Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars"

Transkript

1 Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

2 Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer Orientering fra administrationen Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 for Beskæftigelsesudvalget Orientering om nøgletal Godkendelse af resultatrevision Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) En styrket indsats overfor unge ledige 82 2

3 Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 050. Formanden orienterer Sagsnr.: 11/3746 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Orientering fra formanden. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 051. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 11/3752 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Forvaltningschefen orienterer. Opfølgning på sager fra sidste møde. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Sag vedr. handicappolitik medtages som punkt til næste beskæftigelsesudvalgsmøde. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 052. Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 11/8589 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 96987/11Åben Budgetopfølgning pr for Beskæftigelsesudvalget 97005/11Åben Budgetorientering pr for Beskæftigelsesudvalget 96993/11Åben Genopretningsplan pr for Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 viser et merforbrug på 1,880 mio. kr. Afvigelserne fremkommer på følgende områder: - Ungdommens Uddannelsesvejledning - Produktionsskoler - Kontanthjælp - Revalidering - Løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Der vedlægges forslag til genopretningsplan. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at budgetorienteringen tages til efterretning. - at genopretningsplan drøftes. - at sagen videresendes til Økonomiudvalget, som del af kommunens samlede budgetopfølgning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den

7 Budgetorienteringen er taget til efterretning. Genopretningsplan er drøftet og indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 053. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 11/2724 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 85052/11Åben Bilag til Nøgletal_-_Jobcenter_Vesthimmerland.pdf 85053/11Åben Bilag 2 til Nøgletal_ Øvrige nøgletal.pdf 85054/11Åben Bilag 3 til Nøgletal_ Opfølgningsrapport til Beskæftigelsesplan 2011.doc 85056/11Åben Bilag 4 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Løntilskud.pdf 85057/11Åben Bilag 5 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Virksomhedspra ktik.pdf 85058/11Åben Bilag 6 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Uddannelse.pdf 85059/11Åben Bilag 7 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Fleksjob.pdf 85734/11Åben Bilag 8 til Nøgletal 6-ugers selvvalgt uddannelse 2011.xls Sagsfremstilling Administrationen orienterer om nøgletallene på mødet Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger: - P. numre forsøges fremover erstattet af virksomhedsnavne ved oversigt over løntilskudsjob. - Der er en fejl i graf ved førtidspension. Der er ikke sammenhæng mellem tabel og graf. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Til næste udvalgsmøde ønskes en statistik over, hvilken forsørgelse sygedagpengemodtagere over 52 uger modtager, når sygedagpenge stoppes. 8

9 Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 054. Godkendelse af resultatrevision 2010 Sagsnr.: 11/18724 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 97365/11Åben Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Nordjylland 97368/11Åben Resultatrevison 2010.pdf(1).pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Engang om året skal jobcentret udarbejde en resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er, med udgangspunkt i resultaterne, udviklingen og indsatsen fra det forgangene år (2010), at vurdere og gennemgå resultaterne fra det forgangene år. På Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal offentliggøres jobcentrenes resultater løbende og det er herfra, at datagrundlaget til resultatrevisionen hentes. Resultatrevisionen består af følgende 4 delelementer: 1. Resultatoversigten, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes jobcentrets resultater med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2. Besparelsespotentiale, som basere sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentret resultater bliver sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 4. Scorecard for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med landsgennemsnittet, da rettidighedsmålingerne er blevet ændret i 2010 er det kun målingerne fra august til december, der er medtaget i resultatrevisionen. Tidsplanen for udarbejdelsen af resultatrevisionen er som følger: Marts Jobcentret udarbejder resultatrevisionen. D. 12. april Resultatrevisionen drøftes i LBR. D. 1. maj Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR og Beskæftigelses-regionen. D. 21. maj Sidste frist for modtagelse af høringssvar. 10

11 D. 8. juni Resultatrevisionen vedtages i Beskæftigelsesudvalget. D. 23. juni Resultatrevisionen vedtages i Byrådet. D. 1. juli Resultatrevisionen offentliggøres. Hovedkonklusionen for resultatrevision 2010 er, at kontant- og starthjælpsområdet har været inde i en meget negativ udvikling og især antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere er steget kraftigt. Dette område bliver en af hovedudfordringerne for jobcentret i de kommende år. Sygedagpengeområdet Resultatrevison 2010 er behandlet på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj Der er ikke indkommet høringssvar fra LBR. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Administrationen indstiller - at Resultatrevion 2010 godkendes og indstilles til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Resultatrevisionen drøftet, og der indstilles til endelig godkendelse i Byrådet. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 11

12 055. Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Sagsnr.: 11/18580 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 96451/11Åben Appendiks aftaletekst.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne er enige om, at der skal ryddes op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at gennemføre 44 initiativer, som skal bidrage til, at ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. Initiativerne gennemføres inden for følgende områder: samtaler og kontakt aktive tilbud selvstændige og samspil med virksomheder enklere ydelser De mange initiativer er fremkommet på baggrund af ideer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere i kommuner og a-kasser, som gennem deres daglige arbejde ved, hvor der er mulighed for forenkling. Med initiativerne kommer borgere, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser til at bruge mindre tid på bureaukrati. Kommunerne vil blive aflastet for administrative opgaver svarende til 91 mio.kr. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere u i kommunerne. Det er ressourcer, der bliver i kommunerne, og som kan bruges til at give mere tid til at hjælpe mennesker i beskæftigelse. De aftalte initiativer: samtaler og kontakt 1. afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom 2. forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) 3. en mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn / fleksydelse eller pension og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel 4. fælles rammer for opfølgning for alle - uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager 12

13 5. arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes 6. A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes 7. sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8. afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom 9. øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter 10. digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige 11. digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige 12. graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning 13. ledige skal ikke længere søget et bestemt antal job aktive tilbud 1. afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere 2. afskaffelse af særregler for kontaktforløb 3. bortfald af måltal for brug af anden aktør 4. begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge 5. fælles timesats for personlige assistenter efter konpensationsloven 6. ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere 7. bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte 8. jobcentrenes adgang til at søge i CV er - formidling 9. modernisering og forenkling af CV et på Jobnet 10. Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår 11. andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul 12. konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag 13. forenkle reglerne om revalidering på virksomhed med overenskomstmæssig løn 14. mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed 15. harmonisering af befordringsgodtgørelse 16. nyhedsmail om nye regler 17. samlet behandling af særregler selvstændige / virksomheder 1. lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge 2. afskaffelse af kombinationsforsikring 3. selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag 4. selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med løndmodtageres 5. 5-dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere 6. digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob enklere ydelser 1. forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser 2. sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension 3. a-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige 13

14 sygefravær (op til 2 uger) 4. enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte 5. forenkling af partshøring 6. afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige 7. enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 056. Forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) Sagsnr.: 11/17455 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Handicaprådet har på et tidligere møde anmodet om et notat vedrørende forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU). Notatet er nu udarbejdet. Uddannelsens målgruppe Målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. Gruppen andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Der er således tale om unge med omfattende indlæringsmæssige vanskeligheder på grund af psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Forsørgelsesmuligheder ifølge lovgivningen Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er ikke SU-berettigende. Der er i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke taget stilling til, hvilken forsørgelsesydelse, der kan ydes under uddannelses forløbet. Loven indeholder således ingen bestemmelser om de unges forsørgelse under ungdomsuddannelsen. I betænkningen til lovforslaget har undervisningsministeren i stedet tilkendegivet, at det med loven har været forudsat, at unge, der deltager i ungdomsuddannelsen, bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Den manglende stillingtagen i lovgivningen til forsørgelses grundlaget har gennem tiden givet anledning til forskellige udsagn om, hvad den unges forsørgelsesgrundlag kan være. Undervisningsministeriet har ad flere omgange fremhævet, at forsørgelsesgrundlaget først og fremmest måtte forventes at være førtidspension, men at der derudover også kunne være tale om 15

16 revalideringsydelse, kontanthjælp som del af en forrevalidering samt forældreforsørgelse (elever under 18 år). Ankestyrelsen har med en principafgørelse fra 2009 imidlertid slået fast, at en ung, der tilhører STU-målgruppen, og som ikke modtager førtidspension, har ret til at modtage almindelig kontanthjælp under uddannelsen. Forsørgelsesgrundlaget i praksis hvad viser statistikken Undervisningsministeriet har i en evaluering af STU i 2010 undersøgt forsørgelsesgrundlag for de igangværende STU-elever. Opgørelsen viser, at der på landsplan er 43 pct. af eleverne, der modtager kontanthjælp under uddannelsen (evt. som led i en forrevalidering), mens 37 pct. af de unge modtager førtidspension. UU Vesthimmerland har på tilsvarende vis opgjort forsørgelsesgrundlaget for de unge med tilknytning til Vesthimmerlands kommune, der medio april var i gang med en STU. Her var resultatet at 58 pct. af eleverne modtog kontanthjælp og 22 pct. modtog førtidspension. Såvel de landsdækkende tal som de lokale fremgår nedenfor af figur 1. Figur 1: Forsørgelsesgrundlag for igangværende* STU-elever i hele landet samt for Vesthimmerlands Kommune 16

17 * Note: Landstal er opgjort af Undervisningsministeriet pr. 28. februar Kommunale tal er opgjort af UU Vesthimmerland pr. 12. april Det fremgår af tallene, at en større andel af eleverne i Vesthimmerlands Kommune end på landsplan modtager kontanthjælp (forskel på 15 procentpoint). Figuren viser endvidere, at en mindre andel af de lokale elever modtager førtidspension sammenlignet med resultatet for hele landet (forskellen er også her på 15 procentpoint). Det skal bemærkes, at figuren ikke i sig selv giver mulighed for at udlede en entydig forklaring på forskellene. Det kan eksempelvis ikke heraf konkluderes, at der er en mere restriktiv praksis med at bevillige førtidspension i Vesthimmerlands Kommune end på landsplan. De statistiske forskelle vil i lige så høj grad fx kunne skyldes en mere lempelig visitationspraksis i kommunen i forhold til bevilling af STU. Det skal endvidere bemærkes, at resultatet generelt bør fortolkes med forsigtighed, idet der for Vesthimmerlands Kommunes vedkommende er tale om forholdsvis små elevtal (55 elever). En ændring i forsørgelsesgrundlaget for blot få elever vil således slå igennem med tydelige ændringer i figuren. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om sagen. Handicaprådet udtrykte bekymring over denne udvikling. Sagen genoptages når forslag til visitation vedrørende STU er vedtaget. Afbud fra Annette Vahlgreen. Stedfortræder Ilse Skadhauge indkaldt. Der var også afbud fra Ilse Skadhauge. 17

18 Beslutning i Socialudvalget den Taget til efterretning. Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 18

19 057. En styrket indsats overfor unge ledige Sagsnr.: 10/40851 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Blandt visse grupper er ledigheden i dag steget forholdsvis kraftigt siden det historisk lave niveau i sommeren Det gælder bl.a. unge under 30 år, hvor ledigheden nu ligger noget over ældre aldersgrupper. Det er bl.a. medlemmer af a-kasser inden for bygge- og anlægsområdet, ufaglærte og akademikere, der er mest berørte af ledighed. Ungdomsledigheden ligger dog fortsat under niveauet i 2004, hvor ledigheden senest toppede, og ledigheden er lavere end i langt de fleste EU-lande. Regeringen ønsker at skabe gode muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem arbejdspladsen får den unge adgang til et værdifuldt fællesskab og mulighed for at bevæge sig opad socialt. Flere unge i beskæftigelse vil samtidig bidrage til at skabe fornyet vækst og fremgang i dansk økonomi. Det gælder ikke kun på kortere sigt, men også på længere sigt, fordi fundamentet for en langvarig og solid tilknytning til arbejdsmarkedet skabes i de unge år. Regeringen vil derfor supplere den nuværende indsats overfor unge ledige med en række nye og fuldt finansierede initiativer. Der er tale om dels en række generelle initiativer til at nedbringe ungdomsledigheden og dels en række målrettede initiativer overfor de grupper af unge, der er mest berørte af ledighed, herunder unge inden for byggeriet, ufaglærte og akademikere. Samtidig er nye midler til læse-, skrive- og regnekurser samt indsatsen på praktikpladsområdet med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet af unge indvandrere og efterkommere med risiko for marginalisering. Herudover igangsættes nyt isbryderinitiativ - bl.a. gennem en styrkelse af videnspilotordningen - for at styrke produktiviteten og indtjeningen i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Udover at styrke væksten er det nye isbryderinitiativ med til at fremme akademikeres beskæftigelsesmuligheder. Initiativerne finansieres bl.a. gennem et mindreforbrug på 19

20 voksenlærlingeordningen i 2009 samt omprioriteringer inden for de eksisterende økonomiske rammer i Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. Regeringens initiativer: En forstærket indsats for bekæmpelse af ungdomsledighed øget kontakt med unge nyledige i jobcentrene forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra 4 til 13 uger mulighed for "opkvalificeringsjob" til alle ledige uanset uddannelse målrettet aktiv indsats overfor unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet læse-, skrive-, og regnekurser til flere unge Flere praktikpladser kampagne for flere praktikpladser kampagne for flere trainee-forløb målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb flere standardiserede egu forløb Ny isbryderinitiativ for unge akademikere og styrkelse af videnspilotordningen tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder styrkelse af videnspilotordningen Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. 20

21 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 028. Orientering fra formanden... 55 029. Orientering fra

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 058. Orientering fra formanden 102 059. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Indholdsfortegnelse 008. Formanden orienterer 16 009. Orientering fra administrationen 17 010. Redegørelse om ungepakken

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Formanden orienterer 3 002. Orientering fra administrationen 4 003. Budgetorientering -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere