Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse af punkt 4 på dagsordenen Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Store Sal - Resultaterne fra borgertilfredshedsundersøgelsen præsenteret af Lars Wiinblad fra firmaet Wilke A/S. Herefter drøftes input til Indblik nr. 10, som er sidste nr. Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 6 4 Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN 9 5 "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab 16 8 Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår Rudersdal Bibliotekerne - Brugerundersøgelse, herunder resultater og konklusioner - Orienteringssag Strategi for kunst og kunstprojekter i Rudersdal Kommune- status og forslag om indsats 26 2/28

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender (41942/12) 3. Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. 1. Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2012 (54931/13) 2. Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen (57386/13) 8. Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. 1. Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. (53518/13) 3/28

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/28

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2014 KFU Sagsnr. 12/8802 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2014, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet udkast til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. april 2013 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalender Indstilling Direktionen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen for /28

6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Forslag til budget 2014, samt budgetoverslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalgets område. KFU Sagsnr. 13/11676 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 17. april 2013 budgetrammerne for driftsbudgettet De vedtagne budgetrammer udgør dermed et foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, idet usikkerheden omkring kommuneaftalen 2014, som indgås mellem regeringen og KL medio juni, kan ændre de budgetmæssige forudsætninger væsentligt. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør den foreløbige budgetramme til driftsbudgettet, netto kr. i Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 17. april Der vedlægges til orientering en oversigt over målopfyldelse i regnskab Budgetmappen samt oversigt over målopfyldelse bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og kan iflg. tidsplanen færdiggøres i juni-mødet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2014 og kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: gsoversigt%20budgetoplaeg.ashx Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er i denne oversigt optaget på siderne incl. Bevillingsoversigten er i forhold til sidste år blevet forsynet med en ny kolonne, der viser 6/28

7 regnskab Det samme gælder for tabellerne med driftsbudget i budgetoplægget. Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Udvikling og fornyelse. Med henblik på at øge produktiviteten og sikre, at den service, kommunen yder til borgerne, udvikles og fornyes, gennemfører forvaltningen i de kommende år projektet Udvikling og Fornyelse. Projektet forventes at skabe et økonomisk råderum, som er indarbejdet i budgetoplægget med 15 mio.kr. i 2014, 20 mio.kr. i 2015, 30 mio.kr. i 2016 og 35 mio.kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Den konkrete udmøntning af potentialet skal gennemføres af Områderne igennem rationaliseringer, udvikling af arbejdsgange, teknologiske tiltag og lignende. Det er forudsat, at realisering af potentialet som udgangspunkt ikke har negativ indflydelse på serviceniveauet. De udviklings- og fornyelsesprojekter, der vedrører 2014, og som alligevel vil påvirke politisk godkendte service- og kvalitetsstandarder, vil skulle forelægges de relevante fagudvalg i juni måned med henblik på politisk godkendelse. Målsætninger. Områdecheferne fremlægger endvidere områdernes forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget kan drøfte de konkrete mål i 2014 for politikområderne. Målene er en vigtig del af den politiske proces og styring, og forvaltningens forslag muliggør derfor ændringer og præciseringer. Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalgets mål fremgår af siderne incl. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Der vedhæftes Budget 2014 Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på kapacitetsanalysen, som beskriver forslag til udmøntning af midler på investeringsoversigten vedr. idrætskapacitetsanalysen. Bilag 1 Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab Budget Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysen Indstilling 7/28

8 Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 2) at udvalget drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, og 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes. 8/28

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Veggerby Sport & Kultur A/S - Ansøgning om etablering af motionscykelløb på VM-ruten - VM-RUNDEN KFU Sagsnr. 13/10391 Resumé Veggerby Sport & Kultur A/S ansøger om tilladelse til - og tilsagn om samarbejde om - et motionscykelløb på VM-ruten. Ansøgningen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Ansøger henviser til, at Rudersdal er en kommune, der fortsat ønsker at have fokus på cyklen som redskab til motion, transport, læring, leg og oplevelser. Veggerby Sport & Kultur A/S er storaktør på det danske cykelmotions-marked og har siden etableringen i 1999 haft fokus på en bred palet inden for cykelsporten, herunder motionscykelløbet Sjælsø Rundt, som er Danmarks ældste og største cykelløb. Derudover arrangerer Veggerby Sport & Kultur A/S cykelevents for firmaer, cykelrejser, coachingforløb m.v. Firmaet har solid erfaring i at arrangere store cykel-events og benytter sig af en fast stab af konsulenter og hjælpere herunder involvering af lokale foreninger og frivillige. Der ansøges om tilladelse til at afvikle et tilbagevendende årligt (eller hvert 2. årligt) motionscykelløb med navnet VM-RUNDEN, som med dén karakter, der ønskes profileret i dette løb, vil kunne samle alle cykelinteresserede i en stor social event og dermed også være med til at manifestere Rudersdal som en af de meget aktive cykelkommuner i Danmark. Ansøger angiver, at baggrunden for ansøgningen til Rudersdal endvidere er at opretholde fokus på den positive bølge, der fulgte efter VM Landevejscykling i København/Rudersdal i 2011 og ikke mindst kommunens indsats med Cykling meget mere end VM VM-RUNDEN er tænkt som et tilbagevendende motionsløb for alle og ønskes arrangeret på VM-Ruten. Målgruppen vil være supermotionister, familier, firmaer m.v., som således vil få muligheden for at prøve kræfter med den smukke og til tider krævende 14 km rundstrækning. 9/28

10 Der vil være flere kategorier/distancer således, at alle kan være med uanset niveau, og der udloddes præmier i de forskellige kategorier. Der lægges op til et løb, som både kan køres på konkurrenceplan samt på hyggeplan. Deltagerantallet vil have potentiale til at stige støt, men udgangspunktet er deltagere i første afviklingsår. Løbet afvikles over én dag og helst i maj måned første gang i Dette er tænkt som det første løb, der skyder sæsonen i gang for motionscykelløb. Styregruppen for Cykling i Rudersdal, som er et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og Kultur, har drøftet henvendelsen og afholdt et indledende møde med arrangøren. Styregruppen finder, at der er tale om et godt initiativ, som i høj grad komplimenterer og understøtter den vision og de mål, der er med den særlige indsats med projektet Cykling i Rudersdal. Se link: _Meget_mere_end_VM_2011.aspx Formålet i projektbeskrivelsen fastslår bl.a., at der på baggrund af erfaringer fra "Cykling meget mere end VM 2011 arbejdes videre med at udvikle temaer og arrangementer, der blev lanceret i perioden frem mod VM, samt bidrage til at udvikle og understøtte nye relevante arrangementer og temaer inden for cykling. Styregruppen konstaterer, at der kan være en udfordring for afvikling af løbet som forudsat i ansøgningen, idet motorvejsudvidelsen og afledte vejspærringer kan udfordre den foreliggende plan. Dette skal afklares og håndteres enten ved at ændre tidspunktet for løbet eller midlertidigt ændre rutens forløb. Dette bør ske uden udgift for Rudersdal Kommune. Styregruppen kan anbefale, at ansøgningen imødekommes, idet der indgås en samarbejdsaftale, som tager udgangspunkt i følgende vilkår: - Udgifter, der er forbundet med planlægning, afvikling og afledte udgifter i forbindelse med cykelløbet, påhviler alene arrangøren. - Via samarbejdsaftalen vil Rudersdal Kommune stille sig til rådighed i en projektgruppe med støtte og vejledning samt udlån af materiel til afspærring m.v. i den udstrækning, vi har udstyret. Der skal betales for udstyr, der ikke leveres tilbage umiddelbart efter arrangementets afslutning. - Arrangør/ansøger har mulighed for at ansøge om arrangementsstøtte på lige fod med andre kulturaktører i Rudersdal Kommune. - Det forudsættes, at arrangør selv indhenter alle nødvendige tilladelser og afklarer respektive forhold med relevante myndigheder. - Det forudsættes, at arrangør sikrer den nødvendige formidling og information til samarbejdspartnere, borgere m.v. om løbets afvikling. - Det sikres, at der foretages nødvendig oprydning og opsamling af affald m.v. straks efter arrangementets afslutning og uden udgift for Rudersdal Kommune. 10/28

11 - Det sikres, at arrangør tegner relevante forsikringer til dækning af skader på personer, materiel m.v. Indstilling Direktionen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale om afvikling af arrangementet med udgangspunkt i de nævnte vilkår. 11/28

12 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden "Sporten" Høsterkøb Idrætsplads - Etablering af dræn. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn i Sporten, Høsterkøb Idrætsplads. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn i fodboldbanen på Nedenomsvej i Høsterkøb. Banen anvendes især af Høsterkøb Fodboldklub 2000 til såvel træning som kampe. Endvidere benytter Høsterkøb Skole banen til idrætsundervisning. Banen har behov for at få etableret dræn. Vandet har svært ved at løbe fra banen, og efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at både træning og kampe må aflyses. Der er indhentet tilbud på nedlæggelse af 130 meter drænrør. Drænrørene nedlægges i ca. 1 meters dybde, ovenpå disse lægges sten og fibertex. Drænene tilsluttes de eksisterende betonbrønde. Efterfølgende skal der ske græssåning m.m. Tilbud beløber sig til kr., excl. moms og dertil kommer græssåning m.m. for kr. = i alt kr. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, som anbefaler, at der nedlægges dræn i banen. Kulturområdet vurderer, at projektet med etablering af dræn i Sporten bør gennemføres nu. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt /28

13 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til etablering af dræn på Sporten, Høsterkøb Idrætsplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 13/28

14 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Stadion - Udskiftning af vækstlag på bane 3. Anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 11/18336 Resumé På investeringsoversigten er der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på kr. til etablering af dræn og udskiftning af vækstlag på bane 3 på Birkerød Stadion. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling. Sagsfremstilling Ved budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på kr. på projekt til etablering af dræn og omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion. Skjold Birkerød Fodbold anvender fodboldbanerne på Birkerød Stadion til såvel træning som kampe. Efter regnvejr står banen ofte under vand, hvilket medfører at såvel træning som kampe må aflyses. Bane 3 er meget ujævn med store lunker, der bevirker, at regnvand har svært ved at løbe fra banen. Endvidere er vækstlaget efter mange års brug nu så hårdt, at regnvand har meget svært ved at trænge igennem. Banens drænrør er testet og fundet i orden. Kulturområdet anbefaler derfor, at banen omlægges med nyt vækstlag, idet regnvand ikke kan løbe fra eller hurtigt nok kan trænge igennem dette. Der er indhentet tilbud på: Afhøvling af 80 m3 græstørv. 150 m3 jord afhøvles og genbruges til opfyldning af lunker. 200 m2 boldmix tilføres til opbygning af såbed. Finplanering til et maksimalt gab på 2 cm målt over 3 meter. Eftersåning med 4 kg. Prodana Sport ML pr. 100 m2. Gødning med 200 kg. NPK og 200 kg kalksaltpeter. Tilbud på ovenstående arbejder incl. transport af maskiner til formålet er på kr. excl. moms. Sagen har været til høring i brugerrådet på Birkerød Idrætscenter. Brugerrådet anbefaler, 14/28

15 at banen renoveres som skitseret. samt at renoveringen sker i to etaper, således at der kun tages en halv bane ud af drift ad gangen, hvorved generne ved afvikling af træning og kampe minimeres mest muligt. Kulturområdet vurderer, at projektet bør gennemføres som foreslået af brugerrådet således, at den ene halvdel renoveres i 2. halvår 2013, og den resterende del i 1. halvår 2014, idet det vil betyde færrest mulige gener for brugerne. De ekstra omkostninger til transport af maskiner er indregnet i det afgivne tilbud. Kulturområdet anbefaler, at projektet godkendes og at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt til omlægning af vækstlaget på bane 3 på Birkerød Stadion, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. 15/28

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg. Anlægsregnskab KFU Sagsnr. 10/11133 Resumé Kommunalbestyrelsen har den og den givet en samlet anlægsbevilling på kr. til renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en godkendelse af anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte den en projektorganisation til at varetage processen med renovering og udvikling af Rundforbi Idrætsanlæg. Styregruppen fremlagde projektforslag i 2 faser: En fase 1 omhandlede renovering og udvikling af stadionanlægget, bl.a. til brug for 1. divisions fodbold, og en fase 2 med renovering og udvikling af foyerområdet mellem svømme- og idrætshallen. På den baggrund frigav Kommunalbestyrelsen den en anlægsbevilling på kr. til fase 1, og den blev frigivet en anlægsbevilling på kr. til fase 2. Anlægsbevillingerne er finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr , Rundforbi Idrætsanlæg, renovering og udvikling af foyerområdet og stadionanlæg. Projektet er nu afsluttet, og styregruppen fremlægger følgende anlægsregnskab for projektet: Tekst Detailbeløb Beløb Samlet anlægsbevilling Fase 1: Renovering og udvikling af stadionanlæg Fase 2: Renovering og udvikling af foyerområde Projektudgifter i alt Merforbrug I fase 1 er udgifterne hovedsageligt anvendt til omlægning og renovering af opvis- 16/28

17 ningsbanen, spillerpassage, journalistpladser, tilskuerforhold samt toiletfaciliteter og faciliteter til salg og service af tilskuere, diverse teknik samt renovering af klubhus og depot på Vedbæk Idrætsanlæg. I fase 2 er udgifterne hovedsageligt anvendt til et nyt indgangsparti af glas, en linoleumsløber i gulvet, renovering af informations- og billetluge, ny informationssøjle, nye caféområder, ny belysning og lette sejl over områderne samt markering af terrasseområde markeret med beplantning og udendørs bord / bænke sæt. Merforbruget skyldes hovedsageligt større udgifter end forventet til opsætning af lydanlæg ved opvisningsbanen samt renovering og optimering af de til opvisningsbanen tilstødende arealer. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt , renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg godkendes, og der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. 17/28

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Rudegaard Idrætsanlæg - Status vedr. etablering af kunstgræsbane og lysanlæg. KFU Sagsnr. 13/11697 Resumé På investeringsoversigten er der optaget 3,5 mio.kr. i 2013 til etablering af en kunstgræsbane og 1,4 mio.kr. i 2014 til etablering af lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2013 er der, som et led i fodboldanalysen, optaget er rådighedsbeløb på 3,5 mio.kr. på projekt til etablering af en kunstgræsbane, og 1,4 mio.kr. i 2014 på projekt til etablering af et lysanlæg til banen på Rudegaard Idrætsanlæg. Kulturområdet har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Holte Atletik, Holte Star, F.C. Holte samt repræsentanter fra Natur, Park og Miljø. Kulturområdet er tovholder og har sekretariatsfunktionen for projektgruppen. Kunstgræsbanen Projektgruppen har, efter ønske fra F.C. Holte og Holte Star, den besluttet at undersøge om det areal, som kunstgræsbanen skal anlægges på, og som udgør et spilleareal svarende til en 9-mands fodboldbane, kan udvides til en 11-mands fodboldbane ved at inddrage m2 af den tilstødende skovareal i Rude Skov. En 11-mands fodboldbane vil således blive placeret ind i skovarealet i kanten af Rude Skov, hvorved den sydøstlige del af skovmosen, der grænser op mod Rudegaard Idrætsanlæg, bliver berørt af projektet. Området er udlagt som et 3-areal i naturbeskyttelsesområdet. Naturbeskyttelsesområder udpeges af kommunerne og godkendes endeligt af Miljøministeriet. Der skal meddeles en dispensation for brug af arealet, hvis mosen er større en m2. Natur, Park og Miljø vurderer, at mosen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, idet mosen er mindre end m2. Imidlertid indeholder skovlovens 28 en bestemmelse, som beskytter moser og andre naturtyper uanset størrelse. 18/28

19 Anlæggelsen af kunstgræsbanen, som den indtil videre er skitseret, vil således ikke kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, hvor kommunen er myndighed, men en dispensation fra skovlovens 28, hvor Miljøministeriet / Naturstyrelsen er myndighed. Projektgruppen er i færd at undersøge mulighederne for ansøgning om dispensation for 28 i skovloven for inddragelse af området hos Miljøministeriet / Naturstyrelsen med henblik på mageskifte mod supplerende beplantning andet sted, subsidiært ved køb af arealet. Endvidere arbejder projektgruppen parallelt hermed på at forberede en ansøgning om miljøgodkendelse fra kommunens miljømyndighed i forhold til afvanding af banen m.m. Lysanlæg Rudegaard Idrætsanlæg er omfattet af lokalplan 24, der tilkendegiver at der kun må være 1 lysanlæg inden for lokalplanens område. Der findes allerede 1 lysanlæg på grusbanen / den lille kunstgræsbane, som blev etableret for et par år siden på en del af grusbanen. Projektgruppen er i gang med at undersøge om etableringen af lysanlæg i 2014 på den planlagte nye kunstgræsbane vil kræve en ændring af lokalplan 24. Projektgruppen arbejder med en tids- og procesplan for etableringen af kunstgræsbanen og lysanlægget, idet man afventer svar fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen på ansøgning om dispensation til anlæggelse af en 11-mands fodboldbane. På den baggrund vurderer Kulturområdet, at det er tvivlsomt om kunstgræsbanen kan anlægges i efteråret Bilag 1 Tegning over området som berøres af en 11-mands kunstgræsbane. Indstilling Direktionen foreslår, at status på projektet med etablering af kunstgræsbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg tages til efterretning. 19/28

20 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Frivillighedspolitikken - Forslag til rammer og vilkår. KFU Sagsnr. 11/31943 Resumé Ved godkendelse af Frivillighedspolitikken blev igangsat en proces med udarbejdelse af forslag til rammer og vilkår for tilskud til folkeoplysning, frivilligt arbejde, jfr. Lov om social service, øvrige kulturelle aktiviteter/foreninger og individuel og netværksbaseret frivillighed. Folkeoplysningsudvalget vedtog den at anbefale forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces overfor Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets anbefaling forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på principgodkendelse af forslag til rammer og vilkår samt iværksættelse af en høringsproces. Sagsfremstilling I forlængelse af de kulturpolitiske værdier er der godkendt 5 temapolitikker, nemlig en Bibliotekspolitik, en Ungepolitik, en politik for Kulturarven, en Idræts- og motionspolitik og senest en Frivillighedspolitik. Med afsæt i kommissoriet for den netop vedtagne Frivillighedspolitik fremlægges hermed forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsninger af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud Forslagene er opbygget med to kolonner en første kolonne, som redegør for de nuværende rammer og vilkår, og en kolonne to med forslag til de ændrede rammer og vilkår. Kulturområdet har udarbejdet vedlagte notat, hvor samtlige forslag til ændringer i Rammer og vilkår er anført. Disse fremlægges med henblik på en principiel godkendelse og til iværksættelse af en høringsproces. 20/28

21 De fremlagte rammer og vilkår er udarbejdet med involvering af frivillige på de respektive områder og med udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier samt værdierne i Frivillighedspolitikken. Den nedsatte styregruppe fremsætter vedlagte forslag til rammer og vilkår til principgodkendelse og efterfølgende høringsproces. Kulturområdet foreslår følgende tidsplan for godkendelse af de fremlagte rammer og vilkår som følger: Folkeoplysningsudvalget principiel godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets 1. behandling af forslagene til rammer og vilkår Høringsperiode Folkeoplysningsudvalgets temamøde med behandling af indkomne høringssvar og afgivelse af høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets endelige behandling og anbefaling til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på godkendelse af forslag til rammer og vilkår Der er i forslagene til rammer og vilkår fastsat følgende ansøgningsfrister: Folkeoplysende voksenundervisning: - Undervisningstilskud: 1. oktober for det efterfølgende år - Videreuddannelse af lærere: Løbende året igennem Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: - Aktivitets- og lokaletilskud: 1. november året før - Lokaletilskud til weekendbrug eller andre korte lejemål: Løbende, dog senest 15. december - Uddannelsestilskud: Løbende, dog senest 15. december - Inventer og materiel: 1. november året før - Ekstraordinær vedligeholdelse af egne/lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter: Inden vedligeholdelsesarbejdet iværksættes Start- og udviklingspuljen: Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver: Løbende året igennem Løbende året igennem 21/28

22 18, Frivilligt socialt arbejde: Primo oktober for det efterfølgende år Kulturelle tilskud: Primo november for det efterfølgende år Som besluttet i kommissoriet for Frivillighedspolitikken knyttes det videre arbejde med de vedtagne rammer og vilkår sig til Frivillighedspolitikkens værdier. Rammer og vilkår vil være dynamiske og vil løbende blive justeret og udviklet i takt med den lokale- og nationale udvikling. Forslag til rammer og vilkår for - Anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg - Individuel og netværksbaseret frivillighed vil ikke kunne fremlægges til behandling nu, idet disse behøver længere tid i tilblivelsesprocessen, og vil derfor blive fremsendt til behandling på et senere tidspunkt. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget (særligt vedrørende rammer og vilkår for 18, Frivilligt socialt arbejde): a) At forslag til rammer og vilkår for - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen - Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver - 18, Frivilligt socialt arbejde - Kulturelle tilskud principgodkendes. b) At forslagene sendes i høring med høringsfrist den c) At kompetencen til at træffe afgørelse om tilskud til 18, Frivilligt socialt arbejde delegeres til Folkeoplysningsudvalget (fra Social- og Sundhedsudvalget). Baggrunden er, at det videre arbejde med Frivillighedspolitikken forankres i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere er Folkeoplysningsudvalget sammensat med repræsentation fra alle områder under Frivillighedspolitikken herunder også relevant repræsentation for det frivillige sociale arbejde. Jens Bruhn, Lisbeth Blomgren, Jan Gudnitz og Søren Grotum deltog ikke i behandlingen af punktet. Direktionen finder, at forslaget om delegering af kompetence til at træffe afgørelse om tilskud, jf. 18, Frivilligt socialt arbejde, fra Social- og Sundhedsudvalget til Folkeoplysnings- 22/28

23 udvalget fortsat skal tilgodese de socialpolitiske hensyn. Udarbejdelsen af forslag til fordeling af tilskud vil også fremover ske i samarbejde med relevante fagområder, f.eks. Ældreområdet samt Psykiatri og Handicap. Endvidere bemærkes, at Seniorråd, Handicapråd samt frivillige sociale foreninger alle er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget. Bilag til sagen findes på følgende link: spx Sagen genoptages i både Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i august 2013, når høringssvar foreligger. Indstilling Direktionen foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling tiltrædes. 23/28

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere