Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse af punkt 4 på dagsordenen Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Store Sal - Resultaterne fra borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteret af Lars Wiinblad fra firmaet Wilke A/S. Herefter drøftes input til Indblik nr. 10, som er sidste nr. Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 6 4 Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN 9 5 "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab 16 8 Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår Rudersdal Bibliotekerne - Brugerundersøgelse, herunder resultater og konklusioner - Orienteringssag Strategi for kunst og kunstprojekter i Rudersdal Kommune- status og forslag om indsats 26 2/28

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender (41942/12) 3. Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 1. Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2012 (54931/13) 2. Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen (57386/13) 8. Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. 1. Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. (53518/13) 3/28

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/28

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2014 KFU Sagsnr. 12/8802 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2014, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet udkast til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. april 2013 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender Indstilling Direktionen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen for /28

6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. KFU Sagsnr. 13/11676 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 17. april 2013 budgetrammerne for driftsbudgettet De vedtagne budgetrammer udgør dermed et foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, idet usikkerheden omkring kommuneaftalen 2014, som indgås mellem regeringen og KL medio juni, kan ændre de budgetmæssige forudsætninger væsentligt. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør den foreløbige budgetramme til driftsbudgettet, netto kr. i Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 17. april Der vedlægges til orientering en oversigt over målopfyldelse i regnskab Budgetmappen samt oversigt over målopfyldelse bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og kan iflg. tidsplanen færdiggøres i juni-mødet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2014 og kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: gsoversigt%20budgetoplaeg.ashx Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er i denne oversigt optaget på siderne incl. Bevillingsoversigten er i forhold til sidste år blevet forsynet med en ny kolonne, der viser 6/28

7 regnskab Det samme gælder for tabellerne med driftsbudget i budgetoplægget. Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Udvikling og fornyelse. Med henblik på at øge produktiviteten og sikre, at den service, kommunen yder til borgerne, udvikles og fornyes, gennemfører forvaltningen i de kommende år projektet Udvikling og Fornyelse. Projektet forventes at skabe et økonomisk råderum, som er indarbejdet i budgetoplægget med 15 mio.kr. i 2014, 20 mio.kr. i 2015, 30 mio.kr. i 2016 og 35 mio.kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Den konkrete udmøntning af potentialet skal gennemføres af Områderne igennem rationaliseringer, udvikling af arbejdsgange, teknologiske tiltag og lignende. Det er forudsat, at realisering af potentialet som udgangspunkt ikke har negativ indflydelse på serviceniveauet. De udviklings- og fornyelsesprojekter, der vedrører 2014, og som alligevel vil påvirke politisk godkendte service- og kvalitetsstandarder, vil skulle forelægges de relevante fagudvalg i juni måned med henblik på politisk godkendelse. Målsætninger. Områdecheferne fremlægger endvidere områdernes forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget kan drøfte de konkrete mål i 2014 for politikområderne. Målene er en vigtig del af den politiske proces og styring, og forvaltningens forslag muliggør derfor ændringer og præciseringer. Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalgets mål fremgår af siderne incl. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Der vedhæftes Budget 2014 Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på kapacitetsanalysen, som beskriver forslag til udmøntning af midler på investeringsoversigten vedr. idrætskapacitetsanalysen. Bilag 1 Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen Indstilling 7/28

8 Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 2) at udvalget drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, og 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes. 8/28

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN KFU Sagsnr. 13/10391 Resumé Veggerby Sport & Kultur A/S ansøger om tilladelse til - og tilsagn om samarbejde om - et motionscykelløb på VM-ruten. Ansøgningen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Ansøger henviser til, at Rudersdal er en kommune, der fortsat ønsker at have fokus på cyklen som redskab til motion, transport, læring, leg og oplevelser. Veggerby Sport & Kultur A/S er storaktør på det danske cykelmotions-marked og har siden etableringen i 1999 haft fokus på en bred palet inden for cykelsporten, herunder motionscykelløbet Sjælsø Rundt, som er Danmarks ældste og største cykelløb. Derudover arrangerer Veggerby Sport & Kultur A/S cykelevents for firmaer, cykelrejser, coachingforløb m.v. Firmaet har solid erfaring i at arrangere store cykel-events og benytter sig af en fast stab af konsulenter og hjælpere herunder involvering af lokale foreninger og frivillige. Der ansøges om tilladelse til at afvikle et tilbagevendende årligt (eller hvert 2. årligt) motionscykelløb med navnet VM-RUNDEN, som med dén karakter, der ønskes profileret i dette løb, vil kunne samle alle cykelinteresserede i en stor social event og dermed også være med til at manifestere Rudersdal som en af de meget aktive cykelkommuner i Danmark. Ansøger angiver, at baggrunden for ansøgningen til Rudersdal endvidere er at opretholde fokus på den positive bølge, der fulgte efter VM Landevejscykling i København/Rudersdal i 2011 og ikke mindst kommunens indsats med Cykling meget mere end VM VM-RUNDEN er tænkt som et tilbagevendende motionsløb for alle og ønskes arrangeret på VM-Ruten. Målgruppen vil være supermotionister, familier, firmaer m.v., som således vil få muligheden for at prøve kræfter med den smukke og til tider krævende 14 km rundstrækning. 9/28

10 Der vil være flere kategorier/distancer således, at alle kan være med uanset niveau, og der udloddes præmier i de forskellige kategorier. Der lægges op til et løb, som både kan køres på konkurrenceplan samt på hyggeplan. Deltagerantallet vil have potentiale til at stige støt, men udgangspunktet er deltagere i første afviklingsår. Løbet afvikles over én dag og helst i maj måned første gang i Dette er tænkt som det første løb, der skyder sæsonen i gang for motionscykelløb. Styregruppen for Cykling i Rudersdal, som er et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og Kultur, har drøftet henvendelsen og afholdt et indledende møde med arrangøren. Styregruppen finder, at der er tale om et godt initiativ, som i høj grad komplimenterer og understøtter den vision og de mål, der er med den særlige indsats med projektet Cykling i Rudersdal. Se link: _Meget_mere_end_VM_2011.aspx Formålet i projektbeskrivelsen fastslår bl.a., at der på baggrund af erfaringer fra "Cykling meget mere end VM 2011 arbejdes videre med at udvikle temaer og arrangementer, der blev lanceret i perioden frem mod VM, samt bidrage til at udvikle og understøtte nye relevante arrangementer og temaer inden for cykling. Styregruppen konstaterer, at der kan være en udfordring for afvikling af løbet som forudsat i ansøgningen, idet motorvejsudvidelsen og afledte vejspærringer kan udfordre den foreliggende plan. Dette skal afklares og håndteres enten ved at ændre tidspunktet for løbet eller midlertidigt ændre rutens forløb. Dette bør ske uden udgift for Rudersdal Kommune. Styregruppen kan anbefale, at ansøgningen imødekommes, idet der indgås en samarbejdsaftale, som tager udgangspunkt i følgende vilkår: - Udgifter, der er forbundet med planlægning, afvikling og afledte udgifter i forbindelse med cykelløbet, påhviler alene arrangøren. - Via samarbejdsaftalen vil Rudersdal Kommune stille sig til rådighed i en projektgruppe med støtte og vejledning samt udlån af materiel til afspærring m.v. i den udstrækning, vi har udstyret. Der skal betales for udstyr, der ikke leveres tilbage umiddelbart efter arrangementets afslutning. - Arrangør/ansøger har mulighed for at ansøge om arrangementsstøtte på lige fod med andre kulturaktører i Rudersdal Kommune. - Det forudsættes, at arrangør selv indhenter alle nødvendige tilladelser og afklarer respektive forhold med relevante myndigheder. - Det forudsættes, at arrangør sikrer den nødvendige formidling og information til samarbejdspartnere, borgere m.v. om løbets afvikling. - Det sikres, at der foretages nødvendig oprydning og opsamling af affald m.v. straks efter arrangementets afslutning og uden udgift for Rudersdal Kommune. 10/28

11 - Det sikres, at arrangør tegner relevante forsikringer til dækning af skader på personer, materiel m.v. Indstilling Direktionen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale om afvikling af arrangementet med udgangspunkt i de nævnte vilkår. 11/28

12 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn i Sporten, Høsterkøb Idrætsplads. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn i fodboldbanen på Nedenomsvej i Høsterkøb. Banen anvendes især af Høsterkøb Fodboldklub 2000 til såvel træning som kampe. Endvidere benytter Høsterkøb Skole banen til idrætsundervisning. Banen har behov for at få etableret dræn. Vandet har svært ved at løbe fra banen, og efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at både træning og kampe må aflyses. Der er indhentet tilbud på nedlæggelse af 130 meter drænrør. Drænrørene nedlægges i ca. 1 meters dybde, ovenpå disse lægges sten og fibertex. Drænene tilsluttes de eksisterende betonbrønde. Efterfølgende skal der ske græssåning m.m. Tilbud beløber sig til kr., excl. moms og dertil kommer græssåning m.m. for kr. = i alt kr. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, som anbefaler, at der nedlægges dræn i banen. Kulturområdet vurderer, at projektet med etablering af dræn i Sporten bør gennemføres nu. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt /28

13 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til etablering af dræn på Sporten, Høsterkøb Idrætsplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 13/28

14 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn og udskiftning af vækstlag på bane 3 på Birkerød Stadion. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling Ved budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn og omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion. Skjold Birkerød Fodbold anvender fodboldbanerne på Birkerød Stadion til såvel træning som kampe. Efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at såvel træning som kampe må aflyses. Bane 3 er meget ujævn med store lunker, der bevirker, at regnvand har svært ved at løbe fra banen. Endvidere er vækstlaget efter mange års brug nu så hårdt, at regnvand har meget svært ved at trænge igennem. Banens drænrør er testet og fundet i orden. Kulturområdet anbefaler derfor, at banen omlægges med nyt vækstlag, idet regnvand ikke kan løbe fra eller hurtigt nok kan trænge igennem dette. Der er indhentet tilbud på: Afhøvling af 80 m3 græstørv. 150 m3 jord afhøvles og genbruges til opfyldning af lunker. 200 m2 boldmix tilføres til opbygning af såbed. Finplanering til et maksimalt gab på 2 cm målt over 3 meter. Eftersåning med 4 kg. Prodana Sport ML pr. 100 m2. Gødning med 200 kg. NPK og 200 kg kalksaltpeter. Tilbud på ovenstående arbejder incl. transport af maskiner til formålet er på kr. excl. moms. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter. Brugerrådet anbefaler, 14/28

15 at banen renoveres som skitseret. samt at renoveringen sker i to etaper, således at der kun tages en halv bane ud af drift ad gangen, hvorved generne ved afvikling af træning og kampe minimeres mest muligt. Kulturområdet vurderer, at projektet bør gennemføres som foreslået af brugerrådet således, at den ene halvdel renoveres i 2. halvår 2013, og den resterende del i 1. halvår 2014, idet det vil betyde færrest mulige gener for brugerne. De ekstra omkostninger til transport af maskiner er indregnet i det afgivne tilbud. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 15/28

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab KFU Sagsnr. 10/11133 Resumé Kommunalbestyrelsen har den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte den en projektorganisation til at varetage processen med renovering og udvikling af Rundforbi Idrætsanlæg. Styregruppen fremlagde projektforslag i 2 faser: En fase 1 omhandlede renovering og udvikling af stadionanlægget, bl.a. til brug for 1. divisions fodbold, og en fase 2 med renovering og udvikling af foyerområdet mellem svømme- og idrætshallen. På den baggrund frigav Kommunalbestyrelsen den en anlægsbevilling på kr. til fase 1, og den blev frigivet en anlægsbevilling på kr. til fase 2. Anlægsbevillingerne er finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr , Rundforbi Idrætsanlæg, renovering og udvikling af foyerområdet og stadionanlæg. Projektet er nu afsluttet, og styregruppen fremlægger følgende anlægsregnskab for projektet: Tekst Detailbeløb Beløb Samlet anlægsbevilling Fase 1: Renovering og udvikling af stadionanlæg Fase 2: Renovering og udvikling af foyerområde Projektudgifter i alt Merforbrug I fase 1 er udgifterne hovedsageligt anvendt til omlægning og renovering af opvis- 16/28

17 ningsbanen, spillerpassage, journalistpladser, tilskuerforhold samt toiletfaciliteter og faciliteter til salg og service af tilskuere, diverse teknik samt renovering af klubhus og depot på Vedbæk Idrætsanlæg. I fase 2 er udgifterne hovedsageligt anvendt til et nyt indgangsparti af glas, en linoleumsløber i gulvet, renovering af informations- og billetluge, ny informationssøjle, nye caféområder, ny belysning og lette sejl over områderne samt markering af terrasseområde markeret med beplantning og udendørs bord / bænke sæt. Merforbruget skyldes hovedsageligt større udgifter end forventet til opsætning af lydanlæg ved opvisningsbanen samt renovering og optimering af de til opvisningsbanen tilstødende arealer. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt , renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg godkendes, og der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. 17/28

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. KFU Sagsnr. 13/11697 Resumé På investeringsoversigten er der optaget 3,5 mio.kr. i 2013 til etablering af en kunstgræsbane og 1,4 mio.kr. i 2014 til etablering af lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på 3,5 mio.kr. på projekt til etablering af en kunstgræsbane, og 1,4 mio.kr. i 2014 på projekt til etablering af et lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Kulturområdet har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Holte Atletik, Holte Star, F.C. Holte samt repræsentanter fra Natur, Park og Miljø. Kulturområdet er tovholder og har sekretariatsfunktionen for projektgruppen. Kunstgræsbanen Projektgruppen har, efter ønske fra F.C. Holte og Holte Star, den besluttet at undersøge om det areal, som kunstgræsbanen skal anlægges på, og som udgør et spilleareal svarende til en 9-mands fodboldbane, kan udvides til en 11-mands fodboldbane ved at inddrage m2 af den tilstødende skovareal i Rude Skov. En 11-mands fodboldbane vil således blive placeret ind i skovarealet i kanten af Rude Skov, hvorved den sydøstlige del af skovmosen, der grænser op mod Rudegaard Idrætsanlæg, bliver berørt af projektet. Området er udlagt som et 3-areal i naturbeskyttelsesområdet. Naturbeskyttelsesområder udpeges af kommunerne og godkendes endeligt af Miljøministeriet. Der skal meddeles en dispensation for brug af arealet, hvis mosen er større en m2. Natur, Park og Miljø vurderer, at mosen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, idet mosen er mindre end m2. Imidlertid indeholder skovlovens 28 en bestemmelse, som beskytter moser og andre naturtyper uanset størrelse. 18/28

19 Anlæggelsen af kunstgræsbanen, som den indtil videre er skitseret, vil således ikke kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, hvor kommunen er myndighed, men en dispensation fra skovlovens 28, hvor Miljøministeriet / Naturstyrelsen er myndighed. Projektgruppen er i færd at undersøge mulighederne for ansøgning om dispensation for 28 i skovloven for inddragelse af området hos Miljøministeriet / Naturstyrelsen med henblik på mageskifte mod supplerende beplantning andet sted, subsidiært ved køb af arealet. Endvidere arbejder projektgruppen parallelt hermed på at forberede en ansøgning om miljøgodkendelse fra kommunens miljømyndighed i forhold til afvanding af banen m.m. Lysanlæg Rudegaard Idrætsanlæg er omfattet af lokalplan 24, der tilkendegiver at der kun må være 1 lysanlæg inden for lokalplanens område. Der findes allerede 1 lysanlæg på grusbanen / den lille kunstgræsbane, som blev etableret for et par år siden på en del af grusbanen. Projektgruppen er i gang med at undersøge om etableringen af lysanlæg i 2014 på den planlagte nye kunstgræsbane vil kræve en ændring af lokalplan 24. Projektgruppen arbejder med en tids- og procesplan for etableringen af kunstgræsbanen og lysanlægget, idet man afventer svar fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen på ansøgning om dispensation til anlæggelse af en 11-mands fodboldbane. På den baggrund vurderer Kulturområdet, at det er tvivlsomt om kunstgræsbanen kan anlægges i efteråret Bilag 1 Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. Indstilling Direktionen foreslår, at status på projektet med etablering af kunstgræsbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg tages til efterretning. 19/28

20 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår. KFU Sagsnr. 11/31943 Resumé Ved godkendelse af Frivillighedspolitikken blev igangsat en proces med udarbejdelse af forslag til rammer og vilkår for tilskud til folkeoplysning, frivilligt arbejde, jfr. Lov om social service, øvrige kulturelle aktiviteter/foreninger og individuel og netværksbaseret frivillighed. Folkeoplysningsudvalget vedtog den at anbefale forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces overfor Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets anbefaling forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på principgodkendelse af forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces. Sagsfremstilling I forlængelse af de kulturpolitiske værdier er der godkendt 5 temapolitikker, nemlig en Bibliotekspolitik, en Ungepolitik, en politik for Kulturarven, en Idræts- og motionspolitik og senest en Frivillighedspolitik. Med afsæt i kommissoriet for den netop vedtagne Frivillighedspolitik fremlægges hermed forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsninger af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud Forslagene er opbygget med to kolonner en første kolonne, som redegør for de nuværende rammer og vilkår, og en kolonne to med forslag til de ændrede rammer og vilkår. Kulturområdet har udarbejdet vedlagte notat, hvor samtlige forslag til ændringer i Rammer og vilkår er anført. Disse fremlægges med henblik på en principiel godkendelse og til iværksættelse af en høringsproces. 20/28

21 De fremlagte rammer og vilkår er udarbejdet med involvering af frivillige på de respektive områder og med udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier samt værdierne i Frivillighedspolitikken. Den nedsatte styregruppe fremsætter vedlagte forslag til rammer og vilkår til principgodkendelse og efterfølgende høringsproces. Kulturområdet foreslår følgende tidsplan for godkendelse af de fremlagte rammer og vilkår som følger: Folkeoplysningsudvalget principiel godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslagene til rammer og vilkår Høringsperiode Folkeoplysningsudvalgets temamøde med behandling af indkomne høringssvar og afgivelse af høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets endelige behandling og anbefaling til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på godkendelse af forslag til rammer og vilkår Der er i forslagene til rammer og vilkår fastsat følgende ansøgningsfrister: Folkeoplysende voksenundervisning: - Undervisningstilskud: 1. oktober for det efterfølgende år - Videreuddannelse af lærere: Løbende året igennem Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: - Aktivitets- og lokaletilskud: 1. november året før - Lokaletilskud til weekendbrug eller andre korte lejemål: Løbende, dog senest 15. december - Uddannelsestilskud: Løbende, dog senest 15. december - Inventer og materiel: 1. november året før - Ekstraordinær vedligeholdelse af egne/lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter: Inden vedligeholdelsesarbejdet iværksættes Start- og udviklingspuljen: Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver: Løbende året igennem Løbende året igennem 21/28

22 18, Frivilligt socialt arbejde: Primo oktober for det efterfølgende år Kulturelle tilskud: Primo november for det efterfølgende år Som besluttet i kommissoriet for Frivillighedspolitikken knyttes det videre arbejde med de vedtagne rammer og vilkår sig til Frivillighedspolitikkens værdier. Rammer og vilkår vil være dynamiske og vil løbende blive justeret og udviklet i takt med den lokale- og nationale udvikling. Forslag til rammer og vilkår for - Anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg - Individuel og netværksbaseret frivillighed vil ikke kunne fremlægges til behandling nu, idet disse behøver længere tid i tilblivelsesprocessen, og vil derfor blive fremsendt til behandling på et senere tidspunkt. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget (særligt vedrørende rammer og vilkår for 18, Frivilligt socialt arbejde): a) At forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud principgodkendes. b) At forslagene sendes i høring med høringsfrist den c) At kompetencen til at træffe afgørelse om tilskud til 18, Frivilligt socialt arbejde delegeres til Folkeoplysningsudvalget (fra Social- og Sundhedsudvalget). Baggrunden er, at det videre arbejde med Frivillighedspolitikken forankres i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere er Folkeoplysningsudvalget sammensat med repræsentation fra alle områder under Frivillighedspolitikken herunder også relevant repræsentation for det frivillige sociale arbejde. Jens Bruhn, Lisbeth Blomgren, Jan Gudnitz og Søren Grotum deltog ikke i behandlingen af punktet. Direktionen finder, at forslaget om delegering af kompetence til at træffe afgørelse om tilskud, jf. 18, Frivilligt socialt arbejde, fra Social- og Sundhedsudvalget til Folkeoplysnings- 22/28

23 udvalget fortsat skal tilgodese de socialpolitiske hensyn. Udarbejdelsen af forslag til fordeling af tilskud vil også fremover ske i samarbejde med relevante fagområder, f.eks. Ældreområdet samt Psykiatri og Handicap. Endvidere bemærkes, at Seniorråd, Handicapråd samt frivillige sociale foreninger alle er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget. Bilag til sagen findes på følgende link: spx Sagen genoptages i både Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i august 2013, når høringssvar foreligger. Indstilling Direktionen foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling tiltrædes. 23/28

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Åben/lukket dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 28. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Bemærk, at frokosten er fremrykket

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mariehøjcentret NB: Mødet indledes på Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, med besigtigelse af Vedbækfundene ved daglig leder Anne Birgitte Gurlev og af Gl. Holtegaard

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 27. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen (KMB), Søren Hyldgaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 4.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 4. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 deltager Handicaprådet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Holte Bibliotek Holte Midtpunkt. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Holte Bibliotek Holte Midtpunkt Mødedato Onsdag den 6. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Besigtigelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune Kulturområdet Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune 11. oktober 2017 Kultur Kultursekretariatet Sagsbehandlere: Jesper Therkildsen Henrik Skovgaard Tlf.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 19:40 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Avedøre Bibliotek Bødkerporten 6A. Gå ind af hovedindgangen fra Hovedstien.

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere