Regler for offentlighedens adgang til naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for offentlighedens adgang til naturen"

Transkript

1

2 Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter, trækken med cykler Motorkørsel/ knallert Hunde i snor Løse hunde under førers kontrol Må man tænde bål Støj, affald, telte Må man samle bær, svampe, mos, blomster m.v. til eget brug Regler for offentlighedens adgang til naturen PRIVATE SKOVE og stier og stier + driftsbygninger 150 m og stier B 26 B 4 Kun fra vej og sti Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen er udtryk for den ret, vi alle har til at færdes i naturen. Ejeren såvel den private som den offentlige kan give lov til andet og mere end det, reglerne tillader. OFFENTLIGE SKOVE STRANDE KLITFREDEDE AREALER B 8 Kortvarigt ophold L 22 Kortvarigt ophold L 25 og stier B 9 L 22 L 22 L 25 og stier L m B 8 Private strande 50 m L 22 Private arealer 50 m L 25 Særlige regler B På ubevokset strandbred i perioden 1. september til 31. maj L 22 & 25 B 4 B 9 Handicapknallert B 2 B 2 L 22 L 22 B 2 Handicapknallert L 25 L 25 Kun tilladt i hundeskove Kun fra 1/10 til 31/ 3 L 22 L 22 Kun fra 1/10 til 31/ 3 L 25 L 25 Udenfor ubevokset strandbred B 26 Ofte forbudt efter andre love Ofte forbudt efter andre love B 26 Bevoksede arealer Der er i bekendtgørelsens 7 og 17 fastsat særlige regler for organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer. I fredede områder kan offentlighedens adgang være udvidet eller indskrænket i forhold til de almindelige regler. Hvis særlige forhold taler for det, kan amtsrådet for statslige arealer Skov- og Naturstyrelsen bestemme, at arealer, der er omfattet af lovens adgangsregler, skal lukkes for publikum. Også i anden lovgivning kan der være hjemmel til at fastsætte begrænsninger for offentlighedens færdsel. Ejeren kan i visse situationer efter lovens 23, 24 og 26 bestemme, at arealer, der ellers er åbne, skal lukkes for offentligheden. Publikum skal rette sig efter skiltning og de anvisninger, der gives af ejeren. Færdsel og ophold sker på eget ansvar. OFFENTLIGE UDYRKEDE AREALER PRIVATE UDYRKEDE AREALER Hegnede arealer Hegnede arealer og stier og stier B 18 B 26 + driftsbygninger 150 m B 18 Hegnede arealer B 26 Hegnede arealer De generelle regler for offentlighedens adgang til naturen findes i kapitel 4 i naturbeskyttelsesloven (L), lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 og i bekendtgørelse nr. 251 af 29. marts 2005 (B). Reglerne skal ses i sammenhæng med 17 i Mark- og Vej freds- loven (M), lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december BRÆMMER LANGS VANDLØB OG SØER B 26 Kun fra vandsiden VEJE OG STIER I DET ÅBNE LAND Ikke ophold Ikke ophold B 24 B 23 Private fællesveje B 23 TILLADT OBS! VÆR OPMÆRKSOM IKKE TILLADT DELVIS TILLADT L = Naturbeskyttelsesloven B = Adgangsbekendtgørelsen M = Mark- og Vejfredsloven NB: Fra 1. januar 2007 varetager kommunerne amternes opgaver nævnt i denne folder

3 STRANDE OG KLITFREDEDE AREALER Lovens 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg. Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger. Lovens 25. Klitfredede arealer, jf. 8 og 9, er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor. Den adgang til at medtage løse hunde og til ridning, der følger af 22, stk. 1, gælder også for den ubevoksede, klitfredede strandbred. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt. Stk. 3. På privatejede, klitfredede arealer må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger. Bekendtgørelsens kapitel 1 1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre kyststrækninger og klitfredede arealer gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens 22 og 25 og reglerne i denne bekendtgørelse. 2. Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o.lign. På klitfredede arealer må 3-hjulede knallerter for handicappede dog kun anvendes på lovligt anlagte veje og på den ubevoksede strandbred.

4 SKOVE Lovens 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor. Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove. Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde. Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant. Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Stk. 6. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang. Stk. 7. Reglerne i stk. 5 og 6 gælder ikke for skove, der ejes af offentlige stiftelser. Stk. 8. Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Amtsrådet, for statsejede arealer miljøministeren, kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud. Stk. 9. Ridning er tilladt ad private fællesveje, der fører igennem skove, medmindre ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i markog vejfredslovens 17 helt eller delvis har forbudt adgangen til ridning. Amtsrådet, for statsejede arealer miljøministeren, kan i særlige tilfælde helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud. Stk. 10. Reglerne i 26 a gælder også for veje og stier i skove, der giver adgang til skovens øvrige vejsystem. Bekendtgørelsens kapitel 2 3. For offentlighedens færdsel og ophold i skove gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens 23 og reglerne i denne bekendtgørelse. 4. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3- hjulede knallerter for handicappede. 5. Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager. 6. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens 23, stk. 3, at forbyde adgang gælder på dage 1) hvor der holdes selskabsjagt, 2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og 3) i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde. Stk. 2. Oplysning om lukning af et område sker ved skiltning, der anbringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive det tidsrum, hvor forbudet gælder, og skal fjernes ved periodens udløb. Stk. 3. I de tilfælde, hvor dele af et område lukkes skal det tillige tydeligt angives, hvilke dele af området forbudet omfatter.

5 SKOVE 7. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, for aktiviteter for skoleklasser, spejdere og lignende, hvis deltagerantallet overstiger 50, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven. Stk. 2. Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens tilladelse. Stk. 3. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser foreligger. Stk. 4. Der kan dog ske offentlig annoncering af organiserede aktiviteter, der ikke forudsætter tilladelse efter stk. 1. Såfremt arrangøren af sådanne aktiviteter har eller uden væsentlige vanskeligheder kan få kendskab til ejeren, kan annoncering dog først ske 14 dage efter, at arrangementet er anmeldt til ejeren. Ejeren kan inden 14 dage efter modtagelsen af anmeldelsen forbyde arrangementet, hvis arrangementet skal finde sted på et tidspunkt, hvor det pågældende område allerede er planlagt lukket i medfør af 6, eller det væsentligt vil påvirke et andet arrangement, der allerede er givet tilladelse til. Stk. 5. Tilladelse til organiserede aktiviteter på arealer der ejes af staten, kommuner eller folkekirken kan kun betinges af betaling til dækning af de særlige omkostninger arrangementet medfører for ejeren. Dette gælder dog ikke for erhvervsmæssige arrangementer. Særlige regler for skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken samt offentlige stiftelser 8. Færdsel til fods er tilladt såvel på skovenes veje og stier som uden for disse. Stk. 2. Det er dog ikke tilladt at færdes og opholde sig i 1) indhegnede bevoksninger og klitter, 2) rørbevoksninger og 3) planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser. Stk. 3. Ophold inden for 50 m fra beboede bygninger er ikke tilladt. 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede er kun tilladt på veje og stier. 10. Kælkning og skiløb er kun tilladt uden for de områder, der er omfattet af 8, stk Ridning er kun tilladt 1) på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m., 2) på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt, og 3) i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af 8, stk. 2, samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder.

6 SKOVE Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning. Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse. 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme. 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel. Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse. 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse. Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning. 15. Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter 13, stk. 1, må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse. 16. Det er tilladt at bade i skovens vandløb og søer, og skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar. Stk. 2. Færdsel med fartøjer af enhver art på skovens søer og vandløb er ikke tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens regler.

7 UDYRKEDE AREALER Lovens 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor. Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde. Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelsesog driftsbygninger. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang. Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller skiltningen ikke er rimeligt begrundet, kan amtsrådet påbyde hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden. Bekendtgørelsens kapitel For offentlighedens færdsel og ophold på udyrkede arealer gælder naturbeskyttelseslovens 24 og reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses 7 finder tilsvarende anvendelse. 18. Hvor færdsel er tilladt til fods, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o. lign. 19. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger. 20. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 2, at forbyde adgang gælder på dage 1) på hvor der holdes selskabsjagt, 2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og 3) i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde. Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Særlige regler for udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken. 21. Kælkning og skiløb er tilladt, bortset fra i klitter og rørbevoksninger. Stk. 2. Det er tilladt at bade i vandløb og søer, og skøjtning og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

8 VEJE OG STIER I DET ÅBNE LAND Lovens 26. Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar. Stk. 2. Ejeren kan på samme måde forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer, og færdsel ad private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare. Stk. 3. Amtsrådet kan helt eller delvis tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes og stiers vedkommende og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning på gennemgående private fællesveje. Lovens 26 a. Nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende, må tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til amtsrådet. Stk. 2. Såfremt amtsrådet ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse gælder dog højst i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, Naturklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen. Stk. 3. Amtsrådet kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, såfremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder. Stk. 4. Hvis nedlæggelsen af vejen eller stien ikke er iværksat senest 3 år efter meddelelsen, skal der gives ny meddelelse efter stk. 1, hvis vejen eller stien herefter ønskes nedlagt. Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke, hvis ejeren kan godtgøre, at vejen eller stien udelukkende er etableret som led i en aftale om fremme af offentlighedens adgangsmuligheder. Bekendtgørelsens kapitel For offentlighedens færdsel på veje og stier i det åbne land gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens 26 og reglerne i denne bekendtgørelse. 23. På private enkeltmandsejede veje og stier skal hunde føres i snor. Stk.2. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens 26, stk. 2, at forbyde adgang på private enkeltmandsejede veje og stier gælder på dage

9 VEJE OG STIER I DET ÅBNE LAND 1) hvor der holdes selskabsjagt, 2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og 3) i områder, hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare. Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelses 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 24. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3- hjulede knallerter for handicappede. MARK- OG VEJFREDSLOVENS Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde. 2.. Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.

10 GENERELLE REGLER Lovens 28. På fremmed ejendom må der ikke uden ejerens tilladelse henkastes eller anbringes affald eller lignende. Bekendtgørelsens kapitel Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde. Stk. 2. Ejeren kan, i det omfang det ikke strider mod andre bestemmelser, give tilladelse til andet og mere, end der følger af reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og denne bekendtgørelse. 26. I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand. Stk. 2. Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder. 27. Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til naturen giver ikke adgang til at medbringe sådanne fangstredskaber og skydevåben, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt. I skove og på udyrkede arealer er det heller ikke tilladt at færdes med fangstklare fiskeredskaber. 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende: 1) Fiske i søer, damme og vandløb. 2) Beskadige træer og buske. 3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas. 4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. 5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt. 6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg. 7) Drive handel. 8) Opstille telte og lign. 9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde. 10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys. 11) Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler.

11 STRAF Lovens 89. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder. 28,... 4) færdes og opholder sig på anden måde i naturen end tilladt efter reglerne i kapitel 4, 5) i strid med reglerne i kapitel 4 forhindrer eller vanskeliggør offentlighedens adgang til naturen. Stk. 10. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager. Bekendtgørelsens kapitel Overtrædelse af bekendtgørelsens 5-16, 17, stk.2, 19-21, 23, 25, stk. 1, og eller af forbud, påbud eller vilkår fastsat i medfør af disse bestemmelser straffes med bøde.

12 Lempeligere regler på Miljøministeriet arealer Du kan se arealerne på adressen Nedenstående gælder kun for disse arealer. Hundeskovene Skov- og Naturstyrelsen har etableret over 100 hundeskove. Her kan din hund færdes uden snor, men med ledsager. Se nærmere på Lystfiskeri Skov- og Naturstyrelsen tilbyder gratis fiskemuligheder i omkring 100 søer mv., mens der er mulighed for fiskeri ca. 30 steder, hvor du skal betale. Læs mere om stederne og reglerne på dk/ud/lystfiskeri/ Teltning Skov- og Naturstyrelsen har forskellige muligheder for overnatning i naturen i statsskovene se nærmere på Overnatning/ De primitive overnatningssteder er beregnet til overnatning i naturen med telt eller lignende for enkeltpersoner, familier og smågrupper og lignende. De kan anvendes uden forudgående tilladelse. Man må højst overnatte to nætter på samme plads. Pladsen består typisk kun af en markering af stedet med en pæl og de fleste steder er der en bålplads. Overnatning foregår i et telt eller i shelter (sovely), hvis et sådant er opstillet. Lejrpladser er forbeholdt større grupper, og kan kun benyttes efter forudgående tilladelse. Fri teltning er for dig der er interesseret i overnatning i telt i skoven på naturens præmisser i udvalgte skovområder. Her er alene hvad naturen kan tilbyde. Organiserede arrangementer Du skal ikke søge om tilladelse til almindelige skovture, ekskursioruter eller bruge særligt udstyr. Sådanne rolige aktiviteter må finde ner med skoleklasser, naturvejlederture, fugleture o.lign. arrange- menter med stilfærdig brug af naturen, hvor I ikke skal afmærke sted hele døgnet. Om natten, dvs. fra solnedgang til kl. 7, må I dog kun være på veje og stier. Det gælder uanset hvor mange I er, og arrangementerne må gerne annonceres offentligt. Se nærmere på Fugletårne, grillpladser m.m. Herudover har Skov- og Naturstyrelsen etableret fugletårne, bål- og grillpladser, naturudstillinger, vandreruter mv. se nærmere på www. skovognatur.dk/ud eller på

13 I denne folder finder du en række regler for, hvad vi må og ikke må, når vi færdes i naturen. Den vigtigste af dem alle er dog, at vi tænker os om og behandler naturen varsomt. Det er os, der er på besøg, og vi bør derfor opføre os som gode og betænksomme gæster. Dels af hensyn til naturens planter og dyr, dels af hensyn til de mennesker, som ejer og lever af naturen. Lad os leve op til det ansvar det er, at vi har lov til at færdes på deres ejendom. Skov- og Naturstyrelsen der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kulturværdier. Besøg os på Grafisk tilrettelæggelse: Page Leroy-Cruce Tegninger: Jens Overgård Christensen, Tine Lind Tryk: Scanprint Oplag: Udgivet: 2005

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere