Appendiks. Samtaler og kontakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks. Samtaler og kontakt"

Transkript

1 Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Reglerne om, at a-kasserne skal rådighedsvurdere en ledig, der 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud, herunder hver gang denne efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. A-kassen skal fortsat altid vurdere, om den ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) Udeblivelsessanktionerne forenkles for forsikrede ledige, så ledige altid får den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler og aktiviteter, som a-kassen, jobcentrene eller anden aktør har indkaldt til. Udeblivelse fra samtaler uanset samtaletype i a-kassen, jobcenteret eller hos anden aktør vil altid medføre en såkaldt så længe -sanktion. Det vil sige, at den ledige ikke kan få dagpenge fra den dag, hvor den ledige udebliver fra en samtale, til den dag hvor pågældende retter henvendelse om udeblivelsen igen. Den ledige skal henvende sig om udeblivelsen til den, som samtalen skulle holdes hos. Henvender den ledige sig samme dag, som samtalen skulle have været afholdt, kan den ledige ikke få dagpenge på dagen. Forenklingen gælder også udeblivelse fra aktiviteter uanset aktivitetstype som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt den ledige til. Med forenklingen skal udeblivelsessanktioner ikke længere kombineres med andre sanktioner for selvforskyldt ledighed. Sanktioner for udeblivelser, der ligger forud for lovændringens ikrafttræden, kombineres ikke med sanktioner for selvforskyldt ledighed, som ligger efter ændringens ikrafttræden. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar 2012 og får virkning i forhold til udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger efter denne dato. Udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger forud herfor, vil blive sanktioneret efter de gældende regler. 3. En mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension, og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel Personer, som er på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension inden for de næste seks uger, og personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og at de heller ikke skal deltage i aktive tilbud. Personer har dog ret til at færdiggøre allerede igangsatte tilbud. Forslaget omfatter dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere. Derudover omfatter forslaget sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller skal på barsel inden for de næste seks uger. Personer, som er omfattet af en mindre intensiv indsats skal ikke længere møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og de skal heller ikke deltage i aktive tilbud. Der holdes i stedet kontakt på anden vis telefonisk, digitalt eller ved brev. Personer, som generelt skal være aktivt jobsøgende, og som er omfattet af mindre intensiv indsats, skal kun søge job, som det er relevant at søge, fx korte vikar- og afløserjob. Hvis der er en god grund til det, kan jobcenteret efter en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats, herunder fortsætte allerede igangsatte tilbud. Det kan være tilfældet, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug eller spekulation, 2) der er 1

2 gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller 3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Ændringen medfører, at muligheden for at fritage borgeren for personligt fremmøde i jobcentret ved fuld raskmelding inden for 14 dage fra opfølgningstidspunktet bortfalder. Forslaget sættes i gang som forsøg i oktober Forsøget evalueres, og der kan herefter fremsættes lovforslag med henblik på permanentgørelse med ikrafttræden den 1. maj Fælles rammer for opfølgning for alle uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager Kontaktformer mellem borgeren og jobcentre, anden aktør og a-kasse fastlægges på samme måde i lovgivningen på tværs af ydelsesgrupper. De tre typer for kontakt, der gælder for alle borgere i forhold til kontakt med jobcenter, anden aktør og a- kasse uanset hvilken forsørgelse de modtager, er fremadrettet: 1. Personlig kontakt med fremmøde 2. Anden personlig kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev 3. Opfølgning uden personlig kontakt (standbyordning) Forslaget omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Borgere skal som udgangspunkt møde personligt op til samtaler (kontaktform 1) For modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp samt revaliderings- og ledighedsydelse, som er omfattet af en mindre intensiv indsats eller er i tilbud, og sygedagpengemodtagere, hvor den sygemeldte er i tilbud, delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist, kan samtaler og kontakt gennemføres telefonisk, digitalt eller ved brev (kontaktform 2) Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig, kan kontakt til den sygemeldte, der modtager sygedagpenge, start- og kontanthjælp eller ledighedsydelse, foregå uden personlig kontakt til den sygemeldte (kontaktform 3 standby-ordning). Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes Pligten for arbejdsgiver til at udfylde og indsende oplysninger om resultatet af sygefraværssamtalen til kommunen ophæves. Arbejdsgivers pligt til at afholde sygefraværssamtalen med den sygemeldte lønmodtager fastholdes. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes A-kassens pligt til at afholde samtaler med ledige medlemmer, som har været sygemeldt i 4 uger afskaffes. Kommunen skal fortsat følge op over for sygemeldte efter otte ugers sygefravær. Ændringen kræver lovændring og ophævelse af bekendtgørelse og træder i kraft den 1. januar Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygeopfølgningen for modtagere af kontant- og starthjælp, ledighedsydelse samt særlig ydelse skal fremover indgå i det individuelle kontaktforløb, så kommunerne ikke længere skal udarbejde en selvstændig sygeopfølgningsplan for den sygemeldte. Kommunen skal foretage de nødvendige sygeopfølgningstiltag som et led i det individuelle kontaktforløb, hvor borgeren indkaldes til samtale mindst hver 3. måned. Ændringerne kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom Reglen om, at kommunen skal rådighedsvurdere en arbejdsmarkedsparat modtager af kontant- og starthjælp, når han eller hun 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud samt hver gang personen efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. Kommunen skal allerede 2

3 Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter Borgerne skal have bedre muligheder for at kommunikere elektronisk med jobcentret. Det sker fra Min side på Jobnet. Den digitale kommunikation skal medvirke til at erstatte de mange breve, der i dag sendes fra jobcentrene til borgerne. Den digitale kommunikation mellem borger og jobcenter udbygges. Det sker fra Min side på Jobnet.dk, som er borgerens digitale indgang til jobcentret. Der udarbejdes en plan for udvikling af borgerservice på Min side, der skal sikre: o at der på borgerens Min side vises en række for borgeren relevante oplysninger, herunder CV-status, aftalt aktiveringsforløb, henvisning til anden aktør (aktør og start- og sluttidspunkt), registrering af eventuelle helbredsmæssige begrænsninger og alle typer fravær og fritagelser, m.v. o at der vil blive mulighed for digitalt at give samtykke i forbindelse med flytning, accept af jobplan/aktiveringsforløb samt mulighed for at svare på partshøringsbreve. o borgeren kan tilmelde sig den digitale service. o at alle målgrupper i jobcentret skal tilbydes Min side på Jobnet.dk Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Muligheden for at vælge at acceptere sin jobplan digitalt vil kræve regelændring. Forslaget forudsættes finansieret af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi). 10. Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige Syge- og raskmelding for forsikrede ledige digitaliseres, så der er mulighed for, at de kan syge- og raskmelde sig på Jobnet, hvilket de kan gøre hjemmefra. Forsikrede ledige, der ikke har internet adgang, kan dog fortsat sygemelde sig telefonisk via jobcentret. Forsikrede ledige får pligt til at raskmelde sig via Jobnet.dk. Oplysninger om syge- eller raskmelding, som den forsikrede ledige har meldt på Jobnet.dk eller ved telefonisk henvendelse går automatisk videre til medlemmets a-kasse, til jobcentret og til ydelseskontoret i kommunen. Forenklingen kræver lovændring og forventes at træde i kraft den 1. januar Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige Feriemeldingen digitaliseres for forsikrede ledige, så de kun skal melde ferie på Jobnet. A-kassen får direkte besked om feriemeldingen via Jobnet. Ved den forsikrede lediges feriemelding på Jobnet.dk vil der automatisk blive sendt digital besked til medlemmets a-kasse om feriemeldingen (der går i forvejen digital besked til jobcentret). Forenklingen kræver ikke regelændringer og forventes idriftsat december Graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning Kvinder, der er sygemeldt på grund af en graviditetsbetinget sygdom før den almindelige barselorlov (før 4 uger før forventet fødsel), fritages for sygeopfølgning. Der etableres et dokumentationsgrundlag - i form af en mulighedserklæring eller anden lægeerklæring for udbetaling af barseldagpenge i denne periode. Ændringen kræver lovændring og kan træde i kraft den 1. januar

4 13. Ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job Ledige skal søge relevante job. Jobcenteret/a-kassen skal i forbindelse med CV- og jobsamtaler vurdere, om den ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job, og kan i den forbindelse pålægge den ledige at søge et antal job, som vurderes at være relevante. Derfor ændres bestemmelsen om indholdet i cv-samtalen henholdsvis jobsamtalen således, at jobcentret eller a-kassen ikke længere skal pålægge en person at søge to konkrete job som led i samtalen. Forenklingen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar 2012 Aktive tilbud 14. Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere Kravet om, at et ret- og pligt tilbud til dagpengemodtagere skal vare minimum 25 timer, afskaffes. Ændringen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet Særregler om et særligt intensivt kontaktforløb for personer med kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er tvivl om deres rådighed eller risiko for at de ikke selv finder arbejde, afskaffes. Forenklingen omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp og revalidender. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Bortfald af måltal for brugen af anden aktør Måltal for brugen af anden aktør afskaffes. Kommunalbestyrelsen vil ikke længere være forpligtet til at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge Efter gældende regler skal sygedagpengemodtagere under et sygdomsforløb medvirke i kommunens opfølgningsindsats. Retten til sygedagpenge bortfalder, så længe sygedagpengemodtagerne uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke i opfølgningen, og kan først ophøre, når kommunen har partshørt den sygemeldte. I de tilfælde, hvor sygedagpengene er standset, vil den sygemeldte inden for 4 uger kunne fortryde, og vende tilbage på sygedagpenge. Sygedagpengemodtagere skal med ændringen have mulighed for at benytte fortrydelsesretten én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. 18. Fælles timesats for personlige assistenter efter Kompensationsloven Der fastsættes en fælles sats for det tilskud, der kan ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent. Satsen vil være den midterste af de nuværende fem satser. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere Forpligtelsen i loven til det årlige møde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere afskaffes. 4

5 RBR vil forsat i samarbejde med Danske Handicaporganisationer kunne beslutte at iværksætte relevante tiltag som fx konferencer/arrangementer m.v. Forslaget indebærer således alene, at det ikke fra centralt hold dikteres, hvordan RBR s indsats på området skal tilrettelægges på dette punkt. 20. Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte En sygedagpengemodtager kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover seks timer, hvis deltagelsen sker efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som led i kommunens opfølgning. Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og forventes at træde i kraft senest den 1. juni Jobcentrenes adgang til at søge i CV er - formidling Der gives mulighed for, at jobcentermedarbejdere fra eget sagsbehandlingssystem kan udsøge CV er på Jobnet.dk til brug for formidling af ledige til en virksomheds stillingsopslag. Det gøres ved at stille en webservice til rådighed for kommunernes it-leverandører. Forenklingen kræver ikke lovændring. Løsningen vil fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side blive stillet til rådighed for kommunernes it-leverandør fra maj Modernisering og forenkling af CV et på Jobnet CV et på Jobnet.dk moderniseres, forenkles og bliver mere individuelt tilpasset. Indtastningen af CV et på Jobnet.dk omlægges, så det fremover foregår i et samlet flow på ét skærmbillede. Brugeren vælger selv den rækkefølge, han eller hun vil udfylde oplysningerne i. Der skal ikke udfyldes trin med oplysninger, der ikke er relevante for de job, man søger. Det vil fortsat være muligt at afbryde undervejs og gøre CV et færdigt senere. Det skal være muligt med individuel tilpasning af CV et, fx ved at tilføje et billede, kopier af eksamensbeviser mv. Det skal være muligt at redigere opsætningen ved selv at vælge layout. Der skal laves arkivmuligheder for jobsøgningsaktiviteter. Kravet om at udfylde CV et med mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, afskaffes. Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Forenklingen kræver lovændring i forhold til afskaffelse af kravet vedrørende beskæftigelsesmål i CV et. Moderniseringen af CV et pågår løbende og forventes gennemført frem til primo Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår Jobcentrene skal have adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer) de seneste to år. For at understøtte en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene vil jobcentrene få adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser de seneste to år. Med særlige ansættelser menes: jobtræning med løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer. Der stilles datasæt til rådighed, der indeholder de relevante oplysninger om virksomhedernes ansættelser på særlige vilkår, som kan danne udgangspunkt for en bedre koordinering af virksomhedsindsatsen. Desuden indeholder datasættet virksomhedens jobopslag i Jobnet de sidste to år. Datasættene kræver implementering i de kommunale systemer, som selv skal stå for søgning, filtrering og berigelse af datasæt med data fra CVR. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at være implementeret den 1. november Andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul Andre aktører skal selv kunne indtaste jobplaner direkte i de kommunale it-systemers jobplanmodul. 5

6 Andre aktører får desuden mulighed for at se relevante oplysninger om henviste ledige. Dette sikres ved, at aktøren får adgang til relevante oplysninger i det fælles datagrundlag for ledige henvist til aktøren. Løsningen udarbejdes af de it-leverandører, som kommunerne vælger. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i dialog med de kommunale it-leverandører sikre, at løsningen omfatter adgang til jobplanmodul og adgang til relevante data for andre aktører. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at kunne være implementeret i løbet af Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag Det fælles datagrundlag indeholder en række centrale og opdaterede data om de borgere, der har kontakt med jobcentrene. Når en sagsbehandler slår en borger op i det kommunale it-system, hentes automatisk de opdaterede data fra det fælles datagrundlag, og sagsbehandleren kan opdatere eller tilføje nye oplysninger, som så atter lejres i det fælles datagrundlag. Der skal ske en konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag og de relevante aktørers anvendelse heraf. Konsolideringen skal ske ved en løbende teknisk opdatering og forbedring af snitfladerne/it-arkitekturen mellem på den ene side de kommunale systemer og det fælles datagrundlag og på den anden side mellem det fælles datagrundlag og Jobnet.dk. Der skal ske en opkobling af a-kassernes systemer. Andre aktører skal have adgang til det fælles datagrundlag via de kommunale sagsbehandlingssystemer. Der skal ske en udbygning af det fælles datagrundlag ud fra en løbende vurdering af, om der er tilstrækkelige og relevante data tilstede. Det fælles datagrundlag udbygges i første omgang med data om jobplaner. Det kræver lovændring af lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobplaner skal være omfattet af det fælles datagrundlag. Der udarbejdes i 2011 en plan for konsolidering af det fælles datagrundlag. Det fælles datagrundlag konsolideres løbende. 26. Forenkle reglerne om revalidering på virksomheder med overenskomstmæssig løn Revalidender skal kunne bevilges revalidering på en virksomhed med løntilskud og overenskomstmæssig løn efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Herved ophæves hidtidige krav om, at der skal gælde særlige betingelser, som fx at personen er ud over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har forsørgerpligt, før der kan bevilliges løntilskud. Løn- og arbejdsvilkårene vil uændret være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og arbejdsvilkår for revalidender i private og offentlige løntilskudsjob. Der vil således ikke være revalidender, der opnår en nedgang i ydelsen som følge af forslaget. Det vil som i dag gælde, at ansættelse af en revalidend i et løntilskudsjob enten skal udgøre en nettoudvidelse af antallet af ansatte, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden, eller afskedigelse på grund af forseelse. Også rimelighedskravet vil som i dag gælde uændret for revalidender, dvs. at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden løntilskud. Forslaget vil betyde, at relativt få personer flere end i dag vil kunne revalideres på en virksomhed med overenskomstmæssig løn. Der er i dag ca. 350 revalidender (fuldtidspersoner) i løntilskud, og det skønnes, at forslaget vil medføre en stigning på ca. 10 pct. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed Personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasialt niveau, personer over 50 år og enlige forsørgere skal kunne blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, inden de har været ledige i seks måneder. Begrebet enlige forsørgere vil blive defineret som personer, der er berettiget til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis betaling af børnebidrag. 6

7 28. Harmonisering af befordringsgodtgørelse Reglerne om befordringsgodtgørelse harmoniseres, så dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere skal have den samme sats for befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km, og udbetalingen skal være skattefri. Til disse persongrupper udbetales for hver km, der ligger ud over de første 24 km af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted, 1,00 kr. pr. km i 2011 niveau. Satsen skal følge satsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde over 100 km pr. arbejdsdag, som fastsættes af Skatterådet efter ligningslovens 9 c. Herved bliver reglerne både mht. sats og skattefrihed i overensstemmelse med, hvad der gælder på Undervisningsministeriets områder om befordringstilskud til beskæftigede, der deltager i erhvervsrettede uddannelser. Kontant- og starthjælpsmodtageres mulighed for at få kroner til udgifter ved at deltage i tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik skal bevares. Godtgørelsen, der er skattepligtig, dækker både udgifter til befordring op til 24 km og andre udgifter. Alle personer skal efter jobcenterets konkrete vurdering kunne få dækket faktiske udgifter til befordring, hvis udgiften hertil skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I det omfang der fremlægges forslag til større forenklinger af de offentlige befordringsordninger, vil aftalepartierne drøfte befordringsordningerne på beskæftigelsesområdet set i lyset heraf. 29. Nyhedsbrevmail om nye regler Arbejdsmarkedsstyrelsen sender fremover en nyhedsmail ud, når der kommer nye regler eller sker ændringer i eksisterende regler. 30. Samlet behandling af særregler Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, samles i de tre statslige Workindenmark-centre. De tre centre servicerer i forvejen jobansøgere fra udlandet. Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, skal varetages af de statslige Workindenmark-centre. Workindenmark varetager dialogen med jobsøgeren, dialog med myndigheder i jobsøgerens hjemland, administration af relevante EU blanketter samt tilser, at jobsøgerne lægger deres cv i workindenmark.dk s cv-bank. Der etableres en registreringsfunktionalitet i workindenmark.dk s cv-bank, hvor jobsøgerne skal registreres. Samtidig kan Workindenmark udsøge cv er fra jobsøgere med dagpenge fra bopælslandet. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft 1. januar Selvstændige/virksomheder 31. Lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge Medarbejdende ægtefæller får lettere adgang til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. En tro og love-erklæring underskrevet af begge ægtefæller skal give den medarbejdende ægtefælle i selvstændig virksomhed ret til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. Muligheden for at udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring kan ikke benyttes ubegrænset. Hvis ægtefællen én gang er udtrådt og derefter genindtræder i virksomheden, skal der gå mindst to år, inden den pågældende igen kan udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring og få ret til dagpenge eller efterløn. Hvis udtræden sker tidligere, kan der først udbetales dagpenge igen, når den pågældende som lønmodtager har fået indberettet mindst 1924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en periode på 15 måneder umiddelbart forud for ledigheden eller i en tilsvarende periode har drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger. Ordningen evalueres inden tre år. Såfremt evalueringen peger på uhensigtsmæssigheder, tages der stilling til, om ordningen skal justeres eller afskaffes. 7

8 Det er hensigten, at evalueringen vil finde sted på baggrund af a-kassernes registreringer af de medarbejdende ægtefæller, som vælger at udtræde af en virksomhed på baggrund af tro og love. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. juli Herudover nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for og konsekvenserne af enklere ophørsregler, hvorefter en selvstændig erhvervsdrivende kan anses for ophørt, når det dokumenteres, at pågældende er afskåret fra fortsat råden over driftsmidler, lejemål eller ejendom. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af Afskaffelse af kombinationsforsikringen Ordningen om kombinationsforsikring for selvstændige dagpengemodtagere, der har baseret deres indtægt på stort set lige dele lønarbejde og selvstændig virksomhed, afskaffes. En afskaffelse af reglerne vil betyde, at medlemmerne skal vælge om de ønsker forsikringsstatus som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. 33. Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag ( 56-aftale) Selvstændige skal have samme mulighed for at indgå en 56-aftale som lønmodtagere. Den selvstændige får derved mulighed for at få udbetalt sygedagpenge under de første 14 dages sygefravær. Ændringen skal svare til de regler der gælder for lønmodtagere, der har en væsentlig forøget fraværsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, som kan indgå en aftale med arbejdsgiveren, som sikrer arbejdsgiveren sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden. Det er en forudsætning, at fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage om året. Aftalen indgås mellem den selvstændige og kommunen for op til 2 år. 34. Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med lønmodtageres Der indføres en harmonisering af beskæftigelseskravet for lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at der indføres et beskæftigelseskrav for selvstændige om 26 ugers selvstændig erhvervsvirksomhed op til sygefraværet. Som for lønmodtagere vil det kræve, at den selvstændige har været beskæftiget i mindst 240 timer i denne periode. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft den 2. juli dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere Der indføres en "5-dages sygedagpengeuge" for alle selvstændige svarende til den, der gælder for lønmodtagere. Sygedagpengene kan herefter også udbetales ved sygdom på lørdage eller søndage. 36. Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob Virksomhedernes anmodninger om tilskud i forbindelse med offentlig og privat løntilskud og fleksjob digitaliseres. Der er nedsat en arbejdsgruppe forankret i KL med deltagelse af KL, Kombit og AMS, som skal komme med et løsningsforslag primo Ændringen forventes på nuværende tidspunkt at kunne implementeres i løbet af

9 Enklere ydelser 37. Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i a-kasser Det skal ikke længere være en betingelse for optagelse i en a-kasse, at der skal præsteres arbejde. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret. Alle vil umiddelbart kunne blive optaget i en tværfaglig a-kasse. Ret til optagelse i en fagligt afgrænset a-kasse for personer uden beskæftigelse og dermed uden faglig tilknytning til kassens faglige område vil afhænge af kassens vedtægt. A-kassen definerer selv sit faglige område og hvilken dokumentation, den vil have for, at personen kan optages. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret, det vil sige krav til medlemskabets varighed og forudgående beskæftigelse. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser De administrative regler om overflytning mellem a-kasser ændres, så et medlem kan blive overflyttet til en anden a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af den pågældende a-kasse. Betingelserne vil fremgå af den enkelte a-kasses vedtægter. Hermed afskaffes de detaljerede regler om, at overflytning mellem a-kasser bl.a. er betinget af krav til arbejdets varighed og tidligere tilknytning til en a-kasse. De eksisterende regler om overflytning forenkles og reglerne om optagelse og overflytning harmoniseres. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension I de situationer, hvor sygemeldte tilkendes og får udbetalt førtidspension, inden varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er nået, ophører udbetalingen af sygedagpenge. 40. A-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær (op til to uger) Der arbejdes videre med en løsning, hvor a-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge, under kortvarigt sygefravær op til to uger. Den endelige udmøntning og finansiering af ordningen fastlægges i beskæftigelsesministerens udspil til afbureaukratiseringens fase 2 i Af bl.a. tekniske årsager skal ydelsen hedde noget andet end arbejdsløshedsdagpenge. A-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer under kortvarigt sygefravær op til 2 uger. Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge og iværksætter den aktive sygeopfølgning. A-kasserne skal alene udbetale en dagpengeydelse til medlemmer, der i forvejen modtager a-dagpenge eller uddannelsesydelse. Det gælder også medlemmer, som modtager supplerende a-dagpenge eller afvikler en pålagt sanktion (karantæne). Medlemmets dokumentation af sygdommen sker via tro- og loveoplysninger på ydelseskortet. Medlemmet skal syge- og raskmelde sig på dagen til Jobnet/jobcentret/a-kassen (jf. forslag 10 om syge/rask-melding ét sted). A-kassens udbetaling af en dagpengeydelse skal ske sammen med udbetalingen af de almindelige a- dagpenge og via samme IT-system. Beløbet, som modtages i dagpenge, er ligesom sygedagpenge samme beløb som pågældende kunne have fået udbetalt i a-dagpenge. A-kassen skal registrere perioder, hvor der udbetales en dagpengeydelse under sygdom og sikre, at der ikke sker udbetaling af ydelsen for mere end 2 uger. A-kassens udgifter til dagpenge refunderes 100 pct. af staten. 9

10 Klage over a-kassens afgørelse om ikke at udbetale dagpenge skal ske til Arbejdsskadestyrelsens Center for klager om arbejdsløshedsforsikring med almindelig klageadgang til Ankestyrelsen. Revision og tilsyn for udbetalte dagpenge følger det sædvanlige for a-kassen. 41. Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte Proceduren for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet forenkles, så kommunen uden at indhente oplysninger fra den sygemeldtes a-kasse kan foretage satsregulering. Den sygemeldte undgår at skulle kontakte sin a-kasse og returnere blanketten til kommunen. Forenklingen kræver ikke lovændring og planlægges at træde i kraft den 1. januar Forenkling af partshøring Arbejdsmarkedsstyrelsen vejleder kommunerne om, at de kan indarbejde en såkaldt agterskrivelse i partshøringen, så borgeren får oplyst, hvilken sanktion der vil blive givet på baggrund af de oplysninger, der er om hændelsen. Målet er, at flere borgere svarer på partshøringen, inden kommunen træffer afgørelse om sanktion. 43. Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige Flyttehjælp i tilfælde, hvor ledige flytter bopæl i forbindelse med, at de får arbejde afskaffes. Ændringen kræver ikke lovændring og træder i kraft den 1. januar Enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Forsikrede ledige, der deltager i aktivering med en sammenhængende varighed på 4 uger eller mere efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, samt virksomhedspraktik), omfattes af de samme dagpengeregler, som gælder for andre ledige, herunder ledige i aktivering i under 4 uger. Forsikrede ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, skal fremover i stedet for uddannelsesydelse modtage dagpenge med deres individuelle dagpengesats under uddannelsen. De eksisterende rådighedsregler for ledige i selvvalgt uddannelse videreføres uændret. Ved henvisning af arbejde skal jobcenter, a-kasse eller anden aktør i videst muligt omfang tage hensyn til den selvvalgte udannelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med en afbureaukratisering af administrationen af ordning om selvvalgt uddannelse, herunder vurdere mulighederne for digitalisering. I den forbindelse skal der tages højde for, at kursusudbydere både kan være offentlige og private undervisningsinstitutioner. Arbejdsgruppen nedsættes med deltagelse fra UVM, AMS, KL, AK Samvirke samt repræsentanter fra undervisningsinstitutioner, jobcentre og a-kasser. Arbejdsgruppens løsningsforslag skal foreligge senest medio Forenklingerne kræver lov- og bekendtgørelsesændringer. Forslaget træder i kraft den 1. januar 2012 med virkning fra den 2. januar (aktivering) og med virkning for forløb, der påbegyndes efter denne dato (selvvalgt uddannelse). 10

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Oversigt over forslag

Oversigt over forslag PDL-S-møde Den 13. december 2010 Pkt. 2 Oversigt over forslag Nr. Forslag LO/FTF/AC Eventuelle bemærkninger 3 Planer og samtaler 3 Færre krav om opdatering af jobplanen 6 Bedre sammenhæng mellem samtale

Læs mere

Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene.

Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene. Oversigt over forslag til afbureaukratisering som LO/FTF/AC kan tilslutte sig inklusiv bemærkninger til løsningsforslagene. Nr. Forslag LO/FTF/AC Eventuelle bemærkninger 3 Planer og samtaler 3 Færre krav

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere