Studieordning, august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning, august 2014"

Transkript

1 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0

2 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel Uddannelsens navn og dimittendernes titel Adgang til uddannelsen Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Uddannelsens formål Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling (PBA) Kompetenceudvikling og pædagogik Uddannelsens struktur Første semester Andet semester Tredje semester E-konceptudvikling Uddannelseselementer læringsmål Første semester E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS Brugerundersøgelser, 5 ECTS Videnskabsteori, 5 ECTS Andet semester E-handel, 15 ECTS E-marketing, 10 ECTS E-business systemer, 5 ECTS E-design, 15 ECTS E-kommunikation, 10 ECTS E-medie teknologier, 5 ECTS Tredje semester Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Formulerings- og staveevne Læringsmål for afsluttende bachelorprojekt Bedømmelse Eksamensordning Oversigt over prøver semester - porteføljeprøve semester - porteføljeprøve semester Praktikprøve Afsluttende bachelorprojekt Merit Dispensationsregler

3 Indhold - Institutionsdel 16. Institutionsdelens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Regler for gennemførelse af praktik Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Krav om kendskab til fremmedsprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Eksamination ved udlandsophold Regler for afholdelse af eksamen i udlandet Prøver på uddannelsen Anvendelse af hjælpemidler Særlige prøvevilkår Syge- og omprøver Det anvendte sprog ved prøverne Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat) Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Anke Klage over retlige forhold Dispensationsregler Godkendelse

4 1. Studieordningens fællesdel Denne studieordning for e-konceptudvikling er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 29/06/2009. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse normeret til 1½ studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS Uddannelsens navn og dimittendernes titel Dimittender fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i e- konceptudvikling (PBA e-konceptudvikling). Den engelske titel er Business Bachelor of E- concept development (BSc E-concept development) Adgang til uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling er en overbygningsuddannelse til multimediedesigneruddannelsen, datamatikeruddannelsen, uddannelsen til designteknolog og e-designeruddannelsen, der således alle giver direkte adgang uddannelsen. Adgang er dog betinget af den enkelte institutions kapacitet. Andre ansøgere kan få adgang ud fra en konkret realkompetencevurdering Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Kan den enkelte uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på uddannelsen, sker udvælgelsen efter karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen samt en individuel vurdering af realkompetencer Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling er at kvalificere den uddannede til selvstændig varetagelse af strategisk konceptudvikling af e-shops, e- handelsløsninger og e-markedsføring samt drift af e-shops og e-handelsportaler. Uddannelsen kvalificerer endvidere til arbejde inden for strategisk udvikling af kommunikationsog designkoncepter for interaktive digitale løsninger i e-handelsvirksomheder, web-, design- og reklamebureauer med digital profil. 3

5 2. Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling (PBA) Viden Den uddannede har Viden om og kan reflektere over trends, teori og praksis inden for e- konceptudvikling af løsninger for international e-handel, digital reklame og digital kommunikation generelt Viden om og kan reflektere over interkulturel formidling og mediekonvergensens rolle i udvikling af e-koncepter Viden om og kan reflektere over e-projektledelse af e-handelsløsninger, digitale reklamekampagner samt digital kommunikation generelt Viden om og kan reflektere over forskellige former for testning af digitale kommunikationsløsninger i relation til videnskabelig metode og videnskabsteori Færdigheder Den uddannede kan Anvende metoder og redskaber til dybtgående analyse af problemfelter, trends, teori og praksis inden for e-konceptudvikling af international e-handel, digital reklame samt digital kommunikation generelt Vurdere og argumentere for komplekst trufne valg, udviklingsforløb, projektstyring og projektledelse Vurdere og formidle eksisterende e-koncepter og forslag til nye e-koncepter til samarbejdspartnere og virksomheder Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til analyse og testning af digitale kommunikationsløsninger Kompetencer Den uddannede kan Udvikle komplekse konceptuelle prototyper på e-handelsløsninger, digitalt kampagnemateriale eller anden digital kommunikationsløsning Håndtere udvikling af komplekse e-koncepter for digitale kommunikationsløsninger, digital reklamekampagne eller e-shop/e-handelsløsning Håndtere sammenkobling af relevante fagligt teoretisk-praktiske emner. De faglige emner skal være minimum to af følgende: e-handel, e-marketing, e- kommunikation, e-design, e-businessproduktion og e-medieproduktion Samarbejde selvstændigt med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere om at udvikle e-koncepter Opbygge og præsentere en jobskabende rolleprofil som e-konceptudvikler ved at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder 4

6 2.1. Kompetenceudvikling og pædagogik Pædagogikken skal fremme en udvikling af to typer kernekompetence i synergi. En multidisciplinær kompetence med fokus på overblik over forskellige synsvinkler og fagområder. Dette er en koblingskompetence mellem digital teknologi, e- handel, e-markedsføring, e-design og e-kommunikation En fagspecifik kompetence i mindst to fagområder. F.eks. e-handel og e-design eller e-kommunikation og e-marketing. Pædagogisk vil de to former for kompetence blive understøttet gennem: Projektorganiseret gruppearbejde med løs organisering, og projektorganiseret gruppearbejde organiseret omkring roller Kontinuerlig integration af virksomheder og organisationer i undervisningen Coaching af projektgrupper med fokus på interkulturelt og flerfagligt samarbejde - dvs. coaching af studerende faciliteret af undervisere Dialogbaseret undervisning, hvor fagspecifik kompetence bliver perspektiveret i forhold til multidisciplinær kompetence Forelæsninger og øvelser 3. Uddannelsens struktur Kerneområder: De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) E-konceptudvikling. 2) E-projektledelse. 3) Brugervenlighed (UX) og videnskabsteori. Stk. 3. Studieretningen inden for e-handel, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Strategisk koncept- og forretningsudvikling. 2) Teknologi. 3) E-handelsjura. Stk. 4. Studieretningen inden for e-design, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Digital designudvikling med vægt på servicedesign. 2) Interkulturelle forhold og æstetik, design og identitet. 3) Tværfaglig design- og konceptudvikling. For at øge de studerendes muligheder for at opnå uddannelsens læringsmål har uddannelsesudbyderne inden for de nævnte kerneområder tilrettelagt uddannelsen og uddannelseselementer. Modulerne på semestrene kan frit brydes op i mindre moduler og forløb. 5

7 3.1. Første semester 1. semesters formål er at introducere den studerende til flerfaglig e-konceptudvikling. Den studerende skal lære at konceptudvikle e-handelsløsning, digital reklamekampagne og digital kommunikation generelt. Alt sammen i mindre skala. Undervisningen er introducerende i relation til: Erhvervslivets behov Styring af e-konceptudvikling (projektledelse) At sikre videnskabeligt baserede tests af e-koncepter og digitale kommunikationsløsningers brugervenlighed og trafik På 1. semester bliver alle studiets fagområder introduceret, idet de er integreret i modulerne. Modulerne er ens for alle, dvs. obligatoriske uddannelseselementer på i alt 30 ECTS. Herved får de studerende mulighed for tidligt at planlægge fremtiden og blive kompetente vælgere af: Moduler på efterfølgende semestre Praktikvirksomhed og fagligt/professionelt fokus i praktikvirksomheden Eksamensprojekt relateret til jobønske på afsluttende semester Fagene er: E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS Brugerundersøgelser 5 ECTS Videnskabsteori 5 ECTS 3.2. Andet semester 2. semesters formål er at gøre specialisering i e-konceptudvikling mere omfattende og specialiseret end på 1. semester. 2. semester består udelukkende af valgmoduler (30 ECTS). De studerende skal vælge 2-4 moduler, dvs. valgfri uddannelseselementer, således at det samlede antal ECTS point giver netop 30, ud af de i alt 60 ECTS som udbydes. Semesteret sigter mod at give professionel specialisering og fordybelse. Mellemste semesters moduler kan brydes op i mindre dele og sammensættes frit: E-handel, 15 ECTS E-marketing, 10 ECTS E-business systemer, 5 ECTS E-design, 15 ECTS E-kommunikation, 10 ECTS E-medie teknologier, 5 ECTS 6

8 Erhvervsakademiet afgør løbende, hvilke moduler der udbydes. Dette vil ske under hensyntagen til de studerendes interesser, samt skolens konkrete kompetencefokus Tredje semester 3. semesters formål er, at specialisere den studerendes kompetencer i forhold til at opbygge spidskompetencer for en jobskabende profil. Dette sker dels igennem virksomhedspraktik, hvor den studerende deltager i et professionelt fagligt miljø. Dels igennem det afsluttende bachelorprojekt, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktikken. Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende bachelorprojekt. Praktikophold, 15 ECTS Bachelorprojekt, 15 ECTS 7

9 4. E-konceptudvikling 5. Uddannelseselementer læringsmål 6. Første semester 6.1. E-konceptudvikling og e-projektledelse, 20 ECTS E-konceptudvikling: Formål: Den studerende skal lære at udvikle e-koncepter ved at kombinere og inddrage flere fagområder. Fagområderne er e-handel, e-marketing, teknologi, e-design, e- kommunikation og e-marketing. 8

10 Undervisningen skal fokusere på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers e-handelsløsninger, digitale reklame/e-marketingløsninger og andre slags digitale kommunikationsløsninger. Viden Viden om aktuelle trends, teori og praksis inden for international e-handel, e- markedsføring, digital reklame, e-design, e-kommunikation, kommunikationsteknologi, interkulturel formidling og mediekonvergens Skal kunne reflektere over udviklingen inden for international digital reklame og digitalt design Viden om teori og praksis inden for CSR. Dvs. kunne reflektere over, hvordan udvikling af e-koncepter og CSR kan forbedre virksomheders strategi, identitet og image Færdighed Skal kunne vurdere, hvordan brugerdreven innovation kan understøtte e- konceptudvikling af digital kommunikation på internationale markeder Skal kunne mestre konceptudvikling af digitale kommunikations-, reklame- og e- handelsløsninger med brug af brugerdreven innovation Skal kunne indsamle og analysere information om e-handel, digital reklame og anden digital kommunikation Kompetence Skal kunne analysere forskellige branchers behov for e-konceptudvikling på både lokale og internationale markeder Skal selvstændigt kunne samarbejde tværfagligt om udvikling af nye koncepter for digital kommunikation Skal kunne forstå roller/jobfunktioner inden for e-handel, digital reklame og digital kommunikation generelt Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til international e- konceptudvikling E-projektledelse: Formål: Den studerende skal lære at varetage projektlederrollen i udvikling af e-koncepter og i implementering af digitale kommunikationsløsninger. Derudover skal den studerende lære at deltage i projektarbejde i andre roller. Der tænkes på projekter i en international, interkulturel og forretningsmæssig kontekst. Viden Skal have teoretisk viden om kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal have teoretisk viden om projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal have teoretisk viden om forskellige udviklingsmetoder og deres betydning for multimedieprojekter Skal have teoretisk viden om konflikthåndtering i projektteams 9

11 Færdighed Skal kunne forhandle tilbud, kontrakt og samarbejdsaftaler om digitale kommunikationsløsninger, både fra virksomheds- og fra leverandørens side Skal kunne agere i internationale og interkulturelle projekter i en forretningsmæssig kontekst Skal kunne formidle praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og styring af projekter til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne indsamle information om og analysere relevante interessenters krav til digitale kommunikationsløsninger. Dvs. forretningsmæssige, designmæssige, kommunikative samt tekniske krav og ønsker Skal kunne vurdere og begrunde projektmæssige og konceptuelle valg overfor relevante projektinteressenter i internationale projekter Skal kunne vurdere konflikter i projektudviklingsteams, både teoretisk og praktisk. Skal derudover kunne begrunde mulige løsningsforslag Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere interne og eksterne aktørers interkulturelle konflikter i projektteams. F.eks. konflikter mellem projektejer og projektteam, samt mellem kunde og projektteam i bureau Skal kunne begrunde forslag til konfliktløsninger mellem projektejer og projektteam samt mellem kunde og rekvirent Skal kunne formidle praksisnære løsninger på forskellige typer konflikter internt i projektteams Kompetence Skal kunne udføre kompleks kravspecifikation, salg og forhandling af digitale kommunikationsløsninger Skal kunne mestre flere udviklingsmetoder Skal kunne styre projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi Skal kunne styre udviklingsprojekter i virtuelle flerfaglige teams Skal selvstændigt kunne indgå i fler- og tværfaglige teams omkring e- projektudvikling Skal kunne identificere egne læringsbehov i relation til rollen som projektleder i flerfaglige, interkulturelle teams 6.2. Brugerundersøgelser, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære: at forstå hvad informationsarkitektur og usability er, og hvad det kan bruges til at udføre brugerundersøgelser/-tests af brugeroplevelse og brugeradfærd at vurdere brugerundersøgelser/-tests i forhold til forskellige testmetoders anvendelighed at vurdere hvordan ændringer i informationsarkitektur og design kan optimere brugsoplevelsen 10

12 Viden Skal have teoretisk viden om brugerundersøgelser/-tests af brugeroplevelse og brugeradfærd Skal have teoretisk viden om informationsarkitektur og testning af brugervenlighed Færdighed Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber til testning og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugervenlighed og informationsarkitektur Skal kunne forstå, hvordan internationale og interkulturelle forhold indvirker på brugeroplevelsen Skal teoretisk og praktisk kunne vurdere testningsmetoder, og beslutte hvilken testmetode, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger omkring usability testning, brugervenlighed og informationsarkitektur til samarbejdspartnere og brugere Skal kunne argumentere for løsninger inden for testning, brugervenlighed og informationsarkitektur, samt formidle løsningerne til relevante interessenter Kompetence Skal kunne håndtere testning af digitale kommunikationsløsninger og vurdere testkvaliteten og resultaterne i forhold til videreudvikling af kommunikationsløsningen Skal kunne indgå samarbejde med andre, f.eks. designere, udviklere og informationsarkitekter og/eller brugervenlighedseksperter om udvikling af digital kommunikation med udgangspunkt i testning 6.3. Videnskabsteori, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære: at forstå videnskabsteori og metodelære at relatere tests af brugeroplevelse/usability til videnskabsteori og metodelære Viden Skal have teoretisk viden om videnskabsteoretiske retninger Skal have teoretisk viden om kvalitativ og kvantitativ metode, også i relation til videnskabsteori Færdighed Skal kunne anvende videnskabsteori og metodelære som baggrund for at forstå undersøgelser/testning af brugeroplevelse og krav Skal kunne forstå videnskabsteori og metodelære i idehistorisk sammenhæn 11

13 Kompetence Kunne identificere egne behov for læring inden for testning i relation til metodelære og videnskabsteori 7. Andet semester 7.1. E-handel, 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære at konceptudvikle nye e-shops og e-handelsløsninger, samt at drive og videreudvikle dem både administrativt og konceptuelt. Der er fokus på nationale og internationale BtB-, BtC- og CtC-markeder. Viden Skal have teoretisk og praktisk viden om international strategi- og konceptudvikling af e-shops og e-handelsløsninger Skal have teoretisk viden om udviklingen på internationale markeder for e-handel Skal have teoretisk viden om teknologier af betydning for konceptudvikling af e- handel. Dvs. ERP system, CMS, betalingsmodul og platforme Skal have teoretisk viden om basal e-handelsjuras betydning for udvikling af e- shop koncepter. Med primær vægt på national (dvs. dansk) jura og sekundært på international e-handelsjura gennem enkelte eksempler Færdighed Skal kunne indsamle og analysere data/information om internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. Også i relation til behovet for nye e- handelsløsninger Skal kunne videreformidle konklusioner omkring lokale og internationale e- handelsmarkeders udvikling og trends. F.eks. som oplæg til virksomheders udvikling af e-handelsløsninger Skal teoretisk kunne vurdere e-handelsmarkedernes udvikling og trends. Hvordan kan disse trends udnyttes i konceptudvikling af e-handelsløsninger/e-shops? Skal kunne vurdere internationale virksomheders strategiske udviklingsmuligheder for e-handel. Dvs. strategisk konceptudvikling af e-handelsløsninger/e-shops Skal kunne begrunde e-handelsløsningers koncept i relation til lokale og internationale markeders udvikling og trends Skal kunne vurdere front- og backend systemers samspil teoretisk og praktisk inden for e-handel. Dvs. ERP systemer, CMS, betalingsmoduler og platforme Skal kunne begrunde e-handelskonceptets valg af ERP system, CMS, betalingsmodul og platform. Dvs. i relation til konceptets bæredygtighed og mulighed for skalerbarhed Skal kunne argumentere for konceptuelle løsninger og valg overfor samarbejdspartnere og brugere 12

14 Kompetence Skal kunne håndtere kompleks strategi- og konceptudvikling af e- handelsløsninger. Særlig vægt på udvikling af forretningsmodel, business case og omkostningsestimering Skal selvstændigt kunne indgå i flerfaglige projektgrupper med specialister (f.eks. e-designer, programmør og/eller informationsarkitekt) og selv kunne bidrage med e-handel som fagområde Skal kunne udvikle komplekse strategier for salg og mersalg i relation til måling af brugeradfærd og konvertering Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til forretningsudvikling af e-handel, samt udvikle egen rolle og kvalifikationer på området 7.2. E-marketing, 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle e-marketingkoncepter for virksomheder og organisationer. Herunder skal de lære at koble strategisk branding sammen med praktisk udførelse af e-marketing discipliner. Viden Skal have viden om teori og praksis inden for paletten af e-marketingdiscipliner Forstå teori og metode omkring anvendelse af e-marketingdiscipliner Skal kunne reflektere over, hvordan e-marketing kan bidrage til branding Viden om lokal og international e-marketingjuras betydning i forskellige brancher/ virksomhedstyper Skal kunne forstå guidelines i marketing jura, og reflektere over juraen i relation til branding og kampagneudvikling Færdigheder Skal kunne indsamle markedsdata og udføre markedsanalyse af forbrugeradfærd ved hjælp af relevante metoder og redskaber Skal kunne omsætte markedsanalyser til beslutningsgrundlag i digital kampagneog mediaplanlægning (i samspil med offline medier) Skal kunne vurdere medietryk, effektivitet og økonomi i digital kampagne- og medieplanlægning. Også i samspil med offline medier Skal kunne argumentere for alternative løsninger i kampagne- og medieplanlægning over for kunder og samarbejdspartnere Skal kunne udføre effektmåling og analysere data med henblik på kampagneevaluering Skal kunne formidle resultater af effektmålinger og effektanalyser, dvs. konklusioner på kampagneevaluering til samarbejdspartnere Kompetence Skal kunne udvikle strategi for digital branding og e-marketing Skal kunne indgå i flerfagligt samarbejde med fagfolk inden for de tekniske, kreative/designmæssige, kommunikative og forretningsstrategiske områder 13

15 Skal mestre mindst én e-marketing disciplin Skal kunne identificere egne læringsbehov og selv kunne videreudvikle faglighed inden for e-marketing strategi og branding, kampagneplanlægning samt discipliner 7.3. E-business systemer, 5 ECTS Formål: De studerende skal lære at vælge basal teknologi for e-marketing og e- handelsløsninger til små og mellemstore virksomheder. Herunder skal de lære at vælge relevant medieproduktionsteknologi, programmerings- og scriptingsprog i forbindelse med konceptudvikling af e-marketing og/eller e-handelsløsninger. Herudover have indsigt i eksempler på e-handels- og e-marketings tekniske systemer. Viden Viden om, hvordan forskellige typer backend software samt programmerings- og scriptingsprog spiller sammen inden for henholdsvis e-handel og e-marketing Skal have teoretisk viden og praktisk metodik omkring valg af medieproduktionsteknologi- og software, samt forskellige typer programmerings- og scriptingsprog med relevans for e-handel og e-marketing konceptudvikling Skal have teoretisk viden om metoder til måling af brugeradfærd indenfor e- marketing og e-handel Færdighed Skal kunne definere og begrunde valg af basal e-handels- og e-marketingteknologi for små- og mellemstore virksomheder Skal have indsigt i, hvordan komponenterne i mindst én type samlet løsning inden for e-handel eller e-marketing spiller sammen. F.eks. medieproduktionssoftware, programmerings- og/eller scriptingsprog relateret til den tekniske side af e- handels/e-shopløsninger Skal have indsigt i systemer til måling af brugeradfærd Kompetence Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde, og udføre konceptuelle opgaver ud fra et overblik over tekniske muligheder og begrænsninger Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til teknisk konceptudvikling af e-handels- og e-marketingløsninger, samt kunne udvikle egen viden og færdigheder inden for området 14

16 7.4. E-design, 15 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle strategisk funderede e-designkoncepter til virksomheder på lokale og internationale markeder. Der tænkes på design til e- handelsløsninger, digitale tværmediale reklame-/marketingløsninger, samt løsninger inden for anden digital kommunikation. Viden Skal have teoretisk viden om servicedesign. Dvs. udvikling af digitale services, der tager udgangspunkt i brugeres behov og interesser, samt viden om, hvordan e- handel, digital reklame og andre former for digital kommunikation anvender servicedesign Skal have viden om, hvordan digitalt design kan understøtte international branding og anvendes til branding formål Skal have teoretisk viden om de interkulturelle forholds betydning for digital designudvikling Færdighed Skal kunne udvikle digitalt design, æstetik og grafik under hensyntagen til interkulturelle og internationale problemstillinger Skal kunne begrunde valg af digitale designløsninger i forhold til international branding og interkulturelle forhold Skal kunne begrunde designkoncepter for digitale tværmediale kommunikationsløsninger Skal kunne formidle praksisnære designmæssige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere - med særlig vægt på, at løsningerne er tværmediale og løser internationale og interkulturelle problemstillinger Kompetence Skal kunne udvikle servicedesign. Dvs. designudvikling som tager udgangspunkt i brugerens oplevelse af serviceniveauet i digitale services. F.eks. e- handelsløsninger, sociale medier m.m. Skal kunne udvikle e-design i forhold til international branding, samt interkulturelle forholds indvirkning på brugerne Skal kunne udvikle komplekst digitalt design til enkelte specialiserede, tværmediale formål. F.eks. produktvisning der kombinerer interagerende 3D reklamer på web, mobil og storskærm Skal selvstændigt kunne indgå i kreative teams med tekniske, kommunikative, merkantilt og etnologisk orienterede kolleger og samarbejdspartnere Skal kunne identificere egne læringsbehov inden for e-design 7.5. E-kommunikation, 10 ECTS Formål: De studerende skal lære at udvikle kommunikationsstrategisk funderede e- koncepter for virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder. 15

17 Viden Skal have viden om teori og praksis vedr. digitale genrer og kommunikationsformer (f.eks. interagerende reklamer i bybilledet, sociale medier, e-shops, e-læring, spil, virale film, blogs, kampagne sites, pod casting m.m.) Skal kunne reflektere over anvendelsen af disse genrer og kommunikationsformer inden for e-handel, digital reklame/e-marketing, samt anden digital kommunikation Færdighed Skal kunne vurdere kommunikationsteoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende mediekonvergens og ubiquitous computing (ideen om at integrere digital kommunikation i dagligdags objekter) Skal kunne begrunde og argumentere for udvikling af kommunikationskoncepter, der anvender mediekonvergens og i mindre grad ubiquitous computing Skal kunne formidle de krav som praktisk inddragelse af mediekonvergens, og i mindre grad ubiquitous computing stiller til kommunikationsdelen i udviklingen af e-koncepter Skal kunne indsamle og analysere information om kommunikationsmæssige muligheder indenfor ubiquitous computing og mediekonvergens Kompetence Skal kunne udvikle tværmedial, digital kommunikationsstrategi, og med udgangspunkt heri planlægge digitale reklame/e-marketingkoncepter til internationale markeder Skal kunne optimere salg og/eller brugeroplevelse i e-handelsløsninger og anden digital kommunikation ved hjælp af optimeret informationsarkitektur- og design Skal kunne udvikle guidelines for tekst og sprog Skal kunne konceptudvikle digitale løsninger ved at anvende digitale genrer, kommunikationsformer, digital dramaturgi og fortællerformer, herunder forskellige manuskript- og storyboardtyper Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring e-konceptudvikling Skal kunne identificere egne læringsbehov, samt udvikle egen viden og færdigheder inden for e-kommunikation 7.6. E-medie teknologier, 5 ECTS Formål: Den studerende skal lære at producere visuelle oplevelser, oplevelsesforløb samt dynamiske brugergrænseflader rent teknisk-kreativt. Den studerende skal herunder lære tidligt i udviklingsprocessen, at anvende disse værktøjsmæssige teknikker i digital konceptudvikling. Viden Skal have viden om teori og praksis bag brug af flere slags medieproduktionsteknologi- og software samt programmerings- og/eller scriptingsprog 16

18 Skal kunne forstå teknisk-dramaturgisk teori og metode bag visuelle oplevelser og oplevelsesforløb samt dynamiske brugergrænseflader Færdighed Skal kunne anvende metoder til at vælge og kombinere medieproduktionsteknologi på baggrund af analyser Skal kunne formidle valg af medieproduktionsteknologi- og software, samt programmerings- og/eller scriptingsprog til samarbejdspartnere Skal kunne indsamle information om brugerens it-miljø med henblik på valg af platform Kompetence Skal inden for et afgrænset teknisk, konceptuelt område kunne producere tværmediale løsninger ved at kombinere medieproduktionsteknologi- og software, samt programmerings- og scriptingsprog Skal selvstændigt kunne indgå i flerfagligt samarbejde med andre faggrupper omkring udvikling af visuelle oplevelser, oplevelsesforløb og dynamiske brugergrænseflader Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder inden for e-medieproduktion 8. Tredje semester 8.1. Praktikophold, 15 ECTS Formål: Den studerende skal lære normer og guidelines for at løse opgaver i et professionelt fagligt miljø for en virksomhed eller organisation, ved selv at deltage. Viden Skal have viden om praktikvirksomhedens forretningsgrundlag Skal have viden om det professionelle miljø, jobfunktioner og interessenter i praktikvirksomheden Færdighed Skal kunne indsamle information om relevante typer jobs på praktikstedet, samt analysere kravene til udførelse af disse jobs Skal kunne vurdere egen deltagelse i opgaveløsning, og kunne begrunde egne valgte løsninger på praktikstedet Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger til praktikvirksomhedens samarbejdspartnere og brugere Kompetence Skal kunne analysere praktikvirksomhedens nuværende arbejde med e- konceptudvikling samt dens fremtidige kompetencebehov for e-konceptudvikling 17

19 Skal selvstændigt kunne indgå i praktikvirksomhedens faglige- og flerfaglige samarbejde, samt påtage sig ansvar for opgaveløsning Skal kunne identificere egne læringsbehov i tilknytning til mindst én profession i praktikvirksomheden, samt videreudvikle egen viden og færdigheder Med udgangspunkt i ovennævnte læringsmål, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte. Praktikken afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse er fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen, se afsnit Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Formål: Den studerende skal gennem projektarbejde specialisere sig i et afgrænset område inden for e-konceptudvikling med udgangspunkt i sit praktikophold. Aflevering: Rapport på maksimalt 30 normalsider 1 plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i bachelorprojektet. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen idet det faglige indhold skal vægtes tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling Læringsmål for afsluttende bachelorprojekt Det afsluttende bachelorprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen for E-konceptudvikleruddannelsen (BEK nr. 609 af 04/06/2010): Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en E- konceptudvikler skal opnå i uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens læringsudbytte er opnået, jf. afsnit Mål for læringsudbytte for e-konceptudvikling afsnit 2. 1 En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 18

20 8.5. Bedømmelse Individuel, ekstern eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 30 minutter. Der gives en individuel karakter (7-skalaen) ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse se afsnit Eksamensordning Formålet med eksamensordningen er at sikre uddannelsens kvalitet, og at beståede uddannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, der udbyder uddannelsen. For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fastlægger den enkelte uddannelsesinstitution nærmere krav til eksamensprojekter mv Oversigt over prøver Semester Prøve ECTS Intern/ekstern prøve Eksamensform er fastlagt af 1. sem. Portefølje 30 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen 2. sem. Portefølje 30 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen Praktikprøve 15 Intern Alle udbydere af uddannelsen 3. sem Bachelorprojekt (rapport og digitalt produkt) 15 Ekstern Alle udbydere af uddannelsen For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have opnået beståelseskarakteren 02 i alle uddannelsens prøver. Produktkrav til obligatoriske afleveringsopgaver fremgår af særskilte retningslinjer, der er tilgængelig på den enkelte uddannelse. 19

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 SKRIV TITEL Studieordning 2014-2016 PBA i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Institutionsdel September 2014 Side 0 af 4 Indhold Institutionsdel STUDIEORDNING UDDANNELSENS

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker for Datamatiker 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science Juni 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 4 1 Generelle bemærkninger... 4 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker Studieordning for Datamatiker 2014 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2014 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Del 1 Fælles del.... 4 1.1

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere