Appendiks. Samtaler og kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks. Samtaler og kontakt"

Transkript

1 Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Reglerne om, at a-kasserne skal rådighedsvurdere en ledig, der 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud, herunder hver gang denne efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. A-kassen skal fortsat altid vurdere, om den ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) Udeblivelsessanktionerne forenkles for forsikrede ledige, så ledige altid får den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler og aktiviteter, som a-kassen, jobcentrene eller anden aktør har indkaldt til. Udeblivelse fra samtaler uanset samtaletype i a-kassen, jobcenteret eller hos anden aktør vil altid medføre en såkaldt så længe -sanktion. Det vil sige, at den ledige ikke kan få dagpenge fra den dag, hvor den ledige udebliver fra en samtale, til den dag hvor pågældende retter henvendelse om udeblivelsen igen. Den ledige skal henvende sig om udeblivelsen til den, som samtalen skulle holdes hos. Henvender den ledige sig samme dag, som samtalen skulle have været afholdt, kan den ledige ikke få dagpenge på dagen. Forenklingen gælder også udeblivelse fra aktiviteter uanset aktivitetstype som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt den ledige til. Med forenklingen skal udeblivelsessanktioner ikke længere kombineres med andre sanktioner for selvforskyldt ledighed. Sanktioner for udeblivelser, der ligger forud for lovændringens ikrafttræden, kombineres ikke med sanktioner for selvforskyldt ledighed, som ligger efter ændringens ikrafttræden. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar 2012 og får virkning i forhold til udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger efter denne dato. Udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger forud herfor, vil blive sanktioneret efter de gældende regler. 3. En mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension, og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel Personer, som er på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension inden for de næste seks uger, og personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og at de heller ikke skal deltage i aktive tilbud. Personer har dog ret til at færdiggøre allerede igangsatte tilbud. Forslaget omfatter dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere. Derudover omfatter forslaget sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller skal på barsel inden for de næste seks uger. Personer, som er omfattet af en mindre intensiv indsats skal ikke længere møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og de skal heller ikke deltage i aktive tilbud. Der holdes i stedet kontakt på anden vis telefonisk, digitalt eller ved brev. Personer, som generelt skal være aktivt jobsøgende, og som er omfattet af mindre intensiv indsats, skal kun søge job, som det er relevant at søge, fx korte vikar- og afløserjob. Hvis der er en god grund til det, kan jobcenteret efter en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats, herunder fortsætte allerede igangsatte tilbud. Det kan være tilfældet, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug eller spekulation, 2) der er 1

2 gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller 3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Ændringen medfører, at muligheden for at fritage borgeren for personligt fremmøde i jobcentret ved fuld raskmelding inden for 14 dage fra opfølgningstidspunktet bortfalder. Forslaget sættes i gang som forsøg i oktober Forsøget evalueres, og der kan herefter fremsættes lovforslag med henblik på permanentgørelse med ikrafttræden den 1. maj Fælles rammer for opfølgning for alle uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager Kontaktformer mellem borgeren og jobcentre, anden aktør og a-kasse fastlægges på samme måde i lovgivningen på tværs af ydelsesgrupper. De tre typer for kontakt, der gælder for alle borgere i forhold til kontakt med jobcenter, anden aktør og a- kasse uanset hvilken forsørgelse de modtager, er fremadrettet: 1. Personlig kontakt med fremmøde 2. Anden personlig kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev 3. Opfølgning uden personlig kontakt (standbyordning) Forslaget omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Borgere skal som udgangspunkt møde personligt op til samtaler (kontaktform 1) For modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp samt revaliderings- og ledighedsydelse, som er omfattet af en mindre intensiv indsats eller er i tilbud, og sygedagpengemodtagere, hvor den sygemeldte er i tilbud, delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist, kan samtaler og kontakt gennemføres telefonisk, digitalt eller ved brev (kontaktform 2) Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig, kan kontakt til den sygemeldte, der modtager sygedagpenge, start- og kontanthjælp eller ledighedsydelse, foregå uden personlig kontakt til den sygemeldte (kontaktform 3 standby-ordning). Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes Pligten for arbejdsgiver til at udfylde og indsende oplysninger om resultatet af sygefraværssamtalen til kommunen ophæves. Arbejdsgivers pligt til at afholde sygefraværssamtalen med den sygemeldte lønmodtager fastholdes. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes A-kassens pligt til at afholde samtaler med ledige medlemmer, som har været sygemeldt i 4 uger afskaffes. Kommunen skal fortsat følge op over for sygemeldte efter otte ugers sygefravær. Ændringen kræver lovændring og ophævelse af bekendtgørelse og træder i kraft den 1. januar Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygeopfølgningen for modtagere af kontant- og starthjælp, ledighedsydelse samt særlig ydelse skal fremover indgå i det individuelle kontaktforløb, så kommunerne ikke længere skal udarbejde en selvstændig sygeopfølgningsplan for den sygemeldte. Kommunen skal foretage de nødvendige sygeopfølgningstiltag som et led i det individuelle kontaktforløb, hvor borgeren indkaldes til samtale mindst hver 3. måned. Ændringerne kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom Reglen om, at kommunen skal rådighedsvurdere en arbejdsmarkedsparat modtager af kontant- og starthjælp, når han eller hun 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud samt hver gang personen efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. Kommunen skal allerede 2

3 Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter Borgerne skal have bedre muligheder for at kommunikere elektronisk med jobcentret. Det sker fra Min side på Jobnet. Den digitale kommunikation skal medvirke til at erstatte de mange breve, der i dag sendes fra jobcentrene til borgerne. Den digitale kommunikation mellem borger og jobcenter udbygges. Det sker fra Min side på Jobnet.dk, som er borgerens digitale indgang til jobcentret. Der udarbejdes en plan for udvikling af borgerservice på Min side, der skal sikre: o at der på borgerens Min side vises en række for borgeren relevante oplysninger, herunder CV-status, aftalt aktiveringsforløb, henvisning til anden aktør (aktør og start- og sluttidspunkt), registrering af eventuelle helbredsmæssige begrænsninger og alle typer fravær og fritagelser, m.v. o at der vil blive mulighed for digitalt at give samtykke i forbindelse med flytning, accept af jobplan/aktiveringsforløb samt mulighed for at svare på partshøringsbreve. o borgeren kan tilmelde sig den digitale service. o at alle målgrupper i jobcentret skal tilbydes Min side på Jobnet.dk Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Muligheden for at vælge at acceptere sin jobplan digitalt vil kræve regelændring. Forslaget forudsættes finansieret af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi). 10. Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige Syge- og raskmelding for forsikrede ledige digitaliseres, så der er mulighed for, at de kan syge- og raskmelde sig på Jobnet, hvilket de kan gøre hjemmefra. Forsikrede ledige, der ikke har internet adgang, kan dog fortsat sygemelde sig telefonisk via jobcentret. Forsikrede ledige får pligt til at raskmelde sig via Jobnet.dk. Oplysninger om syge- eller raskmelding, som den forsikrede ledige har meldt på Jobnet.dk eller ved telefonisk henvendelse går automatisk videre til medlemmets a-kasse, til jobcentret og til ydelseskontoret i kommunen. Forenklingen kræver lovændring og forventes at træde i kraft den 1. januar Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige Feriemeldingen digitaliseres for forsikrede ledige, så de kun skal melde ferie på Jobnet. A-kassen får direkte besked om feriemeldingen via Jobnet. Ved den forsikrede lediges feriemelding på Jobnet.dk vil der automatisk blive sendt digital besked til medlemmets a-kasse om feriemeldingen (der går i forvejen digital besked til jobcentret). Forenklingen kræver ikke regelændringer og forventes idriftsat december Graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning Kvinder, der er sygemeldt på grund af en graviditetsbetinget sygdom før den almindelige barselorlov (før 4 uger før forventet fødsel), fritages for sygeopfølgning. Der etableres et dokumentationsgrundlag - i form af en mulighedserklæring eller anden lægeerklæring for udbetaling af barseldagpenge i denne periode. Ændringen kræver lovændring og kan træde i kraft den 1. januar

4 13. Ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job Ledige skal søge relevante job. Jobcenteret/a-kassen skal i forbindelse med CV- og jobsamtaler vurdere, om den ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job, og kan i den forbindelse pålægge den ledige at søge et antal job, som vurderes at være relevante. Derfor ændres bestemmelsen om indholdet i cv-samtalen henholdsvis jobsamtalen således, at jobcentret eller a-kassen ikke længere skal pålægge en person at søge to konkrete job som led i samtalen. Forenklingen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar 2012 Aktive tilbud 14. Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere Kravet om, at et ret- og pligt tilbud til dagpengemodtagere skal vare minimum 25 timer, afskaffes. Ændringen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet Særregler om et særligt intensivt kontaktforløb for personer med kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er tvivl om deres rådighed eller risiko for at de ikke selv finder arbejde, afskaffes. Forenklingen omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp og revalidender. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Bortfald af måltal for brugen af anden aktør Måltal for brugen af anden aktør afskaffes. Kommunalbestyrelsen vil ikke længere være forpligtet til at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge Efter gældende regler skal sygedagpengemodtagere under et sygdomsforløb medvirke i kommunens opfølgningsindsats. Retten til sygedagpenge bortfalder, så længe sygedagpengemodtagerne uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke i opfølgningen, og kan først ophøre, når kommunen har partshørt den sygemeldte. I de tilfælde, hvor sygedagpengene er standset, vil den sygemeldte inden for 4 uger kunne fortryde, og vende tilbage på sygedagpenge. Sygedagpengemodtagere skal med ændringen have mulighed for at benytte fortrydelsesretten én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. 18. Fælles timesats for personlige assistenter efter Kompensationsloven Der fastsættes en fælles sats for det tilskud, der kan ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent. Satsen vil være den midterste af de nuværende fem satser. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere Forpligtelsen i loven til det årlige møde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere afskaffes. 4

5 RBR vil forsat i samarbejde med Danske Handicaporganisationer kunne beslutte at iværksætte relevante tiltag som fx konferencer/arrangementer m.v. Forslaget indebærer således alene, at det ikke fra centralt hold dikteres, hvordan RBR s indsats på området skal tilrettelægges på dette punkt. 20. Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte En sygedagpengemodtager kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover seks timer, hvis deltagelsen sker efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som led i kommunens opfølgning. Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og forventes at træde i kraft senest den 1. juni Jobcentrenes adgang til at søge i CV er - formidling Der gives mulighed for, at jobcentermedarbejdere fra eget sagsbehandlingssystem kan udsøge CV er på Jobnet.dk til brug for formidling af ledige til en virksomheds stillingsopslag. Det gøres ved at stille en webservice til rådighed for kommunernes it-leverandører. Forenklingen kræver ikke lovændring. Løsningen vil fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side blive stillet til rådighed for kommunernes it-leverandør fra maj Modernisering og forenkling af CV et på Jobnet CV et på Jobnet.dk moderniseres, forenkles og bliver mere individuelt tilpasset. Indtastningen af CV et på Jobnet.dk omlægges, så det fremover foregår i et samlet flow på ét skærmbillede. Brugeren vælger selv den rækkefølge, han eller hun vil udfylde oplysningerne i. Der skal ikke udfyldes trin med oplysninger, der ikke er relevante for de job, man søger. Det vil fortsat være muligt at afbryde undervejs og gøre CV et færdigt senere. Det skal være muligt med individuel tilpasning af CV et, fx ved at tilføje et billede, kopier af eksamensbeviser mv. Det skal være muligt at redigere opsætningen ved selv at vælge layout. Der skal laves arkivmuligheder for jobsøgningsaktiviteter. Kravet om at udfylde CV et med mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, afskaffes. Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Forenklingen kræver lovændring i forhold til afskaffelse af kravet vedrørende beskæftigelsesmål i CV et. Moderniseringen af CV et pågår løbende og forventes gennemført frem til primo Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår Jobcentrene skal have adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer) de seneste to år. For at understøtte en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene vil jobcentrene få adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser de seneste to år. Med særlige ansættelser menes: jobtræning med løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer. Der stilles datasæt til rådighed, der indeholder de relevante oplysninger om virksomhedernes ansættelser på særlige vilkår, som kan danne udgangspunkt for en bedre koordinering af virksomhedsindsatsen. Desuden indeholder datasættet virksomhedens jobopslag i Jobnet de sidste to år. Datasættene kræver implementering i de kommunale systemer, som selv skal stå for søgning, filtrering og berigelse af datasæt med data fra CVR. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at være implementeret den 1. november Andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul Andre aktører skal selv kunne indtaste jobplaner direkte i de kommunale it-systemers jobplanmodul. 5

6 Andre aktører får desuden mulighed for at se relevante oplysninger om henviste ledige. Dette sikres ved, at aktøren får adgang til relevante oplysninger i det fælles datagrundlag for ledige henvist til aktøren. Løsningen udarbejdes af de it-leverandører, som kommunerne vælger. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i dialog med de kommunale it-leverandører sikre, at løsningen omfatter adgang til jobplanmodul og adgang til relevante data for andre aktører. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at kunne være implementeret i løbet af Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag Det fælles datagrundlag indeholder en række centrale og opdaterede data om de borgere, der har kontakt med jobcentrene. Når en sagsbehandler slår en borger op i det kommunale it-system, hentes automatisk de opdaterede data fra det fælles datagrundlag, og sagsbehandleren kan opdatere eller tilføje nye oplysninger, som så atter lejres i det fælles datagrundlag. Der skal ske en konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag og de relevante aktørers anvendelse heraf. Konsolideringen skal ske ved en løbende teknisk opdatering og forbedring af snitfladerne/it-arkitekturen mellem på den ene side de kommunale systemer og det fælles datagrundlag og på den anden side mellem det fælles datagrundlag og Jobnet.dk. Der skal ske en opkobling af a-kassernes systemer. Andre aktører skal have adgang til det fælles datagrundlag via de kommunale sagsbehandlingssystemer. Der skal ske en udbygning af det fælles datagrundlag ud fra en løbende vurdering af, om der er tilstrækkelige og relevante data tilstede. Det fælles datagrundlag udbygges i første omgang med data om jobplaner. Det kræver lovændring af lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobplaner skal være omfattet af det fælles datagrundlag. Der udarbejdes i 2011 en plan for konsolidering af det fælles datagrundlag. Det fælles datagrundlag konsolideres løbende. 26. Forenkle reglerne om revalidering på virksomheder med overenskomstmæssig løn Revalidender skal kunne bevilges revalidering på en virksomhed med løntilskud og overenskomstmæssig løn efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Herved ophæves hidtidige krav om, at der skal gælde særlige betingelser, som fx at personen er ud over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har forsørgerpligt, før der kan bevilliges løntilskud. Løn- og arbejdsvilkårene vil uændret være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og arbejdsvilkår for revalidender i private og offentlige løntilskudsjob. Der vil således ikke være revalidender, der opnår en nedgang i ydelsen som følge af forslaget. Det vil som i dag gælde, at ansættelse af en revalidend i et løntilskudsjob enten skal udgøre en nettoudvidelse af antallet af ansatte, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden, eller afskedigelse på grund af forseelse. Også rimelighedskravet vil som i dag gælde uændret for revalidender, dvs. at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden løntilskud. Forslaget vil betyde, at relativt få personer flere end i dag vil kunne revalideres på en virksomhed med overenskomstmæssig løn. Der er i dag ca. 350 revalidender (fuldtidspersoner) i løntilskud, og det skønnes, at forslaget vil medføre en stigning på ca. 10 pct. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed Personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasialt niveau, personer over 50 år og enlige forsørgere skal kunne blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, inden de har været ledige i seks måneder. Begrebet enlige forsørgere vil blive defineret som personer, der er berettiget til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis betaling af børnebidrag. 6

7 28. Harmonisering af befordringsgodtgørelse Reglerne om befordringsgodtgørelse harmoniseres, så dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere skal have den samme sats for befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km, og udbetalingen skal være skattefri. Til disse persongrupper udbetales for hver km, der ligger ud over de første 24 km af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted, 1,00 kr. pr. km i 2011 niveau. Satsen skal følge satsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde over 100 km pr. arbejdsdag, som fastsættes af Skatterådet efter ligningslovens 9 c. Herved bliver reglerne både mht. sats og skattefrihed i overensstemmelse med, hvad der gælder på Undervisningsministeriets områder om befordringstilskud til beskæftigede, der deltager i erhvervsrettede uddannelser. Kontant- og starthjælpsmodtageres mulighed for at få kroner til udgifter ved at deltage i tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik skal bevares. Godtgørelsen, der er skattepligtig, dækker både udgifter til befordring op til 24 km og andre udgifter. Alle personer skal efter jobcenterets konkrete vurdering kunne få dækket faktiske udgifter til befordring, hvis udgiften hertil skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I det omfang der fremlægges forslag til større forenklinger af de offentlige befordringsordninger, vil aftalepartierne drøfte befordringsordningerne på beskæftigelsesområdet set i lyset heraf. 29. Nyhedsbrevmail om nye regler Arbejdsmarkedsstyrelsen sender fremover en nyhedsmail ud, når der kommer nye regler eller sker ændringer i eksisterende regler. 30. Samlet behandling af særregler Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, samles i de tre statslige Workindenmark-centre. De tre centre servicerer i forvejen jobansøgere fra udlandet. Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, skal varetages af de statslige Workindenmark-centre. Workindenmark varetager dialogen med jobsøgeren, dialog med myndigheder i jobsøgerens hjemland, administration af relevante EU blanketter samt tilser, at jobsøgerne lægger deres cv i workindenmark.dk s cv-bank. Der etableres en registreringsfunktionalitet i workindenmark.dk s cv-bank, hvor jobsøgerne skal registreres. Samtidig kan Workindenmark udsøge cv er fra jobsøgere med dagpenge fra bopælslandet. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft 1. januar Selvstændige/virksomheder 31. Lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge Medarbejdende ægtefæller får lettere adgang til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. En tro og love-erklæring underskrevet af begge ægtefæller skal give den medarbejdende ægtefælle i selvstændig virksomhed ret til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. Muligheden for at udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring kan ikke benyttes ubegrænset. Hvis ægtefællen én gang er udtrådt og derefter genindtræder i virksomheden, skal der gå mindst to år, inden den pågældende igen kan udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring og få ret til dagpenge eller efterløn. Hvis udtræden sker tidligere, kan der først udbetales dagpenge igen, når den pågældende som lønmodtager har fået indberettet mindst 1924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en periode på 15 måneder umiddelbart forud for ledigheden eller i en tilsvarende periode har drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger. Ordningen evalueres inden tre år. Såfremt evalueringen peger på uhensigtsmæssigheder, tages der stilling til, om ordningen skal justeres eller afskaffes. 7

8 Det er hensigten, at evalueringen vil finde sted på baggrund af a-kassernes registreringer af de medarbejdende ægtefæller, som vælger at udtræde af en virksomhed på baggrund af tro og love. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. juli Herudover nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for og konsekvenserne af enklere ophørsregler, hvorefter en selvstændig erhvervsdrivende kan anses for ophørt, når det dokumenteres, at pågældende er afskåret fra fortsat råden over driftsmidler, lejemål eller ejendom. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af Afskaffelse af kombinationsforsikringen Ordningen om kombinationsforsikring for selvstændige dagpengemodtagere, der har baseret deres indtægt på stort set lige dele lønarbejde og selvstændig virksomhed, afskaffes. En afskaffelse af reglerne vil betyde, at medlemmerne skal vælge om de ønsker forsikringsstatus som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. 33. Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag ( 56-aftale) Selvstændige skal have samme mulighed for at indgå en 56-aftale som lønmodtagere. Den selvstændige får derved mulighed for at få udbetalt sygedagpenge under de første 14 dages sygefravær. Ændringen skal svare til de regler der gælder for lønmodtagere, der har en væsentlig forøget fraværsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, som kan indgå en aftale med arbejdsgiveren, som sikrer arbejdsgiveren sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden. Det er en forudsætning, at fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage om året. Aftalen indgås mellem den selvstændige og kommunen for op til 2 år. 34. Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med lønmodtageres Der indføres en harmonisering af beskæftigelseskravet for lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at der indføres et beskæftigelseskrav for selvstændige om 26 ugers selvstændig erhvervsvirksomhed op til sygefraværet. Som for lønmodtagere vil det kræve, at den selvstændige har været beskæftiget i mindst 240 timer i denne periode. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft den 2. juli dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere Der indføres en "5-dages sygedagpengeuge" for alle selvstændige svarende til den, der gælder for lønmodtagere. Sygedagpengene kan herefter også udbetales ved sygdom på lørdage eller søndage. 36. Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob Virksomhedernes anmodninger om tilskud i forbindelse med offentlig og privat løntilskud og fleksjob digitaliseres. Der er nedsat en arbejdsgruppe forankret i KL med deltagelse af KL, Kombit og AMS, som skal komme med et løsningsforslag primo Ændringen forventes på nuværende tidspunkt at kunne implementeres i løbet af

9 Enklere ydelser 37. Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i a-kasser Det skal ikke længere være en betingelse for optagelse i en a-kasse, at der skal præsteres arbejde. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret. Alle vil umiddelbart kunne blive optaget i en tværfaglig a-kasse. Ret til optagelse i en fagligt afgrænset a-kasse for personer uden beskæftigelse og dermed uden faglig tilknytning til kassens faglige område vil afhænge af kassens vedtægt. A-kassen definerer selv sit faglige område og hvilken dokumentation, den vil have for, at personen kan optages. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret, det vil sige krav til medlemskabets varighed og forudgående beskæftigelse. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser De administrative regler om overflytning mellem a-kasser ændres, så et medlem kan blive overflyttet til en anden a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af den pågældende a-kasse. Betingelserne vil fremgå af den enkelte a-kasses vedtægter. Hermed afskaffes de detaljerede regler om, at overflytning mellem a-kasser bl.a. er betinget af krav til arbejdets varighed og tidligere tilknytning til en a-kasse. De eksisterende regler om overflytning forenkles og reglerne om optagelse og overflytning harmoniseres. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension I de situationer, hvor sygemeldte tilkendes og får udbetalt førtidspension, inden varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er nået, ophører udbetalingen af sygedagpenge. 40. A-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær (op til to uger) Der arbejdes videre med en løsning, hvor a-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge, under kortvarigt sygefravær op til to uger. Den endelige udmøntning og finansiering af ordningen fastlægges i beskæftigelsesministerens udspil til afbureaukratiseringens fase 2 i Af bl.a. tekniske årsager skal ydelsen hedde noget andet end arbejdsløshedsdagpenge. A-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer under kortvarigt sygefravær op til 2 uger. Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge og iværksætter den aktive sygeopfølgning. A-kasserne skal alene udbetale en dagpengeydelse til medlemmer, der i forvejen modtager a-dagpenge eller uddannelsesydelse. Det gælder også medlemmer, som modtager supplerende a-dagpenge eller afvikler en pålagt sanktion (karantæne). Medlemmets dokumentation af sygdommen sker via tro- og loveoplysninger på ydelseskortet. Medlemmet skal syge- og raskmelde sig på dagen til Jobnet/jobcentret/a-kassen (jf. forslag 10 om syge/rask-melding ét sted). A-kassens udbetaling af en dagpengeydelse skal ske sammen med udbetalingen af de almindelige a- dagpenge og via samme IT-system. Beløbet, som modtages i dagpenge, er ligesom sygedagpenge samme beløb som pågældende kunne have fået udbetalt i a-dagpenge. A-kassen skal registrere perioder, hvor der udbetales en dagpengeydelse under sygdom og sikre, at der ikke sker udbetaling af ydelsen for mere end 2 uger. A-kassens udgifter til dagpenge refunderes 100 pct. af staten. 9

10 Klage over a-kassens afgørelse om ikke at udbetale dagpenge skal ske til Arbejdsskadestyrelsens Center for klager om arbejdsløshedsforsikring med almindelig klageadgang til Ankestyrelsen. Revision og tilsyn for udbetalte dagpenge følger det sædvanlige for a-kassen. 41. Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte Proceduren for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet forenkles, så kommunen uden at indhente oplysninger fra den sygemeldtes a-kasse kan foretage satsregulering. Den sygemeldte undgår at skulle kontakte sin a-kasse og returnere blanketten til kommunen. Forenklingen kræver ikke lovændring og planlægges at træde i kraft den 1. januar Forenkling af partshøring Arbejdsmarkedsstyrelsen vejleder kommunerne om, at de kan indarbejde en såkaldt agterskrivelse i partshøringen, så borgeren får oplyst, hvilken sanktion der vil blive givet på baggrund af de oplysninger, der er om hændelsen. Målet er, at flere borgere svarer på partshøringen, inden kommunen træffer afgørelse om sanktion. 43. Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige Flyttehjælp i tilfælde, hvor ledige flytter bopæl i forbindelse med, at de får arbejde afskaffes. Ændringen kræver ikke lovændring og træder i kraft den 1. januar Enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Forsikrede ledige, der deltager i aktivering med en sammenhængende varighed på 4 uger eller mere efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, samt virksomhedspraktik), omfattes af de samme dagpengeregler, som gælder for andre ledige, herunder ledige i aktivering i under 4 uger. Forsikrede ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, skal fremover i stedet for uddannelsesydelse modtage dagpenge med deres individuelle dagpengesats under uddannelsen. De eksisterende rådighedsregler for ledige i selvvalgt uddannelse videreføres uændret. Ved henvisning af arbejde skal jobcenter, a-kasse eller anden aktør i videst muligt omfang tage hensyn til den selvvalgte udannelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med en afbureaukratisering af administrationen af ordning om selvvalgt uddannelse, herunder vurdere mulighederne for digitalisering. I den forbindelse skal der tages højde for, at kursusudbydere både kan være offentlige og private undervisningsinstitutioner. Arbejdsgruppen nedsættes med deltagelse fra UVM, AMS, KL, AK Samvirke samt repræsentanter fra undervisningsinstitutioner, jobcentre og a-kasser. Arbejdsgruppens løsningsforslag skal foreligge senest medio Forenklingerne kræver lov- og bekendtgørelsesændringer. Forslaget træder i kraft den 1. januar 2012 med virkning fra den 2. januar (aktivering) og med virkning for forløb, der påbegyndes efter denne dato (selvvalgt uddannelse). 10

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene.

Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene. Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene. Nr. Forslag LO/FTF/AC Eventuelle bemærkninger 3 Planer og samtaler 3 Færre krav

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere