Plan for rekreative stier vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation"

Transkript

1 Plan for rekreative stier vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014

2 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august Stiplanen har været i offentlig høring sammen med Kommuneplan På baggrund af indsigelser er Plan for rekreative stier 2013 revideret i marts Foto: Ringsted Kommune.

3 Indhold Forord... Indledning... Fremlæggelse i høring... Formålet med stiplanen... Administrativ virkning... Opfølgning på kommunenplanen... Vision... Defi nition af rekreative stier... Skiltning og afmærkning af stier... Beskrivelse af eksisterende stiforløb... Beskrivelse af fremtidige stiforløb... Stiplanens videreudvikling... Bilag: Lovgrundlaget

4 Fra indvielsen af Rosengårdstien i Forord Det er efterhånden almen anerkendt at grønne områder har en positiv indvirkning på helbredet både når det gælder fysisk og mental sundhed. Undersøgelser viser at jo kortere afstanden er til nærmeste grønne område, jo bedre vurderer borgerne deres helbred og velvære. De grønne områder har altså stor betydning for vores trivsel. Grønne områder kan i denne sammenhæng have meget forskellig karakter. Det kan være det bolignære haverum eller de fælles friarealer ved boliger samt byens parker. I den anden ende af skalaen fi nder vi det åbne lands skove og naturområder. Ringsted by ligger omgivet af åbent land - midt i naturens mange muligheder for oplevelser. For at gøre det let for borgerne at komme ud i grønne områder skal der være nemme adgangsmuligheder, så mulighederne for et aktivt friluftliv både i hverdagen og i ferier bliver bredt ud til fl ere. Derfor skal det være lettere at fi nde mulighederne og fi nde frem til de steder som passer den enkelte bedst. Med denne plan for rekreative stier ønsker Ringsted Kommune at udpege muligheder for at komme ud i naturen. I stiplanen er både vist eksisterende stier samt forslag til nye stiforløb. Planen omfatter både længere gennemgående stiforløb og lokale stier omkring landsbyerne. Ringsted Kommune håber at borgerne i lokalområderne vil bidrage til detaljeringen af stinettet ved at komme med forslag og ønsker til stier, som kan være til glæde i nærområdet. Vi er midt i processen med udvikling af et tæt stinet. Det er målet at få skabt et sammenhængende stinet i hele Ringsted Kommune. I det samlede stinet indgår også cykel- og gangstier til transport. Planerne for disse stier er beskrevet i Stiplan 2010 offentlige cykel- og gangstier til transport, maj God læselyst! Niels Ulrich Hermansen Borgmester I Ringsted Kommune er der mange spændende historiske steder og naturområder, som kan tilføje en ekstra oplevelsesdimension til motionsturen. I Ringsted er du midt i mulighederne! Etablering af stiforløb er derfor et væsentligt led i kommunens opbygning af en rekreativ infrastruktur. 5

5 Indledning Ringsted Kommunes plan for rekreative stier er en dynamisk, langsigtet plan, som har til formål dels at sikre eksisterende stier, dels at danne grundlag for placering og gennemførelse af nye stiforløb. Stiplanen bygger på eksisterende stier, tidligere planlægning samt forslag fra lokalfora, borgere og interessegrupper. Endvidere har Forvaltningen også udpeget forslag til stiforløb. Fremlæggelse i høring Forslag til rekreativ stiplan bliver fremlagt i offentlig høring i fra 11. september til 6. november Stiplanen er et dynamisk dokument som løbende opdateres. Planen er derfor ikke en del af kommuneplanen. Stiplanen bliver således revideret efter behov. Fra lokalområderne oplever forvaltningen interesse for stier og rekreative oplevelsesmuligheder i nærområdet til ture i hverdagen. Der er i 2010 udarbejdet en stiplan for transportstier. Her er hovedfokus på trafi ksikkerhed og udpegning af hovedstiforløb, hvis formål det er at sikre en optimal stiforbindelse for cyklende og gående mellem hjem og arbejde, skole eller indkøb. I nogle tilfælde kan der være sammenfald mellem transportstier og rekreative stier. Den endelige rekreative stiplan skal danne grundlag for udpegning og prioritering af fremtidige stiforløb. Realiseringen af stiplanen afhænger af Ringsted Kommunes økonomi samt mulighederne for at få støtte andre steder fra. 6

6 Formålet med stiplanen I Ringsted Kommune udgør det åbne land med skov- og landbrug en stor del af det samlede areal. Ringsted by ligger i nær tilknytning til værdifulde naturområder hvor Ringsted Å dal er et af de væsentligste bynære områder med store rekreative værdier. Skovområderne udgør også en væsentlig del af kommunens samlede areal (ca. 15 %). Mulighederne for at komme ud at opleve naturen skulle således være gode. Men mange borgere oplever, at det er vanskeligt at opnå nærkontakt med naturen. Forstået på den måde, at mange føler sig henvist til at opleve naturen fra vejsiden. Adgangen til at færdes i naturområder opleves som ret begrænsede. Oplevelsen af begrænsede adgangsmuligheder kan tilskrives fl ere forhold. Dels at der nogle steder rent faktisk ikke er så mange muligheder for at forlade den offentlige, asfalterede vej og begive sig ud i landskabet til fods eller på cykel. Dels at nogle borgere ikke kender til mulighederne for at kunne færdes i landbrugslandskabet på lovlig vis. Det er målet med stiplanen at anvise adgangsmuligheder i så mange af kommunens lokalområder som muligt. Plan for rekreative stier danner det formelle grundlag for etablering af stiforløb. Forslag til stiplan er grundlag for dialog med borgere og lodsejere. Planen er en opfølgning på visioner og mål for rekreative stier, således som de er beskrevet i både Kommuneplan og Kommuneplan Når stiplanen har været i høring og der er foretaget tilpasninger på baggrund af høringssvar, skal den rekreative stiplan danne grundlag for prioritering af stiforløb i forhold til tidsfølge for detailplanlægning og realisering. Plan for de rekreative stier er sammen med planen for stier til transport med til at danne det samlede overblik over cykel og vandrestier samt ridestier i Ringsted Kommune. Administrativ virkning De planlagte fremtidige stiforløb, som er vist i stiplanen, skal opfattes som principielle. Hvis det efter forhandling med lodsejere eller som følge af andre anlæg bliver nødvendigt at omlægge stien ad anden rute, kan dette ske. De stier og private veje, som indgår i et planlagt udpeget stiforløb, vil som udgangspunkt ikke kunne nedlægges. I forbindelse med fremtidig planlægning og tilladelser, skal der tilsvarende tages hensyn til intentionerne i stiplanen, så nye anlæg ikke forhindrer gennemførelse af de stiforløb, som fremgår af planen. Stier og småveje i det åbne land kan generelt ikke nedlægges uden der er sket en anmeldelse til kommunen. Hvis kommunen vurderer at den pågældende sti eller vej er af væsentlig rekreativ betydning kan den ikke nedlægges jf. Naturbeskyttelsesloven 26 a. I tilfælde af at der ikke kan opnås frivillige aftaler ved anlæg af nye stier og stiforløb, som er af væsentlig betydning, kan stiplanen danne grundlag for byrådets eventuelle ekspropriation. 7

7 En af adgangsstierne fra byen mod Ringsted Å-dal. Opfølgning på kommuneplanen Stiplanen skal følge op på de mål og retningslinjer, som er udstukket i kommuneplanen. Stiprojekter er et væsentligt led i kommunens opbygning af en rekreativ infrastruktur. Stierne forbinder de attraktive områder for friluftslivet indbyrdes og med de større byer. De rekreative stier omfatter cykelruter og anlagte stier samt trampestier. I nogle tilfælde kan transportstier også indgå i en rekreativ sammenhæng. Målsætning Af kommuneplanen fremgår bl.a. følgende målsætninger for de rekreative stier: arbejde for, at der er nem adgang til de rekreative områder. sikre adgangen til naturen under hensyntagen til plante- og dyrelivet. fortsætte samarbejdet med Region Sjælland om udpegning og markedsføring af vandreog cykelruter samt oplevelsesmuligheder undersøge muligheden for at etablere trampestier i samarbejde med private lodsejere, for eksempel i dyrkningsfri bræmmer langs vandløb, markhegn osv., de såkaldte Spor i landskabet. Retningslinjer for rekreative stier Plan for de rekreative stier skal udarbejdes i dialog med de lokale fora. Plan for de rekreative stier skal sikre at: Målene i kommuneplanen understøttes mht. adgang til det åbne land og adgang til motion og rekreation i nærområdet. 8 Muligheden for at sammentænke transportstier med rekreative stier, så en dobbeltfunktion opnås, skal så vidt mulig udnyttes. Stiplanen skal understøtte lokale indsatser i de 10 landområder med henblik på forbedring af adgangen til det omgivende landskab. Stiplanlægningen skal danne grundlag for prioritering af midlerne til anlæg af stier. Etablering af stiforløb skal ske under hensyn til berørte arealers sårbarhed overfor publikumsbesøg. Stinettet skal i videst mulig omfang tage udgangspunkt i eksisterende stier og småveje, herunder mark- og skovveje. Stierne skal udføres med en bredde og med en belægning, der er tilpasset funktionen som rekreativ cykelsti, vandresti, trampesti eller ridesti. Adgangsmuligheder for handicappede skal også tænkes ind i planlægningen og udformningen af stierne samt i formidlingen af oplevelser i tilknytning til stiforløb. Vision Overordnet set er det visionen at et hierarki af rekreative stier skal binde byen og det åbne land sammen samt forbedre adgangen fra byen til det åbne land ved at anvise en række turmuligheder: Indre byring, binder byens grønne områder sammen. Ydre byring skaber forbindelse mellem byen og det bynære landskab. Indre landskabsring binder skov og naturområderne samme med byen. Ydre landskabsring er primært forbindelser i det åbne land.

8 9 Stien i kanten af Lystanlægget kan indgå i den indre byring

9 Trampesti i en skov. Definition af rekreative stier Rekreative stier giver adgang til natur- og kulturoplevelser i det åbne land. Målene kan være skove, søer, moseområder, fortidsminder, kulturmiljøer, udsigtspunkter, særlige naturlokaliteter og besøgsområder samt andre typer lokaliteter. Der ud over skal de rekreative stier være med til at øge muligheden for at dyrke motion i nærområdet. De rekreative stiforløb skal derfor også udpeges med henblik på at forbinde byområderne med det åbne land. Det rekreative stinet er et væsentligt element i kommunens opbygning af en friluftsmæssig struktur. I forbindelse med etablering af større rekreative stier lægges der også vægt på formidling af de seværdigheder, som stierne passerer. Det kan være fortidsminder, lokaliteter med kulturhistorisk værdi eller særlige naturlokaliteter. Endvidere tilstræbes det at der også etableres opholdspladser (borde-bænkesæt o.lign.) i tilknytning til stierne. Trampestier Trampestier er den simpleste form for stier. Stierne fremstår som et trådt spor i landskabet - f.eks. langs et levende hegn. Etablering af trampestier forudsætter ofte, at der indgås aftale med lodsejer om betingelser for færdsel på sporet. Trampestier vedligeholdes normalt ikke men holdes alene åbne ved det slid som fremkommer ved brugen af stien. Omfanget af tekniske anlæg i forbindelse med trampestier er ofte ret beskedne og kan f.eks. omfatte simple broer over grøfter og små vandløb eller en informationstavle. Der er kun adgang til fods på trampestier. 10 Stierne er ikke egnet for færdsel med kørestol eller barnevogne/klapvogne. Der kræves ofte solidt fodtøj for at kunne færdes på trampestier, ligesom der kan forekomme strækninger med stor stigning eller hældning på stien. At færdes på trampestier kan give en intens oplevelse af at være i et med naturen at færdes i naturen på dennes vilkår. Vandrestier Vandrestier er stier som fremstår som anlagte færdselsårer i landskabet. Stiens belægning kan bestå af klippet/slået græs, grus, jord eller fast belægning. Stiernes kvalitet gør at de ofte kun er egnet for færdsel til fods. Vandrestiforløb kan også forløbe ad småveje; mark- og skovveje og mindre landeveje uden væsentlig trafi k. Vandrestier kan være lokale stier som giver mulighed for at gå en rundtur i nærområdet eller det kan være længere regionale eller internationale stiforløb som f.eks. Sjællandsleden og Fjernvandrevej E6. Vandrestier kan give adgang til ellers vanskeligt tilgængelige steder, adgang til udsigtspunkter eller adgang til seværdigheder. Omfanget af tekniske anlæg i forbindelse med vandrestier kan bestå af mindre broer, etablering eller forbedring af grusbelægning, skiltning af stiforløb samt informationstavler. Vandrestier kan have strækninger med store stigninger ligesom kvaliteten af underlaget i visse tilfælde kan kræve solidt fodtøj. Stierne vil i nogle tilfælde også være egnet for færdsel med kørestol eller barnevogne. Vandrestier vil - som udgangspunkt - ikke blive sneryddet.

10 11 Sti som går ad en skovvej.

11 Eksempel på en intern sti i en park Rekreative cykelstier Rekreative cykelstier er stier hvor der som minimum er adgang med en almindelig robust cykel. Rekreative cykelstier kan forløbe over mindre veje som grusveje, skovveje, markveje og fælles private veje samt mindre landeveje uden væsentlig trafi k eller langs veje med cykelsti. På enkelte strækninger kan stien have sit eget tracé. På rekreative cykelstier vil det også ofte være muligt at færdes med kørestol eller barnevogn i en del af året. I udgangspunktet sneryddes og gruses/saltes disse stier kun hvis de har fast belægning af asfalt eller fl iser og indgår som en del af skolevejene. Rekreative cykelstier kan have et forløb internt i Ringsted Kommune men det kan også være stiforløb som indgår i en regional, national eller international sammenhæng. Eksempler herpå er den regionale cykelrute 6 som går gennem kommunen fra nord til syd eller den internationale cykelrute Munkevejen (cykelrute nr. 88) som også går gennem kommunen fra nord til syd. belysning langs stien. De interne stier vintervedligeholdes som regel. Ridestier og andre stier Ridestier og andre stier som henvender sig til særlige brugergrupper som f.eks. mountain bikere vil i udgangspunktet søges anlagt i eget tracé. Dette sker primært for at minimere konfl ikter med andre brugere. På kortere strækninger kan disse stier dog hvis belægningen er egnet til det - også følge stier for gående eller øvrige cykelstier. Ridestier anlægges og vedligeholdes i udgangspunktet på privat initiativ. En ridesti kan dog anlægges på kommunalt initiativ, hvis det fi ndes relevant f.eks. ved større bysamfund med rideskole eller for at skabe forbindelse mellem større områder med ridestier som f.eks. skove. Ridning er herud over tilladt ad private og offentlige veje og på de stier, hvor det ikke med lovlig skiltning er angivet, at ridning er forbudt. Interne stier Interne stier er lokale stier, som ikke indgår i et egentligt stiforløb men skaber forbindelse internt i enkelte kvarterer eller mellem veje i byer eller landsbyer. Stier i grønne områder og parker vil også i de fl este tilfælde kunne betegnes som interne stier. Stierne kan være egnet for såvel gående som cyklende. De kan have funktion som lokale trafi kstier, men i parker og grønne områder vil funktionen oftest være af rekreativ karakter. Interne stier kan danne forbindelse ud til større stier, som f.eks. transportstier eller til det rekreative stinet. Belægningen kan være grus eller asfalt. I nogle tilfælde er der også 12 Andre eksempler på special-stier kan være motionsstier, hvor der i tilknytning til stien er etableret motionsredskaber.

12 Skiltning på lokal vandresti - Rosengårdstien Eksempel på vejvisning på cykelruter. Skiltning og afmærkning af stier Rekreative ruter og andre ruteforløb, som forløber langs eller er en del af et vejanlæg skal afmærkes med skilte udformet efter Vejdirektoratets normer, se Vejregelrådets endelige udgave, hæfte 4 af 19. juni Normerne foreskriver udformningen af tavler og i hvilke situationer de skal eller kan benyttes. Skiltene skal være blå med hvid skrift og med symbol for cykel eller vandre angives det hvilken færdselsform stien retter sig mod. Nationale-, regionale- og lokale cykelruter skal nummereres efter retningslinjer, som angiver at nationale ruter afmærkes med numrene 1 til 15, regionale ruter med numrene 16 til 99 og lokale ruter med trecifrede numre. Lokale ruter vil få 3-cifrede numrer. Skiltene langs stien vil bestå af stirutetavler med cykel eller vandresymbol og evt. en pil. Skiltene monteres på en stander af galvaniseret jern eller en træpæl. I naturområde anvendes udelukkende træpæle. Øverst: Fjernvandrevejen og tematuren Hjertesti - nederst: Naturstyrelsens skiltning. Opsætning af skilte på offentlige veje og på private fællesveje kan kun ske efter godkendelse fra vejmyndigheden. For hovedlandevejen rute 14, som udgøres af Roskildevej, Østre Ringvej, Bragesvej og Næstvedvej er det Vejdirektoratet, som er vejmyndighed. For de øvrige veje er Ringsted Kommune vejmyndighed. 13

13 Munkevejen følger småveje i landskabet Munkevejen, etaebleret 14 Cykelrute 6, etableret

14 Cykelruter følger småveje i landskabet Beskrivelse af eksisterende stiforløb I Ringsted Kommune fi ndes allerede fl ere forskellige typer af stier, hvoraf nogle har forbindelse til langt udenfor kommunegrænsen. I det følgende beskrives de eksisterende stiforløb. Cykelrute 6 Cykelrute 6 er en etableret, national cykelrute, som går fra Esbjerg til København i alt en strækning på 330 km. I Ringsted går ruten gennem kommunen fra syd til nord. Cykelruten kommer ind i Ringsted Kommune ved Alsted Mølle. Cykelruten går vest om byen og følger Holbækvej til Haraldstedvej. Fra Haraldsted fortsætter ruten øst om Valsølille Sø, ad Skjoldenæsvej og via Hoppeolden ind i Lejre Kommune. Cykelruten er skiltet med cykelsymbol (F21,1) og det nationale rutenummer 6. Ruten henvender sig primært til cykelturister. Ruten formidles via trykte kort og på hjemmesiden Friluftsguiden.dk Turen gennem Ringsted Kommune er på 42 km. Cykelruten er skiltet med cykelsymbol (F21,1) og det regionale rutenummer 88. Ruten henvender sig både til turister og til lokale borgere, som kan få glæde af information om seværdighederne langs med ruten. Ruten formidles via trykte kort og på hjemmesiden Friluftsguiden.dk. Munkevejen Munkevejen er en international cykelrute, som forløber fra Glückstadt nordøst for Bremen og indtil videre til Roskilde. Det er en kulturhistorisk cykelrute, som har kristendommens udbredelse i Nordeuropa som sit primære tema. Dette indebærer at cykelruten kommer forbi lokaliteter som kirker og kloster. Men ruten passerer også andre seværdigheder og smukke naturområder. Et udvalg af seværdigheder langs ruten er formidlet på informationstavler opsat ved seværdighederne. Ruten kommer ind i Ringsted Kommune ved Alsted Mølle og går via Sigersted til Ringsted by herfra via Holbækvej og Haraldstedvej til Haraldsted og derfra videre til Jystrup. Fra Jystrup går ruten via Mortenstrupvej til Lejre Kommune. 15

15 Fjernvandrevej E6 og Sjællandsleden går bl.a. ad stien langs Ringsted Å. Fjernvandrevej_E6 16 Sjællandsleden_principlagt

16 Fjernvandrevejen og Sjællandsleden går også forbi Haraldsted Sø. Fjernvandrevej E6 og Sjællandsleden De to vandreruter er sammenfaldende på strækningen gennem Ringsted Kommune. Fjernvandrevejen er i Danmark overvejende etableret af Dansk Vandrelaug. Det er en international vandrerute. Udenfor Danmark går vandreruten fra Alexandroupolis i Grækenland til Kilpisjärvi i Finland. Den danske del går fra Kruså til Kastrup. I Ringsted Kommune går vandrevejen fra Alsted Mølle til Høm hvorfra den følger stien langs Ringsted Å til Haraldsted Sø. Herfra går den videre ad Knud Lavardsvej og skovene nord for Haraldsted frem til Skjoldenæsholm og videre gennem skovene her til Bidstrupskovene i Lejre Kommune. Fjernvandrevej E6 er skiltet med vandreskilt og teksten Fjernvandrevej E6. Fjernvandrevejen formidles via trykte kort samt på hjemmesiden Friluftsguiden.dk. Sjællandsleden Sjællandsleden er et regionalt stiforløb som i dag kun går nord - syd gennem Ringsted Kommune, hvor den er sammenfalden med Fjernvandrevejen. Der ønskes også en forbindelse øst vest. På kortet vises udbygningsplanerne for Sjællandsleden. Det er planen at etablere en vandreforbindelse mod Holbæk Kommune og mod Køge Kommune. Forbindelsen mod Køge Å-stien forventes etableret som en del af Ringsted Oplevelsessti - se evt. kort over denne. Ruten er tilrettelagt så der er mange gode naturog kulturoplevelser undervejs. 17

17 Kirkevej Rosengårdstien ved Kværkeby Mose Info-tavle og afmærkning af stiforløbet Sn Rusgårds Bakke Rusgårds Bakke nebakken Vigersted Bygade Bredagervej Bredagervej Ågerupvej Skovbakken Kildevej Bredagervej Skovbakken Ejdamsvej Humleorevej Roskildevej Vigerstedvej Bjergvej Værkevadsvej Bjergvej Nordbæksvej Bøstofte Jordemodervej Nordbæksvej ej Kværkebyvej Bjergvej Nordbæksvej Kværkebyvej Roligheden Rosengårdsvænget 18

18 Stemningsbillder fra Rosengårdstien Rosengårdstien er en lokal, afmærket sti Rosengårdstien er en rundtur på 7 km mellem de to landsbyer Vigersted og Kværkeby. Stien, som er for gående, følger dels lokalveje, dels mark og skovveje. Stien går således både gennem åbent land og gennem et skovområde (Humleore skov). Informationstavler undervejs fortæller om delstrækningerne. Rosengårdstien er afmærket med vandreskilt på træstolper og har rutenummer 49. Stien formidles via trykt folder samt på Ringsted Kommunes hjemmeside: Rosengårdstien er etableret ved frivillige aftaler med lodsejerne. Rosengårdstien er også et eksempel på en sti, hvor en del af strækningen udgøres af trafi ksti, idet strækningen mellem Vigersted og Kværkeby er etableret som sikker cykelstiprojekt. 19

19 Fra en guidet vandretur i Skjoldenæsholm Skovene 2 km Tingerup HOPPEOLD FREDSKOV BIDSTRUP SKOVENE 1962 Højbjerg Gård 1988 Højbjerg Boghvedevængehus HØJBJERG SKOVE 3. Gyldenløveshøj Postlågen RAVNSHOLTE SKOV Skovf.hus Ravnsholte Hjort Eilers Eg Hundevad Sø Lindebjerg c b. 12a Laurentziuslund Restaurant Stakladen 11. Valdemarsvej 1. Mindesten 1926 Kongedam Traktørstedet Tolstrup 2 km 8. Sporvej SKJOLDENÆSHOLM DYREHAVE Mortenstrup Sø Klubhus Gårdsø MORTENSTRUP SKOV Sporvejsmuseum Valsølille Voldsted Jystrup 1 km 0 0,5 1 km 20

20 Stier i skovene I fl ere af skovene er der afmærket stiforløb. Afmærkningen er udført på traditionel vis dvs. med farvede cirkler på træ. Stiforløbene støttes af turfoldere, hvor ruterne også er indtegnet. I Skjoldenæsholmskovene er afmærket 3 ture som støttes af en turfolder, der fortæller om seværdigheder og oplevelser på de afmærkede rundture. På modsatte side ses udsnit af vandretursfolder med de 3 ture tegnet op. (Kilde: Skjoldenæsholm Skovbrug). I Store Bøgeskov er der ligeledes afmærket 3 ture som støttes af en turfolder. I statsskoven Benløse Skov er der også udgivet en turfolder, som viser stierne i skoven. Ud over de afmærkede turforslag i skovene er der mange andre muligheder for at gå tur i skovene. I de private skove er det tilladt at færdes til fods på skovveje og stier, som er etableret til færdsel. Færdsel på cykel er tilladt på veje og stier, som egner sig til færdsel med almindelig cykel. I offentlige skove er det tilladt at færdes til fods såvel på veje og stier, som udenfor disse. Der kan dog gælde særlige regler som indskrænker færdselsretten af hensyn til dyre eller planteliv. Dette er tilfældet i Allindelille Fredsskov. Færdsel på cykel er kun tilladt på veje og stier. Læs mere om regler for færdsel i naturen i folderen Naturen må gerne betrædes : 21

21 Tunnel under jernbanen sikre at Fjællebroløbet kan passeres Stien til Fjællebro Lokale, ikke afmærkede stier Disse stier er typisk gamle stiforløb (skolestier, kirkestier, poststier, mælkestier o.lign.), som er registreret i det omfang forvaltningen har kendskab til dem. Men lokale stier kan også være nyere stiforløb som typisk er etableret af borgere i lokalområderne ved indgåelse aftaler med lodsejerne. Disse stier arbejder Ringsted Kommune løbende på at få registreret. De er medtaget i den aktuelle stiplan i det omfang forvaltningen har kendskab til dem. Der er bl.a. lokale stier omkring Ørslev, syd for Vetterslev samt i Gyrstinge. ergvej Kværkebyvej Bjergvej Lindegårdsvej Kværkebyvej Bjergvej Kirkevej Roligheden Rosengårdsvænget Kirkevej Kirkevej Vestmotorvejen umleorevej Vestmotorvejen Humleorevej Humleorevej Kongsted Huse I gamle dage gik der en kirkesti fra Kongsted Huse til Kværkeby kirke. En del af stien er stadig bevaret og kan ses på sydsiden af jernbanen på strækningen mellem Kongstedvej og Fjællebro Stationsvej. Da jernbanen kom til Ringsted blev stiens fortsatte forbindelse sikret ved bygning af en gangpassage under jernbanen som her ligger hævet over omgivende terræn. Stien vedligeholdes fortsat af beboerne i området. Gammel Bedstedvej Vinkelstræde Kongstedvej Fjellebrohuse Køgevej Fjellebrovang 22

22 Sti ved Gyrstinge Præstemark Sti i Bringstrup skov Stier ved Gyrstinge Vest for kirken og kirkegården ligger den store præstegårdshave, som er åben for offentligheden. Haven grænser op til dyrket mark. En markvej går på ydersiden af præstegårdshaven. Her er der mulighed for at gå en rundtur via markvej og stierne i præstegårdshaven. Bondebjergvej Gyrstinge Præstemark Øst for Gyrstinge går et gammelt stiforløb fra Bondebjergvej langs ydersiden af boldbanen og til Gyrstingevej ud for Hedemosen. Høtoften Gyrstinge Bygade Blødebjergvej Gyrstingevej Hed Bringstrup en rundtur i en ny skov Sydvest for Bringstrup kirke har menighedsrådet i 1999 etableret en ny skov af danske, hjemmehørende træarter. I skoven er der mulighed for at gå rundture. Forslag til en rundtur er beskrevet på Ringsted Kommunes hjemmeside: Skovagervej Egerupvej Bringstrupvej Dalsagervej 23

23 Bronzealderhøjene i Råen Skolestien syd for Sneslev Råen ved Vetterslev Det lille skovstykke Råen, som overvejende består af løvtræer, ligger ned til Susådalen. Skovens ejer har givet Ringsted Kommune tilladelse til at beskrive en rundtur i skoven. På denne tur får man et godt indtryk af skoven hvorfra der er fl otte kik til Susåen og landskabet omkring ådalen. På rundturen er det også muligt at opleve en hel gruppe af bronzealderhøje. Læs mere om rundturen på Ringsted Kommunes hjemmeside: Skovmarksvej Sti ved Vetterslev By Syd for udstykningen omkring Susåvej ned mod Susåen har borgerforeningen i Vetterslev indgået aftale med Ringsted Kommune og forpagteren af den kommunalt ejede jord om etablering af en trampesti, som gør det muligt at gå tur i nærområdet og opleve den smukke udsigt over Susådalen. Ved boligudbygning i området kan det evt. blive nødvendigt at tilpasse stiens forløb til de nye forhold. Gammel Næstvedvej Ømarksvej Næstvedvej Tarps Alle Næstvedvej Susåvej Vetterslev Bygade Kildebæksvej Lærkevej Toftegårdsvej Øster Alle Dusagervej mvej Sneslev Ved Sneslev går en gammel skolesti fra skolen og mod syd til Eskildstrupvej. Stien er bevaret og holdes stadig i dag som en sti i klippet græs mellem to marker. Hjelmsømaglevej Sneslev Sognevej Almstoftevej Eskildstrupvej 24

24 Espeskovstien Bystien Lokale, ikke afmærkede stier ved Ørslev Ved Ørslev har lokale borgere indgået aftale om en række trampestier, som dels er skabt på baggrund af gamle stiforløb, dels er nye stier som er etableret ved aftale med lodsejerne: Nyhusvej Nyhusestien Ørslev Gade ftevej Nyvangsvej Bjergbakkestien forbinder Lergravsvej med Terslevvej. Stien følger markveje / adgangsveje til landbrugsejendomme øst for Ørslev. Bystien følger bebyggelsen i den østlige kant af Ørslev by ud mod Lergravsvej. Karsebæksvej Ottestrupvej Stavskovvej Steenagerhuse Ørslev Stationsvej Terslevvej Bystien Lergravsvej Bjergbakkestien Espeskovstien forløber ad markvejen i forlængelse af Espeskovvej. Nyhusestien går fra Ørslev Gade (omtrent overfor Havemarksvej) og mod nordvest frem til det gamle jernbanetracé. Lilleåstien Kagstrupvej Havemarksvej Espeskovvej Espeskovstien Lilleåstien følger vandløbet Ørslevløbet fra Kagstrupvej til Karsebæksvej. 25 Bjergbakkestien

25 26 Vandløb i Vrange Skov

26 Eksempel på træningsstation i skov (Hyrdehøj Skov ved Roskilde) Beskrivelse af fremtidige stiforløb Stiplanen indeholder en række forslag til nye stiforløb i Ringsted Kommune. Det er forskelligt hvor langt de pågældende stiforløb er nået i planlægningen. I det følgende beskrives i hovedtræk de stiforløb som er med i den fremtidige planlægning. Hvornår de nye stistrækninger bliver etableret afhænger af Ringsted Kommunes økonomi og mulighederne for at opnå støtte fra andre sider. Endvidere afhænger etableringen af stiforløb på privat ejendom af forhandlinger med de berørte lodsejere. Ringsted Oplevelsessti Ringsted Oplevelsessti er et længere stiforløb under etablering. Stien er både for gående og cyklende. Stien etableres i samarbejde mellem en borgergruppe og Ringsted Kommune. Stien starter ved grænsen til Køge Kommune som en forlængelse af Køge Å stien. Stiforløbet går gennem Humleore Skov, videre mod vest langs Vigersdal Å, langs nordsiden af Haraldsted Sø hvorfra stien følger Ringsted Å sti frem til Høm Mølle. Det detaljerede stiforløb er under forhandling med lodsejerne. Hovedparten af hele strækningen på ca. 25 km er der opnået enighed om. I tilknytning til stien etableres en række sideaktiviteter i form af f.eks. opholdspladser, træningsstationer og særlige legestier som henvender sig til børn. fl ora ikke kan anlægges en befæstet sti. Stien vil blive afmærket med skiltning, ligesom der vil blive opsat informationstavler om seværdigheder langs ruten på udvalgte steder. Den sidste del af Ringsted Oplevelsessti; fra Høm Mølle til Alsted er endnu kun på skitsestadiet. Det forventede forløb er vist på kortet (orange stiplet linie). Sjællandsleden, principlagt På kortet vises også de principlagte stræk af Sjællandsleden, som kan være et supplement til Ringsted Oplevelsessti og udbygge de overordnede forbindelser i retning mod Holbæk. I retning mod mod Lejre Kommune er forløbet i princippet etableret som en del af Fjernvandrevej E6. Ringsted Oplevelsessti vil på store dele af strækningen både være for cyklende og gående. På nogle delstrækninger vil stien dog kun være egnet for gående, da der af hensyn til en følsom 27

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen S K O V S K O L E N & I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O M I KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E N L I L L E ADGANGSRETLIGE LOVSAMLING Uddrag af: Danske Lov

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Adgangen til naturen

Adgangen til naturen Adgangen til naturen Det er forår, og vi vil alle gerne ud i naturen. Ligesom lærken og viben er skovgæsterne en sikker forårsbebuder. Som ejer af en jordbrugsejendom må man acceptere, at der på visse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje Dato 19-05-2009 Sagsbehandler Anne Mette Finnerup Knudsen Telefon nr. 7257 7348 Mail amk@jammerbugt.dk Dokument nr. 2009-51705 Sags nr. 1849-524 Regler for ridning Uddrag fra lovgivning Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 5 Baggrund for stiplan... 5 Regionale, nationale og internationale ruter... 8 Spor i landskabet... 8 3. Stiplanens lovgrundlag - opsummerende...

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt er udgivet af Naturstyrelsen Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. Den fulde tekst findes i folderen (Udarbejdet

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land 1 Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2007 Forord 2 Miljø- og Energiministeren bad den 29. juni 1998 Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Side 1 af 43 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Frank Søndergaard Jensen. Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011

Frank Søndergaard Jensen. Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011 Brugergrupp per og deres adfæ ærd - og lidt om holdninger, konflik kter, viden og forvaltningstiltag Frank Søndergaard Jensen Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011 Transportmiddel

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen Allerød 8. oktober 2015 Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget Att: Borgmester: Jørgen Johansen Formand Teknik- og Planudvalg: Jesper Hammer

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Ringsted Oplevelsessti er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. En sti for borgere i landdistrikterne og for byboere, der alle

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 933 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00053 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1519 af 27/12/2009

Læs mere