Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015"

Transkript

1 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

2 Indholdet i det politiske forlig af 29. april ,3 mia. kr i effektivisering fra Spildevand 0,9 mia. kr. Vandselskaber 0,4 mia. kr. Fordelingen af effektiviseringen i Vandselskaberne Over m3 2% af driftsomkostninger+?% af investeringer Under m3 generelt effektiviseringskrav Ny luftkorrektion herefter mulighed for overskud Fremtidig benchmarking - TOTEX November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

3 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 Øvrigt indhold i forliget Højere krav til sundhed og forsyningssikkerhed Kommune rolle som myndighed Forbrugernes klagemuligheder Bedre fusionsmuligheder Teknologiudvikling Nuværende grænser (2mio kr) Ny grænse bliver 3% af omsætning SKAT analyse inden udgangen af November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

4 Vandværker under m3 Forsyningssekretariatet: Generelt procent besparelse til totalomkostninger Ingen resultatstyring SKAT Stadig skattepligtig Overholdelse af mindstekravsbekendtgørelsen Selvangivelse Dokumentation for indtægter og udgifter November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

5 Vandværker under m3 men over m3 Regnskabskrav Hvile i sig selv Erhvervsstyrelsens notat 18. maj 2011 Forsat over/underdækning til forbrugerne Ikke opspare kapital Ikke mulighed for hensættelser til senere investeringer Opgøres efter Årsregnskabsloven Periodisering af udgifter Konsistens Bruttoprincippet kontinuitet November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

6 Vandværker under m3 Ny regnskabsvejledning på vej Hvem er om fattet Alle regnskaber skal udarbejdes mindst efter årsregnskabslovens klasse A uanset vandstørrelse Undtagelse Under 10 forbrugere Ikke indsendelse af regnskab sammen med takstblad Regnskab skal omfatte resultatopgørelse, balance og noter samt anvendt regnskabspraksis Udgifter skal opdeles i aktiver og driftsomkostninger Aktiver afskrives over levetid Lager og debitorer og kreditore r samt anden gæld skal opgøres Ingen hensættelse til fremtidig vedligeholdelse Over/underdækning tilbage til forbrugerne November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

7 Over m3 Benchmarking nu og fra 2017 Benchmarking nu Hvert år Driftsomkostninger Klima og miljø mål samt 1:1 omkostninger friholdt Årlige investeringer godkendes og sammenholdes med årets tillæg Benchmarking fra 2017 Hvert andet år (på sigt hvert 4. år) Driftsomkostninger + investeringer Fortsat friholdelse af klima og miljø samt 1:1 omkostninger??? November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

8 Hvad skal indholdet være af en totaløkonomisk model Fokus på den samlede priskalkulation for vand Faste driftsomkostninger Variable driftsomkostninger Afskrivninger Renter Samtidigt skal der korrigeres for Sundhed Forsyningssikkerhed Miljø, klima og energi (generelle og specifik pålagte mål) Den enkelte forsynings struktur og rammevilkår November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

9 Hvorfor en totaløkonomisk model Den nuværende model : den daglige drift uhensigtsmæssig adfærd med kortsigtede besparelser udsultning af driftsapparatet manglende fremtidssikring Fremtidig model Den bedste løsning skal vælges uden skelen til hvornår udbetalingerne skal finde sted Fokus på investeringens samlede omkostninger og afledte besparelser i hele levetiden Ingen fokus på en enkelt periode November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

10 TOTEX Total Expenditure dvs total omkostninger TOTEX = CAPEX + OPEX Capital expenditure dvs udgifter til investeringer Operational expenditures dvs udgifter til daglig drift November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

11 Hvad skal TOTEX omfatte? Hele livscyklussen Kun et antal år Hvorledes skal TOTEX beregnes? Enkelt aktiv polkagruppe af aktiver costdrivere Hele vandforsyningen Hvad skal TOTEX bruges til? Valg mellem alternative investeringer Effektivisering af drift November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

12 Kendte eksempler på økonomiske valg hvor kunden vurdere totaløkonomisk Leasing eller købe selv Serviceaftale eller betale for hver reparation Størrelse på selvrisiko på forsikring Dvs hvad kan bedst betale sig Men det bliver sjældent dokumenteret i skrift Ubevist sammenholdes i forventninger til fremtiden på baggrund af erfaringer i fortiden med betaling nu eller over en periode Heri medregnes sikkert også en besparelse på egen indsats og dermed frigørelse af tid til andre formål November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

13 Hvilke elementer indeholder en TOTEX? Eksempel køb af en pumpe: Købs/installations pris sammenholdes med Strømforbrug Servicebehov Levetid Driftssikkerhed Mulighed for elektronisk overvågning besparelse på manuel overvågning Krav til tilslutninger krav fra omgiven miljø Osv Det samme gør sig gældende når udskiftning skal overvejes November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

14 Eksempel A på en simpel beregning Hvad kan bedst betale sig: 1. Køb af en ny pumpe til kr med 10 års levetid, med årlige omkostninger på kr. 2. Levetidsforlængelse i 10 år af eksisterende med renovering for kr. og bibeholdelse af årlige omkostninger på kr ny pumpe gl. pumpe år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

15 Eksempel B på en simpel beregning Hvad kan bedst betale sig: 1. Køb af en ny pumpe til kr med 10 års levetid, med årlige omkostninger på kr. 2. Levetidsforlængelse i 10 år af eksisterende med renovering for kr. og bibeholdelse af årlige omkostninger på kr ny pumpe gl. pumpe år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

16 Hvilket valg ville man træffe i eksempel B? Driftsøkonomisk ville man vælge at levetidsforlænge I forhold til den nuværende måde at beregne prisloft på ville det være mere hensigtsmæssigt at investere i en ny pumpe, da driftsomkostningerne ville falde og dermed hjælpe til at nå effektiviseringskravene, naturligvis forudsat at investeringen kan rummes i tillæg til investeringer og godkendes af forsyningssekretariatet. (FS) Overgang til TOTEX vil derfor medføre mere driftsøkonomiske beslutninger November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

17 Den viste model var meget simpel Normalt vil der beregnes en tilbagediskontering med en rente f.eks. det årlige effektiviseringskrav Med inflationen omkostningen i år 9 har ikke samme værdi investeringen i år 0 Der kan være forskellige omkostninger i de forskellige år Større og mindre service Tages højde for udviklingen i prisen på omkostningen el prisen er faldet gennem den seneste tid Jo større gruppe af investeringer jo flere forskellige omkostninger påvirkes af investeringen November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

18 De årlige omkostninger i TOTEX Eksempel A Ny pumpe Investering /10 år = årlig afskrivning på kr. Samlede årlige omkostninger afskrivning + service = kr. Gl pumpe Investering /10 år = årlig afskrivning på kr Samlede årlige omkostninger afskrivning + service = kr. Årlig besparelse på kr November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

19 De årlige omkostninger i TOTEX Eksempel B Ny pumpe Investering /10 år = årlig afskrivning på kr. Samlede årlige omkostninger afskrivning + service = kr. Gl pumpe Investering /10 år = årlig afskrivning på kr Samlede årlige omkostninger afskrivning + service = kr. Årlig meromkostning på kr November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

20 Vil FS i fremtiden kræve besparelser for investeringer? Nok ikke en tanke der ligger særlig fjern Hvordan skal dette kunne foretages? Ved at indregne afskrivninger i de samlede omkostninger Den nuværende indrapportering af investeringer i perioden giver derfor FS mulighed for at indregne afskrivninger i perioden og ligge dem sammen med driftsomkostningerne og dermed konstatere om de samlede omkostninger er faldet i perioden Dvs har investeringer betalt besparelserne eller har investeringerne været så effektive at de ud over afskrivninger også har medført samlede besparelser November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

21 Der skal tages højde for aktivitetsforandringer f.eks.: Udbygning af forsyningsområde investeringer pga forurenet boring Pålagte klima og miljø krav Akut opståede brud Flytning af vandledninger som følge af sporarbejde Overtagne mindre vandværker Sikring af drikkevandsområder November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

22 Forskel på variable og faste omkostninger Variable omkostninger: Følger aktiviteten op og ned Ved en ændring reagere disse omkostninger med det samme El Kemikalier Faste omkostninger Meget lidt afhængig af aktiviteten Løn Husleje IT Semi faste Er på lidt længere sigt afhængig af aktiviteten Vedligeholdelse Personaleomkostninger kurser og lignende November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

23 Besparelser ved ny investeringer: Variable omkostninger Relativ let at beregne omfanget af Semi faste omkostninger Kan også beregnes over en årrække Faste omkostninger Ændrer sig springvis Husleje ændre sig ikke med udskiftning af pumpe i vandværket, men måske ved nedlæggelse af en trykpumpe Løn ændre sig ikke på kort sigt men måske ved nedgang på deltid i en fremtid Alle faste omkostninger er er på meget lang sigt variable November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

24 Det er derfor vigtigt at vandselskaberne gør sig klar hvilke omkostningstyper selskabernes struktur består af. I en fremtid med totalomkostninger vil kravene til reduktion i den nuværende omkostningsbase stige ved investeringer. Det er vil være vigtigt at skelne mellem hvilke investeringer som driftsøkonomisk nødvendige og hvilke der er pålagt af myndighederne som vandselskaberne ikke har indflydelse på Det er vigtigt inden en investering fortages at kunne følge op på de besparelser som skal betale denne faktisk bliver realiseret November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

25 Indgangen til en total økonomisk model er vigtig Vandselskaberne skal sørge for at få mulighed for at skifte gamle rør ud uden at dette kræver besparelse i den nuværende drift, da der sikkert ikke vil være variable omkostninger at spare ligesom de semi faste heller ikke vil blive påvirket. Herved vil vandselskabet ikke kunne renovere rørene Hvis der ved indgangen indregnes afskrivninger svarende til hvad et tilsvarende stykke rør i dag koster vil disse afskrivninger ved udskiftning af rør jo blot blive erstattet af afskrivninger på nye rør ved omkostningsberegningen. De samlede driftsomkostninger vil derved være uændret, måske lavere som følge af færre brud November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

26 De nuværende indrapporterede costdrivere kan tænkes at danne udgangspunkt for TOTEX Problemet er at disse omkostninger i højgrad består af fordelte faste omkostninger som ikke spares ved investering Vandselskaberne bør få henført de direkte og semifast omkostninger til costdriverne eller den gruppering FS vælger for at kunne danne sig overblik over besparelsespotentiale ved investeringer. Investeringer igangsættes kun hvis afskrivninger er lavere end de sparede omkostninger. Når reduktion i faste omkostninger medregnes skal være opmærksom på om de kan reduceres ikke blot indregne en lønbesparelse som ikke gennemføres. En større gruppe af forskellige investeringer vil måske kunne reducere de faste omkostninger November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

27 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Indsæt foto Svend Sand Tel November august Medlemsmøde Mastersæt. Power Danske Point Vandværker FVD

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere