Appendiks. Samtaler og kontakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks. Samtaler og kontakt"

Transkript

1 Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Reglerne om, at a-kasserne skal rådighedsvurdere en ledig, der 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud, herunder hver gang denne efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. A-kassen skal fortsat altid vurdere, om den ledige står til rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige) Udeblivelsessanktionerne forenkles for forsikrede ledige, så ledige altid får den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler og aktiviteter, som a-kassen, jobcentrene eller anden aktør har indkaldt til. Udeblivelse fra samtaler uanset samtaletype i a-kassen, jobcenteret eller hos anden aktør vil altid medføre en såkaldt så længe -sanktion. Det vil sige, at den ledige ikke kan få dagpenge fra den dag, hvor den ledige udebliver fra en samtale, til den dag hvor pågældende retter henvendelse om udeblivelsen igen. Den ledige skal henvende sig om udeblivelsen til den, som samtalen skulle holdes hos. Henvender den ledige sig samme dag, som samtalen skulle have været afholdt, kan den ledige ikke få dagpenge på dagen. Forenklingen gælder også udeblivelse fra aktiviteter uanset aktivitetstype som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt den ledige til. Med forenklingen skal udeblivelsessanktioner ikke længere kombineres med andre sanktioner for selvforskyldt ledighed. Sanktioner for udeblivelser, der ligger forud for lovændringens ikrafttræden, kombineres ikke med sanktioner for selvforskyldt ledighed, som ligger efter ændringens ikrafttræden. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar 2012 og får virkning i forhold til udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger efter denne dato. Udeblivelser fra samtaler og aktiviteter, der ligger forud herfor, vil blive sanktioneret efter de gældende regler. 3. En mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension, og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel Personer, som er på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension inden for de næste seks uger, og personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og at de heller ikke skal deltage i aktive tilbud. Personer har dog ret til at færdiggøre allerede igangsatte tilbud. Forslaget omfatter dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere. Derudover omfatter forslaget sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller skal på barsel inden for de næste seks uger. Personer, som er omfattet af en mindre intensiv indsats skal ikke længere møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos a-kassen, og de skal heller ikke deltage i aktive tilbud. Der holdes i stedet kontakt på anden vis telefonisk, digitalt eller ved brev. Personer, som generelt skal være aktivt jobsøgende, og som er omfattet af mindre intensiv indsats, skal kun søge job, som det er relevant at søge, fx korte vikar- og afløserjob. Hvis der er en god grund til det, kan jobcenteret efter en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats, herunder fortsætte allerede igangsatte tilbud. Det kan være tilfældet, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug eller spekulation, 2) der er 1

2 gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller 3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Ændringen medfører, at muligheden for at fritage borgeren for personligt fremmøde i jobcentret ved fuld raskmelding inden for 14 dage fra opfølgningstidspunktet bortfalder. Forslaget sættes i gang som forsøg i oktober Forsøget evalueres, og der kan herefter fremsættes lovforslag med henblik på permanentgørelse med ikrafttræden den 1. maj Fælles rammer for opfølgning for alle uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager Kontaktformer mellem borgeren og jobcentre, anden aktør og a-kasse fastlægges på samme måde i lovgivningen på tværs af ydelsesgrupper. De tre typer for kontakt, der gælder for alle borgere i forhold til kontakt med jobcenter, anden aktør og a- kasse uanset hvilken forsørgelse de modtager, er fremadrettet: 1. Personlig kontakt med fremmøde 2. Anden personlig kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev 3. Opfølgning uden personlig kontakt (standbyordning) Forslaget omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Borgere skal som udgangspunkt møde personligt op til samtaler (kontaktform 1) For modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp samt revaliderings- og ledighedsydelse, som er omfattet af en mindre intensiv indsats eller er i tilbud, og sygedagpengemodtagere, hvor den sygemeldte er i tilbud, delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist, kan samtaler og kontakt gennemføres telefonisk, digitalt eller ved brev (kontaktform 2) Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig, kan kontakt til den sygemeldte, der modtager sygedagpenge, start- og kontanthjælp eller ledighedsydelse, foregå uden personlig kontakt til den sygemeldte (kontaktform 3 standby-ordning). Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes Pligten for arbejdsgiver til at udfylde og indsende oplysninger om resultatet af sygefraværssamtalen til kommunen ophæves. Arbejdsgivers pligt til at afholde sygefraværssamtalen med den sygemeldte lønmodtager fastholdes. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar A-kassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes A-kassens pligt til at afholde samtaler med ledige medlemmer, som har været sygemeldt i 4 uger afskaffes. Kommunen skal fortsat følge op over for sygemeldte efter otte ugers sygefravær. Ændringen kræver lovændring og ophævelse af bekendtgørelse og træder i kraft den 1. januar Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygeopfølgningen for modtagere af kontant- og starthjælp, ledighedsydelse samt særlig ydelse skal fremover indgå i det individuelle kontaktforløb, så kommunerne ikke længere skal udarbejde en selvstændig sygeopfølgningsplan for den sygemeldte. Kommunen skal foretage de nødvendige sygeopfølgningstiltag som et led i det individuelle kontaktforløb, hvor borgeren indkaldes til samtale mindst hver 3. måned. Ændringerne kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af kommunernes rådighedsvurdering ved sygdom Reglen om, at kommunen skal rådighedsvurdere en arbejdsmarkedsparat modtager af kontant- og starthjælp, når han eller hun 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med samtaler og tilbud samt hver gang personen efterfølgende melder sig syg til samtaler og tilbud, afskaffes. Kommunen skal allerede 2

3 Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Øget digital kommunikation mellem borger og jobcenter Borgerne skal have bedre muligheder for at kommunikere elektronisk med jobcentret. Det sker fra Min side på Jobnet. Den digitale kommunikation skal medvirke til at erstatte de mange breve, der i dag sendes fra jobcentrene til borgerne. Den digitale kommunikation mellem borger og jobcenter udbygges. Det sker fra Min side på Jobnet.dk, som er borgerens digitale indgang til jobcentret. Der udarbejdes en plan for udvikling af borgerservice på Min side, der skal sikre: o at der på borgerens Min side vises en række for borgeren relevante oplysninger, herunder CV-status, aftalt aktiveringsforløb, henvisning til anden aktør (aktør og start- og sluttidspunkt), registrering af eventuelle helbredsmæssige begrænsninger og alle typer fravær og fritagelser, m.v. o at der vil blive mulighed for digitalt at give samtykke i forbindelse med flytning, accept af jobplan/aktiveringsforløb samt mulighed for at svare på partshøringsbreve. o borgeren kan tilmelde sig den digitale service. o at alle målgrupper i jobcentret skal tilbydes Min side på Jobnet.dk Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Muligheden for at vælge at acceptere sin jobplan digitalt vil kræve regelændring. Forslaget forudsættes finansieret af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi). 10. Digitalisering af syge- og raskmelding for forsikrede ledige Syge- og raskmelding for forsikrede ledige digitaliseres, så der er mulighed for, at de kan syge- og raskmelde sig på Jobnet, hvilket de kan gøre hjemmefra. Forsikrede ledige, der ikke har internet adgang, kan dog fortsat sygemelde sig telefonisk via jobcentret. Forsikrede ledige får pligt til at raskmelde sig via Jobnet.dk. Oplysninger om syge- eller raskmelding, som den forsikrede ledige har meldt på Jobnet.dk eller ved telefonisk henvendelse går automatisk videre til medlemmets a-kasse, til jobcentret og til ydelseskontoret i kommunen. Forenklingen kræver lovændring og forventes at træde i kraft den 1. januar Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige Feriemeldingen digitaliseres for forsikrede ledige, så de kun skal melde ferie på Jobnet. A-kassen får direkte besked om feriemeldingen via Jobnet. Ved den forsikrede lediges feriemelding på Jobnet.dk vil der automatisk blive sendt digital besked til medlemmets a-kasse om feriemeldingen (der går i forvejen digital besked til jobcentret). Forenklingen kræver ikke regelændringer og forventes idriftsat december Graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning Kvinder, der er sygemeldt på grund af en graviditetsbetinget sygdom før den almindelige barselorlov (før 4 uger før forventet fødsel), fritages for sygeopfølgning. Der etableres et dokumentationsgrundlag - i form af en mulighedserklæring eller anden lægeerklæring for udbetaling af barseldagpenge i denne periode. Ændringen kræver lovændring og kan træde i kraft den 1. januar

4 13. Ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job Ledige skal søge relevante job. Jobcenteret/a-kassen skal i forbindelse med CV- og jobsamtaler vurdere, om den ledige har søgt et relevant og tilstrækkeligt antal job, og kan i den forbindelse pålægge den ledige at søge et antal job, som vurderes at være relevante. Derfor ændres bestemmelsen om indholdet i cv-samtalen henholdsvis jobsamtalen således, at jobcentret eller a-kassen ikke længere skal pålægge en person at søge to konkrete job som led i samtalen. Forenklingen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar 2012 Aktive tilbud 14. Afskaffelse af timekrav til ret og pligt tilbud for dagpengemodtagere Kravet om, at et ret- og pligt tilbud til dagpengemodtagere skal vare minimum 25 timer, afskaffes. Ændringen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Afskaffelse af særregler for kontaktforløbet Særregler om et særligt intensivt kontaktforløb for personer med kvalifikationer inden for erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er tvivl om deres rådighed eller risiko for at de ikke selv finder arbejde, afskaffes. Forenklingen omfatter modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp og revalidender. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Bortfald af måltal for brugen af anden aktør Måltal for brugen af anden aktør afskaffes. Kommunalbestyrelsen vil ikke længere være forpligtet til at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. Forenklingen kræver lovændringer og træder i kraft den 1. januar Begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge Efter gældende regler skal sygedagpengemodtagere under et sygdomsforløb medvirke i kommunens opfølgningsindsats. Retten til sygedagpenge bortfalder, så længe sygedagpengemodtagerne uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke i opfølgningen, og kan først ophøre, når kommunen har partshørt den sygemeldte. I de tilfælde, hvor sygedagpengene er standset, vil den sygemeldte inden for 4 uger kunne fortryde, og vende tilbage på sygedagpenge. Sygedagpengemodtagere skal med ændringen have mulighed for at benytte fortrydelsesretten én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. 18. Fælles timesats for personlige assistenter efter Kompensationsloven Der fastsættes en fælles sats for det tilskud, der kan ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent. Satsen vil være den midterste af de nuværende fem satser. Ændringen kræver lov- og bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. januar Ingen restriktioner på samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere Forpligtelsen i loven til det årlige møde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd, Danske Handicaporganisationer og offentlige arbejdsgivere afskaffes. 4

5 RBR vil forsat i samarbejde med Danske Handicaporganisationer kunne beslutte at iværksætte relevante tiltag som fx konferencer/arrangementer m.v. Forslaget indebærer således alene, at det ikke fra centralt hold dikteres, hvordan RBR s indsats på området skal tilrettelægges på dette punkt. 20. Bedre mulighed for at deltage i AMU-kurser for sygemeldte En sygedagpengemodtager kan deltage i erhvervsmæssig uddannelse udover seks timer, hvis deltagelsen sker efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som led i kommunens opfølgning. Ændringen kræver bekendtgørelsesændring og forventes at træde i kraft senest den 1. juni Jobcentrenes adgang til at søge i CV er - formidling Der gives mulighed for, at jobcentermedarbejdere fra eget sagsbehandlingssystem kan udsøge CV er på Jobnet.dk til brug for formidling af ledige til en virksomheds stillingsopslag. Det gøres ved at stille en webservice til rådighed for kommunernes it-leverandører. Forenklingen kræver ikke lovændring. Løsningen vil fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side blive stillet til rådighed for kommunernes it-leverandør fra maj Modernisering og forenkling af CV et på Jobnet CV et på Jobnet.dk moderniseres, forenkles og bliver mere individuelt tilpasset. Indtastningen af CV et på Jobnet.dk omlægges, så det fremover foregår i et samlet flow på ét skærmbillede. Brugeren vælger selv den rækkefølge, han eller hun vil udfylde oplysningerne i. Der skal ikke udfyldes trin med oplysninger, der ikke er relevante for de job, man søger. Det vil fortsat være muligt at afbryde undervejs og gøre CV et færdigt senere. Det skal være muligt med individuel tilpasning af CV et, fx ved at tilføje et billede, kopier af eksamensbeviser mv. Det skal være muligt at redigere opsætningen ved selv at vælge layout. Der skal laves arkivmuligheder for jobsøgningsaktiviteter. Kravet om at udfylde CV et med mindst ét beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, afskaffes. Lediges ugentlige bekræftelse af jobsøgning på Jobnet omlægges, så det bliver mere jobrettet og målrettet de jobåbninger, der er. Forenklingen kræver lovændring i forhold til afskaffelse af kravet vedrørende beskæftigelsesmål i CV et. Moderniseringen af CV et pågår løbende og forventes gennemført frem til primo Virksomhedsoverblik over personer ansat på særlige vilkår Jobcentrene skal have adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer) de seneste to år. For at understøtte en effektiv og koordineret virksomhedsindsats i jobcentrene vil jobcentrene få adgang til oplysninger om virksomhedernes brug af særlige ansættelser de seneste to år. Med særlige ansættelser menes: jobtræning med løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, voksenelever og rotationsvikarer. Der stilles datasæt til rådighed, der indeholder de relevante oplysninger om virksomhedernes ansættelser på særlige vilkår, som kan danne udgangspunkt for en bedre koordinering af virksomhedsindsatsen. Desuden indeholder datasættet virksomhedens jobopslag i Jobnet de sidste to år. Datasættene kræver implementering i de kommunale systemer, som selv skal stå for søgning, filtrering og berigelse af datasæt med data fra CVR. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at være implementeret den 1. november Andre aktører skal have adgang til kommunernes jobplanmodul Andre aktører skal selv kunne indtaste jobplaner direkte i de kommunale it-systemers jobplanmodul. 5

6 Andre aktører får desuden mulighed for at se relevante oplysninger om henviste ledige. Dette sikres ved, at aktøren får adgang til relevante oplysninger i det fælles datagrundlag for ledige henvist til aktøren. Løsningen udarbejdes af de it-leverandører, som kommunerne vælger. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i dialog med de kommunale it-leverandører sikre, at løsningen omfatter adgang til jobplanmodul og adgang til relevante data for andre aktører. Forenklingen kræver ikke lovændring og forventes at kunne være implementeret i løbet af Konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag Det fælles datagrundlag indeholder en række centrale og opdaterede data om de borgere, der har kontakt med jobcentrene. Når en sagsbehandler slår en borger op i det kommunale it-system, hentes automatisk de opdaterede data fra det fælles datagrundlag, og sagsbehandleren kan opdatere eller tilføje nye oplysninger, som så atter lejres i det fælles datagrundlag. Der skal ske en konsolidering og udbygning af det fælles datagrundlag og de relevante aktørers anvendelse heraf. Konsolideringen skal ske ved en løbende teknisk opdatering og forbedring af snitfladerne/it-arkitekturen mellem på den ene side de kommunale systemer og det fælles datagrundlag og på den anden side mellem det fælles datagrundlag og Jobnet.dk. Der skal ske en opkobling af a-kassernes systemer. Andre aktører skal have adgang til det fælles datagrundlag via de kommunale sagsbehandlingssystemer. Der skal ske en udbygning af det fælles datagrundlag ud fra en løbende vurdering af, om der er tilstrækkelige og relevante data tilstede. Det fælles datagrundlag udbygges i første omgang med data om jobplaner. Det kræver lovændring af lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobplaner skal være omfattet af det fælles datagrundlag. Der udarbejdes i 2011 en plan for konsolidering af det fælles datagrundlag. Det fælles datagrundlag konsolideres løbende. 26. Forenkle reglerne om revalidering på virksomheder med overenskomstmæssig løn Revalidender skal kunne bevilges revalidering på en virksomhed med løntilskud og overenskomstmæssig løn efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Herved ophæves hidtidige krav om, at der skal gælde særlige betingelser, som fx at personen er ud over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har forsørgerpligt, før der kan bevilliges løntilskud. Løn- og arbejdsvilkårene vil uændret være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og arbejdsvilkår for revalidender i private og offentlige løntilskudsjob. Der vil således ikke være revalidender, der opnår en nedgang i ydelsen som følge af forslaget. Det vil som i dag gælde, at ansættelse af en revalidend i et løntilskudsjob enten skal udgøre en nettoudvidelse af antallet af ansatte, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden, eller afskedigelse på grund af forseelse. Også rimelighedskravet vil som i dag gælde uændret for revalidender, dvs. at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden løntilskud. Forslaget vil betyde, at relativt få personer flere end i dag vil kunne revalideres på en virksomhed med overenskomstmæssig løn. Der er i dag ca. 350 revalidender (fuldtidspersoner) i løntilskud, og det skønnes, at forslaget vil medføre en stigning på ca. 10 pct. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed Personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasialt niveau, personer over 50 år og enlige forsørgere skal kunne blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, inden de har været ledige i seks måneder. Begrebet enlige forsørgere vil blive defineret som personer, der er berettiget til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis betaling af børnebidrag. 6

7 28. Harmonisering af befordringsgodtgørelse Reglerne om befordringsgodtgørelse harmoniseres, så dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere skal have den samme sats for befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km, og udbetalingen skal være skattefri. Til disse persongrupper udbetales for hver km, der ligger ud over de første 24 km af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted, 1,00 kr. pr. km i 2011 niveau. Satsen skal følge satsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde over 100 km pr. arbejdsdag, som fastsættes af Skatterådet efter ligningslovens 9 c. Herved bliver reglerne både mht. sats og skattefrihed i overensstemmelse med, hvad der gælder på Undervisningsministeriets områder om befordringstilskud til beskæftigede, der deltager i erhvervsrettede uddannelser. Kontant- og starthjælpsmodtageres mulighed for at få kroner til udgifter ved at deltage i tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik skal bevares. Godtgørelsen, der er skattepligtig, dækker både udgifter til befordring op til 24 km og andre udgifter. Alle personer skal efter jobcenterets konkrete vurdering kunne få dækket faktiske udgifter til befordring, hvis udgiften hertil skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I det omfang der fremlægges forslag til større forenklinger af de offentlige befordringsordninger, vil aftalepartierne drøfte befordringsordningerne på beskæftigelsesområdet set i lyset heraf. 29. Nyhedsbrevmail om nye regler Arbejdsmarkedsstyrelsen sender fremover en nyhedsmail ud, når der kommer nye regler eller sker ændringer i eksisterende regler. 30. Samlet behandling af særregler Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, samles i de tre statslige Workindenmark-centre. De tre centre servicerer i forvejen jobansøgere fra udlandet. Sagsbehandlingen for jobansøgere fra EU-lande, der får dagpenge fra hjemlandet efter artikel 64 i EUforordning 883/04, skal varetages af de statslige Workindenmark-centre. Workindenmark varetager dialogen med jobsøgeren, dialog med myndigheder i jobsøgerens hjemland, administration af relevante EU blanketter samt tilser, at jobsøgerne lægger deres cv i workindenmark.dk s cv-bank. Der etableres en registreringsfunktionalitet i workindenmark.dk s cv-bank, hvor jobsøgerne skal registreres. Samtidig kan Workindenmark udsøge cv er fra jobsøgere med dagpenge fra bopælslandet. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft 1. januar Selvstændige/virksomheder 31. Lettere for medarbejdende ægtefælle at udtræde af virksomheden og få dagpenge Medarbejdende ægtefæller får lettere adgang til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. En tro og love-erklæring underskrevet af begge ægtefæller skal give den medarbejdende ægtefælle i selvstændig virksomhed ret til at udtræde af virksomheden og få dagpenge eller efterløn. Muligheden for at udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring kan ikke benyttes ubegrænset. Hvis ægtefællen én gang er udtrådt og derefter genindtræder i virksomheden, skal der gå mindst to år, inden den pågældende igen kan udtræde på baggrund af en tro og love-erklæring og få ret til dagpenge eller efterløn. Hvis udtræden sker tidligere, kan der først udbetales dagpenge igen, når den pågældende som lønmodtager har fået indberettet mindst 1924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en periode på 15 måneder umiddelbart forud for ledigheden eller i en tilsvarende periode har drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger. Ordningen evalueres inden tre år. Såfremt evalueringen peger på uhensigtsmæssigheder, tages der stilling til, om ordningen skal justeres eller afskaffes. 7

8 Det er hensigten, at evalueringen vil finde sted på baggrund af a-kassernes registreringer af de medarbejdende ægtefæller, som vælger at udtræde af en virksomhed på baggrund af tro og love. Forenklingen kræver bekendtgørelsesændring og træder i kraft den 1. juli Herudover nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for og konsekvenserne af enklere ophørsregler, hvorefter en selvstændig erhvervsdrivende kan anses for ophørt, når det dokumenteres, at pågældende er afskåret fra fortsat råden over driftsmidler, lejemål eller ejendom. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af Afskaffelse af kombinationsforsikringen Ordningen om kombinationsforsikring for selvstændige dagpengemodtagere, der har baseret deres indtægt på stort set lige dele lønarbejde og selvstændig virksomhed, afskaffes. En afskaffelse af reglerne vil betyde, at medlemmerne skal vælge om de ønsker forsikringsstatus som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. 33. Selvstændige med kronisk eller langvarig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag ( 56-aftale) Selvstændige skal have samme mulighed for at indgå en 56-aftale som lønmodtagere. Den selvstændige får derved mulighed for at få udbetalt sygedagpenge under de første 14 dages sygefravær. Ændringen skal svare til de regler der gælder for lønmodtagere, der har en væsentlig forøget fraværsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, som kan indgå en aftale med arbejdsgiveren, som sikrer arbejdsgiveren sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden. Det er en forudsætning, at fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage om året. Aftalen indgås mellem den selvstændige og kommunen for op til 2 år. 34. Selvstændiges beskæftigelseskrav for sygedagpenge harmoniseres med lønmodtageres Der indføres en harmonisering af beskæftigelseskravet for lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at der indføres et beskæftigelseskrav for selvstændige om 26 ugers selvstændig erhvervsvirksomhed op til sygefraværet. Som for lønmodtagere vil det kræve, at den selvstændige har været beskæftiget i mindst 240 timer i denne periode. Ændringen kræver lovændring og træder i kraft den 2. juli dages sygedagpenge for selvstændige som for lønmodtagere Der indføres en "5-dages sygedagpengeuge" for alle selvstændige svarende til den, der gælder for lønmodtagere. Sygedagpengene kan herefter også udbetales ved sygdom på lørdage eller søndage. 36. Digitalisering af arbejdsgivers anmodning om udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob Virksomhedernes anmodninger om tilskud i forbindelse med offentlig og privat løntilskud og fleksjob digitaliseres. Der er nedsat en arbejdsgruppe forankret i KL med deltagelse af KL, Kombit og AMS, som skal komme med et løsningsforslag primo Ændringen forventes på nuværende tidspunkt at kunne implementeres i løbet af

9 Enklere ydelser 37. Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i a-kasser Det skal ikke længere være en betingelse for optagelse i en a-kasse, at der skal præsteres arbejde. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret. Alle vil umiddelbart kunne blive optaget i en tværfaglig a-kasse. Ret til optagelse i en fagligt afgrænset a-kasse for personer uden beskæftigelse og dermed uden faglig tilknytning til kassens faglige område vil afhænge af kassens vedtægt. A-kassen definerer selv sit faglige område og hvilken dokumentation, den vil have for, at personen kan optages. De almindelige betingelser for ret til dagpenge gælder uændret, det vil sige krav til medlemskabets varighed og forudgående beskæftigelse. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Forenkling af reglerne om overflytning mellem a-kasser De administrative regler om overflytning mellem a-kasser ændres, så et medlem kan blive overflyttet til en anden a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af den pågældende a-kasse. Betingelserne vil fremgå af den enkelte a-kasses vedtægter. Hermed afskaffes de detaljerede regler om, at overflytning mellem a-kasser bl.a. er betinget af krav til arbejdets varighed og tidligere tilknytning til en a-kasse. De eksisterende regler om overflytning forenkles og reglerne om optagelse og overflytning harmoniseres. Forenklingen kræver lovændring og træder i kraft den 1. januar Sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension I de situationer, hvor sygemeldte tilkendes og får udbetalt førtidspension, inden varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er nået, ophører udbetalingen af sygedagpenge. 40. A-kassen udbetaler dagpenge ved ledige medlemmers kortvarige sygefravær (op til to uger) Der arbejdes videre med en løsning, hvor a-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge, under kortvarigt sygefravær op til to uger. Den endelige udmøntning og finansiering af ordningen fastlægges i beskæftigelsesministerens udspil til afbureaukratiseringens fase 2 i Af bl.a. tekniske årsager skal ydelsen hedde noget andet end arbejdsløshedsdagpenge. A-kassen skal administrere og udbetale en dagpengeydelse, der svarer til arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer under kortvarigt sygefravær op til 2 uger. Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge og iværksætter den aktive sygeopfølgning. A-kasserne skal alene udbetale en dagpengeydelse til medlemmer, der i forvejen modtager a-dagpenge eller uddannelsesydelse. Det gælder også medlemmer, som modtager supplerende a-dagpenge eller afvikler en pålagt sanktion (karantæne). Medlemmets dokumentation af sygdommen sker via tro- og loveoplysninger på ydelseskortet. Medlemmet skal syge- og raskmelde sig på dagen til Jobnet/jobcentret/a-kassen (jf. forslag 10 om syge/rask-melding ét sted). A-kassens udbetaling af en dagpengeydelse skal ske sammen med udbetalingen af de almindelige a- dagpenge og via samme IT-system. Beløbet, som modtages i dagpenge, er ligesom sygedagpenge samme beløb som pågældende kunne have fået udbetalt i a-dagpenge. A-kassen skal registrere perioder, hvor der udbetales en dagpengeydelse under sygdom og sikre, at der ikke sker udbetaling af ydelsen for mere end 2 uger. A-kassens udgifter til dagpenge refunderes 100 pct. af staten. 9

10 Klage over a-kassens afgørelse om ikke at udbetale dagpenge skal ske til Arbejdsskadestyrelsens Center for klager om arbejdsløshedsforsikring med almindelig klageadgang til Ankestyrelsen. Revision og tilsyn for udbetalte dagpenge følger det sædvanlige for a-kassen. 41. Enklere procedure for regulering af sygedagpenge ved årsskifte Proceduren for regulering af sygedagpenge ved årsskiftet forenkles, så kommunen uden at indhente oplysninger fra den sygemeldtes a-kasse kan foretage satsregulering. Den sygemeldte undgår at skulle kontakte sin a-kasse og returnere blanketten til kommunen. Forenklingen kræver ikke lovændring og planlægges at træde i kraft den 1. januar Forenkling af partshøring Arbejdsmarkedsstyrelsen vejleder kommunerne om, at de kan indarbejde en såkaldt agterskrivelse i partshøringen, så borgeren får oplyst, hvilken sanktion der vil blive givet på baggrund af de oplysninger, der er om hændelsen. Målet er, at flere borgere svarer på partshøringen, inden kommunen træffer afgørelse om sanktion. 43. Afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige Flyttehjælp i tilfælde, hvor ledige flytter bopæl i forbindelse med, at de får arbejde afskaffes. Ændringen kræver ikke lovændring og træder i kraft den 1. januar Enklere ydelser for dagpengemodtagere i tilbud Forsikrede ledige, der deltager i aktivering med en sammenhængende varighed på 4 uger eller mere efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, samt virksomhedspraktik), omfattes af de samme dagpengeregler, som gælder for andre ledige, herunder ledige i aktivering i under 4 uger. Forsikrede ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, skal fremover i stedet for uddannelsesydelse modtage dagpenge med deres individuelle dagpengesats under uddannelsen. De eksisterende rådighedsregler for ledige i selvvalgt uddannelse videreføres uændret. Ved henvisning af arbejde skal jobcenter, a-kasse eller anden aktør i videst muligt omfang tage hensyn til den selvvalgte udannelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med en afbureaukratisering af administrationen af ordning om selvvalgt uddannelse, herunder vurdere mulighederne for digitalisering. I den forbindelse skal der tages højde for, at kursusudbydere både kan være offentlige og private undervisningsinstitutioner. Arbejdsgruppen nedsættes med deltagelse fra UVM, AMS, KL, AK Samvirke samt repræsentanter fra undervisningsinstitutioner, jobcentre og a-kasser. Arbejdsgruppens løsningsforslag skal foreligge senest medio Forenklingerne kræver lov- og bekendtgørelsesændringer. Forslaget træder i kraft den 1. januar 2012 med virkning fra den 2. januar (aktivering) og med virkning for forløb, der påbegyndes efter denne dato (selvvalgt uddannelse). 10

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere