Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse af punkt 4 på dagsordenen Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Store Sal - Resultaterne fra borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteret af Lars Wiinblad fra firmaet Wilke A/S. Herefter drøftes input til Indblik nr. 10, som er sidste nr. Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 6 4 Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN 9 5 "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab 16 8 Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår Rudersdal Bibliotekerne - Brugerundersøgelse, herunder resultater og konklusioner - Orienteringssag Strategi for kunst og kunstprojekter i Rudersdal Kommune- status og forslag om indsats 26 2/28

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender (41942/12) 3. Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 1. Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2012 (54931/13) 2. Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen (57386/13) 8. Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. 1. Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. (53518/13) 3/28

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/28

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2014 KFU Sagsnr. 12/8802 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2014, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet udkast til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. april 2013 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender Indstilling Direktionen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen for /28

6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. KFU Sagsnr. 13/11676 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 17. april 2013 budgetrammerne for driftsbudgettet De vedtagne budgetrammer udgør dermed et foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, idet usikkerheden omkring kommuneaftalen 2014, som indgås mellem regeringen og KL medio juni, kan ændre de budgetmæssige forudsætninger væsentligt. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør den foreløbige budgetramme til driftsbudgettet, netto kr. i Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 17. april Der vedlægges til orientering en oversigt over målopfyldelse i regnskab Budgetmappen samt oversigt over målopfyldelse bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og kan iflg. tidsplanen færdiggøres i juni-mødet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2014 og kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: gsoversigt%20budgetoplaeg.ashx Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er i denne oversigt optaget på siderne incl. Bevillingsoversigten er i forhold til sidste år blevet forsynet med en ny kolonne, der viser 6/28

7 regnskab Det samme gælder for tabellerne med driftsbudget i budgetoplægget. Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Udvikling og fornyelse. Med henblik på at øge produktiviteten og sikre, at den service, kommunen yder til borgerne, udvikles og fornyes, gennemfører forvaltningen i de kommende år projektet Udvikling og Fornyelse. Projektet forventes at skabe et økonomisk råderum, som er indarbejdet i budgetoplægget med 15 mio.kr. i 2014, 20 mio.kr. i 2015, 30 mio.kr. i 2016 og 35 mio.kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Den konkrete udmøntning af potentialet skal gennemføres af Områderne igennem rationaliseringer, udvikling af arbejdsgange, teknologiske tiltag og lignende. Det er forudsat, at realisering af potentialet som udgangspunkt ikke har negativ indflydelse på serviceniveauet. De udviklings- og fornyelsesprojekter, der vedrører 2014, og som alligevel vil påvirke politisk godkendte service- og kvalitetsstandarder, vil skulle forelægges de relevante fagudvalg i juni måned med henblik på politisk godkendelse. Målsætninger. Områdecheferne fremlægger endvidere områdernes forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget kan drøfte de konkrete mål i 2014 for politikområderne. Målene er en vigtig del af den politiske proces og styring, og forvaltningens forslag muliggør derfor ændringer og præciseringer. Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalgets mål fremgår af siderne incl. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Der vedhæftes Budget 2014 Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på kapacitetsanalysen, som beskriver forslag til udmøntning af midler på investeringsoversigten vedr. idrætskapacitetsanalysen. Bilag 1 Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen Indstilling 7/28

8 Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 2) at udvalget drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, og 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes. 8/28

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN KFU Sagsnr. 13/10391 Resumé Veggerby Sport & Kultur A/S ansøger om tilladelse til - og tilsagn om samarbejde om - et motionscykelløb på VM-ruten. Ansøgningen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Ansøger henviser til, at Rudersdal er en kommune, der fortsat ønsker at have fokus på cyklen som redskab til motion, transport, læring, leg og oplevelser. Veggerby Sport & Kultur A/S er storaktør på det danske cykelmotions-marked og har siden etableringen i 1999 haft fokus på en bred palet inden for cykelsporten, herunder motionscykelløbet Sjælsø Rundt, som er Danmarks ældste og største cykelløb. Derudover arrangerer Veggerby Sport & Kultur A/S cykelevents for firmaer, cykelrejser, coachingforløb m.v. Firmaet har solid erfaring i at arrangere store cykel-events og benytter sig af en fast stab af konsulenter og hjælpere herunder involvering af lokale foreninger og frivillige. Der ansøges om tilladelse til at afvikle et tilbagevendende årligt (eller hvert 2. årligt) motionscykelløb med navnet VM-RUNDEN, som med dén karakter, der ønskes profileret i dette løb, vil kunne samle alle cykelinteresserede i en stor social event og dermed også være med til at manifestere Rudersdal som en af de meget aktive cykelkommuner i Danmark. Ansøger angiver, at baggrunden for ansøgningen til Rudersdal endvidere er at opretholde fokus på den positive bølge, der fulgte efter VM Landevejscykling i København/Rudersdal i 2011 og ikke mindst kommunens indsats med Cykling meget mere end VM VM-RUNDEN er tænkt som et tilbagevendende motionsløb for alle og ønskes arrangeret på VM-Ruten. Målgruppen vil være supermotionister, familier, firmaer m.v., som således vil få muligheden for at prøve kræfter med den smukke og til tider krævende 14 km rundstrækning. 9/28

10 Der vil være flere kategorier/distancer således, at alle kan være med uanset niveau, og der udloddes præmier i de forskellige kategorier. Der lægges op til et løb, som både kan køres på konkurrenceplan samt på hyggeplan. Deltagerantallet vil have potentiale til at stige støt, men udgangspunktet er deltagere i første afviklingsår. Løbet afvikles over én dag og helst i maj måned første gang i Dette er tænkt som det første løb, der skyder sæsonen i gang for motionscykelløb. Styregruppen for Cykling i Rudersdal, som er et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og Kultur, har drøftet henvendelsen og afholdt et indledende møde med arrangøren. Styregruppen finder, at der er tale om et godt initiativ, som i høj grad komplimenterer og understøtter den vision og de mål, der er med den særlige indsats med projektet Cykling i Rudersdal. Se link: _Meget_mere_end_VM_2011.aspx Formålet i projektbeskrivelsen fastslår bl.a., at der på baggrund af erfaringer fra "Cykling meget mere end VM 2011 arbejdes videre med at udvikle temaer og arrangementer, der blev lanceret i perioden frem mod VM, samt bidrage til at udvikle og understøtte nye relevante arrangementer og temaer inden for cykling. Styregruppen konstaterer, at der kan være en udfordring for afvikling af løbet som forudsat i ansøgningen, idet motorvejsudvidelsen og afledte vejspærringer kan udfordre den foreliggende plan. Dette skal afklares og håndteres enten ved at ændre tidspunktet for løbet eller midlertidigt ændre rutens forløb. Dette bør ske uden udgift for Rudersdal Kommune. Styregruppen kan anbefale, at ansøgningen imødekommes, idet der indgås en samarbejdsaftale, som tager udgangspunkt i følgende vilkår: - Udgifter, der er forbundet med planlægning, afvikling og afledte udgifter i forbindelse med cykelløbet, påhviler alene arrangøren. - Via samarbejdsaftalen vil Rudersdal Kommune stille sig til rådighed i en projektgruppe med støtte og vejledning samt udlån af materiel til afspærring m.v. i den udstrækning, vi har udstyret. Der skal betales for udstyr, der ikke leveres tilbage umiddelbart efter arrangementets afslutning. - Arrangør/ansøger har mulighed for at ansøge om arrangementsstøtte på lige fod med andre kulturaktører i Rudersdal Kommune. - Det forudsættes, at arrangør selv indhenter alle nødvendige tilladelser og afklarer respektive forhold med relevante myndigheder. - Det forudsættes, at arrangør sikrer den nødvendige formidling og information til samarbejdspartnere, borgere m.v. om løbets afvikling. - Det sikres, at der foretages nødvendig oprydning og opsamling af affald m.v. straks efter arrangementets afslutning og uden udgift for Rudersdal Kommune. 10/28

11 - Det sikres, at arrangør tegner relevante forsikringer til dækning af skader på personer, materiel m.v. Indstilling Direktionen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale om afvikling af arrangementet med udgangspunkt i de nævnte vilkår. 11/28

12 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn i Sporten, Høsterkøb Idrætsplads. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn i fodboldbanen på Nedenomsvej i Høsterkøb. Banen anvendes især af Høsterkøb Fodboldklub 2000 til såvel træning som kampe. Endvidere benytter Høsterkøb Skole banen til idrætsundervisning. Banen har behov for at få etableret dræn. Vandet har svært ved at løbe fra banen, og efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at både træning og kampe må aflyses. Der er indhentet tilbud på nedlæggelse af 130 meter drænrør. Drænrørene nedlægges i ca. 1 meters dybde, ovenpå disse lægges sten og fibertex. Drænene tilsluttes de eksisterende betonbrønde. Efterfølgende skal der ske græssåning m.m. Tilbud beløber sig til kr., excl. moms og dertil kommer græssåning m.m. for kr. = i alt kr. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, som anbefaler, at der nedlægges dræn i banen. Kulturområdet vurderer, at projektet med etablering af dræn i Sporten bør gennemføres nu. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt /28

13 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til etablering af dræn på Sporten, Høsterkøb Idrætsplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 13/28

14 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn og udskiftning af vækstlag på bane 3 på Birkerød Stadion. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling Ved budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn og omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion. Skjold Birkerød Fodbold anvender fodboldbanerne på Birkerød Stadion til såvel træning som kampe. Efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at såvel træning som kampe må aflyses. Bane 3 er meget ujævn med store lunker, der bevirker, at regnvand har svært ved at løbe fra banen. Endvidere er vækstlaget efter mange års brug nu så hårdt, at regnvand har meget svært ved at trænge igennem. Banens drænrør er testet og fundet i orden. Kulturområdet anbefaler derfor, at banen omlægges med nyt vækstlag, idet regnvand ikke kan løbe fra eller hurtigt nok kan trænge igennem dette. Der er indhentet tilbud på: Afhøvling af 80 m3 græstørv. 150 m3 jord afhøvles og genbruges til opfyldning af lunker. 200 m2 boldmix tilføres til opbygning af såbed. Finplanering til et maksimalt gab på 2 cm målt over 3 meter. Eftersåning med 4 kg. Prodana Sport ML pr. 100 m2. Gødning med 200 kg. NPK og 200 kg kalksaltpeter. Tilbud på ovenstående arbejder incl. transport af maskiner til formålet er på kr. excl. moms. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter. Brugerrådet anbefaler, 14/28

15 at banen renoveres som skitseret. samt at renoveringen sker i to etaper, således at der kun tages en halv bane ud af drift ad gangen, hvorved generne ved afvikling af træning og kampe minimeres mest muligt. Kulturområdet vurderer, at projektet bør gennemføres som foreslået af brugerrådet således, at den ene halvdel renoveres i 2. halvår 2013, og den resterende del i 1. halvår 2014, idet det vil betyde færrest mulige gener for brugerne. De ekstra omkostninger til transport af maskiner er indregnet i det afgivne tilbud. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 15/28

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab KFU Sagsnr. 10/11133 Resumé Kommunalbestyrelsen har den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte den en projektorganisation til at varetage processen med renovering og udvikling af Rundforbi Idrætsanlæg. Styregruppen fremlagde projektforslag i 2 faser: En fase 1 omhandlede renovering og udvikling af stadionanlægget, bl.a. til brug for 1. divisions fodbold, og en fase 2 med renovering og udvikling af foyerområdet mellem svømme- og idrætshallen. På den baggrund frigav Kommunalbestyrelsen den en anlægsbevilling på kr. til fase 1, og den blev frigivet en anlægsbevilling på kr. til fase 2. Anlægsbevillingerne er finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr , Rundforbi Idrætsanlæg, renovering og udvikling af foyerområdet og stadionanlæg. Projektet er nu afsluttet, og styregruppen fremlægger følgende anlægsregnskab for projektet: Tekst Detailbeløb Beløb Samlet anlægsbevilling Fase 1: Renovering og udvikling af stadionanlæg Fase 2: Renovering og udvikling af foyerområde Projektudgifter i alt Merforbrug I fase 1 er udgifterne hovedsageligt anvendt til omlægning og renovering af opvis- 16/28

17 ningsbanen, spillerpassage, journalistpladser, tilskuerforhold samt toiletfaciliteter og faciliteter til salg og service af tilskuere, diverse teknik samt renovering af klubhus og depot på Vedbæk Idrætsanlæg. I fase 2 er udgifterne hovedsageligt anvendt til et nyt indgangsparti af glas, en linoleumsløber i gulvet, renovering af informations- og billetluge, ny informationssøjle, nye caféområder, ny belysning og lette sejl over områderne samt markering af terrasseområde markeret med beplantning og udendørs bord / bænke sæt. Merforbruget skyldes hovedsageligt større udgifter end forventet til opsætning af lydanlæg ved opvisningsbanen samt renovering og optimering af de til opvisningsbanen tilstødende arealer. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt , renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg godkendes, og der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. 17/28

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. KFU Sagsnr. 13/11697 Resumé På investeringsoversigten er der optaget 3,5 mio.kr. i 2013 til etablering af en kunstgræsbane og 1,4 mio.kr. i 2014 til etablering af lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på 3,5 mio.kr. på projekt til etablering af en kunstgræsbane, og 1,4 mio.kr. i 2014 på projekt til etablering af et lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Kulturområdet har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Holte Atletik, Holte Star, F.C. Holte samt repræsentanter fra Natur, Park og Miljø. Kulturområdet er tovholder og har sekretariatsfunktionen for projektgruppen. Kunstgræsbanen Projektgruppen har, efter ønske fra F.C. Holte og Holte Star, den besluttet at undersøge om det areal, som kunstgræsbanen skal anlægges på, og som udgør et spilleareal svarende til en 9-mands fodboldbane, kan udvides til en 11-mands fodboldbane ved at inddrage m2 af den tilstødende skovareal i Rude Skov. En 11-mands fodboldbane vil således blive placeret ind i skovarealet i kanten af Rude Skov, hvorved den sydøstlige del af skovmosen, der grænser op mod Rudegaard Idrætsanlæg, bliver berørt af projektet. Området er udlagt som et 3-areal i naturbeskyttelsesområdet. Naturbeskyttelsesområder udpeges af kommunerne og godkendes endeligt af Miljøministeriet. Der skal meddeles en dispensation for brug af arealet, hvis mosen er større en m2. Natur, Park og Miljø vurderer, at mosen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, idet mosen er mindre end m2. Imidlertid indeholder skovlovens 28 en bestemmelse, som beskytter moser og andre naturtyper uanset størrelse. 18/28

19 Anlæggelsen af kunstgræsbanen, som den indtil videre er skitseret, vil således ikke kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, hvor kommunen er myndighed, men en dispensation fra skovlovens 28, hvor Miljøministeriet / Naturstyrelsen er myndighed. Projektgruppen er i færd at undersøge mulighederne for ansøgning om dispensation for 28 i skovloven for inddragelse af området hos Miljøministeriet / Naturstyrelsen med henblik på mageskifte mod supplerende beplantning andet sted, subsidiært ved køb af arealet. Endvidere arbejder projektgruppen parallelt hermed på at forberede en ansøgning om miljøgodkendelse fra kommunens miljømyndighed i forhold til afvanding af banen m.m. Lysanlæg Rudegaard Idrætsanlæg er omfattet af lokalplan 24, der tilkendegiver at der kun må være 1 lysanlæg inden for lokalplanens område. Der findes allerede 1 lysanlæg på grusbanen / den lille kunstgræsbane, som blev etableret for et par år siden på en del af grusbanen. Projektgruppen er i gang med at undersøge om etableringen af lysanlæg i 2014 på den planlagte nye kunstgræsbane vil kræve en ændring af lokalplan 24. Projektgruppen arbejder med en tids- og procesplan for etableringen af kunstgræsbanen og lysanlægget, idet man afventer svar fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen på ansøgning om dispensation til anlæggelse af en 11-mands fodboldbane. På den baggrund vurderer Kulturområdet, at det er tvivlsomt om kunstgræsbanen kan anlægges i efteråret Bilag 1 Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. Indstilling Direktionen foreslår, at status på projektet med etablering af kunstgræsbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg tages til efterretning. 19/28

20 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår. KFU Sagsnr. 11/31943 Resumé Ved godkendelse af Frivillighedspolitikken blev igangsat en proces med udarbejdelse af forslag til rammer og vilkår for tilskud til folkeoplysning, frivilligt arbejde, jfr. Lov om social service, øvrige kulturelle aktiviteter/foreninger og individuel og netværksbaseret frivillighed. Folkeoplysningsudvalget vedtog den at anbefale forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces overfor Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets anbefaling forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på principgodkendelse af forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces. Sagsfremstilling I forlængelse af de kulturpolitiske værdier er der godkendt 5 temapolitikker, nemlig en Bibliotekspolitik, en Ungepolitik, en politik for Kulturarven, en Idræts- og motionspolitik og senest en Frivillighedspolitik. Med afsæt i kommissoriet for den netop vedtagne Frivillighedspolitik fremlægges hermed forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsninger af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud Forslagene er opbygget med to kolonner en første kolonne, som redegør for de nuværende rammer og vilkår, og en kolonne to med forslag til de ændrede rammer og vilkår. Kulturområdet har udarbejdet vedlagte notat, hvor samtlige forslag til ændringer i Rammer og vilkår er anført. Disse fremlægges med henblik på en principiel godkendelse og til iværksættelse af en høringsproces. 20/28

21 De fremlagte rammer og vilkår er udarbejdet med involvering af frivillige på de respektive områder og med udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier samt værdierne i Frivillighedspolitikken. Den nedsatte styregruppe fremsætter vedlagte forslag til rammer og vilkår til principgodkendelse og efterfølgende høringsproces. Kulturområdet foreslår følgende tidsplan for godkendelse af de fremlagte rammer og vilkår som følger: Folkeoplysningsudvalget principiel godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslagene til rammer og vilkår Høringsperiode Folkeoplysningsudvalgets temamøde med behandling af indkomne høringssvar og afgivelse af høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets endelige behandling og anbefaling til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på godkendelse af forslag til rammer og vilkår Der er i forslagene til rammer og vilkår fastsat følgende ansøgningsfrister: Folkeoplysende voksenundervisning: - Undervisningstilskud: 1. oktober for det efterfølgende år - Videreuddannelse af lærere: Løbende året igennem Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: - Aktivitets- og lokaletilskud: 1. november året før - Lokaletilskud til weekendbrug eller andre korte lejemål: Løbende, dog senest 15. december - Uddannelsestilskud: Løbende, dog senest 15. december - Inventer og materiel: 1. november året før - Ekstraordinær vedligeholdelse af egne/lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter: Inden vedligeholdelsesarbejdet iværksættes Start- og udviklingspuljen: Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver: Løbende året igennem Løbende året igennem 21/28

22 18, Frivilligt socialt arbejde: Primo oktober for det efterfølgende år Kulturelle tilskud: Primo november for det efterfølgende år Som besluttet i kommissoriet for Frivillighedspolitikken knyttes det videre arbejde med de vedtagne rammer og vilkår sig til Frivillighedspolitikkens værdier. Rammer og vilkår vil være dynamiske og vil løbende blive justeret og udviklet i takt med den lokale- og nationale udvikling. Forslag til rammer og vilkår for - Anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg - Individuel og netværksbaseret frivillighed vil ikke kunne fremlægges til behandling nu, idet disse behøver længere tid i tilblivelsesprocessen, og vil derfor blive fremsendt til behandling på et senere tidspunkt. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget (særligt vedrørende rammer og vilkår for 18, Frivilligt socialt arbejde): a) At forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud principgodkendes. b) At forslagene sendes i høring med høringsfrist den c) At kompetencen til at træffe afgørelse om tilskud til 18, Frivilligt socialt arbejde delegeres til Folkeoplysningsudvalget (fra Social- og Sundhedsudvalget). Baggrunden er, at det videre arbejde med Frivillighedspolitikken forankres i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere er Folkeoplysningsudvalget sammensat med repræsentation fra alle områder under Frivillighedspolitikken herunder også relevant repræsentation for det frivillige sociale arbejde. Jens Bruhn, Lisbeth Blomgren, Jan Gudnitz og Søren Grotum deltog ikke i behandlingen af punktet. Direktionen finder, at forslaget om delegering af kompetence til at træffe afgørelse om tilskud, jf. 18, Frivilligt socialt arbejde, fra Social- og Sundhedsudvalget til Folkeoplysnings- 22/28

23 udvalget fortsat skal tilgodese de socialpolitiske hensyn. Udarbejdelsen af forslag til fordeling af tilskud vil også fremover ske i samarbejde med relevante fagområder, f.eks. Ældreområdet samt Psykiatri og Handicap. Endvidere bemærkes, at Seniorråd, Handicapråd samt frivillige sociale foreninger alle er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget. Bilag til sagen findes på følgende link: spx Sagen genoptages i både Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i august 2013, når høringssvar foreligger. Indstilling Direktionen foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling tiltrædes. 23/28

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere