Plan for rekreative stier vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation"

Transkript

1 Plan for rekreative stier vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014

2 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august Stiplanen har været i offentlig høring sammen med Kommuneplan På baggrund af indsigelser er Plan for rekreative stier 2013 revideret i marts Foto: Ringsted Kommune.

3 Indhold Forord... Indledning... Fremlæggelse i høring... Formålet med stiplanen... Administrativ virkning... Opfølgning på kommunenplanen... Vision... Defi nition af rekreative stier... Skiltning og afmærkning af stier... Beskrivelse af eksisterende stiforløb... Beskrivelse af fremtidige stiforløb... Stiplanens videreudvikling... Bilag: Lovgrundlaget

4 Fra indvielsen af Rosengårdstien i Forord Det er efterhånden almen anerkendt at grønne områder har en positiv indvirkning på helbredet både når det gælder fysisk og mental sundhed. Undersøgelser viser at jo kortere afstanden er til nærmeste grønne område, jo bedre vurderer borgerne deres helbred og velvære. De grønne områder har altså stor betydning for vores trivsel. Grønne områder kan i denne sammenhæng have meget forskellig karakter. Det kan være det bolignære haverum eller de fælles friarealer ved boliger samt byens parker. I den anden ende af skalaen fi nder vi det åbne lands skove og naturområder. Ringsted by ligger omgivet af åbent land - midt i naturens mange muligheder for oplevelser. For at gøre det let for borgerne at komme ud i grønne områder skal der være nemme adgangsmuligheder, så mulighederne for et aktivt friluftliv både i hverdagen og i ferier bliver bredt ud til fl ere. Derfor skal det være lettere at fi nde mulighederne og fi nde frem til de steder som passer den enkelte bedst. Med denne plan for rekreative stier ønsker Ringsted Kommune at udpege muligheder for at komme ud i naturen. I stiplanen er både vist eksisterende stier samt forslag til nye stiforløb. Planen omfatter både længere gennemgående stiforløb og lokale stier omkring landsbyerne. Ringsted Kommune håber at borgerne i lokalområderne vil bidrage til detaljeringen af stinettet ved at komme med forslag og ønsker til stier, som kan være til glæde i nærområdet. Vi er midt i processen med udvikling af et tæt stinet. Det er målet at få skabt et sammenhængende stinet i hele Ringsted Kommune. I det samlede stinet indgår også cykel- og gangstier til transport. Planerne for disse stier er beskrevet i Stiplan 2010 offentlige cykel- og gangstier til transport, maj God læselyst! Niels Ulrich Hermansen Borgmester I Ringsted Kommune er der mange spændende historiske steder og naturområder, som kan tilføje en ekstra oplevelsesdimension til motionsturen. I Ringsted er du midt i mulighederne! Etablering af stiforløb er derfor et væsentligt led i kommunens opbygning af en rekreativ infrastruktur. 5

5 Indledning Ringsted Kommunes plan for rekreative stier er en dynamisk, langsigtet plan, som har til formål dels at sikre eksisterende stier, dels at danne grundlag for placering og gennemførelse af nye stiforløb. Stiplanen bygger på eksisterende stier, tidligere planlægning samt forslag fra lokalfora, borgere og interessegrupper. Endvidere har Forvaltningen også udpeget forslag til stiforløb. Fremlæggelse i høring Forslag til rekreativ stiplan bliver fremlagt i offentlig høring i fra 11. september til 6. november Stiplanen er et dynamisk dokument som løbende opdateres. Planen er derfor ikke en del af kommuneplanen. Stiplanen bliver således revideret efter behov. Fra lokalområderne oplever forvaltningen interesse for stier og rekreative oplevelsesmuligheder i nærområdet til ture i hverdagen. Der er i 2010 udarbejdet en stiplan for transportstier. Her er hovedfokus på trafi ksikkerhed og udpegning af hovedstiforløb, hvis formål det er at sikre en optimal stiforbindelse for cyklende og gående mellem hjem og arbejde, skole eller indkøb. I nogle tilfælde kan der være sammenfald mellem transportstier og rekreative stier. Den endelige rekreative stiplan skal danne grundlag for udpegning og prioritering af fremtidige stiforløb. Realiseringen af stiplanen afhænger af Ringsted Kommunes økonomi samt mulighederne for at få støtte andre steder fra. 6

6 Formålet med stiplanen I Ringsted Kommune udgør det åbne land med skov- og landbrug en stor del af det samlede areal. Ringsted by ligger i nær tilknytning til værdifulde naturområder hvor Ringsted Å dal er et af de væsentligste bynære områder med store rekreative værdier. Skovområderne udgør også en væsentlig del af kommunens samlede areal (ca. 15 %). Mulighederne for at komme ud at opleve naturen skulle således være gode. Men mange borgere oplever, at det er vanskeligt at opnå nærkontakt med naturen. Forstået på den måde, at mange føler sig henvist til at opleve naturen fra vejsiden. Adgangen til at færdes i naturområder opleves som ret begrænsede. Oplevelsen af begrænsede adgangsmuligheder kan tilskrives fl ere forhold. Dels at der nogle steder rent faktisk ikke er så mange muligheder for at forlade den offentlige, asfalterede vej og begive sig ud i landskabet til fods eller på cykel. Dels at nogle borgere ikke kender til mulighederne for at kunne færdes i landbrugslandskabet på lovlig vis. Det er målet med stiplanen at anvise adgangsmuligheder i så mange af kommunens lokalområder som muligt. Plan for rekreative stier danner det formelle grundlag for etablering af stiforløb. Forslag til stiplan er grundlag for dialog med borgere og lodsejere. Planen er en opfølgning på visioner og mål for rekreative stier, således som de er beskrevet i både Kommuneplan og Kommuneplan Når stiplanen har været i høring og der er foretaget tilpasninger på baggrund af høringssvar, skal den rekreative stiplan danne grundlag for prioritering af stiforløb i forhold til tidsfølge for detailplanlægning og realisering. Plan for de rekreative stier er sammen med planen for stier til transport med til at danne det samlede overblik over cykel og vandrestier samt ridestier i Ringsted Kommune. Administrativ virkning De planlagte fremtidige stiforløb, som er vist i stiplanen, skal opfattes som principielle. Hvis det efter forhandling med lodsejere eller som følge af andre anlæg bliver nødvendigt at omlægge stien ad anden rute, kan dette ske. De stier og private veje, som indgår i et planlagt udpeget stiforløb, vil som udgangspunkt ikke kunne nedlægges. I forbindelse med fremtidig planlægning og tilladelser, skal der tilsvarende tages hensyn til intentionerne i stiplanen, så nye anlæg ikke forhindrer gennemførelse af de stiforløb, som fremgår af planen. Stier og småveje i det åbne land kan generelt ikke nedlægges uden der er sket en anmeldelse til kommunen. Hvis kommunen vurderer at den pågældende sti eller vej er af væsentlig rekreativ betydning kan den ikke nedlægges jf. Naturbeskyttelsesloven 26 a. I tilfælde af at der ikke kan opnås frivillige aftaler ved anlæg af nye stier og stiforløb, som er af væsentlig betydning, kan stiplanen danne grundlag for byrådets eventuelle ekspropriation. 7

7 En af adgangsstierne fra byen mod Ringsted Å-dal. Opfølgning på kommuneplanen Stiplanen skal følge op på de mål og retningslinjer, som er udstukket i kommuneplanen. Stiprojekter er et væsentligt led i kommunens opbygning af en rekreativ infrastruktur. Stierne forbinder de attraktive områder for friluftslivet indbyrdes og med de større byer. De rekreative stier omfatter cykelruter og anlagte stier samt trampestier. I nogle tilfælde kan transportstier også indgå i en rekreativ sammenhæng. Målsætning Af kommuneplanen fremgår bl.a. følgende målsætninger for de rekreative stier: arbejde for, at der er nem adgang til de rekreative områder. sikre adgangen til naturen under hensyntagen til plante- og dyrelivet. fortsætte samarbejdet med Region Sjælland om udpegning og markedsføring af vandreog cykelruter samt oplevelsesmuligheder undersøge muligheden for at etablere trampestier i samarbejde med private lodsejere, for eksempel i dyrkningsfri bræmmer langs vandløb, markhegn osv., de såkaldte Spor i landskabet. Retningslinjer for rekreative stier Plan for de rekreative stier skal udarbejdes i dialog med de lokale fora. Plan for de rekreative stier skal sikre at: Målene i kommuneplanen understøttes mht. adgang til det åbne land og adgang til motion og rekreation i nærområdet. 8 Muligheden for at sammentænke transportstier med rekreative stier, så en dobbeltfunktion opnås, skal så vidt mulig udnyttes. Stiplanen skal understøtte lokale indsatser i de 10 landområder med henblik på forbedring af adgangen til det omgivende landskab. Stiplanlægningen skal danne grundlag for prioritering af midlerne til anlæg af stier. Etablering af stiforløb skal ske under hensyn til berørte arealers sårbarhed overfor publikumsbesøg. Stinettet skal i videst mulig omfang tage udgangspunkt i eksisterende stier og småveje, herunder mark- og skovveje. Stierne skal udføres med en bredde og med en belægning, der er tilpasset funktionen som rekreativ cykelsti, vandresti, trampesti eller ridesti. Adgangsmuligheder for handicappede skal også tænkes ind i planlægningen og udformningen af stierne samt i formidlingen af oplevelser i tilknytning til stiforløb. Vision Overordnet set er det visionen at et hierarki af rekreative stier skal binde byen og det åbne land sammen samt forbedre adgangen fra byen til det åbne land ved at anvise en række turmuligheder: Indre byring, binder byens grønne områder sammen. Ydre byring skaber forbindelse mellem byen og det bynære landskab. Indre landskabsring binder skov og naturområderne samme med byen. Ydre landskabsring er primært forbindelser i det åbne land.

8 9 Stien i kanten af Lystanlægget kan indgå i den indre byring

9 Trampesti i en skov. Definition af rekreative stier Rekreative stier giver adgang til natur- og kulturoplevelser i det åbne land. Målene kan være skove, søer, moseområder, fortidsminder, kulturmiljøer, udsigtspunkter, særlige naturlokaliteter og besøgsområder samt andre typer lokaliteter. Der ud over skal de rekreative stier være med til at øge muligheden for at dyrke motion i nærområdet. De rekreative stiforløb skal derfor også udpeges med henblik på at forbinde byområderne med det åbne land. Det rekreative stinet er et væsentligt element i kommunens opbygning af en friluftsmæssig struktur. I forbindelse med etablering af større rekreative stier lægges der også vægt på formidling af de seværdigheder, som stierne passerer. Det kan være fortidsminder, lokaliteter med kulturhistorisk værdi eller særlige naturlokaliteter. Endvidere tilstræbes det at der også etableres opholdspladser (borde-bænkesæt o.lign.) i tilknytning til stierne. Trampestier Trampestier er den simpleste form for stier. Stierne fremstår som et trådt spor i landskabet - f.eks. langs et levende hegn. Etablering af trampestier forudsætter ofte, at der indgås aftale med lodsejer om betingelser for færdsel på sporet. Trampestier vedligeholdes normalt ikke men holdes alene åbne ved det slid som fremkommer ved brugen af stien. Omfanget af tekniske anlæg i forbindelse med trampestier er ofte ret beskedne og kan f.eks. omfatte simple broer over grøfter og små vandløb eller en informationstavle. Der er kun adgang til fods på trampestier. 10 Stierne er ikke egnet for færdsel med kørestol eller barnevogne/klapvogne. Der kræves ofte solidt fodtøj for at kunne færdes på trampestier, ligesom der kan forekomme strækninger med stor stigning eller hældning på stien. At færdes på trampestier kan give en intens oplevelse af at være i et med naturen at færdes i naturen på dennes vilkår. Vandrestier Vandrestier er stier som fremstår som anlagte færdselsårer i landskabet. Stiens belægning kan bestå af klippet/slået græs, grus, jord eller fast belægning. Stiernes kvalitet gør at de ofte kun er egnet for færdsel til fods. Vandrestiforløb kan også forløbe ad småveje; mark- og skovveje og mindre landeveje uden væsentlig trafi k. Vandrestier kan være lokale stier som giver mulighed for at gå en rundtur i nærområdet eller det kan være længere regionale eller internationale stiforløb som f.eks. Sjællandsleden og Fjernvandrevej E6. Vandrestier kan give adgang til ellers vanskeligt tilgængelige steder, adgang til udsigtspunkter eller adgang til seværdigheder. Omfanget af tekniske anlæg i forbindelse med vandrestier kan bestå af mindre broer, etablering eller forbedring af grusbelægning, skiltning af stiforløb samt informationstavler. Vandrestier kan have strækninger med store stigninger ligesom kvaliteten af underlaget i visse tilfælde kan kræve solidt fodtøj. Stierne vil i nogle tilfælde også være egnet for færdsel med kørestol eller barnevogne. Vandrestier vil - som udgangspunkt - ikke blive sneryddet.

10 11 Sti som går ad en skovvej.

11 Eksempel på en intern sti i en park Rekreative cykelstier Rekreative cykelstier er stier hvor der som minimum er adgang med en almindelig robust cykel. Rekreative cykelstier kan forløbe over mindre veje som grusveje, skovveje, markveje og fælles private veje samt mindre landeveje uden væsentlig trafi k eller langs veje med cykelsti. På enkelte strækninger kan stien have sit eget tracé. På rekreative cykelstier vil det også ofte være muligt at færdes med kørestol eller barnevogn i en del af året. I udgangspunktet sneryddes og gruses/saltes disse stier kun hvis de har fast belægning af asfalt eller fl iser og indgår som en del af skolevejene. Rekreative cykelstier kan have et forløb internt i Ringsted Kommune men det kan også være stiforløb som indgår i en regional, national eller international sammenhæng. Eksempler herpå er den regionale cykelrute 6 som går gennem kommunen fra nord til syd eller den internationale cykelrute Munkevejen (cykelrute nr. 88) som også går gennem kommunen fra nord til syd. belysning langs stien. De interne stier vintervedligeholdes som regel. Ridestier og andre stier Ridestier og andre stier som henvender sig til særlige brugergrupper som f.eks. mountain bikere vil i udgangspunktet søges anlagt i eget tracé. Dette sker primært for at minimere konfl ikter med andre brugere. På kortere strækninger kan disse stier dog hvis belægningen er egnet til det - også følge stier for gående eller øvrige cykelstier. Ridestier anlægges og vedligeholdes i udgangspunktet på privat initiativ. En ridesti kan dog anlægges på kommunalt initiativ, hvis det fi ndes relevant f.eks. ved større bysamfund med rideskole eller for at skabe forbindelse mellem større områder med ridestier som f.eks. skove. Ridning er herud over tilladt ad private og offentlige veje og på de stier, hvor det ikke med lovlig skiltning er angivet, at ridning er forbudt. Interne stier Interne stier er lokale stier, som ikke indgår i et egentligt stiforløb men skaber forbindelse internt i enkelte kvarterer eller mellem veje i byer eller landsbyer. Stier i grønne områder og parker vil også i de fl este tilfælde kunne betegnes som interne stier. Stierne kan være egnet for såvel gående som cyklende. De kan have funktion som lokale trafi kstier, men i parker og grønne områder vil funktionen oftest være af rekreativ karakter. Interne stier kan danne forbindelse ud til større stier, som f.eks. transportstier eller til det rekreative stinet. Belægningen kan være grus eller asfalt. I nogle tilfælde er der også 12 Andre eksempler på special-stier kan være motionsstier, hvor der i tilknytning til stien er etableret motionsredskaber.

12 Skiltning på lokal vandresti - Rosengårdstien Eksempel på vejvisning på cykelruter. Skiltning og afmærkning af stier Rekreative ruter og andre ruteforløb, som forløber langs eller er en del af et vejanlæg skal afmærkes med skilte udformet efter Vejdirektoratets normer, se Vejregelrådets endelige udgave, hæfte 4 af 19. juni Normerne foreskriver udformningen af tavler og i hvilke situationer de skal eller kan benyttes. Skiltene skal være blå med hvid skrift og med symbol for cykel eller vandre angives det hvilken færdselsform stien retter sig mod. Nationale-, regionale- og lokale cykelruter skal nummereres efter retningslinjer, som angiver at nationale ruter afmærkes med numrene 1 til 15, regionale ruter med numrene 16 til 99 og lokale ruter med trecifrede numre. Lokale ruter vil få 3-cifrede numrer. Skiltene langs stien vil bestå af stirutetavler med cykel eller vandresymbol og evt. en pil. Skiltene monteres på en stander af galvaniseret jern eller en træpæl. I naturområde anvendes udelukkende træpæle. Øverst: Fjernvandrevejen og tematuren Hjertesti - nederst: Naturstyrelsens skiltning. Opsætning af skilte på offentlige veje og på private fællesveje kan kun ske efter godkendelse fra vejmyndigheden. For hovedlandevejen rute 14, som udgøres af Roskildevej, Østre Ringvej, Bragesvej og Næstvedvej er det Vejdirektoratet, som er vejmyndighed. For de øvrige veje er Ringsted Kommune vejmyndighed. 13

13 Munkevejen følger småveje i landskabet Munkevejen, etaebleret 14 Cykelrute 6, etableret

14 Cykelruter følger småveje i landskabet Beskrivelse af eksisterende stiforløb I Ringsted Kommune fi ndes allerede fl ere forskellige typer af stier, hvoraf nogle har forbindelse til langt udenfor kommunegrænsen. I det følgende beskrives de eksisterende stiforløb. Cykelrute 6 Cykelrute 6 er en etableret, national cykelrute, som går fra Esbjerg til København i alt en strækning på 330 km. I Ringsted går ruten gennem kommunen fra syd til nord. Cykelruten kommer ind i Ringsted Kommune ved Alsted Mølle. Cykelruten går vest om byen og følger Holbækvej til Haraldstedvej. Fra Haraldsted fortsætter ruten øst om Valsølille Sø, ad Skjoldenæsvej og via Hoppeolden ind i Lejre Kommune. Cykelruten er skiltet med cykelsymbol (F21,1) og det nationale rutenummer 6. Ruten henvender sig primært til cykelturister. Ruten formidles via trykte kort og på hjemmesiden Friluftsguiden.dk Turen gennem Ringsted Kommune er på 42 km. Cykelruten er skiltet med cykelsymbol (F21,1) og det regionale rutenummer 88. Ruten henvender sig både til turister og til lokale borgere, som kan få glæde af information om seværdighederne langs med ruten. Ruten formidles via trykte kort og på hjemmesiden Friluftsguiden.dk. Munkevejen Munkevejen er en international cykelrute, som forløber fra Glückstadt nordøst for Bremen og indtil videre til Roskilde. Det er en kulturhistorisk cykelrute, som har kristendommens udbredelse i Nordeuropa som sit primære tema. Dette indebærer at cykelruten kommer forbi lokaliteter som kirker og kloster. Men ruten passerer også andre seværdigheder og smukke naturområder. Et udvalg af seværdigheder langs ruten er formidlet på informationstavler opsat ved seværdighederne. Ruten kommer ind i Ringsted Kommune ved Alsted Mølle og går via Sigersted til Ringsted by herfra via Holbækvej og Haraldstedvej til Haraldsted og derfra videre til Jystrup. Fra Jystrup går ruten via Mortenstrupvej til Lejre Kommune. 15

15 Fjernvandrevej E6 og Sjællandsleden går bl.a. ad stien langs Ringsted Å. Fjernvandrevej_E6 16 Sjællandsleden_principlagt

16 Fjernvandrevejen og Sjællandsleden går også forbi Haraldsted Sø. Fjernvandrevej E6 og Sjællandsleden De to vandreruter er sammenfaldende på strækningen gennem Ringsted Kommune. Fjernvandrevejen er i Danmark overvejende etableret af Dansk Vandrelaug. Det er en international vandrerute. Udenfor Danmark går vandreruten fra Alexandroupolis i Grækenland til Kilpisjärvi i Finland. Den danske del går fra Kruså til Kastrup. I Ringsted Kommune går vandrevejen fra Alsted Mølle til Høm hvorfra den følger stien langs Ringsted Å til Haraldsted Sø. Herfra går den videre ad Knud Lavardsvej og skovene nord for Haraldsted frem til Skjoldenæsholm og videre gennem skovene her til Bidstrupskovene i Lejre Kommune. Fjernvandrevej E6 er skiltet med vandreskilt og teksten Fjernvandrevej E6. Fjernvandrevejen formidles via trykte kort samt på hjemmesiden Friluftsguiden.dk. Sjællandsleden Sjællandsleden er et regionalt stiforløb som i dag kun går nord - syd gennem Ringsted Kommune, hvor den er sammenfalden med Fjernvandrevejen. Der ønskes også en forbindelse øst vest. På kortet vises udbygningsplanerne for Sjællandsleden. Det er planen at etablere en vandreforbindelse mod Holbæk Kommune og mod Køge Kommune. Forbindelsen mod Køge Å-stien forventes etableret som en del af Ringsted Oplevelsessti - se evt. kort over denne. Ruten er tilrettelagt så der er mange gode naturog kulturoplevelser undervejs. 17

17 Kirkevej Rosengårdstien ved Kværkeby Mose Info-tavle og afmærkning af stiforløbet Sn Rusgårds Bakke Rusgårds Bakke nebakken Vigersted Bygade Bredagervej Bredagervej Ågerupvej Skovbakken Kildevej Bredagervej Skovbakken Ejdamsvej Humleorevej Roskildevej Vigerstedvej Bjergvej Værkevadsvej Bjergvej Nordbæksvej Bøstofte Jordemodervej Nordbæksvej ej Kværkebyvej Bjergvej Nordbæksvej Kværkebyvej Roligheden Rosengårdsvænget 18

18 Stemningsbillder fra Rosengårdstien Rosengårdstien er en lokal, afmærket sti Rosengårdstien er en rundtur på 7 km mellem de to landsbyer Vigersted og Kværkeby. Stien, som er for gående, følger dels lokalveje, dels mark og skovveje. Stien går således både gennem åbent land og gennem et skovområde (Humleore skov). Informationstavler undervejs fortæller om delstrækningerne. Rosengårdstien er afmærket med vandreskilt på træstolper og har rutenummer 49. Stien formidles via trykt folder samt på Ringsted Kommunes hjemmeside: Rosengårdstien er etableret ved frivillige aftaler med lodsejerne. Rosengårdstien er også et eksempel på en sti, hvor en del af strækningen udgøres af trafi ksti, idet strækningen mellem Vigersted og Kværkeby er etableret som sikker cykelstiprojekt. 19

19 Fra en guidet vandretur i Skjoldenæsholm Skovene 2 km Tingerup HOPPEOLD FREDSKOV BIDSTRUP SKOVENE 1962 Højbjerg Gård 1988 Højbjerg Boghvedevængehus HØJBJERG SKOVE 3. Gyldenløveshøj Postlågen RAVNSHOLTE SKOV Skovf.hus Ravnsholte Hjort Eilers Eg Hundevad Sø Lindebjerg c b. 12a Laurentziuslund Restaurant Stakladen 11. Valdemarsvej 1. Mindesten 1926 Kongedam Traktørstedet Tolstrup 2 km 8. Sporvej SKJOLDENÆSHOLM DYREHAVE Mortenstrup Sø Klubhus Gårdsø MORTENSTRUP SKOV Sporvejsmuseum Valsølille Voldsted Jystrup 1 km 0 0,5 1 km 20

20 Stier i skovene I fl ere af skovene er der afmærket stiforløb. Afmærkningen er udført på traditionel vis dvs. med farvede cirkler på træ. Stiforløbene støttes af turfoldere, hvor ruterne også er indtegnet. I Skjoldenæsholmskovene er afmærket 3 ture som støttes af en turfolder, der fortæller om seværdigheder og oplevelser på de afmærkede rundture. På modsatte side ses udsnit af vandretursfolder med de 3 ture tegnet op. (Kilde: Skjoldenæsholm Skovbrug). I Store Bøgeskov er der ligeledes afmærket 3 ture som støttes af en turfolder. I statsskoven Benløse Skov er der også udgivet en turfolder, som viser stierne i skoven. Ud over de afmærkede turforslag i skovene er der mange andre muligheder for at gå tur i skovene. I de private skove er det tilladt at færdes til fods på skovveje og stier, som er etableret til færdsel. Færdsel på cykel er tilladt på veje og stier, som egner sig til færdsel med almindelig cykel. I offentlige skove er det tilladt at færdes til fods såvel på veje og stier, som udenfor disse. Der kan dog gælde særlige regler som indskrænker færdselsretten af hensyn til dyre eller planteliv. Dette er tilfældet i Allindelille Fredsskov. Færdsel på cykel er kun tilladt på veje og stier. Læs mere om regler for færdsel i naturen i folderen Naturen må gerne betrædes : 21

21 Tunnel under jernbanen sikre at Fjællebroløbet kan passeres Stien til Fjællebro Lokale, ikke afmærkede stier Disse stier er typisk gamle stiforløb (skolestier, kirkestier, poststier, mælkestier o.lign.), som er registreret i det omfang forvaltningen har kendskab til dem. Men lokale stier kan også være nyere stiforløb som typisk er etableret af borgere i lokalområderne ved indgåelse aftaler med lodsejerne. Disse stier arbejder Ringsted Kommune løbende på at få registreret. De er medtaget i den aktuelle stiplan i det omfang forvaltningen har kendskab til dem. Der er bl.a. lokale stier omkring Ørslev, syd for Vetterslev samt i Gyrstinge. ergvej Kværkebyvej Bjergvej Lindegårdsvej Kværkebyvej Bjergvej Kirkevej Roligheden Rosengårdsvænget Kirkevej Kirkevej Vestmotorvejen umleorevej Vestmotorvejen Humleorevej Humleorevej Kongsted Huse I gamle dage gik der en kirkesti fra Kongsted Huse til Kværkeby kirke. En del af stien er stadig bevaret og kan ses på sydsiden af jernbanen på strækningen mellem Kongstedvej og Fjællebro Stationsvej. Da jernbanen kom til Ringsted blev stiens fortsatte forbindelse sikret ved bygning af en gangpassage under jernbanen som her ligger hævet over omgivende terræn. Stien vedligeholdes fortsat af beboerne i området. Gammel Bedstedvej Vinkelstræde Kongstedvej Fjellebrohuse Køgevej Fjellebrovang 22

22 Sti ved Gyrstinge Præstemark Sti i Bringstrup skov Stier ved Gyrstinge Vest for kirken og kirkegården ligger den store præstegårdshave, som er åben for offentligheden. Haven grænser op til dyrket mark. En markvej går på ydersiden af præstegårdshaven. Her er der mulighed for at gå en rundtur via markvej og stierne i præstegårdshaven. Bondebjergvej Gyrstinge Præstemark Øst for Gyrstinge går et gammelt stiforløb fra Bondebjergvej langs ydersiden af boldbanen og til Gyrstingevej ud for Hedemosen. Høtoften Gyrstinge Bygade Blødebjergvej Gyrstingevej Hed Bringstrup en rundtur i en ny skov Sydvest for Bringstrup kirke har menighedsrådet i 1999 etableret en ny skov af danske, hjemmehørende træarter. I skoven er der mulighed for at gå rundture. Forslag til en rundtur er beskrevet på Ringsted Kommunes hjemmeside: Skovagervej Egerupvej Bringstrupvej Dalsagervej 23

23 Bronzealderhøjene i Råen Skolestien syd for Sneslev Råen ved Vetterslev Det lille skovstykke Råen, som overvejende består af løvtræer, ligger ned til Susådalen. Skovens ejer har givet Ringsted Kommune tilladelse til at beskrive en rundtur i skoven. På denne tur får man et godt indtryk af skoven hvorfra der er fl otte kik til Susåen og landskabet omkring ådalen. På rundturen er det også muligt at opleve en hel gruppe af bronzealderhøje. Læs mere om rundturen på Ringsted Kommunes hjemmeside: Skovmarksvej Sti ved Vetterslev By Syd for udstykningen omkring Susåvej ned mod Susåen har borgerforeningen i Vetterslev indgået aftale med Ringsted Kommune og forpagteren af den kommunalt ejede jord om etablering af en trampesti, som gør det muligt at gå tur i nærområdet og opleve den smukke udsigt over Susådalen. Ved boligudbygning i området kan det evt. blive nødvendigt at tilpasse stiens forløb til de nye forhold. Gammel Næstvedvej Ømarksvej Næstvedvej Tarps Alle Næstvedvej Susåvej Vetterslev Bygade Kildebæksvej Lærkevej Toftegårdsvej Øster Alle Dusagervej mvej Sneslev Ved Sneslev går en gammel skolesti fra skolen og mod syd til Eskildstrupvej. Stien er bevaret og holdes stadig i dag som en sti i klippet græs mellem to marker. Hjelmsømaglevej Sneslev Sognevej Almstoftevej Eskildstrupvej 24

24 Espeskovstien Bystien Lokale, ikke afmærkede stier ved Ørslev Ved Ørslev har lokale borgere indgået aftale om en række trampestier, som dels er skabt på baggrund af gamle stiforløb, dels er nye stier som er etableret ved aftale med lodsejerne: Nyhusvej Nyhusestien Ørslev Gade ftevej Nyvangsvej Bjergbakkestien forbinder Lergravsvej med Terslevvej. Stien følger markveje / adgangsveje til landbrugsejendomme øst for Ørslev. Bystien følger bebyggelsen i den østlige kant af Ørslev by ud mod Lergravsvej. Karsebæksvej Ottestrupvej Stavskovvej Steenagerhuse Ørslev Stationsvej Terslevvej Bystien Lergravsvej Bjergbakkestien Espeskovstien forløber ad markvejen i forlængelse af Espeskovvej. Nyhusestien går fra Ørslev Gade (omtrent overfor Havemarksvej) og mod nordvest frem til det gamle jernbanetracé. Lilleåstien Kagstrupvej Havemarksvej Espeskovvej Espeskovstien Lilleåstien følger vandløbet Ørslevløbet fra Kagstrupvej til Karsebæksvej. 25 Bjergbakkestien

25 26 Vandløb i Vrange Skov

26 Eksempel på træningsstation i skov (Hyrdehøj Skov ved Roskilde) Beskrivelse af fremtidige stiforløb Stiplanen indeholder en række forslag til nye stiforløb i Ringsted Kommune. Det er forskelligt hvor langt de pågældende stiforløb er nået i planlægningen. I det følgende beskrives i hovedtræk de stiforløb som er med i den fremtidige planlægning. Hvornår de nye stistrækninger bliver etableret afhænger af Ringsted Kommunes økonomi og mulighederne for at opnå støtte fra andre sider. Endvidere afhænger etableringen af stiforløb på privat ejendom af forhandlinger med de berørte lodsejere. Ringsted Oplevelsessti Ringsted Oplevelsessti er et længere stiforløb under etablering. Stien er både for gående og cyklende. Stien etableres i samarbejde mellem en borgergruppe og Ringsted Kommune. Stien starter ved grænsen til Køge Kommune som en forlængelse af Køge Å stien. Stiforløbet går gennem Humleore Skov, videre mod vest langs Vigersdal Å, langs nordsiden af Haraldsted Sø hvorfra stien følger Ringsted Å sti frem til Høm Mølle. Det detaljerede stiforløb er under forhandling med lodsejerne. Hovedparten af hele strækningen på ca. 25 km er der opnået enighed om. I tilknytning til stien etableres en række sideaktiviteter i form af f.eks. opholdspladser, træningsstationer og særlige legestier som henvender sig til børn. fl ora ikke kan anlægges en befæstet sti. Stien vil blive afmærket med skiltning, ligesom der vil blive opsat informationstavler om seværdigheder langs ruten på udvalgte steder. Den sidste del af Ringsted Oplevelsessti; fra Høm Mølle til Alsted er endnu kun på skitsestadiet. Det forventede forløb er vist på kortet (orange stiplet linie). Sjællandsleden, principlagt På kortet vises også de principlagte stræk af Sjællandsleden, som kan være et supplement til Ringsted Oplevelsessti og udbygge de overordnede forbindelser i retning mod Holbæk. I retning mod mod Lejre Kommune er forløbet i princippet etableret som en del af Fjernvandrevej E6. Ringsted Oplevelsessti vil på store dele af strækningen både være for cyklende og gående. På nogle delstrækninger vil stien dog kun være egnet for gående, da der af hensyn til en følsom 27

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet

Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017 - Danmarks bedste vandrerutenet Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017 - Danmarks bedste vandrerutenet Forord Sønderborg Kommunes stihandlingsplan gør

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Vejledning i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Version 1.1 Indholdsfortegnelse Indhold... 2 Forord... 3 Indledning... 3 Begrebet lokal sti... 3 Mål og Vision...

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere