Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars"

Transkript

1 Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

2 Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer Orientering fra administrationen Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 for Beskæftigelsesudvalget Orientering om nøgletal Godkendelse af resultatrevision Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) En styrket indsats overfor unge ledige 82 2

3 Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 050. Formanden orienterer Sagsnr.: 11/3746 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Orientering fra formanden. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 051. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 11/3752 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Forvaltningschefen orienterer. Opfølgning på sager fra sidste møde. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Sag vedr. handicappolitik medtages som punkt til næste beskæftigelsesudvalgsmøde. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 052. Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 11/8589 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 96987/11Åben Budgetopfølgning pr for Beskæftigelsesudvalget 97005/11Åben Budgetorientering pr for Beskæftigelsesudvalget 96993/11Åben Genopretningsplan pr for Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 viser et merforbrug på 1,880 mio. kr. Afvigelserne fremkommer på følgende områder: - Ungdommens Uddannelsesvejledning - Produktionsskoler - Kontanthjælp - Revalidering - Løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Der vedlægges forslag til genopretningsplan. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at budgetorienteringen tages til efterretning. - at genopretningsplan drøftes. - at sagen videresendes til Økonomiudvalget, som del af kommunens samlede budgetopfølgning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den

7 Budgetorienteringen er taget til efterretning. Genopretningsplan er drøftet og indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 053. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 11/2724 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 85052/11Åben Bilag til Nøgletal_-_Jobcenter_Vesthimmerland.pdf 85053/11Åben Bilag 2 til Nøgletal_ Øvrige nøgletal.pdf 85054/11Åben Bilag 3 til Nøgletal_ Opfølgningsrapport til Beskæftigelsesplan 2011.doc 85056/11Åben Bilag 4 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Løntilskud.pdf 85057/11Åben Bilag 5 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Virksomhedspra ktik.pdf 85058/11Åben Bilag 6 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Uddannelse.pdf 85059/11Åben Bilag 7 til Nøgletal_Samlet_oversigt_-_Fleksjob.pdf 85734/11Åben Bilag 8 til Nøgletal 6-ugers selvvalgt uddannelse 2011.xls Sagsfremstilling Administrationen orienterer om nøgletallene på mødet Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger: - P. numre forsøges fremover erstattet af virksomhedsnavne ved oversigt over løntilskudsjob. - Der er en fejl i graf ved førtidspension. Der er ikke sammenhæng mellem tabel og graf. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Til næste udvalgsmøde ønskes en statistik over, hvilken forsørgelse sygedagpengemodtagere over 52 uger modtager, når sygedagpenge stoppes. 8

9 Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 054. Godkendelse af resultatrevision 2010 Sagsnr.: 11/18724 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 97365/11Åben Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Nordjylland 97368/11Åben Resultatrevison 2010.pdf(1).pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Engang om året skal jobcentret udarbejde en resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er, med udgangspunkt i resultaterne, udviklingen og indsatsen fra det forgangene år (2010), at vurdere og gennemgå resultaterne fra det forgangene år. På Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal offentliggøres jobcentrenes resultater løbende og det er herfra, at datagrundlaget til resultatrevisionen hentes. Resultatrevisionen består af følgende 4 delelementer: 1. Resultatoversigten, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes jobcentrets resultater med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2. Besparelsespotentiale, som basere sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentret resultater bliver sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 4. Scorecard for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med landsgennemsnittet, da rettidighedsmålingerne er blevet ændret i 2010 er det kun målingerne fra august til december, der er medtaget i resultatrevisionen. Tidsplanen for udarbejdelsen af resultatrevisionen er som følger: Marts Jobcentret udarbejder resultatrevisionen. D. 12. april Resultatrevisionen drøftes i LBR. D. 1. maj Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR og Beskæftigelses-regionen. D. 21. maj Sidste frist for modtagelse af høringssvar. 10

11 D. 8. juni Resultatrevisionen vedtages i Beskæftigelsesudvalget. D. 23. juni Resultatrevisionen vedtages i Byrådet. D. 1. juli Resultatrevisionen offentliggøres. Hovedkonklusionen for resultatrevision 2010 er, at kontant- og starthjælpsområdet har været inde i en meget negativ udvikling og især antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere er steget kraftigt. Dette område bliver en af hovedudfordringerne for jobcentret i de kommende år. Sygedagpengeområdet Resultatrevison 2010 er behandlet på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj Der er ikke indkommet høringssvar fra LBR. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Administrationen indstiller - at Resultatrevion 2010 godkendes og indstilles til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Resultatrevisionen drøftet, og der indstilles til endelig godkendelse i Byrådet. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 11

12 055. Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Sagsnr.: 11/18580 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 96451/11Åben Appendiks aftaletekst.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne er enige om, at der skal ryddes op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at gennemføre 44 initiativer, som skal bidrage til, at ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. Initiativerne gennemføres inden for følgende områder: samtaler og kontakt aktive tilbud selvstændige og samspil med virksomheder enklere ydelser De mange initiativer er fremkommet på baggrund af ideer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere i kommuner og a-kasser, som gennem deres daglige arbejde ved, hvor der er mulighed for forenkling. Med initiativerne kommer borgere, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser til at bruge mindre tid på bureaukrati. Kommunerne vil blive aflastet for administrative opgaver svarende til 91 mio.kr. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere u i kommunerne. Det er ressourcer, der bliver i kommunerne, og som kan bruges til at give mere tid til at hjælpe mennesker i beskæftigelse. De aftalte initiativer: samtaler og kontakt 1. afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom 2. forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) 3. en mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn / fleksydelse eller pension og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel 4. fælles rammer for opfølgning for alle - uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager 12

13 5. arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes 6. A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes 7. sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8. afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom 9. øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter 10. digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige 11. digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige 12. graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning 13. ledige skal ikke længere søget et bestemt antal job aktive tilbud 1. afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere 2. afskaffelse af særregler for kontaktforløb 3. bortfald af måltal for brug af anden aktør 4. begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge 5. fælles timesats for personlige assistenter efter konpensationsloven 6. ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere 7. bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte 8. jobcentrenes adgang til at søge i CV er - formidling 9. modernisering og forenkling af CV et på Jobnet 10. Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår 11. andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul 12. konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag 13. forenkle reglerne om revalidering på virksomhed med overenskomstmæssig løn 14. mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed 15. harmonisering af befordringsgodtgørelse 16. nyhedsmail om nye regler 17. samlet behandling af særregler selvstændige / virksomheder 1. lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge 2. afskaffelse af kombinationsforsikring 3. selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag 4. selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med løndmodtageres 5. 5-dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere 6. digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob enklere ydelser 1. forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser 2. sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension 3. a-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige 13

14 sygefravær (op til 2 uger) 4. enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte 5. forenkling af partshøring 6. afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige 7. enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 056. Forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) Sagsnr.: 11/17455 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Handicaprådet har på et tidligere møde anmodet om et notat vedrørende forsørgelse for elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU). Notatet er nu udarbejdet. Uddannelsens målgruppe Målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. Gruppen andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Der er således tale om unge med omfattende indlæringsmæssige vanskeligheder på grund af psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Forsørgelsesmuligheder ifølge lovgivningen Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er ikke SU-berettigende. Der er i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke taget stilling til, hvilken forsørgelsesydelse, der kan ydes under uddannelses forløbet. Loven indeholder således ingen bestemmelser om de unges forsørgelse under ungdomsuddannelsen. I betænkningen til lovforslaget har undervisningsministeren i stedet tilkendegivet, at det med loven har været forudsat, at unge, der deltager i ungdomsuddannelsen, bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Den manglende stillingtagen i lovgivningen til forsørgelses grundlaget har gennem tiden givet anledning til forskellige udsagn om, hvad den unges forsørgelsesgrundlag kan være. Undervisningsministeriet har ad flere omgange fremhævet, at forsørgelsesgrundlaget først og fremmest måtte forventes at være førtidspension, men at der derudover også kunne være tale om 15

16 revalideringsydelse, kontanthjælp som del af en forrevalidering samt forældreforsørgelse (elever under 18 år). Ankestyrelsen har med en principafgørelse fra 2009 imidlertid slået fast, at en ung, der tilhører STU-målgruppen, og som ikke modtager førtidspension, har ret til at modtage almindelig kontanthjælp under uddannelsen. Forsørgelsesgrundlaget i praksis hvad viser statistikken Undervisningsministeriet har i en evaluering af STU i 2010 undersøgt forsørgelsesgrundlag for de igangværende STU-elever. Opgørelsen viser, at der på landsplan er 43 pct. af eleverne, der modtager kontanthjælp under uddannelsen (evt. som led i en forrevalidering), mens 37 pct. af de unge modtager førtidspension. UU Vesthimmerland har på tilsvarende vis opgjort forsørgelsesgrundlaget for de unge med tilknytning til Vesthimmerlands kommune, der medio april var i gang med en STU. Her var resultatet at 58 pct. af eleverne modtog kontanthjælp og 22 pct. modtog førtidspension. Såvel de landsdækkende tal som de lokale fremgår nedenfor af figur 1. Figur 1: Forsørgelsesgrundlag for igangværende* STU-elever i hele landet samt for Vesthimmerlands Kommune 16

17 * Note: Landstal er opgjort af Undervisningsministeriet pr. 28. februar Kommunale tal er opgjort af UU Vesthimmerland pr. 12. april Det fremgår af tallene, at en større andel af eleverne i Vesthimmerlands Kommune end på landsplan modtager kontanthjælp (forskel på 15 procentpoint). Figuren viser endvidere, at en mindre andel af de lokale elever modtager førtidspension sammenlignet med resultatet for hele landet (forskellen er også her på 15 procentpoint). Det skal bemærkes, at figuren ikke i sig selv giver mulighed for at udlede en entydig forklaring på forskellene. Det kan eksempelvis ikke heraf konkluderes, at der er en mere restriktiv praksis med at bevillige førtidspension i Vesthimmerlands Kommune end på landsplan. De statistiske forskelle vil i lige så høj grad fx kunne skyldes en mere lempelig visitationspraksis i kommunen i forhold til bevilling af STU. Det skal endvidere bemærkes, at resultatet generelt bør fortolkes med forsigtighed, idet der for Vesthimmerlands Kommunes vedkommende er tale om forholdsvis små elevtal (55 elever). En ændring i forsørgelsesgrundlaget for blot få elever vil således slå igennem med tydelige ændringer i figuren. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om sagen. Handicaprådet udtrykte bekymring over denne udvikling. Sagen genoptages når forslag til visitation vedrørende STU er vedtaget. Afbud fra Annette Vahlgreen. Stedfortræder Ilse Skadhauge indkaldt. Der var også afbud fra Ilse Skadhauge. 17

18 Beslutning i Socialudvalget den Taget til efterretning. Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. 18

19 057. En styrket indsats overfor unge ledige Sagsnr.: 10/40851 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen. Blandt visse grupper er ledigheden i dag steget forholdsvis kraftigt siden det historisk lave niveau i sommeren Det gælder bl.a. unge under 30 år, hvor ledigheden nu ligger noget over ældre aldersgrupper. Det er bl.a. medlemmer af a-kasser inden for bygge- og anlægsområdet, ufaglærte og akademikere, der er mest berørte af ledighed. Ungdomsledigheden ligger dog fortsat under niveauet i 2004, hvor ledigheden senest toppede, og ledigheden er lavere end i langt de fleste EU-lande. Regeringen ønsker at skabe gode muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem arbejdspladsen får den unge adgang til et værdifuldt fællesskab og mulighed for at bevæge sig opad socialt. Flere unge i beskæftigelse vil samtidig bidrage til at skabe fornyet vækst og fremgang i dansk økonomi. Det gælder ikke kun på kortere sigt, men også på længere sigt, fordi fundamentet for en langvarig og solid tilknytning til arbejdsmarkedet skabes i de unge år. Regeringen vil derfor supplere den nuværende indsats overfor unge ledige med en række nye og fuldt finansierede initiativer. Der er tale om dels en række generelle initiativer til at nedbringe ungdomsledigheden og dels en række målrettede initiativer overfor de grupper af unge, der er mest berørte af ledighed, herunder unge inden for byggeriet, ufaglærte og akademikere. Samtidig er nye midler til læse-, skrive- og regnekurser samt indsatsen på praktikpladsområdet med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet af unge indvandrere og efterkommere med risiko for marginalisering. Herudover igangsættes nyt isbryderinitiativ - bl.a. gennem en styrkelse af videnspilotordningen - for at styrke produktiviteten og indtjeningen i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Udover at styrke væksten er det nye isbryderinitiativ med til at fremme akademikeres beskæftigelsesmuligheder. Initiativerne finansieres bl.a. gennem et mindreforbrug på 19

20 voksenlærlingeordningen i 2009 samt omprioriteringer inden for de eksisterende økonomiske rammer i Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. Regeringens initiativer: En forstærket indsats for bekæmpelse af ungdomsledighed øget kontakt med unge nyledige i jobcentrene forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra 4 til 13 uger mulighed for "opkvalificeringsjob" til alle ledige uanset uddannelse målrettet aktiv indsats overfor unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet læse-, skrive-, og regnekurser til flere unge Flere praktikpladser kampagne for flere praktikpladser kampagne for flere trainee-forløb målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb flere standardiserede egu forløb Ny isbryderinitiativ for unge akademikere og styrkelse af videnspilotordningen tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder styrkelse af videnspilotordningen Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. 20

21 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet. Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere