Studieordning, august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning, august 2014"

Transkript

1 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0

2 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel Uddannelsens navn og dimittendernes titel Adgang til uddannelsen Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Uddannelsens formål Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling (PBA) Kompetenceudvikling og pædagogik Uddannelsens struktur Første semester Andet semester Tredje semester E-konceptudvikling Uddannelseselementer læringsmål Første semester E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS Brugerundersøgelser, 5 ECTS Videnskabsteori, 5 ECTS Andet semester E-handel, 15 ECTS E-marketing, 10 ECTS E-business systemer, 5 ECTS E-design, 15 ECTS E-kommunikation, 10 ECTS E-medie teknologier, 5 ECTS Tredje semester Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Formulerings- og staveevne Læringsmål for afsluttende bachelorprojekt Bedømmelse Eksamensordning Oversigt over prøver semester - porteføljeprøve semester - porteføljeprøve semester Praktikprøve Afsluttende bachelorprojekt Merit Dispensationsregler

3 Indhold - Institutionsdel 16. Institutionsdelens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Regler for gennemførelse af praktik Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Krav om kendskab til fremmedsprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Eksamination ved udlandsophold Regler for afholdelse af eksamen i udlandet Prøver på uddannelsen Anvendelse af hjælpemidler Særlige prøvevilkår Syge- og omprøver Det anvendte sprog ved prøverne Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat) Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Anke Klage over retlige forhold Dispensationsregler Godkendelse

4 1. Studieordningens fællesdel Denne studieordning for e-konceptudvikling er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 29/06/2009. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse normeret til 1½ studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS Uddannelsens navn og dimittendernes titel Dimittender fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i e- konceptudvikling (PBA e-konceptudvikling). Den engelske titel er Business Bachelor of E- concept development (BSc E-concept development) Adgang til uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling er en overbygningsuddannelse til multimediedesigneruddannelsen, datamatikeruddannelsen, uddannelsen til designteknolog og e-designeruddannelsen, der således alle giver direkte adgang uddannelsen. Adgang er dog betinget af den enkelte institutions kapacitet. Andre ansøgere kan få adgang ud fra en konkret realkompetencevurdering Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Kan den enkelte uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på uddannelsen, sker udvælgelsen efter karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen samt en individuel vurdering af realkompetencer Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling er at kvalificere den uddannede til selvstændig varetagelse af strategisk konceptudvikling af e-shops, e- handelsløsninger og e-markedsføring samt drift af e-shops og e-handelsportaler. Uddannelsen kvalificerer endvidere til arbejde inden for strategisk udvikling af kommunikationsog designkoncepter for interaktive digitale løsninger i e-handelsvirksomheder, web-, design- og reklamebureauer med digital profil. 3

5 2. Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling (PBA) Viden Den uddannede har Viden om og kan reflektere over trends, teori og praksis inden for e- konceptudvikling af løsninger for international e-handel, digital reklame og digital kommunikation generelt Viden om og kan reflektere over interkulturel formidling og mediekonvergensens rolle i udvikling af e-koncepter Viden om og kan reflektere over e-projektledelse af e-handelsløsninger, digitale reklamekampagner samt digital kommunikation generelt Viden om og kan reflektere over forskellige former for testning af digitale kommunikationsløsninger i relation til videnskabelig metode og videnskabsteori Færdigheder Den uddannede kan Anvende metoder og redskaber til dybtgående analyse af problemfelter, trends, teori og praksis inden for e-konceptudvikling af international e-handel, digital reklame samt digital kommunikation generelt Vurdere og argumentere for komplekst trufne valg, udviklingsforløb, projektstyring og projektledelse Vurdere og formidle eksisterende e-koncepter og forslag til nye e-koncepter til samarbejdspartnere og virksomheder Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til analyse og testning af digitale kommunikationsløsninger Kompetencer Den uddannede kan Udvikle komplekse konceptuelle prototyper på e-handelsløsninger, digitalt kampagnemateriale eller anden digital kommunikationsløsning Håndtere udvikling af komplekse e-koncepter for digitale kommunikationsløsninger, digital reklamekampagne eller e-shop/e-handelsløsning Håndtere sammenkobling af relevante fagligt teoretisk-praktiske emner. De faglige emner skal være minimum to af følgende: e-handel, e-marketing, e- kommunikation, e-design, e-businessproduktion og e-medieproduktion Samarbejde selvstændigt med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere om at udvikle e-koncepter Opbygge og præsentere en jobskabende rolleprofil som e-konceptudvikler ved at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder 4

6 2.1. Kompetenceudvikling og pædagogik Pædagogikken skal fremme en udvikling af to typer kernekompetence i synergi. En multidisciplinær kompetence med fokus på overblik over forskellige synsvinkler og fagområder. Dette er en koblingskompetence mellem digital teknologi, e- handel, e-markedsføring, e-design og e-kommunikation En fagspecifik kompetence i mindst to fagområder. F.eks. e-handel og e-design eller e-kommunikation og e-marketing. Pædagogisk vil de to former for kompetence blive understøttet gennem: Projektorganiseret gruppearbejde med løs organisering, og projektorganiseret gruppearbejde organiseret omkring roller Kontinuerlig integration af virksomheder og organisationer i undervisningen Coaching af projektgrupper med fokus på interkulturelt og flerfagligt samarbejde - dvs. coaching af studerende faciliteret af undervisere Dialogbaseret undervisning, hvor fagspecifik kompetence bliver perspektiveret i forhold til multidisciplinær kompetence Forelæsninger og øvelser 3. Uddannelsens struktur Kerneområder: De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) E-konceptudvikling. 2) E-projektledelse. 3) Brugervenlighed (UX) og videnskabsteori. Stk. 3. Studieretningen inden for e-handel, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Strategisk koncept- og forretningsudvikling. 2) Teknologi. 3) E-handelsjura. Stk. 4. Studieretningen inden for e-design, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Digital designudvikling med vægt på servicedesign. 2) Interkulturelle forhold og æstetik, design og identitet. 3) Tværfaglig design- og konceptudvikling. For at øge de studerendes muligheder for at opnå uddannelsens læringsmål har uddannelsesudbyderne inden for de nævnte kerneområder tilrettelagt uddannelsen og uddannelseselementer. Modulerne på semestrene kan frit brydes op i mindre moduler og forløb. 5

7 3.1. Første semester 1. semesters formål er at introducere den studerende til flerfaglig e-konceptudvikling. Den studerende skal lære at konceptudvikle e-handelsløsning, digital reklamekampagne og digital kommunikation generelt. Alt sammen i mindre skala. Undervisningen er introducerende i relation til: Erhvervslivets behov Styring af e-konceptudvikling (projektledelse) At sikre videnskabeligt baserede tests af e-koncepter og digitale kommunikationsløsningers brugervenlighed og trafik På 1. semester bliver alle studiets fagområder introduceret, idet de er integreret i modulerne. Modulerne er ens for alle, dvs. obligatoriske uddannelseselementer på i alt 30 ECTS. Herved får de studerende mulighed for tidligt at planlægge fremtiden og blive kompetente vælgere af: Moduler på efterfølgende semestre Praktikvirksomhed og fagligt/professionelt fokus i praktikvirksomheden Eksamensprojekt relateret til jobønske på afsluttende semester Fagene er: E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS Brugerundersøgelser 5 ECTS Videnskabsteori 5 ECTS 3.2. Andet semester 2. semesters formål er at gøre specialisering i e-konceptudvikling mere omfattende og specialiseret end på 1. semester. 2. semester består udelukkende af valgmoduler (30 ECTS). De studerende skal vælge 2-4 moduler, dvs. valgfri uddannelseselementer, således at det samlede antal ECTS point giver netop 30, ud af de i alt 60 ECTS som udbydes. Semesteret sigter mod at give professionel specialisering og fordybelse. Mellemste semesters moduler kan brydes op i mindre dele og sammensættes frit: E-handel, 15 ECTS E-marketing, 10 ECTS E-business systemer, 5 ECTS E-design, 15 ECTS E-kommunikation, 10 ECTS E-medie teknologier, 5 ECTS 6

8 Erhvervsakademiet afgør løbende, hvilke moduler der udbydes. Dette vil ske under hensyntagen til de studerendes interesser, samt skolens konkrete kompetencefokus Tredje semester 3. semesters formål er, at specialisere den studerendes kompetencer i forhold til at opbygge spidskompetencer for en jobskabende profil. Dette sker dels igennem virksomhedspraktik, hvor den studerende deltager i et professionelt fagligt miljø. Dels igennem det afsluttende bachelorprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktikken. Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende bachelorprojekt. Praktikophold, 15 ECTS Bachelorprojekt, 15 ECTS 7

9 4. E-konceptudvikling 5. Uddannelseselementer læringsmål 6. Første semester 6.1. E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS E-konceptudvikling: Formål: Den studerende skal lære at udvikle e-koncepter ved at kombinere og inddrage flere fagområder. Fagområderne er e-handel, e-marketing, teknologi, e-design, e- kommunikation og e-marketing. 8

10 Undervisningen skal fokusere på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers e-handelsløsninger, digitale reklame/e-marketingløsninger og andre slags digitale kommunikationsløsninger. Viden Viden om aktuelle trends, teori og praksis inden for international e-handel, e- markedsføring, digital reklame, e-design, e-kommunikation, kommunikationsteknologi, interkulturel formidling og mediekonvergens Skal kunne reflektere over udviklingen inden for international digital reklame og digitalt design Viden om teori og praksis inden for CSR. Dvs. kunne reflektere over, hvordan udvikling af e-koncepter og CSR kan forbedre virksomheders strategi, identitet og image Færdighed Skal kunne vurdere, hvordan brugerdreven innovation kan understøtte e- konceptudvikling af digital kommunikation på internationale markeder Skal kunne mestre konceptudvikling af digitale kommunikations-, reklame- og e- handelsløsninger med brug af brugerdreven innovation Skal kunne indsamle og analysere information om e-handel, digital reklame og anden digital kommunikation Kompetence Skal kunne analysere forskellige branchers behov for e-konceptudvikling på både lokale og internationale markeder Skal selvstændigt kunne samarbejde tværfagligt om udvikling af nye koncepter for digital kommunikation Skal kunne forstå roller/jobfunktioner inden for e-handel, digital reklame og digital kommunikation generelt Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til international e- konceptudvikling E-projektledelse: Formål: Den studerende skal lære at varetage projektlederrollen i udvikling af e-koncepter og i implementering af digitale kommunikationsløsninger. Derudover skal den studerende lære at deltage i projektarbejde i andre roller. Der tænkes på projekter i en international, interkulturel og forretningsmæssig kontekst. Viden Skal have teoretisk viden om kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal have teoretisk viden om projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal have teoretisk viden om forskellige udviklingsmetoder og deres betydning for multimedieprojekter Skal have teoretisk viden om konflikthåndtering i projektteams 9

11 Færdighed Skal kunne forhandle tilbud, kontrakt og samarbejdsaftaler om digitale kommunikationsløsninger, både fra virksomheds- og fra leverandørens side Skal kunne agere i internationale og interkulturelle projekter i en forretningsmæssig kontekst Skal kunne formidle praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og styring af projekter til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne indsamle information om og analysere relevante interessenters krav til digitale kommunikationsløsninger. Dvs. forretningsmæssige, designmæssige, kommunikative samt tekniske krav og ønsker Skal kunne vurdere og begrunde projektmæssige og konceptuelle valg overfor relevante projektinteressenter i internationale projekter Skal kunne vurdere konflikter i projektudviklingsteams, både teoretisk og praktisk. Skal derudover kunne begrunde mulige løsningsforslag Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere interne og eksterne aktørers interkulturelle konflikter i projektteams. F.eks. konflikter mellem projektejer og projektteam, samt mellem kunde og projektteam i bureau Skal kunne begrunde forslag til konfliktløsninger mellem projektejer og projektteam samt mellem kunde og rekvirent Skal kunne formidle praksisnære løsninger på forskellige typer konflikter internt i projektteams Kompetence Skal kunne udføre kompleks kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal kunne mestre flere udviklingsmetoder Skal kunne styre projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal kunne styre udviklingsprojekter i virtuelle flerfaglige teams Skal selvstændigt kunne indgå i fler- og tværfaglige teams omkring e- projektudvikling Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til rollen som projektleder i flerfaglige, interkulturelle teams 6.2. Brugerundersøgelser, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære: at forstå hvad informationsarkitektur og usability er, og hvad det kan bruges til at udføre brugerundersøgelser/-tests af brugeroplevelse og brugeradfærd at vurdere brugerundersøgelser/-tests i forhold til forskellige testmetoders anvendelighed at vurdere hvordan ændringer i informationsarkitektur og design kan optimere brugsoplevelsen 10

12 Viden Skal have teoretisk viden om brugerundersøgelser/-tests af brugeroplevelse og brugeradfærd Skal have teoretisk viden om informationsarkitektur og testning af brugervenlighed Færdighed Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til testning og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugervenlighed og informationsarkitektur Skal kunne forstå, hvordan internationale og interkulturelle forhold indvirker på brugeroplevelsen Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere testningsmetoder, og beslutte hvilken testmetode, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger omkring usability testning, brugervenlighed og informationsarkitektur til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne argumentere for løsninger inden for testning, brugervenlighed og informationsarkitektur, samt formidle løsningerne til relevante interessenter Kompetence Skal kunne håndtere testning af digitale kommunikationsløsninger og vurdere testkvaliteten og resultaterne i forhold til videreudvikling af kommunikationsløsningen Skal kunne indgå samarbejde med andre, f.eks. designere, udviklere og informationsarkitekter og/eller brugervenlighedseksperter om udvikling af digital kommunikation med udgangspunkt i testning 6.3. Videnskabsteori, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære: at forstå videnskabsteori og metodelære at relatere tests af brugeroplevelse/usability til videnskabsteori og metodelære Viden Skal have teoretisk viden om videnskabsteoretiske retninger Skal have teoretisk viden om kvalitativ og kvantitativ metode, også i relation til videnskabsteori Færdighed Skal kunne anvende videnskabsteori og metodelære som baggrund for at forstå undersøgelser/testning af brugeroplevelse og krav Skal kunne forstå videnskabsteori og metodelære i idehistorisk sammenhæn 11

13 Kompetence Kunne identificere egne behov for læring inden for testning i relation til metodelære og videnskabsteori 7. Andet semester 7.1. E-handel, 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære at konceptudvikle nye e-shops og e-handelsløsninger, samt at drive og videreudvikle dem både administrativt og konceptuelt. Der er fokus på nationale og internationale BtB-, BtC- og CtC-markeder. Viden Skal have teoretisk og praktisk viden om international strategi- og konceptudvikling af e-shops og e-handelsløsninger Skal have teoretisk viden om udviklingen på internationale markeder for e-handel Skal have teoretisk viden om teknologier af betydning for konceptudvikling af e- handel. Dvs. ERP system, CMS, betalingsmodul og platforme Skal have teoretisk viden om basal e-handelsjuras betydning for udvikling af e- shop koncepter. Med primær vægt på national (dvs. dansk) jura og sekundært på international e-handelsjura gennem enkelte eksempler Færdighed Skal kunne indsamle og analysere data/information om internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. Også i relation til behovet for nye e- handelsløsninger Skal kunne videreformidle konklusioner omkring lokale og internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. F.eks. som oplæg til virksomheders udvikling af e-handelsløsninger Skal teoretisk kunne vurdere e-handelsmarkedernes udvikling og trends. Hvordan kan disse trends udnyttes i konceptudvikling af e-handelsløsninger/e-shops? Skal kunne vurdere internationale virksomheders strategiske udviklingsmuligheder for e-handel. Dvs. strategisk konceptudvikling af e-handelsløsninger/e-shops Skal kunne begrunde e-handelsløsningers koncept i relation til lokale og internationale markeders udvikling og trends Skal kunne vurdere front- og backend systemers samspil teoretisk og praktisk inden for e-handel. Dvs. ERP systemer, CMS, betalingsmoduler og platforme Skal kunne begrunde e-handelskonceptets valg af ERP system, CMS, betalingsmodul og platform. Dvs. i relation til konceptets bæredygtighed og mulighed for skalerbarhed Skal kunne argumentere for konceptuelle løsninger og valg overfor samarbejdspartnere og brugere 12

14 Kompetence Skal kunne håndtere kompleks strategi- og konceptudvikling af e- handelsløsninger. Særlig vægt på udvikling af forretningsmodel, business case og omkostningsestimering Skal selvstændigt kunne indgå i flerfaglige projektgrupper med specialister (f.eks. e-designer, programmør og/eller informationsarkitekt) og selv kunne bidrage med e-handel som fagområde Skal kunne udvikle komplekse strategier for salg og mersalg i relation til måling af brugeradfærd og konvertering Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til forretningsudvikling af e-handel, samt udvikle egen rolle og kvalifikationer på området 7.2. E-marketing, 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle e-marketingkoncepter for virksomheder og organisationer. Herunder skal de lære at koble strategisk branding sammen med praktisk udførelse af e-marketing discipliner. Viden Skal have viden om teori og praksis inden for paletten af e-marketingdiscipliner Forstå teori og metode omkring anvendelse af e-marketingdiscipliner Skal kunne reflektere over, hvordan e-marketing kan bidrage til branding Viden om lokal og international e-marketingjuras betydning i forskellige brancher/ virksomhedstyper Skal kunne forstå guidelines i marketing jura, og reflektere over juraen i relation til branding og kampagneudvikling Færdigheder Skal kunne indsamle markedsdata og udføre markedsanalyse af forbrugeradfærd ved hjælp af relevante metoder og redskaber Skal kunne omsætte markedsanalyser til beslutningsgrundlag i digital kampagneog mediaplanlægning (i samspil med offline medier) Skal kunne vurdere medietryk, effektivitet og økonomi i digital kampagne- og medieplanlægning. Også i samspil med offline medier Skal kunne argumentere for alternative løsninger i kampagne- og medieplanlægning over for kunder og samarbejdspartnere Skal kunne udføre effektmåling og analysere data med henblik på kampagneevaluering Skal kunne formidle resultater af effektmålinger og effektanalyser, dvs. konklusioner på kampagneevaluering til samarbejdspartnere Kompetence Skal kunne udvikle strategi for digital branding og e-marketing Skal kunne indgå i flerfagligt samarbejde med fagfolk inden for de tekniske, kreative/designmæssige, kommunikative og forretningsstrategiske områder 13

15 Skal mestre mindst én e-marketing disciplin Skal kunne identificere egne læringsbehov og selv kunne videreudvikle faglighed inden for e-marketing strategi og branding, kampagneplanlægning samt discipliner 7.3. E-business systemer, 5 ECTS Formål: De studerende skal lære at vælge basal teknologi for e-marketing og e- handelsløsninger til små og mellemstore virksomheder. Herunder skal de lære at vælge relevant medieproduktionsteknologi, programmerings- og scriptingsprog i forbindelse med konceptudvikling af e-marketing og/eller e-handelsløsninger. Herudover have indsigt i eksempler på e-handels- og e-marketings tekniske systemer. Viden Viden om, hvordan forskellige typer backend software samt programmerings- og scriptingsprog spiller sammen inden for henholdsvis e-handel og e-marketing Skal have teoretisk viden og praktisk metodik omkring valg af medieproduktionsteknologi- og software, samt forskellige typer programmerings- og scriptingsprog med relevans for e-handel og e-marketing konceptudvikling Skal have teoretisk viden om metoder til måling af brugeradfærd indenfor e- marketing og e-handel Færdighed Skal kunne definere og begrunde valg af basal e-handels- og e-marketingteknologi for små- og mellemstore virksomheder Skal have indsigt i, hvordan komponenterne i mindst én type samlet løsning inden for e-handel eller e-marketing spiller sammen. F.eks. medieproduktionssoftware, programmerings- og/eller scriptingsprog relateret til den tekniske side af e- handels/e-shopløsninger Skal have indsigt i systemer til måling af brugeradfærd Kompetence Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde, og udføre konceptuelle opgaver ud fra et overblik over tekniske muligheder og begrænsninger Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til teknisk konceptudvikling af e-handels- og e-marketingløsninger, samt kunne udvikle egen viden og færdigheder inden for området 14

16 7.4. E-design, 15 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle strategisk funderede e-designkoncepter til virksomheder på lokale og internationale markeder. Der tænkes på design til e- handelsløsninger, digitale tværmediale reklame-/marketingløsninger, samt løsninger inden for anden digital kommunikation. Viden Skal have teoretisk viden om servicedesign. Dvs. udvikling af digitale services, der tager udgangspunkt i brugeres behov og interesser, samt viden om, hvordan e- handel, digital reklame og andre former for digital kommunikation anvender servicedesign Skal have viden om, hvordan digitalt design kan understøtte international branding og anvendes til branding formål Skal have teoretisk viden om de interkulturelle forholds betydning for digital designudvikling Færdighed Skal kunne udvikle digitalt design, æstetik og grafik under hensyntagen til interkulturelle og internationale problemstillinger Skal kunne begrunde valg af digitale designløsninger i forhold til international branding og interkulturelle forhold Skal kunne begrunde designkoncepter for digitale tværmediale kommunikationsløsninger Skal kunne formidle praksisnære designmæssige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere - med særlig vægt på, at løsningerne er tværmediale og løser internationale og interkulturelle problemstillinger Kompetence Skal kunne udvikle servicedesign. Dvs. designudvikling som tager udgangspunkt i brugerens oplevelse af serviceniveauet i digitale services. F.eks. e- handelsløsninger, sociale medier m.m. Skal kunne udvikle e-design i forhold til international branding, samt interkulturelle forholds indvirkning på brugerne Skal kunne udvikle komplekst digitalt design til enkelte specialiserede, tværmediale formål. F.eks. produktvisning der kombinerer interagerende 3D reklamer på web, mobil og storskærm Skal selvstændigt kunne indgå i kreative teams med tekniske, kommunikative, merkantilt og etnologisk orienterede kolleger og samarbejdspartnere Skal kunne identificere egne læringsbehov inden for e-design 7.5. E-kommunikation, 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle kommunikationsstrategisk funderede e- koncepter for virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder. 15

17 Viden Skal have viden om teori og praksis vedr. digitale genrer og kommunikationsformer (f.eks. interagerende reklamer i bybilledet, sociale medier, e-shops, e-læring, spil, virale film, blogs, kampagne sites, pod casting m.m.) Skal kunne reflektere over anvendelsen af disse genrer og kommunikationsformer inden for e-handel, digital reklame/e-marketing, samt anden digital kommunikation Færdighed Skal kunne vurdere kommunikationsteoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende mediekonvergens og ubiquitous computing (ideen om at integrere digital kommunikation i dagligdags objekter) Skal kunne begrunde og argumentere for udvikling af kommunikationskoncepter, der anvender mediekonvergens og i mindre grad ubiquitous computing Skal kunne formidle de krav som praktisk inddragelse af mediekonvergens, og i mindre grad ubiquitous computing stiller til kommunikationsdelen i udviklingen af e-koncepter Skal kunne indsamle og analysere information om kommunikationsmæssige muligheder indenfor ubiquitous computing og mediekonvergens Kompetence Skal kunne udvikle tværmedial, digital kommunikationsstrategi, og med udgangspunkt heri planlægge digitale reklame/e-marketingkoncepter til internationale markeder Skal kunne optimere salg og/eller brugeroplevelse i e-handelsløsninger og anden digital kommunikation ved hjælp af optimeret informationsarkitektur- og design Skal kunne udvikle guidelines for tekst og sprog Skal kunne konceptudvikle digitale løsninger ved at anvende digitale genrer, kommunikationsformer, digital dramaturgi og fortællerformer, herunder forskellige manuskript- og storyboardtyper Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring e-konceptudvikling Skal kunne identificere egne læringsbehov, samt udvikle egen viden og færdigheder inden for e-kommunikation 7.6. E-medie teknologier, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære at producere visuelle oplevelser, oplevelsesforløb samt dynamiske brugergrænseflader rent teknisk-kreativt. Den studerende skal herunder lære tidligt i udviklingsprocessen, at anvende disse værktøjsmæssige teknikker i digital konceptudvikling. Viden Skal have viden om teori og praksis bag brug af flere slags medieproduktionsteknologi- og software samt programmerings- og/eller scriptingsprog 16

18 Skal kunne forstå teknisk-dramaturgisk teori og metode bag visuelle oplevelser og oplevelsesforløb samt dynamiske brugergrænseflader Færdighed Skal kunne anvende metoder til at vælge og kombinere medieproduktionsteknologi på baggrund af analyser Skal kunne formidle valg af medieproduktionsteknologi- og software, samt programmerings- og/eller scriptingsprog til samarbejdspartnere Skal kunne indsamle information om brugerens it-miljø med henblik på valg af platform Kompetence Skal inden for et afgrænset teknisk, konceptuelt område kunne producere tværmediale løsninger ved at kombinere medieproduktionsteknologi- og software, samt programmerings- og scriptingsprog Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring udvikling af visuelle oplevelser, oplevelsesforløb og dynamiske brugergrænseflader Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder inden for e-medieproduktion 8. Tredje semester 8.1. Praktikophold, 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære normer og guidelines for at løse opgaver i et professionelt fagligt miljø for en virksomhed eller organisation, ved selv at deltage. Viden Skal have viden om praktikvirksomhedens forretningsgrundlag Skal have viden om det professionelle miljø, jobfunktioner og interessenter i praktikvirksomheden Færdighed Skal kunne indsamle information om relevante typer jobs på praktikstedet, samt analysere kravene til udførelse af disse jobs Skal kunne vurdere egen deltagelse i opgaveløsning, og kunne begrunde egne valgte løsninger på praktikstedet Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger til praktikvirksomhedens samarbejdspartnere og brugere Kompetence Skal kunne analysere praktikvirksomhedens nuværende arbejde med e- konceptudvikling samt dens fremtidige kompetencebehov for e-konceptudvikling 17

19 Skal selvstændigt kunne indgå i praktikvirksomhedens faglige- og flerfaglige samarbejde, samt påtage sig ansvar for opgaveløsning Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til mindst én profession i praktikvirksomheden, samt videreudvikle egen viden og færdigheder Med udgangspunkt i ovennævnte læringsmål, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte. Praktikken afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse er fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen, se afsnit Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Formål: Den studerende skal gennem projektarbejde specialisere sig i et afgrænset område inden for e-konceptudvikling med udgangspunkt i sit praktikophold. Aflevering: Rapport på maksimalt 30 normalsider 1 plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i bachelorprojektet. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen idet det faglige indhold skal vægtes tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling Læringsmål for afsluttende bachelorprojekt Det afsluttende bachelorprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen for E-konceptudvikleruddannelsen (BEK nr. 609 af 04/06/2010): Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en E- konceptudvikler skal opnå i uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens læringsudbytte er opnået, jf. afsnit Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling afsnit 2. 1 En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 18

20 8.5. Bedømmelse Individuel, ekstern eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 30 minutter. Der gives en individuel karakter (7-skalaen) ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse se afsnit Eksamensordning Formålet med eksamensordningen er at sikre uddannelsens kvalitet, og at beståede uddannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, der udbyder uddannelsen. For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fastlægger den enkelte uddannelsesinstitution nærmere krav til eksamensprojekter mv Oversigt over prøver Semester Prøve ECTS Intern/ekstern prøve Eksamensform er fastlagt af 1. sem. Portefølje 30 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen 2. sem. Portefølje 30 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen Praktikprøve 15 Intern Alle udbydere af uddannelsen 3. sem Bachelorprojekt (rapport og digitalt produkt) 15 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have opnået beståelseskarakteren 02 i alle uddannelsens prøver. Produktkrav til obligatoriske afleveringsopgaver fremgår af særskilte retningslinjer, der er tilgængelig på den enkelte uddannelse. 19

Studieordning for. E-konceptudvikling. Professionsbachelor (pba)

Studieordning for. E-konceptudvikling. Professionsbachelor (pba) Studieordning for E-konceptudvikling Professionsbachelor (pba) Erhvervsakademi MidtVest August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 2. Optagelse på uddannelsen

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest

Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2015-2016 Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest August 2015 Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Bundne forudsætninger Afleveringer kan være bundne forudsætninger...

Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Bundne forudsætninger Afleveringer kan være bundne forudsætninger... Indhold Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 Adgang til uddannelsen... 4 Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere... 4 Uddannelsens formål... 5 Mål for læringsudbytte

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen e-konceptudvikling... 3 Uddannelsens opbygning... 5 1. semester... 5 2. semester... 6 3. semester...

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

AUGUST PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning

AUGUST PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning AUGUST 2017 PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning TABLE OF CONTENTS 1 Studieordningens rammer (Institutionel)... 5

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 STUDIEORDNING, - INSTITUTIONSDEL Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel (del 2) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 12. august 2015 STUDIEORDNING,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Institutionsdel

Studieordning Institutionsdel Studieordning 2015-2016 PBA i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Bachelor s Degree Programme in Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology Version 1.2 Revideret

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 6 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra forårssemestret 2018 Serviceøkonom 2018 2020 vinteroptag Udarbejdet 21. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere