En styrket indsats overfor unge ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En styrket indsats overfor unge ledige"

Transkript

1 En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end ven- tet, og ledigheden er steget mindre end frygtet. Fremgangen er understøttet af regeringens resolutte håndtering af krisen. Efter- spørgslen er stimuleret bredt gennem en meget ekspansiv finanspolitik, og der er igangsat en række job- og uddannelsesrettede initiativer overfor grupper med særlig risiko for ledighed: Ekspansiv finanspolitik. De offentlige investeringer er øget markant, og der er gennemført en fuldt finaniseret skattereform, som styrker væksten og be- skæftigelsen. Samlet er de finanspolitiske lempelser i 9 og 1 historisk store og blandt de største på tværs af landene i EU. Forebyggelse af ungdomsledighed. Den aktive indsats er fremrykket, så unge kommer hurtigt i uddannelse eller job, og jobcentrene har fået større fri- hed i tilrettelæggelsen af indsatsen. Desuden er der sat ind med bl.a. strakstil- bud til årige på kontanthjælp og en særlig indsats overfor unge under 3 år uden uddannelse og job. Den aktive indsats er samtidig styrket overfor årige, som ikke kommer i uddannelse eller job efter grundskolen. Bekæmpelse af langtidsledighed. Flere ledige har fået mulighed for et eks- tra kompetenceløft gennem jobrettede uddannelsesforløb og grundlæggende læse-, skrive- og regnekurser. Samtidig er den virksomhedsrettede indsats for den enkelte ledige styrket. Flere praktikpladser. Der er ad flere omgange siden 9 iværksat initiativer med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Senest er der med finansloven for 11 tilvejebragt, mia. kr. til at oprette knap 9. ekstra praktikpladser i 11 i forhold til 9. Den bredt sammensatte indsats har bidraget til at holde de menneskelige omkost- ninger ved krisen nede. Stigningen i ledigheden efter krisen er bremset op, og bruttoledigheden har i andet halvår af 1 stabiliseret sig på knap 17. perso- ner. I fravær af den førte finanspolitik mv. i 9-11 samt rentefaldet siden 8 skønnes ledigheden at ville have været op mod 13. personer højere i 11. Ledigheden ventes at aftage i løbet af 11 og videre ind i 1. Blandt visse grupper er ledigheden i dag steget forholdsvis kraftigt siden det histo- risk lave niveau i sommeren 8. Det gælder bl.a. unge under 3 år, hvor ledig- heden nu ligger noget over ældre aldersgrupper, jf. figur 1. Det er bl.a. medlemmer af a-kasser inden for bygge- og anlægsområdet, ufaglærte og akademikere, der er mest berørte af ledighed, jf. figur. Ungdomsledigheden ligger dog fortsat under niveauet i, hvor ledigheden senest toppede, og er lavere end i langt de fleste EU-lande.

2 Side af Figur 1 Bruttoledighed efter alder Figur Bruttoledighed i udvalgte a-kasser Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Pct. af forsikringsaktive Pct. af forsikringsaktive år 5-9 år 3- år AC Byg 3F FTF Metal FOA Regeringen ønsker at skabe gode muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem arbejdspladsen får den unge adgang til et værdifuldt fællesskab og mulighed for at bevæge sig opad socialt Flere unge i beskæftigelse vil samtidig bidrage til at skabe fornyet vækst og frem- gang i dansk økonomi. Det gælder ikke kun på kortere sigt, men også på længere sigt, fordi fundamentet for en langvarig og solid tilknytning til arbejdsmarkedet skabes i de unge år. Regeringen vil derfor supplere den nuværende indsats overfor unge ledige med en række nye og fuldt finansierede initiativer. Der er tale om dels en række generelle initaitiver til at nedbringe ungdomsledigheden og dels en række målrettede initiati- den for byggeriet, ufaglærte og akademikere, jf. boks 1. Samtidig er nye midler til ver overfor de grupper af unge, der er mest berørte af ledighed, herunder unge in- læse-, skrive- og regnekurser samt indsatsen på praktikpladsområdet med til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet af unge indvandrere og efterkommere med risiko for marginalsiering. Herudover igangsættes et nyt isbryderinitiativ bl.a. gennem en styrkelse af vi- og mel- denpilotordningen for at styrke produktiviteten og indtjeningen i små lemstore virksomheder med vækstpotentiale. Udover at styrke væksten er det nye isbryderinitiativ med til at fremme akademikeres beskæftigelsesmuligheder. Initiativerne finansieres bl.a. gennem et mindreforbrug på voksenlærlingeordningen i 9 samt omprioriteringer inden for de eksisterende økonomiske rammer i Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet.

3 Side 3 af 3 Boks 1. Regeringens forslag til initiativer En forstærket indsats for bekæmpelse af ungdomsledighed Øget kontakt med unge nyledige i jobcentrene Forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra til 13 uger Mulighed for opkvalificeringsjob til alle ledige uanset uddannelse Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet Læse-, skrive- og regnekurser til flere unge Flere praktikpladser og ekstra indsats for udsatte unge Kampagne for flere praktikpladser Kampagne for flere trainee-forløb Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb Flere standardiserede egu-forløb Nyt isbryderinitiativ for unge akademikere og styrkelse af videnpilotordningen Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere Markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder Styrkelse af videnpilotordningen En forstærket indsats for bekæmpelse af ungdomsledighed Regeringen har som mål, at så mange unge som muligt skal have et liv med ud- dannelse og job. Regeringen ønsker derfor at igangsætte en række initiativer for at begrænse ungdomsledighed og hjælpe unge under 3 år i uddannelse eller job. Øget kontakt med unge nyledige i jobcentrene Øget kontakt med nyledige får flere i beskæftigelse hurtigere. Gennem tidligere og mere intensive forløb af samtaler og vejledning bl.a. om jobmuligheder, jobsøg- ning og uddannelse kan beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene bedre målrettes arbejdsmarkedets behov med udgangspunkt i den lediges forudsætninger. Der igangsættes derfor et tidligt og mere intensivt kontaktforløb i jobcentrene med månedlige samtaler med og vejledning af kontant- og starthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere under 3 år frem til afgivelsen af første aktive tilbud. Den styrkede indsats vil dels motivere unge ledige, der kan finde beskæftigelse på egen hånd, til hurtigere at komme i arbejde og dels sikre en hurtigere afklaring af de unges beskæftigelsesmuligheder, så en eventuel efterfølgende indsats kan mål- rettes bedre. Forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra til 13 uger Unge ledige har stor gavn af en virksomhedsrettet aktiveringsindsats. På arbejdsog brugbar erhvervserfaring. For den pladsen får de opbygget et kontaktnetværk unge bliver virksomhedspraktikken ofte indgangen til deres første job. De nuværende regler for virksomhedspraktik giver dagpengemodtagere mulighed for praktikophold af højst ugers varighed. Det forholdsvis korte ophold kan lægge en dæmper på arbejdsgiveres lyst til at oprette praktikophold, bl.a. fordi det tager tid for den unge at få styrket sine faglige, sociale og sproglige kompetencer.

4 Side af Tidsbegrænsningen for virksomhedspraktik ændres derfor fra til 13 uger for for- sikrede ledige under 3 år. Forlængelsen af praktikopholdet vil gøre det mere at- traktivt for arbejdsgivere at indgå i samarbejdet og dermed få flere unge i virk- somhedspraktik. Mulighed for opkvalificeringsjob til alle ledige uanset uddannelse Den nuværende ordning med opkvalificeringsjob forbedrer lediges muligheder for at erhverve netop de kompetencer, der er nødvendige for at kunne få et job. Ordningen giver mulighed for, at ufaglærte og faglærte samt personer med foræl- dede uddannelser i forbindelse med en ansættelse kan få tilskud til uddannelse i op til uger. Ordningen med opkvalificeringsjob udvides til at gælde alle ledige uanset forud- somheder til at gøre brug af ordningen samtidig med, at flere ledige med behov gående uddannelse frem til august 1. De udvidede muligheder vil få flere virk- for opkvalificering kommer i arbejde. Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet Mange unge har vanskeligt ved at få et arbejde, fordi de ikke har relevant er- hvervserfaring. Samtidig er unge inden for bygge- og anlægsområdet samt unge ufaglærte blandt de grupper med den højeste ledighed i dag. Regeringen vil derfor i resten af 11 og i 1 målrette midlerne fra puljen til be- kæmpelse af langtidsledighed mod den aktive indsats for unge under 3 år i bygge- og anlægssektoren. Der kan blandt andet gives støtte til samarbejdsprojekter mel- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til puljen i 11. Herudover målrettes 1 mio. kr. fra puljen i 1 til indsatsen overfor unge langtidsledige eller unge med risi- lem jobcentre og a-kasser inden for bygge- og anlægsområdet og for ufaglærte. ko for langtidsledighed på dagpenge, start- og kontanthjælp. Indsatsen kan bidrage til at give ledige unge værdifuld erhvervserfaring og dermed være med til at sikre den unge et job. Læse-, skrive- og regnekurser til flere unge Mange unge forlader folkeskolen med utilstrækkelige læse-, skrive- og regnekundskaber. Det kan ofte være en barriere for et videre uddannelsesforløb eller et job. Der afsættes derfor yderligere 1 mio. kr. i 11 og 1 mio. kr. i 1 til læse-, skrive- og regnekurser for unge under 3 år uden ungdomsuddannelse. Dermed får omkring 3.5 flere unge mulighed for at få et kursus, herunder unge indvan- Indsatsen kan opkvalificere drere og efterkommere med risiko for marginalisering. flere unge til at kunne tage en uddannelse og finde beskæftigelse og dermed reducere risikoen for marginalisering af gruppen.

5 Side 5 af 5 Flere praktikpladser og ekstra indsats for udsatte unge Antallet af praktikpladsaftaler er øget uafbrudt fra 3 og frem til 7, hvor der blev indgået 3.9 aftaler (ekskl. social- og sundhedsuddannelsen). I kølvandet på finanskrisen er antallet faldet til.9 aftaler i 9. En ekstraordinær indsats for at skabe rammer for etableringen af flere praktik- pladser har medvirket til, at udviklingen er vendt igen i 1, hvor antallet steg med. til 33. praktikpladsaftaler. Hertil skal i 1 lægges 15.3 uddan- nelsesaftaler på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistent- uddannelse, som ikke indgår i opgørelserne for de foregående år. Ved udgangen af 7 var der 3. elever, som manglede en praktikplads. Antal- i 1. Heraf var 3.7 elever i skolepraktik i 1 let steg til godt 7. elever mod 1. elever i 7. For at sikre flere praktikpladser vil regeringen tage en række initiativer. Kampagne for flere praktikpladser Regeringen har taget initiativ til en praktikpladsbonus på op mod 7. kr. til virksomhederne for hver ny uddannelsesaftale, som de indgår i 11, jf. Aftale om flere praktikpladser i 11. Regeringen vil forstærke den igangværende kampagne over for virksomhederne for at øge kendskabet til praktikpladsordningerne. Den nuværende kampagne om- fatter bl.a. en hotline for virksomheder, udvikling af informationsmaterialer og værktøjer til praktikpladsopsøgende arbejde samt etablering af relevante netværk. Den forstærkede indsats vil især blive rettet mod virksomheder, der ikke i forvejen har elever, bl.a. gennem en opfordring fra undervisningsministeren til virksomhe- derne om at tage flere elever. Kampagne for flere trainee-forløb Der er i dag på nogle områder mulighed for trainee-forløb eller forpraktik, hvor unge, der ikke er uddannelsesparate, kan prøve at arbejde i en virksomhed, inden de indgår en uddannelsesaftale eller optages til grundforløbet på skole. Det er dog ikke alle indgange til erhvervsuddannelserne, hvor der er mulighed for trainee- forløb, og mange flere virksomheder og unge bør gøres opmærksomme på mulig- og dele af produktions- og hederne. Det er overvejende bygge- og anlægsområdet udviklingsområdet, hvor mulighederne bruges. Regeringen vil derfor iværksætte en kampagne med inddragelse af arbejdsmarke- dets parter, Ungdommens uddannelsesvejledning og kommunerne, som sætter øget fokus på trainee- og forpraktikforløb. Desuden skal informationsindsatsen styrkes på bl.a. Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler med sociale og kulturelle udfordringer Der er store forskelle på de enkelte skolers og faglige udvalgs udfordringer med at finde praktikpladser. Det skyldes bl.a. en forskelligartet befolkningssammensætning i skolernes opland og forskelle i de lokale erhvervsstrukturer.

6 Side af Regeringen vil derfor, som annonceret i Ghettoen tilbage til samfundet fra oktober 1, omlægge tilskuddet til praktikpladssøgende arbejde, så det i højere grad mål- rettes de skoler og elever, der har de største udfordringer med at finde praktik- pladser. Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb Unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, skal have mulighed for at få et standardiseret bevis på de kompetencer, de har opnået herved. Det vil forbedre de unges chancer for efterfølgende at få en uddannelsesaftale med en virksomhed eller opnå en realkompetencevurdering og i sidste ende komme i egentlig beskæf- tigelse. Flere standardiserede egu-forløb Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en individuelt tilpasset ungdomsuddannelse for unge under 3 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompeten- cegivende ungdomsuddannelse. Regeringen vil udvikle flere standardiserede egu-forløb. Sigtet er at gøre adgangen til egu nemmere og mere overskuelig for den enkelte uddannelsessøgende, for virksomhederne og for de kommuner, der medvirker til at tilrettelægge forløbene. Nyt isbryderinitiativ for unge akademikere og styrkelse af videnpilotordningen Akademikere har i kraft af deres uddannelse opnået en række særlige kvalifikatio- vede kvalifikationer kan komme virksomhederne og samfundet som helhed til ner. Det er vigtigt, at unge akademikere hurtigt kommer i job, så deres nyerhver- gavn. Flere akademikere kan bidrage til at styrke produktiviteten og indtjeningen i små og mellemstore virksomheder. Højtuddannedes produktivitet er således i sig selv relativ høj. Herudover kan højtuddannede løfte produktiviteten blandt de øvrige medarbejdere i virksomheden fx gennem sidemandsoplæring, en mere effektiv ledelse, bedre organisering af virksomheden el. lign. Regeringen vil derfor igangsætte et nyt isbryderinitiativ for at styrke produktivite- i beskæftigelse på ordinære vilkår. ten og indtjeningen i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale samt fremme akademikeres muligheder for at komme Initiativet består af tre elementer. Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere Små og mellemstore virksomheder ansætter i mindre grad akademikere end større virksomheder. Flere ansatte med akademiske uddannelser kan bidrage til at øge små og mellemstore virksomheders produktivitet og indtjening. Begrænsede er- for ansættelse af hvervsrettede kompetencer kan imidlertid ofte være en barriere akademikere i de små og mellemstore virksomheder. Der afsættes derfor en pulje på 5 mio. kr. årligt i 11 og 1 til erhvervsrettet kompetenceudvikling ved ansættelse af akademikere i små og mellemstore virk-

7 Side 7 af 7 Kampagnen supplerer de nuværende initiativer på området. I 11 gennemfører Akademikernes Centralorganisation (AC) en indsats med fokus på at få flere aka- demikere ansat i virksomheder i yderområderne. Med en yderligere markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder kan der også målrettes en indsats til de virksomheder, som ikke ligger i yderområderne. Styrkelse af videnpilotordningen Mange små og mellemstore virksomheder mangler tid og ressourcer til at arbejde systematisk med innovation. Disse virksomheder kan øge væksten ved at styrke deres innovationsaktivitet. Det kan gøres ved at ansætte højtuddannede med kompetencer, som virksomhederne ikke har i forvejen. somheder. Midlerne skal bruges til konkret opkvalificering af en nyansat i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud. Det vil supplere de nuværende muligheder i be- skæftigelsesindsatsen for at kombinere ansættelse i løntilskud eller ordinær be- skæftigelse med opkvalificering. Markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheder er ofte ikke opmærksomme på de potentielle gevinster, der kan være ved at ansætte en akademiker, samt de nuværende mulig- heder for ansættelse med tilskud. Der igangsættes en kampagne, som skal synliggøre akademikeres evner til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder. Samtidig skal kampagnen udbrede kendskabet til de nuværende muligheder for støttet beskæftigelse (fx videnpilotordningen) og privat ansættelse med løntilskud. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 11 og 1 til kampagnen. Private virksomheder med op til 1 ansatte kan få tilskud til at ansætte en højt- uddannet medarbejder (videnpilot), der skal gennemføre et konkret udviklingspro- to højtud- jekt for virksomheden. Virksomheden må i forvejen maksimalt have dannede ansat. Tilskuddet er på 1.5 kr. om måneden i op til et år. Udover at styrke væksten i små og mellemstore virksomheder har videnpilotord- er ningen en positiv effekt på beskæftigelsen. Knap halvdelen af videnpiloterne nyuddannede. Uddannelsesmæssigt rammer ordningen bredt, idet ca. pct. af videnpiloterne er humanister, 5 pct. er ingeniører og knap 5 pct. har en handelsmæssig uddannelsesbaggrund. Videnpilotordningen er meget efterspurgt blandt virksomhederne, og allerede i første kvartal af 11 er de afsatte midler for 11 opbrugt. Regeringen vil derfor gennemføre en markant styrkelse af ordningen ved at afsætte yderligere 1 mio. kr. i 11. Herudover vil regeringen afsætte i alt mio. kr. ekstra til ordningen i 1 og 13. Udvidelsen vil samlet kunne give omkring ekstra stillinger til højtuddannede (videnpiloter).

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere