som styregruppe for ad hoc arbejdsgrupperne.

5 Århus Kommune juni 2005 Side Magistratsafdelingerne Magistratsafdelingerne gennemfører i samarbejde med sikringsprojektgruppen og risikostyringskoordinatoren de sikringstiltag, der besluttes af Magistraten efter indstilling fra sikringsprojektgruppen Netværk Risikostyringskoordinatoren og sikringsprojektgruppen engagerer sig i netværk med andre kommuner og regioner omkring forsikring og risikostyring med henblik på vidensdeling, herunder udveksling af analyseresultater. 4. Økonomiske rammer for sikringsarbejdet Der afsættes 3,1 mio. kr. fordelt over årene til ansættelse af en projektleder/risikostyringskoordinator og gennemførelse af et 4-årigt risikostyringsprojekt til udmøntning af den vedtagne politik, herunder til analyser, styring, koordinering af sikringsarbejdet samt udarbejdelse af handlingsplaner. Projektlederen/risikostyringskoordinatoren er ansvarlig for anvendelsen af de afsatte midler og disponerer i samråd med sikringsprojektgruppen over midlerne uden forudgående godkendelse fra Magistraten. Over projektperioden forventes udgifterne at fordele sig således: 2. halvår 2005 i kr. År 2006 i kr. År 2007 i kr. År 2008 i kr. 1. halvår 2009 i kr Som en del af den forsikringspolitik Århus Byråd har vedtaget, har magistratsafdelingerne siden juli 2003 hvert år indbetalt et beløb til den interne forsikringsordning til dækning af forsikringspræmier på kommunens fælles forsikringer, administration af forsikringsordningen og til dækning af årets skader. Det budgetterede beløb til gennemførelse af risikostyringsprojektet finansieres af den interne forsikringsordning. Udover udgifterne til gennemførelse af projektet, vil magistratsafdelingerne på sigt skulle afholde udgifter til investering i de sikringstiltag, sikringsprojektgruppen foreslår, og som vedtages af Magistraten/den enkelte magistratsafdeling. 5. Sikringsprojekt Med henblik på udmøntning af risikostyringspolitikken gennemføres i første omgang et 4-årigt projekt (medio juni 2009) inden for de organisatoriske rammer beskrevet ovenfor. Gennemførelsen af projektet sker i henhold til

6 Århus Kommune juni 2005 Side 6 den af Byrådet vedtagne projektbeskrivelse, der tjener som en konkretisering af risikostyringspolitikkens formål. Projektbeskrivelsen beskriver således de overordnede målsætninger for kommunens sikringsarbejde for en 4-årig periode. Der identificeres 7 specifikke hovedaktiviteter (indsatsområder) og herunder en række mere detaljerede aktiviteter. Projektet igangsættes umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af Risikostyringspolitikken - forventeligt medio Sikringsprojektgruppen fremsender årligt en statusopgørelse til Magistratsafdelingerne indeholdende en status på sikringsprojektet, herunder en oversigt over registrerede skader og skadesudgifter. Projektafslutningen sker på grundlag af en evalueringsrapport indeholdende en gennemgang og analyse af de opnåede resultater forstået som opnået sikringsniveau, holdnings- og adfærdsændring hos medarbejdere, nedbringelse af skadesomkostninger og eventuelle besparelser på forsikringspræmier. Derudover skal evalueringsrapporten indeholde et forslag til den fremtidige organisering af sikringsindsatsen, herunder muligheden for at inddrage den del af risikostyringsindsatsen, der i dag varetages af Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling, i en samlet risikostyringsprofil. Evalueringsrapporten forelægges Magistraten, sendes til Magistratsafdelingerne til høring, og fremsendes herefter til Byrådet primo 2009, således at en eventuel ny organisering af risikostyringsindsatsen kan iværksættes i umiddelbar forlængelse af projektets ophør. 6. Kommissorium for sikringsprojektgruppen Det overordnede mål med det 4-årige sikringsprojekt er: 1. Nedbringelse af det samlede antal skader 2. Nedbringelse af skadesudgifterne 3. Nedbringelse af forsikringspræmierne 4. Nedbringelse af omfanget af følgeskader/gener Projektet skal dels skabe den nødvendige basis for målopfyldelsen dels søge målopfyldelse på de udvalgte indsatsområder. Projektet skal derudover udgøre et læringsprojekt for deltagerne og for den fremtidige sikringsindsats i Århus Kommune Opfyldelse af projektets formål skal ske via en række hovedaktiviteter eller indsatsområder, der er nærmere beskrevet i projektbeskrivelse.

7 Århus Kommune juni 2005 Side 7 1. Indførelse af et samlet skadesregistreringssystem Grundstenen i en effektiv risikostyring er koordineret indsamling og bearbejdning af data vedrørende skader, skadesårsag, følgeskader, omkostninger (økonomiske og ikke økonomiske) 2. Øge arbejdspladsernes, og dermed medarbejdernes opmærksomhed omkring forebyggelse At øge den enkelte medarbejders ansvarsfølelse for sin arbejdsplads og tryghed på arbejdspladsen, således at den enkelte medarbejder føler, at det kan betale sig at tænke i sikring. 3. Nedbringelse af antallet af indbrud særligt rettet mod Pc'er og andet elektronisk udstyr 4. Forebyggelse af brandskader 5. Nedbringelse af hærværk og tyveri 6. Nedbringelse af antallet af autoskader 7. Forebyggelse af vandskader 8. Evt. andre indsatsområder udpeget med baggrund i skadesstatistikken eller på opfordring fra magistratsafdelingerne

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere